03/ 45

BG

Официален вестник на Европейския съюз

267


32002D0987


L 344/39

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2002 година

относно списъка на предприятия на Фолкландските острови, одобрени за внос на прясно месо в Общността

(нотифицирано под номер С(2002) 4988)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/987/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно ветеринарно-санитарните и здравните проблеми при вноса на животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози и свине, прясно месо или месни продукти от трети страни (1), последно изменена с Регламент (ЕО) № 1452/2001 на Съвета (2), и по-специално член 4, параграф 1 и член 18, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На предприятия в трети страни може да се разреши да изнасят прясно месо за Общността само ако отговарят на общите и специалните условия, постановени с Директива 72/462/ЕИО.

(2)

След проведена мисия на Общността се установи, че ветеринарната ситуация на Фолкландските острови е сходна със ситуацията в държавите-членки, най-вече по отношение на пренасянето на болести чрез месото, и поради това, че провежданият контрол над производството на прясно месо е задоволителен.

(3)

По реда на член 4, параграф 3 от Директива 72/462/ЕИО Фолкландските острови са изпратили подробна информация за предприятието, което следва да получи разрешение за износ на прясно месо за Общността.

(4)

Инспекция от Общността е показала, че хигиенните стандарти на въпросното предприятие са задоволителни и следователно то може да бъде включено в първия списък на предприятия, от които вносът на прясно месо може да се разреши, който списък следва да се състави съгласно член 4, параграф 1 от Директива 72/462/ЕИО. Вносът на прясно месо от предприятието, включено в списъка в приложението, продължава да се подчинява на вече установените разпоредби, на общите условия на Договора и по-специално на другите ветеринарни регламенти на Общността по отношение на опазване на здравето.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С настоящото предприятието на Фолкландските острови, посочено в приложението, се одобрява за износ на прясно месо за Общността.

2.   Вносът на прясно месо от това предприятие се подчинява на ветеринарните разпоредби на Общността, и по-специално на тези, свързани с опазване на здравето.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Страна: Фолкландски острови

№ на одобрение

Предприятие/адрес

Град/Област

Категория (*)

СБ

К

Т

ХС

Г

О/К

С

ЕК

(FK) 01

Falkland Island Meat Company

Stanley, Falkland Islands

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 


(*)  

К

:

Кланица

Т

:

Транжорна

ХС

:

Хладилен склад

Г

:

Говеждо месо

О/К

:

Овче/козе месо

С

:

Свинско месо

ЕК

:

Месо от еднокопитни животни

СБ

:

Специални бележки