10/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

187


32003O0005


L 078/20

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 март 2003 година

за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на еуробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти

(ЕЦБ/2003/5)

(2003/206/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 106, параграф 1 от него,

като взе предвид член 12.1, 14.3 и 16 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2003/4 от 20 март 2003 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти (1),

като има предвид, че:

(1)

Насоките на Европейската централна банка от 7 юли 1998 г. относно някои разпоредби, отнасящи се до еуробанкнотите, изменени на 26 август 1999 г. (ЕЦБ/1999/3) (2), предвиждат че Европейската централна банка (ЕЦБ) упражнява авторско право върху еуробанкнотите.

(2)

Необходимо е преработване и допълване на правилата за упражняване на авторското право на ЕЦБ с изчерпателни правила и процедури, гарантиращи защитата на еуробанкнотите срещу незаконно възпроизвеждане.

(3)

Член 106, параграф 1 от Договора и член 16 от Устава предвиждат, че ЕЦБ има изключителното право да разрешава емитирането на еуробанкноти в Общността. Тези членове също така предвиждат, че ЕЦБ и националните централни банки могат да емитират такива банкноти. Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еурото (3), ЕЦБ и националните централни банки на участващите държави-членки (наричани по-долу НЦБ) пускат еуробанкноти в обращение. Правото да се разреши емитиране на еуробанкноти включва правомощията да се вземат мерки за защита на интегритета на еуробанкнотите като платежно средство и да се създаде минимално ниво на защита във всички участващи държави-членки. Когато няма риск копия на еуробанкноти да бъдат сбъркани с истински еуробанкноти, тези копия трябва да бъдат разрешени. За да се предотврати такова объркване, Решение ЕЦБ/2003/4 предвижда общи правила за възпроизвеждане на еуробанкноти.

(4)

Такива правила за възпроизвеждане на еуробанкноти и авторското право на ЕЦБ върху еуробанкнотите трябва да се прилагат и изпълняват в тясно сътрудничество между ЕЦБ и НЦБ и, ако е уместно, между тях и съответните национални органи, както и да се прилагат без да се засягат разпоредбите на националните наказателни законодателства, забраняващи производството, пускането в обращение или притежаването на копия на еуробанкноти, които могат да бъдат сбъркани от широката общественост с истински еуробанкноти. Във връзка с това е уместно ЕЦБ да се обръща за помощ към НЦБ за предотвратяване или предприемане на действия срещу незаконните еуробанкноти. Във всеки случай разпоредбите на настоящите насоки не трябва да накърняват прилагането на наказателното право, особено що се отнася до фалшифицирането на банкноти.

(5)

За допълнително гарантиране на интегритета на еуробанкнотите като платежно средство, ЕЦБ и НЦБ полагат усилия за повишаване на осведомеността на широката общественост по отношение на решенията на ЕЦБ, свързани с нейните правила за възпроизвеждане на еуробанкноти, по-специално като обнародват такива решения в националните медии и в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Разпоредбите за замяна и изтегляне от обращение на еуробанкноти в Решение ЕЦБ/2003/4 се прилагат от НЦБ.

(7)

За да бъде широката общественост по-добре осведомена за всяко решение на ЕЦБ да изтегли от обращение определени типове и серии еуробанкноти, на НЦБ се възлага задачата да уведомяват за това чрез националните медии.

(8)

Съгласно член 12.1 и 14.3 от Устава, насоките на ЕЦБ са неразделна част от правото на Общността,

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Определение за незаконно възпроизвеждане на еуробанкноти

„Незаконно възпроизвеждане“ означава всяко възпроизвеждане, посочено в член 2, параграф 1 от Решение ЕЦБ/2003/4, което:

а)

е незаконно съгласно член 2 от Решение ЕЦБ/2003/4; или

б)

нарушава авторското право на ЕЦБ върху еуробанкнотите, например като оказва неблагоприятно влияние върху репутацията на еуробанкнотите.

