13/ 36

BG

Официален вестник на Европейския съюз

84


32002L0072


L 220/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/72/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2002 година

относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/109/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно материали и предмети, предназначени за контакт с храни (1), и по-специално член 3 от нея,

след консултации с Научния комитет по храните,

като има предвид, че:

(1)

Директива 90/128/ЕИО на Комисията от 23 февруари 1990 г. относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (2), последно изменена с Директива 2002/17/ЕО (3), е често и съществено изменяна. Поради това, от съображения за яснота и рационалност, тя следва да бъде консолидирана.

(2)

Член 2 от Директива 89/109/ЕИО постановява, че материалите и предметите в своя завършен вид не трябва да пренасят съставки в храните в количества, които биха могли да застрашат здравето на хората или да доведат до недопустима промяна в състава на храните.

(3)

За да се постигне тази цел, в случая с материалите и предметите от пластмаси подходящ инструмент е специална директива по смисъла на член 3 от Директива 89/109/ЕИО, чиито общи разпоредби са приложими и за разглеждания случай.

(4)

Обхватът на настоящата директива трябва да съвпада с обхвата на Директива 82/711/ЕИО на Съвета (4).

(5)

Тъй като правилата, установени в настоящата директива, не са подходящи за йонообменни смоли, тези материали и предмети ще бъдат предмет на последваща специална директива.

(6)

Силиконите следва да се разглеждат като еластомерни материали, а не като пластмаси и по тази причина трябва да бъдат изключени от определението за пластмаси.

(7)

Съставянето на списък на одобрените вещества, заедно с установяване на граница на общата миграция, когато е необходимо, и други специфични ограничения, ще бъде достатъчно за постигане на целта, посочена в член 2 на Директива 89/109/ЕИО.

(8)

Наред с мономерите и другите изходни вещества, напълно оценени и разрешени за употреба на равнище Общност, съществуват и мономери и изходни вещества, оценени и разрешени за употреба в поне една държава-членка, които могат да се използват до оценяването им от Научния комитет по храните и вземането на решение за включването им в списъка на Общността; настоящата директива ще бъде съответно своевременно разширена, за да обхване временно изключените вещества и сектори.

(9)

Настоящият списък на добавките е непълен, доколкото не съдържа всички вещества, които понастоящем са приети в една или повече държави-членки; съответно, тези вещества могат да продължат да се регламентират от националните законодателства до вземането на решение за включването им в списъка на Общността.

(10)

Настоящата директива определя спецификации само за някои вещества. Другите вещества, за които може да са необходими спецификации, остават поради това регламентирани от националните законодателства до вземане на решение на равнище Общност.

(11)

За някои добавки установените в настоящата директива ограничения не могат все още да се прилагат във всички случаи, докато не се съберат и оценят всички данни, необходими за по-добро преценяване на излагането на опасност на потребителя при някои специфични ситуации; ето защо тези добавки се появяват в списък, различен от списъка на добавките, напълно регламентирани на равнище Общност.

(12)

Директива 82/711/ЕИО полага определя основните правила, необходими за анализи на миграцията на съставките на материали и предмети от пластмаси, а Директива 85/572/ЕИО на Съвета (5) определя списъка на моделните разтвори, които се използват при анализите за миграция.

(13)

Определянето на количеството вещество в готовия материал или предмет е по-лесно, отколкото определянето на неговото ниво на специфична миграция. Следователно, при определени условия трябва да се разреши проверката за съответствие чрез определяне на количеството, а не на нивото на специфична миграция.

(14)

За определени видове пластмаси наличието на всеобщо признати модели на разпространение, основаващи се на експериментални данни, позволява да се изчисли нивото на миграция на дадено вещество при определени условия, и следователно да се избегне сложното, скъпо и продължително изследване.

(15)

Границата на общата миграция е мярка за инертността на материала и предотвратява недопустима промяна в състава на храните, и освен това, намалява необходимостта от голям брой граници на специфичната миграция или други ограничения, като по този начин се осигурява ефективен контрол.

(16)

Директива 78/142/ЕИО на Съвета (6) определя граници за количеството на винил хлорида в материали и предмети от пластмаси, изработени от това вещество и за количеството на винил хлорида, отделяно от тези материали и предмети, а Директиви 80/766/ЕИО (7) и 81/432/ЕИО (8) на Комисията установяват методите за анализ на Общността за контролиране на тези граници.

(17)

С оглед на евентуална отговорност е необходимо да се предвиди писмена декларация, посочена в член 6, параграф 5 на Директива 89/109/ЕИО в случай на професионално използване на материали и предмети от пластмаси, които по своята същност не са ясно предназначени за хранителни цели.

(18)

Директива 80/590/ЕИО на Комисията (9) определя символа, който може да придружава всеки материал или предмет, предназначен за контакт с храни.

(19)

В съответствие с принципа на пропорционалността, е необходимо и целесъобразно за постигане на главната цел, която е свободното движение на материали и предмети от пластмаси, които са предназначени за контакт с храни, да се определят правилата за определяне на пластмаси и разрешени вещества. Настоящата директива се ограничава до необходимото за постигане на поставените цели съгласно член 5, параграф 3 от Договора.

(20)

В съответствие с член 3 от Директива 89/109/ЕИО се извърши консултация с Научния комитет по храните относно разпоредбите, които могат да окажат влияние върху общественото здраве.

(21)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните.

(22)

Настоящата директива не следва да накърнява сроковете, определени в приложение VII, част Б, в които държавите-членки трябва да спазят Директива 90/128/ЕИО и актовете, с които е изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива е специална директива по смисъла на член 3 от Директива 89/109/ЕИО.

2.   Настоящата директива се прилага за материали и предмети от пластмаси и техните части, които:

а)

се състоят изключително от пластмаси; или

б)

са съставени от два или повече пласта материали, всеки от които се състои изключително от пластмаси и които са свързани по между си със свързващи вещества или по други начини,

които в готовия продукт са предназначени за или ще бъдат в контакт, съгласно предназначението си, с храни.

3.   За целите на настоящата директива „пластмаси“ означава органични макромолекулни съединения, получени чрез полимеризация, поликондензация, адитивна полимеризация или някакъв друг подобен процес от молекули с по-ниско молекулно тегло или чрез химическа промяна на естествените макромолекули. Към такива макромолекулни съединения могат да се добавят други вещества или материя.

Не се разглеждат като „пластмаси“ следните съединения:

а)

лакирано или нелакирано регенерирано целулозно филмово покритие, разгледано в Директива 93/10/ЕИО на Комисията (10);

б)

еластомери, естествен и изкуствен каучук;

в)

хартия и картон, видоизменени или не след прибавяне на пластмаси;

г)

покрития, получени от:

парафинов восък (включително синтетичен) и/или микро-кристален восък,

смеси от видовете восък, изброени в първото тире или смеси на тези видове восък с пластмаси,

д)

йонообменни смоли;

е)

силикони.

4.   Настоящата директива не се прилага до бъдещо действие на Комисията за материали и предмети, съставени от два и повече пласта, един или повече от които не са състоят изключително от пластмаси, дори когато пластът, предназначен за контакт с храни, се състои изключително от пластмаси.

Член 2

Съставките на материалите и предметите от пластмаса не бива да преминават в храните в количества, надвишаващи 10 милиграма на квадратен дециметър от повърхността на материала или предмета (мg/dm2) граница на общата миграция. Тази граница, обаче, е 60 милиграма на съставките, преминали на килограм храна (mg/kg) в следните случаи:

а)

предмети, които са контейнери или подобни на контейнери, или които могат да се пълнят и имат вместимост не по-малка от 500 милилитра (ml) и не по-голяма от 10 литра (l);

б)

предмети, които могат да бъдат напълнени и за които е невъзможно да се изчислява повърхността, която влиза в контакт с храните;

в)

капачки, уплътнения, тапи и подобни приспособления за затваряне.

Член 3

1.   За производството на материали и предмети от пластмаси могат да се използват само мономерите и другите изходни вещества, изброени в приложение II, раздели А и Б, като се спазват посочените ограничения.

2.   Чрез дерогация от първи параграф, мономерите и другите изходни вещества, изброени в приложение II, раздел Б, може да продължи да се използват най-късно до 31 декември 2004 г. до оценката им от Научния комитет по храните.

3.   Списъкът в приложение II, раздел А може да бъде изменен:

или чрез добавяне на вещества от приложение II, раздел Б, съгласно критериите в приложение II от Директива 89/109/ЕИО, или

чрез включване на „нови вещества“, т.е. вещества, които не са изброени нито в раздел А, нито в раздел Б на приложение II съгласно член 3 на Директива 89/109/ЕИО.

4.   Държава–членка не разрешава използването на ново вещество на своя територия, освен в съответствие с процедурата, предвидена в член 4 на Директива 89/109/ЕИО.

5.   Списъците в приложение II, раздели А и Б засега не включват мономери и други изходни вещества, които се използват само за производство на:

покрития, получени от смолисти или полимеризирани продукти в течно, прахообразно или дисперсно състояние, като лакове, политури, бои и др.

епоксидни смоли,

лепила и ускорители на залепването,

печатарски мастила.

Член 4

В приложение III, раздели А и Б, фигурира непълен списък на добавките, които могат да се използват в производството на материали и предмети от пластмаси заедно с ограниченията и/или спецификациите за тяхната употреба.

За веществата в приложение III, раздел Б, границите на специфична миграция се прилагат от 1 януари 2004 г., когато се извършва проверка за спазване в моделен разтвор D или в среда на изпитване на анализ на заместители, както е определено в Директиви 82/711/ЕИО и 85/572/ЕИО.

Член 5

Само изброените в приложение IV продукти, получени чрез бактериална ферментация, могат да се използват за контакт с храни.

Член 6

1.   Общите спецификации, свързани с материали и предмети от пластмаси, са определени в приложение V, раздел А. Другите спецификации, свързани с някои вещества, посочени в приложения II, III и IV, са дадени в приложение V, раздел Б.

2.   Значението на цифрите в скобите, които се явяват в колоната „Ограничения и/или спецификации“, е обяснено в приложение VI.

Член 7

Границите на специфична миграция, посочени в списъка в приложение II, са изразени в mg/kg. Такива граници, обаче, са изразени в mg/dm2 в следните случаи:

а)

предмети, които са контейнери или са подобни на контейнери, или могат да се пълнят и имат вместимост по-малка от 500 ml и по-голяма от 10 l;

б)

листове, филмови покрития или други материали, които не могат да се пълнят или за които е невъзможно да се изчислява отношението между повърхността на тези материали и количеството храни, с които влизат в контакт.

В тези случаи, определените в приложение II граници, изразени в mg/kg, трябва да се разделят на коефициента на пропорционалност 6, за да се изразят в mg/dm2.

Член 8

1.   Проверката за спазване на границите на миграция се извършва в съответствие с правилата, установени в Директиви 82/711/ЕИО и 85/572/ЕИО и допълнителните разпоредби, посочени в приложение I.

2.   Проверката за спазване на границите на специфична миграция, предвидени в параграф 1, не е задължителна, ако може да се установи, че спазването на границата на общата миграция, посочена в член 2, предполага, че границите на специфичната миграция не са превишени.

3.   Проверката за спазване на границите на специфичната миграция, предвидени в параграф 1, не е задължителна, ако може да се установи, че предполагайки пълна миграция на остатъчното вещество в материала или предмета, тя не може да превиши границата на специфичната миграция.

4.   Проверката за спазване на границите на специфична миграция, предвидени в параграф 1, може да се осигури, като се определи количеството от дадено вещество в готовия материал или предмет, при условие че отношението между това количество и стойността на специфичната миграция на веществото, e установено чрез подходящо експериментиране или чрез прилагане на всеобщо признати дифузионни модели, основани на научни доказателства. За да се покаже несъответствието на даден материал или предмет, е задължително да се потвърди чрез експериментиране изчислената стойност на миграцията.

Член 9

1.   При всички етапи на продажба, с изключение на продажбите на дребно, материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, следва да се придружават от писмена декларация съгласно член 6, параграф 5 на Директива 89/109/ЕИО.

2.   Параграф 1 не се прилага за материали и предмети от пластмаси, които по своята природа са ясно предназначени за контакт с храни.

Член 10

1.   Директива 90/128/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение VII, раздел А, се отменя без да се накърняват задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за въвеждане и прилагане, определени в приложение VII, раздел Б.

2.   Препратките към отменените директиви следва да се тълкуват като препратки към настоящата директива и да се четат съгласно таблицата за съответствие към приложение VIII.

Член 11

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 август 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 38.

(2)  ОВ L 75, 21.3.1990 г., поправено в

ОВ L 349, 13.12.1990 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 297, 23.10.1982 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Директива 97/48/ЕО (ОВ L 222, 12.8.1997 г., стр. 10).

(5)  ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 14.

(6)  ОВ L 44, 15.2.1978 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 213, 16.8.1980 г., стр. 42.

(8)  ОВ L 167, 24.6.1981 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 151, 19.6.1980 г., стр. 21.

(10)  ОВ L 93, 17.4.1993 г., стр. 27. Директива, изменена с Директива 93/111/ЕО (ОВ L 310, 14.12.1993 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ПРОВЕРКА НА СПАЗВАНЕТО НА ГРАНИЦИТЕ НА МИГРАЦИЯ

Общи разпоредби

1.   При сравняване на резултатите от анализите за миграция, посочени в приложението към Директива 82/711/ЕИО, специфичната маса на всички моделни разтвори условно се приема за 1. По този начин милиграми от вещество(a), преминали на литър моделен разтвор (mg/l) съответстват числено на милиграми от вещество(a), преминали в килограм моделен разтвор и, като се вземат предвид разпоредбите на Директива 85/572/ЕИО, на милиграми от веществото(a), преминали в килограм храна.

