15/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

85


32002R2150


L 332/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2150/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2002 година

относно статистиката на отпадъците

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложенията на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

С цел мониторинг на изпълнението на политиката по отпадъците Общността изисква редовна общностна статистика за производството и управлението на отпадъците от бизнеса и частните домакинства. Това създава основата за контрола върху спазването на принципите на максимизиране на оползотворяването и безопасното обезвреждане. Все още обаче се изискват статистически средства за оценяване спазването на принципа на предотвратяване на отпадъците и за създаване на връзка между данните за образуване на отпадъците и световните, националните и регионалните каталози за употреба на ресурсите.

(2)

За да се гарантира сравнимост на резултатите в статистиката на отпадъци, следва да се определят понятията, използвани при описанието и управлението на отпадъци.

(3)

Общностната политика в областта на отпадъците е довела до създаването на система от принципи, които следва да се спазват от единиците, които причиняват отпадъци и при управлението на отпадъците. Това изисква мониторинг на отпадъците в различните етапи на образуването, събирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъчния поток.

(4)

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. за общностната статистика (4).

(5)

За да гарантира сравними резултати, статистиката на отпадъците следва да се представя съгласно конкретна спецификация, в подходяща форма и в рамките на определен период от време, отчитан от края на референтната година.

(6)

Тъй като целта на предложената мярка, а именно да се създаде рамка за представянето на общностна статистика за образуването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, не може да бъде адекватно постигната от държавите-членки, поради необходимостта да се определят понятията за описание на отпадъците и управлението им с оглед гарантиране на съпоставимостта на представената статистика от държавите-членки, и следователно може да се постигне по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както той е изложен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, както той е изложен в същия член, настоящият регламент не отива по-далече от това, което е необходимо за постигането на целта на предложената мярка.

(7)

Държавите-членки може да се нуждаят от преходен период за създаването на своята статистика за отпадъците за всички или някои от икономическите дейности А, В и G—Q от NACE REV 1, както са определени в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (5), за което националните статистически системи изискват съществени адаптации.

(8)

Мерките, които са необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на процедурите за упражняването на предоставените на Комисията правомощия по изпълнението (6).

(9)

Комисията се е консултирала със Статистическия програмен комитет.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

1.   Целта на настоящия регламент е да създаде рамка за представянето на общностна статистика за образуването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците.

2.   Държавите-членки и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност, представят общностна статистика за образуването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, с изключение на радиоактивните отпадъци, които вече са обхванати от друго законодателство.

3.   Статистиката покрива следните области:

а)

Образуване на отпадъци съгласно приложение I;

б)

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци съгласно приложение II;

в)

След пилотните проучвания съгласно член 5: внос и износ на отпадъци, за които няма събрани данни по реда на Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдението и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (7) съгласно приложение III.

4.   При събирането на статистическите данни държавите-членки и Комисията спазват главно ориентираната към същността статистическа номенклатура, която е включена в приложение III.

5.   Съгласно процедурата по член 7, параграф 2, Комисията създава таблица за еквивалентност между статистическата номенклатура на приложение III и списъка на отпадъците, който е създаден с Решение 2000/532/ЕО на Комисията (8).

Член 2

Определения

По смисъла и в рамките на настоящия регламент:

а)

„отпадък“ означава всяко вещество или предмет, както са определени в член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците (9);

б)

„разделно събрани фракции от отпадъци“ означава домакински или подобни отпадъци, селективно събрани в хомогенни фракции от обществени услуги, нестопански организации и частни предприятия, които работят в областта на организираното събиране на отпадъци;

в)

„рециклиране“ има същото значение като това в определението, дадена в член 3, параграф 7 от Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно пакетирането и отпадъците от опаковки (10);

г)

„оползотворяване“ означава всяка от операциите, които са предвидени в приложение II.Б към Директива 75/442/ЕИО;

д)

„обезвреждане“ означава всяка от операциите, предвидени в приложение II.А към Директива 75/442/ЕИО;

е)

„съоръжение за оползотворяване или обезвреждане“ означава съоръжение, което изисква разрешително или регистрация в съответствие с членове 9, 10 или 11 на Директива 75/442/ЕИО;

ж)

„опасен отпадък“ означава всеки отпадък, както е определено в член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опасните отпадъци (11);

з)

„неопасен отпадък“ означава всеки отпадък, който не е обхванат от буква ж);

и)

„изгаряне“ означава термична обработка на отпадъци в инсталация за изгаряне, както е определено в член 3, параграф 4 или в инсталация за съвместно изгаряне, както е определено в член 3, параграф 5 от Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъци (12);

й)

„депо“ означава площадка за обезвреждане на отпадъци, както е определено в член 2, буква ж) от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (13);

к)

„капацитет на инсталациите за изгаряне на отпадъци“ означава максималният капацитет за изгаряне на отпадъци в тонове годишно или в гигаджаули;

л)

„капацитет на инсталациите за рециклиране на отпадъци“ означава максималният капацитет за рециклиране на отпадъци в тонове годишно;

м)

„капацитет на депа“ означава оставащият (в края на референтната година по отношение на данните) капацитет на депото за обезвреждане на отпадъци за в бъдеще, измерен в тонове годишно;

н)

„капацитет на други инсталации за обезвреждане“ означава капацитетът на инсталацията за обезвреждане на отпадъци, измерен в тонове годишно.

Член 3

Събиране на данни

1.   Държавите-членки, като спазват условията по отношение на качеството и точността, които следва да се определят съгласно процедурата, предвидена в член 7, параграф 2, придобиват данните, които са необходими за спецификация на характеристиките, изброени в приложения I и II, чрез:

проучвания,

административни или други източници, като задълженията за докладване по силата на общностното законодателство за управление на отпадъците,

процедури за статистическа оценка на основата на проби или оценки относно на отпадъците, или

комбинация от тези средства.

За да се намалят трудностите при предоставяне на отговор, националните органи и Комисията имат достъп до източниците на административни данни., в съответствие с ограниченията и условията, определени от всяка държава-членка и от Комисията в съответните им области на компетентност.

2.   За да се намали административната тежест върху малките предприятия, предприятията с по-малко от 10 служители се изключват от проучванията, освен ако допринасят съществено за образуването на отпадъци.

3.   Държавите-членки представят статистически резултати, като следват разбивката, която е посочена в приложения I и II.

4.   Изключението по параграф 2 трябва да съответства с обхвата и целите за качество, които са предвидени в раздел 7, точка1 от приложения I и II.

5.   Държавите-членки предават резултатите, включително поверителните данни, на Евростат в подходящ формат и в рамките на установен срок, считано от края на съответните референтни периоди, както е посочено в приложения I и II.

6.   Обработването на поверителните данни и предаването на такива данни, както е предвидено в параграф 5, се извършва в съответствие със съществуващите общностни разпоредби, които уреждат статистическата поверителност.

