04/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

237


32002R2371


L 358/59

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2371/2002 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2002 година

относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3760/92 на Съвета (3) установи общностен режим за рибарството и аквакултурите. Съобразно посочения регламент, Съветът взема решение за всяко необходимо адаптиране, което трябва да се направи до 31 декември 2002 г.

(2)

Обхватът на общата политика в областта на рибарството включва опазването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси и аквакултурите, както и преработката и пускането на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури, при условие че тези дейности се извършват на териториите на държавите-членки или общностните води, или от риболовни кораби на Общността, или от граждани на държавите-членки, в съответствие с разпоредбите на член 117 от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право, без да се засяга първичната отговорност на държавата-членка на флага.

(3)

Предвид непрекъснатото намаляване на голям брой рибни запаси е целесъобразно да се подобри общата политика в областта на рибарството с цел гарантиране в дългосрочен план жизнеспособността на сектор рибарство чрез устойчива експлоатация на живите водни ресурси, почиваща на сериозни научни становища и на подхода на предпазливост, който се основава на същите съображения като принципа на предпазливостта, визиран в член 174 от Договора.

(4)

Целта на общата политика в областта на рибарството трябва да бъде устойчивата експлоатация на живите водни ресурси и на аквакултурите в рамките на трайното развитие като взема предвид равновесието между екологичните, икономическите и социалните аспекти.

(5)

Важно е воденето на общата политика в областта на рибарството да се основава на принципа на доброто управление и вземаните мерки да бъдат последователни и съвместими с останалите общностни политики.

(6)

Многогодишният подход към управлението на риболова, включващ изготвянето на многогодишни планове за управление на запасите, чийто обем се установява на равнището на разумните биологични граници или в тези граници, ще позволи постигането на целите за устойчива експлоатация. За запасите, чийто обем се движи извън разумните биологични граници, приемането на многогодишни планове за възстановяване представлява абсолютен приоритет. В зависимост от научните становища може да се окаже наложително чувствителното намаляване на риболовното усилие за тези запаси.

(7)

Посочените многогодишни планове трябва да определят цели за постигане на устойчива експлоатация на въпросните запаси, да съдържат правила за експлоатация, определящи начините за изчисляване на границите по отношение годишния улов и/или риболовното усилие и да предвиждат и други специфични мерки за управление, като едновременно с това държат сметка за отражението върху останалите видове.

(8)

Съдържанието на многогодишните планове трябва да бъде определено в зависимост от състоянието на опазване на запасите, от степента на спешност на тяхното възстановяване, както и от характеристиките на въпросните запаси и на риболовните полета, в които се извършва техния улов.

(9)

Устойчивата експлоатация на запасите, за които не е изготвен никакъв многогодишен план, следва да бъде гарантирана чрез определяне на граници на улова и/или риболовното усилие.

(10)

Следва да се предвидят разпоредби за приспособяването на спешните мерки от държавите-членки или от Комисията в случай на сериозна заплаха за опазването на ресурсите или за морските екосистеми, произтичаща от риболовните дейности и да налагаща незабавна реакция.

(11)

Следва да се разреши на държавите-членки да приемат мерки за опазване и управление, приложими общо за всички риболовни кораби в границите на съответните им зони от дванадесет морски мили, при условие че приетите мерки, когато се прилагат за риболовните кораби на други държави-членки, не са дискриминиращи, че е проведена предварителна консултация, и при условие че Общността не е приела мерки, отнасящи се конкретно до опазването и управлението на ресурсите в тази зона.

(12)

Следва да се намали флотът на Общността, за да бъде съобразен с наличните ресурси и да се предвидят специфични мерки за постигането на тази цел като определянето на базисни равнища, които да не бъдат превишавани по отношение риболовния капацитет, изготвянето на специален общностен инструмент за поощряване бракуването на риболовните кораби и за установяване на национален режим на отписване и на записване на кораби във флота.

(13)

Всяка държава-членка следва да поддържа национален регистър на риболовните кораби, който да бъде предоставян на Комисията, за да позволи упражняване на контрол върху размера на флотите на държавите-членки.

(14)

Действащите правила, ограничаващи достъпа до ресурсите, включени в териториалното море на държавите-членки в рамките на дванадесет морски мили, действаха по задоволителен начин, като работеха в полза на опазването на ресурсите чрез ограничаване на риболовната дейност в най-чувствителните води на Общността и същевременно позволяваха да се запази традиционният риболов, от който е изключително зависимо икономическото и социалното развитие на някои части от крайбрежното население. Следователно е целесъобразно тези правила да продължат да се прилагат до 31 декември 2012 г.

(15)

Ако е целесъобразно, за момента да бъдат запазени останалите ограничения, наложени от общностното законодателство по отношение достъпа, те следва да бъдат преразгледани, за да се прецени дали са необходими за осигуряване на траен риболов.

(16)

Предвид несигурната икономическа ситуация, в която се намира секторът на рибарството и зависимостта на някои части от крайбрежното население от тази дейност, е необходимо да бъде гарантирана относителна стабилност на риболовните дейности и разпределение на риболовния капацитет между държавите-членки, основаващо се на оценка на частта от запасите, полагаща се на всяка държава-членка.

(17)

От друга страна, предвид временното биологично състояние на запасите, тази стабилност трябва да взема предвид специфичните нужди на районите, в които населението е особено зависимо от риболова и свързаните с него дейности, както това е решено от Съвета в неговата резолюция от 3 ноември 1976 г. (4) относно някои външни аспекти на създаването в Общността, считано от 1 януари 1977 г., на риболовна зона, простираща се до двеста морски мили и по-специално в нейното приложение VII.

(18)

Именно в този смисъл трябва да се разбира понятието за желана относителна стабилност.

(19)

За осигуряване на ефикасно прилагане на общата политика в областта на рибарството е целесъобразно да се укрепи системата за контрол и изпълнение на рибарството и да се изясни по-точно разпределението на отговорностите между националните власти и Комисията. За тази цел е необходимо в настоящия регламент да се включат основните разпоредби по отношение контрола, инспекцията и изпълнението на правилата на общата политика в областта на рибарството, от които една част вече са представени в Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. за установяването на система за контрол, приложима за общата политика в областта на рибарството (5). Този регламент трябва да остане в сила, докато бъдат приети всички необходими ред и условия за неговото прилагане.

(20)

Разпоредбите по отношение контрола, инспекцията и изпълнението от една страна се отнасят за задълженията, на които са подчинени капитаните на риболовните кораби и участниците в търговската верига и, от друга страна, определят различните отговорности на държавите-членки и на Комисията.

(21)

Общността трябва да бъде в състояние да налага намаления на риболовния капацитет, когато държава-членка превиши риболовните възможности, които са ѝ отредени. Когато се установи, че една държава-членка е превишила риболовните възможности и така е причинила щети на друга държава-членка, част или цялото намаление трябва да бъде отпуснато за потърпевшата страна.

(22)

Държавите-членки трябва да бъдат задължени да приемат спешни мерки, за предотвратяване продължаването на сериозните нарушения на Регламент (ЕО) № 1447/1999 на Съвета от 24 юни 1999 г. за създаване на списък за видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството (6).

(23)

Комисията трябва да може да взема бързи превантивни мерки, ако се докаже, че риболовните дейности застрашават сериозно опазването на живите водни ресурси.

(24)

На Комисията трябва да бъдат възложени необходимите компетенции, за да изпълнява своите задължения за контрол и оценка на приложението на общата политика в областта на рибарството от държавите-членки.

(25)

С оглед на адаптиране към общата политика в областта на рибарството е необходимо да се засили сътрудничеството и координацията между всички компетентни власти по-специално чрез обмен на национални инспектори и като се поиска от държавите-членки да проявят към докладите на инспекторите от общността, на тези от други държави-членки или на тези на Комисията, същото отношение като към докладите, изготвени от собствените им инспектори за установяване на фактите.

(26)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(27)

За да се допринесе за изпълнението на целите на общата политика в областта на рибарството, е необходимо да се създадат регионални консултативни съвети, чиято роля е да приложат в общата политика в областта на рибарството знанията и опита на заинтересованите рибари както и на останалите участници в сектора и да вземат под внимание разнообразието на съществуващите условия във водите на Общността.

(28)

За да може общата политика в областта на рибарството да се възползва от най-добрите научни, технически и икономически становища, е целесъобразно Комисията да бъде подпомагана от комитет, учреден за целта.

(29)

За изпълнението на основната цел на устойчивата експлоатация на живите морски ресурси е необходимо и целесъобразно да бъдат изготвени правила за опазването и експлоатация на тези ресурси. Съобразно принципа на пропорционалност, така както е изложен в член 5 от Договора, настоящият регламент не превишава това, което е необходимо за постигането на тази цел.