2.   Когато анализите за миграция се извършват върху проби от материала или предмета или върху изработени за целта проби и количествата храна или моделен разтвор, поставени в контакт с пробата, се различават от използваните количества при реалните условия, в които се употребява материалът или изделието, получените резултати следва да се коригират, като се приложи следната формула:

Където:


М

е миграцията в mg/kg;

m

е масата в mg от веществото, преминало от пробата и определено чрез анализ за миграция;

a1

е повърхността в dm2 на пробата, която е в контакт с храната или с моделния разтвор, по време на анализа за миграция;

a2

е повърхността в dm2на материала или предмета в реални условия на използване;

q

е количеството в грамове от храната в контакт с материала или предмета в реални условия на използване.

3.   Определянето на миграцията се извършва с материала или предмета или, ако това е невъзможно, се ползват проби, взети от материала или предмета или, ако е подходящо, образци, представителни за материала или предмета.

Пробата се поставя в контакт с храната или моделния разтвор по начин, възпроизвеждащ реалните условия на контакт при действителна употреба. За целта анализът се извършва по такъв начин, че само онези части от пробата, предназначени за контакт с храна при действителна употреба, да бъдат в контакт с храната или моделния разтвор. Това условие е особено важно, когато материалите и предметите се състоят от няколко слоя, при затваряне, и т.н.

Анализът за миграция на капачки, уплътнения, тапи и подобни устройства за затваряне трябва да се извършва с тези предмети, като се поставят на контейнерите, за които са предназначени, по начин, съответстващ на условията на затваряне при обичайна или предвидима употреба.

Във всички случаи се разрешава доказване спазването на границите на миграция чрез използване на по-точен анализ.

4.   Съгласно разпоредбите, посочени в член 8 на настоящата директива, пробата от материала или предмета се поставя в контакт с храната или в съответния еталонен разтвор за период от време и при температура, избрани съобразно условията на контакт при реална употреба, в съответствие с установените от Директиви 82/711/ЕИО и 85/572/ЕИО правила. В края на предписаното време аналитичното определяне на общото количество на веществата (общата миграция) и/или специфичното количество на едно или повече вещества (специфична миграция), преминало от пробата, се извършва с храната или еталонния разтвор.

5.   Когато даден материал или предмет е предназначен за повторен контакт с храните, анализът/анализите за миграция се провеждат три пъти върху една и съща проба в съответствие с условията, определени в Директива 82/711/ЕИО, като при всеки анализ се ползва нова проба от храната или моделния разтвор. Съответствието се определя на основата на нивото на миграцията, установено при третия анализ. Ако съществуват, обаче, убедителни доказателства, че нивото на миграцията не се повишава при втория и третия анализ, и, ако границата(е) на миграция не се преминава(т) при първия анализ, то тогава не е необходим допълнителен анализ.

Специални разпоредби, отнасящи се до общата миграция

6.   Ако се използват водни моделни разтвори, посочени в Директиви 82/711/ЕИО и 85/572/ЕИО, аналитичното определяне на общото количество на веществата, преминали от пробата, може да се извърши чрез изпаряване на моделния разтвор и претегляне на сухия остатък.

Ако се използва ректифицирано маслиново масло или някой от неговите заместители, може да приложи следната процедура:

Пробата от материала или предмета се претегля преди и след контакт с моделния разтвор. Моделният разтвор, абсорбиран от пробата, се екстрахира и определя количествено. Полученото количество моделен разтвор се изважда от масата на пробата, измерена след контакт с моделния разтвор. Разликата от първоначалната маса и коригираната крайна маса представлява общата миграция на изпитваната проба.

Когато даден материал или предмет е предназначен за повторен контакт с храни и е технически невъзможно да се извърши анализът, описан в параграф 5, се приемат модификации на този анализ, при условие че те дават възможност да се определи нивото на миграция по време на третия анализ. По-долу е описана една от тези възможни модификации.

Анализът се прави с три идентични проби от материала или предмета. Една от тях се подлага на същинския анализ и се определя общата миграция (M1). Втората и третата проби се подлагат при същите условия на температура, но времето за контакт е съответно два пъти и три пъти по-дълго от определеното и се определи общата миграция във всеки от случаите (съответно M2 и М3).

Материалът или предметът се счита, че отговаря на изискванията, ако или М1, или М2 — М3 не превишават границата на обща миграция.

7.   Материал или предмет, който превишава границата на обща миграция с количество, не по-голямо от аналитичното стандартно отклонение, посочено по-долу, следва поради това да се счита, че отговаря на изискванията на настоящата директива.

Спазени са следните стандартни аналитични отклонения:

20 mg/kg или 3 mg/dm2 при анализите за миграция, в които се ползва ректифицирано маслиново масло или заместителите му,

12 mg/kg или 2 mg/dm2 при анализи за миграция, в които се ползват другите моделни разтвори, изброени в Директиви 82/711/ЕИО и 85/572/ЕИО.

8.   Без да се засягат разпоредбите на член 3, параграф 2 от Директива 82/711/ЕИО, не трябва да се правят анализи за миграция с ректифицирано маслиново масло или заместителите му, за да се провери спазването на границите на обща миграция в случаите, когато има убедителни доказателства, че определеният аналитичен метод е неподходящ от техническа гледна точка.

Във всеки подобен случай за вещества, за които не са определени граници на специфична миграция или други ограничения в списъка на приложение II, се прилага допустима граница на специфична миграция от 60 mg/kg или 10 mg/dm2, в зависимост от случая. От друга страна, сборът от стойностите на всички определени специфични миграции не трябва да надвишава границата на обща миграция.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА МОНОМЕРИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗХОДНИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ

ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

1.   Настоящото приложение съдържа списък на мономерите и на другите изходни вещества. Списъкът включва:

вещества, подложени на полимеризация, която включва поликондензация, присъединителна полимеризация или друг подобен процес, необходим за производството на макрамолекули,

естествени или синтетични макромолекулни вещества, използвани в производството на модифицирани макромолекули, ако мономерите или другите изходни вещества, необходими за синтеза им, не са включени в списъка,

вещества, използвани да модифицират съществуващите естествени или синтетични вещества.

2.   Списъкът не включва солите (в това число двойните и кисели соли) на алуминия, амония, калция, желязото, магнезия, калия, натрия и цинка на разрешените киселини, феноли или алкохоли, които също са разрешени. От друга страна, в списъците фигурират названия, съдържащи думите „…ацид/соли на киселина“, ако съответстващата свободна киселина(и) не е(са) спомената(и). Във всеки един случай значението на термина „соли“ е „соли на алуминия, амония, калция, желязото, магнезия, калия, натрия и цинка“.

3.   Списъкът също не включва следните вещества, въпреки че може да присъстват:

а)

вещества, които може да се присъстват в готовия продукт, като:

примеси в използваните вещества,

междинни продукти от реакцията,

продукти от разлагането;

б)

олигомери и естествени или синтетични макрамолекулни вещества, както и техните смеси, ако мономерите или изходните вещества, необходими за синтеза им, са включени в списъка;

в)

смесите на разрешените вещества.

Материалите и предметите, които съдържат посочените вещества по точки (а), (б) и (в), трябва да отговарят на изискванията, посочени в член 2 на Директива 89/109/ЕИО.

4.   Веществата трябва да са с добро техническо качество по отношение на критериите за чистота.

5.   Списъкът съдържа следната информация:

колона 1 (Реф. №): референтния номер на ЕИО на веществата, влагани в производството на опаковъчни материали, по списъка,

колона 2 (CAS №): номерът в регистъра по CAS (Chemical Abstracts Service),

колона 3 (Име): химичното наименование,

колона 4 (Ограничения и/или спецификации): Те могат да включват:

граница на специфична миграция (ГСМ),

максимално допустимо количество от веществото в готовия материал или предмет (КМ),

максимално допустимо количество от веществото в готовия материал или предмет, изразено като mg на 6 dm2 от повърхността в контакт с храната (КМП),

каквото и да е друго специално споменато ограничение,

каквито и да са спецификации, свързани с веществото или полимера.

6.   Ако едно вещество се явява в списъка като отделно съединение, но се покрива с наименованието на цял клас вещества, ограниченията, които се прилагат за това вещество, са тези, посочени за отделното съединение.

7.   Когато съществува някакво несъответствие между CAS номера и химичното наименование, химичното наименование има предимство пред CAS номера. Ако има несъответствие между CAS номера по EINECS и по CAS- регистъра, се прилага CAS номерът в CAS - регистъра.

8.   В колона 4 на таблицата се използват редица абревиатури и изрази със следното значение:

ЧМ

=

Чувствителността на метода на анализ;

КП

=

Краен материал или предмет;

NCO

=

Изоцианатна част;

НУ

=

да не се установява. За целите на настоящата директива „неуловим“ означава, че веществото не се разпознава по утвърдения метод за анализ, който би трябвало да го разпознае на определената чувствителност ЧМ. Ако понастоящем не съществува такъв метод, може да се използва аналитичен метод с подходящи характеристики на границата на улавянето, докато се разработи валидиран метод;

КМ

=

Максимално допустимо количество „остатъчното“ вещество в материала или предмета;

ОКМ

=

Максимално допустимо количество от „остатъчното“ вещество в материала или предмета, изразено като общо количество на групата или посоченото вещество/а. За целите на настоящата директива количеството вещество в материала или предмета следва да бъде установено чрез валидиран метод за анализ. Ако понастоящем не съществува такъв метод, може да се използва аналитичен метод с подходящи характеристики за специфичната граница, до разработването на валидиран метод;

КМП

=

Максимално допустимото количество от „остатъчното“ вещество в готовия материал или предмет, изразено в mg на 6 dm2 от повърхността в контакт с храната. За целите на настоящата директива количеството вещество на повърхността на материала или предмета трябва да бъде установено чрез валидиран метод за анализ. Ако понастоящем не съществува такъв метод, може да се използва аналитичен метод с подходящи характеристики за специфичната граница, до разработването на валидиран метод;

ОКМП

=

Максимално допустимо количество от „остатъчното“ вещество в готовия материал или изделие, изразено в mg от общото количество на групата или вещество/а, посочени на 6 dm2 от повърхността в контакт с храната. За целите на настоящата директива количеството вещество на повърхността на материала или предмета трябва да бъде установено чрез валидиран метод за анализ. Ако понастоящем не съществува такъв метод, може да се използва аналитичен метод с подходящи характеристики за специфичната граница, до разработването на валидиран метод;

ГСМ

=

граница на специфична миграцията в храна или хранителен симулант, освен ако изрично не е посочено друго. За целите на настоящата директива специфичната миграция на веществото трябва да бъде установена чрез валидиран метод за анализ. Ако понастоящем не съществува такъв метод, може да се използва аналитичен метод с подходящи характеристики за специфичната граница, до разработването на валидиран метод;

ОГСМ

=

граница на специфична миграцията в храна или хранителен симулант, изразена като общо количество на групата или посочените вещества. За целите на настоящата директива специфичната миграция на веществата трябва да бъде установена чрез валидиран метод за анализ. Ако засега не съществува такъв метод, може да се използва аналитичен метод с подходящи характеристики за специфичната граница, докато се чака приемането на валидиран метод;

Раздел А

Списък на разрешените мономери и други изходни вещества

Реф.№

CAS № (Номер по регистъра на химическите вещества)

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

авиетинова киселина

 

10060

000075-07-0

ацеталдехид

ОГСМ = 6 mg/kg (2)

10090

000064-19-7

оцетна киселина

 

10120

000108-05-4

оцетна киселина, винил естер

ГСМ = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

оцетен анхидрид

 

10210

000074-86-2

ацетилен

 

10630

000079-06-1

акриламид

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01mg/kg)

10660

015214-89-8

2-акриламидо-2-метилпропансулфонова киселина

ГСМ = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

акрилова киселина

 

10750

002495-35-4

акрилова киселина, бензил естер

 

10780

000141-32-2

акрилова киселина, n-бутил естер

 

10810

002998-08-5

акрилова киселина, вторичен-бутил естер

 

10840

001663-39-4

акрилова киселина, третичен-бутил естер

 

11000

050976-02-8

акрилова киселина, дицилклопентадиенил естер

КМП = 0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

акрилова киселина, додезил естер

ГСМ = 0,05 mg/kg (1)

11470

000140-88-5

акрилова киселина, етилов естер

 

11510

000818-61-1

акрилова киселина, хидроксиетил естер

Виж „акрилова киселина, моноестер с етиленгликол“

11530

000999-61-1

акрилова киселина, 2-хидроксипропил естер

КМП = 0,05 mg/6 dm2

11590

000106-63-8

акрилова киселина, изобутил естер

 

11680

000689-12-3

акрилова киселина, изпропил естер

 

11710

000096-33-3

акрилова киселина, метилов естер

 

11830

000818-61-1

акрилова киселина, моноестер с етиленгликол

 

11890

002499-59-4

акрилова киселина, n-октилестер естер

 

11980

000925-60-0

акрилова киселина, пропил естер

 

12100

000107-13-1

акрилонитрил

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,020 mg/kg заедно със стандартното аналитично отклонение)

12130

000124-04-9

адипинова киселина

 

12265

004074-90-2

адипинова киселина, дивинилов естер

КМ = 5 mg/kg в КП. Или да се използва само като съпътстващ мономер.

