03/ 45

BG

Официален вестник на Европейския съюз

280


32002R2302


L 348/78

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2302/2002 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2002 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и откриването на тарифни квоти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (2), и по-специално член 6, параграф 2 и член 7, параграфи 2 и 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 509/2002 на Комисията (4), и по-специално член 29, параграф 1 от него,

като взе предвид Решение 2002/309/EО, Евратом на Съвета и на Комисията от 4 април 2002 година за сключване на седем споразумения с Конфедерация Швейцария (5), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно приложение 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, подписано в Люксембург на 21 юни 1999 г. и одобрено с Решение 2002/309/EО, Евратом, квота 09.4155 обхваща всички видове кисели млека, включително ароматизираните кисели млека. Поради това описанието на стоките, обхванати от тази квота, следва да бъде изменено.

(2)

Сиренето Halloumi може да бъде класифицирано както в квота № 2, така и в квота № 3 в приложение III(В) към Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (6), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1667/2002 (7). За да се избегне объркване, описанието в това приложение следва да бъде адаптирано.

(3)

Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва съответно да бъде изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището от общата среща на управителните комитети по млякото и млечните продукти и по хоризонталните въпроси, свързани с търговията с преработени селскостопански продукти, които не са обхванати от приложение I,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

1.

Приложение I, част Е се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

2.

Приложение III, част В се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Точка 1 от член 1 се прилага от 1 януари 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2002 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.

(4)  ОВ L 79, 22.3.2002 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29.

(7)  ОВ L 252, 20.9.2002 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Квота №

Код по КН

Описание

Мито

Количество (в тонове)

фиксирана квота

2002 г.

от 1 юли 2002 г. до 30 юни 2003 г.

2003 г. и следващите

от 1 юли до 30 юни

„09.4155

ex 0401 30

Сметана, с тегловно съдържание на мазнини, което превишава 6 %

освобождаване

2 167

(2 000 + 167)

2 000“

0403 10

Кисело мляко


ПРИЛОЖЕНИЕ ΙΙ

„ЧАСТ В

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ВНОС — ДРУГИ

Пореден №

Код по КН

Описание

Страна на произход

Вносни мита

(EUR/100 kg нетно тегло без допълнителни данни)

Правила за изготвяне на сертификати IMA 1

1

ex 0406 90 29

Кашкавал, произведен изключително от овче мляко, с период на узряване най-малко два месеца, с минимално тегловно съдържание на мазнини 45 % в сухото вещество и минимално тегловно съдържание в сухото вещество 58 %, в пити сирене, които не надвишават 10 kg, със или без изкуствена обвивка

Кипър

67,19

Виж приложение XI, част Д

2

ex 0406 90 31

ex 0406 90 50

Сирене, с изключение на Halloumi, произведено изключително от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове

Кипър

67,19

Виж приложение XI, част E

3

ex 0406 90 50

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Halloumi

Кипър

27,63

Виж приложение XI, част E“