03/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

213


32002L0057


L 193/74

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/57/ЕО НА СЪВЕТА

от 13 юни 2002 година

относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

след консултации с Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)

Директива 69/208/ЕИО на Съвета от 30 юни 1969 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (2) претърпя многобройни съществени изменения (3). От съображения за по-голяма яснота и рационалност следва да се пристъпи към консолидиране на посочената директива.

(2)

Производството на маслодайни и влакнодайни култури заема важно място в селското стопанство на Общността.

(3)

Постигането на задоволителни резултати при отглеждането на маслодайни и влакнодайни култури до голяма степен зависи от използването на качествени семена.

(4)

По голяма производителност в отглеждането на маслодайни и влакнодайни култури в Общността ще се постигне чрез прилагането от държавите-членки на единни и възможно най-строги правила относно избора на разрешени за търговия сортове. В тази връзка Директива 2002/53/ЕО на Съвета (4) предвижда общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове.

(5)

Следва да се създаде единна система за сертифициране в Общността, основаваща се на натрупания опит от прилагането на системите на държавите-членки и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В контекста на укрепването на вътрешния пазар системата на Общността трябва да се прилага за производството с цел търговия и за търговия в Общността без възможност за едностранна отмяна от държавите-членки, която да препятства свободното движение на семена в Общността.

(6)

Поначало семената от маслодайни и влакнодайни култури може да се търгуват само ако съгласно правилата за сертифициране те са били официално проверени и сертифицирани като базови или сертифицирани семена или, за някои видове, официално са били прегледани и приети като семена за търговия. Изборът на техническите понятия „базови семена“ и „сертифицирани семена“ се основава на съществуващата вече международна терминология. При някои специални условия селектираните семена от предходни поколения от базовите семена и семената от масов посев трябва да могат да се търгуват.

(7)

Общностните правила не следва да се прилагат за семената, за които е доказано, че са предназначени за износ за трети страни.

(8)

С оглед да се подобри не само генетичната стойност, но и външното качество на семената от маслодайни и влакнодайни култури на територията на Общността трябва да се въведат някои изисквания за аналитична чистота и кълняемост.

(9)

С оглед да се осигури идентичността на семената трябва да се създадат общностни правила за пакетирането, вземането на проби, запечатването и маркировката. За целта етикетите трябва да съдържат необходимите обозначения за официалния контрол и информацията, предоставяна на потребителя, както и ясно обозначение, за сертифицираните семена от различните категории, на общностния характер на сертифицирането.

(10)

Следва да се установят правила за търговията със химически обработените семена и на семената, пригодени за биологично производство, както и правила за консервацията на генетични ресурси от растения, които позволяват консервацията, чрез използване in situ на застрашени от генетично разпадане сортове.

(11)

Изключения трябва да се допускат при определени условия, без да се засяга член 14 от Договора. Държавите-членки, които прибягват до тези изключения, трябва да си оказват взаимна помощ по отношение на контрола.

(12)

С оглед да се гарантира при търговията спазването както на изискванията за качество на семената, така и на разпоредбите за осигуряване на тяхната идентичност, държавите-членки трябва да предвидят подходящи разпоредби за контрол.

(13)

Семената, които отговарят на тези условия, трябва да подлежат, без да се засяга прилагането на член 30 от Договора, само на предвидените от общностните правила ограничения за търговия.

(14)

Необходимо е да се сертифицират при определени условия семената, размножавани в друга страна от сертифицирани в държава-членка базови семена, като семена, размножени в същата държава-членка.

(15)

Следва да се предвиди, че семената от маслодайни и влакнодайни култури, произведени в трети страни, могат да се търгуват в Общността, само ако те предлагат същите гаранции като официално сертифицираните семена или са официално признати като търговски семена в Общността и съответстват на общностните правила.

(16)

За периоди, когато предлагането на различните категории сертифицирани семена от маслодайни и влакнодайни култури или на търговски семена се сблъсква с трудности, следва да се допуснат временно за продажба семена от категория, подлежаща на по-леки изисквания, както и семена, които не са включени в общия каталог на сортовете, нито в националните каталози.

(17)

С оглед да се съгласуват техническите методи за сертификация на държавите-членки и за да има възможности за сравнение между сертифицираните в Общността семена и тези, произхождащи от трети страни, в държавите-членки следва да се провеждат общностни сравнителни опити, за да е възможен последващ годишен контрол на семената от различните категории сертифицирани семена.

(18)

Желателно е да се организират временни експерименти с цел да се потърсят по-добри решения, за да се заменят някои разпоредби от настоящата директива.

(19)

Ако на територията на държава-членка обикновено няма възпроизводство и търговия със семена от някои видове, следва да се предвиди възможността за освобождаване на тази държава-членка да прилага разпоредбите на настоящата директива по отношение на въпросните видове съгласно процедурата на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство.

(20)

Уместно е да се приемат мерките, необходими за прилагането на настоящата директива. в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(21)

Настоящата директива не трябва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране на директивите, посочени в приложение VI, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се отнася за производството с оглед търговията, както и за търговията в рамките на Общността със семена от маслодайни и влакнодайни култури, предназначени за селскостопанско производство, с изключение на употребата за декоративни цели.

Тя не се прилага за семената от маслодайни и влакнодайни култури, предназначени за износ за трети страни.

Член 2

1.   По смисъла на настоящата директива:

а)   „Търговия“: е продажбата, притежаването с цел продажба, предлагането за продажба и всяко преотстъпване, всяка доставка или всяко прехвърляне с търговска цел на семена на трети лица, независимо дали е срещу или без заплащане.

Не се включва в определението за търговия обменът на семена, който не преследва търговско използване на сорта, като следните операции

доставката на семена на официалните органи за експериментиране и проверка,

доставката на семена на доставчици на услуги за целите на преработката или на пакетирането на семената, при условие че въпросният доставчик не придобива право на собственост върху така доставените семена.

Доставката на семена при определени условия на доставчиците на услуги с оглед на производството на някои селскостопански суровини, предназначени за промишлена употреба, или разпространението на семена за тази цел не се счита за търговия, доколкото доставчикът на услуги не придобива право на собственост нито върху така доставените семена, нито върху продукта от реколтата. Доставчикът на семена представя на сертифициращия орган копие от съответните части на договора, сключен с доставчика на услуги, и този договор трябва да съдържа стандартите и условията, на които доставените семена отговарят в момента.

Условията и редът за прилагане на настоящите разпоредби се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2.

б)   „Маслодайни и влакнодайни култури“: са културите от следните растителни родове и видове:

в)   „Базови семена“: (сортове, различни от хибриди на слънчогледа) са семената

г)   „Базови семена“ (хибриди на слънчогледа):

1.

„Базови семена от самоопрашени линии“ са семената:

i)

които, при спазване на разпоредбите на член 5, отговарят на определените в приложения I и II условия за базовите семена; и

ii)

за които при официален преглед е установено, че отговарят на горепосочените условия.

2)

„Базови семена от прости хибриди“ са семената:

i)

предназначени за производството на тройнокръстосани или двойнокръстосани хибриди;

ii)

които, при спазване на разпоредбите на член 5, отговарят на определените в приложения I и II условия за базовите семена; и

iii)

за които при официален преглед е установено, че отговарят на горепосочените условия;

д)   „Сертифицирани семена“: (репица, кафяв синап, рапица, двудомен коноп, сафлор, черен синап, кимион, слънчоглед, мак, бял синап) са семената

за които е установено при официален преглед, че горепосочените условия са спазени, или

в случая на условията, дадени в приложение I, за които е установено или при официален преглед, или при преглед под официален контрол, че тези условия са спазени.