(30)

Предвид броя и значимостта на измененията, които следва да бъдат извършени, е необходимо да се отмени Регламент (ЕИО) № 3760/92. Тъй като основните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 101/76 на Съвета от 19 януари 1976 г. за установяването на обща политика на структурите в сектор рибарство (8) вече не се оправдават и следователно този регламент трябва също така да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ЦЕЛИ

Член 1

Обхват

1.   Общата политика в областта на рибарството обхваща опазването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси, аквакултурите, както и преработката и пускането на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури, при условие че те се извършват на територията на държавите-членки или в териториалните води на Европейската общност или, без да се засяга основната отговорност на държавата-членка, под чийто флаг плават съответните кораби, от граждани на държавите-членки.

2.   Общата политика в областта на рибарството предвижда последователни мерки за:

а)

опазването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси;

б)

ограничаване на последствията от риболова върху околната среда;

в)

условия за достъп до водите и до ресурсите;

г)

структурната политика и управлението на капацитета на риболовния флот;

д)

контрола на изпълнението;

е)

аквакултурите;

ж)

общата организация на пазарите; и

з)

международните отношения.

Член 2

Цели

1.   Общата политика в областта на рибарството гарантира експлоатация на живите водни ресурси, която създава условия за необходимата устойчивост както в икономически и екологичен план, така и от социална гледна точка.

За тази цел Общността прилага подхода на предпазливостта, като приема мерки, предназначени да опазят и опазят живите водни ресурси, да позволят тяхната устойчива експлоатация и да сведат до минимум отражението на риболовната дейност върху морските екосистеми. Тя има за цел постепенното прилагане на подхода на управление на риболова на основата на екосистемите. Общността се стреми да допринесе за ефикасността на риболовните дейности в икономически жизнеспособен и конкурентноспособен сектор на рибарство и аквакултури, като гарантира справедливо жизнено равнище на лицата, които извършват риболовните дейности, държейки същевременно сметка за интересите на потребителите.

2.   Общата политика в областта на рибарството се основава на следните принципи на добро управление:

а)

ясно определяне на отговорностите на общностно, национално и местно равнище;

б)

процес на вземане на решения, основан на сериозни научни становища и който дава своевременни резултати;

в)

широко участие на заинтересованите лица на всички етапи на политиката, от планирането до прилагането ѝ;

г)

съвместимост с останалите политики на Общността и по-специално екологичната, социалната, регионалната политики и политиките в областта на развитието, на здравеопазването и на защитата на потребителите.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„води на Общността“ са водите под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, с изключение на водите, граничещи с териториите, посочени в приложение II от Договора;

б)

„живи водни ресурси“ са наличните и достъпни живи морски ресурси, включително анадромните и катадромните видове по време на техния морски живот;

в)

„риболовен кораб“ е всеки кораб, оборудван с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси;

г)

„риболовен кораб на Общността“ е всеки риболовен кораб, плаващ под флага на държава-членка и регистриран в Общността;

д)

„устойчива експлоатация“ е експлоатацията на даден запас при условия, които не компрометират неговата бъдеща експлоатация и които нямат вредни последствия върху морските екосистеми;

е)

„процент смъртност от риболов“ е уловът от даден запас по време на определен период по отношение средния наличен за риболова запас през въпросния период;

ж)

„запас“ са живите водни ресурси налични в определена зона на управление;

з)

„риболовно усилие“ за един кораб е продуктът от неговия капацитет и неговата дейност, а за група кораби е сумата от риболовното усилие на всички кораби в групата;

и)

„подход на предпазливост по отношение управлението на рибарството“ е фактът, че отсъствието на меродавни научни данни не трябва да служи за претекст за неприемане или за отлагане приемането на управленчески мерки, целящи опазването на видовете-обект на риболов, на свързаните или зависещи от тях видове, на останалите видове и на тяхната околна среда;

й)

„референтни критични равнища“ са стойностите на параметрите, отнасящи се за популацията на запасите риби (като биомасата или процента на смъртност от риболова), които трябва да бъдат избягвани, защото са свързани с неизвестна динамика на популациите, с изчерпването на запасите или с разрушаване на цикъла на възпроизводство на тези запаси;

к)

„референтни равнища на опазване“ са стойностите на параметрите отнасящи се за популацията на запасите риби (като биомасата или процента на смъртност от риболова), използвани за управлението на риболовните дейности, например що се отнася за допустимото равнище на биологичен риск или за желаното равнище на рандеман;

л)

„допустими биологични равнища“ са показателите за състоянието на един запас или за неговата експлоатация, под които съществува слаб риск от превишаване на някои референтни критични равнища;

м)

„ограничение на улова“ е количественото ограничение, приложимо за разтоварване в пристанища на улов от запас или група запаси за определен период от време, освен когато общностното законодателство предвижда друго;

н)

„риболовен капацитет“ е тонажът на един кораб, изразен в брутен тонаж и мощността му, изразена в kW така, както те са определени в членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета (9). За някои видове риболовни дейности, капацитетът може да бъде определен от Съвета като се използва например броя и/или размерите на риболовните уреди на кораба;

о)

„отписване от риболовния флот“ е отписването на риболовен кораб от регистрите на риболовните кораби на дадена държава-членка, при условие че са спазени разпоредбите на член 15, параграф 1;

п)

„включване в риболовния флот“ е регистрирането на риболовен кораб в регистрите на риболовните кораби на дадена държава-членка;

р)

„възможности за риболов“ е правото на риболов като количество, изразено в улов и/или риболовно усилие;

с)

„възможности за общностен риболов“ са възможностите за риболов, с които разполага Общността в общностните води, увеличени със съвкупността от възможности за риболов на Общността извън общностните териториални води и намалени с възможностите за риболов, отредени за трети страни.

ГЛАВА II

ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Член 4

Видове мерки

1.   За постигане на целите, посочени в член 2, параграф 1, Съветът изготвя общностни мерки за определяне достъпа до зоните и до ресурсите и за трайното упражняване на риболовните дейности.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, се изготвят, като се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища и преди всичко за докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), учреден по силата на член 33, параграф 1, както и в светлината на всеки доклад, изготвен от регионалните консултативни съвети, учредени в съответствие с член 31. Преди всичко може да става дума за мерки, касаещи отделен запас или група запаси и целящи да ограничат смъртността от риболов и въздействието на риболовните дейности върху околната среда посредством:

а)

приемане на планове за възстановяване на ресурсите в съответствие с член 5;

б)

приемане на планове за управление на ресурсите в съответствие с член 6;

в)

определяне на цели за устойчивата експлоатация на запасите;

г)

ограничаване на улова;

д)

определяне броя и вида кораби, имащи правото на риболовна дейност;

е)

ограничаване на риболовното усилие;

ж)

приемане на технически мерки, включващи:

i)

мерки относно структурите на риболовните уреди, броя и размерите на инсталираните на борда риболовни уреди, начините на тяхното използване и състава на улова, извършен с тези уреди, който може да бъде съхраняван на борда на кораба;

ii)

определянето на зони и/или на периоди на забрана или на ограничаване на риболовните дейности, включително за защита на зоните за изхвърляне на хайвера и растеж на младите риби;

iii)

определяне на минималния размер на екземплярите, които могат да бъдат съхранявани на борда на корабите и/или разтоварвани в пристанища;

iv)

специфични мерки, предназначени за намаляване на отражението на риболовните дейности върху морските екосистеми и видовете, които не са обект на улов;

з)

установяване на мерки за насърчаване, включително и мерки от икономически характер, за развитие на по-селективен риболов или на риболов, чието отражение е по-слабо;

и)

изпълнението на пилотни проекти, отнасящи се за други видове техники на управление на риболова.

Член 5

Планове за възстановяване

1.   Съветът приема приоритетно планове за възстановяване за риболовните зони за експлоатация на запаси, чийто обем е извън сигурните биологични граници.

2.   Целта на плановете за възстановяване е да осигури възстановяването на запасите до сигурните биологични граници.

Плановете съдържат референтни равнища на опазване като например цели, позволяващи оценката на възстановяването на запасите в рамките на сигурните биологични граници.

Тези цели се изразяват като:

а)

обем на популацията, и/или

б)

дългосрочен рандеман, и/или

в)

процент на смъртност от риболов, и/или

г)

стабилност на улова.

Плановете за възстановяване на запасите могат да съдържат цели, отнасящи се за други живи водни ресурси и за запазването или подобряването на състоянието на опазване на морските екосистеми.

Когато е определена повече от една цел, плановете за възстановяване уточняват реда по приоритети на тези цели.

