07/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

152


32002R1406


L 208/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1406/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 юни 2002 година

за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4),

като имат предвид, че:

(1)

Голям брой законодателни мерки бяха приети от Общността с цел подобряване на безопасността и предотвратяване на замърсяването в морския транспорт. За да бъде ефективно, това законодателство трябва да бъде прилагано правилно и по един и същ начин навсякъде в Общността. Това ще гарантира равнището на приложение, ще намали нарушенията на конкуренцията, произтичащи от икономическите ползи за корабите, които не отговарят на условията, и ще възнагради сериозните участници в сектора на мореплаването.

(2)

Определени задачи, които понастоящем се осъществяват на общностно равнище или на национално равнище, биха могли да бъдат осъществявани от специализиран експертен орган. Наистина е необходима техническа и научна подкрепа, която да е високо специализирана, с оглед правилното прилагане на законодателството на Общността в областта на морската безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби, за наблюдение на неговото прилагане и за оценка на ефективността на вече предприетите мерки. Поради това е необходимо да се създаде в рамките на съществуващата институционална структура и с оглед баланса на правомощията вътре в Общността, Европейска агенция по морска безопасност („Агенцията“).

(3)

В общ план Агенцията следва да представлява технически орган, който да предоставя на Общността необходимите средства за ефективно подобряване на правилата за морска безопасност за предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби. Агенцията следва да подпомага Комисията в продължаващия процес на осъвременяване и разработване на законодателство в Общността в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и следва да предоставя необходимата подкрепа за гарантиране на съгласувано и ефективно прилагане на това законодателство на територията на цялата Общност посредством подпомагане на Комисията при изпълнение на задачите на последната, произтичащи от съществуващото и бъдещо законодателство в Общността относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби.

(4)

С цел правилно постигане на целите, за които е създадена, необходимо е Агенцията да осъществява редица други важни задачи с цел повишаване на морската безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби във водите на държавите-членки. В това отношение Агенцията би следвало да сътрудничи на държавите-членки да организират подходящи дейности за обучение, свързано с осъществяване на държавния пристанищен контрол и въпроси, свързани с флага на държавата, и да предоставя техническа помощ за прилагане на законодателството на Общността. Тя следва да подпомага сътрудничеството между държавите-членки и Комисията, така както е предвидено в Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. относно създаване на система за информация и мониторинг на плавателните съдове в Общността, отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (5), чрез разработване и използване на информационна система, необходима за целите на настоящата директива и за дейностите, свързани с разследване на сериозни морски произшествия. Агенцията следва да предоставя на Комисията и на държавите-членки обективна, надеждна и сравнима информация и данни за морската безопасност и за предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, за да им даде възможност да предприемат необходимите инициативи за подобряване на съществуващите мерки и за оценка на тяхната ефективност. Агенцията следва да предоставя на разположение на страните кандидатки за членство в ЕС ноу-хау в областта на морската безопасност на Общността. Тя следва да даде възможност за участие на тези държави и на други трети страни, които са сключили споразумения с Общността, по силата на които те приемат и прилагат законодателството на Общността в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби.

(5)

Агенцията следва да поощрява подобряването на сътрудничеството между държавите-членки и следва да развива и разпространява най-добрите практики в Общността. Това от своя страна следва да допринесе за подобряване на цялостната морска безопасност в Общността, както и за намаляване на риска от морски произшествия, замърсяване на морето и загуба на човешки животи по море.

(6)

За да осъществява по правилен начин възложените ѝ задачи, необходимо е служителите на Агенцията да посещават държавите-членки с цел да наблюдават цялостното функциониране на системите за морска безопасност в Общността и за предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби. Посещенията би следвало да се осъществяват в съответствие с политиката, приета от Управителния съвет на Агенцията, и следва да бъдат подпомагани от органите на държавите-членки.

(7)

Агенцията следва да прилага съответното законодателство на Общността за достъп на обществеността до документи и защита на лицата относно обработката на лични данни. Тя следва да предоставя на обществото и на всички заинтересовани страни обективна, надеждна и лесно разбираема информация относно нейната дейност.

(8)

За договорната отговорност на Агенцията, която е определена в закона, приложим за договорите, сключвани от Агенцията, Съдът на ЕО е компетентен да се произнася по силата на арбитражна клауза, съдържаща се в договора. Съдът на ЕО следва да бъде компетентен също така да се произнася по спорове за обезщетение на вреди, произтичащи от недоговорна отговорност на Агенцията.

