15/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

122


32002R0473


L 075/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 473/2002 НА КОМИСИЯТА

от 15 март 2002 година

за изменение на приложения I, II и VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните, и за определяне на подробни правила по отношение на предаването на информация относно употребата на медни съединения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2491/2001 на Комисията (2), и по-специално член 13, първо и второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Е необходимо да се определи по-точно моментът, в който по принцип започва периодът на преобразуване, и да се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да може определен период, преди неговото начало, да бъде признат с обратна сила като част от периода на преобразуването.

(2)

При изключителни обстоятелства, като например избухването на епидемии от инфекциозни заболявания, случайни замърсявания или природни явления, животновъдите могат да изпитат затруднения при получаването на доставки от хранителни смески с биологичен произход и компетентният орган на държавата-членка трябва да даде временно и ограничено разрешение за използването на храни, които не произхождат от биологичното земеделие.

(3)

Част А от приложение II, отнасяща се за торовете и препаратите за възстановяване на почвата, предвижда възможност за използване на компост от домакински отпадъци само през временния период, който изтича на 31 март 2002 г. Използването на компост от домакински отпадъци отговаря на реалната необходимост в някои държави-членки и този продукт се контролира стриктно, що се касае до произхода на отпадъците, действието на системата за събиране, която трябва да бъде приета от държавата-членка, и максималното съдържание на тежки метали, без това да накърнява всякакви други изисквания за използването на настоящия продукт в общото земеделие. Може да се наложи тези изисквания да се преразгледат в рамките на новото общо законодателство за домакинските отпадъци. Поради това сегашното разрешение може да бъде продължено за ограничен период от четири години.

(4)

Пиретроидите (делтаметрин и ламбда-цихалотрин) се използват в биологичното земеделие само в уловители и така тяхното използване отговаря на критериите съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91. Бяха получени доказателства, че използването на тези вещества отговаря на действителните нужди при някои култури и поради това следва да се разреши за неопределен период от време.

(5)

Германия поиска в приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 да бъде включен железният фосфат, така че да може да се използва за унищожаване на мекотели в биологичното земеделие. При проучването на това заявление се стигна до заключението, че са изпълнени условията, предвидени в член 7, параграф 1 от споменатия регламент. Освен това железният фосфат наскоро бе оценен за съответствие с критериите за опазване на човешкото здраве и околната среда съгласно Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), последно изменена с Директива 2002/18/ЕО на Комисията (4). Този продукт следва съответно да бъде добавен в приложение II, част Б.

(6)

Разрешава се металдехидът да се използва за унищожаване на мекотели в биологичното земеделие в рамките на определен период, който изтича на 31 март 2002 г. Този период трябва да бъде продължен за ограничен преходен период от четири години, който да позволи металдехидът, използван за унищожаване на мекотели в държавите-членки, да бъде заменен от железен (III) ортофосфат.

(7)

Използването на мед под формата на меден хидроксид, меден оксихлорид, (триосновен) меден сулфат и меден оксид, както и използването на минерални масла като фунгициди, се смята за традиционна практика в биологичното земеделие, в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 1а от Регламент (ЕИО) № 2092/91. Оказва се, че за момента тези вещества са крайно необходими за отглеждането на различните култури и че само при по-сериозни изследователски усилия ще бъде възможно в средносрочен или дългосрочен план да бъдат намерени подходящи алтернативни решения. Поради това тези вещества трябва да бъдат разрешени за момента. Това разрешение ще бъде преразгледано в светлината на новите разработки и доказателства с оглед на съществуващите алтернативи.

(8)

Използването на мед под горепосочените форми може да има дълготрайни последствия, дължащи се на натрупването на медта в почвата, което е несъвместимо с целта на биологичното земеделие — земеделско производство, което да не вреди на околната среда. Поради това трябва да се ограничат условията за използването на медта, като се определи таван за нейното използване, изразен в килограми мед на хектар на година. Този таван трябва да започва на ниво 8 kg мед на хектар и след ограничен преходен период от четири години да бъде намален на 6 kg мед на хектар, освен ако не се докаже, че за определени култури този нисък таван не е ефективен. Държавите-членки трябва да могат да прилагат този таван, взето като средна база, за период от пет години. Държавите-членки, които използват тази възможност, следва да докладват за изпълнението на тази мярка и за ефективно използваните количества, с оглед възможно преразглеждане на този режим при необходимост.

(9)

Удължаването на периода за употреба на продукти за растителна защита с настоящия регламент не накърнява решенията във връзка с употребата на тези продукти в земеделието по принцип в рамките на ревизионната програма, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО. Комисията представи за преглед пред Съвета и Парламента доклада, предвиден в член 8, параграф 2. Крайните срокове, посочени в настоящия регламент, ще бъдат незабавно преразгледани, ако това е необходимо в светлината на заключенията от проучването на доклада.