Член 4

Преходен период

1.   По време на даден преходен период Комисията може, по искане на някоя държава-членка и в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2, да предостави дерогации от разпоредбите на раздел 5 от приложения I и II. Този преходен период не може да надхвърля:

а)

две години след влизането в сила на настоящия регламент по отношение на представянето на резултати, свързани с раздел 8, точка 1.1, позиция 16 (Услуги) от приложение I и с раздел 8, точка 2 от приложение II;

б)

три години след влизането в сила на настоящия регламент за представянето на резултати, свързани с раздел 8, точка 1.1, позиция 1 (Земеделие, лов и горско стопанство) и позиция 2 (Рибарство) от приложение I.

2.   Дерогациите, които са предвидени в параграф 1, могат да се предоставят на отделните държави-членки само за данните от първата референтна година.

3.   Комисията съставя програма за пилотни проучвания относно отпадъците от икономическите дейности, които са посочени в параграф 1, буква б), които следва да се проведат от държавите-членки. Пилотните проучвания имат за цел да разработят методология за получаването на редовни данни, които да се регулират от принципите на общностната статистика, както е предвидено в член 10 от Регламент (ЕО) № 322/97.

Комисията финансира до 100 % от разходите за провеждането на пилотните проучвания. На основата на заключенията от пилотните проучвания, Комисията приема необходимите мерки по прилагането в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2.

Член 5

Износ и внос на отпадъци

1.   Комисията разработва програма за пилотни проучвания на внос и износ на отпадъци, която да се изпълнява от държавите-членки. Пилотните проучвания целят разработване на методология за получаване на редовни данни, които се регулират от принципите на общностната статистика, както е изложено в член 10 от Регламент (ЕО) № 322/97.

2.   Програмата на Комисията за пилотни проучвания е в съответствие със съдържанието на приложения I и II, по-специално по отношение на аспектите, свързани с обхвата и покритието на отпадъците, категориите отпадъци с оглед класифицирането на отпадъците, референтните години и периодичността, вземайки предвид задълженията за докладване по силата на Регламент (ЕИО) № 259/93.

3.   Комисията финансира до 100 % от разходите за извършването на пилотните проучвания.

4.   На основата на заключенията от пилотните проучвания, Комисията информира Европейския парламент и Съвета за възможностите за събиране на статистически данни за дейностите и характеристиките, обхванати от пилотните проучвания за внос и износ на отпадъци. Комисията приема необходимите мерки по прилагането в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2.

5.   Пилотните проучвания се провеждат най-късно в рамките на три години след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 6

Мерки по прилагането

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2. Те включват мерки за:

а)

приспособяване към икономическото и техническото развитие в областта на събирането и статистическата обработка на данни, както и обработването и представянето на резултатите;

б)

адаптиране на спецификациите, изброени в приложения I, II и III;

в)

получаване на резултати в съответствие с член 3, параграфи 2, 3 и 4, отчитайки икономическите структури и технически условия в дадена държава-членка; такива мерки могат да позволят на отделна държава-членка да не докладва определени позиции от разбивката, ако се докаже, че въздействието върху качеството на статистическите данни е ограничено. Във всички случаи, в които са дадени изключения, се събира общото количество отпадъци за всяка позиция, изброена в раздел 2, точка 1 и раздел 8, точка 1 от приложение I;

г)

определяне на подходящите критерии за оценка на качеството и съдържанието на докладите за качество, които са посочени в раздел 7 от приложения I и II;

д)

определяне на подходящия формат за предаване на резултатите от държавите-членки в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент;

е)

изготвяне на списъка за предоставяне на преходни периоди и дерогации на държавите-членки, както е посочено в член 4;

ж)

прилагане на резултатите от пилотните проучвания, както е посочено в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1.

Член 7

Процедура на Комитета

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, учреден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (14).

2.   Когато се извършва позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, който е посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свои процедурни правила.

4.   Комисията представя на Комитета, учреден с Директива 75/442/ЕИО, проектните мерки, които възнамерява да внесе в Статистическия програмен комитет.

Член 8

Доклад

1.   В рамките на пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това, Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно статистиката, събрана по силата на настоящия регламент и по-специално относно нейното качество и тежест за бизнеса.

2.   В рамките на две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за премахването на припокриващи се задължения за докладване.

3.   В рамките на две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка на пилотните проучвания, които са посочени в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1. Ако е необходимо, тя предлага изменения в пилотните проучвания, за които да се вземе решение в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

B. BENDTSEN


(1)  ОВ С 87, 29.3.1999 г., стр. 22, ОВ С 180 Е, 26.6.2001 г., стр. 202 и измененото предложение от 10 декември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 329, 17.11.1999 г., стр. 17.

(3)  Становище на Европейския парламент от 4 септември 2001 г. (ОВ С 72 Е, 21.3.2002 г., стр. 32), Обща позиция на Съвета от 15 април 2002 г. (ОВ С 145 Е, 18.6.2002 г., стр. 85) и Решение на Европейския парламент от 4 юли 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Решение на Съвета от 14 ноември 2002 г.

(4)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1 представлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент.

(5)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 29/2002 на Комисията (ОВ L 6, 10.1.2002 г., стр. 3).

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3. Решение, последно изменено с Решение 2001/573/ЕО на Съвета (ОВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 18).

(9)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Директива 96/350/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32).

(10)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(11)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 94/31/ЕО на Комисията (ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28).

(12)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

(13)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ I

Обхват

Статистика следва да се води за всички дейности, класифицирани в обхвата на раздели А—Q от NACE REV 1. Тези раздели обхващат всички икономически дейности.

Настоящото приложение обхваща също:

а)

отпадъци, образувани от домакинствата;

б)

отпадъци, възникващи при операции по оползотворяването или обезвреждането.

РАЗДЕЛ 2

Категории отпадъци

1.   Представят се статистически данни за следните категории отпадъци:

Обобщен списък

позиция №

EWC-Stat/версия 2

опасни/неопасни отпадъци

код

описание

1

01.1

използвани разтворители

неопасни

2

01.1

използвани разтворители

опасни

3

01.2

киселинни, алкални или солни отпадъци

неопасни

4

01.2

киселинни, алкални или солни отпадъци

опасни

5

01.3

отработени масла

неопасни

6

01.3

отработени масла

опасни

7

01.4

отработени химически катализатори

неопасни

8

01.4

отработени химически катализатори

опасни

9

02

отпадъци от химически препарати

неопасни

10

02

отпадъци от химически препарати

опасни

11

03.1

химически утайки и остатъци

неопасни

12

03.1

химически утайки и остатъци

опасни

13

03.2

утайки от промишлени отпадни води

неопасни

14

03.2

утайки от промишлени отпадни води

опасни

15

05

биологични и медицински отпадъци

неопасни

16

05

биологични и медицински отпадъци

опасни

17

06

метални отпадъци

неопасни

18

06

метални отпадъци

опасни

19

07.1

стъклени отпадъци

неопасни

20

07.2

хартиени и картонени отпадъци

неопасни

21

07.3

каучукови отпадъци

неопасни

22

07.4

пластмасови отпадъци

неопасни

23

07.5

дървесни отпадъци

неопасни

24

07.6

текстилни отпадъци

неопасни

25

07.6

текстилни отпадъци

опасни

26

08

излязло от употреба оборудване

неопасни

27

08

излязло от употреба оборудване

опасни

28

08.1

излезли от употреба превозни средства

неопасни

29

08.41

отпадъци от батерии и акумулатори

неопасни

30

08.41

отпадъци от батерии и акумулатори

опасни

31

09

животински и растителни отпадъци

(с изключение на животински отпадъци от преработката на храни и продукти; и с изключение на животински фекалии, урина и оборски тор)

