03/ 49

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


32003L0091


L 254/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/91/EО НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2003 година

относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/55/EО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/55/EО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1), изменена с Директива 2003/61/EО (2), и по-специално член 7, параграф 2, букви a) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 72/168/EИО на Комисията от 14 април 1972 г. относно определянето на характеристиките и минималните условия за изследване на зеленчуковите сортове (3), изменена с Директива 2002/8/EО (4), определи, предвид официалното приемане на сортовете в каталозите на държавите-членки, минималните характеристики, предмет на изследване за различните видове, както и минималните изисквания за извършване на изследванията.

(2)

Насоките относно условията за изследване на сортовете, бяха издадени от Административния съвет на Службата на Общността за растително разнообразие (CPVO), създадена с Регламент (EО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (5), последно изменен с Регламент (EО) № 1650/2003 (6), по отношение на някои видове.

(3)

Насоките, които определят условията за изследване на сортовете, съществуват на международно ниво. Международният съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV) е разработил насоки за провеждане на такива изследвания.

(4)

Директива 72/168/EИО беше изменена с Директива 2002/8/EО, за да се осигури съответствие между насоките на CPVO и условията за изследване на сортовете, с оглед вписването им в националните каталози на сортовете на държавите-членки, доколкото са установени насоките на CPVO. Впоследствие CPVO издаде насоки за редица други видове.

(5)

Необходимо е да се осигури съответствие между насоките на CPVO и условията за сортовете, с оглед на тяхното вписване в националните каталози на държавите-членки.

(6)

Уместно е системата на Общността да се базира на насоките на UPOV, доколкото CPVO все още не е разработила конкретни насоки. За сортовете, които не са обхванати от настоящата директива, се прилагат националните закони.

(7)

Директива 72/168/EИО следва да бъде отменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Държавите-членки предвиждат включването в национален каталог, по смисъла на член 3, параграф 2 от Директива 2002/55/EО на сортовете зеленчукови видове, които отговарят на изискванията, посочени в параграф 2.

2.   Що се отнася до отличителност, устойчивост и еднообразие:

a)

видовете, изброени в приложение I, отговарят на условията, определени в „Протоколите за изследвания за отличителност, еднообразие и устойчивост“ на Административния съвет на Службата на Общността за растително разнообразие (CPVO), съдържащи се в посоченото приложение;

б)

видовете, изброени в приложение II, съответстват на насоките за провеждане на изследвания за отличителност, еднообразие и устойчивост на Международният съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV), изброени в посоченото приложение.

Член 2

Всички сортови характеристики по смисъла на член 1, параграф 2, буква a) и всички характеристики, отбелязани със звезда (*) в насоките за изследванията, посочени в член 1, параграф 2, буква б), се използват, при условие че наблюдението на някоя от характеристиките не е невъзможно поради проявата на други характеристики и проявата на дадена характеристика не е възпрепятствана от условията на околната среда, при които се провежда изследването.

Член 3

Държавите-членки гарантират, че по отношение на видовете, изброени в приложения I и II, към момента на изследването са изпълнени минималните изисквания за извършване на изследванията по отношение на планирането и условията на отглеждане, както са определени в насоките, посочени в тези приложения.

Член 4

Директива 72/168/EИО се отменя.

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 март 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

1.   Ако при влизане в сила на настоящата директива определени сортове не са били приети за включване в Общия каталог на сортовете на земеделскит растителни видове и официалните изследвания са започнали преди тази дата в съответствие с разпоредбите на:

a)

Директива 72/168/EИО или

б)

насоките на CPVO, посочени в приложение I или на UPOV, посочени в приложение II, според видовете,

се счита, че въпросните сортове отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Параграф 1 се прилага само когато опитите са довели до заключението, че сортовете съответстват на правилата, определени от

a)

Директива 72/168/EИО или

б)

насоките на CPVO, посочени в приложение I или на UPOV, посочени в приложение II, според видовете.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на седмия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 103, 2.5.1972 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 37, 7.2.2002 г., стр. 7.

(5)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА НАСОКИТЕ НА CPVO

 

Праз, протокол TP/85/1 от 15.11.2001 г.

 

Аспержи, протокол TP/130/1 от 27.3.2002 г.

 

Карфиол, протокол TP/45/1 от 15.11.2001 г.

 

Броколи, протокол TP/151/1 от 27.3.2002 г.

 

Брюкселско зеле, протокол TP/54/1 от 27.3.2002 г.

 

Зимно зеле, протокол TP/48/1 от 15.11.2001 г.

 

Зеле, протокол TP/48/1 от 15.11.2001 г.

 

Червено зеле, протокол TP/48/1 от 15.11.2001 г.

 

Чили/Люти чушлета, протокол TP/76/1 от 27.3.2002 г.

 

Ендивия, протокол TP/118/1 от 27.3.2002 г.

 

Пъпеши, протокол TP/104/1 от 27.3.2002 г.

 

Краставици/корнишони, протокол TP/61/1 от 27.3.2002 г.

 

Моркови, протокол TP/49/6 от 27.3.2002 г.

 

Марули, протокол TP/13/1 от 15.11.2001 г.

 

Домати, протокол TP/44/2 от 15.11.2001 г.

 

Зелен фасул, протокол TP/12/1 от 15.11.2001 г.

 

Репички, протокол TP/64/6 от 27.3.2002 г.

 

Спанак, протокол TP/55/6 от 27.3.2002 г.

 

Салата, протокол TP/75/6 от 27.3.2002 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на интернет страницата на CPVO (www.cpvo.eu.int).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА НАСОКИТЕ НА UPOV

 

Уелски лук/Японски лук, насоки TG/161/3 от 1.4.1998 г.

 

Чесън, насоки TG/162/4 от 4.4.2001 г.

 

Керевиз, насоки TG/82/4 от 17.4.2002 г.

 

Листно цвекло, насоки TG/106/3 от 7.10.1987 г.

 

Салатно цвекло, насоки TG/60/6 от 18.10.1996 г.

 

Къдраво зеле, насоки TG/90/6 от 17.4.2002 г.

 

Алабаш, насоки TG/65/4 от 17.4.2002 г.

 

Китайско зеле, насоки TG/105/4 от 9.4.2003 г.

 

Ряпа, насоки TG/37/10 от 4.4.2001 г.

 

Цикория-витлуф, насоки TG/173/3 от 5.4.2000 г.

 

Листна цикория, насоки TG/154/3 от 18.10.1996 г.

 

Промишлена цикория, насоки TG/172/3 от 4.4.2001 г.

 

Диня, насоки TG/142/3 от 26.10.1993 г.

 

Тиква, насоки TG/155/3 от 18.10.1996 г.

 

Тиквичка, насоки TG/119/4 от 17.4.2002 г.

 

Артишок, насоки TG/184/3 от 4.4.2001 г.

 

Копър, насоки TG/183/3 от 4.4.2001 г.

 

Магданоз, насоки TG/136/4 от 18.10.1991 г.

 

Увивен боб, насоки TG/9/5 от 9.4.2003 г.

 

Грах, насоки TG/7/9 от 4.11.1994 г. (и поправка 18.10.1996 г.)

 

Ревен, насоки TG/62/6 от 24.3.1999 г.

 

Козя брада, насоки TG/116/3 от 21.10.1988 г.

 

Патладжан, насоки TG/117/4 от 17.4.2002 г.

 

Бакла, насоки TG/206/1 от 9.4.2003 г.

Текстът на тези насоки може да бъде намерен на интернет страницата на UPOV (www.upov.int).