3.   Плановете за възстановяване се изготвят в съответствие с подхода на предпазливост по отношение управлението на рибарството и държат сметка за референтните критични равнища, препоръчани от компетентните научни органи. Те гарантират устойчивата експлоатация на запасите и запазване отражението на риболовната дейност върху морските екосистеми на жизнеспособни равнища.

Тези планове могат да обхващат или риболовни полета, включващи единични запаси, или риболовни полета, експлоатиращи съчетание от запаси, като се държи действително сметка за взаимодействието между запасите и риболовните полета.

Плановете за възстановяване са многогодишни и съдържат график за осъществяване на набелязаните цели.

4.   Плановете за възстановяване могат да съдържат всички мерки, посочени в член 4, параграф 2, букви в)—з), както и правила за експлоатация, които се състоят от съвкупност от биологични параметри за определяне ограниченията на улова.

Плановете за възстановяване предвиждат ограничения на риболовното усилие, освен когато това не е необходимо за постигане целите на съответния план. Мерките, които трябва да бъдат вписани в тези планове, трябва да бъдат разпределени пропорционално в съответствие с предвидените цели и график и се приемат от Съвета, като се взема предвид:

а)

състоянието на опазване на запаса или запасите;

б)

биологичните характеристики на запаса или запасите;

в)

характеристиките на риболовните полета, в които се ловуват риби от съответните запаси;

г)

икономическото отражение на въпросните мерки върху съответните риболовни полета.

5.   Комисията представя отчет за ефикасността на плановете за възстановяване по отношение постигането на техните цели.

Член 6

Планове за управление

1.   Доколкото това е необходимо, Съветът приема планове за управление за поддържане обема на запасите в сигурните биологични граници за риболовните полета, в които се експлоатират запаси с обем близък или в разумните биологични граници.

2.   Плановете за управление съдържат референтни равнища на опазване, както и цели, позволяващи оценка на поддържането на запасите в тези граници. В този случай се прилага член 5, параграф 2, букви а)—г).

Плановете за управление могат да съдържат цели, отнасящи се за другите живи водни ресурси и за запазването или подобряването на състоянието на морските екосистеми.

Когато е определена повече от една цел, плановете за управление уточняват реда по приоритети на тези цели.

3.   Плановете за управление се изготвят в съответствие с подхода на предпазливостта по отношение управлението на рибарството и държат сметка за референтните критични равнища, препоръчани от компетентните научни органи. Те гарантират устойчивата експлоатация на запасите и запазването отражението на риболовната дейност върху морските екосистеми на стабилни равнища.

Тези планове могат да обхващат риболовни полета, включващи единични запаси, или риболовни полета, експлоатиращи комбинация от запаси, като се държи действително сметка за взаимодействието между запасите и риболовните полета.

Плановете за управление са многогодишни и съдържат график за осъществяване на набелязаните цели.

4.   Плановете за управление могат да съдържат всички мерки, посочени в член 4, параграф 2, букви г)—и), както и правила за експлоатация, които се състоят от определена съвкупност от биологични параметри, предназначени за определяне на ограниченията на улова.

Мерките, които трябва да бъдат вписани в тези планове, трябва да бъдат разпределени пропорционално по отношение предвидените цели и график и се приемат от Съвета, като се взема предвид:

а)

състоянието на опазване на запаса или запасите;

б)

биологичните характеристики на запаса или запасите;

в)

характеристиките на риболовните полета, в които се ловуват риби от съответните запаси;

г)

икономическото отражение на въпросните мерки върху съответните риболовни полета.

5.   Комисията представя отчет за ефикасността на плановете за управление по отношение постигането на техните цели.

Член 7

Спешни мерки, приемани от Комисията

1.   В случай че съществуват доказателства за наличието на сериозна заплаха за опазването на живите водни ресурси или за морските екосистеми, произтичащи от риболовните дейности и изискващи незабавна реакция, Комисията може, в отговор на надлежно аргументирано искане от държава-членка или по собствена инициатива, да определи спешни мерки за период от най-много шест месеца. Комисията може да вземе ново решение за продължаване срока на действие на спешните мерки за максимален период от нови шест месеца.

2.   Държавата-членка изпраща искането едновременно до Комисията, до останалите държави-членки и до заинтересованите регионални консултативни съвети. Те могат да представят на Комисията писмените си забележки в срок от пет работни дни считано от датата на получаване на искането.

Комисията се произнася по това искане в срок от петнадесет работни дни, считано от датата на получаване на искането, визирано в параграф 1.

3.   Спешните мерки влизат в сила незабавно. Те се нотифицират на държавите-членки и се публикува публикуват в Официален вестник.

4.   Заинтересованите държави-членки могат да сезират Съвета за решението на Комисията в срок от десет работни дни считано от датата на получаване на нотификацията.

5.   Съветът, който гласува с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в срок до един месец от датата, на която е сезиран.

Член 8

Спешни мерки, приети от държавите-членки

1.   В случай че съществуват доказателства за сериозна и непредвидима заплаха в резултат от риболовните дейности, за опазването на живите водни ресурси или за морските екосистеми във водите под суверенитета или юрисдикцията на държава-членка и ако всякакво закъснение води до риск от причиняване на трудно поправими щети, въпросната държава-членка може да приеме спешни мерки за срок най-много до три месеца.

2.   Държавите-членки, които възнамеряват да приемат спешни мерки, уведомяват предварително за своето намерение Комисията, останалите държави-членки и заинтересованите регионални консултативни съвети като им изпращат проекта за мярката, придружен от кратък доклад за причините налагащи тази мярка.

3.   Заинтересованите държави-членки и регионални консултативни съвети могат да представят писмено своите забележки на Комисията в рамките на пет работни дни от датата на уведомлението. Комисията потвърждава, отменя или променя мярката в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомлението.

4.   Комисията уведомява заинтересованите държави-членки за своето решение. То се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

5.   Заинтересованите държави-членки могат да сезират Съвета за решението, взето от Комисията, в срок до десет работни дни, считано от датата на уведомлението.

6.   Съветът, който гласува с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в срок до един месец от датата, на която е сезиран.

Член 9

Мерки на държавите-членки, приложими за зоната от 12 морски мили

1.   Една държава-членка може да вземе недискриминиращи мерки за опазването и управлението на рибните ресурси и за свеждане до минимум на въздействието на риболова върху процеса на опазване на морските екосистеми в зоната от 12 морски мили, измерени от нейните основни линии, при условие че не е взета никаква мярка за опазване и управление от Общността конкретно за тази зона. Мерките, взети от държавата-членка, са съвместими с целите, посочени в член 2, и поне толкова строги, колкото действащата общностна нормативна уредба.

Когато мерките, които трябва да бъдат предприети от дадена държава-членка, могат да засегнат риболовните кораби на друга държава-членка, те се приемат само след консултация с Комисията, със заинтересованата държава-членка и с регионалните консултативни съвети относно проекта за мерки, придружен от кратък доклад относно причините за тези мерки.

2.   Мерките, приложими за риболовните кораби на други държави-членки, са подчинени на процедурите, установени в член 8, параграфи 3—6.

Член 10

Мерки, предприети от държавите-членки, приложими единствено за риболовните кораби, плаващи под техен флаг

Държавите-членки могат да предприемат мерки за опазването и управлението на запасите във водите под техния суверенитет или юрисдикция, при условие че:

а)

тези мерки се прилагат единствено за риболовните кораби, плаващи под флага на заинтересованата държава-членка и регистрирани в Общността или, в случая на риболовни дейности, които не се извършват от риболовен кораб, за лица, установени в заинтересованата държава-членка, и

б)

тези мерки са съвместими с целите, определени в член 2, параграф 1, и не са по-малко строги от действащата в Общността нормативна уредба.

ГЛАВА III

АДАПТИРАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ

Член 11

Адаптиране на риболовния капацитет

1.   Държавите-членки приемат мерки за адаптиране на риболовния капацитет на своите флоти с цел постигане на трайно и стабилно равновесие между риболовния капацитет и техните възможности за риболов.

2.   Държавите-членки следят да не бъдат превишавани референтните равнища по отношение на риболовния капацитет, визиран в член 12 и в параграф 4 от настоящия член, изразени в бруто тонаж GT и в мощност kW.

3.   Не се разрешава отписване от риболовния флот на кораб, ползващ публична помощ, ако не се предшества от отнемането на лиценза за риболов така, както е определено в Регламент (ЕО) № 3690/93 (10) и, при необходимост, на разрешителните за риболов така, както те са определени в действащите регламенти. Капацитетът, отговарящ на лиценза и, евентуално, на разрешителните за риболов за съответните риболовни полета, не може да бъде заменен.