12280

002035-75-8

адипинов анхидрид

 

12310

 

албумин

 

12340

 

албумин, коагулиран с формалдехид

 

12375

 

алкохоли, алифатни, моновалентни, наситени, линейни, първични (C4-C22)

 

12670

002855-13-2

1-амино-3-аминомтил-3,5,5 триметилциклохексан

ГСМ = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

12-аминододеканова киселина

ГСМ = 0,05 mg/kg

12763

000141-43-5

2-аминоетанол

ГСМ = 0,05 mg/kg. Да не се ползва при полимери в контакт с храна, за които се отнася симулант D от Директива 85/572/ЕИО.Само за непряк контакт с храна, зад РЕТ слоя.

12765

084434-12-8

N-(2-аминоетил)-бета-аланин, натриева сол

ГСМ = 0,05 mg/kg

12788

002432-99-7

11-аминоундеканова киселина

ГСМ = 5 mg/kg

12789

007664-41-7

амоняк

 

12820

000123-99-9

азелаинова киселина

 

12970

004196-95-6

азелаинов анхидрид

 

13000

001477-55-0

1,3-бензендиметанамин

ГСМ = 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

трихлорид на 1,3,5-бензентрикарбоксилната киселина

КМП = 0,05 mg/6 dm2 (измерено като 1,3,5-бензентрикарбоксилна киселина)

13075

000091-76-9

бензогуанамин

Виж „2,4-диамино-6-фенил-1,3,5-триазин“

13090

000065-85-0

бензоена киселина

 

13150

000100-51-6

бензил алкохол

 

13180

000498-66-8

бицикло(2.2.1)хепт-2-ен (= норборнен)

ГСМ = 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

бис(4-аминоциклохексил)метан

ГСМ = 0,05 mg/kg

13326

000111-46-6

бис(2-хидроксиетил)етер

Виж „диетиленгликол“

13380

000077-99-6

2,2-бис(хидроксиметил)-1-бутанол

Виж „1,1,1-триметилолпропан“

13390

000105-08-8

1,4-бис(хидроксиметил)циклохексан

 

13395

004767-03-7

2,2-бис(хидроксиметил)пропионова киселина

КМП = 0,05 mg/6 dm2

13480

000080-05-7

2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан

ГСМ = 3 mg/kg

13510

001675-54-3

2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан бис(2,3-епоксидпропилов) етер (= BADGE)

Съгласно Директива на Комисията 2002/16/ЕО от 20.2.2002 г. относно използването на някои епоксидни производни в материали и изделия, предназначени за контакт с храни (ОВ 51,22.2.2002, с. 27)

13530

038103-06-9

2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан бис(фталов анхидрид)

ГСМ = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

бис(хидроксипропил) етер

Виж „дипропиленгликол“

13560

0005124-30-1

бис(4-изоцианатоциклохексил)метан

Виж „дициклохексилметан-4,4′-диизоцианат“

13600

047465-97-4

3,3-бис(3-метил-4-хидроксифенил)2-индолинон

ГСМ = 1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

бисфенол а

Виж „2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан“

13610

001675-54-3

бисфенол а бис(2,3-епоксипропилов) етер

Виж „2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан бис(2,3-епоксидпропилов) етер“

13614

038103-06-9

бисфенол а бис(фталов анхидрид)

Виж „2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан бис(фталов анхидрид)“

13617

000080-09-1

бисфенол s

Виж „4,4′-дихидрокси-дифенил сулфон“

13620

010043-35-3

борна киселина

ОГСМ = 6 mg/kg (23) (изразена като бор) без да се накърняват разпоредбите на Директива 98/83/ЕО относно водата консумация от човека (ОВ 330, 5.12.1998, стр. 32)

13630

000106-99-0

бутадиен

КМ = 1 mg/kg в КП или ГСМ = не се разпознава (ЧМ = 0,020 mg/kg, заедно със стандартното аналитично отклонение)

13690

000107-88-0

1,3-бутандиол

 

13720

000110-63-4

1,4-бутандиол

ОГСМ = 0,05 mg/kg (24)

13780

002425-79-8

1,4-бутандиол бис(2,3-епоксидпропил) етер

КМ = 5 mg/kg в КП (изразено като епоксидна група, мол. т.=43)

13810

000505-65-7

1,4-бутандиол формал

КМП = 0,05 mg/6 dm2

13840

000071-36-3

1-бутанол

 

13870

000106-98-9

1-бутен

 

13900

000107-01-7

2-бутен

 

13932

000598-32-3

3-бутен-2-ол

КМП = НУ (ЧМ = 0,02 mg/6 dm2). Да се ползва само като съмономер за приготвяне на полиметрични добавки

14020

000098-54-4

4-третичен-бутилфенол

ГСМ = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

бутаналдехид

 

14140

000107-92-6

бутанова киселина

 

14170

000106-31-0

бутанов анхидрид

 

14200

000105-60-2

капролактам

ОГСМ = 15 mg/kg (5)

14230

002123-24-2

капролактам, натриева сол

ОГСМ = 15 mg/kg (5) (изра-зен като капролактам)

14320

000124-07-2

каприлова киселина

 

14350

000630-08-0

въглероден окис

 

14380

000075-44-5

карбонил хлорид

КМ = 1 mg/kg в КП

14411

008001-79-4

рициново масло

 

14500

009004-34-6

целулоза

 

14530

007782-50-5

хлор

 

14570

000106-89-8

1-хлор-2,3-епоксипропан

Виж „епихлорхидрин“

14650

000079-38-9

хлортрифлуороетилен

КМП = 0,5 mg/6 dm2

14680

000077-92-9

лимонена киселина

 

14710

000108-39-4

m-крезол

 

14740

000095-48-7

o-крезол

 

14770

000106-44-5

p-крезол

 

14841

000599-64-4

4-кумилфенол

ГСМ = 0,05 mg/kg

14880

000105-08-8

1,4-циклохександиметанол

Виж „1,4-бис(хидрокси-метил)циклохексан“

14950

003173-53-3

циклохексил изоцианат

ОКМП = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

15030

000931-88-4

циклооктен

ГСМ = 0,05 mg/kg. Да се ползва само при полимери, които са в контакт с храна, за които се прилага еталонен разтвор А от Директива 85/572/ЕИО.

15070

001647-16-1

1,9-декадиен

ГСМ = 0,05 mg/kg

15095

000334-48-5

деканова киселина

 

15100

000112-30-1

1-деканол

 

15130

000872-05-9

1-децен

ГСМ = 0,05 mg/kg

15250

000110-60-1

1,4-диаминбутан

 

15272

000107-15-3

1,2-диаминетан

Виж „етилендиамин“

15274

000124-09-4

1,6-диаминхексан

Виж „хексаметилендиамин“

15310

000091-76-9

2,4-диамин-6-фенил-1,3,5-триазин

КМП = 5 mg/6 dm2

15370

003236-53-1

1,6-диамин-2,2,4-триметилхексан

КМП = 5 mg/6 dm2

15400

003236-54-2

1,6-диамин-2,4,4-триметилхексан

КМП = 5 mg/6 dm2

15565

000106-46-7

1,4-дихлорбензен

ГСМ = 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4′-дихлордифенил сулфон

ГСМ = 0,05 mg/kg

15700

005124-30-1

дициклохексилметан-4,4′-диизоцианат

ОКМ = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

15760

000111-46-6

диетиленгликол

ОГСМ = 30 mg/kg (3)

15790

000111-40-0

диетилентриамин

ГСМ = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4′-дифлуорбензонфенон

ГСМ = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-дихидроксибензен

ГСМ = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-дихидроксибензен

ГСМ = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-дихидроксибензен

ГСМ = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4′-дихидроксибензофенон

ОГСМ = 6 mg/kg (15)

16000

000092-88-6

4,4′-дихидроксибифенил

ГСМ = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4′-дихидроксибифенил сулфон

ГСМ = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

диметиламинетанол

ГСМ = 18 mg/kg

16240

000091-97-4

3,3′-диметил-4,4′-диизоцианатобифенил

ОКМ = 1 mg/kg (изразено като NCO) (26)

16360

000576-26-1

2,6-диметилфенол

ГСМ = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2′-диметил-1,3-пропандиол

ГСМ = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-диоксолан

ГСМ = 0,05 mg/kg

16480

000126-58-9

дипентаеритрит

 

16570

004128-73-8

дифенилетер-4,4′-диизоцианат

ОКМ = 1 mg/kg (изразено като NCO) (26)

16600

005873-54-1

дифенилметан-2,4′-диизоцианат

ОКМ = 1 mg/kg (изразено като NCO) (26)

16630

000101-68-8

дифенилметан-4,4′-диизоцианат

ОКМ = 1 mg/kg (изразено като NCO) (26)

16650

000127-63-9

дифенил сулфон

ОГСМ = 3 mg/kg (25)

16660

000110-98-5

дипропиленгликол

 

16690

001321-74-0

дивинилбензен

КМА = 0,01 mg/6 dm2 или ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,02 mg/kg заедно със стандартното аналитично отклонение) за сбора на дивинил бензена и етилвинилбензена и в съответствие със спецификациите от Приложение V.

16694

013811-50-2

N,N′-дивинил-2-имидазолидинон

МК = 5 mg/kg в КП

16697

000693-23-2

n-досебацинова киселина

 

16704

000112-41-4

1-додецен

ГСМ = 0,05 mg/kg.

16750

000106-89-8

епихлорхидрин

МК = 1 mg/kg в КП

16780

000064-17-5

етанол

 

16950

000074-85-1

етилен

 

16960

000107-15-3

етилендиамин

ГСМ = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

етиленгликол

ОГСМ = 30 mg/kg (3)

17005

000151-56-4

етиленимин

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

етилен оксид

КМ = 1 mg/kg в КП

17050

000104-76-7

2-етил-1-хексанол

ГСМ = 30 mg/kg

17160

000097-53-0

евганол

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,02 mg/kg заедно със стандартното аналитично отклонение)

17170

061788-47-4

мастни киселини, кокосово масло

 

17200

068308-53-2

мастни киселини, соя

 

17230

061790-12-3

мастни киселини, талово масло

 

17260

000050-00-0

формалдехид

ОГСМ = 15 mg/kg (22)

17290

000110-17-8

фумарова киселина

 

17530

000050-99-7

глюкоза

 

18010

000110-94-1

глутарова киселина

 

18070

000108-55-4

глутаров анхидрид

 

18100

000056-81-5

глицерин

 

18220

068564-88-5

N-хептиламинундеканова киселина

ГСМ = 0,05 mg/kg (1)

18250

000115-28-6

хексахлороендометилентетрахидрофталова киселина

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

анхидрид на хексахлороендометилентетрахидро-фталова киселина

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-хексадеканол

 

18430

000116-15-4

хексафлуоропропилен

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

хексаметилендиамин

ГСМ = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

хексаметилен диизоцианат

КМП = 1 mg/kg (изразено като NCO) (26)

18670

000100-97-0

хексаметилен тетрамин

ОГСМ = 15 mg/kg (22) (изразено като формалдехид)

18820

000592-41-6

1-хексен

ГСМ = 3 mg/kg

18867

000123-31-9

хидрохинон

Виж „1,4-дихидроксибензен“

18880

000099-96-7

p-хидроксибензоена киселина

 

18897

016712-64-4

6-хидрокси-2-нафталинкарбоксилна киселина

ГСМ = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

N-(4-хидроксифенил) ацетамид

Да се ползва само при течни кристали и след преградния слой при многослоеви пластмаси.

19000

000115-11-7

изобутен

 

19060

000109-53-5

изобутил винилов етер

КМ = 5 mg/kg в КП

19110

04098-71-9

1-изоцианато-3-изоцианатометил-3,5,5-триметил-циклохексан

КМП = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

19150

000121-91-5

изофталова киселина

ГСМ = 5 mg/kg

19210

001459-93-4

изофталова киселина, диметилов естер

ГСМ = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

изопрен

Виж „2-метил-1,3-бутадиен“

19270

000097-65-4

итаконова киселина

 

19460

000050-21-5

млечна киселина

 

19470

000143-07-7

лауринова киселина

 

19480

002146-71-6

лауринова киселина, винилов естер

 

19490

000947-04-6

лауролактам

ГСМ = 5 mg/kg

19510

011132-73-3

дървесна целулоза

 

19540

000110-16-7

Maleic acid

ОГСМ = 30 mg/kg (4)

19960

000108-31-6

Maleic anhydride

ОГСМ = 30 mg/kg (4) (изразено като малеинова киселина)

19975

000108-78-1

Melamine

Виж „2,4,6-триамино-1,3,5-триазин“

19990

000079-39-0

Methacrylamide

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,02 mg/kg заедно със стандартното аналитично отклонение)

20020

000079-41-4

Methacrylic acid

 

20050

000096-05-9

Methacrylic acid, allyl ester

ГСМ = 0,05 mg/kg

20080

002495-37-6

Methacrylic acid, benzyl ester

 

20110

000097-88-1

Methacrylic acid, butyl ester

 

20140

002998-18-7

Methacrylic acid, sec-butyl ester

 

20170

000585-07-9

Methacrylic acid, tert-bytyl erster

 

20260

000101-43-9

Methacrylic acid, cyclohexyl ester

ГСМ = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

Methacrylic acid, diester with 1,4-butanediol

ГСМ = 0,05 mg/kg

20530

002867-47-2

Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)-ethyl ester

(ЧМ = 0,02 mg/kg заедно със стандартното аналитично отклонение)

20590

000106-91-2

Methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester

КМП = 0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Methacrylic acid, ethyl ester

 

21010

000097-86-9

Methacrylic acid, isobutyl ester

 

21100

004655-34-9

Methacrylic acid, isopropyl ester

 

21130

000080-62-6

Methacrylic acid, methyl ester

 

21190

000868-77-9

Mehtacrylic acid, monoester with ethyleneglycol

 

21280

002177-70-0

Methacrylic acid, phenyl ester

 

21340

002210-28-8

Methacrylic acid, propyl ester

 

21460

000760-93-0

Mathacrylic anhydride

 

21490

000126-98-7

Methacrylonitrile

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,020 mg/kg заедно със стандартното аналитично отклонение)

21520

001561-92-8

Methallylsulphonic acid, sodium salt металилсулфонова киселина, натриева сол

ГСМ = 5 mg/kg

21550

000067-56-1

метанол

 

21640

000078-79-5

2-метил-1,3-бутадиен

КМ = 1 mg/kg в КП или ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,020 mg/kg, заедно със стандартното аналитично отклонение)

21730

000563-45-1

3-метил-1-бутен

КМП = 0,006 mg/6 dm2. Да се ползва само в полипропилен.

