32002D0187Официален вестник n° L 063 , 06/03/2002 стр. 0001 - 0013
специално чешко издание глава 19 том 04 стр. 197 - 209
специално испанско издание глава 19 том 04 стр. 198 - 210
специално унгарско издание глава 19 том 04 стр. 197 - 209
специално литвийско издание глава 19 том 04 стр. 197 - 209
LV.ES глава 19 том 04 стр. 197 - 209
MT.ES глава 19 том 04 стр. 197 - 209
PL.ES глава 19 том 04 стр. 197 - 209
SK.ES глава 19 том 04 стр. 197 - 209
специално словенско издание глава 19 том 04 стр. 197 - 209


20020228

Решение на Съвета

от 28 февруари 2002 година

за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност

(2002/187/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31 и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид инициативата на Федерална република Германия и на Португалската република, Френската република, Кралство Швеция и Кралство Белгия [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като има предвид, че:

(1) Необходимо е да се подобри съдебното сътрудничество между държавите-членки, и по-специално относно борбата с формите на сериозна престъпност, които често се извършват от транснационални организации.

(2) Ефективното подобрение на съдебното сътрудничество между държавите членки изисква незабавното приемане на структурни мерки на ниво Европейския съюз за улесняване на оптималното сътрудничество в действията за разследване и преследване на територията на повече от една държава-членка с пълно зачитане на основните права и свободи.

(3) За да се засили борбата срещу сериозната организирана престъпност, Европейският съвет от Темпере от 15 и 16 октомври 1999 г., и по-специално точка 46 от заключенията му, реши да се създаде звено (Евроюст), съставено от прокурори, магистрати или полицейски служители с еквивалентна компетентност.

(4) Това звено Евроюст се създава с настоящото решение като орган на Европейския съюз, което е юридическо лице и е финансирано от общия бюджет на Европейския съюз, освен по отношение на заплатите и възнагражденията на националните членове и помощни лица, които се поемат от държавата-членка по произход.

(5) Целите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) [3], също са свързани с Евроюст. В тази връзка Евроюст следва да приеме необходимите въвеждащи мерки за постигане на тези цели. Тя трябва да отчете чувствителната работа, извършвана от Евроюст в контекста на разследвания и преследвания. В тази връзка на OLAF трябва да се откаже достъп до документи, доказателства, доклади, бележки или информация в каквато и да е форма, поддържана в хода на тези дейности, независимо дали са провеждани или вече приключени, и предаването на такива документи, доказателства, доклади, бележки или информация на OLAF следва да се забрани.

(6) За да може да достигне целите си възможно най-ефективно, Евроюст следва да изпълни своите задачи или чрез една или повече национални членки, или като действа като колегиален орган.

(7) Компетентните органи на държавите-членки трябва да може да обменят информация с Евроюст в съответствие с ангажиментите, които служат и спазват интересите на публичното обслужване.

(8) Компетентността на Евроюст не засяга компетентността на Общността да защитава своите основни интереси и не засяга съществуващите конвенции и споразумения, по-специално Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (Съвета на Европа), подписана в Страсбург на 20 април 1959 г., и също Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз [4], приета от Съвета на 29 май 2000 г., и протокола към нея [5], приет на 16 октомври 2001 г.

(9) За да постигне своите цели, Евроюст обработва личните данни чрез автоматизирани средства или в структурни ръчно обработвани досиета. Съответно необходимите стъпки следва да бъдат предприети за гарантиране на ниво на защита на данните, което съответства поне на това в резултат от прилагането на принципите на Конвенцията за защита на лицата по отношение на автоматична обработка на лични данни (Съвета на Европа), подписана в Страсбург на 28 януари 1981 г., заедно със съответните изменения към нея, и по-специално протокола, открит за подписи на 8 ноември 2001 г., след като такива изменения са влезли в сила между държавите членки.

(10) За да се подпомогне да се осигури и провери, че личните данни са обработвани правилно от Евроюст, следва да бъде създаден съвместен надзорен орган, който при състава на Евроюст следва да се състои от състав от съдии или конституционна или национална система на държава-членка за лично упражняване, еквивалентна функция, която им дава достатъчна независимост. Правомощията на този съвместен надзорен орган не следва да засягат юрисдикцията на националните съдии или някои обжалвания, които може да бъдат представени пред тях.

(11) За да се осигури хармонизирана координация на различните дейности, спазвани от Съюза и Общността, и като се имат предвид член 29 и член 36, параграф 2 от Договора, Комисията следва напълно да е включена в процедурите на Евроюст относно общите въпроси и въпросите, произтичащи от нейната компетенция. Процедурният правилник на Евроюст трябва подробно да включва разпоредбите за участие на Комисията в процедурите на Евроюст в областите на нейната компетентност.

(12) Разпоредбите следва да се предвидят, за да гарантират, че Евроюст и Европейската полицейска служба (Европол) [6] установяват и поддържат тясно сътрудничество.

(13) Евроюст и Европейската съдебна мрежа, създадена със Съвместно действие 98/428/ПВР [7], следва да имат привилегировани отношения. С тази цел секретариатът на мрежата следва да бъде ситуиран в секретариата на Евроюст.

(14) За да се улеснят дейностите на Евроюст, държавите членки създадат или избират един или повече национални кореспонденти.

(15) Доколкото е необходимо за изпълнението на задачите, следва да е възможно Евроюст да започне сътрудничество с държави, които не са членки, и да се сключат споразумения за тази цел първоначално със страните кандидатки за присъединяване към Съюза и с други страни, с които са договорени споразумения.

(16) Тъй като приемането на настоящото решение означава, че следва да бъдат одобрени нови основни законодателни мерки в държавите членки, следва да се предвиди разпоредба за някои преходни разпоредби.

