03/ 46

BG

Официален вестник на Европейския съюз

24


32003R0047


L 007/64

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 47/2003 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2003 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 545/2002 (2), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че

(1)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2200/96 предлага списък с продуктите, които трябва да се доставят за пряка консумация на потребителя и да отговарят на определени стандарти.

(2)

Опаковките, предназначени за потребителя, съдържащи различни видове плодове и зеленчуци, придобиват популярност на пазара и позволяват да се отговори на търсенето на някои потребители.

(3)

Търговската лоялност предполага, че пресните плодове и зеленчуци, продавани в една и съща опаковка, трябва да бъдат еднородни по отношение на качеството. Това налага да се разшири списъкът с продукти, за които се определят стандарти за търговия, за да се включат и други продукти, когато те са представени в опаковки за продажба, смесени с продукти, фигуриращи вече в същия списък.

(4)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2200/96 следва съответно да се измени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 2200/96 се добавя следното:

„Други продукти, посочени в член 1, когато са представени в опаковка за продажба с нетно тегло, по-малко от три килограма, смесени с най-малко един от продуктите, посочени в настоящото приложение.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 84, 28.3.2002 г., стр. 1.