неопасни

32

09.11

животински отпадъци от преработката на храни и продукти

неопасни

33

09.3

животински фекалии, урина и оборски тор

неопасни

34

10.1

домакински и подобни отпадъци

неопасни

35

10.2

смесени и недиференцирани материали

неопасни

36

10.3

сортирани остатъци

неопасни

37

11

общи утайки (с изключение на утайки от изкопани земни маси)

неопасни

38

11.3

утайки от изкопани земни маси

неопасни

39

12.1. + 12.2 + 12.3 + 12.5

минерални отпадъци (с изключение на горими отпадъци, замърсени почви и изкопана почва от замърсени места)

неопасни

40

12.1. + 12.2 + 12.3 + 12.5

минерални отпадъци (с изключение на горими отпадъци, замърсени почви и изкопана почва от замърсени места)

опасни

41

12.4

горими отпадъци

неопасни

42

12.4

горими отпадъци

опасни

43

12.6

замърсени почви и изкопана почва от замърсени места

опасни

44

13

втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци

неопасни

45

13

втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци

опасни

2.   В съответствие със задълженията за докладване по силата на Директива 94/62/ЕО, Комисията изготвя програма за пилотни проучвания, които да се извършват на доброволен принцип от държавите-членки с оглед оценяването на значението от включването на вписвания за отпадъци от опаковки (EWC-Stat версия 2) в списъка на разбивката, посочен в точка 1. Комисията финансира до 100 % от разходите за тези пилотни проучвания. На основата от заключенията на тези пилотни проучвания, Комисията приема необходимите изпълнителни мерки в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 3

Характеристики

1.   Характеристики за категориите на отпадъците:

 

За всяка категория отпадъци, изброена в раздел 2, точка 1, ще бъде представено количеството на образуваните отпадъци.

2.   Регионални характеристики:

 

Население или жилища, обслужвани от система за събиране на смесени домакински и подобни отпадъци (ниво NUTS 2).

РАЗДЕЛ 4

Единица на докладване

1.   Единицата на докладване, която следва да бъде използвана за всички категории отпадъци, е 1 000 тона (нормално) мокри отпадъци. За категориите отпадъци „утайка“ следва да се предвиди допълнителна цифра за сухо вещество.

2.   Единицата на докладване на регионалните характеристики следва да бъде процент от населението или жилищата.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година и периодичност

1.   Първата референтна година е втората календарна година след влизането в сила на настоящия регламент.

2.   Държавите-членки предоставят данни за всяка втора година след първата референтна година.

РАЗДЕЛ 6

Предаване на резултатите на Евростат

Резултатите следва да се предадат в рамките на 18 месеца, считано от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 7

Доклад за обхвата и качеството на статистическите данни

1.   За всяка позиция, изброена в раздел 8 (дейности и домакинства), държавите-членки посочват процента, до който събраните статистически данни представляват съвкупността от отпадъци от съответната позиция. Минималното изискване за обхват се определя в съответствие с процедурата по член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   Държавите-членки представят доклад за качеството, посочвайки степента на прецизност на събраните данни. Дава се описание на оценките, съвкупностите или изключенията и на начина, по който тези процедури засягат разпределението на категориите отпадъци, изброени в раздел 2, точка 1, по икономически дейности и домакинства, както е посочено в раздел 8.

3.   Комисията включва докладите за обхвата и качеството в доклада, предвиден в член 8 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 8

Представяне на резултати

Резултатите за характеристиките, изброени в раздел 3, точка 1, се събират за:

1.1.   следните раздели, подраздели, групи и класове от NACE REV 1:

Позиция №

Код по NACE REV1

Описание

1

А

Земеделие, лов и горско стопанство

2

В

Рибно стопанство

3

С

Минни и кариерни дейности

4

DA

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

5

DB + DC

Производство на текстил и текстилни продукти + Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях

6

DD

Производство на дървен материал и изделия от него

7

DE

Производство на пулп, хартия и хартиени продукти; издателска дейност

8

DF

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво

9

DG + DH

Производство на химикали, химически продукти, изкуствени влакна + Производство на изделия от каучук и пластмаси

10

DI

Производство на други неметални минерални продукти

11

DJ

Металургия и производство на изработени метални продукти

12

DK + DL + DM

Производство на машини и оборудване + Производство на електро- и оптично оборудване + Производство на превозни средства

13

DN

С изключение на 37

Преработваща промишленост, некласифицирано другаде

14

Е

Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода

15

F

Строителство

16

G—Q

С изключение на 90 и 51.57

Услуги:

 

Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лични и стоки за домакинството + Хотели и ресторанти + Транспорт, складове и комуникации + Финансово посредничество + Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги + Публична администрация, отбрана и задължително социално осигуряване + Образование + Здравеопазване и социална дейност + Други обществени, социални и лични дейности + Дейности на домакинствата + Екстериториални организации и служби

17

37

Рециклиране

18

51.57

Търговия на едро с отпадъци и скрап

19

90

Обезвреждане на утайки и остатъци от канализацията, санитарни и подобни дейности

1.2.   домакинства

20

 

Отпадъци, образувани от домакинства

2.   За икономически дейности статистически единици са местните единици или единиците за еднородна продукция, както са определяни в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 година относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (1), съгласно статистическата система на всяка от държавите-членки.

В доклада за качеството, който следва да се представи съгласно раздел 7, следва да се включи описание как избраната статистическа единица засяга групирането на разпределението на данните от NACE REV 1.


(1)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 2. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ 1

Обхват

1.   Статистиката, която следва да се събира за всички инсталации за оползотворяване и обезвреждане, които извършват някоя от дейностите, предвидени в раздел 8, точка 2, и които принадлежат или са част от икономическите дейности според разпределението в NACE REV 1, които са посочени в приложение I, раздел 8, точка 1.1.

2.   Инсталациите, чиито дейности по третирането на отпадъци са ограничени до рециклиране на отпадъци на мястото, където отпадъкът е бил образуван, не се обхващат от настоящото приложение.

