1.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/47


Добавка

Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета се добавя в Специалното издание 2007 г., глава 1, том 3

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 юни и 23 септември 2002 година

за изменение на Акта за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом

(2002/772/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 190, параграф 4 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 108, параграфи 3 и 4 от него,

като взе предвид проекта на Европейския парламент (1),

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Актът за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори следва да бъде изменен, за да се даде възможност членовете да бъдат избирани чрез всеобщи преки избори в съответствие с общите за всички държави-членки принципи, като същевременно държавите-членки запазват възможността да прилагат националните си разпоредби по отношение на аспектите, които не са уредени с настоящото решение.

(2)

За постигане на по-голяма яснота на акта, изменен с настоящото решение, неговите разпоредби следва да бъдат преномерирани, което ще доведе до по-ясен консолидиран текст,

ПРИЕ следните разпоредби, които препоръчва на държавите-членки да приемат в съответствие с изискванията, предвидени в техните конституции.

Член 1

Актът за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета (3) (наричан по-долу „Актът от 1976 г.“) се изменя в съответствие с разпоредбите на настоящия член:

1.

В Акта от 1976 г., освен в член 13, думите „представител“ или „представител в Европейския парламент“ се заменят с думите „член на Европейския парламент“.

2.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Във всяка държава-членка членовете на Европейския парламент се избират въз основа на пропорционална избирателна система, като се използват листи или система с един прехвърляем глас.

2.   Държавите-членки могат да разрешат използването на избирателна система, основана на преференциалните листи в съответствие с приетите от тях условия.

3.   Изборите се провеждат чрез всеобщо пряко, свободно и тайно гласуване.“

3.

Член 2 се заменя със следните членове:

„Член 2

В съответствие с националните си особености държавите-членки могат да определят избирателни райони за избиране на членове в Европейския парламент или да предвидят други избирателни подразделения, без като цяло да се засяга пропорционалният характер на избирателната система.

Член 2А

Държавите-членки могат да определят минимален праг за разпределяне на места. На национално равнище този праг не може да надвишава 5 % от подадените гласове.

Член 2Б

Всяка държава-членка може да определи таван на разходите на кандидатите, свързани с избирателната кампания.“

4.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заличава и параграфи 2 и 3 стават параграфи 1 и 2;

б)

в новия параграф 1 думите „Този петгодишен срок“ се заменят с думите „Петгодишният срок, за който се избират членовете на Европейския парламент“;

в)

в новия параграф 2 позоваването на „параграф 2“ се заменя с позоваване на „параграф 1“.

5.

Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Членовете на Европейския парламент се ползват от привилегиите и имунитетите, приложими за тях съгласно Протокола от 8 април 1965 г. за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.“

6.

Член 5 се отменя.

7.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1:

i)

в края на трето тире се добавят думите „или на Първоинстанционния съд“;

ii)

между настоящите трето и четвърто тире се вмъква следното тире:

„—

член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка,“;

iii)

между настоящите четвърто и пето тире се вмъква следното тире:

„—

Омбудсман на Европейските общности,“;

iv)

в настоящото пето тире думите „член на Консултативния комитет на Европейската общност за въглища и стомана или“ се заличават;

v)

в настоящото шесто тире думите „Европейската общност за въглища и стомана“ се заличават;

vi)

настоящото осмо тире се заменя със следното:

„—

действащо длъжностно лице или служител на институциите на Европейските общности или на органи, създадени към тях, или на Европейската централна банка.“;

б)

след параграф 1 се вмъква следният параграф и настоящите параграфи 2 и 3 стават параграфи 3 и 4:

„2.   Считано от изборите за Европейски парламент през 2004 г. качеството на член на Европейския парламент е несъвместимо с това на член на националния парламент.

Чрез дерогация от това правило и без да се засягат разпоредбите на параграф 3:

членовете на националния парламент на Ирландия, които са избрани в Европейския парламент при следващи избори, могат да имат двоен мандат до следващите избори за национален парламент на Ирландия, считано от които се прилага първа алинея от настоящия параграф;

членовете на националния парламент на Обединеното кралство, които са и членове на Европейския парламент през петте години преди изборите за Европейски парламент през 2004 г., могат да имат двоен мандат до изборите за Европейски парламент през 2009 г., считано от които се прилага първа алинея от настоящия параграф.“;

в)

в новия параграф 3 думите „да установи“ се заменят с думите „да разшири“ и позоваването на „член 7, параграф 2“ се заменя с позоваване на „член 7“;

г)

в новия параграф 4 позоваването на „параграфи 1 и 2“ се заменя с позоваване на „параграфи 1, 2 и 3“.