(17) Точка 57 от заключенията на Европейския съвет от Лаакен от 14 и 15 декември 2001 г. предвижда Евроюст да може да започне дейността си в Хага в съответствие с общото споразумение за седалището на някои органи.

(18) Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, които са заложени в член 6, параграф 2 от Договора и са отразени в Хартата за основните права на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Създаване и правосубектност

Настоящото решение създава звено, наречено "Евроюст", като орган на Съюза.

Евроюст притежава юридическа правосубектност.

Член 2

Състав

1. Евроюст се състои от един национален член, който е командирован от всяка държава-членка в съответствие с нейната правна система, като той е прокурор, съдия или полицейски служител с равностойна компетентност.

2. Всеки национален член може да се подпомага от едно лице. Ако е необходимо и със съгласието на колегиалния орган съгласно член 10, няколко лица може да подпомагат националния член. Един от тези сътрудници може да замества националния член.

Член 3

Цели

1. В контекста на разследванията и преследванията, които засягат две или повече държави-членки, по наказуемите деяния по член 4, по отношение на сериозната престъпност, особено когато тя е организирана, целите на Евроюст са:

а) да стимулира и подобрява сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки при разследване, преследване в държавите-членки, като се отчита всяко искане от компетентен орган на държава-членка и всяка информация, предоставена от всеки орган, компетентен по силата на разпоредбите, приети в рамката на Договорите;

б) да подобрява сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки, и по-специално чрез улесняване на изпълнението на международната взаимопомощ и изпълнение на молби за екстрадиране;

в) да подкрепя компетентните органи на държавите-членки да провеждат техните разследвания и преследвания по-ефективно.

2. В съответствие с правилата, предвидени в настоящото решение, и по искане на компетентен орган на държава-членка Евроюст може също да подпомага в разследвания и преследвания относно само тази държава-членка и държава, която не е членка, когато споразумение, създаващо сътрудничеството съгласно член 27, параграф 3, е сключено с цитираната държава-членка или когато по специфичен случай има съществен интерес за предоставяне на такава помощ.

3. В съответствие с правилата, предвидени от настоящото решение и по искане на или компетентен орган на държава-членка или на комисията, Евроюст може също да помага при разследвания и преследвания, свързани само с тази държава-членка и Общността.

Член 4

Компетентности

1. Общата компетентност на Евроюст обхваща:

а) формите на престъпност и престъпленията по член 2 от Конвенцията за Европол от 26 юли 1995 г., по отношение на които Евроюст е компетентен по всяко време;

б) следните видове престъпления:

- компютърни престъпления,

- измами и корупция и всички престъпления срещу финансовите интереси на Европейската общност;

- изпиране на приходи от престъпления;

- престъпления срещу околната среда;

- участие в престъпни организации по смисъла на Съвместно действие 98/733/ПВР на Съвета от 21 декември 1998 г. относно инкриминирането на участието в престъпна организация в държавите-членки на Европейския съюз [8];

в) други престъпления, които са извършени заедно с видовете престъпления, съгласно букви а) и б).

2. При други, различни от тези по параграф 1, Евроюст може в допълнение, в съответствие на своите цели да подпомага разследванията и преследванията по искане на компетентен орган на държава-членка.

Член 5

Задачи на Евроюст

1. За да постигане своите цели, Евроюст изпълнява следните задачи:

а) чрез един или повече от националните членове по член 6, или

б) като колегиален орган, в съответствие с член 7:

i) когато това се изисква от един или повече национални членове от случай, разглеждан от Евроюст, или

ii) когато случаят включва разследвания или преследвания, които имат последици на равнище на Съюза или които може да засегнат държавите-членки, също така и други освен тези, които са пряко засегнати, или

iii) когато е включен с общ въпрос, свързан с постигането на неговите цели, или

iv) когато е предвидено нещо друго в настоящото решение.

2. Когато изпълни задачите си, Евроюст посочва дали действа чрез един или повече национални членове, по член 6 или като колегиален орган по член 7.

Член 6

Задачи на Евроюст, когато действа чрез своите национални членове

Когато Евроюст действа чрез съответните свои национални членове:

а) може да помоли компетентните органи на държавите-членки да преценят:

i) предприемането на разследване или преследване на специфични действия;

ii) приемането, че един от тях може да е в по-добра позиция да предприеме разследване или да извърши специфични действия;

iii) координирането между компетентните органи на съответните държави-членки;

iv) определяне на съвместен екип за разследване, като се запазват съответните инструменти на сътрудничество;

v) осигуряване на всякаква информация, необходима за изпълняване на задачите;

б) осигурява възможността компетентните органи на държавите-членки да се информират взаимно относно разследванията и преследванията, за които са били информирани;

в) по тяхно искане подпомага компетентните органи на държавите-членки за осигуряване на най-добрата възможна координация на разследвания и преследвания;

г) подпомага подобряването на сътрудничеството между компетентните национални органи;

д) сътрудничи и консултира Европейската съдебна мрежа, включително за използване и сътрудничество за подобряване на своята документална база данни;

е) в случаите съгласно член 3, параграфи 2 и 3 и със съгласие на колегиален орган да подпомага при разследванията и преследванията по отношение на компетентните органи на само една от държавите-членки;

ж) може в съответствие със своите цели и в рамките на член 4, параграф 1, за да подобри сътрудничеството и координацията между компетентните органи, да изпрати искания за съдебна помощ, когато те:

i) са отправени от компетентните органи на държава-членка;

ii) засягат разследване и преследване, провеждано от тази власт при специфичен случай, и

iii) осигуряват за разследването координирани действия.