РАЗДЕЛ 2

Категории отпадъци

Списъкът на категориите отпадъци, за които следва да се събират статистически данни съгласно всяка операция по оползотворяването или обезвреждането им, предвидена в раздел 8, точка 2, са следните:

Изгаряне

Позиция №

EWC-Stat Версия 2

Опасни/Неопасни отпадъци

Код

Описание

1

01 + 02 + 03

Химически отпадъци, с изключение на отработени масла

(Отпадъци от химически съединения + Отпадъци от химически препарати + Други химически отпадъци)

Неопасни

2

01 + 02 + 03

Химически отпадъци, с изключение на отработени масла

(Отпадъци от химически съединения + Отпадъци от химически препарати + Други химически отпадъци)

Опасни

3

01.3

Отработени масла

Неопасни

4

01.3

Отработени масла

Опасни

5

05

Медицински и биологични отпадъци

Неопасни

6

05

Медицински и биологични отпадъци

Опасни

7

10.1

Домакински и подобни отпадъци

Неопасни

8

10.2

Смесени и недиференцирани материали

Неопасни

9

10.3

Сортирани остатъци

Неопасни

10

11

Общи утайки

Неопасни

11

06 +

07 +

08 +

09 +

12 +

13

Други отпадъци

(Метални отпадъци + Неметални отпадъци + Излязло от употреба оборудване + Животински и растителни отпадъци + Минерални отпадъци + Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци)

Неопасни

12

06 +

07 +

08 +

09 +

12 +

13

Други отпадъци

(Метални отпадъци + Неметални отпадъци + Излязло от употреба оборудване + Животински и растителни отпадъци + Минерални отпадъци + Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци)

Опасни


Операции, които могат да доведат до оползотворяване

(с изключение на оползотворяване на енергия)

Позиция №

EWC-Stat Версия 2

Опасни/Неопасни отпадъци

Код

Описание

1

01.3

Отработени масла

Неопасни

2

01.3

Отработени масла

Опасни

3

06

Метални отпадъци

Неопасни

4

06

Метални отпадъци

Опасни

5

07.1

Стъклени отпадъци

Неопасни

6

07.2

Хартиени и картонени отпадъци

Непасни

7

07.3

Каучукови отпадъци

Неопасни

8

07.4

Пластмасови отпадъци

Неопасни

9

07.5

Дървесни отпадъци

Неопасни

10

07.6

Текстилни отпадъци

Неопасни

11

07.6

Текстилни отпадъци

Опасни

12

09

Животински и растителни отпадъци

(с изключение на животинските отпадъци от производството на храни и продукти; и с изключение на животински фекалии, урина и оборски тор)

Неопасни

13

09.11

Животински отпадъци от производството на храни и продукти

Неопасни

14

09.3

Животински фекалии, урина и оборски тор

Неопасни

15

12

Минерални отпадъци

Неопасни

16

12

Минерални отпадъци

Опасни

17

01 + 02 + 03 + 05 +08 + 10 + 11 + 13

Други отпадъци, с изключение на отработени масла

(Отпадъци от химически съединения + Отпадъци от химически препарати + Други химически отпадъци + Медицински и биологични отпадъци + Излязло от употреба оборудване + Смесени обикновени отпадъци + Общи утайки + Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци)

Неопасни

18

01 + 02 +03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Други отпадъци, с изключение на отработени масла

(Отпадъци от химически съединения + Отпадъци от химически препарати + Други химически отпадъци + Медицински и биологични отпадъци + Излязло от употреба оборудване + Смесени обикновени отпадъци + Общи утайки + Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци)

Опасни


Обезвреждане (различно от изгаряне)

Позиция №

EWC-Stat Версия 2

Описание

Опасни/неопасни отпадци

Код

1

01 + 02 + 03

Химически отпадъци, с изключение на отработени масла

(Отпадъци от химически съединения + Отпадъци от химически препарати + Други химически отпадъци)

Неопасни

2

01 + 02 + 03

Химически отпадъци, с изключение на отработени масла

(Отпадъци от химически съединения + Отпадъци от химически препарати + Други химически отпадъци)

Опасни

3

01.3

Отработени масла

Неопасни

4

01.3

Отработени масла

Опасни

5

09

Животински и растителни отпадъци

(с изключение на животинските отпадъци от производството на храни и продукти; и с изключение на животински фекалии, урина и оборски тор)

Неопасни

6

09.11

Животинските отпадъци от производството на храни и продукти

Неопасни

7

09.3

Животински фекалии, урина и оборски тор

Неопасни

8

10.1

Домакински и подобни отпадъци

Неопасни

9

10.2

Смесени и недиференцирани материали

Неопасни

10

10.3

Сортирани отпадъци

Неопасни

11

11

Общи утайки

Неопасни

12

12

Минерални отпадъци

Неопасни

13

12

Други отпадъци (Медицински и биологични отпадъци + Метални отпадъци + Неметални отпадъци + Излязло от употреба оборудване + Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци)

Опасни

14

05 + 06 +07 + 08 + 13

Други отпадъци

(Медицински и биологични отпадъци + Метални отпадъци + Неметални отпадъци + Излязло от употреба оборудване + Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци)

Неопасни

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Други отпадъци

(Медицински и биологични отпадъци + Метални отпадъци + Неметални отпадъци + Излязло от употреба оборудване + Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци)

Опасни

РАЗДЕЛ 3

Характеристики

Характеристиките, за които следва да се събират статистически данни за операциите по оползотворяване и обезвреждане, както е посочено в раздел 8, точка 2, са посочени в таблицата по-долу.

Брой и капацитет за в операциите по оползотворяване и обезвреждане за регион

Позиция №

Описание

1

Брой оперативни предприятия, ниво NUTS 2

2

Капацитет в единици според операциите, ниво NUTS 2

Третирани отпадъци за всяка операция по оползотворяване и обезвреждане, включително внос

3

Общи количества третирани отпадъци по специфичните категории отпадъци, изброени в раздел 2, с изключение на рециклирането на отпадъци на мястото на тяхното образуване, ниво NUTS 1

РАЗДЕЛ 4

Единица на докладване

Единицата за докладване, която следва да се използва за всички категории отпадъци е 1 000 тона (нормални) мокри отпадъци. За категориите отпадъци „утайка“ следва да се предвиди допълнителна цифра за сухо вещество.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година и периодичност

1.   Първата референтна година е втората календарна година след влизането в сила на настоящия регламент.

2.   Държавите-членки представят данни за съоръженията, които са посочени в раздел 8, точка 2, за всяка втора година след първата референтна година.

РАЗДЕЛ 6

Предаване на резултатите на Евростат

Резултатите следва да се предадат в рамките на 18 месеца, считано от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 7

Доклад за обхвата и качеството на статистическите данни

1.   За характеристиките, изброени в раздел 3, и за всяка позиция от видовете операции, изброени в раздел 8, точка 2, държавите-членки посочват процента, който събраните статистически данни представляват от цялата съвкупност от отпадъци за съответната позиция. Минималното изискване за обхват се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   За характеристиките, които са изброени в раздел 3, държавите-членки представят доклад за качеството, като посочват степента на точност на събраните данни.

3.   Комисията включва докладите за обхвата и качеството в доклада, предвиден в член 8 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 8

Представяне на резултати

1.   Резултатите се събират за всяка позиция от видовете операции, които са изброени в раздел 8, точка 2, според характеристиките, които са посочени в раздел 3.