е)   „Сертифицирани семена първо размножение“: (фъстъци, еднодомен коноп, лен, ленено семе, соя, памук) са семената

за които е установено при официален преглед, че горепосочените условия са спазени, или

в случая на условията, дадени в приложение I, за които е установено или при официален преглед, или при преглед под официален контрол, че тези условия са спазени.

ж)   „Сертифицирани семена второ размножение“: (фъстъци, лен, ленено семе, соя, памук) са семената

за които е установено при официален преглед, че отговарят на горепосочените условия, или

в случая на условията, дадени в приложение I, за които е установено или при официален преглед, или при преглед под официален контрол, че тези условия са спазени.

з)   „Сертифицирани семена второ размножение“ (еднодомен коноп): са семената:

за които е установено при официален преглед, че горепосочените условия са спазени, или

в случая на условията, дадени в приложение I, за които е установено или при официален преглед, или при преглед под официален контрол, че тези условия са спазени.

и)   „Сертифицирани семена трето размножение“: (лен, ленено семе) са семената

за които е установено при официален преглед, че горепосочените условия са спазени, или

в случая на условията, дадени в приложение I, за които е установено или при официален преглед, или при преглед под официален контрол, че тези условия са спазени.

й)   „Търговски семена“: са семената,

к)   „Официални мерки“: са мерките, които са взети

при условие че изброените в точки ii) и iii) лица не извличат лична полза от резултата от тези мерки.

2.   Измененията в списъка на видовете, посочени в параграф 1, буква б), се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

3.   Различните видове сортове, включително компонентите, предназначени за сертификация при условията на настоящата директива, могат да бъдат специфицирани и определени в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

4.   Държавите-членки могат:

а)

да включат, по отношение на лена или на лененото семе, няколко размножения в категорията на базовите семена и да подразделят тази категория по размножения;

б)

да предвидят, че официалните прегледи, предназначени за контрола по спазването на условието, определено в приложение II, раздел I, точка 4 по отношение на Brassica napus, не се извършват на всички партиди, освен ако има съмнение за спазването на посоченото условие.

5.   Когато се извършва прегледът под официален контрол, посочен в параграф 1, буква д), iv, второ тире, буква е), iv, второ тире, буква з), iv, второ тире и буква и), iv, второ тире, се спазват следните условия:

a)

инспекторите:

i)

притежават необходимата техническа квалификация;

ii)

не извличат никаква лична полза от провеждането на проверките;

iii)

са официално одобрени от сертифициращия орган на семената в съответната държава-членка, като това одобрение включва или полагането на клетва, или подписването на писмена декларация за спазване на правилата за извършване на официални проверки;

iv)

провеждат проверките под официален контрол в съответствие с правилата за официалните проверки;

б)

отглеждането на семената, подлежащи на проверка, става от семена, които са преминали последващ официален контрол, резултатите от който са задоволителни;

в)

част от семената подлежат на проверка от държавните инспектори; тази част е 10 % за самоопрашените култури и 20 % за културите с кръстосано опрашване или съответно 5 и 15 % за видовете, за които държавите-членки предвиждат официално изпитване на семената в лабораторни условия въз основа на морфологични, физиологични и, в зависимост от случая, биохимични тестове за определяне на сортовата идентичност и чистота;

г)

част от пробите от партидите семена, произведени от посевните култури, се вземат за последващ официален контрол и, в зависимост от случая, за официален лабораторен контрол на сортовата идентичност и чистота.

Държавите-членки определят санкциите, налагани за нарушения на правилата, предвидени в първа алинея, за проверките, провеждани под официален контрол. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съизмерими и възпиращи. Когато официално одобрените инспектори нарушават, умишлено или поради небрежност, правилата за официалните проверки, санкциите могат да предвиждат отнемане на одобрението, посочено в буква а), iii). В този случай сертифицирането на проверените семена се анулира, освен ако може да се докаже, че семената отговарят все пак на всички изисквани условия.

6.   Други мерки, приложими за провеждането на проверките под официален контрол, могат да се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

До приемането на такива мерки се спазват условията, предвидени в член 2 от Решение 89/540/ЕИО на Комисията (6).

Член 3

1.   Държавите-членки предвиждат, че семената:

 

Brassica napus L. (partim)

 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

 

Cannabis sativa L.

 

Carthamus tinctorius L.

 

Carum carvi L.

 

Gossypium spp.

 

Helianthus annuus L.

 

Linum usitatissimum L. (partim) — лен текстилен

могат да бъдат търгувани, само ако са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“.

2.   Държавите-членки предвиждат, че други семена от видовете маслодайни и влакнодайни култури освен тези, изброени в параграф 1, могат да се търгуват, само ако става въпрос или за семена, официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“, или за търговски семена.

3.   Съгласно процедурата, посочена в член 25, параграф 2, може да се предвиди, че други семена от видовете маслодайни или влакнодайни култури освен тези, изброени в параграф 1, могат да се търгуват от определени дати само ако те са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“.

4.   Държавите-членки следят за това, официалните прегледи на семената да се извършват съгласно използваните международни методи, доколкото такива съществуват.

Член 4

Независимо от разпоредбите на член 3, параграфи 1 и 2, държавите-членки предвиждат, че могат да се търгуват:

семената за селекция от предходни на базовите семена размножения, и

семената от масов посев, търгувани с цел преработка, при условие че тяхната идентичност е гарантирана.

Член 5

Държавите-членки могат, чрез дерогация от разпоредбите на член 3, да разрешават:

а)

официалното сертифициране и търговията с базови семена, които не отговарят на определените в приложение II условия за кълняемост; за тази цел се вземат всички необходими мерки, за да може доставчикът да гарантира определена кълняемост, която той посочва за целите на търговията върху специален етикет, съдържащ също неговото име и адрес и референтния номер на партидата;

б)

в интерес на бързата доставка на семена официалното сертифициране или допускане и търговия до първия купувач на семена от категориите „базови семена“ или „сертифицирани семена“ от всякакво естество или на „търговски семена“, за които не е приключил официалният преглед за контрола по спазването на определените в приложение II условия за кълняемост. Сертифицирането или допускането на семената се дава само след представянето на предварителен доклад за анализ на семената и при условие че са посочени името и адресът на първия получател; вземат се всички необходими мерки, за да може доставчикът да гарантира кълняемостта, установена в хода на предварителния анализ; обозначаването на тази кълняемост трябва да е дадено, с оглед търговията, на специален етикет, съдържащ също името и адреса на доставчика и референтния номер на партидата.

Тези разпоредби не се прилагат за вноса на семена от трети страни, освен предвидените в член 18 случаи за размножаването на семена извън Общността.

Държавите-членки, прилагащи една от дерогациите, предвидени в букви а) и б), си оказват взаимна административна помощ по отношение на контрола.

Член 6

1.   Независимо от разпоредбите на член 3, параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да разрешат на производителите, установени на тяхна територия, да търгуват със:

а)

малки количества семена за научни изследвания или за селекционна дейност;

б)

необходими количества семена, предназначени за други цели, за опити или за експериментиране, доколкото те принадлежат към сортове, за които е подадено заявление за вписване в каталога в съответната държава-членка.

В случая на генномодифициран материал това разрешение се дава, само ако са взети всички подходящи мерки за предотвратяване на рисковете за здравето на човека и за околната среда. За оценката на въздействието върху околната среда, която трябва да се извърши в тази връзка, се прилагат съответно разпоредбите на член 7, параграф 4 от Директива 2002/53/ЕО.

