13/ 40

BG

Официален вестник на Европейския съюз

7


32003L0066


L 170/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/66/EО НА КОМИСИЯТА

от 3 юли 2003 година

за изменение на Директива 94/2/ЕО за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно етикетирането на разхода на енергия от електрически домашни хладилници, замразители и техните комбинации

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно указанията чрез етикетиране и стандартна продуктова информация на разхода на енергия и други ресурси от домакински уреди (1), и по-специално членове 9 и 12 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Разходът на електроенергия от хладилници, замразители и комбинации от тях представлява значителна част от общото търсене потребление на електроенергия от домакинствата в Общността. Съществува значителна възможност за по-нататъшно намаляване на енергийния разход на тези уреди.

(2)

Успехът на схемата за етикетиране, въведена с Директива 94/2/ЕО на Комисията (2), във връзка с Директива 96/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 септември 1996 г. относно изискванията за енергийна ефективност на домашни хладилници, фризери замразители и комбинирани хладилници комбинациите от тях, захранвани с електроенергия (3), доведе до повишаване на индекса на ефективността на новите хладилници и замразители с над 30 % между 1996 г. и 2000 г.

(3)

Около 20 % от хладилните уреди, които са продадени през 2000 г., са от най-ефективния клас А, а на някои пазари техният дял надхвърля 50 %. Пазарният дял на уредите от клас А бързо нараства. Следователно съществува необходимост от временно въвеждане на два допълнителни класа, които следва да се определят като А+ и А++, докато се проведе цялостно преразглеждане на етикетирането на класовете енергийна ефективност.

(4)

Ефектът от етикетирането на енергийната ефективност ще намалее или ще изчезне, освен ако не се определят допълнителни класове с по-висока ефективност.

(5)

Поради това Директива 94/2/ЕО следва съответно да бъде изменена. Същевременно, това позволява споменатата директива да бъде приведена в съответствие с наскоро приетите подобни директиви за прилагане на Директива 92/75/ЕИО.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 10 от Директива 92/75/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 94/2/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1 параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:

„2.   Изискваната по настоящата директива информация се получава чрез измервания, извършени в съответствие с хармонизираните стандарти, приети от европейските стандартизационни органи (CEN, CENELEC, ETSI) в рамките на възложен от Комисията мандат в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и за които държавите-членки са публикували референтни номера на националните стандарти, с които се въвеждат хармонизираните стандарти.

3.   Разпоредбите на приложения I, II и III, които изискват да се предоставя информация относно шума, се прилагат само когато предоставянето на такава информация се изисква от държавите-членки по член 3 от Директива 86/594/ЕИО. Тази информация се измерва в съответствие със споменатата директива.

4.   В настоящата директива се прилагат определенията, установени в член 1, параграф 4 от Директива 92/75/ЕИО.

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

В параграф 1 се добавя следната алинея:

„Когато информацията относно даден модел комбинация се получава от изчисляването въз основа на проекта и/или екстраполирането от други комбинации, в документацията трябва да се съдържат подробности за тези изчисления и/или екстраполации и за изпитанията, извършени за проверка на точността на направените изчисления (подробности за математическия модел за изчисляване на характеристиките и измерванията за проверка на модела).“

б)

Параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато уредите се предлагат за продажба, наемане или купуване на изплащане посредством печатни или писмени материали или посредством друг начин, което означава, че потенциалният купувач не може да види уредите, като писмена оферта, каталог за продажба по пощата, реклами в Интернет или други електронни медии, материалът трябва да включва всички данни, посочени в приложение III.“

3.

Приложения I, II, III и V се изменят, както е посочено в приложението към настоящата директива.

4.

Приложение VI се заличава.

Член 2

Държавите-членки разрешават разпространяването на етикетите, фишовете и съобщенията по член 2, параграф 5 от Директива 94/2/ЕО, които съдържат информацията, преразгледана в настоящата директива, най-късно до 1 юли 2004 г.

Те осигуряват съответствието на всички етикети, фишове и съобщения по член 2, параграф 5 от Директива 94/2/ЕО с преразгледаните модели най-късно до 31 декември 2004 г.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват необходимите разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2003 година.

