13/ 40

BG

Официален вестник на Европейския съюз

139


32003D1608


L 230/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 1608/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 юли 2003 година

относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Необходимо е да бъдат налице сравними статистически данни за изследванията и развитието на технологически иновации, както и изобщо за науката и технологията, за да се поддържат политиките на Общността.

(2)

Решение 94/78/ЕО, Евратом на Съвета от 24 януари 1994 г. относно създаване на многогодишна програма за развитие на статистическите данни на Общността за изследването, развитието и иновациите (3) възложи на тази програма следните цели: да се създаде референтна рамка в Общността за статистическите данни и да се установи хармонизирана информационна статистическа система на Общността в тази област.

(3)

Окончателният доклад за периода на програмния период 1994—1997 г. подчертава, че работите трябва да продължат, че данните трябва да бъдат на разположение по-бързо, че регионалното покритие трябва да бъде разширено и че сравнимостта на данните трябва да бъде подобрена.

(4)

В съответствие с Решение 1999/126//ЕО на Съвета от 22 декември 1998 г. относно статистическата програма на Общността 1998—2002 г. (4), статистическата информационна система трябва да поддържа управлението на политиките на Общността в научно-технологична област и да позволи да се оценява капацитетът за изследване и развитие и капацитета за иновации на регионите в рамките на управлението на структурните фондове.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (5), същата се ръководи от принципите за безпристрастност, надеждност, релевантност, ефективност на разходите, статистическа конфиденциалност и прозрачност.

(6)

За да се осигури полезност и сравнимост на данните и да се избегне тяхната двойна употреба, следва Общността да държи сметка за работата, извършена в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и с други международни организации или заедно с тези в областта на научно-технологичните статистически данни, по-специално за характеристиките на данните, предоставяни от държавите-членки.

(7)

Политиката, следвана от Общността в сферата на науката, на технологиите и на иновациите, е от особена важност за засилване на научните и технологични основи на европейските предприятия, така че последните да бъдат по-иновационни и по-конкурентоспособни на международно и регионално равнище при използването на предимствата, предоставени от информационното общество чрез насърчаване на технологичния трансфер, чрез подобряването на дейностите в областта на правата на интелектуалната собственост, чрез увеличаване мобилността на човешките ресурси, както и чрез насърчаване на равенството между мъжете и жените в научната област.

(8)

Целесъобразно е да се прилагат принципите за ефективност на разходите и релевантност при процедурите на събиране на данни за промишлеността и за администрацията, като се държи сметка за необходимото качество на данните и на натоварванията, наложени на респондентите.

(9)

От съществено значение е координирането на развитието на официалните статистически данни, отнасящи се до науката и технологията, за да се отговори на съществените нужди на националните, регионални и местни администрации, на международните организации, на икономическите оператори, на професионалните сдружения и на обществото като цяло.

(10)

За избягване на всякаква двойна употреба следва да се взема предвид Решение 1999/173/ЕО на Съвета от 25 януари 1999 г. относно приемане на специфична програма за изследвания, за технологично развитие и за демонстрация в областта на нарастването на човешкия потенциал за изследвания и на базата на социоикономическите познания (1998—2002 г.) (6), и Решение № 1513/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. относно Шестата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрации, допринасяща за създаването на Европейско изследователско пространство и иновации (2002—2006 г.) (7).

(11)

Следва да се взима предвид резолюцията на Съвета от 26 юни 2001 г. за науката и обществото и за жените в науката (8), която поздравява работата на групата от Хелзинки и приканва държавите-членки и Комисията да продължат предприетите усилия за повишаване ролята на жените в областта на науката на национално равнище, по-специално относно събирането на статистически данни, разбити по полов признак, за човешките ресурси в научно-технологичната област и за създаването на индикатори за следене на постигнатия прогрес в европейските изследвания в посока постигане на равенството между мъжете и жените.