21765

106246-33-7

4,4′-метиленбис(3-хлоро-2,6-диетиланилин)

КМП = 0,05 mg/6 dm2

21821

000505-65-7

1,4-(метилендиокси)бутан

Виж „1,4-бутандиол формал“

21940

000924-42-5

N-метилолакриламид

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01 mg/kg)

22150

000691-37-2

4-метил-1-пентен

ГСМ = 0,02 mg/kg

22331

025513-64-8

смес от (40 % воден разтвор на) 1,6-диамино-2,4,4-триметилхексан и (60 % воден разтвор на) 1,6-диамино-2,4,4-триметилхексан

КМП = 0,05 mg/6 dm2

22332

028679-16-5

смес от (40 % воден разтвор на) 2,2,4-триметил-хексан-1,6-диизоцианат и (60 % воден разтвор на) 2,2,4-триметил-хексан-1,6-диизоцианат

ОКМ = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

22350

000544-63-8

миристинова киселина

 

22360

001141-38-4

2,6-нафталиндикарбоксилна киселина

ГСМ = 5 mg/kg

22390

000840-65-3

2,6-нафталиндикарбоксилна киселина,диметил естер

ГСМ = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

1,5-нафталиндиизоцианат

ОКМ = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

22437

000126-30-7

неопентилгликол

Виж „2,2-диметил-1,3-про-пандиол“

22450

009004-70-0

нитроцелулоза

 

22480

000143-08-8

1-нонанол

 

22550

000498-66-8

норборнен

Виж „бицикло(2.2.1)хепт-2-ен“

22570

000112-96-9

октадецил изоцианат

ОКМ = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

22600

000111-87-5

1-октанол

 

22660

000111-66-0

1-октен

ГСМ = 15 mg/kg

22763

000112-80-1

олеинова килселина

 

22778

007456-68-0

4,4′-оксибис(бензенсулфонил азид)

КМП = 0,05 mg/6 dm2

22780

000057-10-3

палмитинова киселина

 

22840

000115-77-5

пентаеритрит

 

22870

000071-41-0

1-пентанол

 

22900

000109-67-1

1-пентен

ГСМ = 5 mg/kg

22937

001623-05-8

перфлуоропропил-перфлуоровинилов етер

ГСМ = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

фенол

 

23050

000108-45-2

1,3-фенилендиамин

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,02 mg/kg, (заедно със стандартното аналитично отклонение)

23155

000075-44-5

фосген

Виж „карбонил хлорид“

23170

007664-38-2

фосфорна киселина

КМ = да не се установява (ЧМ = 1 mg/kg в КП)

23175

000122-52-1

фосфориста киселина, триетилов естер

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01 mg/kg, (заедно със стандартното аналитично отклонение)

23187

 

фталова киселина

Виж „терафталова киселина“

23200

000088-99-3

о-фталова киселина

 

23230

000131-17-9

фталова киселина, диалилов естер

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,01 mg/kg, (заедно със стандартното аналитично отклонение)

23380

000085-44-9

фталов анхидрид

 

23470

000080-56-8

алфа-пинен

 

23500

000127-91-3

бета-пинен

 

23547

009016-00-6

063148-62-9

полидиметилсилоксан (Mw > 6 800)

В съответствие със спецификациите, посочени в Приложение V

23590

025322-68-3

полиетиленгликол

 

23651

025322-69-4

полипропиленгликол

 

23740

000057-55-6

1,2-пропандиол

 

23770

000504-63-2

1,3-пропандиол

ГСМ = 0,05 mg/kg

23800

000071-23-8

1-пропанол

 

23830

000067-63-0

2-пропанол

 

23860

000123-38-6

пропионалдехид

 

23890

000079-09-4

пропионова киселина

 

23920

000105-38-4

пропионотова киселина, винилов естер

ОГСМ = 6 mg/kg (2) (изразено като ацеталдехид)

23950

000123-62-6

пропионов анхидрид

 

23980

000115-07-1

пропилен

 

24010

000075-56-9

пропилен оксид

КМ = 1 mg/kg в КП

24051

000120-80-9

пирокатехин

Виж „1,2-дихидроксибензен“

24057

000089-32-7

пиромелитов анхидрид

ГСМ = 0,05 mg/kg (изразено като пиромелитова киселина

24070

073138-82-6

смолисти киселини и колофонови киселини

 

24072

000108-46-3

резорцин

Виж „1,3-дихидроксибензен“

24073

000101-90-6

резорцин диглицидилов етер

КМП = 0,005 mg) 6 dm2. Да не се ползва при полимери в контакт с храна, за които се отнася моделен разтвор D от Директива 85/572/ЕИО.Само за непряк контакт с храна, зад РЕТ слоя.

24100

008050-09-7

колофон

 

24130

008050-09-7

гума

Виж „колофон“

24160

008052-10-6

колофоново талово масло

 

24190

009014-63-5

смолиста дървесина

 

24250

009006-04-6

каучук, естествен

 

24270

000069-72-7

салицилова киселина

 

24280

000111-20-6

себацинова киселина

 

24430

002561-88-8

себацинов анхидрид

 

24475

001313-82-2

натриев сулфид

 

24490

000050-70-4

сорбитол

 

24520

008001-22-7

соево масло

 

24540

009005-25-8

нишесте (за ядене)

 

24550

000057-11-4

стеаринова киселина

 

24610

000100-42-5

стирен

 

24760

026914-43-2

стиренсу(л)фонова киселина

ГСМ = 0,05 mg/kg

24820

000110-15-6

янтарна киселина

 

24850

000108-30-5

анхидрид на янтарната киселина

 

24880

000057-50-1

захароза

 

24887

006362-79-4

5-сулфоизофталова киселина, мононатриева сол

ГСМ = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-сулфоизофталова киселина, мононатриева сол, диметилов естер

ГСМ = 0,05 mg/kg

24910

000100-21-0

терефталова киселина

ГСМ = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

дихлорид на терефталовата киселина

ОГСМ = 7,5 mg/kg (изра-зено като терефталова киселина)

24970

000120-61-6

терефталова киселина, диметилов естер

 

25080

001120-36-1

1-тетрадецен

ГСМ = 0,05 mg/kg

25090

000112-60-7

тетраетиленгликол

 

25120

000116-14-3

тетрафлуоретилен

ГСМ = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

тетрахидрофуран

ГСМ = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N,N,N′,N′,- тетракис(2-хидроксипропил)-етилендиамин

 

25210

000584-84-9

2,4- толуол диизоцианат

КМП = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

25240

000091-08-7

2,6- толуол диизоцианат

КМП = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

25270

026747-90-0

димер на 2,4- толуол диизоцианата

КМП = 1 mg/kg (изра-зено като NCO) (26)

25360

 

триалкил (С5-С15)оцетна киселина, 2,3-епокси-пропил естер

КМ = 1 mg/kg в КП (изразено като епоксидна група, мол.т.= 43)

25380

триалкил оцетна киселина (С7-С17), винил естери (= винил версатат)

КМП = 0,05 mg/6 dm2

25385

000102-70-5

триалиламин

В съответствие със спецификациите, посочени в Приложение V

25420

000108-78-1

2,4,6-триамино-1,3,5-триазин

ГСМ = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

трициклодекандиметанол

ГСМ = 0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

триетиленгликол

 

25600

000077-99-6

1,1,1-триметилолпропан

ГСМ = 6 mg/kg

25840

003290-92-4

1,1,1-триметилолпропан, триметакрилат

ГСМ = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

триоксан

КМ = 0,05 mg/kg

25910

024800-44-0

трипропиленгликол

 

25927

027955-94-8

1,1,1-трис(4-хидроксифенол)етан

КМ = 0,05 mg/kg в КП. Да се ползва само при поликарбонати.

25960

000057-13-6

урея

 

26050

000075-01-4

винилов хлорид

Виж Директива на Съвета 78/142/ЕО

26110

000075-35-4

винилиден хлорид

КМ = 5 mg/kg в КП или ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

винилиден флуорид

ГСМ = 5 mg/kg

26155

001072-63-5

1-винилимидазол

КМ = 5 mg/kg в КП

26170

003195-78-6

N-винил-N-метилацетамид

КМ = 2 mg/kg в КП

26320

002768-02-7

винилтриметоксисилан

КМ = 5 mg/kg в КП

26360

007732-18-5

вода

Съгласно Директива 98/83/ЕО

Раздел Б

Списък на мономерите и други изходни вещества, чието използване може да продължи до вземане на решение за включването им в раздел А

Реф.№

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

10599/90A

061788-89-4

киселини, мастни, ненаситени (C18), димери, дестилирани

 

10599/91

061788-89-4

киселини, мастни,ненаситени (C18), димери, недестилирани

 

10599/92A

068783-41-5

киселини, мастни, ненаситени (C18), димери, хидрирани, дестилирани

 

10599/93

068783-41-5

киселини, мастни, ненаситени (C18), димери, хидрирани, недестилирани

 

11500

000103-11-7

акрилова киселина, 2-етилхексил естер

 

13050

000528-44-9

1,2,4-бензентрикарбоксилна киселина

Виж „тримелитова киселина“

14260

000502-44-3

капролактон

 

14800

003724-65-0

кротонова киселина

 

15730

000077-73-6

дициклопентадиен

 

16210

006864-37-5

3,3′-диметил-4,4′-диаминодиклохексилметан

 

17110

016219-75-3

5-етилиденбицикло [2.2.1] хепт-2-ен

 

18370

000592-45-0

1,4-хексадиен

 

18700

000629-11-8

1,6-хександиол

 

21370

010595-80-9

метакрилова киселина, 2-сулфоетил естер

 

21400

054276-35-6

метакрилова киселина, сулфопропил естер

 

21970

000923-02-4

N-метилолметакриламид

 

22210

000098-83-9

α-метилстирол

 

25540

000528-44-9

тримелитова киселина

ОКМ = 5 mg/kg в КП

25550

000552-30-7

анхидрид на тримелитова киселина

ОКМ = 5 mg/kg в КП (изразено като тримелитова киселина)

26230

000088-12-0

винилпиролидон

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

НЕПЪЛЕН СПИСЪК НА ДОБАВКИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ

ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

1.   Това приложение съдържа списък на:

а)

вещества, които са включени в състава на пластмасите, за да се постигне технически ефект в готовия продукт. Те са предназначени да присъстват в готовите предмети;

б)

вещества, използвани да създадат подходяща среда за протичане на полимеризация (напр. емулгатори, повърхностно активни вещества, буферни разтвори и т.н.).

Списъкът не включва веществата, които пряко влияят върху образуването на полимери (напр. системата катализатори).

2.   Списъкът не включва солите (в това число двойните соли и кисели соли) на алуминия, амония, калция, желязото, магнезия, калия, натрия и цинка на разрешените киселини, феноли или алкохоли, които също са разрешени. От друга страна в списъците фигурират названия, съдържащи думите „соли на киселина/и“, ако съответните свободни киселини не са споменати. В такива случаи значението на термина „соли“ е „соли на алуминия, амония, калция, желязото, магнезия, калия, натрия и цинка“.

3.   Списъкът също не включва следните вещества, въпреки че те може да присъстват:

а)

вещества, които може да присъстват в готовия продукт, като:

примеси в използваните вещества,

междинни продукти от реакцията,

продукти от разлагането;

б)

смеси от разрешените вещества.

Материалите и предметите, които съдържат посочените вещества по точки а) и б), трябва да отговарят на изискванията определени в 2 от Директива 89/109/ЕИО.

4.   Веществата трябва да са с добро техническо качество по отношение на критериите за чистота.

5.   Списъкът съдържа следната информация:

колона 1 (Реф. №): референтния номер на ЕИО на веществата, влагани в производството на опаковъчни материали по списъка,

колонка 2 (CAS №): номерът в регистъра по CAS (Chemical Abstracts Service);

колона 3 (Наименование): химичното наименование,

колонка 4 (Ограничения и/или спецификации): Те могат да включват:

граница на специфична миграция (ГСМ),

максимално допустимо количество от веществото в готовия материал или предмет (КМ),

максимално допустимо количество от веществото в готовия материал или предмет, изразено като mg на 6 dm2 от повърхността в контакт с храната (КМП),

каквото и да е друго специално споменато ограничение,

каквито и да са спецификации, свързани с веществото или полимера.

6.   Ако едно вещество се явява в списъка като отделно съединение, но се покрива с наименованието на цял клас вещества, ограниченията, които се прилагат, са тези, посочени за отделното съединение.

7.   Когато съществува някакво несъответствие между CAS номера и химичното наименование, химичното наименование има предимство пред CAS номера. Ако има несъответствие между CAS номера по Einecs и CAS регистъра, се прилага CAS номерът в CAS-регистъра.