Член 7

Задачи на Евроюст, когато действа като колегиален орган

Когато Евроюст действа като колегиален орган:

а) може по отношение на формите на престъпност и престъпление по член 4, параграф 1 да помоли компетентните орган на съответните държави-членки, като даде основанията за това:

i) да започне разследване и преследване на специфични действия;

ii) да приеме, че един от тях може да е в по-добра позиция да предприеме разследване или преследване на специфични действия;

iii) да координира компетентните органи на съответната държава-членка;

iv) да започне съвместно разследване, като спазва съответните инструменти за сътрудничество;

v) да предостави всяка информация, необходима за изпълнение на задачите;

б) гарантира, че компетентните органи на държавите-членки се информират взаимно за разследванията и преследванията, за които е бил информиран и които имат отражение на нивото на Съюза, или които маже да засегнат държавите-членки, различни от тези, които са пряко засегнати;

в) подпомага компетентните органи на държавите-членки по тяхно искане да осигурят най-добрата координация на разследванията и преследванията;

г) подпомага за подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки, по-специално въз основа на анализ на Европол;

д) сътрудничи и се консултира с Европейската съдебна мрежа, включително използване и сътрудничество за подобряване на документалната база данни;

е) може да подпомага Европол чрез предоставяне на становища, основани на анализите, извършвани от Европол;

ж) може да доставя логистична подкрепа в случаите съгласно букви а), в) и г) по-горе. Такава логистична подкрепа може да включва помощ за преводи, устни преводи и организация на координираните срещи.

Член 8

Обосновка

Ако компетентните органи на съответната държава-членка решат да не се съобразят с искане по член 7, буква а), те информират Евроюст за своето решение и за причините за това, освен в случаите по член 7, буква а), i), ii) и v), ако не могат да дадат обосновка, поради това че:

i) ако го направят, биха нарушили важни национални интереси, свързани със сигурността, или

ii) биха нарушили успеха от разследванията, които са в ход, или сигурността на хората.

Член 9

Национални членове

1. Националните членове се подчиняват на националното право на държавите-членки по отношение на тяхното правна положение. Срокът на мандата на националните членове се определя от държавата-членка на произход. Той следва да позволи Евроюст да работи добре.

2. Цялата информация, която се обменя между Евроюст и държавите-членки, включително искания по член 6, буква а), се насочва чрез националния член.

3. Всяка държава-членка определя естеството и степента на юридическите правомощия, които тя предоставя на националния член на нейна територия. Тя също така определя правото на националния член да действа по отношение на съдебните органи, в съответствие с националните задължения. При назначаване на националния си член и по всяко друго време, ако е подходящо, държавата-членка уведомява Евроюст и генералния секретариат на Съвета за своето решение, за да може последният да информира другите държави-членки. Те се задължават да приемат и признаят предоставените им правомощията, както са в съответствие с международните ангажименти.

4. За да изпълни целите на Евроюст, националният член има достъп до информацията, която се съдържа в националните криминални досиета или всеки друг регистър на неговата държава-членка по същия начин, както е предвидено в националното му право за прокурор, съдия или полицейски служител с равностойна компетенция.

5. Националният член може да се свърже пряко с компетентните органи на своята държава-членка.

6. По време на изпълняване на своите задачи националният член, когато е подходящо, уведомява дали действа в съответствие с юридическите правомощия, които са му предоставени съгласно параграф 3.

Член 10

Колегиален орган

1. Колегиалният орган се състои от всички национални членове. Всеки национален член има един глас.

2. След консултация със съвместния надзорен орган по член 23 относно разпоредбите за обработка на личните данни Съветът одобрява процедурния правилник на Евроюст по предложение на колегиалния орган, който временно е бил приет единодушно от последния. Разпоредбите на процедурния правилник, които засягат обработка на лични данни, може да бъдат предмет на отделно одобрение от страна на Съвета.

3. Действайки в съответствие с член 7, буква а), колегиален орган взима решенията си с мнозинство от две трети. Други решения на колегиалния орган се взимат в съответствие с процедурния правилник.

Член 11

Роля на Комисията

1. Комисията е напълно асоциирана с работата на Евроюст в съответствие с член 36, параграф 2 от Договора. Тя участва в работата в областите от нейна компетентност.

2. По отношение на работата, извършвана от Евроюст относно координирането на разследванията и преследванията, Комисията може да бъде поканена да предостави своята експертиза.

3. С цел засилване на сътрудничеството между Евроюст и Комисията, Евроюст може да се съгласи относно необходимите практически договорености с Комисията.

Член 12

Национални кореспонденти

1. Всяка държава-членка може да определи или назначи един или повече национални кореспонденти. Въпрос на високо предимство е определянето на кореспондент по въпросите на тероризма. Отношенията между националния кореспондент и компетентните органи на държавите-членки се уреждат от националното право. Национален кореспондент има работно място в държавата-членка, която го е назначила.

2. Когато държава-членка назначи национален кореспондент, той може да е лице за контакти на съдебната мрежа на Евроюст.

3. Отношенията между националния член и националния кореспондент не прекратяват преките отношения между националния член и неговите компетентни органи.

Член 13

Обмен на информация с държавите-членки и между националните членове

1. Компетентните органи на държавата-членка може да обменят с Евроюст всяка информация, която е необходима за изпълнението на задачите си в съответствие с член 5.

2. В съответствие с член 9 националните членове на Евроюст имат право да обменят всяка необходима информация за изпълнение на задачите им, без предварително разрешение, помежду си или с компетентните органи на техните държави-членки.

Член 14

Обработка на личните данни

1. Доколкото е необходимо да постигне своите цели, Евроюст може, в рамките на своите компетентности и за изпълнение на задачите си да обработва лични данни с автоматизирани средства или в структурирани досиета за ръчна обработка.

2. Евроюст взима необходимите мерки да гарантира ниво на защита за лични данни, поне еквивалентна на тази, с резултат от прилагането на принципите на Съвета на Европейската конвенция от 28 януари 1981 г. и съответните изменения в нея, когато са в сила в държавите-членки.

3. Лични данни, обработени от Евроюст, са адекватни, релевантни, не излизат извън целите на обработката и отчитат информацията, предоставена от компетентните органи на държавите-членки или други партньори в съответствие с членове 13 и 26, те са акуратни и осъвременени. Лични данни, обработени от Евроюст, се обработват честно и законосъобразно.

4. В съответствие с настоящото решение Евроюст създава индекс по данни, свързани с разследванията, и може да установи временни работни досиета, които също съдържат лични данни.

Член 15

Ограничения относно обработка на лични данни

1. Когато се обработват лични данни в съответствие с член 14, параграф 1, Евроюст може да обработва само следните лични данни относно лица, които съгласно националното законодателство на съответната държава-членка са предмет на криминално разследване или преследване за един или повече от видовете престъпления и нарушения, определени в член 4:

а) фамилно име, моминско име, дадени имена или други свързани или придобити имена;

б) дата и място на раждане;

в) националност;

г) пол;

д) място на пребиваване, професия и движенията на съответното лице;

е) номер на социална осигуровка, свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, идентификационни документи и паспортни данни;

ж) информация, която се отнася до юридически лица, ако включва информация, свързана с определени или неопределени лица, които са обект на съдебно разследване или преследване;

з) банкови сметки и сметки в други финансови институции;

и) описание и вид на престъплението, дата на извършване, наказателноправна характеристика и напредъка на разследването;

й) фактите, които посочват международното разширяване на случая;

к) подробности, които са свързани със съпричастност към престъпна организация.

2. При обработка на данните в съответствие с член 14, параграф 1 Евроюст може да обработи само следните лични данни относно лица, които по националното законодателство на съответните държави-членки са считани като свидетели или жертви в наказателно разследване или преследване по отношение на един или повече форми на престъпност и престъпления по член 4:

а) фамилно име, моминско име, дадени имена и други свързани или придобити имена;

б) дата и място на раждане;

в) националност;

г) пол;

д) място на пребиваване, професия и движения на съответното лице;

е) описание и естество на нарушенията, в които са включени, датата на извършване, криминалната категория на нарушенията и напредъка на разследванията.

3. Въпреки това обаче, в извънредни случаи Евроюст може също, за ограничен период от време, да обработи други лични данни, свързани с обстоятелствата на нарушението, където са свързани и включени в текущи разследвания, които Евроюст подпомага в сътрудничество, при условие че обработката на такива специфични данни е в съответствие с членове 14 и 21.

Служителят по защита на данните съгласно член 17 се информира незабавно относно използването настоящия параграф.

Когато такива други данни се отнасят до свидетели или жертви по смисъла на параграф 2, решението да се обработват се взима съвместно от поне двама национални членове.

4. Лични данни, обработени по автоматичен или други начини, съдържащи расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или философски схващания, членство в профсъюзи и данни, свързани със здравето или сексуалния живот, може да се обработват от Евроюст само когато такива данни са необходими за съответните национални разследвания, както и за координиране в рамките на Евроюст.

Служителят по защита на данните се информира незабавно относно изпълнението на настоящия параграф.

Такива данни може да се обработват съгласно индекса в член 16, параграф 1.

Когато такива други данни се отнасят до свидетели или жертви по смисъла на параграф 2, решението за обработка се взима от колегиалния орган.

Член 16

Индекс и временни работни досиета

1. За да постигне своите цели, Евроюст поддържа автоматизирани досиета с данни, които се състоят от индекс от данни, които са свързани с разследванията, в които нелични и лични данни съгласно член 15, параграф 1, букви от а) до и) и к) и параграф 2 може да се съхраняват. Индексът е предназначен за:

а) подпомагане на управлението и координацията на разследванията и преследванията, които Евроюст подпомага, по-специално чрез пресичане на информация;

б) улесняване достъпа до информация за разследванията и преследванията в ход;

в) улесняване мониторинга на законността и съответствието с разпоредбите на настоящото решение, относно обработката на личните данни.

2. Индексът съдържа позовавания към временните работни досиета, обработвани в рамката на Евроюст.

3. При изпълнение на задълженията си по членове 6 и 7 националните членове на Евроюст може да обработват данни относно индивидуални случаи, по които работят във временни работни досиета. Те позволяват на служителя по защита на данните, ако колегиалният орган реши така, другите национални членове и служители с разрешен достъп до досиетата да имат достъп до работното досие. Всяко ново работно досие, което съдържа лични данни, се изпраща на служителя по защита на данните.

Член 17

Служител по защита на данните

1. Евроюст има специално назначен служител по защита на данните, който е член на персонала. В тази рамка той е под прякото ръководство на колегиалния орган. По време на изпълнение на задълженията си по настоящия член, той не получава инструкции от никого.

2. Служителят по защита на данните по-специално има следните задачи:

а) гарантира по независим начин законност и съответствие с разпоредбите на настоящото решение, по отношение на обработката на личните данни;

б) гарантира, че се поддържа писмена регистрация на изпращането и получаването по член 19, параграф 3 на личните данни в съответствие с разпоредбите съгласно процедурния правник, по условията за сигурност по член 22;

в) гарантира, че субектите на данните са информирани относно техните права по това решение по тяхно искане.

3. При изпълнение на задачите си служителят има достъп до всички данни, обработвани от Евроюст, и до всички помещения на Евроюст.

4. Когато той открие, че по негово мнение обработката не е съобразена с настоящото решение, служителят:

а) информира колегиален орган, който съобщава за получената информация;

б) отнася въпроса до съвместния надзорен орган, ако колегиалният орган не е разрешил несъответствието на обработката в разумно време.

Член 18

Разрешен достъп до лични данни

Само национални членове и техните сътрудници по член 2, параграф 2 и оправомощени служители на Евроюст с цел постигане на целите на Евроюст имат достъп до личните данни, които се обработват от Евроюст.

Член 19

Право на достъп до лични данни

1. Всяко лице има право на достъп до личните данни, които се отнасят до него, и които се обработват от Евроюст съгласно настоящия член.

2. Всяко лице, което желае да упражни своето право на достъп до данните, които се отнасят до него и които се съхраняват в Евроюст, или да ги провери в съответствие с член 20, може да направи безплатно искане с тази цел в държавата-членка по избор, до назначения за тази цел орган в тази държава-членка и този орган го отнася незабавно до Евроюст.

3. Правото на всяко лице да има достъп до лични данни, свързани с него или да ги провери се упражнява в съответствие с законите и процедурите на държавата-членка, в която лицето е направило искането. Ако обаче Евроюст може да удостовери кой орган в държава е изпратил въпросните данни, този орган може да изиска правото на достъп да бъде упражнявано в съответствие с правилата на законодателството на тази държава-членка.

4. Достъп до лични данни се отказва, ако:

а) такъв достъп може да наруши една от дейностите на Евроюст;

б) такъв достъп може да наруши национално разследване, което е подпомагано от Евроюст;

в) такъв достъп може да наруши правата и свободите на трети страни.

5. Решението да се предостави това право на достъп отчита правното положение по отношение на данните, съхранявани от Евроюст, на тези лица, които изпращат искането.

6. Съответните национални членове по искането го разглеждат и постигат решение от страна на Евроюст. Искането се разглежда изцяло три месеца от получаването. Ако членовете не са съгласни, те отнасят въпроса до колегиален орган, който взима решението си по искането с мнозинство от две трети.

7. Ако е отказан достъп или няма лични данни относно заявителя, обработени от Евроюст, последният уведомява заявителя, че е провел проверки, без да дава информация, независимо дали заявителят е известен.

8. Ако заявителят не е доволен от отговора, даден по искането, той може да обжалва срещу това решение пред съвместния надзорен орган. Съвместният надзорен орган разглежда жалбата независимо дали решението на Евроюст е взето в съответствие с настоящото решение.

9. Компетентните правоприлагащи органи на държавите-членки се консултират от Евроюст, преди да се вземе решението. Те последователно се уведомяват относно съдържанието чрез съответните национални членове.

Член 20

Поправяне и заличаване на лични данни

1. В съответствие с член 19, параграф 3 всяко лице има право да направи искане Евроюст да поправи, блокира или заличи данните, които се отнасят до него, ако те са неправилни или непълни или ако тяхната цел или съхранение противоречи на настоящото решение.

2. Евроюст уведомява молителя, ако поправи, блокира или изтрива данните, които се отнасят до него. Ако заявителят не е доволен от отговора на Евроюст, той може да отнесе въпроса до Съвместния надзорен орган в срок от 30 дни от получаване на решението на Евроюст.

3. По искане на компетентните органи на държавата-членка, националния член или националния кореспондент, ако има такъв, и под тяхна отговорност Евроюст в съответствие със своя процедурен правилник поправя или заличава личните данни, обработвани от Евроюст, които са изпратени или вписани от държавата-членка, нейния национален член или национален кореспондент. Компетентните органи на държавата-членка и Евроюст, включително националният член и националният кореспондент, ако има такъв, в този контекст осигуряват съответствие на принципите, определени в член 14, параграфи 2 и 3 и член 15, параграф 4.

4. Ако стане ясно, че обработените лични данни от Евроюст не са правилни или са непълни, или че тяхната цел или съхранение противоречи на настоящото решение, Евроюст блокира или поправя, или изтрива такива данни.

5. В случаите съгласно параграфи 3 и 4 всички доставчици или адресати на такива данни се уведомяват незабавно. В съответствие с правилата, приложими към тях, адресатите след това поправят, блокират или изтриват тези данни в техните собствени системи.

Член 21

Срокове за съхранение на лични данни

1. Лични данни, които се обработват от Евроюст, се съхраняват от Евроюст дотолкова, доколкото е необходимо за постигане на неговите цели.

2. Личните данни по член 14, параграф 1, които се обработват от Евроюст, не може да се съхраняват след:

а) изтичане на давностния срок за наказателно разследване и преследване във всички държави-членки;

б) датата, на която съдебното решение от последната държава-членка от разследването или преследването, които определят координирането от Евроюст, е приключило;

в) датата, на която Евроюст и съответните държави-членки взаимно се съгласяват или се договарят, че не е необходимо повече Евроюст да координира разследването и преследването.

3. а) Съблюдаването на срока на съхранение съгласно параграф 2 се преразглежда постоянно от подходяща автоматична обработка, въпреки това обаче преглед на необходимостта да се съхраняват данните се извършва на всеки три години след като са вписани.

б) Когато един от сроковете на съхранение съгласно параграф 2 е изтекъл, Евроюст преразглежда необходимостта от съхранение на данните, за да има възможност да постигне целите, и може да реши чрез отклонение да съхрани тези данни до следващия преглед.

в) Когато данните са съхранени чрез отклонение съгласно буква б), преглед на необходимостта за съхранение на тези данни се състои на всеки три години.

4. Когато съществува досие, съдържащо неавтоматизирани и неструктурирани данни, след като съхранението на последното звено на автоматизирани данни от досието е изтекло, всички документи в досието се връщат на органа, който ги е предоставил, и всички копия се унищожават.

5. Когато Евроюст е координирал разследване или преследване, националните членове информират Евроюст и другите държави-членки относно всички съдебни решения, свързани със случая, които са окончателни, за да може да се приложи параграф 2, буква б).

Член 22

Сигурност на данните

1. Евроюст, а по отношение на изпратените чрез Евроюст данни, всяка държава-членка по отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящото решение защитават личните данни срещу случайно или незаконно нарушение, случайна загуба или неразрешено разкриване, промяна и достъп или друга неразрешена форма на обработка.

2. Процедурните правила съдържат технически мерки и организационни промени, необходими за въвеждане на настоящото решение по отношение на сигурността на данни, и по-специално мерки, определени за:

а) отказване на неразрешен достъп до оборудване за обработване на данни, използвано за лични данни;

б) защита от неразрешено четене, копиране, изменяне или премахване на данни;

в) защита от неразрешено вкарване на данни и неразрешени проверки, изменения или заличаване на съхранени лични данни;

г) защита от употреба на системите за автоматизирано обработване на данни от неоправомощени лица, които използват съоръжения за изпращане на данни;

д) гарантиране, че само оправомощени лица, които използват системите за автоматична обработка на данните, имат достъп до данните, които са обхванати от разрешението им за достъп;

е) гарантиране на възможността да се провери и установи до кои органи се изпращат личните данни;

ж) гарантиране, че впоследствие е възможно да се провери и установи кои лични данни са били въведени в системите за автоматична обработка на данните и от кого са вкарани данните;

з) предотвратяване неразрешено четене, копиране, изменение или заличаване на лични данни при изпращане на лични данни или по време на транспортиране на средства, съдържащи данни.

Член 23

Съвместен надзорен орган

1. Създава се независим съвместен надзорен орган за наблюдение на дейностите на Евроюст съгласно членове 14—22, за да се гарантира съответствието на обработката на личните данни с настоящото решение. За да се изпълнят тези задачи, Съвместният надзорен орган има право на пълен достъп до досиетата и до местата, където се обработват такива лични данни. Евроюст осигурява за Съвместния надзорен орган пълната информация за такива досиета, която е изискана и подпомага органа по всякакъв начин при изпълнение на задачите му.

Съвместният надзорен орган заседава най-малко веднъж на всеки 6 месеца. Той също се събира в рамките на три месеца след подаване на жалба и може да се свика от председателя, когато поне две държави-членки желаят това.

За създаване на Съвместния надзорен орган всяка държава-членка, като действа в съответствие с правната си система, назначава съдия, който не е член на Евроюст, или ако нейните конституционни или национални системи изискват това — лице с пълна независимост, за включване в списъка на съдиите, които може да участват в Съвместния надзорен орган като членове или съдии ad hoc. Тези назначения са за не по-малко от 18 месеца. Отмяна на назначения се ръководи от принципите за отзоваване, които са приложими по националното право на държавата-членка на произход. Назначаване и отстраняване се съобщава на генералния секретариат на Съвета и на Евроюст.

2. Съвместният надзорен орган се състои от трима постоянни членове и, съгласно параграф 4, от съдии ad hoc.

3. Съдия, който е назначен от държава-членка, става постоянен член една година преди неговата държава-членка да поеме председателството на Съвета и остава постоянен член за 18 месеца.

Съдия, който е назначен от държава-членка, поела председателството на Съвета, председателства Съвместния надзорен орган.

4. Един или повече съдии ad hoc също имат места, но само в продължение на разглеждане на жалба относно лични данни от държавата-членка, която ги е назначила.

5. Съставът на съвместния надзорен орган остава същия по време на процедурата на обжалването, дори и постоянните членове да са достигнали края на своя срок на служба съгласно параграф 3.

6. Всеки член и съдиите ad hoc имат право на глас. В случай на обвързано гласуване председателят има право на решаващ глас.

7. Съвместният надзорен орган разглежда жалби, изпратени до него в съответствие с член 19, параграф 8 и член 20, параграф 2, и извършва контрол в съответствие с параграф 1, първа алинея от настоящия член. Ако Съвместният надзорен орган прецени, че решение, взето от Евроюст или обработка на данни от него, не съответства с настоящото решение, проблемът се отнася до Евроюст, който приема решението на Съвместния надзорен орган.

8. Решенията на Съвместния надзорен орган са окончателни и подчинени на Евроюст.

9. Лицата, назначени от държавите-членки в съответствие с параграф 1, трета алинея, с председател този на Съвместния надзорен орган, приемат вътрешен процедурен правилник, който за целите на разглеждане на жалбите определя целеви критерии за назначаване на членовете на органа.

10. Разходите за секретариата се поемат от бюджета на Евроюст. Секретариатът на Съвместния надзорен орган е независим по време на функциите си в рамките на секретариата на Евроюст.

11. Членовете на съвместния надзорен орган са предмет на задължения за конфиденциалност съгласно член 25.

12. Съвместният надзорен орган изпраща годишен доклад до Съвета.

Член 24

Задължение за неразрешено или неправилно обработване на данни

1. Евроюст е задължен в съответствие с националното право на държавите-членки, където са разположени централните му офиси, за всяка вреда, която е причинена на лице, като резултат от неразрешено или неправилно обработване на данни от Евроюст.

2. Жалби срещу Евроюст съгласно задължението по параграф 1 се разглеждат от съдилищата на държавите-членки, където се намират централните офиси.

3. Всяка държава-членка се задължава в съответствие с националното право относно всяко нарушение, причинено на лице, резултат от неразрешено или неправилно обработване на данни, причинено от нея, изпратени до Евроюст.