(9)

За да гарантират ефективното изпълнение на функциите на Агенцията, държавите-членки и Комисията следва да се представляват в Управителен съвет, притежаващ необходимите правомощия да определя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема подходящите финансови правила, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от страна на Агенцията, да одобрява нейната работна програма, да преценява исканията за техническа помощ от страна на държавите-членки, да определя политика за посещения на държавите-членки и да назначава изпълнителния директор. С оглед на високотехнологичните и научни задачи на Агенцията, Управителният съвет следва да се състои от по един представител от всяка държава-членка и четирима представители на Комисията със значителни експертни познания. За да се осигури високо равнище на компетентност и опит в Управителния съвет и с оглед включването на сектори, които са най-тясно свързани със задачите на Агенцията, Комисията би следвало да определи независими специалисти от тези области за членове на Управителния съвет без право на глас, според техните лични заслуги и опит в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, а не като представители на конкретни професионални организации.

(10)

За да функционира добре Агенцията, е необходимо изпълнителният директор да се назначи според заслугите и административните и управленските му умения, удостоверени с документи, както и според компетентността и опита му в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби. Необходимо е също така той да изпълнява задълженията си напълно самостоятелно и гъвкаво при организирането на вътрешното функциониране на Агенцията. За тази цел изпълнителният директор следва да подготвя и да предприема всички необходими стъпки за осигуряване на надлежното изпълнение на работната програма на Агенцията; да подготвя ежегодно общ проектодоклад, който да бъде представян на Управителния съвет, който следва да изготвя разчети за приходите и разходите на Агенцията и да изпълнява нейния бюджет.

(11)

За да се гарантира пълната автономия и независимост на Агенцията, се приема, че е необходимо да ѝ бъде предоставен отделен бюджет, чийто приходи произтичат основно от вноски от страна на Общността.

(12)

Тъй като за последните години бяха създадени повече децентрализирани агенции, бюджетният орган се стремеше да подобри прозрачността и контрола по отношение на управлението на средствата, които Общността им отпуска, и по-специално относно включването в бюджета на таксите, финансовия контрол, правомощията за освобождаване от отговорност, вноски за пенсионни схеми и вътрешна бюджетна процедура (кодекс за поведение). По подобен начин Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (6) следва да се прилага без ограничение по отношение на Агенцията, като следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (7).

(13)

В рамките на пет години от започване на дейността на Агенцията Управителният съвет следва да извърши независима външна оценка, за да прецени резултата от настоящия регламент по отношение на Агенцията и нейната работна практика по установяването на висока степен на морска безопасност и предотвратяване на замърсяването, причинено от кораби,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 1

Цели

1.   С настоящия регламент се създава Европейска агенция по морска безопасност („Агенция“) с цел осигуряване на високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби в рамките на Общността.

2.   Агенцията предоставя на държавите-членки и на Комисията необходимата техническа и научна помощ и високо равнище на експертност с цел да ги подпомогне за правилното прилагане на законодателството на Общността в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, да наблюдава неговото изпълнение и да оценява ефективността на съществуващите мерки.

Член 2

Задачи

С цел да бъде гарантирано правилното изпълнение на посочените в член 1 цели, Агенцията изпълнява следните задачи:

а)

подпомага Комисията, когато това е необходимо, при подготвителната работа за осъвременяване и разработване на законодателството на Общността в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, по-специално в съответствие с развитието на международното законодателство в тази област. Тази задача включва анализ на изследователски проекти, които се извършват в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби;

б)

подпомага Комисията при ефективното прилагане на законодателството на Общността относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби на територията на Общността. По-специално, Агенцията следва да:

i)

наблюдава цялостното функциониране на режима на Общността за държавен контрол на пристанищата, което може да включва посещения в държавите-членки и предложения до Комисията за възможно подобряване в тази област;

ii)

предоставя на Комисията необходимата техническа помощ за участие в работата на техническите органи на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол;

iii)

да подпомага Комисията при изпълнението на задачи на Комисията, произтичащи от съществуващото и бъдещо законодателство на Общността относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, а именно законодателство, приложимо по отношение на дружества за класификация, безопасността на пътническите кораби, както и по отношение на безопасността, нормите за подготовка, освидетелстване и вахтената служба на екипажите на кораби;