Раздел А

Непълен списък на добавките, изцяло хармонизиран на общностно равнище

Реф.№

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

оцетна киселина

 

30045

000123-86-4

оцетна киселина, бутилов естер

 

30080

004180-12-5

оцетна киселина, медна сол

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразена като мед)

30140

000141-78-6

оцетна киселина, етилов естер

 

30280

000108-24-7

оцетен анхидрид

 

30295

000067-64-1

ацетон

 

30370

ацетилоцетна киселина, соли

 

30400

ацитилирани глицериди

 

30610

киселини, C2-C24, алифатни, с права верига, моно-карбоксилни от природни масла и мазнини, и техните моно-, ди- и триглицеринови естери (влизат и мастни кисе-лини с разклонени вериги при естествено възникващи нива)

 

30612

киселини, C2-C24, алифатни, с права верига, моно-карбоксилни, синтетични и техните моно-, ди- и триглицеринови естери

 

30960

киселини, алифатни, монокарбоксилни, (C6-C22), естери на полиглицерол

 

31328

киселини, мастни, от животински или растителни мазнини и масла

 

31530

123968-25-2

акрилова киселина, 2,4-ди-терц-пентил-6-(1-(3,5-ди-терц-пентил-2-хидроксифенил)етил)фенил естер

ГСМ = 5 mg/kg

31730

000124-04-9

адипинова киселина

 

33120

алкохоли, алифатни монохидратни, наситени, с права верига, първични (C4-C24)

 

33350

009005-32-7

алгинова киселина

 

33801

n-алкил (C10-C13)бензенсулфонова киселина

ГСМ = 30 mg/kg

34240

алкил (C10-C20)сулфонова киселина, естери с феноли

ГСМ = 6 mg/kg. Разрешава се до 1 януари 2002 г.

34281

алкил (C8-C22)серни киселини, с права верига, първични с четен брой въглеродни атоми

 

34475

алуминиевокалциев хидроксид фосфит, хидрат

 

34480

алуминиеви влакна, алуминиев силикат и алуминиев прах

 

34560

021645-51-2

алуминиев хидроксид

 

34690

011097-59-9

алуминиево-магнезиев въглероден хидроксид

 

34720

001344-28-1

алуминиев оксид

 

35120

013560-49-1

3-аминокротонова киселина, диестер с тиобис(2-хидроксифенил) етер

 

35160

006642-31-5

6-амино-1,3-диметилурацил

ГСМ = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-аминоетанол

ГСМ = 0,05 mg/kg. Да не се ползва в полимери в контакт с храни, за които е определен моделен разтвор D в Директива 85/572/ЕИО и само за непряк контакт с храна, зад РЕТ слоя.

35284

000111-41-1

N-(2-аминоетил)етаноламин

ГСМ = 0,05 mg/kg. Да не се ползва в полимери в контакт с храни, за които е определен моделен разтвор D в Директива 85/572/ЕИО. Само за непряк контакт с храна, зад РЕТ слоя.

35320

007664-41-7

амоняк

 

35440

001214-97-9

амониев бромид

 

35600

001336-21-6

амониев хидроксид

 

35840

000506-30-9

арахидна киселина

 

35845

007771-44-0

арахидонова киселина

 

36000

000050-81-7

аскорбинова киселина

 

36080

000137-66-6

аскорбилов палмитат

 

36160

010605-09-1

аскорбилов стеарат

 

36640

000123-77-3

азодикарбонамид

Да се ползва само като пенообразувател

36840

012007-55-5

бариев тетраборат

ОГСМ = 1 mg/kg изразен като барий (12) и ОГСМ = 6 mg/kg (23) изразен като бор, без да се нарушават разпоредбите на Директива 98/83/EО за питейната вода (ОВ L 330,5.12.1998, стр. 32)

36880

008012-89-3

пчелен восък

 

36960

003061-75-4

бехенамид

 

37040

000112-85-6

бехенова киселина

 

37280

001302-78-9

бентонит

 

37360

000100-52-7

бензалдехид

Съгласно бел. 9 в Анекс VI

37600

000065-85-0

бензоена киселина

 

37680

000136-60-7

бензоена киселина,бутилов естер

 

37840

000093-89-0

бензоена киселина, етилов естер

 

38080

000093-58-3

бензоена киселина, метилов естер

 

38160

002315-68-6

бензоена киселина,пропилов естер

 

38320

005242-49-9

4-(2-бензоксазолил)-4'-(5-метил-2-

Съгласно спецификациите, залегнали в приложение V

38510

136504-96-6

1,2 бис (3-аминопропил) етилендиамин, полимер с N-бутил-2,2-6,6-тетраметил-4-пиперидинамин и 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин

ГСМ = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4′-бис(2-бензоксазолил) стилбен

ГСМ = 0,05 mg/kg (1)

38810

080693-00-1

бис(2,6-ди-терц-бутил-4-метилфенил) пентаеритритол дифосфит

ГСМ = 5 mg/kg (сума от фосфит и фосфат)

38840

154862-43-8

бис(2,4-дикумилфенил)пентаеритритол-дифосфит

ГСМ = 5 mg/kg (сума от самото вещество, неговата окислена форма bis(2,4- дикумилфенокси)- пентаеритритол фосфат и неговия хидролизен продукт (2,4-дикумилфенол)

38879

135861-56-2

бис(3,4-диметилбензилиден)сорбитол

 

38950

079072-96-1

бис(4-етилбензилиден)сорбитол

 

39200

006200-40-4

бис(2-хидроксиетил)-2-хидроксипропил-3-(додецилокси)метиламониев хлорид

ГСМ = 1,8 mg/kg

39815

182121-12-6

9,9-бис(метоксиметил)флуорен

КМП = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826-41-3

069158-41-4

054686-97-4

081541-12-0

бис(метилбензилиден)сорбитол

 

39925

129228-21-3

3,3-бис(метоксиметил)-2,5-диметил хексан

ГСМ = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

бис(полиетиленгликол)хидроксиметилфосфонат

ГСМ = 0,6 mg/kg

40320

010043-35-3

борна киселина

ОГСМ = 6 mg/kg (23) (изразена като бор) без да се накърняват разпоредбите на Директива 98/83/ЕО относно водата за консумация от човека (ОВ 330, 5.12.1998, с. 32).

40400

010043-11-5

борен нитрид

 

40570

000106-97-8

бутан

 

40580

000110-63-4

1,4-бутандиол

ОГСМ = 0,05 mg/kg (24)

41040

005743-36-2

калциев бутарат

 

41120

010043-52-4

калциев хлорид

 

41280

001305-62-0

калциев хидроксид

 

41520

001305-78-8

калциев оксид

 

41600

012004-14-7

037293-22-4

калциев сулфоалуминат

 

41680

000076-22-2

камфор

Съгласно бел. 9 в Анекс VI

41760

008006-44-8

канделила восък

 

41840

000105-60-2

капролактам

ОГСМ = 15 mg/kg (5)

41960

000124-07-2

каприлова киселина

 

42160

000124-38-9

въглероден диоксид

 

42320

007492-68-4

въглеродна киселина, медна сол

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразена като мед)

42500

въглеродна киселина, соли

 

42640

009000-11-7

карбоксиметилцелулоза

 

42720

008015-86-9

карнаубски восък

 

42800

009000-71-9

казеин

 

42960

064147-40-6

рициново масло, дехидрирано

 

43200

рициново масло, моно- и диглицериди

 

43280

009004-34-6

целулоза

 

43300

009004-36-8

ацетатна целулоза бутарат

 

43360

068442-85-3

целулоза, регенерирана

 

43440

008001-75-0

церезин

 

43515

хлориди на холин естери от мастни киселини на кокосово масло

КМП = 0,9 mg/6 dm2

44160

000077-92-9

лимонена киселина

 

44640

000077-93-0

лимонена киселина, триетилов естер

 

45195

007787-70-4

меден бромид

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразена като мед)

45200

001335-23-5

меден йодид

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразена като мед) и ГСМ = 1 mg/kg (11) (изразена като йод)

45280

памучни влакна

 

45450

068610-51-5

p-крезол-дициклопентадиен-изобутилен, съполимер

ГСМ = 0,05 mg/kg

45560

014464-46-1

кристобалит

 

45760

000108-91-8

циклохексиламин

 

45920

009000-16-2

дамарова смола

 

45940

000334-48-5

n-деканова киселина

 

46070

010016-20-3

алфа-декстрин

 

46080

007585-39-9

бета-декстрин

 

46375

061790-53-2

инфузорна пръст

 

46380

068855-54-9

инфузорна пръст, обработена с калцинирана сода

 

46480

032647-67-9

дибензилиден сорбитол

 

46790

004221-80-1

3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензоена киселина, 2,4-ди- терц-бутилфенил естер

 

46800

067845-93-6

3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензоена киселина, хекса-децил естер

 

46870

003135-18-0

3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензилфосфонова киселина, моноетилов естер, калциева сол

 

46880

065140-91-2

3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензилфосфонова киселина, диоктадецил естер

ГСМ = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

полимер на дибутилтиокалаената киселина [= тиобис(бутил-калаен сулфид), полимер]

Съгласно спецификациите, посочени в Приложение V.

47440

000461-58-5

дицианодиамид

 

47540

027458-90-8

ди-терц-додецил дисулфид

ГСМ = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

диетиленгликол

ОГСМ = 30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1,1-дефлуороетан

 

48620

000123-31-9

1,4-дихидроксибензен

ГСМ = 0,6 mg/kg

48720

000611-99-4

4,4′-дихидроксибензофенон

ОГСМ = 6 mg/kg (15)

49485

134701-20-5

2,4-диметил-6-(1-метилпентадецил)фенол

ГСМ = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

диметил сулфоксид

 

51200

000126-58-9

дипентаеритрит

 

51700

147315-50-2

2-(4,6-дифенил-1,3,5-триазин-2-ол)-5-(хексилокси)фенол

ГСМ = 0,05 mg/kg

51760

025265-71-8

000110-98-5

Дипропиленгликол

 

52640

016389-88-1

доломит

 

52645

010436-08-5

цис-11-еикозенамид

 

52720

000112-84-5

ерукамид

 

52730

000112-86-7

еруцинова киселина

 

52800

000064-17-5

етанол

 

53270

037205-99-5

етилкарбоксиметилцелулоза

 

53280

009004-57-3

етилцелулоза

 

53360

000110-31-6

N,N′-етиленбисолеамид

 

53440

005518-18-3

N,N′-етиленбиспалмитамид

 

53520

000110-30-5

N,N′-етиленбисстеарамид

 

53600

000060-00-4

етилендиаминтетраоцетна киселина

 

53610

054453-03-1

етилендиаминтетраоцетна киселина, медна сол

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразена като мед)

53650

000107-21-1

етиленгликол

ОГСМ = 6 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

етилен-N-палмитамид- N'- стеарамид

 

54260

009004-58-4

етилхидроксиетилцелулоза

 

54270

етилхидроксиметилцелулоза

 

54280

етилхидроксипропилцелулоза

 

54300

118337-09-0

2,2′-етилиденбис(4,6-ди-терц-бутилфенил) флуорофос-фонит

ГСМ = 6 mg/kg

54450

мазнини и масла от животински и растителни източници

 

54480

мазнини и масла, хидрогенирани, от животински и расти-телни източници

 

54930

025359-91-5

формалдехид-1-нафтол, съполимер [= поли(1-хидроксинаф-тилметан)]

ГСМ = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

мравчена киселина

 

55120

000110-17-8

фумарова киселина

 

55190

029204-02-2

гадолеинова киселина

 

55440

009000-70-8

желатин

 

55520

стъклено влакно

 

55600

стъклени гранули

 

55680

000110-94-1

глутарова киселина

 

55920

000056-81-5

глицерол

 

56020

099880-64-5

глицерол дибехенат

 

56360

глицерол, естери на оцетната киселина

 

56486

глицерол, естери на киселини, алифатни, наситени, с прави вериги, с четен брой въглеродни атоми (C14-C18) и на киселини, алифатни, ненаситени, с прави вериги, с четен брой въглеродни атоми (C16-C18)

 

56487

глицерол, естери на бутановата киселина

 

56490

глицерол, естери на еруцинова киселина

 

56495

глицерол, естери на 12-хидроксистеариновата киселина

 

56500

глицерол, естери на лауриновата киселина

 

56510

глицерол, естери на линолеиновата киселина

 

56520

глицерол, естери на миристиновата киселина

 

56540

глицерол, естери на олеиновата киселина

 

56550

глицерол, естери на палмитиновата киселина

 

56565

глицерол, естери на пеларгоновата киселина

 

56570

глицерол, естери на пропионовата киселина

 

56580

глицерол, естери на рицинолеиновата киселина

 

56585

глицерол, естери на стеариновата киселина

 

56610

030233-64-8

глицерол монобехенат

 

56720

026402-23-3

глицерол монохексаноат

 

56800

030899-62-8

глицерол монолаурат диацетат

 

56880

026402-26-6

глицерол монооктаноат

 

57040

глицерол моноолеат, естер на аскорбиновата киселина

 

57120

глицерол моноолеат, естер на лимонената киселина

 

57200

глицерол монопалмитат, естер на аскорбиновата киселина

 

57280

глицерол монопалмитат, естер на лимонената киселина

 

57600

глицерол моностеарат, естер на аскорбиновата киселина

 

57680

глицерол моностеарат, естер на лимонената киселина

 

57800

018641-57-1

глицерол трибехенат

 

57920

000620-67-7

глицерол трихептаноат

 

58300

глицин, соли

 

58320

007782-42-5

графит

 

58400

009000-30-0

гуар гум

 

58480

009000-01-5

гумиарабика

 

58720

000111-14-8

хептаноинова киселина

 

59360

000142-62-1

капронова киселина

 

