03/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

304


32003L0118


L 327/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/118/EO НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2003 година

за изменение на приложенията към Директиви 76/895/EИО, 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО на Съвета по отношение на максимално допустими нива от остатъци на ацефат, 2,4-D и паратион-метил

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/895/EИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци (1), последно изменена с Директива 2003/60/EO (2), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 86/362/EИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (3), последно изменена с Директива 2003/62/EО на Комисията (4), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/EИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (5), последно изменена с Директива 2003/60/EO, и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/EИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (6), последно изменена с Директива 2003/69/EO (7), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (8), последно изменена с Директива 2003/84/EО на Комисията (9), и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

За съществуващите активни вещества ацефат и паратион-метил бяха взети решения да не бъдат включени в приложение I към Директива 91/414/EИО съответно от Решения 2003/219/EO (10) и 2003/166/EO на Комисията (11). Тези решения предвиждат посочените активни вещества да не бъдат разрешени за употреба в Общността.

(2)

С оглед да бъдат оправдани основателните очаквания за използване на наличните запаси от пестициди, решенията на Комисията, цитирани в параграф 1, отпуснаха период за приключване, като се приема, че максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) предвид факта, че употребата на въпросните вещества не е разрешена в Общността, няма да се прилага до края на периода на приключване, определен за тези вещества.

(3)

МДГОВ на Общността и нивата, препоръчани от Codex Alimentarius  (12), са определени и оценени по сходни процедури. В кодекса има ограничен брой МДГОВ за ацефат и паратион-метил. Те бяха взети предвид при определянето на МДГОВ в настоящата директива. МДГОВ на кодекса, които ще бъдат препоръчани за оттегляне в близко бъдеще, не бяха взети предвид. МДГОВ, основани на МДГОВ от кодекса, след като бяха оценени в светлината на риска за потребителите, не показаха такъв риск.

(4)

С цел да се гарантира, че потребителите са достатъчно защитени от излагане на пестициди в резултат на неразрешена употреба на продукти за растителна защита, МДГОВ следва да бъдат определени за съответните продукти) комбинации от пестициди на ниската граница на аналитична допустимост.

(5)

Поради това е необходимо да а добавени всички пестицидни остатъци, резултат от употребата на тези продукти за растителна защита, към приложенията към Директиви 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО, за да се осигури необходимото наблюдение и контрол върху забраната за тяхната употреба и, за да се защити потребителя.

(6)

МДГОВ за паратион-метил следва да бъдат определени в Директиви 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО. Разпоредбите на Директива 76/895/EИО, които определят МДГОВ за това вещество, трябва следователно да бъдат премахнати.

(7)

В случаите, където не съществуват МДГОВ на Общността или временни МДГОВ на Общността, както за 2,4-D за цитрусови плодове в Директива 2002/97/EO на Комисията (13), държавите-членки следва да определят национални временни МДГОВ в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/EИО преди да се даде разрешение за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества. Бяха представени данни от държава-членка, показващи, че за цитрусите може да се определи по-високо ниво на МДГОВ, отразяващи употребата на 2,4-D в някои трети страни. Налице са данни, които демонстрират, че тези остатъци не представляват риск за потребителите в Общността.

(8)

Приложенията към Директиви 76/895/EИО, 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/895/EИО вписванията, които се отнасят до паратион-метил, се заличават.

Член 2

В част A от приложение II към Директива 86/362/EИО се добавят следните редове:

Остатък от пестицид

Максимално количество в mg/kg

„Ацефат

0,02 зърнени култури (14)

Паратион-метил (сума от Паратион-метил и параоксон- метил, изразен като паратион-метил)

0,02 зърнени култури (14)

Член 3

В част Б от приложение II към Директива 86/363/EИО се добавят следните редове:

Остатък от пестицид

Максимално количество в mg/kg

За месо, в това число мазнини, месни заготовки, карантии и животински мазнини, съгласно списъка в приложение I в рамките на кодовете по КН0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602

За мляко и млечни продукти, изброени в Приложение I в рамките на кодовете по КН 0401, 0402, 0405 00 и 0406

За пресни яйца с черупки, за птичи яйца и яйчни жълтъци, изброени в приложение I в рамките на кодовете по КН 0407 00 и 0408

„Ацефат

0,02 (15)

0,02 (15)

0,02 (15)

Паратион-метил (сума от Паратион-метил и параоксон- метил, изразен като паратион-метил)

0,02 (15)

0,02 (15)

0,02 (15)

Член 4

Приложение II към Директива 90/642/EИО се изменя, както следва:

1.

Максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) на пестициди, както е показано в приложението към настоящата директива, се добавят към приложение II към Директива 90/642/EИО.

2.

Максимално допустими граници от остатъчни вещества от пестициди за 2,4-D (сума от 2,4-D и неговите естери, изразени като 2,4-D) по повърхността на цитрусови плодове ще бъдат изменени на „1 (p)mg/кg“.

Член 5

Държавите-членки приемат и публикуват преди 30 ноември 2004 г. разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, с изключение на разпоредбите, съгласно член 4, параграф 2, които следва да бъдат приети и публикувани от държавите-членки преди 31 март 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 декември 2004 г., с изключение на разпоредбите, съгласно член 4, параграф 2, които се прилагат до 1 април 2004 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 155, 24.6.2003 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 70.

(5)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71.

(7)  ОВ L 175, 15.7.2003 г., стр. 37.

(8)  ОВ L 230,19.8.1991 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 247, 30.9.2003 г., стр. 20.

(10)  ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 40.

(11)  ОВ L 67, 10.3.2003 г., стр. 18.

(12)  http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm.

(13)  ОВ L 343, 18.12.2002 г., стр. 23.

(14)  Посочва по-ниска граница на аналитична допустимост.“

(15)  Посочва по-ниска граница на аналитична допустимост.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (mg/kg)

Ацефат

Паратион-метил (сума от паратион-метил и параоксон-метил, изразен като паратион-метил)

1.

Плодове, пресни, сушени или необработени топлинно, консервирани чрез замразяване, несъдържащи захар; ядки

0,02 (1)

0,02 (1)

i)   

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

Грейпфрут

 

 

Лимони

 

 

Зелени лимони

 

 

Мандарини (в това число клементини и други хибриди)

 

 

Портокали

 

 

Жълт грейпфрут

 

 

Други

 

 

ii)   

ЯДКИ ОТ ДЪРВО (със или без черупки)

Бадеми

 

 

Бразилски орех

 

 

Кашу

 

 

Кестени

 

 

Кокосови орехи

 

 

Лешници

 

 

Ядки макадамия

 

 

Американски орех

 

 

Борови ядки

 

 

Шам фъстък

 

 

Орехи

 

 

Други

 

 

iii)   

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

Ябълки

 

 

Круши

 

 

Дюли

 

 

Други

 

 

iv)   

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

Кайсии

 

 

Череши

 

 

Праскови (в това число нектарини и подобни хибриди)

 

 

Сливи

 

 

Други

 

 

v)   

ЯГОДОПЛОДНИ

а)   

Трапезно и винено грозде

Трапезно грозде

 

 

Винено грозде

 

 

б)

Ягоди (различни от диви)

 

 

в)   

Храстови плодове (различни от диви)

Къпини

 

 

Къпини род Rubus

 

 

Кръстоска между малина и къпина

 

 

Малини

 

 

Други

 

 

г)   

Други ягодоплодни

Боровинки

 

 

Червени боровинки

 

 

Френско грозде (червено, черно или бяло)

 

 

Цариградско грозде

 

 

Други

 

 

д)

Диви ягодоплодни и други плодове

 

 

vi)   

РАЗНИ

Авокадо

 

 

Банани

 

 

Фурми

 

 

Смокини

 

 

Киви

 

 

Кумкуат

 

 

Личи

 

 

Манго

 

 

Маслини

 

 

Пасифлора

 

 

Ананас

 

 

Нар

 

 

Други

 

 

2.

Зеленчуци, пресни или непреминали топлинна обработка, замразени или сушени

0,02 (1)

0,02 (1)

i)   

КОРЕНИ И ГРУДКИ

Салатно цвекло

 

 

Моркови

 

 

Стебла целина

 

 

Хрян

 

 

Артишок

 

 

Пащърнак

 

 

Корени магданоз

 

 

Репички

 

 

Козя брада

 

 

Сладки картофи

 

 

Шведско цвекло

 

 

Ряпа

 

 

Тропичен картоф

 

 

Други

 

 

ii)   

ЛУКОВИЧНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Чесън

 

 

Кромид

 

 

Арпаджик

 

 

Пресен лук

 

 

Други

 

 

iii)   

ПЛОДНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

а)   

Семкови

Домати

 

 

Чушки

 

 

Патладжан

 

 

Други

 

 

б)   

Кратункови — ядивна кора

Краставици

 

 

Корнишони

 

 

Тиквички

 

 

Други

 

 

в)   

Кратункови — неядивна кора

Пъпеши

 

 

Тикви

 

 

Дини

 

 

Други

 

 

д)

Сладка царевица

 

 

iv)   

ЗЕЛЕВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

а)   

Цветни зелеви

Броколи

 

 

Карфиол

 

 

Други

 

 

б)   

Зелеви глави

Брюкселско зеле

 

 

Зеле

 

 

Други

 

 

в)   

Листно зеле

Китайско зеле

 

 

Къдраво зеле

 

 

Други

 

 

г)

Алабаш

 

 

v)   

ЛИСТННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ БИЛКИ

а)   

Маруля и подобни

Кресон

 

 

Салата

 

 

Маруля

 

 

Скарол

 

 

Други

 

 

б)   

Спанак подобни

Спанак

 

 

Листа от цвекло

 

 

Други

 

 

в)

Пореч

 

 

г)

Уитлуф

 

 

д)   

Билки

Кервел

 

 

Лук Allium schoenoprasum

 

 

Магданоз

 

 

Листа целина

 

 

Други

 

 

vi)   

ЗЪРНЕНО-БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

Фасул (с шушулка)

 

 

Фасул (без шушулка)

 

 

Грах (с шушулка)

 

 

Грах (без шушулка)

 

 

Други

 

 

vii)   

СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

Аспержи

 

 

Артишок

 

 

Целина

 

 

Копър

 

 

Глобулен артишок

 

 

Праз

 

 

Ревен

 

 

Други

 

 

viii)   

ГЪБИ

а)

Култивирани гъби

 

 

б)

Диви гъби

 

 

3.

ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ

0,02 (1)

 

Фасул

 

 

Леща

 

 

Грах

 

0,2

Други

 

0,02 (1)

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА

0,05 (1)

0,05 (1)

Ленено семе

 

 

Фъстъци

 

 

Маково семе

 

 

Сусамово семе

 

 

Слънчогледово семе

 

 

Семе от рапица

 

 

Соеви семена

 

 

Синапено семе

 

 

Памуково семе

 

 

Други

 

 

5.

КАРТОФИ

0,02 (1)

0,02 (1)

Ранни картофи

 

 

Зимни картофи

 

 

6.

ЧАЙ (листа и стебла, изсушени, ферментирали или по друг начин, от листата на Camellia sinensis)

0,05 (1)

0,05 (1)

7.

МАК (сушен), включително хапчета и неконцентриран прах

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Посочва по-ниска граница на аналитична допустимост.