13/ 40

BG

Официален вестник на Европейския съюз

105


32003L0044


L 214/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 юни 2003 година

за изменение на Директива 94/25/ЕО относно сближаване на законите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателните съдове за отдих

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като действат в съответствие с процедурата, утвърдена в член 251 от Договора (3), в светлината на общия текст, одобрен от Помирителния комитет на 9 април 2003,

като имат предвид, че:

(1)

Промените след приемането на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 юни 1994 относно сближаване на законите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателните съдове за отдих (4), създадоха необходимост от изменение на тази директива

(2)

Директива 94/25/ЕО не обхваща плавателните съдове за индвивидуално ползване, а в същото време, след приемането на директивата, държавите-членки въведоха закони, подзаконови и административни разпоредби, които се отнасят до въпросните плавателни съдове.

(3)

Двигателите за задвижване на плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индвивидуално ползване произвеждат емисии от отработени газове, които съдържат въглероден окис (СО), въглеводороди (НС) и азотни окиси (NОx), шумови емисии и емисии от твърди частици, които са вредни както за човешкото здраве, така и за околната среда.

(4)

Емисиите от отработени газове, произведени от двигателите на въпросните плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индвивидуално ползване, и шумовите емисии, произведени от въпросните плавателни съдове, също не са предмет на разглеждане в Директива 94/25/ЕО.

(5)

За насърчаване на устойчивото развитие, към настоящия момент е необходимо да се интегрират изискванията за опазване на околната среда в различните сфери на дейност на Общността. Подобни разпоредби, които са предмет на Решение на Съвета от 3 декември 1992 г. относно връзката между промишлената конкурентноспособност и опазването на околната среда (5), бяха предложени в заключенията на Индустриалния съвет от 29 април 1999 г.

(6)

В някои държави-членки се прилагат законови, подзаконови и административни разпоредби относно ограничаването на шумовите емисии и емисиите от отработени газове от плавателните съдове за отдих, както и от двигателите с цел опазване на човешкото здраве, околната среда и, където това е приложимо, здравето на домашните животни. Въпросните мерки се различават помежду си и съдържат потенциал за възпрепятстване на свободното движение на въпросните изделия, и като такива, представляват пречка пред търговията в Общността.

(7)

В рамките на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 юни 1998 г., относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила относно услугите предоставяни от Информационното общество (6), държавите-членки нотифицираха национални проекто-правила за ограничаване на емисиите от отработени газове и шумовите емисии от двигателите на плавателните съдове за отдих. Такива технически правила, както и вече действащите вътрешни разпоредби се счита, че могат да попречат на свободното движение на въпросните изделия или да създадат препятствия за правилното функциониране на вътрешния пазар. Необходимо е, следователно, да се изготви документ за задължително прилагане в цялата Общност.

(8)

Хармонизирането на националните закони се явява единствено възможния начин за премахване на въпросните бариери пред търговията и нелоялната конкуренция, каквито съществуват на вътрешния пазар. Целта за ограничаване на емисиите от отработени газове и шумовите емисии не може да бъде постигната в задоволителна степен единствено в рамките на индивидуалните усилия на държавите-членки. Предвидените в настоящата директива мерки постановяват единствено основни изисквания за свободното движение на плавателните съдове за отдих, плавателните съдове за индвивидуално ползване и всички типове двигатели, за които се отнася въпросната директива.

(9)

Тези мерки съответстват на принципите, утвърдени в резолюция на Съвета от 7 май 1985 г. относно възприемането на нов подход към техническото хармонизиране и стандартизиране (7) с позоваване на хармонизираните европейски стандарти.

(10)

Разпоредбите относно емисиите от отработени газове и шумовите емисии, постановени с настоящата директива, трябва да се прилагат по отношение на всички двигатели – бордови, извънбордови или с кърмови двигатели, с или без вградена изпускателна система, и до плавателните съдове за индвивидуално ползване, с оглед на осигуряването на оптимална ефективност при опазването на човешкото здраве и околната среда. Що се отнася до емисииите от отработени газове, трябва да се вземат под внимание двигателите, върху които се извършват съществени модификации. Що се отнася до шумовите емисии, трябва да се вземат под внимание плавателните съдове с кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система, или бордовите двигателни конфигурации, върху които се извършват съществени модификации за преустройство на плавателния съд, и които биват пускани на пазара на Общността до пет години след въпросното преустройство.

(11)

Осигуряването на съответствие с основните изисквания по отношение на емисиите от въпросните двигатели има ключово значение във връзка с опазването на здравето на човека и околната среда. Необходимо е да се въведат максимално допустими нива за емисиите от въглероден окис (СО), въглеводороди (НС), азотни окиси (NOx) и замърсяващи твърди частици. Що се отнася до шумовите емисии, максималните нива трябва да се подразделят в категории в зависимост от мощността на двигателите и броя и типа на бордовите двигатели. Тези мерки трябва да бъдат в съзвучие с всички други мерки за ограничаване на емисиите от двигателите във връзка със защитата на хората и околната среда.

(12)

Държавите-членки трябва да разгледат възможността за въвеждане на вътрешни мерки за подпомагане, с цел насърчаване употребата на синтетични биоразградими смазочни масла, което ще допринесе за ограничаване на замърсяването на водната среда от плавателните съдове за отдих. Въвеждането на мерки на равнището на Общността трябва да се има предвид при прегледа на настоящата директива.

(13)

Що се отнася до двата описани вида емисии, плавателните съдове за отдих, плавателните съдове за индивидуално ползване или двигателите трябва да се придружават по всяко време от документи за удостоверяване на съответствието.

(14)

Хармонизираните европейски стандарти, по-специално стандартите, касаещи измерването на нивата и методите за изпитване, улесняват доказването на съответствието с основните изисквания, включително и по отношение на емисиите от плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално ползване, които са предмет на настоящата директива.

(15)

С оглед естеството на свързаните рискове е необходимо да се приемат процедури за оценка на съответствието, които да гарантират желаното ниво на защита. Производителят или неговият упълномощен представител или, ако същите не изпълнят своите задължения, лицето, което пуска продукта на пазара и/или въвежда същото в действие, трябва да гарантира, че изделията, които са предмет на настоящата директива, съответстват на приложимите за тях съществени изисквания към момента, в който същите се пускат на пазара и/или въвеждат в действие. Трябва да се утвърдят подходящи правила, които предоставят възможност за избор между процедури с еднаква строгост. Въпросните процедури трябва да съответстват на Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно модулите за различните етапи от процедурите за оценка на съответствието и правилата за нанасяне и употреба на маркировката за съответствие на ЕО, които се предвижда да бъдат използвани в директивите за техническа хармонизация (8).

