15/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

82


32002L0086


L 305/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/86/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2002 година

за изменение на Директива 2001/101/ЕО относно датата, от която се забранява търговията с продукти, които не съответстват на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 20 март 2000 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (1), изменена с Директива 2001/101/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 6, параграф 6, алинея втора, първо тире,

като има предвид, че:

(1)

Разпоредбите на Директива 2001/101/ЕО относно етикетирането на продуктите, съдържащи месо, не се прилагат до деня след крайния срок за транспониране на тази директива в законодателството на държавите-членки.

(2)

След приемане на определението на термина „месо“ за целите на етикетирането заинтересованите оператори следва да направят значителни промени в етикетирането на тези продукти, и по-специално списъка на съставките и, ако е уместно, съдържанието на месо.

(3)

Поради големия брой такива продукти на пазара и големия брой заинтересовани малки и средни предприятия, следва да се предвиди достатъчно дълъг преходен период, за да се позволи етикетирането на тези продукти да бъде приведено в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/101/ЕО.

(4)

Трябва също да бъде изготвена разпоредба, която да позволи на операторите да продават на пазара продукти, етикетирани преди изтичането на преходния период, етикетирането на които не съответства на горепосочените разпоредби.

(5)

Директива 2001/101/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 2 от Директива 2001/101/ЕО се заменя със следния текст:

„Член 2

1.   Държавите-членки разрешават търговията с продукти, които са съобразени с Директива 2000/13/ЕО, от 1 януари 2003 г.

2.   Държавите-членки забраняват, считано от 1 юли 2003 г., търговията с продукти, които не са съобразени с Директива 2000/13/ЕО.

Въпреки това продукти, които не са съобразени с Директива 2000/13/ЕО, и които са били етикетирани преди 1 юли 2003 г., са разрешени до изчерпване на складовите наличности.“

Член 2

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 310, 28.11.2001 г., стр. 19.