59760

019569-21-2

хунтит

 

59990

007647-01-0

солна киселина

 

60030

012072-90-1

хидромагнезит

 

60080

012304-65-3

хидроталцит

 

60160

000120-47-8

4-хидроксибензоена киселина, етилов естер

 

60180

004191-73-5

4-хидроксибензоена киселина, изопропилов естер

 

60200

000099-76-3

4-хидроксибензоена киселина, метилов естер

 

60240

000094-13-3

4-хидроксибензоена киселина, пропилов естер

 

60480

003864-99-1

2-(2′-хидрокси-3,5′-ди-терц-бутилфенил)-5-хлоробензо-триазол

ОГСМ = 30 mg/kg (19)

60560

009004-62-0

хидроксиетилцелулоза

 

60880

009032-42-2

хидроксиетилметилцелулоза

 

61120

009005-27-0

хидроксиетил скорбяла

 

61390

037353-59-6

хидроксиметилцелулоза

 

61680

009004-64-2

хидроксипропилцелулоза

 

61800

009049-76-7

хидроксипропил скорбяла

 

61840

000106-14-9

12-хидроксистеаринова киселина

 

62140

006303-21-5

хипофосфориста киселина

 

62240

001332-37-2

железен оксид

 

62450

000078-78-4

изопентан

 

62640

008001-39-6

японски восък

 

62720

001332-58-7

Каолин

 

62800

каолин, обработен с флюс

 

62960

000050-21-5

млечна киселина

 

63040

000138-22-7

млечна киселина, бутилов естер

 

63280

000143-07-7

лауринова киселина

 

63760

008002-43-5

Лецитин

 

63840

000123-76-2

левулинова киселина

 

63920

000557-59-5

лигноцериева киселина

 

64015

000060-33-3

Линолова киселина

 

64150

028290-79-1

линоленова киселина

 

64500

лизин, соли

 

64640

001309-42-8

магнезиев хидроксид

 

64720

001309-48-4

магнезиев оксид

 

64800

00110-16-7

малеинова киселина

ОГСМ = 30 mg/kg (4)

65020

006915-15-7

ябълчена киселина

 

65040

000141-82-2

малонова киселина

 

65520

000087-78-5

манитол

 

65920

066822-60-4

N-метакрилоилоксиетил-N,N-диметил-N-карбоксиметил-амониев хлорид, натриева сол – октадецил метакрилат-етил метакрилат-цикохексил метакрилат-N-винил-2-пирро-лидон, съполимери

 

66200

037206-01-2

метилкарбоксиметилцелулоза

 

66240

009004-67-5

метилцелулоза

 

66560

004066-02-8

2,2′-метиленбис(4-метил-6-циклохексилфенол)

ОГСМ = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2′-метиленбис(4-метил-6-(1-метилциклохексил)фенол)

ОГСМ = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

метилетилцелулоза

 

66695

метилхидроксиметилцелулоза

 

66700

009004-65-3

метилхидроксипропилцелулоза

 

66755

002682-20-4

2-метил-4-изотиазолин-3-он

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,02 mg/kg, заедно със стандартното аналитично отклонение)

67120

012001-26-2

слюда

 

67170

смес от (80 % до 100 % воден разтвор на) 5,7-ди-терц-бутил-3-(3,4-диметил-фенил)-2(3Н)-бензофуранон и (0 % до 20 % воден разтвор на) 5,7-ди-терц-бутил-3-(2,3-диметил-фенил)-2(3Н)-бензофуранон

ГСМ = 5 mg/kg

67180

смес от (50 % воден разтвор на) фталова киселина, n-децил n-октил естер, (25 % воден разтвор на) фталова киселина ди-n-децил естер, и (25 % воден разтвор на) фталова киселина ди-n-децил естер, и (25 % воден разтвор на) фталова киселина ди-n-октил естер

ГСМ = 5 mg/kg (1)

67200

001317-33-5

молибденов дисулфид

 

67840

монтанови киселини и/или техните естери с етиленгликол и/или 1,3-бутандиол и/или глицерол

 

67850

008002-53-7

монтанвакс

 

67891

000544-63-8

миристинова киселина

 

68040

003333-62-8

7-[2H-нафто-(1,2-D)триазол-2-ол]-3-фенилкумарин

 

68125

037244-96-5

нефелин сиенит

 

68145

080410-33-9

2,2′,2″-нитрило(триетилтрис(3,3′,5,5′-тетра-терц-бутил-1,1′-би-фенил-2,2′-диил)фосфит)

ГСМ = 5 mg/kg (сбор от фосфит и фосфат)

68960

000301-02-0

олеамид

 

69040

000112-80-1

олеинова киселина

 

69760

000143-28-2

олеилов алкохол

 

70000

070331-94-1

2,2′-оксамидобис[етил-3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)-пропионат]

 

70240

012198-93-5

озокерит

 

70400

000057-10-3

палмитова киселина

 

71020

000373-49-9

палмитолеинова киселина

 

71440

009000-69-5

пектин

 

71600

000115-77-5

пентаеритрит

 

71635

025151-96-6

пентаеритрит диолеат

ГСМ = 0,05 mg/kg. Да не се ползва при полимери в контакт с храни, за които е определен моделен разтвор D в Директива 85/572/ЕИО.

71670

178671-58-4

пентаеритрит тетракис (2-циано-3,3-дифенилакрилат)

ГСМ = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

пентаеритрит тетракис [3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)-пропионат]

 

71720

000109-66-0

пентан

 

72640

007664-38-2

фосфорна киселина

 

73160

фосфорна киселина, моно- и ди-n-алкил(C16 и C18) естери

ГСМ = 0,05 mg/kg

73720

000115-96-8

фосфорна киселина, трихлоретил естер

ГСМ = да не се установява (ЧМ = 0,02 mg/kg, заедно със стандартното отклонение)

74010

145650-60-8

фосфориста киселина, бис(2,4-ди-терц-бутил-6-метилфе-нил) етил естер

ГСМ = 5 mg/kg (сбор от фосфит и фосфат

74240

031570-04-4

фосфориста киселина, трис(2,4- ди-терц-бутилфенил)естер

 

74480

000088-99-3

о-фталова киселина

 

76320

000085-44-9

фталов анхидрид

 

76721

009016-00-6

063148-62-9

полидиметилсилоксан (мол.т.> 6800)

В съответствие със спецификациите, посочени в Приложение V.

76730

полидиметилсилоксан, гама-хидроксипропилиран

ГСМ = 6 mg/kg

76865

полиестери на 1,2-пропандиол и/или 1,3- и/или 1,4-бутан- диол и/или полипропиленгликол с адипинова киселина, също завършващи на оцетна киселина или мастни киселини C10-C18 или n-октанол и/или n-деканол

ГСМ = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

полиетиленгликол

 

77600

061788-85-0

полиетиленгликол естер на хидрогенирано рициново масло

 

77702

полиетиленгликол естери на алифатни монокарб. Киселини (C6-C22) и техните амониеви и натриеви сулфати

 

77895

068439-49-6

полиетиленгликол (ЕО = 2-6) моноалкил (C16-C18) етер

ГСМ = 0,05 mg/kg

79040

009005-64-5

полиетиленгликол сорбитан монолаурат

 

79120

009005-65-6

полиетиленгликол сорбитан моноолеат

 

79200

009005-66-7

полиетиленгликол сорбитан монопалмитат

 

79280

009005-67-8

полиетиленгликол сорбитан моностеарат

 

79360

009005-70-3

полиетиленгликол сорбитан триолеат

 

79440

009005-71-4

полиетиленгликол сорбитан тристеарат

 

80240

029894-35-7

полиглицерол рицинолеат

 

80640

полиоксиалкил (C2-C4) диметилполисилоксан

 

80720

008017-16-1

полифосфорни киселини

 

80800

025322-69-4

полипропиленгликол

 

81220

192268-64-7

поли-[[6-[N-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-n-бутил-амино]-1,3,5-триазин-2,4-диил][(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)имино]-1,6-хександиил-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)имино]]-алфа-[N,N,N′,N′-тетрабутил-N″-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-N″-[6-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидиниламино)-хексил]-[1,3,5-триазин-2,4,6-триамин]-омега-N,N,N′,N′-тетрабутил-1,3,5-триазин-2,4-диамин

ГСМ = 5 mg/kg

81515

087189-25-1

поли(цинк глицеролат)

 

81520

007758-02-3

калиев бромид

 

81600

001310-58-3

калиев хидроксид

 

81760

прах, люспи и влакна на месинг, бронз, мед, неръждаема стомана, калай и сплави на мед, калай и желязо

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразен като мед); ГСМ = 48 mg/kg (изра-зена като желязо)

81840

000057-55-6

1,2-пропандиол

 

81882

000067-63-0

2-пропанол

 

82000

000079-09-4

пропионова киселина

 

82080

009005-37-2

1,2-пропиленгликол алгинат

 

82240

022788-19-8

1,2-пропиленгликол дилаурат

 

82400

000105-62-4

1,2-пропиленгликол диолеат

 

82560

033587-20-1

1,2-пропиленгликол дипалмитат

 

82720

006182-11-2

1,2-пропиленгликол дистеарат

 

82800

027194-74-7

1,2-пропиленгликол монолаурат

 

82960

001330-80-9

1,2-пропиленгликол моноолеат

 

83120

029013-28-3

1,2-пропиленгликол монопалмитат

 

83300

001323-39-3

1,2-пропиленгликолмоностеарат

 

83320

пропилхидроксиетилцелулоза

 

83325

пропилхидроксиметилцелулоза

 

83330

пропилхидроксипропилцелулоза

 

83440

002466-09-3

пирофосфорна киселина

 

83455

013445-56-2

пирофосфориста киселина

 

83460

012269-78-2

пирофилит

 

83470

014808-60-7

кварц

 

83599

068442-12-6

Продукти от реакцията на олеинова киселина, 2-меркапто-етил естер, с дихлордиметилкалай, натриев сулфид и три-хлорметилкалай

ОГСМ = 0,18 mg/kg (16) (изразена като калай);

83610

073138-82-6

смолисти киселини и колофонови киселини

 

83840

008050-09-7

колофон

 

84000

008050-31-5

колофон, естер с глицерол

 

84080

008050-26-8

колофон, естер с пентаеритрит

 

84210

065997-06-0

колофон, хидрогениран

 

84240

065997-13-9

колофон, хидрогениран, естер с глицерол

 

84320

008050-15-5

колофон, хидрогениран, естер с метанол

 

84400

064365-17-9

колофон, хидрогениран, естер с пентаеритрит

 

84560

009006-04-6

каучук, естествен

 

84640

000069-72-7

салицилова киселина

 

85360

000109-43-3

себацинова киселина

 

85600

силикати, естествени

 

85610

силикати, естествени, силанирани (с изключение на азбест)

 

85680

001343-98-2

силициева киселина

 

85840

053320-86-8

силициева киселина, литиево-магнезиева-натриева сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (8) (изразена като литий)

86000

силициева киселина, силилирана

 

86160

000409-21-2

силиконов карбид

 

86240

007631-86-9

силиконов диоксид

 

86285

силиконов диоксид, силаниран

 

86560

007647-15-6

натриев бромид

 

86720

001310-73-2

натриев хидроксид

 

87040

001330-43-4

натриев тетраборат

ОГСМ = 6 mg/kg (23) (изразена като бор) без да се накърняват разпоредбите на Директива 98/83/ЕО относно вода за консумация от човека (ОВ 330, 5.12.1998, стр. 32).

87200

000110-44-1

сорбинова киселина

 

87280

029116-98-1

сорбитан диолеат

 

87520

062568-11-0

сорбитан монобехенат

 

87600

001338-39-2

сорбитан монолаурат

 

87680

001338-43-8

сорбитан моноолеат

 

87760

026266-57-9

сорбитан монопалмитат

 

87840

001338-41-6

сорбитан моностеарат

 

87920

061752-68-9

сорбитан тетрастеарат

 

88080

026266-58-0

сорбитан триолеат

 

88160

054140-20-4

сорбитан трипалмитат

 

88240

026658-19-5

сорбитан тристеарат

 

88320

000050-70-4

сорбитол

 

88600

026836-47-5

сорбитол моностеарат

 

88640

008013-07-8

соево масло, епоксидирано

В съответствие със спецификациите, посочени в Приложение V.