(16)

Що се отнася до емисиите от отработени газове, производителят или неговият упълномощен представител в Общността поставя маркировка на ЕО върху всички типове двигатели, включително тези на плавателните съдове за индивидуално ползване и другите плавателни съдове с аналогично задвижване, с изключение на бордовите двигатели и двигателите с кърмови двигатели без вградена изпускателна система, двигателите, за типа на които е получено одобрение в съответствие с етап II от Директива 97/68/ЕО (9), и двигателите, за типа на които е получено одобрение в съответствие с Директива 88/77/ЕИО (10), към които се прилага декларация за съответствие от производителя. Що се отнася до шумовите емисии, маркировка на ЕО се нанася единствено върху извънбордовите двигатели и двигателите с кърмови двигатели с вградена изпускателна система, от производителя или неговия упълномощен представител, или лицето, което пуска изделието на пазара и/или въвежда същото в действие на територията на Общността. Що се отнася до шумовите емисии и всички типове двигатели с изключение на извънбордовите двигатели и двигателите с кърмови двигатели с вградена изпускателна система, съответствието с приложимите за тях съществени изисквания се доказва чрез нанесената върху плавателните съдове маркировка на ЕО.

(17)

Директива 94/25/ЕО трябва да се измени и с оглед на потребностите на производството, които налагат необходимост от разширяване на обхвата на сертификационните процедури.

(18)

В името на правната сигурност, и за осигуряване на безопасната експлоатация на плавателните съдове за отдих, е необходимо да се изяснят някои технически проблеми, които се отнасят до основните изисквания по отношение на конструирането на плавателните съдове за отдих, касаещи проектните категории плавателни съдове, максималното препоръчително натоварване, идентификационния номер на плавателните съдове, резервоарите за горивото, противопожарното оборудване и предотвратяването на случайните изпускания.

(19)

Комисията трябва да следи отблизо еволюцията на технологиите за производство на двигатели и потребността от задоволяване на бъдещите изисквания за опазване на околната среда за целите на разглеждането на възможността от по-нататъшно снижаване на нормите за шумовите емисии и емисиите от отработени газове.

(20)

За улесняване прилагането на мерките за ефективно функциониране на законодателството трябва да се съхрани и оптимизира процедурата за установяване на тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки в рамките на комитети.

(21)

Мерките, необходими за практическото реализиране на разпоредбите на настоящата директива, трябва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо условията за прилагане на изпълнителните правомощия на Комисията (11).

(22)

Необходимо е да се предвиди преходен режим, които да дава възможност за пускане на пазара и/или въвеждане в действие на някои изделия, които съответстват на действащите вътрешни правила към датата на влизане в сила на настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 94/25/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния член:

„Член 1

Обхват и определения

1.   Настоящата директива се прилага:

а)

по отношение на проектирането и конструирането на:

i)

плавателни съдове за отдих и частично завършени плавателни съдове;

ii)

плавателни съдове за индивидуално ползване;

iii)

компонентите, посочени в приложение II, когато се пускат на пазара на Общността поотделно и когато са предназначени за инсталиране;

б)

по отношение на емисиите от отработени газове, при:

i)

двигатели, които се инсталират, или са специално предназначени за инсталиране, на или в плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално ползване;

ii)

двигатели, инсталирани на или във въпросните плавателни съдове, които са обект на „внасяне на съществени модификации в двигателя“;

в)

по отношение на шумовите емисии, при:

i)

плавателни съдове за отдих с кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система или бордови двигателни конфигурации;

ii)

плавателни съдове за отдих с кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система или с бордови двигателни конфигурации, които са обект на „основно преустройство на плавателния съд“, и които се пускат на пазара на Общността впоследствие, до пет години след въпросното преустройство;

iii)

плавателни съдове за индивидуално ползване;

iv)

извънбордови двигатели и кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система, предназначени за инсталиране на плавателни съдове за отдих.

г)

по отношение на изделията от обсега на букви а) ii), б) и в), разпоредбите от настоящата директива се прилагат единствено считано от първото пускане на пазара и/или въвеждане в действие след датата на влизане в сила на настоящата директива.

2.   Следните случаи не влизат в приложното поле на настоящата директива:

а)

по отношение на параграф 1, буква а):

i)

плавателните съдове, предназначени единствено за състезания, включително гребните състезателни съдове и гребните плавателни съдове за обучение, обозначени като такива от производителя;

ii)

канутата и каяците, гондолите и съдовете, задвижвани с педали;

iii)

сърфовете с платна;

iv)

плавателните съдове – сърфове, включително плавателните съдове – сърфове, задвижвани с двигател;

v)

оригиналните исторически плавателни съдове и единичните копия на същите, проектирани преди 1950 година, построени предимно с оригинални материали и обозначени като такива от производителя;

vi)

експерименталните плавателни съдове, при условие че впоследствие не се пускат на пазара на Общността;

vii)

плавателните съдове, построени за собствена употреба, при условие че впоследствие не се пускат на пазара в Общността за срок от пет години;

viii)

плавателните съдове, специално предназначени за окомплектоване с екипаж и превоз на пътници с търговска цел, без това да нарушава параграф 3, буква а), по-специално, плавателните съдове, дефинирани в Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г., определяща технически изисквания по отношение на плавателните съдове за движение по вътрешните водни пътища (12), независимо от броя на пътниците;

ix)

съдовете, плаващи под вода;

x)

плавателните съдове на въздушна възглавница;

xi)

плавателните съдове с подводни криле;

xii)

плавателните съдове с парно задвижване и двигатели с външно горене, използващи като гориво въглища, кокс, дървесина, бензин или газ;

б)

по отношение на параграф 1, буква б):

i)

двигатели, инсталирани, или специално предназначени да бъдат инсталирани на:

плавателни съдове, предназначени единствено за състезания, и обозначени като такива от производителя,

експерименталните плавателни съдове при условие че впоследствие не се пускат на пазара на Общността,

плавателните съдове, специално предназначени за окомплектоване с екипаж и превоз на пътници с търговска цел, без това да нарушава параграф 3, буква а), по-специално, плавателните съдове, определени в Директива 82/714/ЕИО, независимо от броя на пътниците,

съдовете, плаващи под вода,

плавателните съдове на въздушна възглавница,

плавателните съдове с подводни криле;

ii)

оригиналите и единичните копия на исторически двигатели, базирани на датиращи отпреди 1950 година проекти, които не са обект на серийно производство и се монтират на плавателни съдове измежду описаните в параграф 2, буква а), v) и vii);

iii)

двигатели, построени за собствена употреба при условие че впоследствие не се пускат на пазара в Общността за срок от пет години;

в)

по отношение на параграф 1, буква в):

всички плавателни съдове, цитирани в буква б) от настоящия параграф,

плавателните съдове, построени за собствена употреба при условие че впоследствие не се пускат на пазара на Общността за срок от пет години.