в)

работи съвместно с държавите-членки за:

i)

организиране, когато е необходимо, на съответните дейности по обучение в области, в които се осъществява държавен пристанищен контрол и политика на държавата на флага;

ii)

разработване на технически решения и предоставяне на техническа помощ, свързана с изпълнението на законодателството на Общността;

г)

подпомага сътрудничеството между държавите-членки и Комисията в области, обхванати от Директива 2002/59/ЕО. По-специално Агенцията:

i)

подпомага сътрудничеството между крайречните държави в съответните морски райони в областите, обхванати от тази директива;

ii)

развива и разработва информационни системи, необходими за постигането на целите на тази директива;

д)

подпомага сътрудничеството между държавите-членки и Комисията при разработването, като надлежно отчита различните правни системи в държавите-членки, на обща методология за разследване на морските произшествия съобразно договорените международни принципи при предоставянето на помощ на държавите-членки по отношение на дейности, свързани с разследвания, на сериозни морски произшествия и анализиране на изготвени вече доклади на разследвания;

е)

предоставя на Комисията и на държавите-членки обективни, надеждни и сравними информационни данни за морската безопасност и за предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, за да им даде възможност да предприемат необходимите инициативи за подобряване на морската безопасност и за предотвратяване замърсяването, причинено от кораби, и да оцени ефективността на съществуващите мерки. Тези задачи включват събиране, записване и оценка на технически данни в областта на морската безопасност и на морското движение, както и в областта на случайното и умишлено замърсяване на морето, систематично използване на съществуващи бази данни, включително тяхното взаимно обогатяване и, когато е необходимо — разработване на допълнителни бази данни. Въз основа на събраните данни Агенцията подпомага Комисията да публикува на всеки шест месеца информация за корабите, на които е отказан достъп до пристанищата на Общността на основание на Директива 95/21/ЕО на Съвета от 19 юни 1995 г. относно корабите, които осъществяват престой на пристанищата на Общността или във води, които са под юрисдикцията на държавите-членки, на международни стандарти за морска безопасност, за предотвратяването на замърсявания и за условията на живот и труд на борда на корабите (държавен пристанищен контрол) (8). Агенцията ще подпомага също така Общността и държавите-членки в техните дейности за подобряване на идентифицирането и преследването на кораби, извършващи неправомерни изливания;

ж)

по време на преговорите със страните кандидатки за присъединяване, Агенцията може да предостави техническа помощ за прилагането на законодателството на Общността в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби. Тази задача се осъществява чрез координиране със съществуващите програми за регионално сътрудничество и включва, ако това е необходимо, организиране на съответните дейности за обучение.

Член 3

Посещения в държави-членки

1.   За да изпълнява поставените ѝ задачи, Агенцията може да осъществява посещения в държавите-членки в съответствие с политиката, определена от Управителния съвет. Националните органи на държавите-членки следва да подпомагат работата на служителите на Агенцията.

2.   Агенцията информира съответните държави-членки за планираните посещения, за имената на упълномощените служители и за датата, на която започва посещението. Служителите на Агенцията, упълномощени да осъществяват такива посещения, извършват това, като представят решение на изпълнителния директор на Агенцията, указващо целта и задачите на тяхната мисия.

3.   В края на посещението Агенцията изготвя доклад и го изпраща до Комисията и до съответната държава-членка.

Член 4

Прозрачност и защита на информацията

1.   Агенцията прилага принципите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (9) при подаване на молби за достъп до нейните документи.

2.   В рамките на своите правомощия Агенцията може да осъществява контакти по своя инициатива. По-специално тя следва да гарантира, че на обществото и на всяка заинтересована страна бързо е предоставена обективна, надеждна и лесно разбираема информация относно нейната работа.

3.   Управителният съвет изработва необходимите вътрешни правила за прилагането на параграфи 1 и 2.

4.   Информацията, събирана в съответствие с този Регламент от Комисията и Агенцията, е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (10).

ГЛАВА II

ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Член 5

Правен статут, регионални центрове

1.   Агенцията е орган на Общността. Тя притежава юридическа правосубектност.

2.   Във всяка от държавите-членки Агенцията притежава най-широката възможна юридическа право- и дееспособност, предоставена на юридически лица съгласно вътрешното право. По-специално тя има право да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да бъде страна в съдебни производства.