8.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

При спазване на разпоредбите на настоящия акт избирателната процедура във всяка една от държавите-членки се урежда от разпоредбите на националното право.

Тези разпоредби на националното право, които може, ако е уместно, да отчитат особеностите в държавите-членки, не трябва като цяло да засягат пропорционалния характер на избирателната система.“

9.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „в ден, определен“ се заменят с думите „на дата и в часове, определени“;

б)

в параграф 2 думите „Преброяването на гласовете не може да започне“ се заменят с думите „Държавите-членки не може да съобщят публично официалните резултати от гласуването“;

в)

параграф 3 се заличава.

10.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „срока по член 9, параграф 1“ се заменят с думите „избирателния период“;

б)

в параграф 2, втора алинея думите „определя друг срок, не по-рано от един месец преди“ се заменят с думите „определя, най-малко една година преди края на петгодишния срок по член 3, друг избирателен период, който може да бъде не повече от два месеца преди“;

в)

в параграф 3 думите „на член 22 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана“ се заличават; думите „Европейската икономическа общност“ се заменят с думите „Европейската общност“, а думите „срока по член 9, параграф 1“ се заменят с думите „избирателния период“.

11.

В член 11 думите „До влизането в сила на единната избирателна процедура, посочена в член 7, параграф 1“ се заличават.

12.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

1.   Мястото се овакантява, когато мандатът на член на Европейския парламент приключва след оставка, в случай на смърт или при отнемане на мандата.

2.   При спазване на останалите разпоредби на настоящия акт всяка държава-членка определя подходящи процедури за заемане на всяко място, което се оваканти по време на петгодишния срок, посочен в член 3, за остатъка от този период.

3.   Когато законодателството на държава-членка изрично предвижда възможността за отнемане на мандат на член на Европейския парламент, мандатът приключва при условията на разпоредбите на това законодателство. Компетентните национални органи информират Европейския парламент за това.

4.   Когато едно място се оваканти след подадена оставка или в случай на смърт, председателят на Европейския парламент незабавно информира компетентните органи на съответната държава-членка.“

13.

Член 14 се отменя.

14.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Настоящият акт е изготвен на английски, гръцки, датски, ирландски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

Приложения II и III са неразделна част от настоящия акт.“

15.

Приложение I се отменя.

16.

В приложение III се заличава Декларацията на правителството на Федерална република Германия.

Член 2

1.   Членовете и приложенията към Акта от 1976 г., изменен с настоящото решение, се преномерират в съответствие с таблицата на съответствието в приложението към настоящото решение, която е неразделна част от него.

2.   Съобразно това се адаптират позоваванията на членовете и приложенията към Акта от 1976 г. Същото се прилага по отношение на позоваванията на тези членове и техните подразделения, които се съдържат в общностните Договори.

3.   Позоваванията на членовете от Акта от 1976 г., които се съдържат в други инструменти или актове, се тълкуват като позовавания на членовете от Акта от 1976 г. така, както са преномерирани в съответствие с параграф 1, и съответно на параграфите на тези членове, както са преномерирани с настоящото решение.

Член 3

1.   Измененията, посочени в членове 1 и 2, влизат в сила на първия ден от месеца, следващ приемането на разпоредбите на настоящото решение от държавите-членки в съответствие с техните съответни конституционни изисквания.

2.   Държавите-членки нотифицират генералния секретариат на Съвета за приключването на националните им процедури.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2002 година.

За Съвета

Председател

J. MATAS I PALOU

Съставено в Брюксел на 23 септември 2002 година.

За Съвета

Председател

M. FISCHER BOEL

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието, посочена в член 2 от Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета от 25 юни и 23 септември 2002 г. за изменение на Акта за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом

Предишна номерация

Нова номерация

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 2А

Член 3

Член 2Б

Член 4

Член 3

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5 (отменен)

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14 (отменен)

Член 15

Член 15

Приложение I (отменено)

Приложение II

Приложение I

Приложение III

Приложение II


(1)  ОВ C 292, 21.9.1998 г., стр. 66.

(2)  Становище от 12 юни 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1.