2.   Целите, за които разрешенията, посочени в параграф 1, буква б), могат да бъдат дадени, разпоредбите за маркировката на опаковките, както и количествата и условията, за които държавите-членка могат да издадат разрешение, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

3.   Разрешенията, издадени от държавите-членки преди 14 декември 1998 г. на производители, установени на тяхна територия, за определените в параграф 1 цели, остават в сила до приемането на посочените в параграф 2 разпоредби. След това всички тези разрешения трябва да спазват разпоредбите, определени в съответствие с параграф 2.

Член 7

Държавите-членки могат да определят допълнителни или по-строги условия, що се отнася до условията, определени в приложения I и II, за сертифицирането на семената, както и за проверката на търговските семена, произведени на тяхна територия.

Член 8

Държавите-членки предвиждат, че евентуално изискваното описание на генеалогичните компоненти се разглежда по искане на селекционера като поверително.

Член 9

1.   Държавите-членки изискват по време на процедурата за контрол на сортовете, на прегледа на семената за сертифициране и на прегледа на търговските семена пробите да се вземат под официален контрол съгласно подходящи методи.

2.   По време на прегледа на семената за сертифициране и на прегледа на търговските семена пробите се вземат от хомогенни партиди; максималното тегло на една партида и минималното тегло на една проба са посочени в приложение III.

Член 10

1.   Държавите-членки изискват базови семена, сертифицирани семена от всички категории и търговски семена да се търгуват само в достатъчно хомогенни партиди и в запечатани опаковки, снабдени в съответствие с разпоредбите на членове 11 и 12 със система на запечатване и с маркировка.

2.   Държавите-членки могат да предвидят с оглед търговията с малки количества на нивото на крайния потребител дерогации от разпоредбите на параграф 1 относно пакетирането, системата на запечатване и маркировката.

Член 11

1.   Държавите-членки изискват опаковките с базови семена, със сертифицирани семена от всички категории и с търговски семена да се запечатват официално или под официален контрол по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се повреди системата на запечатване или да се оставят следи от действия върху официалния етикет, предвиден в член 12, параграф 1, или върху опаковката.

С оглед да се осигури запечатването системата на запечатване включва най-малко или официалния етикет, или поставянето на официален печат.

Предвидените във втора алинея мерки не са необходими в случая на система за запечатване за еднократна употреба.

Съгласно процедурата, посочена в член 25, параграф 2, може да се установи дали дадена система на запечатване отговаря на разпоредбите на настоящия параграф.

2.   Повторното или многократното запечатване може да се извършва само официално или под официален контрол. В този случай върху етикета, предвиден в член 12, параграф 1, се обозначава последното презапечатване, датата и органа, който го е извършил.

3.   Държавите-членки могат да предвидят дерогации от параграф 1 за малките опаковки, запечатани на тяхна територия. Условията за тези дерогации могат да се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2.

Член 12

1.   Държавите-членки изискват опаковките с базови семена, със сертифицирани семена от всички категории и с търговски семена:

а)

да носят от външната страна официален етикет, поставен за първи път и отговарящ на определените в приложение IV изисквания, съдържащ още информация, изписана на един от официалните езици на Общността; цветът на етикета е бял за базовите семена, син за сертифицираните семена първо размножение от базовите семена, червен за сертифицираните семена от последващи размножения от базови семена и кафяв за търговските семена; машинно зашитите етикети се запечатват задължително с официален печат; ако в предвидения в член 5, буква а) случай базовите семена не отговарят на предвидените в приложение II условия за кълняемост, този факт се отбелязва върху етикета; употребата на официални самозалепващи се етикети се разрешава; в съответствие с посочената в член 25, параграф 2 процедура може да се разреши под официален контрол върху опаковката да се полагат изискваните указания по незаличим начин и в зависимост от модела на етикета;

б)

да се придружават от официален документ, цветът на който е като този на етикета, съдържащ най-малко задължителната информация съгласно приложение IV, част А, буква а), точки 4, 5 и 6 и буква б), точки 2, 5 и 6 за търговските семена; този документ се изготвя по такъв начин, че да се избегне объркване с официалния етикет, посочен в буква а); този документ не се изисква, когато отпечатаната върху опаковката информация е незаличима или когато в съответствие с разпоредбите на буква а) етикетът е самозалепващ се или устойчив на късане.

2.   Държавите-членки могат да предвидят дерогации от параграф 1 за малките опаковки, запечатани на тяхна категория. Условията за тези дерогации могат да се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2.

3.   Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да изискват семената от маслодайни и влакнодайни култури, за които е доказано, че са предназначени за друга употреба освен селскостопанското производство, да се търгуват, само ако това е обозначено върху етикета.

Член 13

В съответствие с посочената в член 25, параграф 2 процедура може да се предвиди държавите-членки да изискват в различни от предвидените в настоящата директива случаи опаковките с базови семена, сертифицирани семена от всички категории и търговски семена да носят етикета на доставчика, който може да се различава от официалния или данните от него да бъдат представени като информация на доставчика, отпечатана на самата опаковка. Указанията, които трябва да се поставят върху такъв етикет, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2.

Член 14

За семена от генномодифицирани сортове етикетът или документът, официален или не, който е положен или съпровожда партидата семена, трябва съгласно разпоредбите на настоящата директива да посочва ясно, че сортът е генномодифициран.

Член 15

Държавите-членки изискват химическата обработка на базови семена, на сертифицирани семена от всякакъв вид или на търговски семена да се отбелязва или върху официалния етикет, или върху етикета на доставчика, както и на опаковката или вътре в нея.

Член 16

В търсенето на по-добри решения за някои от предвидените в настоящата директива разпоредби може да се реши да се организират временни опити в рамките на Общността при конкретни условия съгласно процедурата, посочена в член 25, параграф 2.

В рамките на тези опити държавите-членки могат да бъдат освободени от някои задължения, предвидени в настоящата директива. Степента на освобождаване от задълженията се определя във връзка с разпоредбите, за които се отнася. Продължителността на опитите не трябва да надвишава седем години.

Член 17

Държавите-членки следят семената, търгувани в съответствие с настоящата директива, да не подлежат или задължително, или по избор, по отношение на техните характеристики, на изискванията за преглед, на маркировката и на запечатването, на други ограничения за търговия освен тези, предвидени в настоящата директива или в друга директива.

Член 18

Условията, съгласно които семената за селекция от предходни на базовите семена размножения могат да се търгуват в съответствие с член 4, първо тире, са следните:

а)

те са официално контролирани от компетентния сертифициращ орган в съответствие с разпоредбите, приложими за сертифициране на базови семена;

б)

те са опаковани в съответствие с разпоредбите на настоящата директива; и

в)

опаковките носят официален етикет, който съдържа най-малко следните указания:

сертифициращия орган и държава-членка или техния отличителен знак,

референтен номер на партидата,

месец и година на запечатването, или

месец и година на последната официална проба, взета за сертфициране,

вид, изписан най-малко с неговото ботаническо наименование, което може да е дадено в съкратена форма и без имената на авторите, на латиница,

сорт, изписан най-малко на латиница,

обозначение „предбазови семена“,

брой на размноженията, предхождащи семената от категорията „сертифицирани семена“ или „сертифицирани семена първо размножение“.

Етикетът е бял на цвят с една диагонална виолетова линия.

Член 19

1.   Държавите-членки предвиждат, че семената от маслодайни и влакнодайни култури:

произхождащи пряко от базови или сертифицирани семена първо размножение, официално сертифицирани в една или повече държави-членки или в трета страна, в полза на която е призната еквивалентност съгласно член 20, буква б), или произведени пряко чрез кръстоска на базови семена, официално сертифицирани в държава-членка с официално сертифицирани базови семена в трета страна, и

произведени в друга държава-членка,

трябва при поискване и без да се засягат разпоредбите на Директива 2002/53/ЕО да се сертифицират официално като сертифицирани семена във всяка държава-членка, ако тези семена са били подложени на проверка на място, отговаряща на определените в приложение I условия за съответната категория, и ако при официален преглед е установено, че определените в приложение II условия за тази категория са спазени.