Член 2

Налагане на мерки, насочени срещу незаконно възпроизвеждане на еуробанкноти

1.   Когато НЦБ разбере за незаконно възпроизвеждане извършено на националната й територия, тя нарежда на незаконния производител, чрез предоставено от ЕЦБ стандартизирано съобщение, да спре производството на незаконни копия и когато сметне за уместно, нарежда на собственика на незаконното копие да го предаде. Когато НЦБ разбере за незаконно копие, предавано по електронен път в уебсайтове, чрез жични и безжични средства или по други начини, които разрешават на гражданите достъп до него от място и по време, избрано от тях, тя незабавно уведомява ЕЦБ. ЕЦБ предприема всички възможни стъпки, за да отстрани незаконното копие от електронното му местонахождение.

2.   Когато незаконният производител не се подчини на заповедта, издадена съгласно параграф 1, съответната НЦБ уведомява незабавно ЕЦБ.

3.   Последващо решение за започване на процедура за нарушение на основание член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции (4), се взема или от Изпълнителния съвет на ЕЦБ, или от съответната НЦБ. Преди вземането на такова решение ЕЦБ и съответната НЦБ се консултират взаимно и НЦБ уведомява ЕЦБ дали е открита, или може да бъде открита, отделна процедура за нарушение съгласно националното наказателно право, и освен това, дали има друго подходящо правно основание за действие срещу незаконното възпроизвеждане, като например закон за авторското право. Когато вече е открита процедура за нарушение, или предстои да бъде открита съгласно националното наказателно право, или съществува друго подходящо правно основание за действие срещу незаконното възпроизвеждане, не се открива процедура за нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98.

4.   Когато ЕЦБ вземе решение за откриване на процедура за нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98, тя може да поиска от НЦБ да започнат съдебно производство. В такъв случай ЕЦБ дава инструкции на НЦБ и им предоставя необходимите пълномощия. Всички съдебни разноски се поемат от ЕЦБ. Доколкото това е уместно и възможно, ЕЦБ или съответно НЦБ гарантират, че незаконните копия се изтеглят от обращение.

5.   ЕЦБ предприема самостоятелно действията, описани в настоящия член, ако:

а)

произходът на незаконното копие не може да бъде установен достатъчно точно; или

б)

незаконното копие е било или ще бъде произведено на териториите на няколко участващи държави-членки; или

в)

незаконното копие е било или ще бъде произведено извън териториите на участващите държави-членки.

Член 3

Искания за потвърждаване законността на копията

1.   Всички запитвания и искания за потвърждаване на законността на копие, съгласно член 2 от Решение ЕЦБ/2003/4, се извършват:

а)

от името на ЕЦБ, от НЦБ на чиято националната територия такива копия са били или ще бъдат произведени; или

б)

от ЕЦБ в случаите, описани в член 2, параграф 5.

2.   НЦБ уведомяват ЕЦБ за всички отговори дадени по исканията за потвърждаване съгласно разпоредбите на параграф 1. ЕЦБ събира тази информация и предоставя на НЦБ консолидираната информация за отговорите дадени по исканията за потвърждаване. ЕЦБ може също така понякога да публикува тази консолидирана информация.

Член 4

Замяна на повредени еуробанкноти

1.   НЦБ надлежно прилагат Решение ЕЦБ/2003/4.

2.   При прилагане на Решение ЕЦБ/2003/4 и при спазване на всички ограничения от правен характер, НЦБ могат да унищожат повредените еуробанкноти или части от тях, освен ако няма правни основания за тяхното съхраняване или връщането им на предявителя.

3.   НЦБ назначават отделен орган, който да взема решения за замяна на повредени еуробанкноти за случаите, предвидени в член 3, параграф 1, буква б) от Решение ЕЦБ/2003/4, и уведомяват за това ЕЦБ.

Член 5

Изтегляне на еуробанкноти от обращение

НЦБ обявяват всяко решение на Управителния съвет за изтегляне на определен тип или серия еуробанкноти в националните медии за своя собствена сметка, в съответствие с инструкциите, които могат да бъдат дадени от Изпълнителния съвет.

Член 6

Изменения на Насоки ЕЦБ/1999/3

Членове 1, 2 и 4 от Насоки ЕЦБ/1999/3 се отменят с настоящите насоки. Позоваването на отменените членове се тълкува като позоваване съответно на членове 2, 4 и 5 от настоящите насоки.

Член 7

Заключителни разпоредби

1.   Адресати на настоящите насоки са националните централни банки на участващите държавите-членки.

2.   Настоящите насоки влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 март 2003 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Willem F. DUISENBERG


(1)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 258, 5.10.1999 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.