3.   По искане на Комисията Управителният съвет може да реши със съгласието на съответните държави-членки да създаде регионални центрове, необходими за осъществяване на задачите, свързани с наблюдението на навигацията и морското движение, така както се предвижда в Директива 2002/59/ЕО.

4.   Агенцията се представлява от изпълнителния директор.

Член 6

Персонал

1.   Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, условията за работа на други служители на Европейските общности и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за целите на прилагане на този правилник и условия за работа, се прилагат по отношение на персонала на Агенцията. Управителният съвет съвместно с Комисията приема необходимите подробни правила за прилагане.

2.   Без да се засяга член 16, правомощията, предоставени на органа, който е упълномощен да назначава от Правилника за длъжностните лица, и условията за работа на другите служители, се упражняват от Агенцията по отношение на нейния персонал.

3.   Персоналът на Агенцията се състои от служители, назначени или командировани от Комисията или от държавите-членки, за да изпълняват задачите си.

Член 7

Привилегии и имунитети

Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага по отношение на Агенцията и нейните служители.

Член 8

Отговорност

1.   Договорната отговорност на Агенцията се регулира от правото, приложимо по отношение на съответния договор.

2.   Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася по силата на арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Агенцията.

3.   В случаите на недоговорна отговорност Агенцията, в съответствие с основните принципи, които са общи за правото на държавите-членки, възстановява вредите, причинени от нейните отдели или от нейните служители при изпълнение на техните задължения.

4.   Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася по спорове, свързани с обезщетение за вреди по параграф 3.

5.   Личната отговорност на служителите към Агенцията се регулира от разпоредбите, определени в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности или условията за работа, които са приложими по отношение на тях.

Член 9

Езиков режим

1.   Разпоредбите, установени в Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (11), се прилагат по отношение на Агенцията.

2.   Преводаческите услуги, които се изискват за функционирането на Агенцията, се предлагат от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

Член 10

Създаване и правомощия на Управителния съвет

1.   Съгласно този член се създава Управителен съвет.

2.   Управителният съвет:

а)

назначава изпълнителен директор на основание член 16;

б)

приема до 30 април всяка година общ доклад на Агенцията за предшестващата година и го изпраща на държавите-членки, на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

в)

преценява, в рамките на подготовката на работната програма, исканията от страна на държави-членки за техническа помощ, така както е предвидено в член 2, буква в), ii);

г)

приема до 31 октомври всяка година, като взема предвид становището на Комисията, работната програма на Агенцията за следващата година и я изпраща на държавите-членки, на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Тази работна програма се приема, без да се засяга годишната бюджетна процедура на Общността. В случай че Комисията изрази, в рамките на 15 дни от датата на приемане на работната програма, своето несъгласие с тази програма, Управителният съвет преразглежда програмата и я приема, в рамките на два месеца, евентуално изменена на второ четене, или с мнозинство от две трети, включващо представители на Комисията, или с единодушие на представителите на държавите-членки;

д)

приема окончателния бюджет на Агенцията преди началото на финансовата година, като го коригира, когато това е необходимо, съобразно приноса на Общността и други приходи на Агенцията;

е)

определя процедури за вземане на решения от изпълнителния директор;

ж)

определя политика на осъществяване на посещения, която да бъде следвана в съответствие с член 3;

з)

изпълнява задълженията си по членове 18, 19 и 21 във връзка с бюджета на Агенцията;

и)

упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор и началниците на отделения по член 15, параграф 3;

й)

изготвя свой процедурен правилник.

Член 11

Състав на Управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от един представител на всяка държава-членка и четирима представители на Комисията, както и петима експерти от най-заинтересованите сектори, определени от Комисията, без право на глас.

Членовете на Управителния съвет се назначават въз основа на опита и съответните им познания в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби.

2.   Всяка държава-членка и Комисията назначават членове в Управителния съвет, които ги представляват, както и заместник, който да ги представлява при отсъствие на последния.

3.   Продължителността на мандата е пет години. Мандатът може да бъде продължаван само веднъж.

4.   Когато е необходимо, участието на представители от трети страни и условията за такова участие се уреждат със споразуменията по член 17, параграф 2.

Член 12

Председателство на Управителния съвет

1.   Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду членовете си. Заместник-председателят заема автоматично мястото на председателя, ако той е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

2.   Мандатът на председателя и на заместник-председателя е три години и изтича, когато те престанат да бъдат членове на Управителния съвет. Мандатът може да бъде подновяван веднъж.