Когато в тези случаи семената са произведени пряко от официално сертифицирани семена от предходни на базовите семена размножения, държавите-членки могат да разрешат също официалното сертифициране като базови семена, ако предвидените за тази категория условия са спазени.

2.   Семената от маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Общността и предназначени за сертифициране съгласно параграф 1:

се опаковат и етикетират с официален етикет, отговарящ на условията, предвидени в приложение V, раздели A и Б, в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 1, и

се придружават от официален документ, отговарящ на условията, посочени в приложение V, раздел В.

Разпоредбите на първа алинея за опаковането и етикетирането могат да не се прилагат, ако органите, отговорни за проверките на място, тези, които изготвят документите за сертифицирането на семената, които не са окончателно сертифицирани, и тези, които отговарят за сертифицирането, са едни и същи или ако те постигнат съгласие относно освобождаването.

3.   Държавите-членки предвиждат също, че семената от маслодайни и влакнодайни култури:

произхождащи пряко от базови или сертифицирани семена първо размножение, официално сертифицирани в една или повече държави-членки или в трета страна, в полза на която е призната еквивалентност в съответствие с член 20, буква б), или произведени пряко чрез кръстоска на базови семена, официално сертифицирани в държава-членка с официално сертифицирани базови семена в трета страна, и

произведени в трета страна,

трябва при поискване да се сертифицират официално като сертифицирани семена във всяка държава-членка, в която базовите семена са или произведени, или официално сертифицирани, ако тези семена са били подложени на проверка на място, удовлетворяваща условията, предвидени в решение за еквивалентност, взето в съответствие с член 20, буква а) за съответната категория, и ако при официален преглед е установено, че определените в приложение II условия за същата категория са спазени. Останалите държави-членки могат също да разрешат официалното сертифициране на такива семена.

Член 20

1.   По предложение на Комисията Съветът с квалифицирано мнозинство определя:

а)

дали в случаите, предвидени в член 18, проверките на място отговарят в трети страни на условията, определени в приложение I;

б)

дали семената от маслодайни и влакнодайни култури, произведени в трети страни и предлагащи същите гаранции по отношение на техните характеристики, както и на разпоредбите, приети за техния преглед, за осигуряване на сортовата им идентичност, за маркировка и за контрол, са еквивалентни в това отношение на базовите семена, на сертифицираните семена от първо, второ или трето размножение или на търговските семена, отгледани в Общността и съответстващи на разпоредбите на настоящата директива.

2.   Параграф 1 се прилага също за всяка нова държава-членка от датата на нейното присъединяване до датата, на която тя трябва да въведе в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с настоящата директива.

Член 21

1.   С цел да се преодолее всяка временна трудност в общото предлагане на базови или сертифицирани семена в Общността, която не може да се разреши по друг начин, може да се вземе решение,в съответствие с предвидената в член 25, параграф 2 процедура, съгласно което държавите-членки разрешават за определен период на територията на цялата Общност търговията, в необходимите количества за разрешаване на трудностите в предлагането, със семена от категория, подлежаща на по-леки ограничения, или на семена от сортове, които не са включени в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове или в националните каталози на държавите-членки.

2.   За категория семена от определен сорт официалният етикет е този, предвиден за съответната категория; за семената от сортовете, които не са включени в горепосочените каталози, официалният етикет е този, предвиден за търговските семена. Етикетът винаги посочва, че въпросните семена са от категория, която отговаря на по-леки изисквания.

3.   Правилата за прилагане на параграф 1 могат да се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 22

1.   Държавите-членки гарантират, че семената от маслодайни и влакнодайни култури са официално контролирани по време на търговията най-малко посредством случайни проверки, с оглед да се провери дали съответстват на изискванията на настоящата директива.

2.   Без да се засяга свободното движение на семена в рамките на Общността, държавите-членки вземат всички необходими мерки с оглед да получат следните сведения по време на търговията, в количество над 2 кг, със семена, внесени от трети страни:

а)

вид;

б)

сорт;

в)

категория;

г)

страна производителка и официален контролен орган;

д)

страна на изпращане;

е)

вносител;

ж)

количество семена.

Условията и редът на предоставяне на тези сведения се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 23

1.   Общностните сравнителни опити се провеждат в рамките на Общността с цел да се направи последващ контрол на проби от базови семена, с изключение на тези от хибридните и синтетично произведените сортове, и на сертифицирани семена от всички категории на маслодайните и влакнодайните култури. Прегледът на условията, на които трябва да отговарят тези семена, може да бъде включен в последващия контрол. Организацията на опитите и резултатите от тях се предават на посочения в член 25, параграф 1 Комитет за преценка.

2.   Сравнителните опити служат за съгласуване на техническите методи за сертифициране с цел да се получават равностойни резултати. След постигането на тази цел тези опити са предмет на годишен доклад за дейността, нотифициран поверително на държавите-членки и на Комисията. Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, определя датата на съставяне на първия доклад.

3.   Комисията в съответствие с процедурата по член 25, параграф 2 приема мерките, необходими за провеждането на сравнителни опити. Семена от маслодайни и влакнодайни култури, произведени в трети страни, могат да бъдат включени в сравнителните опити.

Член 24

Измененията, които трябва да се направят в съдържанието на приложенията с оглед развитието на научно-техническото познание, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 25

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство, създаден по силата на член 1 от Решение 66/399/ЕИО на Съвета (7).

2.   В случаите, когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, е един месец.

3.   Комитетът приема свой вътрешен правилник.

Член 26

При спазване на отклоненията, определени в приложение II за наличието на болести, на вредители и на техни носители, настоящата директива не засяга разпоредбите на националното законодателство, обосновани с оглед защитата на защитата на здравето и живота на хората и животните, защитата на растенията или закрилата на индустриалната и търговската собственост.

Член 27

1.   Съгласно процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, могат да се определят специални условия предвид развитието в следните области:

а)

условия, при които химически обработените семена могат да се търгуват;

б)

условия, при които семената могат да се търгуват по отношение на консервацията in situ и трайното използване на генофонда от растителни видове, включително смески от семена от видове, които съдържат също видове, изброени в член 1 от Директива 2002/53/ЕО, свързани със специфични естествени или полуестествени местообитания и застрашени от генетично разпадане;

в)

условия, при които семената, пригодени за биологично производство, могат да бъдат търгувани.

2.   Специалните условия, посочени в параграф 1, буква б), включват по-специално следните точки:

а)

семената от тези видове са с известен произход, одобрен във всяка държава-членка от отговорния орган за търговията със семена в определени зони;

б)

подходящи количествени ограничения.

Член 28

Държава-членка може по нейна молба, която ще се разгледа в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, да бъде изцяло или отчасти освободена от задължението да прилага разпоредбите на настоящата директива с изключение на член 17:

а)

по отношение на следния вид:

сафлор;

б)

по отношение на други видове, ако обикновено няма размножение или търговия със семена от тези видове на нейната територия.

Член 29

Държавите-членки представят на Комисията текста на основните разпоредби от вътрешното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Комисията информира за това останалите държави-членки.

Член 30

Комисията представя най-късно до 1 февруари 2004 г. подробна оценка за опростяванията на процедурите за сертифициране, установени в член 5 от Директива 98/96/ЕО. Тази оценка по-специално се съсредоточава върху евентуалните последици върху качеството на семената.

Член 31

1.   Директива 69/208/ЕИО, изменена с директивите, изброени в приложение VI, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране, определени в приложение VI, част Б.

2.   Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието, дадена в приложение VII.

Член 32

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 33

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 13 юни 2002 година.

За Съвета

Председател

M. RAJOY BREY


(1)  Становище от 9 април 2002 г. ( все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 169, 10.7.1969 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Директива 98/96/ЕО (ОВ L 25, 1.2.1999 г., стр. 27).

(3)  Виж приложение VI, част А.

(4)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 286, 4.10.1989 г., стр.24. Решение, последно изменено с Решение 96/336/ЕО (ОВ L 128, 29.5.1996 г., стр. 23.).

(7)  ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2289/66.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КУЛТУРАТА

1.   Културата предшественик, отглеждана на същото поле, не може да е несъвместима с производството на посеви от видовете и сортовете култура. Полето трябва да е достатъчно свободно от растения саморасляци (самосевки) от отглеждането на културата предшественик.

2.   Културата трябва да отговаря на следните стандарти за пространствена изолация между съседни източници на прашец (полен), за да се избегне нежелателно чуждо опрашване:

(в метри)

Култура

Минимално разстояние

1

2

Brassica spp., различна от Brassica napus; Cannabis sativa, различен от еднодомния коноп; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp.; Sinapis alba:

— за производството на базови семена

400

— за производството на сертифицирани семена

200

Brassica napus:

— за производството на базови семена

200

— за производството на сертифицирани семена

100

Cannabis sativa, еднодомен коноп:

— за производството на базови семена

5 000

— за производството на сертифицирани семена

1 000

Helianthus annuus:

— за производството на базови семена на основата на хибриди

1 500

— за производството на базови семена на основата на сортове, различни от хибриди;

750

— за производството на сертифицирани семена

500

Тези разстояния може да не се спазват, когато е налице достатъчна защита срещу нежелателно чуждо опрашване.

3.   Културата трябва да има достатъчна сортова идентичност и чистота или, в случая на култура от самоопрашена линия на Helianthus annuus, достатъчна идентичност и чистота по отношение на нейните характеристики.

За производството на семена от хибридни сортове на Helianthus annuus горепосочените разпоредби се отнасят също за характеристиките на компонентите, включително за мъжкия стерилитет и възстановяването на фертилитета.

В частност културите от Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. и хибриди на Helianthus annuus трябва да отговарят на следните стандарти или на други условия:

А.

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi и Gossypium spp.:

 

Броят на растенията от културата, които очевидно не принадлежат към определения сорт, не трябва да бъде повече от:

едно на 30 м2 за производството на базови семена,

едно на 10 м2 за производството на сертифицирани семена.

Б.

Хибриди на Helianthus annuus:

a)

броят в проценти на растения, които очевидно не принадлежат към самоопрашената линия или компонента, изразен в %, не трябва да надвишава:

aa)

за производството на базови семена:

i)

самоопрашени линии

0,2 %

ii)

прости хибриди:

 

мъжки родител— растения с разпръснат прашец, докато 2 % или повече от женските растения имат приемни цветове

0,2 %

—женски родител

0,5 %

бб)

за производството на сертифицирани семена:

мъжки компонент — растения с разпръснат прашец, докато 5 % или повече от женските растения имат приемни цветове

0,5 %

— женски компонент

1,0 %

б)

за производството на видове семена от хибридни сортове трябва да се спазват следните стандарти или други условия:

aa)

растенията на мъжкия компонент трябва да образуват достатъчно количество прашец по време на фазата на цъфтеж на растенията на женския компонент;

бб)

когато растенията от женския компонент имат приемни близалца, изразеният в проценти брой растения от женския компонент, които имат разпръснат прашец или разпръскващ се такъв, не трябва да превишава 0,5 %;

вв)

за производството на базови семена изразеният в проценти общ брой на растенията от женския компонент, които очевидно не принадлежат към този компонент и които имат разпръснат прашец или разпръскващ се такъв, не трябва да превишава 0,5 %;

гг)

когато изискването, предвидено в приложение II, част I, точка 2, не може да бъде изпълнено, трябва да се изпълни следното условие: мъжкият стерилен компонент, използван за производството на сертифицирани семена, включва една или повече специфични възстановителни линии, така че най-малко една трета от поникналите семена от получения хибрид да произвеждат прашец, който да е стандартен във всяко едно отношение.

4.   Наличието на вредители, които намаляват посевните качества на семената, е допустимо само във възможно най-малката граница. В случая на Glycine max. това условие се отнася в частност за организмите Pseudomonas syringae pv. glyсinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora и var. sojae, Phialophora gregata и Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.   Изпълнението на стандартите или на другите условия, посочени по-горе, се установява за базовите семена при официални проверки на място, а за сертифицираните семена — или при официални проверки на място, или при проверките под официален контрол. Проверките на място се извършват при следните условия:

А.

Състоянието и фазата от развитието на културата трябва да позволяват провеждането на удовлетворителен преглед.

Б.

В случая на други култури освен хибридите на слънчогледа се провежда най-малко една проверка на място. В случая на хибриди на слънчогледа се провеждат най-малко две проверки на място.

В.

Размерът, броят и разпределението на полските парцели, подлежащи на проверка за установяване изпълнението на условията на настоящото приложение, се определят съгласно подходящи методи.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СЕМЕНАТА

I.   БАЗОВИ И СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА

1.   Семената трябва да са с достатъчна сортова идентичност и чистота. По-специално семената от изброените по-долу видове трябва да отговарят на следните стандарти или други условия:

Видове и категории

Минимална сортова чистота (%)

1

2

Arachis hypogaea:

— базови семена

99,7

— сертифицирани семена

99,5

Brassica napus, различни от сортовете, използвани единствено за фураж; Brassica rapa, различни от сортовете, използвани предимно за фураж:

— базови семена

99,9

— сертифицирани семена

99,7

Brassica napus spp., сортове изключително за фураж, Brassica rapa, сортове,използвани изключително за фураж; Helianthus annuus, различни от хибридните сортове, включително техните компоненти; Sinapis alba:

— базови семена

99,7

— сертифицирани семена

99

Linum usitatissimum:

— базови семена

99,7

— сертифицирани семена първо размножение

98

— сертифицирани семена второ и трето размножение

97,5

Papaver somniferum:

— базови семена

99

— сертифицирани семена

98

Glycine max:

— базови семена

99,5

— сертифицирани семена

99

Минималната сортова чистота се проверява основно по време на официалните проверки на място, провеждани съгласно условията, посочени в приложение I.

2.   Когато условието, определено в приложение I, точка 3, буква Б, г), гг), не може да бъде изпълнено, трябва да се изпълни следното условие: когато за производството на сертифицирани семена от хибриди на слънчогледа са използвани женски стерилен компонент и мъжки компонент, който не възстановява мъжкия фертилитет, произведените от мъжкия стерилен родител семена се смесват със семена, получени от напълно фертилния родител. Съотношението на семената от мъжкия стерилен родител към мъжкия фертилен родител не може да бъде по-голямо от две към едно.

3.   Семената трябва да отговарят на следните стандарти или на други условия по отношение на кълняемостта, аналитичната чистота и съдържанието на семена от други растителни видове, включително Orobanche spp.:

A.

Таблица:

Видове и категории

Минимална кълняемост (% чисти семена)

Аналитична чистота

Максимално съдържание в брой семена от други растителни видове в проба с тегло, предвидено в графа 4 от приложение III (общо за графа)

Изисквания за съдържанието на семена от Orobanche

минимална аналитична чистота (% от теглото)

максимално съдържание на семена от други растителни видове (% от теглото)

други растителни видове

(а)

Avenal fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp., освен Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (в)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

—базови семена

85

98

0,3

0

0 (в) (г)

10

2

 

 

 

— сертифицирани семена

85

98

0,3

0

0 (в) (г)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 (б)

0

0 (в)

 

 

 

 

(д)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (в)

 

 

 

 

(д)

Carum carvi

70

97

25 (б)

0

0 (в) (г)

10

 

3

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (в)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (в)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

— лен

92

99

15

0

0 (в) (г)

 

 

4

2

 

—ленено семе

85

99

15

0

0 (в) (г)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 (б)

0

0 (в) (г)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

—базови семена

85

98

0,3

0

0 (в) (г)

10

2

 

 

 

—сертифицирани семена

85

98

0,3

0

0 (в) (г)

10

5

 

 

 

Glycine max.

80

98

5

0

0 (в)

 

 

 

 

 

Б.

Стандарти или други условия, приложими при позоваване на таблицата, раздел I, точка 3, буква А от настоящото приложение:

а)

Максималното съдържание на семена, предвидено в графа 5, включва също семена от видовете, посочени в графи 6 — 11.

б)

Определянето на общото съдържание на семена от други растителни видове в брой може да не се извършва, освен ако има съмнение за изпълнението на условията, определени в графа 5.

в)

Определянето на броя на семената от Cuscuta spp. може да не се извършва, освен ако има съмнение за спазването на условията, определени в графа 7.

г)

Наличието на едно семе от Cuscuta spp. в проба с определеното тегло не се приема за примес, ако във втората проба със същото тегло няма семена от Cuscuta spp.

д)

Семената не съдържат Orobanche spp.; въпреки това наличието на едно семе от Orobanche spp. в проба от 100 грама не се приема за примес, когато във втора проба с тегло 200 грама няма семена от Orobanche spp.

4.   Наличието на вредители, които намаляват посевните качества на семената, е допустимо само във възможно най-ниската граница. В частност семената трябва да отговарят на следните стандарти или други условия:

A.

Таблица:

Видове

Вредители

максимален процент в брой семена, заразени с вредители

(общо за графа)

Sclerotinia sclerotiorum (максимален брой Sclerotinia или фрагменти от Sclerotinia в проба с теглото, предвидено в приложение III, графа 4)

Botrytis spp.

Alternaria spp.,Ascochyta linicola (синоним на Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp.

Platyedria gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10 (б)

Brassica rapa

 

 

 

5 (б)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10 (б)

Linum usitatissimum

5

5 (a)

 

 

Sinnapis alba

 

 

 

5 (б)

Б.

Стандарти и други условия, приложими при позоваване на таблицата, раздел I, точка 4, буква А от настоящото приложение:

а)

За текстилния лен максималният процент в брой семена, заразени с Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), да не надвишава 1 %.

б)

Определянето на броя на образувания или фрагменти от такива образувания от Sclerotinia sclerotiorum може да не се извършва освен ако има съмнение за спазването на условията, определени в графа 5.

В.

Специфични стандарти или условия за Glycine max.:

а)

По отношение на Pseudomonas syringae pv. glycinea максималният брой на субпробите в проба от минимум 5 000 семена на партида, разделена на 5 субпроби, за които е установено, че са заразени с въпросния организъм, да не надвишава 4.

Ако във всичките пет подпроби е открито наличието на съмнителни колонии, за потвърждаване на горепосочените стандарти или условия може да се използват подходящи биохимични тестове за тези колонии, изолирани върху специална хранителна среда, за всяка отделна проба.

б)

По отношение на Diaporthe phaseolorum максималният брой на заразените семена да не надвишава 15 %.

в)

Теглото в проценти на инертните материали, както са определени съгласно съществуващите международни методи, да не надвишава 0,3 %.

В съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2, може да се разреши на държавите-членки да не извършват проверки във връзка с горепосочените специфични стандарти или други условия освен ако въз основа на предишен опит може да има опасения, че тези стандарти или условия не са спазени.

II.   ТЪРГОВСКИ СЕМЕНА

Условията, посочени в част I от настоящото приложение, с изключение на раздел I, се прилагат за търговските семена.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТЕГЛО НА ПРОБИТЕ И НА ПАРТИДИТЕ

Видове

Максимално тегло на партида

(т)

Минимално тегло на проба, взета от една партида

(г)

Тегло на пробата за определяне на броя, посочен в приложение II, част I, точка 3, буква A, графи от 5 до 11 и в приложение II, част I, точка 4, буква A, графа 5

(г)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

25

1 000

1 000

Brassica rapa

10

200

70

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

 

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Glycine max.

25

1 000

1 000

Максималното тегло на партидата не може да се превишава с повече от 5 %.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕТИКЕТИРАНЕ

A.   Изисквана информация

a)

За базовите и за сертифицираните семена

1.

„Правила и стандарти на ЕО“.

2.

Сертифициращ орган и държава-членка или техните инициали.

3.

Месец и година на запечатване, записани по следния начин:„Запечатани на … (месец и година)“, или

месец и година на последното вземане на проби с цел сертифициране, записани по следния начин:șș „Проба, взета на … (месец и година)“.

4.

Референтен номер на партидата.

5.

Вид, посочен най-малко с неговото ботаническо наименование, което може да се даде в съкратена форма, без имената на авторите, на латиница.

6.

Наименование на сорта, изписано най-малко на латиница.

7.

Категория.

8.

Страна производителка.

9.

Обявено нето или бруто тегло.

10.

В случай на посочване на теглото и на употребата на гранулирани пестициди, на дражиращи субстанции или на други твърди добавки — обозначаване на естеството на добавките, както и приблизителното съотношение между теглото на чистите семена и общото тегло.

11.

В случай на сортове, които са хибриди или самоопрашени линни:

за базовите семена, за които хибридът или самоопрашената линия, към които семената принадлежат, са официално признати по смисъла на Директива 2002/53/ЕО:

наименованието на този компонент, под което той е официално приет, със или без справка за крайния сорт, придружено в случай на хибриди или на самоопрашени линии, предназначени единствено да служат за компоненти на крайни сортове, от думата „компонент“;

за другите базови семена:

наименованието на компонента, към който принадлежат тези базови семена, което може да бъде под формата на код, съпроводено със справка за крайния сорт, със или без справка за неговата функция (мъжка или женска), и придружено от думата „компонент“;

за сертифицираните семена:

наименованието на сорта, към който принадлежат семената, придружено от думата „хибрид“.

12.

В случая, когато е извършен най-малко повторен анализ на кълняемостта, могат да се изпишат думите „повторен анализ … (месец и година)“ и службата, отговаряща за този повторен анализ. Тези обозначения могат да се дадат върху официален стикер, положен върху официалния етикет.

В съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2, държавите-членки могат да бъдат освободени от задължението да посочват ботаническото наименование за някои видове и в зависимост от случая, за ограничени периоди, когато е установено, че неудобствата, произтичащи от спазването на това задължение, надхвърлят очакваните предимства за търговията със семената.

б)

За търговските семена

1.

„Правила и стандарти на ЕО“.

2.

„Търговски семена (несертифицирани за сорта)“.

3.

Сертифициращ орган и държава-членка или техните инициали.

4.

Месец и година на запечатване, записани по следния начин:„Запечатани на … (месец и година)“.

5.

Референтен номер на партидата.

6.

Вид, посочен най-малко с неговото ботаническо наименование, което може да се даде в съкратена форма, без имената на авторите, на латиница.

7.

Район на производство.

8.

Обявено нето или бруто тегло.

9.

В случай на посочване на теглото и на употребата на гранулирани пестициди, на дражиращи субстанции или на други твърди добавки — обозначаване на естеството на добавките, както и приблизителното съотношение между теглото на чистите семена и общото тегло.

10.