2.   Списък на операциите по оползотворяване и обезвреждане; кодовете се отнасят до кодовете в приложенията към Директива 75/442/ЕИО:

Позиция №

Код

Видове операции по оползотворяване и обезвреждане

Изгаряне

1

R1

Използване като гориво или по друг начин за получаване на енергия

2

D10

Наземно изгаряне

Операции, които могат да доведат до оползотворяване (с изключение на оползотворяване на енергия)

3

R2 +

Възстановяване/регенерация на разтворители

R3 +

Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители (включително компостиране и други процеси на биологично превръщане)

R4 +

Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения

R5 +

Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали

R6 +

Регенериране на киселини или основи

R7 +

Възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването

R8 +

Възстановяване на компоненти от катализатори

R9 +

Рафиниране на масла и други повторни употреби на масла

R10 +

Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда

R11 +

Употреба на отпадъци, получени от някои от операциите от R1 до R10

Операции по обезвреждане

4

D1 +

Наземно и подземно депониране (например депа и т.н.)

D3 +

Дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпани и т.н.)

D4 +

Повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци и утайки в ями, блата, лагуни и т.н.)

D5 +

Специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда и т.н.)

D12

Постоянно складиране (напр. поставяне на контейнери в мина и т.н.)

5

D2 +

Земно третиране (например биоразграждане на течности или утайка в почви и т.н.)

D6 +

Изхвърляне на твърди отпадъци във водоеми, с изключение на морета/океани

D 7

Изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т.ч. под морското дъно

3.   Комисията изготвя програма за пилотни проучвания, която да се изпълнява на доброволна основа от държавите-членки. Пилотните проучвания ще целят да оценят значението и вероятността да се получат данни за количествата отпадъци, подобрени чрез подготвителни операции, както е определяно в приложения II.А и II.Б на Директива 75/442/ЕИО. Комисията ще финансира до 100 % от разходите за извършването на тези пилотни проучвания. На основата на заключенията на тези пилотни проучвания, Комисията ще вземе необходимите изпълнителни мерки в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

4.   Статистическите единици са местните единици или единиците за еднородна продукция, както е определяно в Регламент (ЕИО) № 696/93, според статистическата система на всяка от държавите-членки.

В доклада за качеството, който следва да се представи според раздел 7, следва да се включи описание как избраната статистическа единица влияе на разпределението на разпространението на данните по NACE REV 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СТАТИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА НА ОТПАДЪЦИТЕ

посочена в приложение I, раздел 2, точка 1 и в приложение II, раздел 2 EWC-Stat Версия 2 (статистическа номенклатура, която е ориентирана основно към веществата)

Композитни отпадъци

Използвани разтворители

Халогенирани използвани разтворители

1.   Опасни

водни смеси на разтворители, които съдържат халогени

хлорофлуоровъглероди

отпадъци от обезмасляване, които съдържат разтворители без течна фаза

халогенирани разтворители и смеси от разтворители

органични халогенирани разтворители, промивни води и матерни луги

други халогенирани разтворители

други халогенирани разтвори и смеси от разтворители

утайки, които съдържат халогенирани разтворители

утайки или твърди отпадъци, които съдържат халогенирани разтворители

Нехалогенирани използвани разтворители

0.   Неопасни

отпадъци от екстракция на разтворители

1.   Опасни

водни смеси от разтворители без халогени

други органични разтворители, промивни води и матерни луги

други разтворители и смеси от разтворители

утайки, които съдържат други разтворители

утайки или твърди отпадъци, които съдържат други разтворители

утайки или твърди отпадъци без халогенирани разтворители

смеси от разтворители или органични течности без халогенирани разтворители

разтворители

разтворители или смеси от разтворители без халогенирани разтворители

Киселинни, алкални или солни отпадъци

Киселинни отпадъци

0.   Неопасни

отпадъци без цианиди, некоито съдържат хром

киселини

1.   Опасни

киселинни ецващи разтвори

киселини, които не са конкретизирани по друг начин

избелващи разтвори и фиксиращи разтвори

отпадъци без цианиди, които съдържат хром

електролит от батерии и акумулатори

фиксиращи разтвори

хидрохлорна киселина

азотна киселина и азотиста киселина

фосфорна и фосфориста киселина

сярна киселина

сярна киселина и серниста киселина

отпадъци, които не са конкретизирани по друг начин

Алкални отпадъци

0   Неопасни

алкални

1   Опасни

алкали, които не са конкретизирани по друг начин

амоняк

калциев хидроксид

цианидни (алкални) отпадъци, които съдържат тежки метали, различни от хром

цианидни (алкални) отпадъци, които не съдържат тежки метали

метални хидроксидни утайки и други утайки от третиране за неразтворимост на металите

натриев бикарбонат

проявителни разтвори, основани на разтворител

отпадъци, които съдържат цианид

отпадъци, които не са конкретизирани по друг начин

проявител на водна основа и ускоряващи разтвори

проявителни разтвори за офсетни плаки на водна основа

Разтвори на соли

0   Неопасни

разтвори на соли, които съдържат сулфати, сулфити или сулфиди

разтвори на соли, които съдържат хлориди, флуориди и халиди

разтвори на соли, които съдържат фосфати и сродни твърди соли

разтвори на соли, които съдържат нитрати и свързани съединения

1   Опасни

отпадъци от електролитно рафиниране

Други отпадни соли

0   Неопасни

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат барит

карбонати

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат хлорид

метални оксиди

фосфати и сродни твърди соли

соли и разтвори, които съдържат органични съединения

утайки от медна хидрометалургия

твърди соли, които съдържат амоняк

твърди соли, които съдържат хлориди, флуориди и други халогенирани твърди соли

твърди соли, които съдържат нитриди (нитрометални)

твърди соли, които съдържат сулфати, сулфити или сулфиди

отпадъци, които съдържат сяра

отпадъци от поташ и преработка с каменна сол

отпадъци, които не са посочени другаде

1   Опасни

метални соли

други отпадъци

фосфатизиращи утайки

солни шлаки от вторично топене

соли и разтвори, които съдържат цианиди

утайки от цинкова металургия (включително ярозит, гьотит)

отпадъци от третирането на солни шлаки и третиране с черни дроси

отпадъци, които съдържат арсен

отпадъци, които съдържат живак

отпадъци, които съдържат други тежки метали

Отработени масла

Отработени моторни масла

1   Опасни

хлорирани моторни, скоростни и смазочни масла

нехлорирани моторни, скоростни и смазочни масла

други моторни, скоростни и смазочни масла

Други отработени масла

0   Неопасни

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат масла

обезсолени утайки

утайки от съоръжения, оборудване и поддържащи операции

утайки от смилане, хониране и гумиране

утайки от полиране

отпадъци, които не са посочени другаде

1   Опасни

кисело-алкални утайки

спирачни течности

хлорирани емулсии

хидравлични масла, които съдържат само минерално масло

хидравлични масла, които съдържат полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили

изолационни или топлотрансмисионни масла и други течности, които съдържат полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили

машинни утайки

минерални изолационни топлотрансмисионни масла

нехлорирани емулсии

нехлорирани хидравлични масла (не емулсии)

нехлорирани изолационни и топлотрансмисионни масла и други течности

маслени отпадъци, които не са посочени другаде

други хлорирани хидравлични масла (не емулсии)

други нехлорирани изолационни и топлотрансмисионни масла и други течности

други хидравлични масла

използвани восъци и мазнини

синтетични изолационни и топлотрансмисионни масла и други течности

синтетични машинни масла

дънни утайки от танкери

отпадни машинни емулсии, които съдържат халогени

отпадни машинни емулсии, които не съдържат халогени

отпадни машинни масла, които съдържат халогени (неемулсирани)