Член 13

Заседания

1.   Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия председател.

2.   Изпълнителният директор на Агенцията участва в разискванията.

3.   Управителният съвет провежда редовни заседания два пъти в годината. В допълнение, той се свиква по инициатива на председателя или по искане на Комисията или на една трета от държавите-членки.

4.   Когато е налице конфиденциален въпрос или конфликт на интереси, Управителният съвет може да реши да прецени отделни точки от нейната програма без присъствието на членовете, назначени като експерти в най-заинтересованите сектори. В процедурния правилник се определят подробни правила за прилагане на тази разпоредба.

5.   Управителният съвет може да покани всяко лице, чието становище може да бъде важно, да присъства на неговите срещи като наблюдател.

6.   Членовете на Управителния съвет могат, при условията на разпоредбите на процедурния правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

7.   Агенцията създава секретариат към Управителния съвет.

Член 14

Гласуване

1.   Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от две трети от всички членове с право на глас.

2.   Всеки член има право на един глас. Изпълнителният директор на Агенцията не гласува.

При отсъствието на даден член, заместникът му има право да упражни правото му на глас.

3.   Процедурният правилник определя по-подробни правила за гласуване, по-специално условията, при които един член може да действа от името на друг член.

Член 15

Функции и правомощия на изпълнителния директор

1.   Агенцията се управлява от изпълнителен директор, който е напълно независим при изпълнението на функциите си, независимо от правомощията съответно на Комисията и на Управителния съвет.

2.   Изпълнителният директор има следните функции и правомощия:

а)

да подготвя работната програма и да я представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията. Той предприема необходимите стъпки за нейното изпълнение. Той отговаря на всички искания за помощ от страна на Комисията или от държава-членка в съответствие с член 10, параграф 2, буква в);

б)

той взема решения за извършване на посещенията, предвидени в член 3, след консултиране с Комисията и при спазване на политиката, определена от Управителния съвет в съответствие с член 10, параграф 3, буква ж);

в)

той предприема всички необходими стъпки, а именно, приема вътрешни административни инструкции и публикува становище, за да гарантира функционирането на Агенцията в съответствие с настоящия регламент;

г)

той организира ефективна система за мониторинг с цел да отчита резултатите, постигнати от Агенцията спрямо нейните оперативни цели. На тази основа изпълнителният директор подготвя ежегоден общ проектодоклад и го представя на Управителния съвет. Той установява редовни процедури за оценка, които съответстват на признати професионални стандарти;

д)

той упражнява по отношение на персонала правомощията, определени в член 6, параграф 2;

е)

той изготвя разчети на приходите и разходите на Агенцията съгласно член 18 и изпълнява бюджета в съответствие с член 19;

3.   Изпълнителният директор може да бъде подпомаган от един или повече директори на отдели. В случай че изпълнителният директор отсъства или не е на разположение, един от директорите на отдели го замества.

Член 16

Назначаване на изпълнителния директор

1.   Изпълнителният директор на Агенцията се назначава от Управителния съвет въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на компетентността и опита му в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас. Комисията може да предлага кандидат или кандидати.

Управителният съвет има правомощие да отстранява изпълнителния директор при спазване на същата процедура.

2.   Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Този мандат може да бъде подновяван веднъж.

Член 17

Участие на трети страни

1.   Агенцията е отворена за участници от трети страни, които са сключили споразумения с Европейската общност, по силата на които те са приели и прилагат правото на Общността в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби.

2.   Съгласно съответните разпоредби на тези споразумения, следва да бъдат предвидени разпоредби, които, inter alia, определят характера и степента на участие на тези държави в работата на Агенцията, включително разпоредби за финансовите вноски и персонала.

ГЛАВА III

ФИНАНСОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 18

Бюджет

1.   Приходите на Агенцията се състоят от:

а)

вноски от Общността;

б)

евентуални вноски на всяка трета страна, която се включва в работата на Агенцията в съответствие с член 17;

в)

такси за публикации, обучение и/или всякакви други услуги, които се предлагат от Агенцията.

2.   Разходите на Агенцията обхващат персонала и административните, инфраструктурни и оперативни разходи.

3.   Изпълнителният директор изготвя разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и ги изпраща на Управителния съвет, заедно с изготвен план.