В случая, когато е извършен най-малко повторен анализ на кълняемостта, могат да се изпишат думите „повторен анализ … (месец и година)“ и службата, отговаряща за този повторен анализ. Тези обозначения могат да се дадат върху официален стикер, положен върху официалния етикет.

В съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2, държавите-членки могат да бъдат освободени от задължението да посочват ботаническото наименование за някои видове и в зависимост от случая, за ограничени периоди, когато е установено, че неудобствата, произтичащи от спазването на това задължение, надхвърлят очакваните предимства за търговията със семената.

Б.   Минимални размери

110 мм × 67 мм.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЕТИКЕТИ И ДОКУМЕНТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА СЕМЕНА, НЕСЕРТИФИЦИРАНИ ОКОНЧАТЕЛНО И ПРОИЗВЕДЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

A.   Сведения, които трябва да са дадени върху етикета

Орган, който отговаря за проверката на място, и държава-членка или техните инициали.

Вид, посочен най-малко с неговото ботаническо наименование, което може да се даде в съкратена форма, без имената на авторите, на латиница.

Сорт, посочен най-малко на латиница; за сортовете (самоопрашени линии, хибриди), предназначени единствено за компоненти за хибридните сортове, се добавя думата „компонент“.

Категория.

В случая на хибридни сортове, думата „хибрид“.

Референтен номер на полето или на партидата.

Обявено нето или бруто тегло.

Думите „семена, несертифицирани окончателно“.

В съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2, държавите-членки могат да бъдат освободени от задължението да посочват ботаническото наименование за някои видове и в зависимост от случая, за ограничени периоди, когато е установено, че неудобствата, произтичащи от спазването на това задължение, надхвърлят очакваните предимства за търговията със семената.

Б.   Цвят на етикета

Етикетът е сив на цвят.

В.   Сведения, които трябва да се съдържат в документа

Орган, издал документа.

Вид, посочен най-малко с неговото ботаническо наименование, което може да е дадено в съкратена форма, без имената на авторите, на латиница.

Сорт, посочен най-малко на латиница.

Категория.

Референтен номер на използваните семена и името на страната или на страните, сертифицирали семената.

Референтен номер на полето или на партидата.

Обработваема площ за производството на партидата, обхваната от документа.

Количество произведени семена и брой на опаковките.

Брой на размноженията след базовите семена, в случая на сертифицираните семена.

Свидетелство, че са изпълнени условията, на които трябва да отговаря културата, от която произхождат семената.

Резултати от предварителен анализ на семената, в зависимост от случая.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЧАСТ A

ОТМЕНЕНА ДИРЕКТИВА И ПОСЛЕДВАЩИТЕ Ѝ ИЗМЕНЕНИЯ

(посочени в член 31)

Директива 69/208/EИО (ОВ L 169, 10.7.1969 г., стр. 3)

 

Директива 71/162/ЕИО на Съвета (ОВ L 87, 17.4.1971 г., стр. 24)

Само член 5

Директива 72/274/ЕИО на Съвета (ОВ L 171, 29.7.1972 г., стр. 37)

Само по отношение на позоваванията на разпоредбите на отменената Директива 69/208/ЕИО в член 1 и 2

Директива 72/418/ЕИО на Съвета (ОВ L 287, 26.12.1972 г., стр. 22)

Само член 5

Директива 73/438/ЕИО на Съвета (ОВ L 356, 27.12.1973 г., стр. 79)

Само член 5

Директива 75/444/ЕИО на Съвета (ОВ L 196, 26.7.1975 г., стр. 6)

Само член 5

Директива 78/55/ЕИО на Съвета (ОВ L 16, 20.1.1978 г., стр. 23)

Само член 5

Директива 78/388/ЕИО на Комисията (ОВ L 113, 25.4.1978 г., стр. 20)

 

Директива 78/692/ЕИО на Съвета (ОВ L 236, 26.8.1978 г.,стр. 13)

Само член 6

Директива 78/1020/ЕИО на Съвета (ОВ L 350, 14.12.1978 г., стр. 27)

Само член 3

Директива 79/641/ЕИО на Комисията (ОВ L 183, 19.7.1979 г., стр. 13)

Само член 3

Директива 80/304/ЕИО на Комисията (ОВ L 68, 14.3.1980 г., стр. 33)

 

Директива 81/126/ЕИО на Комисията (ОВ L 67, 12.3.1981 г., стр. 36)

Само член 4

Директива 82/287/ЕИО на Комисията (ОВ L 131, 13.5.1982 г., стр. 24)

Само членове 3 и 4

Директива 82/727/ЕИО на Съвета (ОВ L 310, 6.11.1982 г., стр. 21)

 

Директива 82/859/ЕИО на Комисията (ОВ L 357, 18.12.1982 г., стр. 31)

 

Директива 86/155/ЕИО на Съвета (ОВ L 118, 7.5.1986 г.,стр. 23)

Само член 4

Директива 87/120/ЕИО на Комисията (ОВ L 49, 18.2.1987 г., стр. 39)

Само член 4

Директива 87/480/ЕИО на Комисията (ОВ L 273, 26.9.1987 г., стр. 43)

Само член 2

Директива 88/332/ЕИО на Съвета (ОВ L 151, 17.6.1988 г., стр. 82)

Само член 7

Директива 88/380/ЕИО на Съвета (ОВ L 187, 16.7.1988 г.,стр. 31)

Само член 5

Директива 90/654/ЕИО на Съвета (ОВ L 353, 17.12.1990 г.,стр. 48)

Само по отношение на позоваванията на разпоредбите на Директива 69/208/ЕИО в член 2 и в приложение II, част I, точка 5

Директива 92/9/ЕИО на Комисията (ОВ L 70, 17.3.1992 г.,стр. 25)

 

Директива 92/107/ЕИО на Комисията (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 1)

 

Директива 96/18/ЕО на Комисията (ОВ L 76, 26.3.1996 г., стр. 21)

Само член 2

Директива 96/72/ЕО на Съвета (ОВ L 304, 27.11.1996 г. , стр. 10)

Само член 1, точка 5

Директива 98/95/ЕО на Съвета (ОВ L 25, 1.2.1999 г., стр. 1)

Само член 5

Директива 98/96/ЕО на Съвета (ОВ L 25, 1.2.1999 г., стр. 27)

Само член 5

ЧАСТ Б

СПИСЪК НА СРОКОВЕТЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

(посочени в член 31)

Директива

Срок за транспониране

69/208/ЕИО

1 юли 1970 г. (1)  (3)

71/162/ЕИО

1 юли 1970 г. (член 5, параграфи 1 и 2 и член 7)

1 юли 1972 г. (член 5, параграф 3)

1 юли 1971 г. (други разпоредби) (1)

72/274/ЕИО

1 юли 1972 г. (член 1)

1 януари 1973 г. (член 2)

72/418/ЕИО

1 юли 1973 г.

73/438/ЕИО

1 юли 1973 г. (член 5, параграф 3)

1 януари 1974 г. (член 5, параграф 4)

1 юли 1974 (други разпоредби)

75/444/ЕИО

1 юли 1975 г. (член 5, параграф 2)

1 юли 1977 г. (други разпоредби)

78/55/ЕИО

1 юли 1978 г. (член 5, параграф 2)

1 юли 1979 г. (други разпоредби)

78/388/ЕИО

1 януари 1981 г. (член 1, параграф 1 (4) и параграф 2) (5)

1 юли 1980 г. (други разпоредби)

78/692/ЕИО

1 юли 1977 г. (член 6)

1 юли 1979 г. (други разпоредби)

78/1020/ЕИО

1 юли 1977 г.

79/641/ЕИО

1 юли 1980 г.

80/304/ЕИО

1 юли 1980 г.

81/126/ЕИО

1 юли 1982 г.