3.   За целите на настоящата директива са в сила следните определения:

а)

„плавателен съд за отдих“: плавателен съд от всеки вид независимо от начина на задвижване, предназначен за спортни и развлекателни цели, с дължина на корпуса от 2.5 до 24 метра, измерена в съответствие с хармонизирания стандарт; фактът, че същият плавателен съд може да бъде предоставян под наем или използван за обучение по водни спортове не е пречка за включването му в предмета на настоящата директива за случаите, в които същият се предлага на пазара на Общността със спортна или развлекателна цел;

б)

„плавателнеи съд за индивидуално ползване“: съд с дължина, по-малка от 4 метра, оборудван с двигател с вътрешно горене, притежаващ водометен движител в качеството на основно средство за задвижване, и проектиран да бъде управляван от лице или лица в седнало положение или на колене, вместо от вътрешността на корпуса;

в)

„двигател“: всеки работещ на принципа на искровото запалване или самозапалването двигател с вътрешно горене, използван за целите на задвижването, който може да бъде двутактов или четиритактов бордов двигател и двигател с кърмов движител с или без вградена изпускателна система, или извънбордов двигател;

г)

„съществено изменение на двигател“: изменение на двигател:

в резултат на която двигателят може да надхвърли нормите за емисиите, регламентирани в приложение I.Б, и изключваща рутинната подмяна на компоненти на двигателя, която не променя характеристиките на емисиите, или

което предполага увеличаване на номиналната мощност на двигателя с повече от 15 %;

д)

„съществено преустройство на плавателен съд“: преустройство на плавателен съд, което:

променя начина на задвижване на плавателния съд,

предполага съществено изменение на двигателя,

променя плавателния съд до степен, която налага възприемането му като нов плавателен съд;

е)

„начин на задвижване“: механичния способ, чрез който плавателният съд се задвижва, по-специално, с корабни витла или водоструйни системи с механично задвижване;

ж)

„фамилия двигатели“: посочена от производителя група двигатели, за които, по конструктивни причини, се очаква да притежават сходни характеристики на емисиите от отработени газове, и които удовлетворяват изискванията по отношение на емисиите от отработени газове от настоящата директива;

з)

„производител“: всяко физическо или юридическо лице, което проектира и произвежда изделие, което е предмет на настоящата директива, или което възлага проектирането и/или производството на такова изделие с оглед на пускането му на пазара от свое име;

и)

„упълномощен представител“: всяко регистрирано в Общността физическо или юридическо лице, получило писмено пълномощие от производителя да действа от негово име във връзка със задълженията на последния, произтичащи от настоящата директива.

2.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Свободно движение на изделията, посочени в член 1, параграф 1

1.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и/или въвеждането в действие на своя територия на изделията, упоменати в член 1, параграф 1, върху които е нанесена маркировката „СЕ“, посочена в приложение IV, удостоверяваща тяхното съответствие с всички разпоредби от настоящата директива, включително процедурите за съответствие, регламентирани в глава II.

2.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на частично завършени плавателни съдове в случаите, когато строителят или регистрираният в Общността негов упълномощен представител, или лицето отговарящо за пускането на пазара, заяви, в съответствие с приложение IIIa, че плавателните съдове подлежат на окончателно завършване от други лица.

3.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и/или въвеждането в действие на компонентите, посочени в приложение II, върху които е нанесена маркировката „СЕ“, посочена в приложение IV, удостоверяваща тяхното съответствие с приложимите за тях съществени изисквания, в случаите, когато въпросните компоненти се придружават от писмена декларация за съответствие съгласно приложение XV и са предназначени за влагане в плавателни съдове за отдих в съответствие с декларацията, посочена в приложение IIIб, на производителя, регистрирания в Общността негов упълномощен представител или, в случай на внос от трета страна, всяко лице, което пуска въпросните компоненти на пазара на Общността.

4.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и/или въвеждането в действие на:

бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система,

двигатели, типът на които е одобрен в съответствие с Директива 97/68/ЕО (13), които удовлетворяват изискванията за етап II, предвидени в точка 4.2.3 от приложение I към настоящата директива, и

двигатели, типът на които е одобрен в съответствие с Директива 88/77/ЕИО (14)

в случаите, когато производителят или регистрираният в Общността негов упълномощен представител заяви, в съответствие с приложение XV.3, че двигателят ще удовлетвори изискванията за емисиите от отработени газове от настоящата директива, когато бъде инсталиран на плавателен съд за отдих или плавателен съд за индивидуално ползване в съответствие с доставените от производителя инструкции.

5.   На търговски панаири, изложения, демонстрации и т.н., държавите-членки не могат да създават препятствия пред представянето на изделията, посочени в член 1, параграф 1, които не съответстват на разпоредбите от настоящата директива, при условие че на видно място е поставен знак, който посочва недвусмислено, че съответните изделия не могат да бъдат продавани или въвеждани в действие докато не бъдат приведени в съответствие със съответните разпоредби.

6.   В случаите, когато изделията, посочени в член 1, параграф 1, са предмет на разглеждане в други директиви, третиращи други аспекти, и в които е предвидено нанасяне на маркировката „СЕ“, в съответните директиви трябва да бъде посочено, че изделията трябва да съответстват на разпоредбите от посочени други директиви. Маркировката „СЕ“ трябва да удостоверява съответствието с приложимите директиви или отнасящите се до изделията техни части. В подобни случаи, прилаганите от производителя текстове от въпросните директиви, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат включвани в документите, декларацията за съответствие или инструкциите, изисквани от директивите, и придружаващи въпросните изделия.

3.

добавя се следният член:

„Член 6а

Процедура за работата на Комитета

1.   Измененията, които се налагат в светлината на еволюцията на техническото познание и новопоявилите се научни доказателства, на изискванията от приложение I, част Б, точка 2 и приложение I, част В, точка 1, с изключение на преките или косвените промени на стойностите за емисиите от отработени газове или шумовите емисии и стойностите за показателя на Фруд и съотношението между мощността и водоизместимостта, се приемат от Комисията със съдействието на Постоянния комитет, създаден на основание член 6, параграф 3, който функционира в качеството на регулаторен комитет в съответствие с процедурата, упомената в параграф 2. Към разглежданите въпроси спадат тези за еталонните горива и стандартите, които трябва да се прилагат във връзка с изпитванията за определяне на емисиите от отработени газове и шумовите емисии.

2.   В случаите, когато се извършва позоваване на настоящия параграф, се прилагат разпоредбите от членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО като се вземат предвид разпоредбите от член 8 от него.

Срокът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.“;

4.

първата алинея от член 7, параграф 1 се заменя със следната алинея:

„1.   В случаите, когато дадена държава-членка констатира, че изделията, влизащи в обхвата на член 1 и притежаващи маркировката „СЕ“, посочена в приложение IV, в случаите, когато са правилно проектирани, построени, инсталирани, тогава когато последното е предвидено, и поддържани и използвани в съответствие с предназначението им, могат да застрашат здравето и безопасността на хората, околната среда и имущество, държавата-членка предприема подходящи временни мерки за изтеглянето им от пазара или налагането на забрана или ограничения върху тяхното пускане на пазара и/или въвеждане в действие.“;

5.