88800

009005-25-8

скорбяла, може да се яде

 

88880

068412-29-3

скорбяла, хидролизирана

 

88960

000124-26-5

стеарамид

 

89040

000057-11-4

стеаринова киселина

 

89200

007617-31-4

стеаринова киселина, медна сол

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразена като мед)

89440

стеаринова киселина, естери с етиленгликол

ОГСМ = 30 mg/kg (3)

90720

058446-52-9

стеароилбензоилметан

 

90800

005793-94-2

стеароил-2-лактилна киселина, калциева сол

 

90960

000110-15-6

янтарна киселина

 

91200

000126-13-6

захароза ацетат изобутарат

 

91360

000126-14-7

захароза октаацетат

 

91840

007704-34-9

сяра

 

91920

007664-93-9

сярна киселина

 

92030

010124-44-4

сярна киселина, медна сол

ОГСМ = 30 mg/kg (7) (изразена като мед)

92080

014807-96-6

талк

 

92150

001401-55-4

танинови киселини

Според JECFA спецификациите

92160

000087-69-4

винена киселина

 

92195

таурин, соли

 

92205

057569-40-1

терефталова киселина, диестер на 2,2′-метиленбис(4-метил-6-терц-бутилфенол)

 

92350

000112-60-7

тетраетиленгликол

 

92640

000102-60-3

N,N,N′,N′-тетракис(2-хидроксипропил)етилендиамин

 

92700

078301-43-6

2,2,4,4-тетраметил-20-(2,3-епоксипропил)-7-окса-3,20-диазадиспиро-(5.1.11.2)-хенеикозан-21-он, полимер

ГСМ = 5 mg/kg

92930

120218-34-0

тиодиетанолбис(5-метоксикарбонил-2,6-диметил-1,4-дихидропиридин-3-карбоксилат)

ГСМ = 6 mg/kg

93440

013463-67-7

титанов диоксид

 

93520

000059-02-9

010191-41-0

алфа-токоферол

 

93680

009000-65-1

трагант лепило

 

93720

000108-78-1

2,4,6-триамоно-1,3,5-триазин

ГСМ = 30 mg/kg

94320

000112-27-6

триетиленгликол

 

94960

000077-99-6

1,1,1-триметилолпропан

ГСМ = 6 mg/kg

95200

001709-70-2

1,3,5-триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-терц-бутил-4-хидрокси-бензил)бензен

 

95270

161717-32-4

2,4,6-трис(терц-бутил)фенил 2-бутил-2-етил-1,3-пропандиол фосфит

ГСМ = 2 mg/kg (като сбор от фосфит, фосфат и хидролизния продукт = ТТВР)

95725

110638-71-6

вермикулит, продукт от реакция с лимонена киселина, литиева сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (8) (изразен като литий)

95855

007732-18-5

вода

В съответствие с Директива 98/83/ЕИО

95859

восъци, рафинирани, производни на въглеводородна смес (на нефтена или синтетична основа)

В съответствие със спецификациите, посочени в Приложение V.

95883

бели минерални масла, парафинови, производни на въглеводородна смес на нефтена основа

В съответствие със спецификациите, посочени в Приложение V.

95905

013983-17-0

уоластонит

 

95920

дървесно брашно и влакна, необработени

 

95935

011138-66-2

ксантан гум

 

96190

020427-58-1

цинков хидроксид

 

96240

001314-13-2

цинков оксид

 

96320

001314-98-3

цинков сулфид

 

Раздел Б

Непълен списък на добавките, посочени в член 4, параграф 2

Реф. No

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификация

(1)

(2)

(3)

(4)

30180

002180-18-9

оцетна киселина, манганова сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразена като манган)

31520

061167-58-6

акрилна киселина, 2-терц-бутил-6-(3-терц-бутил-2-хидрокси-5метил-бензил)-4-метилфенилов естер

ГСМ = 6 mg/kg

31920

000103-23-1

адипинова киселина, бис (2-етилхексилов) естер

ГСМ = 18 mg/kg (1)

34230

алкил (С822) сулфонови киселини

ГСМ = 6 mg/kg

35760

001309-64-4

антимонов триоксид

ГСМ = 0,02 mg/kg (изразен като антимон, вкл. аналитично стандартно отклонение)

36720

017194-00-2

бариев хидроксид

ОГСМ = 1 mg/kg (12) (изразен като барий)

36800

010022-31-8

бариев нитрат

ОГСМ = 1 mg/kg (12) (изразен като барий)

38240

000119-61-9

бензофенон

ГСМ = 0,6 mg/kg

38560

007128-64-5

2,5 бис (5-терц-бутил-2-бензоксазолил) тиофен

ГСМ = 0,6 mg/kg

38700

063397-60-4

бис (2-карбобутоксиетил) калаен-бис(изооктил меркаптоацетат)

ГСМ = 18 mg/kg

38800

032687-78-8

N-N′-бис (3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил) пропионил) хидразид

ГСМ = 15 mg/kg

38820

026741-53-7

бис (2,4-ди-терц бутилфенил) пентаеритритол дифосфит

ГСМ = 0,6 mg/kg

39060

035958-30-6

1,1-бис (2-хидрокси-3,5-ди-терц-бутилфенил)етан

ГСМ = 5 mg/kg

39090

N-N′-бис (2-хидроксиетил)алкил (С8-С18)амин

ОГСМ = 1,2 mg/kg (13)

39120

N-N′-бис (2-хидроксиетил)алкил (С8-С18)амин хидрохлориди

ОГСМ = 1,2 mg/kg (13) изразен като третичен амин (изразен без HCl)

40000

000991-84-4

2,4 бис(октилмеркапто)-6-(4-хидрокси-3,5-ди-терц-бутиланилино)-1,3,5-триазин

ГСМ = 30 mg/kg

40020

110553-27-0

2,4 бис(октилтиометил)-6-метилфенол

ГСМ = 6 mg/kg

40160

061269-61-2

N-N′-бис (2,6,6,6-тетраметил-4-пиперидил) хексаметилен диамин-1,2-дибромоетан, съполимер

ГСМ = 2,4 mg/kg

40800

013003-12-8

4,4′-бутилиден-бис(6-терц-бутил-3-метилфенил-дитридецил фосфит)

ГСМ = 6 mg/kg

40980

019664-95-0

бутанова киселина, манганова сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразена като манган)

42000

063438-80-2

(2-карбобутоксиетил)калай-трис (изооктил меркаптоацетат)

ГСМ = 30 mg/kg

42400

010377-37-4

въглеродна киселина, литиева сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (8) (изразена като литий)

42480

000584-09-8

въглеродна киселина, рубидиева сол

ГСМ = 12 mg/kg

43600

004080-31-3

1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид

ГСМ = 0,3 mg/kg

43680

000075-45-6

хлородифруорометан

ГСМ = 6 mg/kg (и в съответствие със спецификациите, залегнали в Приложение V.

44960

011104-61-3

кобалтов окис

ОГСМ = 0,0 5 mg/kg (14) (изразен като кобалт)

45440

бутил- и стеарат-съдържащи крезоли

ГСМ = 12 mg/kg

45650

006197-30-4

2-циано-3,3-дифенилакрилна киселина, 2-етилхексилов естер

ГСМ = 0,05 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-ди-терц-бутил-4-етилфенол

КМП = 4,8 mg/dm2

47600

084030-61-5

ди-n-додецилкалай бис(изооктил меркаптоацетат)

ГСМ = 12 mg/kg

48640

000131-56-6

2,4-дихидроксибензофенон

ОГСМ = 6 mg/kg (15)

48800

000097-23-4

2,2′-дихидрокси-5,5′-дихлородифенилметан

ГСМ = 12 mg/kg

48880

000131-53-3

2,2′-дихидрокси -4-метоксибензофенон

ОГСМ = 6 mg/kg (15)

49600

026636-01-1

диметилин бис(изооктил меркаптоацетат)

ОГСМ = 0,18 mg/kg (16) (изразен като калай)

49840

002500-88-1

диоктадецил дисулфид

ГСМ = 3 mg/kg

50160

ди-n-октилин бис(ен-алкил(С10-С16) меркапто ацетат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50240

010039-33-5

ди-n-октилин бис(2-етилхексил малеат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50320

015571-58-1

ди-n-октилин бис(2-етилхексил меркаптоацетат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50360

ди-n-октилин бис(етил малеат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50400

033568-99-9

ди-n октилин бис(изооктил малеат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50480

026401-97-8

ди-n-октилин бис(изооктил меркаптоацетат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50560

ди-n-октилин 1,4-бутандиол бис(меркаптоацетат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50640

003648-18-8

ди-n-октилин дилаурат

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50720

015571-60-5

ди-n-октилин дималеат

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50800

ди-n-октилин дималеат, естеризиран

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50880

ди-n-октилин дималеат, полимери (N = 2-4)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

50960

069226-44-4

ди-n-октилин етиленгликол бис(меркаптоацетат)

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

51040

015535-79-2

ди-n-октилин меркаптоацетат

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

51120

ди-n-октилин тиобензоат 2-етилхексил меркаптоацетат

ОГСМ = 0,04 mg/kg (17) (изразен като калай)

51570

000127-63-9

дифенил сулфон

ОГСМ = 3 mg/kg (25)

51680

000102-08-9

N,N′-дифенилтеоурея

ГСМ = 3 mg/kg

52000

027176-87-0

додецилбензенсулфонова киселина

ГСМ = 30 mg/kg

52320

052047-59-3

2-(4-додецилфенил)индол

ГСМ = 0,06 mg/kg

52880

023676-09-7

4-етоксибензоена киселина, етилов естер

ГСМ = 3,6 mg/kg

53200

023949-66-8

2-етокси-2′-етилоксанилид

ГСМ = 30 mg/kg

58960

000057-09-0

хексадецилтриметил-амониев бромид

ГСМ = 6 mg/kg

59120

023128-74-7

1,6-хексаменилен-бис(3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил) пропионамид

ГСМ = 45 mg/kg

59200

035074-77-2

1,6-хексаметилен-бис(3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил) пропионат)

ГСМ = 6 mg/kg

60320

070321-86-7

2-[2-хидрокси-3,5-бис(1,1-диметилбензил)фенил) бензотриазол

ГСМ = 1,5 mg/kg

60400

003896-11-5

2-(2′-хидрокси-3′-терц-бутил-5′-метилфенил)5-хлоробензотриазол

ОГСМ = 30 mg/kg (19)

60800

065447-77-0

1-(2-хидроксиетил)-4-хидрокси-2,2,6,6-тетраметил пиперидин-янтарна киселина, диметилов естер, съполимер

ГСМ = 30 mg/kg

61280

003293-97-8

2-хидрокси-4-ен-хексилоксибензофенон

ОГСМ = 6 mg/kg (15)

61360

000131-57-7

2-хидрокси-4-метоксибензофенон

ОГСМ = 6 mg/kg (15)

61440

002440-22-4

2-(2′-хидрокси-5′-метилфенил)бензотриазол

ОГСМ = 30 mg/kg (19)

61600

001843-05-6

2-хидрокси-4-ен-октилоксибензофенон

ОГСМ = 6 mg/kg (15)

63200

051877-53-3

млечна киселина, манганова сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразен като манган)

64320

010377-51-2

литиев йодид

ОГСМ = 1 mg/kg (11) (изразен като йод) и ОГСМ = 0,6 mg/kg (8) (изразен като литий)

65120

007773-01-5

манганов хлорид

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразен като манган)

65200

012626-88-9

манганов хидрокис

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразен като манган)

65280

010043-84-2

манганов хипофосфит

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразен като манган)

65360

011129-60-5

манганов окис

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразен като манган)

65440

манганов пирофосфит

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразен като манган)

66360

085209-91-2

2,2′-метилен бис(4,6ди-терц-бутилфенил) натриев фосфат

ГСМ = 5 mg/kg

66400

000088-24-4

2,2′-метилен бис(4-етил-6-терц-бутилфенол)

ОГСМ = 1,5 mg/kg (20)

66480

000119-47-1

2,2′-метилен бис(4-метил-6-терц-бутилфенол)

ОГСМ = 1,5 mg/kg (20)

67360

067649-65-4

моно-n-додецилтин трис(изооктил меркаптоацетат)

ГСМ = 24 mg/kg

67520

054849-38-6

монометилин трис(изооктил меркаптоацетат)

ОГСМ = 0,18mg/kg (16) (изразен като калай)

67600

моно-n-октилин трис(алкил (С10-С16) меркаптоацетат

ОГСМ = 1,2 mg/kg (18) (изразен като калай)

67680

027107-89-7

моно-n-октилин трис(2-етилхексил меркаптоацетат

ОГСМ = 1,2 mg/kg (18) (изразен като калай)

67760

026401-86-5

моно-n-октилин трис(изооктил меркаптоацетат)

ОГСМ = 1,2 mg/kg (18) (изразен като калай)

68078

027253-31-2

неодеканова киселина, кобалтова сол

ОГСМ = 0,05 mg/kg (изразена като неодеканова киселина) и ОГСМ = 0,05mg/kg (14) (изразена като кобалт). Да не се използва в полимери, влизащи в контакт с храни, за които в Директива 85/572/ЕИО се определен моделен разтвор D.

68320

002082-79-3

октадецил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил) пропионат

ГСМ = 6 mg/kg

68400

010094-45-8

октадецилерукамид

ГСМ = 5 mg/kg

68860

004724-48-5

n-октилофосфонова киселина

ГСМ = 0,05 mg/kg

69840

016260-09-6

олеипалмитамид

ГСМ = 5 mg/kg

72160

000948-65-2

2-фенилиндол

ГСМ = 15 mg/kg

72800

001241-94-7

фосфорна киселина, дифенил 2-етилхексилов естер

ГСМ = 2,4 mg/kg

73040

013763-32-1

фосфорна киселина, литиеви соли

ОГСМ = 0,6 mg/kg (8) (изразени като литий)

73120

010124-54-6

фосфорна киселина, манганова сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (10) (изразена като манган)

74400

фосфорна киселина, трис(нонил-и/или дионилфенил) естер

ГСМ = 30 mg/kg

77440

полиетиленгликол дирицинолеат

ГСМ = 42 mg/kg

77520

061791-12-6

полиетиленгликол естер или рициново масло

ГСМ = 42 mg/kg

78320

009004-97-1

полиетиленгликол монорицинолеат

ГСМ = 42 mg/kg

81200

071878-19-8

поли[(1,1,3,3-тетраметилбутил) амино]-1,3,5-триазин-2,4-дил]-[2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидел)-имино] хексаметилен[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил) имино]

ГСМ = 3 mg/kg

81680

007681-11-0

калиев йодид

ОГСМ = 1 mg/kg (11) (изразен като йод)

82020

019019-51-3

пропионова киселина, кобалтова сол

ОГСМ = 0,05 mg/kg (14) (изразен като кобалт)

83595

119345-01-6

Продукт на реакцията на ди -терц-бутилосулфонид с бифенил, получен чрез кондензация на 2,4-ди-терц-бутилфенол с продукта на Фридел Крафтова реакция на фосфорен трихлорид и бифенил

ГСМ = 18 mg/kg и в съответствие със спецификацията, посочена в Приложение V.

