03/ 49

BG

Официален вестник на Европейския съюз

96


32003L0090


L 254/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/90/EО НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2003 година

относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/EО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/53/EО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете на земеделските растителни видове (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви a) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 72/180/EИО на Комисията от 14 април 1972 г. относно определянето на характеристиките и минималните условия за изследване на сортовете земеделски растителни видове (2), последно изменена с Директива 2002/8/EО (3), установи, с оглед официалното одобряване на видовете каталози на държавите-членки, минимално изискваните характеристики, които изследването на различните сортове следва да покрива, както и минималните изисквания за извършване на изследванията.

(2)

Насоките относно условията за изследване на сортовете, бяха издадени от Административния съвет на Службата на Общността за растително разнообразие (CPVO), създадена с Регламент (EО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1650/2003 (5), относно някои видове.

(3)

Насоките, които определят условията за изследване на сортовете съществуват на международно равнище. Международният съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV ) разработи насоки за провеждане на такива изследвания.

(4)

Директива 72/180/EИО беше изменена с Директива 2002/8/EО, за да гарантира съответствие между насоките на CPVO и условията за изследване на сортовете с оглед вписването им в националните каталози на сортовете на държавите-членки, доколкото насоките на CPVO са установени. Впоследствие CPVO издаде насоки за редица други видове.

(5)

Необходимо е да се гарантира съответствие между насоките на CPVO и условията за сортовете с оглед на тяхното вписване в националните каталози на държавите-членки.

(6)

Необходимо е системата на Общността да бъде базирана на насоките на UPOV, доколкото CPVO все още не е разработила конкретни насоки. За сортовете, които не са обхванати от настоящата директива, се прилагат националните закони.

(7)

Следователно Директива 72/180/EИО следва да бъде съответно отменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Държавите-членки предвиждат включването в национален каталог, по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2002/53/EО, на сортовете на земеделски растителни видове, които отговарят на изискванията, определени в параграфи 2 и 3.

2.   По отношение на отличителните характеристики, устойчивостта и еднообразието:

a)

видовете, изброени в приложение I, отговарят на условията, установени в „Протоколите за изследвания за отличителност, еднообразие и устойчивост“ на Административният съвет на Службата на Общността за растително разнообразие (CPVO), изброени в посоченото приложение;

б)

видовете, изброени в приложение II, съответстват на насоките за провеждане на изследвания за отличителност, еднообразие и устойчивост на Международният съюз за защита на нови растителни сортове (UPOV), изброени в посоченото приложение.

3.   По отношение на пригодността за култивиране и използване, видовете отговарят на условията, определени в приложение III, без да се засяга член 4, параграф 2 от директивата.

Член 2

Всички сортови характеристики по смисъла на член 1, параграф 2, буква a) и всякакви характеристики, отбелязани със звезда (*) в насоките за изследванията, посочени в член 1, параграф 2, буква б), се използват, при условие че наблюдението на характеристиките няма да се окаже невъзможно поради проявата на други характеристики и при условие че проявата на дадена характеристика не бъде възпрепятствана от условията на околната среда, при които се провежда изследването.

Член 3

Държавите-членки гарантират, че по отношение на видовете, изброени в приложения I и II, към момента на изследването са изпълнени минималните изисквания за извършване на изследванията, в съответствие с начина на провеждане на опитите и условията на отглеждане, както са определени в насоките, посочени в посочените приложения.

Член 4

Директива 72/180/EИО се отменя.

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 31 март 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

1.   Когато при влизане в сила на настоящата директива определени сортове не са били одобрени за включване в общия каталог на сортовете на земеделски растителни видове и официалните изследвания са започнали преди тази дата в съответствие с разпоредбите на:

a)

Директива 72/180/EИО или

б)

насоките на СPVO, изброени в приложение I или насоките на UPOV, изброени в приложение II, според видовете,

се счита, че въпросните сортове отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Параграф 1 се прилага единствено когато опитите са довели до заключението, че сортовете съответстват на правилата, определени в:

a)

Директива 72/180/EИО или

б)

насоките на СPVO, изброени в приложение I, или насоките на UPOV, посочени в приложение II, според видовете.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на седмия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 108, 8.5.1972 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 37, 7.2.2002 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА НАСОКИТЕ НА СPVO

 

Слънчоглед, протокол TP-8 от 31.10.2002 г.

