03/ 41

BG

Официален вестник на Европейския съюз

216


32002D0300


L 103/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2002 година

за определяне на одобрените зони по отношение на Bonamia ostreae и/или Marteilia refringens

(нотифицирано под номер С(2002) 1426)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/300/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях (1), последно изменена с Директива 98/45/ЕО (2), и по-специално член 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

За получаване на статут на одобрена зона за едното и/или другото от двете заболявания по мекотелите, известни като бонамиоза и мартейлиоза, когато се дължат на причинителите Bonamia ostreae (B. ostreae) и Marteilia refringens (M. refringens), държавите-членки внасят съответните доказателствени документи и посочват националните правила, гарантиращи спазването на условията, посочени в Директива 91/67/ЕИО.

(2)

Решение 93/55/ЕИО на Комисията (3), изменено с Решение 93/169/ЕИО (4) изменя гаранциите за внасяне на мекотели в зоните, където е била одобрена програма за B. ostreae и M. refringens.

(3)

Програмата по отношение на бонамиозата и мартейлиозата в Ирландия е одобрена с Решение 93/56/ЕИО на Комисията (5).

(4)

Съгласно Регламент (ЕИО) № 706/73 на Съвета от 12 март 1973 г. относно нормативната уредба на Общността, приложима за Англо-нормандските острови и остров Ман в областта на търговията със селскостопански продукти (6), изменен с Регламент (ЕИО) № 1174/86 (7), ветеринарното законодателство се прилага за тези острови при същите условия като в Обединеното кралство по отношение на продуктите, внесени на островите или изнесени от тях към Общността.

(5)

Програмите, представени от Обединеното кралство, по отношение на бонамиозата и мартейлиозата са одобрени съответно с Решения 92/528/ЕИО (8) (Великобритания и Северна Ирландия), 93/57/ЕИО (9) (Jersey), 93/58/ЕИО (10) (Guernsey) и 93/59/ЕИО (11) (остров Ман) на Комисията.

(6)

Ирландия внесе необходимите доказателствени документи за получаване на статут на одобрена зона за B. ostreae и M. refringens за някои области в страната, както и националните правила, гарантиращи спазването на изискванията за поддържане на статута на одобрена зона.

(7)

Обединеното кралство внесе необходимите доказателствени документи за получаване на статут на одобрени зони по отношение на B. ostreae и M. refringens за някои области в страната, както и посочи националните правила, гарантиращи спазването на изискванията за поддържане на статута на одобрена зона.

(8)

От представените от Ирландия и Обединеното кралство документи за съответните зони е видно, че те отговарят на изискванията на член 5 от Директива 91/67/ЕИО на Съвета. Следователно те могат да получат статута на одобрени зони.

(9)

За повече яснота и опростяване е целесъобразно да се изготви единен списък с всички одобрени зони по отношение на бонамиозата и мартейлиозата и да се отменят решенията за одобряване на вече приложените програми в зони, които впоследствие са получили статута на одобрена зона.

(10)

Необходимо е Решения 92/528/ЕИО, 93/56/ЕИО, 93/57/ЕИО, 93/58/ЕИО и 93/59/ЕИО да се отменят и да се заменят с настоящото решение.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Зоните, признати за одобрени зони по отношение на B. ostreae и M. Refringens, са изброени в приложението.

Член 2

Решения 92/528/ЕИО, 93/56/ЕИО, 93/57/ЕИО, 93/58/ЕИО и 93/59/ЕИО се отменят.

Позоваванията на отменените решения се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 71, 24.3.1993 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 68, 15.3.1973 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 107, 24.4.1986 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 332, 18.11.1992 г., стр. 25.

(9)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 26.

(10)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 27.

(11)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗОНИ, ОДОБРЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ БОЛЕСТИТЕ ПО МЕКОТЕЛИТЕ B. OSTREAE И M. REFRINGENS

1.A.   Зони в Ирландия, одобрени по отношение на B. ostreae

Цялото крайбрежие на Ирландия с изключение на следните четири области:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay.

1.Б.   Зони в Ирландия, одобрени по отношение на M. Refringens

Цялото ирландско крайбрежие.

2.A.   Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, одобрени по отношение на B. ostreae

Цялото крайбрежие на Великобритания с изключение на следните области:

южното крайбрежие на Cornwall от нос Lizard до Start Point

областта около устието на река Solent от Portland Bill до Selsey Bill

крайбрежната област в Essex, от Shoeburyness до Landguard point

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия.

Цялото крайбрежие на Guernsey и Herm.

Зоната на States of Jersey: тази зона съответства на крайбрежната зона на колебание на прилива между средната линия на прилива на остров Джърси и въображаема линия на три морски мили от средната линия на отлива. Разположена е в Нормандско-бретанския залив в южната част на Ламанша.

Цялото крайбрежие на остров Man.

2.Б.   Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, одобрени по отношение на M. Refringens

Цялото крайбрежие на Великобритания.

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия.

Цялото крайбрежие на Guerney и Herm.

Зоната на States of Jersey: тази зона съответства на крайбрежната зона на колебание на прилива между средната линия на прилива на остров Jersey и въображаема линия на три морски мили от средната линия на отлива. Разположена е в Нормандско-бретанския залив в южната част на Ламанша.

Цялото крайбрежие на остров Man.