83700

000141-22-0

рицинолеинова киселина

ГСМ = 42 mg/kg

84800

000087-18-3

салицилова киселине, 4-терц-бутилфенилов естер

ГСМ = 12 mg/kg

84880

000119-36-8

салицилова киселина, метилов естер

ГСМ = 30 mg/kg

85760

012068-40-5

салицилова киселина, литиево-алуминиева сол (2:1:1)

ОГСМ = 0,6 mg/kg (8) (изразена като литий)

85920

012627-14-4

салицилова киселина, литиева сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (8) (изразена като литий)

86800

007681-82-5

натриев йодид

ОГСМ = 1 mg/kg (11) (изразен като натрий)

86880

натриев моноалкилдиалкилфенокси-бензендисулфонат

ГСМ = 9 mg/kg

89170

013586-84-0

стеаринова киселина, кобалтова сол

ОГСМ = 0,05 mg/kg (14) (изразена като кобалт)

92000

007727-43-7

сярна киселина, бариева сол

ОГСМ = 1 mg/kg (12) (изразена като барий)

92320

тетрадецил-полиетиленгликолов (ЕО = 3-8) етер на гликоловата киселина

ГСМ = 15 mg/kg

92560

038613-77-3

тетракис(2,4-ди-терц-бутил-фенил)4,4′-бифенилилен дифосфонит

ГСМ = 18 mg/kg

92800

000096-69-5

4,4′-тиобис(6-терц-бутил-3-метилфенол

ГСМ = 0,48 mg/kg

92880

041484-35-9

тиодиетанол бис(3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидрокси фенил) пропионат

ГСМ = 2,4 mg/kg

93120

000123-28-4

тиодипропионова киселина, дидодецилов естер

ОГСМ = 5 mg/kg (21)

93280

000693-36-7

тиодипропионова киселина, диоктадецилов естер

ОГСМ = 5 mg/kg (21)

94560

000122-20-3

триизопропаноламин

ГСМ = 5 mg/kg

95000

028931-67-1

триметилопропан триметакрилат-метил метакрилат съполимер

 

95280

040601-76-1

1,3,5-трис(4-терц-бутил-3-хидрокси-2,6-диметилбензил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион

ГСМ = 6 mg/kg

95360

027676-62-6

1,3,5-трис(3,5-ди-терц-бутил-4-хидрокси-2,6-диметилбензил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион

ГСМ = 5 mg/kg

95600

001843-03-4

1,1,3-трис(2-метил-4-хидрокси-5-терц-бутилфенил) бутан

ГСМ = 5 mg/kg


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ БАКТЕРИАЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификация

(1)

(2)

(3)

(4)

18888

080181-31-3

3-хидроксибутанова киселина-3-хидроксипентанова киселина, съполимер

ГСМ = 0,05 mg/kg за кротоновата киселина (като примес) и съгласно спецификацията, определена в приложение V.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Част А:   Обща спецификация

Материалите и предметите, при чиято изработка са използвани изоцианати или оцветители, приготвени чрез диазовръзка, не бива да отделят първични ароматни амини (под формата на анилин) в установимо чрез анализ количество (граница на откриваемост = 0,02 mg/kg храна или хранителен моделен разтвор, включително аналитично стандартно отклонение). От това ограничение обаче се изключва стойностна на миграция на първичните ароматни амини, посочени в настоящата директива.

Част Б:   Други спецификации

Реф. №

ДРУГИ СПЕЦИФИКАЦИИ

16690

Дивинилбензен

Може да съдържа до 40 % етилвинилбензен.

18888

Съполимер на 3-хидроксибутанова киселина-3-хидроксипентанова киселина,

Определение

Съполимерите се получават при контролирана ферментация на Alcaligenes eutropus cepa с използване на глюкоза и пропанова киселина като източници на въглерод. Използваният микроорганизъм не е генетично моделиран, но е извлечен от един див щам на Alcaligenes eutropus — H16 NCIMB 10442. Основната концентрирана биомаса от микроорганизми се съхранява в сухо замразени ампули. Неосновната/работна биомаса се приготвя от основната, съхранява се в течен азот и се използва за приготвяне на инокулум за ферментационната вана. Пробите от ферментационната вана се изследват всекидневно микроскопски и за промени в морфологията на колонията в агар среда с различна температура. Съполимерите се изолират от топлиннообработените бактерии чрез контролирано изваряване, миене и сушене на другите клетъчни компоненти. Тези съполимери нормално се предлагат под формата на получени чрез топене гранули, съдържащи добавки като: реагенти, образуващи активни центрове, пластификатори, пълнители, стабилизатори и пигменти, които отговарят на общата и индивидуална спецификация.

Химично наименование

Поли(3-D-хидроксибутаноат-ко-3-D-хидроксипентаноат)

CAS №

080181-31-3

Структурна формула

Image

където n/(m + n) е по-голямо от нула и по-малко или равно на 0,25

Средно молекулно тегло

Не по-малко от 150 000 далтона (измерено чрез гел-проникваща хроматография)

Състав

Не по-малко от 98 % Поли(3-D-хидроксибутаноат-ко-3-D-хидроксипентаноат) анализиран след хидролиза като смес на 3-D-хидроксибутанова и 3-D-хидроксипентанова киселина.

Описание

Бял до белезникав прах — след изолиране

Характеристики

Тестове за идентификация:

Разтворимост

Разтворим в хлорирани въглеводороди като хлороформ или дихлорометан, но практически неразтворим в етанол, алифатни алкани и вода.

Миграция

Миграцията на кротонова киселина не трябва да надвишава 0,05 mg/kg храна.

Чистота

Преди гранулиране, съполимерната прахообразна маса трябва да съдържа:

— Азот

Не повече от 2 500 mg/kg пластмаса

— Цинк

Не повече от 100 mg/kg пластмаса

— Мед

Не повече от 5 mg/kg пластмаса

— Олово

Не повече от 2 mg/kg пластмаса

— Арсен

Не повече от 1 mg/kg пластмаса

— Хром

Не повече от 1 mg/kg пластмаса

23547

Полидиметилсилоксан (молекулно тегло > 6 800)

Минимален вискозитет 100 × 10–6 m2/s (= 100 сантистокса) при 25 °С

25385

Триалиламин

40 mg/kg хидрогел при съотношение 1 kg храна към максимум 1,5 g хидрогел. Да се използва само при хидрогелове, които са предназначени за непряк допир с храната.

38320

4-(2-бензоксазолил)-4′-(5-метил-2-бензоксазолил) стилбен

Не повече от 0,05 тегл. % (количество от използваното вещество/количеството по формула)

43680

Хлородифлуорометан

Съдържание на хлорофлуорометан под 1 mg/kg от веществото

47210

Дибутилтиокалаена киселина полимер

Молекуларна единица = (C8H18S3Sn2) (n = 1,5-2)

76721

Полидиметилсилоксан (молекулно тегло > 6 800)

Минимален вискозитет 100 × 10–6 m2/s (= 100 сантистокса) при 25 °С

83595

Продукт от реакцията на ди-терц-бутилфосфонит с бифенил, получен чрез кондезация на 2,4-ди-терц-бутилфенол с продукта на Фридел Крафтовата реакция на фосфорен трихлорид и бифенил

Състав:

4,4′-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит] (номер по регистъра на химическите вещества 38613-77-3) (36-46 %-но съотношение (1))

4,3′-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит] (номер по регистъра на химическите вещества 118421-00-4) (17-23 %-но съотношение (1))

3,3′-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит] (номер по регистъра на химическите вещества 118421-01-5) (1-5 %-но съотношение (1))

4-бифенилен-0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит (номер по регистъра на химическите вещества 91362-37-7) (11-19 %-но съотношение (1))

три (2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфит (номер по регистъра на химическите вещества 31570-04-4) (9-18 %-но съотношение) (1)

4,4′-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонат-0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит(номер по регистъра на химическите вещества 112949-97-0) (< 5 %-но съотношение (1))

Друга спецификация:

Съдържание на фосфор от мин. 5,4 % до макс. 5,9 %

Киселинна стойност макс. 10 mg KOH на грам

Температура на топене от 85° до 110 °С

88640

Соево масло, епоксидирано

Оксиран < 8 %, йодно число < 6

95859

Восъци, рафинирани, производни на въглеводородна смес (на нефтена или синтетична основа)

Продуктът трябва да има следните характеристики:

Съдържание на минерални въглеводороди с карбоново число под 25, не повече от 5 %-но съотношение вещество/смес

Вискозитет не по-нисък от 11 × 10-6 m2/s (= 11 сантистокса) при 100 °С

Средно молекулно тегло не по-ниско от 500.

95883

Светли минерални масла, парафинови, производни на въглеводородна смес на нефтена основа

Продуктът трябва да има следните характеристики:

Съдържание на минерални въглеводороди с карбоново число под 25, не повече от 5 %-но съотношение субстанция (смес)

Вискозитет не по-нисък от 8,5 × 10-6 m2/s (= 8,5 сантистокса) при 100 °С

Средно молекулно тегло не по-ниско от 480.


(1)  Количество използвано вещество/количество смес.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

БЕЛЕЖКИ ПО КОЛОНА „ОГРАНИЧЕНИЯ И/ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ“

(1)

Внимание: има риск от превишаване на ГСМ при използване на мастни моделни разтвори.

(2)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под Реф. №: 10060 и 23920.

(3)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под Реф. №: 15760, 16990, 47680, 53650 и 89440.

(4)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под Реф. №: 19540, 19960 и 64800.

(5)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под Реф. №: 14200, 14230 и 41840.

(6)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под Реф. №: 66560 и 66580.

(7)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под Реф. №: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 и 92030.

(8)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под Реф. №: 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 и 95725.

(9)

Внимание: има риск миграцията на веществото да влоши органолептичните характеристики на храната, с която е в контакт и, тогава, готовият продукт вече няма да отговаря на изискванията по второто тире от член 2 на Директива 89/109/ЕИО.

(10)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 и 73120.

(11)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 45200, 64320, 81680 и 86800.

(12)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 36720, 36800, 36840 и 92000.

(13)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 39090 и 39120.

(14)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 44960, 68078, 82020 и 89170.

(15)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 и 61600.

(16)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 49600, 67520 и 83599.

(17)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 и 51120.

(18)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 67600, 67680 и 67760.

(19)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 60400, 60480 и 61440.

(20)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 66400 и 66480.

(21)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 93120 и 93280.

(22)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 17260 и 18670.

(23)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 13620, 36840, 40320 и 87040.

(24)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 13720 и 40580.

(25)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграционните нива на веществата, посочени под Реф. №: 16650 и 51570.

(26)

ОКМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва са бъде по-голямо от сбора на остатъчните количества на веществата, посочени под Реф. № 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 и 25270.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Част А

ОТМЕНЕНА ДИРЕКТИВА И НЕЙНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

(Посочена в член 10, параграф 1)

Директива 90/128/ЕИО на Комисията (ОВ 49, 13.12.1990 г., стр. 26)

Директива 92/39/ЕИО на Комисията (ОВ 168, 23.6.1992 г., стр. 21)

Директива 93/9/ЕИО на Комисията (ОВ 90, 14.4.1993 г., стр. 26)

Директива 95/3/ЕО на Комисията (ОВ 41, 23.2.1995 г., стр. 44)

Директива 96/11/ЕО на Комисията (ОВ 61, 12.3.1996 г., стр. 26)

Директива 1999/91/ЕО на Комисията (ОВ 310, 4.12.1999 г., стр. 41)

Директива 2001/62/ЕО на Комисията (ОВ 221, 17.8.2001 г., стр. 18)

Директива 2002/17/ЕО на Комисията (ОВ 58, 28.2.2002 г., стр. 19)

Част Б

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

(Посочени в член 10, параграф 1)

Директива

Крайни срокове

За въвеждане

За разрешаване на търговията с продуктите, които са в съответствие с настоящата директива

За забрана на търговията с тези продукти, които не са в съответствие с настоящата директива

90/128/ЕИО (ОВ L 349, 13.12.1990 г., стр. 26)

31 декември 1990 г.

1 януари 1991 г.

1 януари 1993 г.

92/39/ЕИО (ОВ L 168, 23.6.1992 г., стр. 21)

31 декември 1992 г.

31 март 1994 г.

1 април 1995 г.

93/9/ЕИО (ОВ L 90, 14.4.1993 г., стр. 26)

1 април 1994 г.

1 април 1994 г.

1 април 1996 г.

95/3/ЕО (ОВ L 41, 23.2.1995 г., стр. 44)

1 април 1996 г.

1 април 1996 г.

1 април 1998 г.

96/11/ЕО (ОВ L 61, 12.3.1996 г., стр. 26)

1 януари 1997 г.

1 януари 1997 г.

1 януари 1999 г.

1999/91/ЕО (ОВ L 310, 4.12.1999 г., стр. 41)

31 декември 2000 г.

1 януари 2002 г.

1 януари 2003 г.

2001/62/ЕО (ОВ L 221, 17.8.2001 г., стр. 18)

30 ноември 2002 г.

1 декември 2002 г.

1 декември 2002 г.

2002/17/ЕО (ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 19)

28 февруари 2003 г.

1 март 2003 г.

1 март 2004 г.1 март 2003 за материали и предмети, съдържащи дивинилбензен


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Директива 90/128/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 3 а

Член 4

Член 3 б

Член 5

Член 3 в

Член 6

Член 4

Член 7

Член 5

Член 8

Член 6

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII