03/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

129


32002L0066


L 192/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/66/EО НА КОМИСИЯТА

от 16 юли 2002 година

за изменение на приложенията към Директиви 76/895/EИО, 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО на Съвета за определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци, зърнени култури, храни от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/895/EИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. за определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци (1), последно изменена с Директива 2000/82/EО на Комисията (2), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 86/362/EИО на Съвета от 24 юли 1986 г. за определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнени култури (3), последно изменена с Директива 2002/42/EО на Комисията (4), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/EИО на Съвета от 24 юли 1986 г. за определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храни от животински произход (5), последно изменена с Директива 2002/42/EО, и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/EИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. за определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (6), последно изменена с Директива 2002/42/EО, и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

За зърнени култури и продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци, нивата на остатъците трябва да отразяват употребата на минимални количества пестициди, необходими за постигане на ефективна защита на растения, прилагани по такъв начин, че количеството остатъци да е практически възможно най-ниското и токсикологично допустимо, по-специално спрямо опазването на околната среда и защитата на здравето на потребителите по отношение на прогнозната допустима дневна доза (ДДД). За храни от животински произход нивата на остатъците трябва да отразяват консумацията от животните на зърнени култури и продукти от растителен произход, третирани с пестициди и, ако е целесъобразно, преките последствия от употребата на ветеринарни лекарства. Максималните нива на остатъци на Общността (МНО) представляват горната граница на количествата от такива остатъци, които могат да се открият в продуктите, когато производителите са спазвали добри селскостопански практики.

(2)

МНО за пестицидите трябва непрекъснато да се преразглеждат и могат да бъдат изменяни, за да се вземе предвид новата информация и данни. МНО трябва да се определят на границата на аналитично определяне, когато няма разрешени употреби.

(3)

Бяха приети решения от Комисията да не бъдат включвани активни вещества в приложение I към Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 юни 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), последно изменена с Директива 2002/48/EО на Комисията (8) за: линдан (Решение 2000/801/EО на Комисията) (9), куинтоцин (Решение 2000/816/EО на Комисията) (10), перметрин (Решение 2000/817/EО на Комисията) (11), зинеб (Решение 2001/245/EО на Комисията) (12) и паратион (Решение 2001/520/EО на Комисията) (13). Съгласно тези решения продуктите за растителна защита, съдържащи тези активни вещества, вече не се разрешават за употреба в Общността. Поради това е необходимо да бъдат добавени всички остатъци от пестициди, произтичащи от употребата на тези продукти за растителна защита, към приложенията на Директиви 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО, за да се позволи съответен надзор и контрол на забраната на тяхната употреба и за да се защити потребителят. Тъй като е невъзможно да се разграничи при рутинно наблюдение зинеб от други дитиокарбамати, не е възможно да се определят МНО за зинеб. За да се удовлетворят основателните очаквания за употреба на съществуващите запаси от пестициди, решенията на Комисията за невключване предоставиха гратисен период, така че е целесъобразно МНО, основаващи се на аргумента, че употребата на въпросното вещество не е разрешена в Общността, не следва да се прилагат до изтичането на гратисния период, прилаган за това вещество.

(4)

Максимални нива на остатъци вече са определени по отношение на линдан и паратион за някои продукти в приложение II към Директива 76/895/EИО (изменена с Директива 82/528/EИО на Комисията) (14), но настоящата директива позволява на държавите-членки да определят по-високи МНО. За да бъдат определени хармонизирани максимални количества на остатъци от пестициди за линдан и паратион във и върху плодове и зеленчуци на общностно равнище, е необходимо тези МНО да бъдат включени в Директива 90/642/EИО. Освен това МНО трябва да бъдат изменени с оглед оттеглянето на разрешителните на общностно равнище.

(5)

Максималните нива на остатъци в Общността и нивата, препоръчани от Кодекс алиментариус, са определени и оценени по сходни процедури. Съществуват ограничен брой максимални нива на остатъци в Кодекса за линдан, куинтоцин, перметрин и паратион. Те бяха отчетени при определянето на максимални нива на остатъци в настоящата директива. МНО на Кодекса, които ще бъдат препоръчани за оттегляне в близко бъдеще, не бяха взети предвид. МНО на Кодекса за линдан 0,1 мг/кг (яйца) и 0,7 мг/кг (птиче месо) са ГСОНП (гранични стойности на остатъци от неизвестен произход). Тези МНО не са определени на нивото, което би било резултат от текущата употреба на продукти за растителна защита, а отчитат факта, че предишната употреба на веществата е довела до остатъци, които могат да бъдат считани за замърсители. МНО, основани на МНО от Кодекса, след като бяха оценени в светлината на риска за потребителите, не беше установен риск при използването на токсикологични параметри, базирани на изследванията, с които Комисията разполага. ДДД за линдан е 0,001 мг/кг тт/ден (ССПО , 1997), като не се счита за необходима критична референтна доза, ДДД за паратион е 0,004 мг/кг тт/ден (ССПО, 1995), КРД е 0,01 мг/кг тт/ден (ССПО, 1995), ДДД за параметрин е 0,05 мг/кг тт/ден (ССПО, 1999), КРД не се счита за необходима, ДДД за куинтоцин е 0,01 мг/кг тт/ден (ССПО, 1995), КРД не се счита за необходима.