За Комисията

Loyola DE PALACIO

Заместник-председател


(1)  ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 45, 17.2.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 236, 18.9.1996 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)   Приложение I се изменя, както следва:

а)

под заглавието „Бележки върху етикета“ се заличава последното изречение „NB: Еквивалентите на посочените по-горе термини на други езици са дадени в приложение VI“;

б)

под заглавието „Печат“:

i)

под илюстрацията се добавя следният текст:

„Индикаторната буква за уреди от класове А+ и А++ съответства на следните илюстрации и се поставя на същите места, както индикаторът А за уредите от клас А

Image

ii)

последният пасаж, започващ с думите: „Изчерпателна информация за характеристиките на печата се съдържа в „Наръчник за оформяне на етикети за хладилници/замразители“…“ се заличава.

2)   Приложение II се изменя, както следва:

а)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Класът енергийна ефективност на модела, както е посочен в приложение V, изразен като „Клас енергийна ефективност… по скала от А++ (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност)“. Когато тази информация е представена в таблица, това може да се изрази по други начини, стига да става ясно, че скалата започва от А++ (най-висока ефективност) и стига до G (най-ниска ефективност).“

б)

точка 8 се заменя със следното:

„8.

Нетният обем на отделението за съхраняване на замразени храни и на хладилното отделение, ако има такова, в съответствие със стандартите, посочени в член 1, параграф 2, се пропуска за класове 1, 2 и 3. За уреди от клас 3 – нетният обем на „отделението за лед“.“

в)

добавя се следната точка 15:

„15.

Ако моделът е предназначен за вграждане, това трябва да бъде посочено.“

г)

последната бележка се заличава.

3)   Приложение III се изменя, както следва:

 

Последната бележка се заличава.

4)   В приложение V след заглавието „КЛАС ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ се добавя следният текст:

„ЧАСТ 1:   Определения на класовете А+ и А++

Един уред се определя като клас А+ или А++, когато индексът за енергийна ефективност алфа (Iα) е в границите, посочени в таблица 1.

Таблица 1

Индекс за енергийна ефективност α (Iα)

„Клас според енергийната ефективност“

30 > Iα

А++

42 > Iα ≥ 30

A+

Iα ≥ 42

от А до G (виж по-долу)

В таблица 1

Formula

където:

AC

=

годишния разход на енергия на уреда (в съответствие с приложение I, бележка V)

SCα

=

стандартния годишен разход на енергия α на уреда

SCα се изчислява като

Formula

където:

 

Vc е нетният обем (в литри) на отделението (в съответствие със стандартите, посочени в член 1, параграф 2).

 

Tc е проектната температура (в °C) на отделението.

Стойностите за Mα и Nα са посочени в таблица 2, а стойностите за FF, CC, BI и CH са посочени в таблица 3.

Таблица 2

Вид уред

Температура на най-студеното отделение

Μα

Να

1

Хладилник без нискотемпературно отделение

> – 6 °C

0,233

245

2

Хладилник/охладител

> – 6 °C

0,233

245

3

Хладилник без звезда

> – 6 °C

0,233

245

4

Хладилник *

≤ – 6 °C *

0,643

191

5

Хладилник **

≤ – 12 °C **

0,450

245

6

Хладилник ***/

≤ – 18 °C ***/*(***)

0,777

303

7

Хладилник/замразител с нискотемпературни отделения *(***)

≤ – 18 °C ***/*(***)

0,777

303

8

Изправен замразител

≤ – 18 °C *(***)

0,539

315

9

Замразител ракла

≤ – 18 °C *(***)

0,472

286

10

Хладилници или други уреди с повече от две врати

 

 (1)

 (1)


Таблица 3

Корекционен коефициент

Стойност

Условие

FF (без заскрежаване)

1,2

За отделения за замразена храна „без заскрежаване“ (с вентилатор)

1

Други

CC (клас климатично изпълнение)

1,2

За уреди от клас „тропически“

1,1

За уреди от клас „субтропически“

1

Други

BI (за вграждане)

1,2

За уреди за вграждане (2) с широчина по-малко от 58 см.

1

Други

CH (хладилно отделение)

50 кВч/г

За уреди с хладилно отделение минимум 15 литра

0

Други

Ако един уред не е от клас А+ или А++, той се категоризира в съответствие с част 2.

ЧАСТ 2:   Определения на класовете от А до G

…“


(1)  За тези уреди стойностите на M и N се определят от температурата и класирането със звезди на отделенията с най-ниска температура. Уредите с отделения –18 °C *(***) се определят като хладилник/замразител с нискотемпературни отделения *(***).

(2)  Един уред е уред за вграждане, само ако е проектиран изключително за монтиране в кухненска ниша и се нуждае от мебелиране, и е изпитван като такъв.