Член 7, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   В случаите, когато върху упоменато в член 1 и несъответстващо на изискванията изделие е нанесена маркировката „СЕ“, държавата-членка, която има власт над лицето, нанесло маркировката, предприема подходящи мерки; въпросната държава-членка информира Комисията и останалите държави-членки за това.“;

6)

Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

1.   Преди пускането на пазара и/или въвеждането в действие на изделията, посочени в член 1, параграф 1, производителят или регистрираният в Общността негов упълномощен представител прилага процедурите, цитирани в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

Ако във връзка с извършването на оценка за съответствието на плавателен съд за отдих в стадия след построяването, нито производителят, нито регистрираният в Общността негов упълномощен представител, не изпълнява предвидените в настоящата директива свои задължения по отношение на съответствието на изделията, задълженията могат да се поемат от всяко регистрирано в Общността физическо или юридическо лице, което пуска изделието на пазара и/или го въвежда в действие, на негова собствена отговорност. В такива случаи, лицето, което пуска изделието на пазара и/или го въвежда в действие, трябва да подаде заявление до нотифициран орган за изготвяне на доклад в стадия след построяването. Лицето, което пуска изделието на пазара и/или го въвежда в действие, трябва да предостави на нотифицирания орган с всички съществуващи документи и техническо досие за целите на първото пускане на изделието на пазара в страната на произхода. Нотифицираният орган се запознава с индивидуалното изделие и извършва изчисления и други оценки за целите на удостоверяването на неговото равностойно съответствие с приложимите за него изисквания от директивата. В подобни случаи, фабричната табела, описана в приложение I, точка 2.2, включва думите „Сертификат за стадия след построяването“. Нотифицираният орган изготвя доклад за съответствие, отнасящ се до извършената оценка, и уведомява лицето, което пуска изделието на пазара и/или го въвежда в действие, за неговите задължения. Въпросното лице изготвя декларация за съответствие (виж приложение XV), и нанася върху изделието, или възлага нанасянето на, маркировката „СЕ“, придружена от идентификационния номер на съответния орган, получил разрешение за оценяване на съответствието.

2.   По отношение на проектирането и конструирането на изделията, цитирани в член 1, параграф 1, буква а), производителят на плавателния съд или регистрираният в Общността негов упълномощен представител, прилага следните процедури за плавателните съдове от проектни категории А, Б, В и Г, цитирани в приложение I, част A, точка 1:

а)

за категории А и Б:

i)

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 2.5 до 12 м: вътрешния производствен контрол с изпитвания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), цитирано в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З;

ii)

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 12 до 24 m: изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), упоменато в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З.

б)

за категория В:

i)

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 2.5 до 12 м:

в случаите, в които е налице съответствие с хармонизираните стандарти, отнасящи се до точки 3.2 и 3.3 от приложение I.A: вътрешния производствен контрол (модул А), упоменат в приложение V, или вътрешния производствен контрол с изпитвания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), цитирано в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З,

в случаите, в които няма съответствие с хармонизираните стандарти, отнасящи се до точки 3.2 и 3.3 от приложение I.A: вътрешния производствен контрол с изпитвания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), упоменато в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З;

ii)

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 12 до 24 м: изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), упоменато в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З;

в)

за категория Г:

 

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 2.5 до 24 м: вътрешният производствен контрол (модул А), упоменат в приложение V, или вътрешния производствен контрол с изпитвания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), упоменато в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З;

г)

за плавателни съдове за индивидуално ползване:

 

вътрешният производствен контрол (модул А), упоменат в приложение V, или вътрешния производствен контрол с изпитвания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), упоменато в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З;

д)

за компонентите, упоменати в приложение II: един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З.

3.   По отношение на емисиите на отработени газове:

 

за изделията, упоменати в член 1, параграф 1, буква б), производителят на двигателя или регистрираният в Общността негов упълномощен представител прилага изследването на типа „СЕ“ (модул Б), описано в приложение VII, допълнено със съответствието с типа (модул В), упоменато в приложение VIII, или един от следните модули: Б + Г, Б + Д, Б + Е, Ж или З.

4.   По отношение на шумовите емисии:

а)

за изделията, посочени в член 1, параграф 1, буква в), i) и ii), производителят на плавателния съд или регистрираният в Общността негов упълномощен представител прилага:

i)

в случаите, когато са проведени изпитвания в съответствие с хармонизирания стандарт (15) за определяне на шума: или вътрешния производствен контрол с изпитвания (модул Аа), посочен в приложение VI, или проверката на единичен продукт (модул Ж), посочена в приложение XI, или пълното осигуряване на качеството (модул З), посочено в приложение XII;

ii)

в случаите, в които при оценката са използвани показателят на Фруд и метода със съотношението между мощността и водоизместимостта: или вътрешния производствен контрол (модул А), упоменат в приложение V, или вътрешния производствен контрол с изпитвания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или проверката на единичен продукт (модул Ж), упомената в приложение XI, или пълното осигуряване на качеството (модул З), упоменато в приложение XII;

iii)

в случаите, в които при оценката са използвани данни за сертифициран еталонен плавателния съд съгласно точка i): или вътрешния производствен контрол (модул А), упоменат в приложение V, или вътрешния производствен контрол с допълнителни изисквания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или проверката на единичен продукт (модул Ж), упомената в приложение XI, или пълното осигуряване на качеството (модул З), упоменато в приложение XII;

б)

за изделията, цитирани в член 1, параграф 1, точка в) iii) и iv), производителят на плавателния съд за индивидуално ползване/двигателя или регистрираният в Общността негов упълномощен представител прилага: вътрешния производствен контрол с допълнителни изисквания (модул Аа), упоменат в приложение VI, или модул Ж или З.

7.

Член 10, параграфи 1, 2, и 3 се заменя със следния текст:

„1.   Когато следните изделия се пускат на пазара, върху тях трябва да бъде нанесена маркировката за съответствие „СЕ“:

а)

плавателни съдове за отдих, плавателни съдове за индивидуално ползване и компоненти съгласно приложение II, за които се приема, че съответстват на приложимите за тях съществени изисквания от приложение I;

б)

извънбордови двигатели, за които се приема, че съответстват на съществените изисквания от приложение I, част Б и I, част В;

в)

кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система, за които се приема, че съответстват на съществените изисквания от приложение I, частБ и I, част В.

2.   Маркировката за съответствие „СЕ“, показана в приложение IV, трябва да бъде нанесена ясно, четливо и незаличимо върху плавателния съд и плавателния съд за индивидуално ползване съгласно точка 2.2 от приложение I, част A, върху компонентите съгласно приложение II и/или върху техните опаковки, и върху извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система съгласно точка 1.1 от приложение I, част Б.

Маркировката „СЕ“ се придружава от идентификационният номер на органа, отговарящ за прилагането на процедурите, предвидени в приложения IX, X, XI, XII и XVI.

3.   Забранява се нанасянето на маркировки или надписи върху изделията, които са предмет на настоящата директива, които могат да подведат трети страни по отношение на значението или формата на маркировката „СЕ“. Другите маркировки могат да се нанасят върху изделията, които са предмет на настоящата директива, и/или върху техните опаковки, при условие че същите не засягат видимостта и четливостта на маркировката „СЕ“.“;

8.

Приложение I се изменя, както следва:

1.

заглавието се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНО СПАЗВАНЕ

По смисъла на настоящото приложение, с понятието „плавателен съд“ се обозначават плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално ползване.

А.   Съществени изисквания за безопасност за проектирането и конструирането на плавателните съдове.“;

2.

таблицата към „1. ПРОЕКТНИ КАТЕГОРИИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ“ се заменя със следната таблица:

„Проектна категория

Сила на вятъра

(скала на Бофорт)

Значима височина на вълните

(Н 1/3, метра)

А –

„Океанско плаване“

над 8

над 4

Б –

„Близо до брега“

до 8 включително

до 4 включително

В –

„Крайбрежен тип“

до 6 включително

до 2 включително

Г –

„Плитки води“

до 4 включително

до 0.3 включително“

3.