отпадни машинни масла, които не съдържат халогени (неемулсирани)

Отработени химически катализатори

Отработени химически катализатори

0   Неопасни

други отработени катализатори

отработени катализатори, които съдържат благородни метали

отработени катализатори, например от премахването на азотни оксиди

отработени катализатори, например от премахването на азотни оксиди

Отпадъци от химически препарати

Непосочени химически отпадъци

Отпадъци от агрохимически продукти

2.   Опасни

агрохимически отпадъци

неорганични пестициди, биоциди и агенти за съхраняване на дървесина

пестициди

Неизползвани лекарства

0   Неопасни

химикали и лекарства с изтекъл срок на годност

лекарства

Отпадъци от бои, лакове, мастила и лепила/адхезиви

0   Неопасни

отпадъчни води, които съдържат мастило

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви и уплътняващи материали

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви и уплътняващи материали

утайки от водни разтвори, които съдържат мастило

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове

водни суспензии, които съдържат бои или лакове

сухо мастило

боядисващи вещества и пигменти

втвърдени лепила/адхезиви и уплътняващи материали

втвърдени бои и лакове

бои на прах

отпадъчни покривни прахове

отпадъци от отстраняването на боя или лак

отпадъци от мастило на водна основа

отпадъци от бои и лакове на водна основа

отпадъчен тонер от принтери (включително касетите)

отпадъци от лепила/адхезиви и уплътняващи материали на водна основа

отпадъци, които не са посочени които не са конкретизирани по друг начин

1   Опасни

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които съдържат халогенирани разтворители

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които не съдържат халогенирани разтворители

мастилени утайки, които съдържат халогенирани разтворители

мастилени утайки, които не съдържат халогенирани разтворители

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли

утайки от отстраняването на бои или лакове, които съдържат халогенирани разтворители

утайки от отстраняването на бои или лакове, които не съдържат халогенирани разтворители

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които съдържат халогенирани разтворители

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които не съдържат халогенирани разтворители

отпадъчни мастила, които съдържат халогенирани разтворители

отпадъчни мастила, които не съдържат халогенирани разтворители

отпадъчни бои и лакове, които съдържат халогенирани разтворители

отпадъчни бои и лакове, които не съдържат халогенирани разтворители

Отпадъци от други химически препарати

0.   Неопасни

аерозоли

избелващи утайки от хипохлоритни и хлорни процеси

избелващи утайки от други избелващи процеси

детергенти

индустриални газове в цилиндри с високо налягане, контейнери за газове с ниско налягане и индустриални аерозолни контейнери (включително халони)

фотографски филми и хартия, които съдържат сребро или сребърни съединения

отпадъци от химично третиране

отпадъци от азотни химически процеси и производство на торове

отпадъци от консервиращи агенти

отпадъци от производството на силикон и силиконови деривати

отпадъци, които не са посочени другаде

1   Опасни

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

органохлорни консерванти за дървесина

органометални консерванти за дървесина

неорганични консерванти за дървесина

утайки, които съдържат живак

химикали с изтекъл срок на годност

фотохимикали

Неизползвани експлозиви

Отпадъци от експлозиви и пиротехнически продукти

1   Опасни

отпадъци от фойерверки

други отпадъчни експлозиви

Отпадъчни амуниции

1   Опасни

отпадъчни амуниции

Смесени химически отпадъци

Дребни смесени химически отпадъци

0   Неопасни

други отпадъци, които съдържат неорганични химикали, например лабораторни химикали, които не са посочени другаде, прахове за пожарогасители

други отпадъци, които съдържат органични химикали, например лабораторни химикали, които не са посочени другаде

Химически отпадъци, смесени за третиране

0   Неопасни

предварително смесени отпадъци за окончателно обезвреждане

02.33   Опаковки, замърсени от опасни субстанции

Други химически отпадъци

Химически отлагания и остатъци

Катрани и въглеродни отпадъци

0   Неопасни

асфалт

отпадъци, които не са посочени другаде

въглеродни сажди

аноден скрап

отпадъци от производството на аноди за водни електролитни процеси

1   Опасни

киселинни катрани

други катрани

катрани, различни от които съдържат въглерод отпадъци от производство на аноди

Масла/утайки от водни емулсии

1   Опасни

трюмни масла от вътрешното корабоплаване

трюмни масла от вълноломни канали

обезсолени утайки или емулсии

сифонни утайки

утайки от маслени/водни сепаратори

твърди вещества от маслени/водни сепаратори

други емулсии

отпадъци от почистване на танкерите на морския транспорт, които съдържат химикали

отпадъци от почистване на танкерите на железопътния и пътен транспорт, които съдържат химикали

отпадъци от почистването на складиращи танкери, които съдържат химикали

Остатъци от химически реакции

0   Неопасни

остатъци и утайка от зелена луга (от обработване на черна луга)

дъбилна луга, която съдържа хром

дъбилна луга, която не съдържа хром

отпадъци, които не са посочени другаде

1   Опасни

промивни води и матерни луги

халогенирани остатъци в дестилационен казан и остатъци от реакции

невстъклена твърда фаза

остатъци в дестилационен казан и остатъци от реакции

Използвани филтриращи и абсорбционни материали

0   Неопасни

утайки от декарбонизация

използван активен въглен

наситени или използвани йонообменни смоли

разтвори и утайки от регенериране на обменители на йони

1   Опасни

активен въглен от производството на хлор

отфилтрувана утайка от пречистване с газ

халогенирани отфилтрувани утайки, използвани абсорбенти

други отфилтрувани утайки, използвани абсорбенти

наситени или използвани йонообменни смоли

разтвори и утайки от регенериране на обменители на йони

използван активен въглен

използвана отфилтрирана глина

Утайки от промишлени отпадни води

Утайки от промишлени процеси и третиране на отпадни води

0   Неопасни

утайки от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

утайки от анаеробно третиране на битови и подобни отпадъци

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

луга от земни депа

утайки, които съдържат хром

утайки, които не съдържат хром

утайки от третиране на отпадни води на място

утайки, които не са посочени другаде

отпадъци, които не са посочени другаде

Утайки, които съдържат въглеводороди

0   Неопасни

Отпадъци, които не са посочени другаде

1   Опасни

течни отпадъци във водна среда от регенерирането на масло

промивни води

отпадъци от обезмасляване чрез пара

отпадъци, които съдържат масло от почистването на морски транспортни танкери

отпадъци, които съдържат масло от почистването на железопътни и пътни транспортни танкери