Член 25

Поверителност

1. Националните членове и техните сътрудници по член 2 параграф 2, съставът на Евроюст и националните кореспонденти, ако има такива, и служителят по защитата на данните са задължени да спазват поверителност, без да нарушават член 9, параграф 1.

2. Задължението за поверителност се прилага към всички лица и органи, които работят с Евроюст.

3. Задължението за поверителност се прилага също след като се напусне службата или позицията или след прекратяване на дейностите на лицата съгласно параграфи 1 и 2.

4. Без да се засяга член 9, параграф 1, задължението за поверителност се прилага за цялата информация, която е получена от Евроюст.

Член 26

Отношения с партньори

1. Евроюст създава и поддържа тясно сътрудничество, доколкото се отнася изпълнението на задачите на Евроюст и постигане на целите, като се отчита необходимостта да се отбягва дублиране на усилията. Основните елементи на такова сътрудничество се определят от споразумение, която се одобрява от Съвета след консултиране със Съвместния надзорен орган, съгласно разпоредбите на защита на данните.

2. Евроюст поддържа привилегировани отношения с Европейската съдебна мрежа, основана на консултации и допълняемост, особено между националния член, звената за връзка в същата държава-членка и националния кореспондент, ако има такъв. За да се гарантира ефикасно сътрудничество, се предприемат следните мерки:

а) Евроюст има достъп до централизирана информация от Европейската съдебна мрежа в съответствие с член 8 от Съвместно действие 98/428/ПВР и телекомуникационната мрежа, създадена по член 10 от посоченото съвместно действие;

б) чрез дерогация от член 9, параграф 3 от Съвместно действие 98/428/ПВР секретариатът на Европейската съдебна мрежа образува част от секретариата на Евроюст. Той функционира като отделно автономно звено. Той може да тегли информация от източниците на Евроюст, необходима за изпълнението на задачите на Европейската съдебна мрежа. Правилата, които се прилагат към състава на Евроюст, се прилагат и към състава на секретариата на Европейската съдебна мрежа, когато това не противоречи с оперативната автономност на секретариата на Европейската съдебна мрежа;

в) националните членове на Евроюст могат да участват в срещите на Европейската съдебна мрежа след покана. Лицата за контакт от Европейската съдебна мрежа могат да участват на срещи с Евроюст след покана за конкретно дело.

3. Евроюст създава и поддържа тясно сътрудничество с ОЛАФ. За тази цел ОЛАФ може да сътрудничи в работата на Евроюст, за да координира процедурите по разследванията и преследванията относно защита на финансовите интереси на Общностите или по инициатива на Евроюст, или по искане на ОЛАФ, когато компетентните национални органи не се противопоставят на такова участие.

4. За целите на получаване и предаване на информация между Евроюст и ОЛАФ и без да се нарушава член 9, държавите-членки осигуряват националните членове на Евроюст да се приемат като компетентни органи на държавите-членки само за целите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета от 25 май 1999 г. относно проведени разследвания от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). [9] Обменът на информация между ОЛАФ и националните членове не нарушава информацията, която следва да се даде на другите компетентни органи съгласно посочените регламенти.

5. Евроюст може, за да изпълни своите цели, да установява контакти и обменя опит от неоперативен характер с други органи, по-специално международни организации.

6. Евроюст може за всеки отделен случай да сътрудничи с магистратите за връзка на държавите-членки по смисъла на Съвместно действие 96/277/ПВР на Съвета от 22 април 1996 г. относно рамката за обмен на магистрати за връзка за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз [10].

Член 27

Обмен на информация с партньори

1. В съответствие с настоящото решение Евроюст може да обменя всякаква информация, която е необходима за изпълнение на поставените задачи, със:

а) органи, които са компетентни според разпоредбите в рамките на договорите;

б) международни организации и органи;

в) органи на трети държави, които са компетентни по разследването и преследването.

2. Преди Евроюст да обмени всякаква информация с юридически лица, съгласно параграф 1 букви б) и в), националният член на държавата-членка, която е изпратила информацията, дава своето съгласие за изпращането на тази информация. При подходящи случаи националният член консултира компетентните органи на държавите-членки.

3. Евроюст може да сключи споразумения за сътрудничество, одобрено от Съвета, с трети държави и юридическите лица съгласно параграф 1. Такива споразумения може да съдържат разпоредби относно подкрепа на служителите за свръзка или магистратите за връзка към Евроюст. Те също може да съдържат разпоредби относно обмен на лични данни. В такъв случай Съвместният надзорен орган се консултира от Евроюст.

За разрешаване на спешни проблеми Евроюст може също да сътрудничи с юридически лица съгласно параграф 1, букви б) и в) без сключени споразумения, при условие че такова сътрудничество не включва изпращане на лични данни до тях от Евроюст.

4. Без да се засяга параграф 3, изпращането на лични данни от Евроюст до юридически лица съгласно параграф 1, буква б) и до органите съгласно параграф 1, буква в) на трети държави, които не са предмет на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г., може да се изпълняват само когато е осигурено адекватно ниво на защита на данните.

5. Всяка грешка или възможна грешка от страна на трети държави или юридически лица съгласно параграф 1, букви б) и в) да отговори на условията от параграф 4 се изпраща незабавно от Евроюст до съвместния надзорен орган и съответната държава-членка. Съвместният надзорен орган може да предотврати по-нататъшния обмен на лични данни със съответните юридически лица, докато се удовлетвори, че адекватни мерки за взети.

6. Въпреки това, дори и ако съответните условия от параграфи 3 и 4 не са изпълнени, националният член може със своите национални правомощия, по изключение и с цел взимане на спешни мерки за овладяване на сериозна заплаха, заплащаща лице или обществената сигурност, да извърши обмен на информация, включваща лични данни. Националният член отговаря за законността на разрешената комуникация. Националният член записва изпращането на данните и причините за изпращането. Изпращането на данни е разрешено само ако получателят удостовери, че данните ще се използват само за целта, за която са изпратени.

