19/ 3

BG

Официален вестник на Европейския съюз

203


32002R0333


L 053/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 333/2002 НА СЪВЕТА

от 18 февруари 2002 година

за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите-членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата-членка, която е изготвила формуляра

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква б), iii) от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Хармонизирането на визовата политика е основна стъпка към постепенното създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, особено по отношение на преминаването на граници.

(2)

Мярка № 38 от Виенския план за действие, приет от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 3 декември 1998 г. изисква обръщане на внимание на новите технически разработки с оглед обезпечаване, когато е уместно, по-голяма сигурност във връзка с единния формат за визи.

(3)

Заключение № 22 от срещата на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. постановява, че общата визова политика и тази в областта на фалшивите документи следва да получат по-нататъшно развитие.

(4)

Понастоящем държавите-членки използват формуляри за поставяне на визи, издадени на лица, които притежават пътни документи, които не са признати от държавите-членки, които са приели формуляра, и които не са в съответствие с необходимите стандарти за сигурност. Поради тази причина форматът на формуляра следва да бъде уеднаквен с оглед по-голямата му сигурност.

(5)

Този единен формат трябва да съдържа цялата необходима информация и да е съобразен с повишените технически стандарти, по-специално що се отнася до гаранциите срещу подправяне и фалшификация. Следва да бъде подходящ за използване от всички държави-членки и да притежава общопризнати и съгласувани характеристики, които са лесно забележими с просто око.

(6)

Настоящият регламент се ограничава с описване на модела за единния формат. То трябва да бъде допълнено с последващи технически спецификации, които да останат поверителни с оглед предотвратяване подправянето и фалшификацията и които могат да включат лични данни или препратки към тях. Правомощието за приемане на такива технически спецификации следва да бъде поверено на Комисията, която да се подпомага от Комитета, който е създаден с член 6 от Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. относно определяне на единен формат за визи (3).

(7)

За да се гарантира, че посочената информация няма да стане достъпна за повече лица от необходимото, всяка държава-членка трябва да определи един-единствен орган, които да отпечатва единния формуляр, като си запазва правото, ако е необходимо, да го промени. Тя следва да съобщи на Комисията и на другите държави-членки наименованието на компетентния орган.

(8)

Държавите-членки трябва след съгласуване с Комисията да приемат необходимите мерки, които да обезпечат съответствието на обработването на лични данни със стандартите за защита, посочени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4).

(9)

Условията за влизане на територията на държавите-членки или издаване на виза не засягат съществуващите правила относно признаване валидността на пътните документи.

(10)

Във връзка с приложението към споразумението относно присъединяването на Норвегия и Исландия настоящият регламент представлява доразвитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, по смисъла на протокола, който интегрира достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз.

(11)

Съгласно член 3 от протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство заявява с писмо от 3 юли 2001 г. желанието си за приемане и прилагане на настоящия регламент.

(12)

Съгласно член 1 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент. В резултат на това и в съответствие с член 4 от този протокол, неговите разпоредби не се прилагат по отношение на Ирландия.

(13)

Необходимите за приложението на настоящия регламент мерки трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За целите на настоящия регламент „формуляр за поставяне на виза“ означава документът, който е издаден от органите на държава-членка на притежателя на непризнат от нея пътен документ, върху който компетентните ѝ органи поставят виза.

2.   Формулярът за поставяне на виза отговаря на представения в приложението модел.

3.   Когато притежателят на формуляр за поставяне на виза е придружаван от зависимо/и от него лице/а, всяка държава-членка следва да реши дали да издаде отделни визи на титуляра и зависимото/ите от него лице/а.

Член 2

Техническите спецификации, които са приложими към единния формат на формуляра за поставяне на визите и тези, свързани със следното, се установяват в съответствие с процедура по член 5, параграф 2:

а)

елементи и изисквания за сигурност, включително по-високи стандарти срещу преправянето, подправянето и фалшификацията;

б)

използване на технически стандарти и методи при попълването на единния формуляр за виза.

Член 3

Посочените в член 2 спецификации са поверителни. Достъп до тях имат единствено определените от държавите-членки органи за отпечатване на единния формат и надлежно упълномощени от държава-членка или Комисията лица.

Всяка държава-членка трябва да посочи орган, отговорен за отпечатването на единния формат на формуляр. Следва да съобщи наименованието му на Комисията и другите държави-членки. Същият орган може да бъде посочен от две или повече държави-членки. Всяка държава-членка има право да промени определения от нея орган. В този случай тя трябва да информира Комисията и останалите държави-членки.

Член 4

Без да се засягат правилата за защита на данните лицата, на които са издадени единните формати за формуляри, имат право да проверят личните данни, които се съдържат в тях и когато е необходимо да искат извършването на поправки или заличавания.

Не следва да се предоставят никакви данни с възможност за машинен прочит относно единния формат на формуляр с изключение на предвидените в приложението или посочени в съответния пътен документ.

Член 5

Настоящият регламент не засяга правомощията на държавите-членки, които са свързани с признаването на страни, териториални образувания, паспорти, документи за самоличност и пътни документи, издадени от техните органи.

Член 6

1.   Комисията се подпомага от комитета, който е създаден на основание на член 6 от Регламент (ЕО) № 1683/95.

2.   При позоваване на този параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Посоченият в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО период се определя на два месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 7

Когато държавите-членки използват единния формат за формуляр за целите, които са различни от посочените в член 1, трябва да се вземат подходящи мерки, които да гарантират ясното му разграничаване от формуляра по член 1.

Член 8

Държавите-членки следва да използват единния формат за формуляр за виза не по-късно от две години от приемането на мерките по член 2, буква а). Въпреки това валидността на вече предоставените и издадени в друг формуляр разрешения не се засяга от неговото въвеждане, освен ако държавите-членки не решат друго.

Член 9

Настоящият регламент влиза в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2002 година.

За Съвета

Председател

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  ОВ C 180 E, 26.6.2001, стр. 301.

(2)  Становище от 12 декември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

(3)  ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image