(10)

Член 5 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 предвижда, че при етикетирането и рекламирането на един продукт може да се прави позоваване на методите на биологично производство, само ако продуктът или неговите съставки със земеделски произход не са били подложени на третиране, включващо употребата на вещества, които не са посочени в раздел Б от приложение VI. Натриевият хидроксид обаче е включен в това приложение за използване при производството на масло от рапично семе (Brassica spp.) само в рамките на периода, изтичащ на 31 март 2002 г. Оказа се, че използването на тази субстанция отговаря на действителните нужди при биологичното производството на някои видове масла от рапично семе, които се използват в хранителните продукти. Поради това използването на този продукт се разрешава за неопределен период от време.

(11)

Регламент (ЕИО) № 207/93 на Комисията (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2020/2000 (6), определя съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 и урежда условията за изпълнение на член 5, параграф 4 от този регламент. Държавите-членки поискаха в приложение VI, част В да бъдат включени животинските черва; след проверката се установи, че искането за включване отговаря на изискванията на член 5, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 и на член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 207/93.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Когато държава-членка реши да приложи дерогацията, предвидена за максималните нива на медни съединения в приложение II, част Б от Регламент (ЕИО) № 2092/91, тя съобщава на Комисията и на останалите държави-членки следното:

преди 30 юни 2002 г. — информацията за мерките, които са били взети за изпълнение на настоящата разпоредба и за гарантиране на нейното спазване, по-специално на ниво отделни предприятия,

преди 31 декември 2002 г. — доклада за изпълнението на резултатите от тези мерки, по-специално за количествата, които са необходими през всеки период на отглеждане, след влизане в сила на настоящата разпоредба.

Ако е необходимо, Комисията взема подходящи мерки в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Държавите-членки обаче могат да продължат да прилагат разпоредбите на приложение I, част А, точка 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91, които са били прилагани, преди да влезе в сила настоящият регламент:

за парцели, за които периодът на преобразуване започва преди 31 декември 2002 г.,

за всички парцели, които са част от плана за преобразуване, с максимална продължителност пет години, след съгласуване с компетентните държавни органи, и този период започва преди 1 септември 2002 г.; това изключение не се прилага за парцели, които са добавени към плана след неговото първоначално съгласуване.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 25, 2.2.1993 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 241, 26.9.2000 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91 се изменя, както следва:

1.1.

Точка 1 от част А на приложение I „Растения и растителни продукти“ се заменя със следния текст:

1.1.   Принципите, предвидени в член 6, параграф 1, букви а), б) и г) и по-специално дадени в настоящото приложение, трябва да са били прилагани върху парцелите през време на период на преобразуване от минимум две години преди засяването или ако се касае за пасище, минимум две години преди неговото използване като храна за животни, получена от биологично земеделие, или ако се касае за многогодишни култури, които не са пасище, минимум три години преди първата реколта на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква а). Периодът на преобразуване започва най-рано на датата, на която производителят е уведомил за своята дейност в съответствие с член 8 и е подложил своето предприятие на системата за контрол, предвидена в член 9.

1.2.   Въпреки това контролният орган или структура може да реши, след съгласуване с компетентния орган, да признае с обратна сила като част от периода на преобразуване всеки предишен период, в който:

а)

парцелите земя са част от програма, която е изпълнена в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно методите на земеделско производство, съвместими с изискванията за опазване на околната среда и поддържане на естественото пространство (1) или с глава VI от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (2), или като част от друга официална програма, при условие че съответните програми гарантират, че продуктите, които не са посочени в части А и Б от приложение II, не са били използвани в тези парцели; или

б)

парцелите са естествени или земеделски площи, които не са били третирани с продукти, които не са посочени в части А и Б от приложение II. Този период може да се отчита с обратна сила само при условие че на контролния орган или институция е предоставено задоволително доказателство, което да му/ѝ позволи да се убеди, че условията са били спазени за период от минимум три години.

1.3.   Контролният орган или институция може, след одобрение от страна на компетентния орган, да реши в някои случаи да продължи периода на преобразуването след периода, предвиден в точка 1.1, като вземе предвид предишното използване на парцела.

1.4.   Ако се касае за парцели, които вече са преобразувани или са в процес на преобразуване към биологично земеделие и които се третират с продукт, който не е посочен в приложение II, държавата-членка може да намали продължителността на периода на преобразуване до такава, която да е по-малка от периода, предвиден в точка 1.1, в следните два случая:

а)

когато парцелите са третирани с продукт, който не е посочен в част Б от приложение II, като част от принудителни мерки за контрол върху заболяванията или вредителите, наложени от компетентния орган на държавата-членка в рамките на нейната територия или в определени части от нея, за производството на конкретна култура;

б)

когато парцелите са третирани с продукт, който не е посочен в части А или Б от приложение II, като част от научни тестове, одобрени от компетентния орган на държавата-членка.