4.   Приходите и разходите са балансирани.

5.   Управителния съвет ежегодно, най-късно до 30 април, приема проектобюджет, съпроводен от предварителна работна програма, и ги препраща на Комисията и на третите страни, които участват в работата на Агенцията в съответствие с член 17.

Въз основа на този проектобюджет Комисията прави съответните разчети в предварителния общ проектобюджет на Европейския съюз, който представя пред Съвета на основание член 272 от Договора. Съблюдава се обхватът на одобрения бюджет на Общността за следващите години.

6.   След приемането на общия бюджет на Европейския съюз, Управителният съвет приема бюджета на Агенцията и окончателната работна програма, като ги приспособява, когато това е необходимо, към вноските, които идват от страна на Общността. Той ги изпраща своевременно на Комисията и на бюджетните органи на третите страни, които участват в работата на Агенцията.

Член 19

Изпълнение и бюджетен контрол

1.   Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.   Контролът по отношение на вноските, заплащането на разходите и контрола за наличието и възстановяването на всички приходи на Агенцията се осъществяват от финансовия контрольор на Комисията.

3.   Всяка година, най-късно до 31 март, изпълнителният директор представя на Комисията, на Управителния съвет и на Сметната палата подробни сметки за всички приходи и разходи за предходната година.

Сметната палата преглежда тези сметки в съответствие с член 248 от Договора. Те се публикуват ежегодно в доклад за дейностите на Агенцията.

4.   Европейският парламент, по препоръка на Управителния съвет, освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията по отношение на изпълнението на бюджета.

Член 20

Борба с измамите

1.   С оглед борбата с измамите, корупцията и други неправомерни дейности, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 г. се прилагат без ограничение по отношение на Агенцията.

2.   Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания на OLAF и изготвя своевременно подходящите разпоредби, които да се прилагат по отношение на целия ѝ персонал.

3.   Решенията, отнасящи се до финансирането и изпълнението на споразумения и актовете, произтичащи от тях, следва изрично да предвиждат, че Сметната палата и OLAF могат да извършват, ако това е необходимо, проверки на място на получателите на средства от Агенцията и на отговорниците за разпределянето им.

Член 21

Финансови разпоредби

Управителният съвет, след като е получил съгласието на Комисията и полученото становище на Сметната палата, приема финансов правилник на Агенцията. Този финансов правилник определя по-специално процедурата, която да бъде прилагана при изготвянето и изпълнението на бюджета на Агенцията. В съответствие с член 142 от финансовия регламент от 21 декември 1977 г., приложим по отношение на общия бюджет на Европейските общности (12).

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Оценка

1.   В рамките на пет години от датата на започване на дейността на Агенцията, Управителният съвет възлага да се извърши независима външна оценка за изпълнението на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на Агенцията цялата информация, която последната счита за необходима по отношение на тази оценка.

2.   Оценката следва да прецени въздействието на настоящия регламент, Агенцията и нейните работни практики за установяване на висока степен на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби. Управителният съвет разработва специални условия, в съответствие с Комисията, след консултации с ангажираните страни.

3.   Управителният съвет получава оценката и разработва препоръки до Комисията относно промените в настоящия регламент, Агенцията и нейните работни практики. Както установеното в оценката, така и препоръките се препращат от Комисията на Европейския парламент и на Съвета и се публикуват.

Член 23

Започване на дейността на Агенцията

Агенцията започва дейността си в рамките на дванадесет месеца от влизане в сила на настоящия регламент.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. ARIAS CAÑETE


(1)  ОВ C 120 Е, 24.4.2001 г., стр. 83, и

ОВ C 103 Е, 30.4.2002 г., стр. 184.

(2)  ОВ C 221, 7.8.2001 г., стр. 64.

(3)  ОВ C 357, 14.12.2001 г., стр. 1.

(4)  Становище на Европейския парламент от 14 юни 2001 г. (ОВ C 53 Е, 28.2.2002 г., стр. 312), Обща позиция на Съвета от 7 март 2002 г. (ОВ C 119 Е, 22.5.2002 г., стр. 27), Решение на Европейския парламент от 12 юни 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 25 юни 2002 г.

(5)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(8)  ОВ L 157, 7.7.1995 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 19, 22.1.2002, стр. 17).

(9)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(10)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(11)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.

(12)  ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом)) № 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1).