определението за плавателни съдове от категория А се заменя със следното определение:

„А.

Океанско плаване: Проектирани за продължителни плавания в условия, при които силата на вятъра може да надхвърли 8-а степен (по скалата на Бофорт), а значителната височина на вълните надвишава 4 m, с изключение на ненормални условия и плавателни съдове, които са в голяма степен самостоятелни.“;

4.

определението за плавателни съдове от категория Г се заменя със следното определение:

„Г.

Плитки води: Проектирани за плавания в плитководни крайбрежни води, малки езера, реки и канали, в условия, при които силата на вятъра може да достигне до 4 степен включително, а значимата височина на вълните да е до 0.3 m включително, при епизодична поява на вълни с максимална височина до 0.5 m, например, по причина на наблизо преминаващи плавателни съдове.“;

5.

последната подточка от точка 1. „Проектни категории плавателни съдове“ се заменя със следната подточка:

„Плавателните съдове от всяка категория трябва да се проектират и конструират така че да понесат посочените стойности на параметрите в контекста на устойчивостта, плавателността и останалите приложими за тях съществени изисквания, изброени в приложение I, и да притежават задоволителни работни характеристики.“;

6.

текстът в точка 2. „Общи изисквания“ се заменя със следния текст:

„Изделията по смисъла на член 1, параграф 1, буква а) съответстват на съществените изисквания доколкото последните се отнасят до тях.“;

7.

в точка 2.1:

а)

заглавието да се чете, както следва:

„Идентифициране на плавателните съдове“;

б)

уводният текст да се чете, както следва:

„Всеки плавателен съд се обозначава с идентификационен номер, който включва следната информация:“;

8.

в подточка 2.2 „Фабрична табела“, четвъртото тире да се чете, както следва:

„—

препоръчван от производителя максимален товар, взет от точка 3.6, без теглото на съдържанието на неподвижните резервоари, когато същите са запълнени докрай“;

9.

в точка 3.6 „Препоръчван от производителя максимален товар“ се заличават следните думи:

„… както е посочено върху фабричната табела, …“

10.

в точка 5 „Изисквания по отношение на инсталирането“ се добавя следната подточка:

„5.1.5.   Плавателни съдове за индивидуално ползване, които се движат без водач.

Плавателните съдове за индивидуално ползване трябва да се проектират или с автоматичен изключвател на двигателя, или с автоматично устройство за осигуряване на кръгообразно придвижване напред с намалена скорост в случаите, когато водачът слезе преднамерено от, или падне зад борда на плавателния съд.“;

11.

точка 5.2.2 се заменя със следната подточка:

„5.2.2.   Резервоари за гориво

Резервоарите, кабелите и маркучите за горивото трябва да се обезопасят и отделят или защитят от източниците на повишена температура. Материалът, от който са изработени резервоарите, и технологията за тяхната изработка, трябва да бъдат съобразени с техния капацитет и вида на горивото. Отсеците за резервоарите трябва да бъдат снабдени с вентилация.

Течните горива трябва да се съхраняват в резервоари, които не представляват част от конструкцията на корпуса и са:

а)

изолирани от отсека за двигателя и други пожароопасни източници;

б)

отделени от обитаемите помещения.

Дизеловите горива могат да се съхраняват в резервоари, които представляват част от конструкцията на корпуса.“;

12.

точка 5.6.2 се заменя със следната точка:

„5.6.2.   Противопожарно оборудване

Необходимо е плавателните съдове да се доставят с противопожарно оборудване, което съответства на конкретния пожарен риск, или да се посочат места за разполагане и капацитет на подходящите с оглед на конкретния пожарен риск противопожарни средства. Плавателният съд може да бъде въведен в експлоатация само след набавяне на необходимото противопожарно оборудване. Предпазните кожуси на бензиновите двигатели трябва да се обезопасяват чрез пожарогасителни системи, при които не е необходимо отваряне на кожусите в случай на пожар. Когато има такива, преносимите пожарогасители трябва да са леснодостъпни, като единият от тях трябва да се постави в непосредствена близост до мястото, откъдето се управлява плавателния съд.“;

13.

точка 5.8 се заменя със следната точка:

„5.8.   Предотвратяване на изпусканията и съоръжения за отвеждане на отпадъците до брега

Плавателните съдове трябва да се конструират така, че да се предотврати случайното изпускане на замърсители (масла, горива и др.) извън борда.

Плавателните съдове, които имат тоалетни, трябва:

а)

или да имат резервоари за събиране на фекалните води, или

б)

да се предвиди възможност за поставяне на събирателни резервоари.

Изходните тръбопроводи на постоянно инсталираните събирателни резервоари трябва да бъдат оборудвани със стандартни съединителни връзки, които да дават възможност за свързване на тръбите на приемните съоръжения с изходните тръбопроводи на плавателните съдове.

Освен това, тръбопроводите за фекални води, които преминават през корпуса, трябва да имат клапани с възможност за обезопасяване в затворено положение.“;

14.

добавят се следните части:

„Б.   Съществени изисквания по отношение на емисиите от отработени газове от двигателите

Двигателите са съобразени със следните съществени изисквания по отношение на емисиите от отработени газове

1.   Идентифициране на двигателя

1.1.   Всеки двигател трябва да бъде ясно обозначен със следната информация:

търговската марка или търговското име на производителя на двигателя,

ако е приложимо, типа и фамилията на двигателя,

уникален идентификационен номер на двигателя,

маркировката „СЕ“, ако такава се изисква съгласно член 10.

1.2.   Въпросните обозначения трябва да се съхранят през целия нормален срок на експлоатация на двигателя, да се четат ясно и да не могат да се изтриват. Ако се използват етикети или табели, същите трябва да се прикрепят по начин, при който прикрепването да бъде трайно през целия нормален срок на експлоатация на двигателя и етикетите/табелите да не могат да се свалят, без да бъдат разрушени или деформирани.

1.3.   Обозначенията трябва да се нанесат върху компонент от двигателя, който е необходим за нормалната експлоатация на двигателя и обикновено не се нуждае от подмяна през срока на експлоатация на двигателя.

1.4.   Обозначенията трябва да бъдат разположени така че да могат да се четат без затруднение след като двигателят е бил окомплектован с всички необходими за експлоатацията на двигателя компоненти.

2.   Изисквания по отношение на емисиите от отработени газове

Двигателите трябва да се проектират, конструират и сглобяват така, че в условия на правилен монтаж и нормална експлоатация, емисиите от отработени газове да не надхвърлят допустимите норми, фигуриращи в следната таблица:

Таблица 1

g/kWh

Тип

Въглероден окис

Formula

Въглеводороди

Formula

Азотни окиси

Nox

Твърди частици

РТ

A

B

n

A

B

n

Двутактов с искрово запалване

150.0

600.0

1.0

30.0

100.0

0.75

10.0

Не е приложимо

Четиритак-тов с искрово запалване

150.0

600.0

1.0

6.0

50.0

0.75

15.0

Не е приложимо

Със самозапалване

5.0

0

0

1.5

2.0

0.5

9.8

1.0

където A, B и n са константни величини, PN е номиналната мощност на двигателя в киловати, а емисиите от отработени газове са определени в съответствие с хармонизирания стандарт (16).