В тези случаи продължителността на периода на преобразуване се определя, като се вземат под внимание всички посочени по-долу указания:

процесът на разграждане на съответния продукт за растителна защита трябва да гарантира в края на периода на преобразуване незначително ниво на остатъчни вещества в почвата и ако се касае за многогодишна култура, в растението,

реколтата, получена след третирането, не може да бъде продавана с позоваване на методите за биологично производство,

съответната държава-членка трябва да уведоми останалите държави-членки и Комисията за своето решение да поиска принудително третиране.

1.2.

Част Б „Животни и животински продукти от следните видове: говеждо (включително от видовете бивол и бизон), свинско, овче, козе, конско, птиче“ се изменя, както следва:

1.2.1.

Текстът на точка 4.9 се заменя със следния текст: „Чрез дерогация от точка 4.8 при загуба на фуражната продукция или когато са наложени ограничения, по-специално в резултат на извънредни метеорологични условия, избухване на епидемии от инфекциозни заболявания, замърсяване с токсични вещества или като последица от пожари, компетентните органи на държавите-членки могат да позволят, за ограничен период от време и по отношение на конкретна площ, по-висок процент на конвенционални смески, когато това разрешение е гарантирано. Със съгласието на компетентния орган, контролният орган или институция прилага тази дерогация за отделни оператори. Държавите-членки се уведомяват взаимно и уведомяват Комисията за дерогациите, които са предоставили.“

1.2.2.

В точка 7.4 думата „изключително“ се добавя след думата „сътрудничество“.

2.

Приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 се изменя, както следва:

2.1.

Част А „Торове и препарати за възстановяване на почвата“ се изменя, както следва:

В таблицата крайният срок „31 март 2002 г.“ за използване на компостирани или ферментирали домакински отпадъци се заменя с „31 март 2006 г.“

2.2.

Част Б „Пестициди“ се изменя, както следва:

2.2.1.

В таблица III „Вещества, които ще се използват само в уловители и/или дозатори“ се заличава ограничението за използването на пиретроиди за период, изтичащ на 31 март 2002 г.

2.2.2.

В таблица III „Вещества, които ще се използват само в уловители и/или дозатори“ крайният срок „31 март 2002 г.“ за металдехид се заменя с „31 март 2006 г“.

2.2.3.

В таблица IV „Други вещества, които се използват традиционно в биологичното земеделие“ разпоредбите, отнасящи се за медта, се заменят със следния текст:

„Наименование

Описание; изисквания за състава; условия за употреба

Мед под формата на меден хидроксид, меден оксихлорид, (триосновен) меден сулфат и меден оксид

Фунгицид

До 31 декември 2005 г. — до максималния праг от 8 kg мед на хектар на година, а след 1 януари 2006 г. — до максимум 6 kg мед на хектар на година, без това да накърнява по-ограничените количества, ако са предвидени съгласно специфичните срокове и условия на общото законодателство относно продуктите за растителна защита в държавите-членки, в които ще се използва продуктът.

За многогодишните култури държавите-членки могат, чрез дерогация от предишния параграф, да предвидят прилагане на максималните нива, както следва:

общото максимално количество, използвано от 23 март 2002 г. до 31 декември 2006 г. да не надвишава 38 kg мед на хектар

от 1 януари 2007 г. максималното количество, което може да се използва за хектар на година, се изчислява, като се извадят количествата, използвани действително през четирите предишни години от съответно 36, 34, 32 и 30 kg мед за годините 2007, 2008, 2009 и 2010, и за следващите години

Необходимост, призната от контролния орган или контролната институция“

2.2.4.

В таблица IV „Други вещества, които се използват традиционно в биологичното земеделие“ се заличава ограничението за използването на минерални масла за периода, изтичащ на 31 март 2002 г.

2.3.

Добавя се нова таблица IIIа със заглавие „Препарати за повърхностно разпръскване между култивираните растения“ и следното съдържание:

„Наименование

Описание; изисквания за състава; условия за употреба

Железен (III) ортофосфат

Препарат за унищожаване на мекотели“

3.

Приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 се изменя, както следва:

3.1.

Раздел Б „Помощни средства за обработка и други продукти, които могат да се използват за обработка на съставките със земеделски произход от органично производство, посочени в член 5, параграф 3, буква г) и член 5, параграф 5а, буква д) от Регламент (ЕИО) № 2092/91“ се изменя, както следва: заличава се ограничението за използването на натриев хидроксид за периода, който изтича на 31 март 2002 г.

3.2.

В раздел В „Съставки със земеделски произход, които не са биологично произведени, посочени в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2092/91“ към точка В.3 се добавя следното: „Черва, само до 1 април 2004 г.“.


(1)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(2)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.“