11/ 30

BG

Официален вестник на Европейския съюз

250


32002R2385


L 358/125

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2385/2002 НА КОМИСИЯТА

от 30 декември 2002 година

за продължаване и изменение на предварителния надзор от страна на Общността на вноса на някои изделия от желязо и стомана от трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3285/94 на Съвета (1) от 22 декември 1994 г. относно общите правила за внос и за отмяна на Регламент (ЕО) № 518/94, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2474/2000 (2), и по-специално член 11 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 519/94 на Съвета (3) от 7 март 1994 г. относно общите правила за внос от трети страни и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1765/82, (ЕИО) № 1766/82 и (ЕИО) № 3420/83, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1138/98 (4) и по-специално член 9 от него,

след съгласуване с консултативните комитети,

като има предвид, че:

(1)

Чрез Регламент (ЕО) № 76/2002 (5) от 17 януари 2002 г. Комисията въведе предварителен надзор от страна на Общността на вноса на някои изделия от желязо и стомана с произход от трети страни. Посоченият регламент беше изменен с Регламент (ЕО) № 1337/2002 на Комисията (6) от 24 юли 2002 г. с оглед на разширяването на приложното поле на контрола.

(2)

На 6 март 2002 г. някои държави-членки информираха Комисията, че тенденциите във вноса на някои стоманени изделия видимо налагат предпазни мерки, предоставиха информация с наличните доказателства, определени на основата на член 10 от Регламент (ЕО) № 3285/94 и член 8 от Регламент № 519/94 и отправиха молба към Комисията да наложи временни предпазни мерки и да започне предпазно проучване.

(3)

На 20 март 2002 г. Съединените американски щати наложиха безусловни предпазни мерки спрямо широк кръг стоманени изделия във формата на тарифни квоти и допълнителни мита в размер от 8 % до 30 % от стойността.

(4)

На 28 март 2002 г. Комисията започна проучване във връзка със сериозните щети или заплахата от такива щети за производителите в Общността на изделия, сходни или в пряка конкуренция с 21-те вносни стоманени изделия.

(5)

На същата дата на основата на събраната информация, която бе проверена преди началото на проучването, бяха наложени временни мерки върху 15 от включените в проучването стоманени изделия.

(6)

Чрез Регламент (EO) № 1694/2002 от 27 септември 2002 г. (7) Комисията, след като установи, че увеличеният внос на посочените в приложение 1 а) седем изделия причинява сериозни щети на производителите в Общността, наложи безусловни предпазни мерки спрямо тези изделия във формата на допълнителни мита, дължими върху внесената горница над съответните тарифни квоти. Използването на посочените тарифни квоти може да се следи всекидневно.

(7)

Чрез Регламент (EO) № 1695/2002 от 27 септември 2002 г. (8) Комисията, след като установи, че увеличеният внос на посочените в приложение 1 б) 14 изделия представляват заплаха от нанасяне на щети на производителите в Общността и че е в интерес на Общността да предприеме мерки и затова въведе система за контрол със задна дата във връзка с посочените 14 изделия.

(8)

Горепосочените системи за контрол на предпазните тарифни квоти и контрол със задна дата предоставят информация основно произхода само на някои от вносните изделия, които навлизат на пазара на Общността и не предоставят информация за техните цени, нито информация за структурата на бъдещите търговски потоци.

(9)

Не съществува статистика за външната търговия на Общността за периодите, посочени в Регламент (EO) № 1917/2000 на Комисията (9) с измененията и допълненията съгласно Регламент (EO) № 1669/2001 (10).