За двигатели за над 130 kWможе да се използва работен цикъл или Е3 (IMO) или Е5 (плавателни съдове за отдих).

Еталонните горива, използвани в рамките на изпитванията за определянето на емисиите при двигателите, работещи с бензиново и дизелово гориво, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Директива 98/69/ЕО (приложение IX, таблици 1 и 2), а еталонните горива за двигателите, работещи с втечнен нефтен газ, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Директива 98/77/ЕО.

3.   Трайност

Производителят на двигателя трябва да осигури инструкции за монтаж и поддръжка на двигателя, спазването на които би означавало, че при нормално очакваните условия на експлоатация, двигателят ще удовлетворява устойчиво посочените по-горе норми през целия нормален срок на експлоатацията на двигателя, ако се спазват предвидените изисквания за експлоатация.

Въпросната информация трябва да се набави от производителя на двигателя чрез предварителни изпитвания на издръжливост, съобразени с типичните работни цикли, и чрез изчисляване на умората на компонентите, което да предостави на производителя възможност да състави и приложи към всички първоначално пускани на пазара нови двигатели необходимите инструкции за поддръжка.

Под „нормален срок на експлоатация на двигателя“ се разбира:

а)

бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс с или без вградена изпускателна система: по-рано приключващия от следните периоди: 480 работни часа или 10 години;

б)

двигатели на плавателни съдове за индивидуално ползване: по-рано приключващия от следните периоди: 350 работни часа или пет години;

в)

извънбордови двигатели: по-рано приключващия от следните периоди: 350 работни часа или 10 години.

4.   Инструкция за експлоатация

Към всеки двигател трябва да се приложи Инструкция за експлоатация, съставена на някой или няколко от езиците на Общността, определянето на което се извършва от държавата-членка, в която се търгува двигателят. Инструкцията трябва:

а)

да предоставя указания за монтаж и поддръжка, каквито са необходими за осигуряване на правилната работа на двигателя и удовлетворяване на изискванията от точка 3 (Трайност);

б)

да посочва мощността на двигателя, измерена в съответствие с хармонизирания стандарт.

В.   Съществени изисквания по отношение на шумовите емисии

Плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система, плавателните съдове за индивидуално ползване и извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система трябва да удовлетворяват следните съществени изисквания за шумовите емисии.

1.   Нива на шумовите емисии

1.1.   Плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система, плавателните съдове за индивидуално ползване и извънбордовите двигатели и двигателите с кърмови двигатели с вградена изпускателна система трябва да се проектират, конструират и сглобяват така че шумовите емисии, измерени в в рамките на изпитванията, дефинирани в хармонизирания стандарт (17) да не надхвърлят допустимите стойности от следната таблица:

Таблица 2

Мощност на един двигател

в kW

Максимално ниво на налягането на звуковите вълни = LpASmax

в dB

PN ≤ 10

67

10 < PN ≤ 40

72

PN > 40

75

където PN = номиналната мощност на двигателя в kW при номинални обороти, а LpASmax = максималното налягане на звуковите вълни в dB.

При комбинациите от два или няколко двигателя (при всички типове двигатели) се допуска превишаване на допустимите стойности с 3 dB.

1.2.   Като алтернатива на изпитванията за определяне на шумовите емисии, счита се, че посочените изисквания за нивото на шума са удовлетворени при онези плавателни съдове за отдих с бордова двигателна конфигурация или кърмова двигателна конфигурация без вградена изпускателна система, ако числото на Фруд е ≤ 1,1 и съотношението между мощността и водоизместимостта е ≤ 40 и при условие че двигателят и изпускателната система са монтирани в съответствие със спецификациите на производителя на двигателя.

1.3.   „Числото на Фруд“ се изчислява чрез разделяне на максималната скорост на плавателния съд V (m/s) на квадратния корен на дължината на ватерлинията lwl (m) и умножаване на получената стойност по определена гравитационна константа (g = 9.8 m/s2).

Formula.

„Съотношението между мощността и водоизместимостта“ се изчислява чрез разделяне на мощността на двигателя Р (kW) на водоизместимостта на плавателния съд

Formula

1.4.   Друга алтернатива на изпитванията за определяне на шумовите емисии, счита се, че посочените изисквания за нивото на шума са удовлетворени при онези плавателни съдове за отдих с бордова двигателна конфигурация или кърмови двигателни конфигурация без вградена изпускателна система, ключовите проектни параметри на които са еднакви или близки до параметрите на сертифициран еталонен плавателен съд, в рамките на посочените в хармонизирания стандарт отклонения.

1.5.   „Сертифициран еталонен плавателен съд“ означава специфично съчетание от корпус и бордови двигател или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система, за което е било установено, че съответства на изискванията за шумовите емисии, когато условията на измерването съответстват на подточка 1.1, и всички подходящо подбрани ключови параметри и стойности за нивото на шума на което са били включени след това в публичния списък на сертифицираните еталонни плавателни съдове.

2.   Инструкция за експлоатация

Регламентираната в приложение I, част A, точка 2.5 Инструкция за експлоатация, що се отнася до плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс с или без вградена изпускателна система и плавателните съдове за индивидуално ползване, съдържа информация, необходима за поддръжката на плавателния съд и изпускателната уредба в състояние, което, доколкото това е осъществимо, би гарантирало съответствието с утвърдените допустими стойности за шума в условия на нормална експлоатация.

Регламентираната в приложение I, част Б, точка 4 Инструкция за експлоатация, що се отнася до извънбордовите двигатели, трябва да осигурява указания, необходими за поддръжката на извънбордовия двигател в състояние, което, доколкото това е осъществимо, би гарантирало съответствието с утвърдените допустими стойности за шума в условия на нормална експлоатация.

9.

Раздел 4 от приложение II да се чете, както следва:

„4.

Резервоари за гориво, предназначени за неподвижни съоръжения, и маркучи за гориво.“;

10.

Приложение VI се заменя със следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ С ИЗПИТВАНИЯ (Модул Аа, вариант 1)

Този модул се състои от описания в приложение V модул А и следните допълнителни изисквания:

А.   Проектиране и конструиране

Следните изпитвания, равностойни изчисления или контрол се извършват от производителя, или упълномощено от него лице, върху един или повече взети като образци на продукцията на производителя плавателни съда:

а)

изпитване за устойчивост съгласно раздел 3.2 от Съществените изисквания (приложение IA);

б)

изпитване за плавателните характеристики съгласно раздел 3.3 от Съществените изисквания (приложение I, част A).

Общи условия за двата вида:

 

Изпитванията, изчисленията или контролът се извършват под надзора на избран от производителя нотифициран орган.

Б.   Шумови емисии

За плавателни съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система и за плавателни съдове за индивидуално ползване:

 

Изпитванията за определяне на шумовите емисии, дефинирани в приложение I, част В, се провеждат от производителя, или упълномощено от него лице, върху един или повече взети като образци на продукцията на производителя плавателни съда, под надзора на избран от производителя нотифициран орган.

