11/ 30

BG

Официален вестник на Европейския съюз

261


32003R0044


L 007/58

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 44/2003 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2584/2000 за установяване на система за съобщаване на информация за определени доставки по шосе на говеждо, телешко и свинско месо за територията на Руската федерация

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2345/2001 на Съвета (2), и по-специално член 33, параграф 12 и член 41 от него, и като взе предвид съответните разпоредби на другите регламенти за общата организация на пазара на селскостопански продукти,

като има предвид, че:

(1)

Член 2 от Протокол 2 относно взаимната административна помощ за правилното прилагане на митническото законодателство, приложен към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна (3), постановява, че страните трябва да си помагат една на друга във връзка с осигуряване на правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално чрез осъществяване на превенция, разкриване и разследване на нарушенията на това законодателство. За да се осъществява тази административна помощ, Комисията, представена от Европейската служба за борба с измамите (наричана по-долу ОЛАФ) и руските власти, постигнаха договореност относно създаването на механизъм за съобщаване на информацията за движението на стоките между Общността и Руската федерация.

(2)

Като част от административната помощ, Регламент (ЕО) № 2584/2000 (4) определи, специално във връзка с превозването по шосе на говежди, телешки и свински продукти, пътуващи за Руската федерация, каква информация трябва да се изпраща от операторите до компетентните власти на държавите-членки, и системата за съобщаване на информацията между компетентните власти на държавите-членки, OЛАФ и руските власти.

(3)

Тази информация, както и въведената система за съобщаване, ще направят възможно проследяването на износа на продукти, предназначени за Руската федерация, а когато е подходящо, и разкриването на случаи, при които не се възстановяват суми при рекламация и се налага да бъдат покрити.

(4)

С оглед успеха на системата, въведена с Регламент (ЕО) № 2584/2000, системата за съобщаване на информацията трябва да се разшири и върху износа на продукти, които са предмет на всякакъв вид транспорт. Трябва да се намери подходящ начин, даващ възможност на износителя да конкретизира по-точно вида транспорт, който ще се използва. Информацията, получавана чрез тази система, трябва да има правна стойност.

(5)

Член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата за възстановявания при износ на селскостопански продукти (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1253/2002 (6), постановява, че Комисията може да изиска в определени случаи доказателство за внос, което да се удостовери със специфични документи или по някакъв друг начин. Ето защо, за износа, предвиден в настоящия регламент, информацията на руските власти следва да бъде считана за ново доказателствено средство, допълващо съществуващите.

(6)

Регламент (ЕО) № 2584/2000 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на съответните Управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2584/2000 се изменя, както следва:

1.

В заглавието думите „по шосе“ се заличават.

2.

В първата алинея на член 1 думите „с камион“ се заличават.

3.

Член 2 се заменя със следния текст:

„Член 2

В рамките на десет дни от датата на разтоварване на продуктите в Русия износителите, които желаят да се възползват от разпоредбите, посочени в член 4, параграф 2, съобщават на централния орган, определен от всяка държава-членка износител, следната информация за всяка декларация за износ:

a)

номерът на декларацията за износ, митническата служба на износ и датата, на която са били извършени митническите формалности;

б)

описание на стоките, като се посочва осемцифреният код на продукта от комбинираната номенклатура;

в)

нетното количество в килограми;

г)

номерът на ТИР-карнетката или референтния номер на руския DKD вътрешен транзитен документ, или номера на TD1/IM40 декларацията за освобождаване на стоката за местна употреба в Русия;

д)

номерът на контейнера, ако е приложимо;

е)

идентификационният номер и/или наименованието на транспортното средство по време на влизане на пратката в Русия;

ж)

номерът на лиценза на склада, поставен под митнически надзор, в който е доставен продуктът в Русия;

з)

датата на доставката на продукта в склада, поставен под митнически надзор в Русия;“

4.

Член 4, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Когато е положителен, отговорът на руските власти, посочен в член 3, параграф 3, ще се счита за доказателство за извършването на митническите формалности по вноса съгласно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага за пратки, за които са приети декларации за износ след 1 юни 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 315, 1.12.2001 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 48.

(4)  ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 12.