82/287/ЕИО

1 януари 1983 г.

82/727/ЕИО

1 юли 1982 г.

82/859/ЕИО

1 юли 1983 г.

86/155/ЕИО

1 март 1986 г. (член 4, параграфи 3, 4 и 5)

1 юли 1987 г. (други разпоредби)

87/120/ЕИО

1 юни 1988 г.

87/480/ЕИО

1 юли 1990 г.

88/332/ЕИО

 

88/380/ЕИО

1 юли 1992 г. (член 5, параграфи 10, 19, 23, 25 (6) и член 5, параграф 12)

1 юли 1990 г. (други разпоредби)

90/654/ЕИО

 

92/9/ЕИО

30 юни 1992 г.

92/107/ЕИО

1 юли 1994 г.

96/18/EО

1 юли 1996 г.

96/72/EО

1 юли 1997 г. (5)

98/95/EО

1 февруари 2000 г. (Списък на печатните грешки, ОВ L 126, 20.5.1999 г., стр. 23)

98/96/EО

1 февруари 2000 г.


(1)  1 юли 1973 г. за член 14, параграф 1, 1 юли 1974 г. за разпоредбите, които се отнасят за базовите семена, и 1 юли 1976 г. за останалите разпоредби за Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

(2)  Останалите запаси от етикети със съкращението „EИО“ могат се използват до 31 декември 2001 г.

(3)  1 януари 1986 г. за Гърция, 1 март 1986 г. за Испания и 1 януари 1991 г. за Португалия.

(4)  По отношение на приложение I, точка 3.

(5)  По отношение на приложение II, част I, точка 1.

(6)  Доколкото тези разпоредби изискват ботаническото наименование на вида да се обозначава върху етикета на семената.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Директива 69/208/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1, първа алинея

Член 17

Член 1, втора алинея

Член l, буква a)

Член 2, параграф l, буква a)

Член 2, параграф 1, буква A

Член 2, параграф l, буква б)

Член 2, параграф l, буква Б, а)

Член 2, параграф l, буква в), i)

Член 2, параграф l, буква Б, б)

Член 2, параграф l, буква в), i)

Член 2, параграф l, буква Б, в)

Член 2, параграф l, буква в), iii)

Член 2, параграф l, буква Б, г)

Член 2, параграф l, буква в), iv)

Член 2, параграф l, буква Бa, точка 1a)

Член 2, параграф 1, буква г), точка l, i)

Член 2, параграф l, буква Бa, точка 1б)

Член 2, параграф 1, буква г), точка l, ii)

Член 2, параграф l, буква Бa, точка 2a)

Член 2, параграф l, буква г), точка 2, i)

Член 2, параграф l, буква Бa, точка 2б)

Член 2, параграф 1, буква г), точка 2, ii)

Член 2, параграф l, буква Бa, точка 2в)

Член 2, параграф l, буква г), точка 2, iii)

Член 2, параграф l, буква В, а)

Член 2, параграф l, буква д), i)

Член 2, параграф l, буква В, б)

Член 2, параграф l, буква д), ii)

Член 2, параграф l, буква В, в)

Член 2, параграф l, буква д), iii)

Член 2, параграф l, буква В, г)

Член 2, параграф l, буква д), iv)

Член 2, параграф l, буква Г, а)

Член 2, параграф l, буква е), i)

Член 2, параграф l, буква Г, б)

Член 2, параграф l, буква е), ii)

Член 2, параграф l, буква Г, в)

Член 2, параграф l, буква е), iii)

Член 2, параграф l, буква Г, г)

Член 2, параграф l, буква е), iv)

Член 2, параграф l, буква Д, a)

Член 2, параграф l, буква ж), i)

Член 2, параграф l, буква Д, б)

Член 2, параграф l, буква ж), ii)

Член 2, параграф l, буква Д, в)

Член 2, параграф l, буква ж), iii)

Член 2, параграф l, буква Д, г)

Член 2, параграф l, буква ж), iv)

Член 2, параграф l, буква Дa a)

Член 2, параграф l, буква з), i)

Член 2, параграф l, буква Дa, б)

Член 2, параграф l, буква з), ii)

Член 2, параграф l, буква Дa, в)

Член 2, параграф l, буква з), iii)

Член 2, параграф l, буква Дa, г)

Член 2, параграф l, буква з), iv)

Член 2, параграф l, буква Е, а)

Член 2, параграф l, буква и), i)

Член 2, параграф l, буква Е, б)

Член 2, параграф l, буква и), ii)

Член 2, параграф l, буква Е, в)

Член 2, параграф l, буква и), iii)

Член 2, параграф l, буква Е, г)

Член 2, параграф l, буква и), iv)

Член 2, параграф l, буква Ж, a)

Член 2, параграф l, буква й), i)

Член 2, параграф l, буква Ж, б)

Член 2, параграф l, буква й), ii)

Член 2, параграф l, буква Ж, в)

Член 2, параграф l, буква й), iii)

Член 2, параграф l, буква З, a)

Член 2, параграф l, буква к), i)

Член 2, параграф l, буква З, точка б)

Член 2, параграф l, буква к), подточка ii

Член 2, параграф l, буква З, точка в)

Член 2, параграф l, буква к), подточка iii

Член 2, параграф la

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф lб

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 2 , буква a)

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 4, буква а)

Член 2, параграф 2, буква в)

Член 2, параграф 2, буква г)

Член 2, параграф 4,буква б)

Член 2, параграф 3, i), буква а)

Член 2, параграф 5, буква а), i)

Член 2, параграф 3, i), буква б)

Член 2, параграф 5, буква а), ii)

Член 2, параграф 3, i) , буква в)

Член 2, параграф 5, буква а), iii)

Член 2, параграф 3, i), буква г)

Член 2, параграф 5, буква а), iv)

Член 2, параграф 3, ii)

Член 2, параграф 5, буква б)

Член 2, параграф 3, iii)

Член 2, параграф 5, буква в)

Член 2, параграф 3, iv)

Член 2, параграф 5, буква г)

Член 2, параграф 3, v)

Член 2, параграф 5, втора алинея

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 6

Член 3

Член 3

Член 3 a

Член 4

Член 4

Член 5

Член 4 a

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 11a

Член 14

Член 12

Член 15

Член 12a

Член 16

Член 13

Член 17

Член 14

Член 19

Член 14a

Член 18

Член 15, параграф l, буква а)

Член 20, буква а)

Член 15, параграф l, буква б)

Член 20, буква б)

Член 16

Член 21

Член 18

Член 22

Член 19

Член 23

Член 20a

Член 24

Член 20

Член 25

Член 21

Член 26

Член 21a, параграф l

Член 27, параграф 1

Член 21a, параграф 2, i)

Член 27, параграф 2, буква а)

Член 21a, параграф 2, ii)

Член 27, параграф 2, буква б)

Член 22

Член 28

Член 29 (1)

Член 30 (2)

Член 31

Член 32

Член 33

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка 1

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка 1

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка la

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка 2

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка 2

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка 3

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка 3

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част I, точка 4

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част II

ПРИЛОЖЕНИЕ II, част II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка l

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка l

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 2

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 2

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 3

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 3

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 4

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 4

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 5

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 5

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 6

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 6

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 7

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 7

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 8

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 8

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 9

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 9

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 10

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 10

ПРИЛОЖЕНИЕ IV част A буква а), точка 10a

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 11

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква а), точка 11

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква a), точка 12

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква б)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част A, буква б)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част B

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част B

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИЛОЖЕНИЕ VII


(1)  98/95/ЕО, член 9, параграф 2 и 98/96/EО, член 8, параграф 2.

(2)  98/96/ЕО, член 9.