 

Ечемик, протокол TP-19 от 27.3.2002 г.

 

Ръж, протокол TP-58 от 31.10.2002 г.

 

Пшеница, протокол TP-03/2 от 27.3.2002 г.

 

Твърда пшеница, протокол TP-120 от 27.3.2002 г.

 

Царевица, протокол TP-02 от 15.11.2001 г.

 

Картофи, протокол TP-23 от 27.3.2002 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на интернет страницата на СPVO (www.cpvo.eu.int).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА НАСОКИТЕ НА UPOV

 

Фуражно цвекло, указание TG/150/3 от 4.11.1994 г.

 

Кучешка полевица, указание TG/30/6 от 12.10.1990 г.

 

Издънкова полевица, указание TG/30/6 от 12.10.1990 г.

 

Пълзяща полевица, указание TG/30/6 от 12.10.1990 г.

 

Обикновена полевица, указание TG/30/6 от 12.10.1990 г.

 

Слабителна овсига, указание TG/180/3 от 4.4.2001 г.

 

Овсига Аляска, указание TG/180/3 от 4.4.2001 г.

 

Ежова главица, указание TG/31/8 от 17.4.2002 г.

 

Тръстиковидна власатка, указание TG/39/8 от 17.4.2002 г.

 

Власатка овча, указание TG/67/4 от 12.11.1980 г.

 

Ливадна власатка, указание TG/39/8 от 17.4.2002 г.

 

Червена власатка, указание TG/67/4 от 12.11.1980 г.

 

Италиански райграс, указание TG/4/7 от 12.10.1990 г.

 

Английски райграс, указание TG/4/7 от 12.10.1990 г.

 

Хибриден райграс, указание TG/4/7 от 12.10.1990 г.

 

Тимотейка, указание TG/34/6 от 7.11.1984 г.

 

Ливадна метлица указание TG/33/6 от 12.10.1990 г.

 

Бяла лупина, указание TG/66/3 от 14.11.1979 г.

 

Теснолистна лупина, указание TG/66/3 от 14.11.1979 г.

 

Жълта лупина, указание TG/66/3 от 14.11.1979 г.

 

Люцерна, указание TG/6/4 от 21.10.1988 г.

 

Фуражен грах, насоки TG/7/9 от 4.11.1994 (и поправка 18.10.1996 г.)

 

Червена детелина, насоки TG/5/7 от 4.4.2001 г.

 

Бяла детелина, насоки TG/38/7 от 9.4.2003 г.

 

Ситна бакла, насоки TG/8/6 от 17.4.2002 г.

 

Обикновен фий, насоки TG/32/6 от 21.10.1988 г.

 

Ряпа, насоки TG/89/6 от 4.4.2001 г.

 

Фуражна репичка, насоки TG/178/3 от 4.4.2001 г.

 

Фъстък, насоки TG/93/3 от 13.11.1985 г.

 

Рапица, насоки TG/185/3 от 17.4.2002 г.

 

Шведска рапица, насоки TG/36/6 от 18.10.1996 (и поправка 17.4.2002 г.)

 

Шафраника, насоки TG/134/3 от 12.10.1990 г.

 

Памук, насоки TG/88/6 от 4.4.2001 г.

 

Ленено семе, насоки TG/57/6 от 20.10.1995 г.

 

Сънотворен мак, насоки TG/166/3 от 24.3.1999 г.

 

Бял синап, насоки TG/179/3 от 4.4.2001 г.

 

Соя, насоки TG/80/6 от 1.4.1998 г.

 

Овес, насоки TG/20/10 от 1.10.1994 г.

 

Ориз, насоки TG/16/4 от 13.11.1985 г.

 

Сорго, насоки TG/122/3 от 6.10.1989 г.

 

Тритикале, насоки TG/121/3 от 6.10.1989 г.

Текстът на тези насоки може да бъде намерен на интернет страницата на UPOV (www.upov.int).


ПРИЛОЖЕИЕ III

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРИГОДНОСТТА ЗА КУЛТИВИРАНЕ ИЛИ УПОТРЕБА

1.

Реколта.

2.

Устойчивост на вредни организми.

3.

Поведение спрямо фактори на физическата среда.

4.

Характеристики на качеството.

Използваните методи се уточняват, когато се предадат резултатите.