отпадъци, които съдържат масло от почистването на складиращи танкери

смес от вода и масло от разделянето на масло/отпадни води

Радиоактивни отпадъци

Ядрени отпадъци

04.11   Ядрени отпадъци

Използвани йонизиращи източници

04.21   Използвани йонизиращи източници

Съоръжения и продукти, които са заразени с радиоактивност

04.31   Съоръжения и продукти, които са заразени с радиоактивност

Почви, които са замърсени с радиоактивност

04.41   Почви, замърсени с радиоактивност

Медицински и биологични отпадъци

Инфекциозни медицински отпадъци

Човешки инфекциозни медицински отпадъци

0   Неопасни

телесни части и органи, включително кръвни пликове и кръвни консерванти

1   Опасни

други отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекция

Животински инфекциозни медицински отпадъци

0   Неопасни

остриета

Незаразни медицински отпадъци

05.21   Незаразни човешки медицински отпадъци

05.22.   Незаразни животински медицински отпадъци

Отпадъци от генно инженерство

Отпадъци от генно инженерство

1   Опасни

други отпадъци, чието събиране и обезвреждане подлежи на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекция

Метални отпадъци

Отпадъци и скрап от черни метали

Отпадъци от черни метали и скрап

0   Неопасни

изхвърлени калъпи

стърготини и стружки от черни метали

други частици от черни метали

желязо и стомана

материали от черни метали, които са премахнати от дънната пепел

Отпадъци и скрап от цветни метали

Отпадъчни благородни метали

1   Опасни

отпадъци, които съдържат сребро от третиране на място на фонографски отпадъци

06.22   Отпадъчни алуминиеви опаковки

Друг отпадъчен алуминий

0   Неопасни

алуминий

Медни отпадъци

0   Неопасни

мед, бронз, месинг

кабели

Оловни отпадъци

0   Неопасни

олово

Други метални отпадъци

0   Неопасни

стърготини и стружки от цветни метали

други частици от цветни метали

цинк

калай

Смесени метални отпадъци

Смесени метални опаковки

0   Неопасни

метални

малки метали (консервни кутии и др.)

други метали

Други смесени метални отпадъци

0   Неопасни

отпадъци, които не са посочени другаде

смесени метали

Неметални отпадъци

Стъклени отпадъци

Стъклени опаковки

0   Неопасни

стъкло

Други стъклени отпадъци

0   Неопасни

отпадъчно стъкло

стъкло

Хартиени и картонени отпадъци

Отпадъчна хартия и картонени опаковки

0   Неопасни

хартия и картон

07.22   Отпадъчен композитен опаковъчен картон

Други хартиени и картонени отпадъци

0   Неопасни

утайки от влакна и хартия

отпадъци, които не са посочени другаде

хартия и картон

Каучукови отпадъци

Излезли от употреба гуми

0   Неопасни

излезли от употреба гуми

07.32   Други каучукови отпадъци

Пластмасови отпадъци

Пластмасови опаковъчни отпадъци

0   Неопасни

пластмаса

Други пластмасови отпадъци

0   Неопасни

отпадъчни пластмаси (с изключение на опаковки)

пластмасови частици

отпадъци от индустрията за преработване на пластмаса

пластмаса

дребна пластмаса

други пластмаси

Дървесни отпадъци

Опаковки от дървесни материали

0   Неопасни

дървесни

Дървени стърготини и талаш

0   Неопасни

стърготини

талаш, изрезки, повредена дървесина/талашит/фурнир

Други дървесни отпадъци

0   Неопасни

отпадъчна дървесна кора и корк

дървесна кора

дървесина

Текстилни отпадъци

07.61   Употребявани дрехи

Различни текстилни отпадъци

0   Неопасни

абсорбенти, филтърни материи, парцали, защитно облекло

дрехи

нехалогенирани отпадъци от апретура и окончателна обработка

текстил

отпадъци от композитни материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

отпадъци от преработени смесени текстилни влакна

отпадъци от преработени текстилни влакна, главно от животински произход

отпадъци от преработени текстилни влакна, главно от изкуствен или синтетичен произход

отпадъци от преработени текстилни влакна, главно от растителен произход

отпадъци от непреработен смесени текстилни влакна преди предене и тъкане

отпадъци от непреработени текстилни влакна и други естествени влакнести вещества, главно от растителен произход

отпадъци от непреработени текстилни влакна, главно от изкуствен или синтетичен произход

отпадъци от непреработен текстилни влакна, главно от животински произход

1   Опасни

халогенирани отпадъци от апретура и окончателна обработка

Отпадъци от кожа

0   Неопасни

отпадъчна щавена кожа (сини пластини, обрезки, парчета, полировъчен прах), съдържаща хром

отпадъци от апретура и гланциране

отпадъци, които не са посочени другаде

Излязло от употреба оборудване

Излезли от употреба превозни средства

Излезли от употреба частни автомобили

0   Неопасни

Излезли от употреба лични автомобили

Други излезли от употреба превозни средства

0   Неопасни

излезли от употреба превозни средства

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

08.21   Излязла от употреба едра домакинска техника

08.22   Излязла от употреба дребна домакинска техника

Друго излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

0   Неопасни

фотоапарати за еднократна употреба с батерии

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

друга излязло от употреба електронно оборудване (например печатни верижни платки)

електронно оборудване (например печатни верижни платки)

Едра домакинска техника

08.31   Едра домакинска техника

Излезли от употреба машини и компоненти от оборудване

Отпадъци от батерии и акумулатори

0   Неопасни

алкални батерии

други батерии и акумулатори

батерии

1   Опасни

трансформатори и кондензатори, които съдържат ПХБ/ПХТ

оловни батерии

Ni-Cd батерии

живачни сухи клетки

Използвано каталитично оборудване

0   Неопасни

които съдържат благородни метали катализатори, отстранени от превозни средства

други катализатори, отстранени от превозни средства

Други излезли от употреба машини и компоненти от оборудване

0   Неопасни

отпадъци, които не са посочени другаде

оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглероди

друго излязло от употреба оборудване

оборудване, което съдържа хлорофлуоровъглероди

1   Опасни

флуоресцентни тръби и други отпадъци, които съдържат живак

Животински и растителни отпадъци

Отпадъци от приготвянето на храна и продукти

Животински отпадъци от приготвянето на храна и продукти

0   Неопасни

отпадъци от животинска тъкан

утайки от измиване и почистване

парченца месо, остъргани от кожи, и варово отделени отпадъци

отпадъци от обработване с вар

органична материя от естествени продукти (например мазнина, восък)

Растителни отпадъци от приготвянето на храна и продукти

0   Неопасни

утайки от измиване и почистване

отпадъци от растителна тъкан

утайки от измиване, почистване, обелване, центрофугиране и отделяне

материали, неподходящи за консумация или преработка

отпадъци, които не са посочени другаде

отпадъци от измиване, почистване и механично редуциране на суровина

утайки от третиране на отпадни води на място

Смесени отпадъци от приготвянето на храни и продукти

0   Неопасни

материали, които не са подходящи за консумация или преработка

масло и мазнина

органични кухненски отпадъци (включително олио за пържене и кухненски отпадъци от закусвални и ресторанти), които се поддават на разпадане

отпадъци, които не са посочени другаде

Зелени отпадъци

Зелени отпадъци

0   Неопасни

отпадъци от експлоатация на горите

поддаващи се на разпадане отпадъци

Животински фекалии, урина и оборски тор

Шлам и оборски тор

0   Неопасни

животински фекалии, урина и оборски тор (включително замърсена слама, събрана отделно и третирана на друго място)