(12)

Мерките, необходими за привеждането в действие на настоящото решение, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите на упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(13)

Статистическият програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (10), е бил консултиран в съответствие с член 3 на съответното решение.

(14)

Комитетът за научно-технически изследвания (КНТИ) предостави своето становище,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Целта на настоящото решение е създаването на система за статистическа информация на Общността за науката, технологиите и иновациите с оглед поддържането и мониторинга на политиките на Общността.

Член 2

Описаната в член 1 цел се осъществява чрез самостоятелни статистически действия, а именно:

предоставяне от държавите-членки на статистически данни редовно и в точно определени срокове, в частност на статистически данни за изследователско-развойната дейност във всички засегнати сектори, както и за финансирането на изследователско-развойните дейности, включително на бюджетните средства, отпуснати от държавните власти за изследователско-развойна дейност, като всеки път, когато това е възможно, се взима предвид регионалното измерение, чрез създаване на статистически данни за науката и технологиите, основаващи се на класификацията NUTS,

създаване на нови статистически променливи, които трябва да се създадат на постоянна база, които могат да предоставят по-пълна информация за науката и технологиите, с оглед по-специално да се измерва производителността на научно-технологичните дейности, разпространението на знанието и в по-общ смисъл повишаването на действието от иновационните дейности. Тази информация е необходима за определянето и за оценяването на научната и технологична политика в икономиките, които все повече се основават на знанието. Общността ще отдава по-специално приоритетно значение на следните дейности:

иновации (технологични и нетехнологични),

човешките ресурси, свързани с научно-технологичните дейности,

патентите (статистическите данни за патентите ще бъдат установени чрез използването на базите данни на националните и европейските патентни служби),

статистическите данни за високите технологии (идентификация и класификация на продуктите и услугите, измерване на икономическите постижения и принос за икономическия ръст),

статистически данни, разбити по полов признак, отнасящи се до научно-технологични дейности,

подобряване и актуализиране на съществуващите стандарти и на наръчниците, отнасящи се до понятията и методите, по-специално за понятията в сектора на услугите и за координираните методи за измерване на изследователно-развойните дейности. В допълнение Общността ще интензифицира сътрудничеството си с ОИСР и с други международни организации с оглед гарантирането на сравнимостта на данните и избягването на двойна употреба,

подобряване на качеството на данните, по-специално на тяхната сравнимост, тяхната точност и актуалност,

подобряване на разпространението и достъпността на статистическата информация, както и на свързаната с нея документация.

Ще се отчита наличният капацитет, с който разполагат държавите-членки за събирането и за обработката на данните, както и за уточняването на методите и на променливите.

Член 3

Необходимите мерки за привеждането в действие на настоящото решение се приемат в съответствие с регулаторната процедура, посочена в член 4, параграф 2.

Член 4

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с член 1 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат, като се отчита и член 8 от него.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 5

През четирите години, следващи публикуването на настоящото решение, и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, оценяващ привеждането в действие на мерките, предвидени в член 2.

Този доклад ще съдържа inter alia разходите за предприетите дейности и за натовареността на респондентите, като се имат предвид предимствата, предоставени от наличността на данните и удовлетвореността на ползвателите.

Вследствие на този доклад Комисията може да предложи всякакви мерки за подобряване привеждането в действие на настоящото решение.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ C 332 Е, 27.2.2001 г., стр. 238.

(2)  Становище на Европейския парламент от 2 юли 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Съвместна позиция на Съвета от 17 март 2003 г. (ОВ C 125 E, 27.5.2003 г., стр. 58) и Решение на Европейския парламент от 19 юни 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 38, 9.2.1994 г., стр. 30.

(4)  ОВ L 42, 16.6.1999 г., стр. 1,

(5)  ОВ L 52, 22.2.1997, стр. 1.

(6)  ОВ L 64,12.3.1999 г., стр. 105.

(7)  ОВ L 232, 29.8.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ С 199, 14.7.2001 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(10)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.