За извънбордови двигатели и кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система:

 

Изпитванията за определяне на шумовите емисии, дефинирани в приложение I, част В, се провеждат от производителя, или упълномощено от него лице, върху един или повече взети като образци на продукцията на производителя двигателя от всяка фамилия двигатели, под надзора на избран от производителя нотифициран орган.

 

В случаите, в които се изпитва повече от един двигател от дадена фамилия двигатели, за удостоверяване на съответствието на извадката се прилага статистическият метод, описан в приложение XVII.“;

11.

В приложение VIII се добавя следната точка:

„4.

Що се отнася до оценката на съответствието с изискванията от настоящата директива в контекста на емисиите от отработени газове, и ако производителят не работи с подходяща система за качество съгласно приложение XII, избран от производителя нотифициран орган може да извърши, или да възложи извършването на проверки на продукцията през произволно избрани интервали от време. Ако нивото на качеството изглежда незадоволително, или ако се очертава необходимост от проверка за валидността на представените от производителя данни, се изпълнява следната процедура:

 

От производствената серия се взема двигател и се подлага на изпитванията, описани в приложение I.Б. Предназначените за изпитване двигатели се разработват, частично или напълно, в съответствие със спецификациите на производителя. Ако специфичните емисии от отработени газове на взетия от серията двигател надхвърлят допустимите стойности съгласно приложение I.Б, производителят може да поиска да се извърши измерване върху взета от серията извадка от двигатели, която включва първоначално избрания двигател. За удостоверяване на съответствието на дефинираната по-горе извадка двигатели с изискванията от настоящата директива се прилага статистическият метод, описан в приложение XVII.“;

12.

в точка 5.3 от приложение X се добавя следната подточка:

„За удостоверяване на съответствието с изискванията за емисиите от отработени газове се прилага процедурата, дефинирана в Приложение XVII.“;

13.

Приложение XIII се заменя със следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОСИГУРЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Техническата документация съгласно приложения V, VII, VIII, IX и XVI съдържа всички данни или средства, използвани от производителя за удостоверяване на съответствието на компонентите или плавателния съд с приложимите за тях съществени изисквания.

Техническата документация дава възможност за разбиране на проектирането, производството и експлоатацията на изделието и оценяване на съответствието с изискванията от настоящата директива.

Документацията включва, доколкото са приложими за оценката:

а)

общо описание на типа,

б)

конструкторски и монтажни чертежи и схеми на детайлите, възлите, веригите и т.н.,

в)

описания и пояснения, необходими за разбирането на посочените чертежи и схеми и функционирането на изделието,

г)

списък на стандартите по член 5, които са приложени изцяло или частично, и описания на решенията, които са приети за изпълнение на съществените изисквания, когато не са приложени стандартите по член 5,

д)

резултати от изчисленията при проектиране, от извършени изследвания и т.н.,

е)

протоколи от изпитвания или изчисления, по-специално, по отношение на устойчивостта, в съответствие с подточка 3.2 от Съществените изисквания, и плавателността, в съответствие с подточка 3.3 от същите (приложение I, част A),

ж)

протоколи от изпитванията за емисиите от отработени газове, доказващи съответствие с точка 2 от Съществените изисквания (приложение I, част Б),

з)

протоколи от изпитванията за шумовите емисии или данни за еталонни плавателни съдове, доказващи съответствие с точка 1 от Съществените изисквания (приложение I, част В).“;

14.

точка 1 от приложение XIV се заменя със следната точка:

„1.

Органът, неговият директор и персоналът, отговарящ за провеждането на изпитванията за проверка на съответствието, не трябва да съвпадат с проектанта, производителя, доставчика или монтьора на изделията по член 1, които същите проверяват, нито с упълномощения представител на който и да било от тези субекти. Органът, неговият директор и персоналът, отговарящ за провеждането на изпитванията за проверка на съответствието, не трябва да участват нито пряко, нито като упълномощени представители, в проектирането, конструирането, продажбата или поддръжката на въпросните изделия. Това не отменя възможността за обмен на техническа информация между производителя и органа.

1а.

Нотифицираните органи трябва да бъдат независими и не трябва да подлежат на контрол от страна на производителите или доставчиците.“;

15.

Приложение XV се заменя със следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XV

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1.   Писмената декларация за съответствие с разпоредбите от настоящата директива трябва да придружава по всяко време:

а)

плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално ползване и да представлява неразделна част от инструкцията за притежателя (раздел 2.5 от приложение I, част A),

б)

компонентите по приложение II,

в)

двигателите и да представлява неразделна част от инструкцията за притежателя (приложение I., част Б.4).

2.   Писмената декларация за съответствие съдържа (18):

а)

името и адреса на производителя или регистрираният в Общността негов упълномощен представител (19),

б)

описание на изделието, дефинирано в точка 1 (20),

в)

номерата на отнасящите се до изделието хармонизирани стандарти, които са били приложени, или номерата на спецификациите, по отношение на които е заявено съответствието,

г)

при необходимост, номерата на другите директиви на Общността, които са били приложени,

д)

при необходимост, номерата на сертификатите за изследване на типа „СЕ“, издадени от нотифициран орган,

е)

при необходимост, името и адреса на нотифицирания орган,

ж)

самоличност на лицето, упълномощено да подписва документи от името на производителя или регистрираният в Общността негов упълномощен представител.

3.   По отношение на:

бордовите двигатели и двигателите с кърмови двигатели с вградена изпускателна система,

двигателите, типът на които е одобрен в съответствие с Директива 97/68/ЕО, и които удовлетворяват изискванията за етап II, предвиден в раздел 4.2.3 от приложение I към цитираната директива, и

двигателите, типът на които е одобрен в съответствие с настоящата директива,

декларацията за съответствие съдържа, освен информацията от точка 2, заявление от производителя, че двигателят ще удовлетвори изискванията за емисиите от отработени газове от настоящата директива, когато бъде инсталиран на плавателен съд за отдих в съответствие с осигурените от производителя инструкции, и че въпросният двигател трябва да се въведе в действие след като за плавателния съд за отдих, на който предстои да бъде инсталиран двигателя, бъде издадена, ако такава се изисква, декларация за съответствие с приложимите за плавателния съд разпоредби от настоящата директива.

16.

Добавят се следните приложения:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО (МОДУЛ Е)

1.   Настоящият модул предоставя процедура, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по точка 2, осигурява и декларира, че изделията съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа „СЕ“, и удовлетворяват приложимите към тях изисквания от директивата. Производителят или регистрираният в Общността негов упълномощен представител нанася маркировката за съответствие на ЕО върху всяко изделие и изготвя писмена декларация за съответствие. Маркировката „СЕ“ се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, отговарящ за надзора по точка 4.

2.   Производителят поддържа одобрена система по качеството за изходящия контрол и изпитванията съгласно точка 3 и подлежаща на надзора по точка 4.

Система по качеството

3.1.   Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството за съответното изделие до избран от него нотифициран орган.

Заявлението съдържа:

необходимата информация за съответната категория изделия,

документацията относно системата по качеството,

ако е необходимо, техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследване на типа „СЕ“.