(6)

Общността уведоми Световната търговска организация за проекта на директива на Комисията, а получените коментари бяха взети предвид при окончателния вариант на директивата. МНО за специфични комбинации пестициди/култури, използвани в трети страни, могат да бъдат разглеждани от Комисията въз основа на предадени приемливи данни (15).

(7)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/895/EИО рубриките, отнасящи се до линдан и паратион, се заличават.

Член 2

В част А на таблицата от приложение II към Директива 86/362/EИО се добавят рубрики за следните остатъци от пестициди:

„Остатъци от пестициди

Максимални нива (мг/кг)

Линдан

0,01 (16) зърнени храни

Куинтоцин (сума от куинтоцин и пентахлоро-анилин, изразен като куинтоцин)

0,02 (16) зърнени храни

Перметрин (сума от изомери)

0,05 (16) зърнени храни

Паратион

0,05 (16) зърнени храни

Член 3

Добавят се рубрики за следните остатъци от пестициди към таблицата в част А на приложението към Директива 86/363/EИО:

Остатъци от пестициди

Максимално ниво (мг/кг)

На мазнини, съдържащи се в месо, месни заготовки, карантия и животински мазнини, изброени в приложение I с кодове по КН 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602(i) (iv)

За сурово краве мляко и пълномаслено краве мляко изброени в приложение I с код по КН 0401; за останалите храни с кодове по КН 0401, 0402, 0405 00, 0406 в съответствие със (ii) (iv)

На пресни яйца с черупки, в птичи яйца и яйчни жълтъци, изброени в приложение I с кодове по КН 0407 00 и 0408(iii) (iv)

„Линдан

Птиче месо 0,7 (17)

Други 0,2 (18)

0,001 (19)

0,1 (17)

Куинтоцин

0,01 (19)

0,01 (19)

0,01 (19)

Паратион

0,05 (19)

0,05 (19)

0,05 (19)

Член 4

В таблицата от приложение II към Директива 90/642/EИО рубриките за остатъци от пестициди, които фигурират в приложението към настоящата директива, се добавят или изменят.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

1.

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 30 ноември 2002 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.

Те прилагат тези разпоредби от 1 декември 2002 г. за линдан, куинтоцин и перметрин и от 1 май 2003 г. за паратион.

3.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 3, 6.1.2001 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 134, 22.5.2002 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71.

(7)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 19.

(9)  ОВ L 324, 21.12.2000 г., стр. 42.

(10)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 112.

(11)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 114.

(12)  ОВ L 88, 28.3.2001 г., стр. 19.

(13)  ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 47.

(14)  ОВ L 234, 9.8.1982 г., стр. 1.

(15)  Ръководни бележки относно допустимост на вноса — Документ 7169/VI/99 редакция 1.

(16)  Посочва по-ниска граница на аналитично определяне“

(17)  Тези МНО се основават на МНО от Кодекса (гранични стойности на остатъци от неизвестен произход) и не са резултат от употребата на продукти за растителна защита.

(18)  Въз основа на данни от мониторинг.

(19)  Посочва границата на аналитично определяне“.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Остатъци от пестициди и максимални нива на остатъци (мг/кг)

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат максимални нива на остатъци

Линдан

Куинтоцин (сума от куинтоцин, и пентахлороанилин, изразен като куинтоцин)

Перметрин (сума от изомери)

Паратион

1.

Плодове, пресни, сушени или необработени топлинно, консервирани чрез замразяване, без добавена захар; ядки

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

i)   

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

Грейпфрути

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

Зелени лимони

 

 

 

 

Мандарини (включително клементини и други хибриди)

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

Помело грейпфрути

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

ii)   

ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (със или без черупки)

Бадеми

 

 

 

 

Бразилски орехи

 

 

 

 

Кашу

 

 

 

 

Кестени

 

 

 

 

Кокосови орехи

 

 

 

 

Лешници

 

 

 

 

Макадамия

 

 

 

 

Северноамерикански орехи

 

 

 

 

Борови ядки

 

 

 

 

Шам-фъстъци

 

 

 

 

Орехи

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

iii)   

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

Ябълки

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

Дюли

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

iv)   

