03/ 52

BG

Официален вестник на Европейския съюз

179


32003L0107


L 007/40

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 декември 2003 година

за изменение на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Целта на Директива 96/16/ЕО на Съвета (2) е да осигури надеждни и сравними данни за производството и употребата на мляко и надеждна, редовна, краткосрочна информация за доставките на мляко за предприятия, които обработват или преработват мляко и за производството на млечни продукти в държавите-членки.

(2)

С оглед на нарастващото икономическо значение на протеиновото съдържание на млякото става все по-необходимо да се разполага със статистическа информация за протеиновото съдържание на основните млечни продукти.

(3)

Специализацията в земеделието като цяло се увеличава, а млечният сектор по-специално е понастоящем в процес на регионална специализация, което предизвиква огромни различия между регионите на една и съща държава-членка, и така налага подробна информация на регионално ниво.

(4)

За да се гарантира сравнимост на резултатите, методологическите доклади трябва да се изготвят в съответствие със стандартен формат,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 96/16/ЕО на Съвета се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

a)

към параграф 1, буква б) се добавя следното:

„iv)

протеиновото съдържание на основните млечни продукти, основано на методите за измерване или изчисляване, които са най-подходящи за гарантиране на надеждни данни;

v)

количеството краве мляко, произведено от земеделски стопанства на регионална основа (териториална единица NUTS 2) съгласно най-подходящите методи за измерване или изчисляване за гарантиране надеждност на данните.“;

б)

параграф 2 се заличава;

2.

Последното изречение от член 5, параграф 2 се заменя със следното:

„Държавите-членки уведомяват Комисията ежегодно за методологическата информация, свързана с информацията, посочена в член 4, параграф 1, като използват стандартен въпросник, изготвен от Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 7.“

3.

Член 6, параграф 3 се изменя, както следва:

a)

в буква б) второто тире се заличава;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

през месец септември от годината, следваща годината на референтната дата, резултатите, посочени в член 1, точка 2 и в член 4, параграф 1, буква б), v) и в буква в).“

Член 2

Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 март 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

P. LUNARDI


(1)  Становище на Европейския парламент от 2 септември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 17 ноември 2003 г.

(2)  ОВ L 78, 28.3.1996 г., стр. 27.