3.2.   В съответствие със системата по качеството, за удостоверяване на съответствието на всяко изделие с приложимите за него изисквания от директивата, изделието трябва да се изследва и да се проведат подходящи изпитвания в съответствие с приложимия (приложимите) стандарт (стандарти) по член 5, или равностойни изпитвания. Всички елементи, изисквания и норми, установени от производителя, трябва да са систематично свързани и подредени в документация под формата на стратегия, процедури и инструкции. Документацията за системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и досиетата по качеството.

Документацията трябва да съдържа достатъчно описание на:

целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на продуктите,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството,

начините за контрол на ефективното действие на системата по качеството,

досиетата по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и други.

3.3.   Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да установи съответствието ѝ с изискванията по точка 3.2.

Той приема за съответстващи на тези изисквания системите по качеството, за които е приложен съответния хармонизиран стандарт.

Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяването на съответната технология. Процедурата за оценяване включва контролно посещение в местата на производство.

Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключения от оценяването и мотивирано решение.

3.4.   Производителят трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да я поддържа адекватна и ефикасна.

Производителят или неговият упълномощен представител информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по качеството.

Нотифицираният орган преценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2 или е необходимо ново оценяване.

Нотифицираният орган съобщава решението на производителя. Съобщението съдържа заключения от оценяването и мотивирано решение.

Надзор под отговорността на нотифицирания орган

4.1.   Целта на надзора е да удостовери, че производителят изпълнява точно задълженията си, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2.   За целите на надзора, производителят осигурява на нотифицирания орган достъп до местата за контрол, изпитвания и складиране и му предоставя всички необходими данни, по-специално:

документацията за системата по качеството,

техническата документация,

досиетата по качеството — доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и други.

4.3.   Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството и предава доклад от одита на производителя.

4.4.   Освен това, нотифицираният орган може да извършва внезапни посещения при производителя. При тези посещения органът може, ако е необходимо, да извършва или да възлага извършването на изпитвания, за да се провери функционирането на системата по качеството; той предава на производителя доклад за посещението и протоколи от изпитванията, ако такива са извършени.

5.   Производителят държи на разположение на националните органи в продължение на най-малко 10 години след датата на производството на последния продукт:

документацията посочена в третото тире на втората алинея на точка 3.1,

актуализацията, упомената във втора алинея на точка 3.4,

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в последната алинея от точка 3.4, точки 4.3 и 4.4.

6.   Всеки нотифициран орган съобщава на другите нотифицирани органи необходимите данни относно издадените и оттеглени одобрения на системи по качеството.“

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЕМИСИИТЕ ОТ ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ И ШУМОВИТЕ ЕМИСИИ

1.   За проверка на съответствието на фамилия двигатели, от производствената серия се взема извадка двигатели. Решение за големината (n) на извадката взема производителя съгласувано с нотифицирания орган.

2.   За всеки нормиран компонент на емисиите на отработилите газове и шумовите емисии се изчислява средноаритметичната стойност Х на получените за съответната извадка резултати. Счита се, че производствената серия съответства на изискванията (решение за приемане), ако е изпълнено следното условие:

 

X + K. S ≤ L

S e стандартно отклонение, което:

Formula

където:

X

=

средноаритметичната стойност на резултатите,

x

=

индивидуланите резултати от извадката,

L

=

съответната допустима стойност,

n

=

броя на двигателите в извадката,

k

=

статистически коефициент, който се определя от n (виж таблицата)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Ако n ≥ 20, тоFormula

Член 2

До 31 декември 2006 Комисията представя доклад относно възможностите за по-нататъшно подобряване на екологичните характеристики на двигателите и оценява, inter alia, потребността от ревизиране на проектните категории на плавателните съдове. Ако счете за необходимо в светлината на въпросния доклад, Комисията, до 31 декември 2007 г., внася подходящи предложения до Европейския парламент и до Съвета. В светлината на придобития опит, Комисията взема под внимание:

а)

потребността от по-нататъшно ограничаване на емисиите от замърсители на въздуха и шумовите емисии в отговор на изискванията за опазване на околната среда;

б)

потенциалните изгоди от въвеждането на система за оценяване на „съответствието при употреба“;

в)

наличието на неразходоемки методи за контрол на емисиите;

г)

необходимостта от ограничаване на изпаряването и разливите на горива;

д)

възможността за съгласуване на международни стандарти за емисиите от отработени газове и шумовите емисии;

е)

възможното опростяване на системата от процедури за оценяване на съответствието.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 30 юни 2004 г. Държавите-членки незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки започват да прилагат въпросните мерки от 1 януари 2005 г.

2.   Държавите-членки разрешават пускането на пазара и/или въвеждането в действие на изделия, които съответстват на действащите на тяхна територия правила към датата на влизане в сила на настоящата директива както следва:

а)

до 31 декември 2005 г., за изделията по член 1, параграф 1, буква а);

б)

до 31 декември 2005 г., за двигателите със самозапалване и четиритактовите двигатели с искрово запалване; и

в)

до 31 декември 2006 г., за двутактовите двигатели с искрово запалване.

3.   Когато държавите-членки приемат мерките по параграф 1, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в сферата, уредена с настоящата директива.

Член 4

Държавите-членки определят санкциите, приложими към случаите на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Наказателните мерки трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. PAPANDREOU


(1)  ОВ С 62 Е, 27.2.2001 г., стр. 139 и

ОВ С 51 Е, 26.2.2002 г., стр. 339.

(2)  ОВ С 155, 29.5.2001 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 5 юли 2001 г. (ОВ С 65 Е, 14.3.2002 г., стр. 310), Обща позиция на Съвета от 22 април 2002 г. (ОВ С 170 Е, 16.7.2002 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 26 септември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Европейския парламент от 14 май 2003 г. и Решение на Съвета от 19 май 2003 г.

(4)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 15.

(5)  ОВ С 331, 16.12.1992 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 98/48/ЕО (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

(7)  ОВ С 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2001/63/ЕО на Комисията (ОВ L 227, 23.8.2001 г., стр. 41).

(10)  ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33. Директива, изменена последно с Директива 2001/27/ЕО на Комисията (ОВ L 107, 18.4.2001 г., стр. 10).

(11)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(12)  ОВ L 301, 28.10.1982 г., стр. 1. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.“;

(13)  Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1). Директива, изменена с Директива 2001/63/ЕО на Комисията (ОВ L 227, 23.8.2001 г., стр. 41).

(14)  Директива 88/77/ЕИО на Съвета от 3 декември 1987 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на газови замърсители от дизеловите двигатели, предназначени за употреба в превозни средства и емисиите газове замърсители от двигатели с позитивно запалване, използващи гориво „природен газ“ или „втечнен нефтен газ“ за задвижване на превозни средства (ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33). Директива, последно изменена с Директива 2001/27/ЕО на Комисията (ОВ L 107, 18.4.2001 г., стр. 10).“;

(15)  EN ISO 14509.“;

(16)  EN ISO 8178-1:1996.

(17)  EN ISO 14509.“;

(18)  Трябва да се състави на езика (езиците), предвиден (предвидени) в подточка 2.5 от приложение I.A.

(19)  Фирмено наименование и пълен адрес; упълномощеният представител прилага, освен своите, и фирменото наименование и адреса на производителя.

(20)  Ако е необходимо, описание на модела, типа и серийния номер на изделието.“