Смесени обикновени отпадъци

Домакински и подобни отпадъци

Домакински отпадъци

0   Неопасни

смесени битови отпадъци

Отпадъци от почистване на улиците

0   Неопасни

отпадъци от пазари

остатъци от почистване на улиците

Смесени и неидентифицирани материали

Смесени опаковки

0   Неопасни

смесени

Други смесени и неопределени материали

0   Неопасни

водни течни отпадъци от темпериране на встъклени отпадъци

композитни опаковки

неорганични партиди извън спецификацията

органични партиди извън спецификацията

други неорганични отпадъци и метали, които не са посочени другаде

фотографски филми и хартия без сребро или сребърни съединения

твърди отпадъци от корабни товари

използвани взривни частици

отпадъци, които не са посочени другаде

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не подлежи на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекция

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не подлежи на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекция (например превързочни материали, гипсови отливки, постелно бельо, еднократно облекло, пелени)

заваръчни отпадъци

Сортировъчни остатъци

Отпадъци от раздробяване на превозни средства

0   Неопасни

лека фракция от раздробяване на автомобили

Други сортировъчни остатъци

0   Неопасни

остатъци от рециклирането на хартия и картон

остатъци от раздробяване

некомпостирана фракция от битови и подобни отпадъци

некомпостирана фракция от животински и растителни отпадъци

компост извън спецификацията

отпадъци, които не са посочени другаде

отсевки

Общи утайки

Утайки от третиране на отпадни води

Утайки от третиране на обществените канализационни води

0   Неопасни

утайки от третиране на градски отпадни води

Биоразградими утайки от третирането на други отпадни води

0   Неопасни

утайки от третиране на място

отпадъци от охладителни колони

отпадъци, които не са посочени другаде

утайки от третирането на промишлени отпадни води

отпадъци, които не са посочени другаде

Утайки от пречистването на питейна вода и вода за преработване

Утайки от пречистването на питейна вода и вода за преработване

0   Неопасни

утайки от захранваща вода за бойлери

утайки от избистряне на водата

отпадъци, които не са посочени другаде

Незамърсени изкопни остатъци

Незамърсени изкопни остатъци

0   Неопасни

изкопни остатъци

Съдържание на помийни ями

Съдържание на помийни ями

0   Неопасни

утайки от септични ями

Минерални отпадъци

Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

Отпадъци от бетон, тухли и гипс

0   Неопасни

отпадъци, които не са посочени другаде

отпадъци от други основани на цимент композитни материали

бетон

тухли

основани на гипс строителни материали

Отпадъчни овъглеводородени пътно-строителни материали

0   Неопасни

асфалт, които съдържат катран

асфалт, които не съдържат катран

катран и катранени продукти

1   Опасни

изолационни материали, които съдържат азбест

Смесени строителни отпадъци

0   Неопасни

други изолационни материали

смесени строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

Азбестови отпадъци

Азбестови отпадъци

0   Неопасни

отпадъци от производството на азбесто-цимент

излязло от употреба оборудване, което съдържа свободен азбест

отпадъци от индустрията за преработка на азбест

строителни материали, основани на азбест

1   Опасни

отпадъци, които съдържат азбест от електролиза

Отпадъци от естествено срещащи се минерали

Отпадъци от естествено срещащи се минерали

0   Неопасни

водни утайки, които съдържат керамични материали

прахови и пудрени отпадъци

кал и отпадъци от пресноводно сондиране

други, които не се поддават на разпадане отпадъци

червена кал от производството на алуминий

пръст и камъни

пръст от почистване и промиване

твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки

плява

отпадъци от металони минерални кариери

отпадъци от неметални минерални кариери

отпадъци от каменоделство и дъскорезници

отпадъци от полиране на метални минерали

отпадъци от полиране на неметални минерали

отпадъци от промиване и почистване на минерали

отпадъчен чакъл и натрошени скали

отпадъчна подготвителна смес преди термична обработка

отпадъчен пясък и глина

отпадъци от обезпесъчаване

отпадъци, които не са посочени другаде

Горими отпадъци

Отпадъци от пречистването на отпадъчни газове

0   Неопасни

основани на калций реакционни отпадъци във вид на утайка от десулфуризацията на отпадъчни газове

основани на калций реакционни отпадъци във вид на твърдо вещество от десулфуризацията на отпадъчни газове

прах от отпадъчни газове

други утайки от третирането на газове

други твърди отпадъци от третирането на газове

утайки от третирането на газове

твърди отпадъци от третирането на газове

1   Опасни

водни течни отпадъци от третирането на газове и други водни течни отпадъци

прах от отпадъчни газове

летлива пепел и други отпадъци от третирането на газове

утайки от третирането на газове

твърди отпадъци от третирането на газове

Шлаки и пепел от термално третиране и горене

0   Неопасни

водни утайки от почистването на бойлери

дънна пепел

дънна пепел и шлака

шлака и пяна (първо и второ топене)

пещен прах

пещна шлака

други частици и прах

други частици и прах (включително прах от ролкови мелници)

други утайки

торфени летлива пепел

фосфорна шлака

пиролизни отпадъци

шлаки (първо и второ топене)

твърди отпадъци от третирането на газове

непреработена шлака

отпадъци от преработването на шлака

отпадъци, които не са посочени другаде

1   Опасни

черни шлаки от второ топене

бойлерен прах

калциев арсенат

черни шлаки и пяна (първо и второ топене)

летлива пепел

мазна летлива пепел

други частици и прах

първични топилни шлаки/бели шлаки

пяна

шлаки (първо и второ топене)

Различни минерални отпадъци

Отпадъци от изкуствени минерали

0   Неопасни

прах от алуминий

водни суспензии, които съдържат керамични материали

гипс от производството на титанов диоксид

калциев карбонат извън спецификация

други частици и прах

фосфогипс

плочки и керамика

отпадъци от калцирането и хидрирането на вар

отпадъчни влакнести материали, основани на стъкло

отпадъци от дестилацията на спирт

отпадъци, които не са посочени другаде

Отпадъчни огнеупорни материали

0   Неопасни

отливни ядра и калъпи, които не съдържат органични свързващи вещества, които са били подложени на изсипване

отливни ядра и калъпи, които съдържат органични свързващи вещества, които са били подложени на изсипване

пещен прах

изразходвани подплати и огнеупорни материали

използвани карбонови ивици и огнеупорни материали от електролиза

отпадъци, които не са посочени другаде

1   Опасни

износени облицовки за котли

използван активен въглен от третирането на отпадъчни газове

Замърсени почви и замърсени остатъци от сондиране

Замърсени почви и чакъл

1   Опасни

нефтени разливи

12.62   Замърсени остатъци от сондиране

Втвърдени, стабилизирани или встъклени отпадъци

Втвърдени или стабилизирани отпадъци

Втвърдени или стабилизирани отпадъци

0   Неопасни

отпадъци, които са стабилизирани/втвърдени с хидравлични свързващи вещества

отпадъци, които са стабилизирани/втвърдени с органични свързващи вещества

отпадъци, които са стабилизирани чрез биологично третиране

Встъклени отпадъци

Встъклени отпадъци

0   Неопасни

встъклени отпадъци