(10)

Въпреки това наличните статистически данни за вноса на стоманени изделия съгласно приложение 1 разкриват следните тенденции, които представляват заплаха от нанасяне на щети на производителите в Общността:

(тона)

Тип изделия

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г. (11) (I шестмесечие)

Прокат

10 818 943

13 641 836

13 916 538

6 058 977

Профили

5 053 766

5 184 421

5 482 925

2 772 014

Тръби

2 541 117

2 930 406

2 903 729

1 384 322

(11)

Въпреки че при някои категории изделия се наблюдава известен спад във вноса, трябва да се припомни, че редица стоманени изделия бяха обект на временни предпазни мерки от страна на ЕС за част от периода. Освен това е ясно, че международната обстановка може да доведе до по-нататъшно съсредоточаване на търговията към Общността поради обстоятелството, че световният пазар на стомана продължава да бъде неспокоен и редица страни вече наложиха или възнамеряват да наложат предпазни мерки.

(12)

Всъщност, след налагането на предпазни мерки за широк кръг стоманени изделия от страна на САЩ през март 2002 г. Европейската общност и редица страни (включително България, Канада, Китай, Чехия, Унгария, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексико и Полша), загрижени от евентуалното въздействие на тези и предишни мерки върху световния пазар на стомана, предприеха предпазни проучвания във връзка с редица стоманени изделия. В някои случаи вече са наложени безусловни предпазни мерки. Следователно става ясно, че може да се очакват по-нататъшни големи колебания в структурата на международната търговия със стомана и по-специално отклонение към пазара на Общността, което ще доведе до щети за производителите в Общността.

(13)

Същевременно статистическите данни за производството сочат, че производството на сурова стомана в Общността е спаднало от 163,2 млн. тона през 2000 г. на 158,5 млн. тона през 2001 г. и 118,9 млн. тона през първото деветмесечие на 2002 г. Броят на работните места при производителите в Общността също намалява от 276 700 през 2000 г. на 270 000 (12) през 2001 г. с прогноза за по-нататъшен спад през 2002 г. Съществува реална и съществена връзка между развитието на тези икономически показатели и тенденции във вноса и следователно се смята, че тенденциите във вноса заплашват да причинят щети на производителите в Общността.

(14)

Следователно интересите на Общността диктуват вносът на определени стоманени изделия да продължи да бъде обект на предварителен контрол от страна на Общността, за да се осигури задълбочена статистическа информация, която да позволява бърз анализ на тенденциите във вноса.

(15)

Следователно Комисията стига до заключението, че съгласно член 11 от Регламент (EO) № 3285/94 и член 9 от Регламент (EO) № 519/94 трябва да продължи системата за предварителен контрол във връзка с вноса на определени стоманени изделия, предназначени за износ в Общността. Като се има предвид продължителността на предпазните мерки, наложени от Съединените американски щати спрямо стоманата през март 2002 г., уместно е системата да се запази до края на март 2005 г.

(16)

Нещо повече, за да не се допуснат ненужни ограничения и да не се смущава прекомерно дейността на дружествата в граничните райони, желателно е вносът на малки количества да се изключи от приложното поле на предварителния контрол от страна на Общността. Следователно вносът с нетно тегло до 500 килограма трябва да се изключи от прилагането на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EO) № 76/2002 на Съвета се изменя, както следва:

1.

В края на член 1 се добавя следният текст:

„3.   Вносът с нетно тегло до 500 килограма се изключва от прилагането на настоящия регламент.“.

2.

В член 6 думите „31 декември 2002 г.“ се заменят с думите „31 март 2005 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 декември 2002 година.

За Комисията

Pascal LAMY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 319, 31.12.1994 г., стр. 53.

(2)  ОВ L 286, 11.11.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 89.

(4)  ОВ L 159, 3.6.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 16, 18.1.2002 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 195, 24.7.2002 г., стр. 25.

(7)  ОВ L 261, 28.9.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 261, 28.9.2002 г., стр. 124.

(9)  ОВ L 229, 9.9.2000 г., стр. 14.

(10)  ОВ L 224, 21.8.2001 г., стр. 3.

(11)  Засега са налице данни само за първото шестмесечие на 2002 г. и те не са окончателни.

(12)  Данните не са окончателни и подлежат на уточняване.