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

Кайсии

 

 

 

 

Череши

 

 

 

 

Праскови (включително нектарини и подобни хибриди)

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

v)   

ЯГОДОВИ ПЛОДОВЕ И ДРЕБНОПЛОДНИ

a)   

Десертно и винено грозде

Десертно грозде

 

 

 

 

Винено грозде

 

 

 

 

б) Ягоди (без диви)

 

 

 

 

в)   

Стеблени плодове (без диви)

Боровинки

 

 

 

 

Къпини Rubus

 

 

 

 

Кръстоски между малина и къпина

 

 

 

 

Малини

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

г)   

Други дребноплодни и ягодови плодове (без диви)

Боровинки (плодове от вида Vacciniummyrtillus)

 

 

 

 

Червени боровинки

 

 

 

 

Френско грозде (червено, черно и бяло)

 

 

 

 

Цариградско грозде

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

д) Диви ягоди и други плодове

 

 

 

 

vi)   

РАЗНИ

Авокадо

 

 

 

 

Банани

 

 

 

 

Фурми

 

 

 

 

Смокини

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

Кумкват

 

 

 

 

Личи

 

 

 

 

Манго

 

 

 

 

Маслини

 

 

 

 

Пасифлора

 

 

 

 

Ананаси

 

 

 

 

Нар

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

2.

Зеленчуци, пресни или необработени топлинно, замразени или сушени

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

i)   

КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ

Цвекло

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

Целина

 

 

 

 

Хрян

 

 

 

 

Земна ябълка

 

 

 

 

Артишок

 

 

 

 

Корен магданоз

 

 

 

 

Репички

 

 

 

 

Брадица

 

 

 

 

Сладки картофи

 

 

 

 

Шведско цвекло

 

 

 

 

Ряпа

 

 

 

 

Тропични картофи

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

ii)   

ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Чесън

 

 

 

 

Лук

 

 

 

 

Арпаджик

 

 

 

 

Зелен лук

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

iii)   

ПЛОДОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

a)   

сем. Картофови

Домати

 

 

 

 

Чушки

 

 

 

 

Патладжани

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

б)   

сем. Тиквови — ядивна кора

Краставици

 

 

 

 

Корнишони

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

в)   

сем. Тиквови — неядивна кора

Пъпеш

 

 

 

 

Тиква

 

 

 

 

Диня

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

г) Сладка царевица

 

 

 

 

iv)   

ЗЕЛЕВИ

а)   

Цветни зелеви

Броколи

 

 

 

 

Карфиол

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

б)   

Главести

Брюкселско зеле

 

 

 

 

Главесто зеле

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

в)   

Листни зелеви

Китайско зеле

 

 

 

 

Къдраво зеле

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

г) Алабаш

 

 

 

 

v)   

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПОДПРАВКИ

a)   

Салати и подобни

Кресон

 

 

 

 

Салата

 

 

 

 

Маруля

 

 

 

 

Широколистна цикория

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

б)   

Спанак и подобни

Спанак

 

 

 

 

Листа от цвекло

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

в) Воден кресон

 

 

 

 

г) Ендивия

 

 

 

 

д)   

Билки

Балдаран

 

 

 

 

Лук Allium schoenoprasum

 

 

 

 

Магданоз

 

 

 

 

Листа от целина

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

vi)   

БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

Фасул (с шушулка)

 

 

 

 

Фасул (без шушулка)

 

 

 

 

Грах (с шушулка)

 

 

 

 

Грах (без шушулка)

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

vii)   

СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

Аспержи

 

 

 

 

Артишок Cynara cardunculus

 

 

 

 

Целина

 

 

 

 

Копър

 

 

 

 

Ангинар

 

 

 

 

Праз

 

 

 

 

Ревен

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

viii)   

ГЪБИ

a) Култивирани гъби

 

 

 

 

б) Диворастящи гъби

 

 

 

 

3. Варива

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Боб

 

 

 

 

Леща

 

 

 

 

Грах

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

4. Маслодайни семена

0,01 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

Ленено семе

 

 

 

 

Фъстъци

 

0,05 (2)

 

 

Маково семе

 

 

 

 

Сусамово семе

 

 

 

 

Слънчогледово семе

 

 

 

 

Рапично семе

 

 

 

 

Соеви семена

 

 

 

 

Синапено семе

 

 

 

 

Памукови семена

 

 

 

 

Други

 

0,02 (1)

 

 

5. Картофи

0,01 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Ранни картофи

 

 

 

 

Стари картофи

 

 

 

 

6.

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или не, Camellia sinensis)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

7.

Хмел (сушен), включително хмелов гранулат и неконцентриран прах

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)


(1)  Посочва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Посочва, че МНО се основават на МНО от Кодекса.