4.   Когато се отпуска публична помощ за изваждането на риболовен капацитет, надвишаващ обема на намаляване на капацитета, необходимо за привеждане на флота в съответствие с референтните равнища, посочени в член 12, параграф 1, обемът на изтегления капацитет се приспада автоматично от референтните равнища. Така получените референтни равнища се превръщат в нови референтни равнища.

5.   За риболовните кораби на възраст 5 години и повече, увеличаването на тонажа на кораба поради модернизиране на главната палуба за повишаване безопасността на борда, за подобряване условията и хигиената на труда, както и качеството на продуктите, се разрешава, при условие че тази модернизация не увеличава риболовния капацитет на кораба. Референтните равнища, посочени в член 12, се адаптират в съответствие с това. Съответстващият капацитет не трябва задължително да бъде вземан предвид за изготвяне от държавите-членки на баланс на отписването или записването на кораби във флота по силата на член 13.

Подробни правила и условия, приложими за тези мерки, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Член 12

Референтни равнища за риболовния флот

1.   Комисията определя референтните равнища за всяка държава-членка в бруто тонаж GT и в мощност kW за общия риболовен капацитет на общностните риболовните кораби на Общността, плаващи под флага на съответната държава в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Референтните равнища са равни на сумата, отговаряща на целите на многогодишната програма за ориентиране 1997—2002 г., определени на части до 31 декември 2002 г. съобразно Решение 97/413/ЕО на Съвета (11).

2.   Разпоредби за прилагането на настоящия член могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Член 13

Режим за отписване/вписване и общо намаляване на капацитета

1.   Държавите-членки организират вписването в риболовния флот и отписването на кораби от флота по такъв начин, че от 1 януари 2003 г.:

а)

вписването на нов капацитет в риболовния флот, който не е ползвал публични помощи, да бъде компенсирано предварително от отписването, без публични помощи, на капацитет най-малко равен на новозаписания;

б)

записването на нов капацитет във флота, който е ползвал публична помощ, отпусната след 1 януари 2003 г., да бъде компенсирано с предварителното отписване, без публична помощ:

i)

на капацитети най-малко равни за вписването на нови риболовни кораби с тонаж равен или по-малък от 100 тона бруто тонаж, или

ii)

най-малко 1,35 пъти тези капацитети, за вписването на нови риболовни кораби с тонаж по-голям от 100 тона бруто тонаж.

2.   От 1 януари 2003 г. до 31 декември 2004 г. всяка държава-членка, която вземе решение да поеме нови задължения в областта на публичните помощи за обновяването на риболовния флот след 31 декември 2002 г., трябва да постигне намаление на общия капацитет на своя флот с 3 % за целия период в сравнение с референтните равнища, посочени в член 12.

3.   Разпоредби за прилагането на настоящия член могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Член 14

Обмен на информация

1.   Всяка година Комисията представя резюме на резултатите от усилията, направени от държавите-членки за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов. Това резюме се основава на годишен доклад, който всяка държава-членка трябва да изпрати до Комисията най-късно до 30 април на следващата година.

Резюмето на Комисията, заедно с докладите на държавите-членки в приложение, се предава на Европейския парламент и на Съвета преди края на годината и се придружава от становището на НТИКР и на комитета по рибарство и аквакултури, учреден по силата на член 30, параграф 1.

2.   Разпоредби за прилагането на настоящия член могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Член 15

Регистър на риболовния флот

1.   Всяка държава-членка поддържа регистър на риболовните кораби на Общността, плаващи под неин флаг, който съдържа минималната информация за характеристиките и за дейностите на корабите, необходими за управлението на мерките, установени на общностно равнище.

2.   Всяка държава-членка предоставя на Комисията информациите, посочени в параграф 1.

3.   Комисията изготвя регистър на общностния риболовен флот, съдържащ информациите, получени в съответствие с параграф 2 и го предоставя на държавите-членки. Тя се съобразява с разпоредбите на Общността относно защитата на лични данни.

4.   Информациите; посочени в параграф 1, и процедурите за тяхното предаване, посочени в параграфи 2 и 3, могат да бъдат определени в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Член 16

Условност на финансовата помощ на Общността и намаляване на риболовното усилие

1.   Финансовата помощ, предвидена в Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета от 17 декември 1999 г. за определяне реда и условията за структурните дейности на Общността в областта на риболова (12), с изключение на фондовете, предназначени за бракуването на риболовни кораби, може да бъде отпускана единствено при условие че държавата-членка е спазила условията на членове 11, 13 и 15 от настоящия регламент и е предоставила информациите изисквани по силата на Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 366/2001 на Комисията (13).

В този контекст, след като на заинтересованата държава-членка е дадена възможността да бъде изслушана и дотолкова, доколкото това е пропорционално на степента на неспазване на тези разпоредби, Комисията спира финансовата помощ предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета за заинтересованата държава-членка.

2.   Ако на основата на наличните информации Комисията прецени, че капацитетът на флота на дадена държава-членка превишава капацитета, който държавата-членка е задължена да спазва по силата на членове 11, 13 и 15, Комисията информира за това въпросната държава-членка. Държавата-членка привежда незабавно своето риболовно усилие в съответствие с равнището, което е трябвало да бъде валидно за нея, ако са били спазени разпоредбите на членове 11, 13 и 15, без това да отменя задълженията, произтичащи от тези членове. Заинтересованата държава-членка уведомява Комисията за своя план за намаляване на риболовното усилие, като последната проверява, съобразно процедурата установена с член 30, параграф 2, дали намалението е равно, или не на надвишаването на капацитета.

ГЛАВА IV

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И ДО РЕСУРСИТЕ

Член 17

Общи правила

1.   Риболовните кораби на Общността имат равен достъп до водите и ресурсите във всички води на Общността, освен тези, посочени в параграф 2, при спазването на мерките, приети в съответствие с глава II.

2.   Във водите, разположени на по-малко от 12 морски мили от основната линия и които са под техния суверенитет или юрисдикция, от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2012 г. държавите-членки имат разрешението да ограничат риболова до риболовните кораби, опериращи обичайно в тези води с достъп от близките пристанища, без да се засягат режимите, приложими за общностните риболовни кораби, плаващи под флаговете на други държави-членки в рамките на съседски отношения, съществуващи между тези държави-членки и съобразно реда и условията, предвидени в приложение I, което определя за всяка държава-членка географските зони на крайбрежните води на други държави-членки, в които се извършват тези риболовни дейности както и видовете риби, за които те се отнасят.

Най-късно до 31 декември 2011 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно режимите, предвидени в настоящия параграф. Съветът се произнася най-късно до 31 декември 2012 г. относно разпоредбите, приети вследствие посочените по-горе режими.

Член 18

Shetland Box

1.   В региона, определен в приложение II за видовете, които имат особено значение в този регион и които са биологично чувствителни поради своите експлоатационни характеристики, риболовните дейности, извършвани от общностните риболовни кораби с дължина, измерена между перпендикулярите по-голяма или равна на 26 метра, са подчинени на предварително разрешение при условията, определени в настоящия регламент и по-специално в приложение II, що се отнася до дълбоководните видове риба, с изключение на норвежкия паут и на северния путас.

2.   Подробните правила и процедурите за прилагането на параграф 1 могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Член 19

Преразглеждане на правилата за достъп

1.   Най-късно до 31 декември 2003 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за правилата, предвидени от общностното законодателство за достъпа до водите и до ресурсите, различни от правилата, посочени в член 17, параграф 2. Този доклад дава оценка за целесъобразността на тези правила в светлината на целите за опазване и устойчива експлоатация на ресурсите.

2.   На основата на доклада, посочен в параграф 1 и предвид принципа, установен в член 17, параграф 1, Съветът взема решение, най-късно до 31 декември 2004 г., за всякаква евентуална налагаща се промяна на въпросните правила.

Член 20

Разпределение на възможностите за риболов

1.   Съветът, който взема решение при квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, определя ограниченията на улова и/или на риболовното усилие, разпределението на възможностите за риболов между държавите-членки, както и мерките, свързани с тези ограничения. Възможностите за риболов се разпределят между държавите-членки по такъв начин, че да осигурят на всяка държава-членка относителна стабилност на стопански риболов за всеки запас или риболовна зона.

2.   Когато Общността определи нови възможности за риболов, Съветът взема решение за разпределението на въпросните възможности като взема предвид интересите на всяка държава-членка.

3.   Всяка държава-членка решава за метода на разпределение на възможностите за риболов за корабите, плаващи под неин флаг, които възможности са ѝ отредени в съответствие с общностното законодателство. Държавата-членка уведомява Комисията за определения метод на разпределение.

4.   Съветът определя наличните възможности за риболов в общностните териториални води за трети страни и ги разпределя за всяка една от тях.

5.   Държавите-членки могат да разменят изцяло или частично възможностите си за риболов, които са им отредени, след уведомяване на Комисията.

ГЛАВА V

ОБЩНОСТНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 21

Цели

Контролът на достъпа до водите и до ресурсите и на изпълнението на дейностите така, както те са определени в член 1, както и изпълнението на правилата на общата политика в областта на рибарството, се осигуряват в рамките на общностната система за контрол и изпълнение.

Член 22

Условия за достъп до водите и до ресурсите и за пускане на пазара на продуктите от риболова

1.   Дейностите, обхванати от общата политика в областта на рибарството, се забраняват, ако не са спазени следните изисквания:

а)

всеки риболовен кораб трябва да съхранява на борда си своя лиценз и, евентуално, своето разрешително за риболов;

б)

всеки риболовен кораб трябва да разполага на борда си с работещо устройство, позволяващо детекцията и идентификацията на въпросния кораб от системите за дистанционен контрол. Това изискване се прилага за корабите с чиста дължина над 18 метра считано от 1 януари 2004 г. и за риболовните кораби с чиста дължина над 15 метра считано от 1 януари 2005 г.;

в)

капитанът на кораба регистрира и съобщава незабавно всякаква информация касаеща риболовната дейност, включително разтоварването в пристанища на улова или трансбордирането. Копие от тези информации се предава на властите. Съветът ще вземе решение през 2004 г. за задължението тези информации да се предават по електронен път. С цел определяне технологията, която да се използва, държавите-членки в сътрудничество с Комисията изпълняват пилотни проекти преди 1 юни 2004 г.;

г)

капитанът на кораба приема на борда инспектори и оказва необходимото съдействие. Когато е предвидена програма за наблюдение, капитанът приема на борда също и наблюдатели и оказва необходимото съдействие;

д)

капитанът спазва условията и ограниченията, отнасящи се за разтоварването в пристанища на улова или за прехвърлянето му на борда на друг кораб, за съвместните риболовни операции, за уредите за риболов, за мрежите както и за маркирането и идентификацията на корабите.

2.   Пускането на пазара на рибните продукти е подчинено на следните изисквания:

а)

рибните продукти се продават от риболовния кораб единствено на регистрирани купувачи или в регистрирани тържища за открито наддаване;

б)

купувачът, който купува рибните продукти на даден риболовен кораб на първа продажба, се регистрира пред властите;

в)

купувачът, който купува рибните продукти на първа продажба, предава фактурите или бележките от продажбата на властите, освен ако продажбата не се провежда в регистрирано тържище за открито наддаване, което има самото то задължението да предава на властите фактурите или бележките от продажбата;

г)

всички рибни продукти, разтоварени в пристанище или внесени в Общността, за които на властите не са представени никакви фактури или бележки от продажба и които са превозени към друго място освен мястото на разтоварване в пристанище или на внос, се придружават от документ изготвен от превозвача, докато се състои първата продажба;

д)

лицата, отговорни за съоръженията или за транспортните коли, приемат да оказват съдействие на инспекторите;

е)

когато за даден вид риба е определен минимален размер, операторите отговорни за продажбата, за съхранението или за транспорта трябва да бъдат в състояние да докажат географския произход на продуктите.

Купувачът, който купува продукти, които не предстои да бъдат пуснати на пазара, а да бъдат използвани единствено за лична консумация, се освобождава от задълженията, посочени в настоящия параграф.

3.   За целите на прилагането на параграфи 1 и 2, могат да бъдат приети подробни правила в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Въпросните правила могат да уреждат по-специално задълженията по отношение документацията, регистрирането, съобщаването и уведомяването на държавите-членки, на капитаните и на всяко друго физическо или юридическо лице, упражняващо дейностите, обхванати от член 1.

Въпросните правила могат също да предвиждат изключения от задълженията, предвидени в параграфи 1 и 2, когато такива изключения могат да бъдат оправдани от незначителното въздействие върху живите водни ресурси или когато въпросните задължения представляват несъразмерна тежест в сравнение с икономическото значение на дейността.

Член 23

Отговорност на държавите-членки

1.   Освен ако общностното законодателство не разпореди друго, държавите-членки осигуряват ефикасното изпълнение на контрола и инспекцията, както и изпълнението на правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.   Държавите-членки контролират дейностите, извършвани в рамките на общата политика в областта на рибарството на своите територии или във водите от своите суверенитет или юрисдикция. Те контролират също и достъпа до водите и до ресурсите, както и риболовните дейности извън общностните води, които се извършват от общностните риболовни кораби плаващи под техен флаг и, без да се засяга основната отговорност на държавата-членка, под чийто флаг плава кораба, на техните граждани. Те носят отговорността за назначаване на наблюдатели на борда на риболовните кораби и за вземане на подходящите решения, включително и за забраната за риболов.

3.   Държавите-членки приемат мерки, осигуряват финансовите и човешки ресурси и изготвят административната и техническа структура, необходима за ефикасното извършване на контрола, на инспекциите и на изпълнението, като прибягват включително до системи за наблюдение и контрол чрез сателит. През 2004 г. Съветът взема решения относно задължението за инсталиране на устройства за детекция от разстояние. С цел определяне технологията, която да се използва, държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, изпълняват пилотни проекти преди 1 юни 2004 г. Във всяка държава-членка се назначава единен орган, отговорен за координирането на събирането и проверката на информациите, отнасящи се за риболовните дейности, както и за уведомяването на Комисията и за сътрудничеството с нея.

4.   Когато Комисията установи, че дадена държава-членка е превишила възможностите за риболов, които са ѝ отредени, Комисията приспада разликата от бъдещите възможности за риболов за съответната държава-членка.

Ако превишаването от дадена държава-членка на възможностите за риболов, които са ѝ били отредени, има като пряко последствие това, че друга държава-членка не е могла да изчерпи своите собствени възможности за риболов, въпросните възможности за риболов, равностойни на тези, удържани по силата на параграф 1, могат да бъдат преразпределени изцяло или частично в полза на потърпевшата държава-членка. Това преразпределение се решава като се взема предвид интереса, който представлява компенсацията за заинтересованата държава-членка.

Решенията се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

5.   За целите на прилагането на настоящия регламент, могат да бъдат изготвени правила в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2. Тези правила могат да включват назначаването от държавите-членки на органа, посочен в параграф 3 от настоящия член, както и правилата, отнасящи се за назначаването на наблюдателите, за техните правомощия, за техните задачи и разходи.

Член 24

Инспекция и изпълнение

Държавите-членки вземат необходимите мерки за инспекция и изпълнение за осигуряване спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството на собствените си територии или във водите под техния суверенитет или юрисдикция. Те вземат също и мерки за изпълнение относно риболовните дейности, извършвани извън водите на Европейската общност от общностните риболовни кораби, плаващи под техен флаг или извършвани от техни граждани.

Тези мерки включват:

а)

инспекции и контрол на място, на риболовните кораби, на помещенията на предприятията и други органи, свързани с общата политика в областта на рибарството;

б)

наблюдение на риболовните кораби;

в)

разследвания, съдебни производства за нарушения и санкции съобразно член 25;

г)

превантивни мерки в съответствие с член 25, параграф 5;

д)

мерки, целящи да предотвратят граждани на Общността, които не вземат участие в риболовните дейности, да не спазват приложимите мерки за опазване и управление на ресурсите, без да се засяга основната отговорност на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът.

Взетите мерки се обосновават надлежно от подходящите документи. Те трябва да бъдат ефикасни, разубеждаващи и пропорционални.

Разпоредбите за прилагането на настоящия член, включително и критериите за оценка, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 3.

Член 25

Следене на нарушенията

1.   Държавите-членки следят за вземане на подходящи мерки, включително в съответствие с тяхното национално законодателство, откриване на административни или наказателни процедури срещу отговорните физически или юридически лица, когато не се спазват правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.   Процедурите, започнати по силата на параграф 1, трябва да бъдат такива, че в съответствие с подходящите разпоредби на националното законодателство, да лишат действително нарушителите от икономическата изгода от нарушенията и да произведат ефект, пропорционален на степента на нарушение по такъв начин, че да разубедят други извършители на нарушения от същия вид.

3.   Санкциите, произтичащи от процедурите, посочени в параграф 2, могат също да включват, в зависимост от тежестта на нарушението:

а)

глоби;

б)

конфискуване на забранените риболовни уреди и улов;

в)

предохранително конфискуване на риболовния кораб;

г)

временно спиране от движение на риболовния кораб;

д)

временно прекратяване на лиценза;

е)

отнемане на лиценза.

4.   Независимо от задълженията посочени в параграфи 1, 2 и 3, Съветът изготвя на основата на списъка, представен в параграф 3, каталог на мерките, приложими от държавите-членки за тежките нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1447/1999. Този каталог не засяга правото на държавите-членки да вземат решение за прилагане на тези мерки чрез образуване на административното или наказателно производство, посочено в параграф 1, в съответствие с тяхното национално законодателство.

5.   Държавите-членки вземат незабавно мерки, за да предотвратят продължаването на незаконните дейности на риболовните кораби, на физическите или юридически лица, заловени на местопрестъплението на тежко нарушение по смисъла на Регламент (ЕО) № 1447/1999 на Съвета.

Член 26

Отговорност на Комисията

1.   Без да се засягат отговорностите на Комисията по силата на Договора, Комисията оценява и контролира прилагането от държавите-членки на правилата на общата политика в областта на рибарството и подпомага координирането и сътрудничеството между тях.

2.   В случай че съществуват доказателства, че правилата относно опазването, контрола, инспекцията или изпълнението на мерките, предвидени от общата политика в областта на рибарството, не се спазват и че от това може да произтече сериозна заплаха за опазването на живите водни ресурси или за ефикасното действие на общностната система за контрол и изпълнение и които доказателства изискват спешни действия, Комисията уведомява писмено заинтересованата държава-членка за своите заключения и определя минимален срок от петнадесет работни дни, в които държавата-членка да докаже спазването от нея на правилата и да представи своите забележки. Комисията взема под внимание забележките, представени от държавите-членки относно всяка мярка, която Комисията може да вземе по силата на параграф 3.

3.   Ако се окаже, че риболовните дейности, извършвани в определена географска зона, могат да застрашат сериозно опазването на живите водни ресурси, Комисията може да вземе превантивни мерки.

Тези мерки са пропорционални на риска от сериозна заплаха за опазването на живите водни ресурси.

Мерките не надвишават продължителност от три седмици. Те могат да бъдат продължени за максимален срок от шест месеца, ако това се окаже необходимо за опазването на живите водни ресурси, чрез решение, взето в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Мерките се прекратяват незабавно в момента, в който Комисията прецени, че рискът е отстранен.

4.   Когато се прецени, че квотите, разпределението или частта на дадена държава-членка са изчерпани, Комисията може да спре незабавно риболовните дейности като се основава на наличната информация.

5.   Независимо от разпоредбите на член 23, параграф 2, Комисията контролира риболовните дейности, извършвани в общностните води, от риболовни кораби, плаващи под флага на трети страни, когато този контрол е предвиден от общностното законодателство. За тази цел Комисията и заинтересованите държави-членки сътрудничат и координират своите действия.

6.   За целите на прилагането на настоящия член, могат да бъдат приети подробни правила в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Член 27

Оценка и контрол от страна на Комисията

1.   За нуждите на оценката и на контрола на прилагането на правилата на общата политика в областта на рибарството от държавите-членки, Комисията може, служебно и със собствени средства, да възложи или сама извърши одити, разследвания, проверки и инспекции относно прилагането от държавите-членки на правилата на общата политика в областта на рибарството. Тя може да проверява по-специално:

а)

въвеждането в действие и прилагането на тези правила от държавите-членки и техните компетентни органи;

б)

съответствието на тези правила с административните практики и дейностите по национални инспекции и контрол;

в)

наличието на изискваните документи и тяхното съответствие с приложимите правила;

г)

условията, при които дейностите по контрола и изпълнението се упражняват от държавите-членки.

За тази цел Комисията може да извършва инспекции на борда на риболовните кораби, както и в помещенията на предприятията и на други органи, чиито дейности са свързани с общата политика в областта на рибарството и разполага с достъп до документацията и информациите, необходими за изпълнение на своите отговорности. Инспекциите, които Комисията провежда служебно и без помощта на инспектори от заинтересованата държава-членка, се извършват единствено на риболовните кораби и на местата на първата доставка в пристанище или на първа продажба и се ограничават до регионите и до запасите предмет на специфична програма за контрол, изготвена по силата на член 34в от Регламент (ЕИО) № 2847/93.

Инспекторите на Комисията представят писмена заповед, в която са посочени тяхната самоличност и длъжност. Техните правомощия не са по-широки от тези на националните инспектори и нямат никаква репресивна или изпълнителска власт. По-специално, инспекция, която се провежда от Комисията без помощта на инспектори от заинтересованата държава-членка, не може да се извърши, ако инспектираната страна се противопостави на това.

Държавите-членки осигуряват на Комисията необходимото съдействие за изпълнението на нейните задачи.

2.   Докладите от проведената инспекция се предоставят на разположение на заинтересованата държава-членка.

Комисията дава на заинтересованата държава-членка възможността да формулира своите забележки относно заключенията на доклада. Тя се съобразява с общностните разпоредби относно защитата на личните данни.

Когато Комисията провежда служебна инспекция, без да бъде придружавана от инспектори граждани на заинтересованата държава-членка, тя уведомява за това държавата-членка един ден преди края на инспекцията и представя, в срок до един месец, доклад със заключението от инспекцията.

Държавите-членки не са длъжни да преследват лица на основата на заключението на посочения по-горе доклад.

3.   Подробни правила за прилагане на настоящия член могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

4.   На всеки три години Комисията изготвя доклад за оценка на своята дейност по силата на параграф 1 и относно прилагането от държавите-членки на правилата на общата политика в областта на рибарството, с цел неговото представяне пред Европейския парламент и пред Съвета. Всяка година държавите-членки са информирани за броя инспекции, извършени по силата на параграф 1 от Комисията във всяка държава-членка, разбит по видове инспекции.

Член 28

Сътрудничество и координация

1.   Държавите-членки сътрудничат помежду си и с трети страни с цел да осигурят спазването на правилата, приложими за общата политика в областта на рибарството. За тази цел държавите-членки предоставят на другите държави-членки и на третите страни необходимото съдействие за гарантиране спазването на тези правила.

2.   В случай на контрол и на инспекция на трансграничните риболовни дейности, държавите-членки следят тези дейности, провеждани в рамките на настоящата глава да бъдат координирани. За тази цел държавите-членки разменят своите инспектори.

3.   Без да се засяга основната отговорност на крайбрежната държава, държавите-членки са упълномощени да инспектират общностните риболовни кораби, плаващи под техен флаг във всички общностни води извън водите от суверенитета на друга държава-членка.

На държавите-членки се разрешава също така да извършват инспекции на риболовните кораби в съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарството, що се отнася до риболовните дейности, извършвани в общностни води извън водите от техния суверенитет единствено:

а)

след като са получили разрешението от заинтересованата крайбрежна държава, или

б)

когато в съответствие с член 34в от Регламент (ЕИО) № 2847/93 е приета специфична програма за контрол.

На държавите-членки се разрешава да инспектират общностните риболовни кораби, плаващи под флага на друга държава-членка в международни води.

В случаите, различни от тези, предвидени в настоящия параграф, държавите-членки могат да се упълномощават една друга да извършват инспекции съобразно правилата на общата политика в областта на рибарството.

4.   На основата на назначенията, извършени от държавите-членки, които ѝ се съобщават, Комисията изготвя в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2, списък на общностните инспектори, упълномощени да извършват инспекции съобразно разпоредбите на настоящата глава във водите на Общността и на борда на общностните риболовни кораби.

5.   Докладите от инспекцията и наблюдението, изготвени от инспекторите на Общността, от инспекторите на друга държава-членка или от инспекторите на Комисията, представляват допустими доказателства за нуждите на административните или съдебни производства на всяка държава-членка. За установяването на фактите те се третират по същия начин като докладите от инспекциите и наблюденията на държавите-членки.

6.   Подробни правила за прилагането на настоящия член могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграф 2.

Параграфи 3 и 4 от настоящия член са приложими единствено след определяне на правилата за тяхното прилагане.

ГЛАВА VI

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

Член 29

Процедура за вземане на решения

Освен ако е предвидено друго в настоящия регламент, Съветът действа съобразно процедурата, установена в член 37 от Договора.

Член 30

Комитет по рибарство и аквакултури

1.   Комисията се подпомага от Комитет по рибарство и аквакултури.

2.   В случаите, когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение № 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на двадесет работни дни.

3.   В случаите, когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение № 1999/468/ЕО, се определя на шестдесет работни дни.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 31

Регионални консултативни съвети

1.   Учредяват се регионални консултативни съвети, които да допринасят за изпълнението на целите, определени в член 2, параграф 1, и по-специално да съветват Комисията в областта на управлението на риболова по отношение някои морски зони или риболовни зони.

2.   Регионалните консултативни съвети се състоят основно от рибари и други представители на интереси, засегнати от общата политика в областта на рибарството, като представители на сектора рибарство и аквакултурите, на интересите на екологията и на потребителите, и научни експерти от всички държави-членки, които имат интереси в областта на риболова в съответната морска или риболовна зона.

3.   Представителите на националните и регионалните администрации, които имат интереси в областта на риболова в съответната морска или риболовна зона, имат правото да участват в регионалните консултативни съвети в качеството си на членове или на наблюдатели. Комисията може да присъства на техните заседания.

4.   Регионалните консултативни съвети могат да бъдат допитани за консултация от Комисията относно предложения за мерки като многогодишните планове за възстановяване или за управление, предвидени да бъдат приети по силата на член 37 от Договора, които Комисията трябва да представи и които се отнасят конкретно за съответната риболовна зона. С тях могат също да се консултират Комисията и държавите-членки относно други мерки. Тези консултации не засягат консултациите с НТИКР и с Комитета по рибарство и аквакултури.

5.   Регионалните консултативни съвети могат:

а)

да правят препоръки и предложения на Комисията или на държава-членка, служебно или по искане от страна на Комисията или на заинтересованата държава-членка, относно аспектите, свързани с управлението на рибарството;

б)

да информират Комисията или заинтересованата държава-членка за проблемите, свързани с прилагането на правилата на общата политика в областта на рибарството, както и да правят препоръки и предложения на Комисията или на заинтересованата държава-членка;

в)

да извършват всякаква друга дейност, необходима за изпълнението на техните функции.

Регионалните консултативни съвети уведомяват консултативния комитет по рибарство и аквакултури за своите дейности.

Член 32

Процедура за учредяване на регионални консултативни съвети

Съветът решава за учредяването на регионалните консултативни съвети. Един регионален консултативен съвет обхваща морски зони най-малко от юрисдикцията на две държави-членки. Регионалният консултативен съвет приема своя вътрешен правилник.

Член 33

Научен, технически и икономически комитет по рибарство

1.   Учредява се научен, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Комитетът дава през равни интервали консултации по отношение аспекти, свързани с опазването и управлението на живите водни ресурси и преди всичко относно биологични, икономически, екологични, социални и технически аспекти.

2.   Комисията взема предвид становищата на НТИКР, когато прави предложения, свързани с управлението на рибарството по силата на настоящия регламент.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Отмяна

1.   Регламенти (ЕИО) № 3760/92 и (ЕИО) № 101/76 се отменят.

2.   Позоваванията на разпоредби от регламентите, отменени по силата на параграф 1, трябва да се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 35

Преглед

Преди края на 2012 г. Комисията изготвя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно действието на общата политика в областта на рибарството що се отнася до глави II и III.

Член 36

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2002 година.

За Съвета

Председател

M. FISCHER BOEL


(1)  ОВ С 203 Е, 27.8.2002 г., стр. 284.

(2)  Становище от 5 декември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 389, 31.12.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1181/98 (ОВ L 164, 9.6.1998 г., стр. 1).

(4)  ОВ С 105, 7.5.1991 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) на Комисията № 1965/2001 (ОВ L 268, 9.10.2001 г., стр. 23).

(6)  ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 5.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 20, 28.1.1976 г., стр. 19.

(9)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) N° 3259/94 (ОВ L 339, 29.12.1994 г., стр. 11).

(10)  ОВ L 341, 31.12.1993 г., стр. 93.

(11)  ОВ L 175, 3.7.1997 г., стр. 27. Решение, изменено с Решение 2002/70/ЕО (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 77).

(12)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 179/2002 (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 25).

(13)  ОВ L 55, 24.2.2001 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОСТЪП ДО КРАЙБРЕЖНИТЕ ВОДИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 17, ПАРАГРАФ 2

1.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

А.   ДОСТЪП ЗА ФРАНЦИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Обединено кралство (6—12 морски мили)

1.   Berwick-upon-Tweed east

Coquet Island east

Херинга

Без ограничения

2.   Flamborough Head east

Spurn Head east

Херинга

Без ограничения

3.   Lowestoft east

Lyme Regis south

Всички видове

Без ограничения

4.   Lyme Regis south

Eddystone south

Дънни

Без ограничения

5.   Eddystone south

Longships south-west

Дънни

Без ограничения

Мида Сен Жак

Без ограничения

Омар

Без ограничения

Лангуста

Без ограничения

6.   Longships south-west

Hartland Point north-west

Дънни

Без ограничения

Лангуста

Без ограничения

Омар

Без ограничения

7.   От Hartland Point до линия, прекарана северно от Lundy Island

Дънни

Без ограничения

8.   От линия пълен Запад от остров Lundy Island до Cardigan Harbour

Всички видове

Без ограничения

9.   Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Всички видове

Без ограничения

10.   County Down

Дънни

Без ограничения

11.   New Island north-east

Sanda Island south-west

Всички видове

Без ограничения

12.   Port Stewart north

Barra Head west

Всички видове

Без ограничения

13.   Северна ширина 57°40′

Северно от Butt of Lewis

Всички видове

(с изключение на ракообразни и мекотели)

Без ограничения

14.   St Kilda, Flannan Islands

Всички видове

Без ограничения

15.   Западно от линията от фара Butt of Lewis Lighthouse до 59°30′ северна ширина -5°45′ западна дължина

Всички видове

Без ограничения

Б.   ДОСТЪП ЗА ИРЛАНДИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Обединеното кралство (6—12 морски мили)

1.   Point Lynas North

Mull of Galloway South

Дънни

Без ограничения

Лангустина

Без ограничения

2.   Mull of Oa west

Barra Head west

Дънни

Без ограничения

Лангустина

Без ограничения

В.   ДОСТЪП ЗА ГЕРМАНИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Обединено кралство (6—12 морски мили)

1.   Източно от Shetlands и Fair Isle, между линиите прекарани пълен югозапад от фара Sumburgh Head Lighthouse, пълен североизток от фара Skroo Lighthouse на Скроу и пълен югозапад от фара Skadan Lighthouse.

Херинга

Без ограничения

2.   Berwick-upon-Tweed east, Whitby High lighthouse east

Херинга

Без ограничения

3.   North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south

Херинга

Без ограничения

4.   Зоната около St Kilda

Херинга

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

5.   Западно от Butt of Lewis lighthouse west до линията от фара на Butt of Lewis до точка 59°30′ северно-5°45′ западно

Херинга

Без ограничения

6.   Зона около North Rona et Sulisker (Sulasgeir)

Херинга

Без ограничения

Г.   ДОСТЪП ЗА НИДЕРЛАНДИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Обединено кралство (6—12 морски мили)

1.   East of Shetlands и Fair Isle, между линиите прекарани пълен югоизток от фара Sumburgh Head lighthouse, пълен североизток от фара Skroo lighthouse и пълен югозапад от фара Skadan lighthouse.

Херинга

Без ограничения

2.   Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east

Херинга

Без ограничения

3.   North Foreland east, Dungeness new lighthouse south

Херинга

Без ограничения

Д.   ДОСТЪП ЗА БЕЛГИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Обединено кралство (6—12 морски мили)

1.   Berwick upon Tweed east

Coquer Island east

Херинга

Без ограничения

2.   Cromer north North

Foreland east

Дънни

Без ограничения

3.   North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Дънни

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

4.   Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south

Дънни

Без ограничения

5.   Straight Point south-east, South Bishop north-west

Дънни

Без ограничения

2.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ИРЛАНДИЯ

A.   ДОСТЪП ЗА ФРАНЦИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Ирландия (6—12 морски мили)

1.   Erris Head north-west

Sybil Point west

Дънни

Без ограничения

Лангустина

Без ограничения

2.   Mizen Head south

Stags south

Дънни

Без ограничения

Лангустина

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

3.   Stags south

Cork south

Дънни

Без ограничения

Лангустина

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

4.   Cork south, Carnsore Point south

Всички видове

Без ограничения

5.   Carnsore Point south, Haulbowline south-east

Всички видове (с изключение на ракообразни и мекотели)

Без ограничения

Без ограничения

Б.   ДОСТЪП ЗА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Ирландия (6—12 морски мили)

1.   Mine Head south

Hook Point

Дънни

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

2.   Hook Point

Carlingford Lough

Дънни

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

Лангустина

Без ограничения

Мида Сен Жак

Без ограничения

В.   ДОСТЪП ЗА НИДЕРЛАНДИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Ирландия (6—12 морски мили)

1.   Stags south

Carnsore Point south

Херинга

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

Г.   ДОСТЪП ЗА ГЕРМАНИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Ирландия (6—12 морски мили)

1.   Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Херинга

Без ограничения

2.   Cork south

Carnsore Point south

Скумрия

Без ограничения

Д.   ДОСТЪП ЗА БЕЛГИЯ

Географски зони

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Ирландия (6—12 морски мили)

1.   Cork south Carnsore

Point south

Дънни

Без ограничения

2.   Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Дънни

Без ограничения

3.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА БЕЛГИЯ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

3—12 морски мили

Нидерландия

Всички видове

Без ограничения

Франция

Херинга

Без ограничения

4.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ДАНИЯ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежни води на Северно море (от границата Дания/Германия до Hanstholm)

(6—12 морски мили)

Германия

Плоски риби

Без ограничения

Скарида

Без ограничения

От границата Дания/Германия до Blåvands Huk

Нидерландия

Плоски риби

Без ограничения

Кръгла риба

Без ограничения

От Blåvands Huk до Bovbjerg

Белгия

Треска

Без ограничения, единствено през м. юни и м. юли

Пикша

Без ограничения единствено през м. юни и м. юли

Германия

Плоски риби

Без ограничения

Нидерландия

Писия

Без ограничения

Морски език

Без ограничения

Thyborøn — Hanstholm

Белгия

Мерланг

Без ограничения, единствено през м. юни и м. юли

Писия

Без ограничения, единствено през м. юни и м. юли

Германия

Плоски риби

Без ограничения

Копърка

Без ограничения

Треска

Без ограничения

Сайда

Без ограничения

Пикша

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

Мерланг

Без ограничения

Нидерландия

Треска

Без ограничения

Писия

Без ограничения

Морски език

Без ограничения

Skagerrak

(Hanstholm — Skagen)

(4—12 морски мили)

Белгия

Писия

Без ограничения, единствено през м. юни и м. юли

Германия

Плоски риби

Без ограничения

Копърка

Без ограничения

Треска

Без ограничения

Сайда

Без ограничения

Пикша

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

Мерланг

Без ограничения

Нидерландия

Треска

Без ограничения

Писия

Без ограничения

Морски език

Без ограничения

Kattegat (3—12 морски мили)

Германия

Треска

Без ограничения

Плоски риби

Без ограничения

Лангустина

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

Северно от Zeeland до паралела, минаващ през фара на Forsnæs

Германия

Копърка

Без ограничения

Балтийско море

(включително Belts, Sound, Bornholm) 3—12 морски мили

Германия

Плоски риби

Без ограничения

Треска

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

Копърка

Без ограничения

Змиорка

Без ограничения

Сьомга

Без ограничения

Мерланг

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

Skagerrak

(4—12 морски мили)

Швеция

Всички видове

Без ограничения

Kattegat

(3 (1)—12 морски мили)

Швеция

Всички видове

Без ограничения

Балтийско море

(3—12 морски мили)

Швеция

Всички видове

Без ограничения

5.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ГЕРМАНИЯ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

Крайбрежие на Северно море

(3—12 морски мили)

всички крайбрежия

Дания

Дънни

Без ограничения

Копърка

Без ограничения

Пясъчница

Без ограничения

Нидерландия

Дънни

Без ограничения

Скарида

Без ограничения

От границата Дания/Германия до северната точка на Amrum на 54o43′ север

Дания

Скарида

Без ограничения

Зоната около Helgoland

Обединено

Треска

Без ограничения

кралство

Писия

Без ограничения

Балтийско крайбрежие(3—12 морски мили)

Дания

Треска

Без ограничения

Писия

Без ограничения

Херинга

Без ограничения

Копърка

Без ограничения

Змиорка

Без ограничения

Мерланг

Без ограничения

Скумрия

Без ограничения

6.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ФРАНЦИЯ И НА ОТВЪДМОРСКИТЕ Ѝ ДЕПАРТАМЕНТИ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

Атлантическо крайбрежие североизток (6—12 морски мили)

От границата Белгия/Франция до източно от департамент Ла Манш (естуар на река Vire — Grandcamp-les-Bains 49°23′30″ Север-1°02′ запад посока север-североизток)

Белгия

Дънни

Без ограничения

Мида Сен Жак

Без ограничения

Нидерландия

Всички видове

Без ограничения

Dunkerque (2°20′ изток) до нос d'Antifer (0°10′ изток)

Германия

Херинга

Без ограничения, единствено от октомври до декември

От границата Белгия/Франция до нос Alprech запад (50°42′30″ север 1°33′30″ изток)

Обединено кралство

Херинга

Без ограничения

Атлантически бряг (6—12 морски мили)

От границата Испания/Франция до 46°08′ север

Испания

Аншоа

Стопански риболов; Без ограничения, единствено от 1 март до 30 юни

Улов на жива стръв единствено от 1 юли до 31 октомври

Сардела

Без ограничения, единствено от 1 януари до 28 февруари и от 1 юли до 31 декември,

Освен това дейностите, касаещи изброените по-долу видове, се извършват в съответствие със и в границите на дейностите, извършвани по време на 1984 г.

Средиземноморско крайбрежие (6—12 морски мили)

От границата Испания/до нос Leucate

Испания

Всички видове

Без ограничения

7.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ИСПАНИЯ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

Атлантическо крайбрежие (6—12 морски мили)

От границата Франция/Испания до фара на нос Mayor (3°47′ Запад)

Франция

Пелагични

Без ограничения, извършват в съответствие с и в границите на дейностите извършвани по време на 1984 г.

Средиземноморско крайбрежие (6—12 морски мили)

От границата Испания/до нос Creus

Франция

Всички видове

Без ограничения

8.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА НИДЕРЛАНДИЯ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

(3—12 морски мили), цялото крайбрежие

Белгия

Всички видове

Без ограничения

Дания

Дънни

Без ограничения

Копърка

Без ограничения

Пясъчница

Без ограничения

Сафрид

Без ограничения

Германия

Треска

Без ограничения

Скарида

Без ограничения

(6 до 12 морски мили), цялото крайбрежие

Франция

Всички видове

Без ограничения

Южна точка на Texel, на Запад до границата Нидерландия/Германия

Обединено кралство

Дънни

Без ограничения

9.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ФИНЛАНДИЯ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

Балтийско море (4 до 12 морски мили) (2)

Швеция

Всички видове

Без ограничения

10.   КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ НА ШВЕЦИЯ

Географски зони

Държави-членки

Видове

Значимост или особени характеристики

Skagerrak (4—12 морски мили)

Дания

Всички видове

Без ограничения

Kattegat (3 (3)—12 морски мили)

Дания

Всички видове

Без ограничения

Балтийско море (4—12 морски мили)

Дания

Всички видове

Без ограничения

Финландия

Всички видове

Без ограничения


(1)  Измерено от брега.

(2)  3—12 морски мили около островите Bogskär.

(3)  Измерено от брега.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

SHETLAND BOX

A.   Географски граници

От точката разположена на западния бряг на Шотландия, на ширина: 58°30 Север до 59° 30′ Север—6°15′ Запад

От 58°30′ Север, 6°15′ Запад до 59°30′ Север, 5°45′ Запад

От 59°30′ Север, 5°45′ Запад до 59°30′ Север, 3°45′ Запад

По линията на 12 морски мили до северно от Orkneys,

От 59°30′ Север, 3°00′ Запад до 61°00′ Север, 3°00′ Запад

От 61°00′ Север, 3°00′ Запад до 61°00′ Север, 0°00′ Запад

По линията на 12 морски мили де северно от Shetlands,

От 61°00′ Север, 0°00′ Запад до 59°30′ Север, 0°00′ Запад

От 59°30′ Север, 0°00′ Запад до 59°30′ Север, 1°00′ Запад

От 59°30′ Север, 1°00′ Запад до 59°00′ Север, 1°00′ Запад

От 59°00′ Север, 1°00′ Запад до 59°00′ Север, 2°00′ Запад

От 59°00′ Север, 2°00′ Запад до 58°30′ Север, 2°00′ Запад

От 58°30′ Север, 2°00′ Запад до 58°30′ Север, 3°00′ Запад

От 58°30′ Север, 3°00′ Запад до бреговете на Шотландия на северна ширина 58°30′.

Б.   Допустимо риболовно усилие

Максимален брой кораби, на които е разрешено да ловуват дънни видове с изключение на норвежкия паут и на северния путас и чиято дължина между перпендикулярите и по-голяма или равна на 26 метра.

Държави-членки

Разрешен брой риболовни кораби

Франция

52

Обединено кралство

62

Германия

12

Белгия

2