Член 28

Организация и функциониране

1. Колегиалният орган отговаря за организацията и функционирането на Евроюст.

2. Колегиалният орган избира председател от националните членове и ако счете за необходимо, може да избере най-много два заместник-председатели. Резултатът от избора се изпраща до Съвета за одобрение.

3. Председателят упражнява своите задължения от страна на колегиален орган и под негово ръководство насочва своята работа и наблюдава текущото управление, осигурено от административния директор. Процедурните правила се определят от случаи, при които решенията и действията изискват предварително разрешение или доклад на колегиалния орган.

4. Срокът на мандата на председателя е три години. Може да се преизбере веднъж. Срокът на мандата на заместник-председателите се ръководи от процедурните правила.

5. Евроюст се подпомага от секретариат, който се оглавява от административен директор.

6. Евроюст упражнява правомощия над своя персонал в качеството си на назначаващ орган. Колегиалният орган приема подходящи правила за изпълнение на настоящия параграф в съответствие с процедурните правила.

Член 29

Административен директор

1. Административният директор на Евроюст се назначава с единодушие от колегиалния орган. Колегиалният орган създава комисия за избор, която след покана за кандидатстване прави списък с кандидатите, от които колегиалният орган избира административния директор.

2. Мандатът на административния директор е 5 години. Той може да се възобновява.

3. Административният директор е предмет на правила и наредби, приложими към висшите и други служители на Европейските общности.

4. Административният директор работи под ръководството на колегиалния орган и неговия председател, като действа в съответствие с член 28, параграф 3. Той може да бъде освободен от служба от колегиалния орган с две трети мнозинство.

5. Административният директор отговаря, под надзора на председателя, за ежедневното администриране на дейността на Евроюст и за управлението на персонала.

Член 30

Персонал

1. Персоналът на Евроюст е предмет на правилата и наредбите, които са приложими към висшите и други служители на Европейските общности, особено по отношение на назначаването и правното положение.

2. Персоналът на Евроюст се състои от персонал, назначен съгласно правилата и наредбите, от параграф 1, като се отчитат всички критерии съгласно член 27 от процедурните правила за служители на Европейските общности съгласно Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 [11], включително тяхното географско разпределение. Те имат статут на постоянен персонал, временен и местен. По искане на административния директор и в съгласие с председателя от името на колегиален орган, висшите служители на Общността може да са прикрепени към Евроюст от институциите на Общността като временен персонал. Държавите-членки може да прикрепят национални експерти към Евроюст. В този случай колегиалният орган приема необходимите изпълнителни мерки.

3. Под ръководството на колегиалния орган персоналът изпълнява своите задачи, като има предвид целите и мандата на Евроюст, без да търси или приема инструкции от някое правителство, орган, организация или лице извън Евроюст.

Член 31

Подпомагане с устен или писмен превод

1. Официалните езикови организации на Съюза се прилагат към процедурите на Евроюст.

2. Годишният доклад на Съвета по член 32, параграф 1, втора алинея се изготвя на официалните езици на институциите на Съюза.

Член 32

Информация за Европейския парламент и за Съвета

1. Председателят, от името на колегиалния орган, всяка година докладва писмено на Съвета относно дейностите и управлението, включително управлението на бюджета на Евроюст.

За тази цел колегиалният орган подготвя годишен доклад относно дейностите на Евроюст и относно всякакви проблеми на политиката по престъпността в рамките на Съюза, подчертана като резултат от дейностите на Евроюст. В този доклад Евроюст може да прави предложения за подобряване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Председателят също така изпраща всеки доклад или всяка друга информация относно работата на Евроюст, които може да бъдат изискани от страна на Съвета.

2. Всяка година председателството на Съвета изпраща доклад до Европейския парламент относно работата, която е изпълнена от Евроюст относно дейностите на Съвместния надзорен орган.

Член 33

Финансиране

1. Заплатите и хонорарите на националните членове и сътрудници по член 2, параграф 2 се поемат от държавата-членка на произход.

2. Когато националните членове действат в рамките на задачите на Евроюст, съответните разходи се считат като оперативни разходи по смисъла на член 41, параграф 3 от Договора.

Член 34

Бюджет

1. Правят се прогнози за всички приходи на Евроюст и разходи за всяка финансова година, която съответства на календарната година. Приходи и разходи се включват в бюджета, който включва щатното разписание, който се изпраща до бюджетния орган, който е компетентен за общия бюджет на Европейския съюз. Щатното разписание се състои от позициите на постоянния и временния състав и националните експерти, и посочва броя, степента и категорията на персонала, които са назначен от Евроюст за съответната финансова година.

2. Приходите и разходите се балансират в бюджета на Евроюст.

3. Без да се засягат другите източници, приходът на Евроюст може да включва субсидия, включена в общия бюджет на Европейския съюз.

4. Разходите на Евроюст включва, inter alia, разходите, които са свързани с устен превод и писмен превод, разход за охрана, административни и инфраструктурни разходи, оперативни разходи и разходи за наем, пътни разходи на членовете на Евроюст и неговия персонал и разходи, произтичащи от договори с трети страни.

Член 35

Изготвяне на бюджета

1. Всяка година административният директор изготвя предварителен проект на бюджета на Евроюст, който обхваща разходите за следващата финансова година. Той изпраща предварителния проект на колегиалния орган.

2. Не по-късно от 1 март всяка година колегиалният орган приема проект на бюджета за следващата година и го изпраща на Комисията.

3. На основание на проектобюджета Комисията предлага, в рамките на бюджетната процедура, годишните субсидии, които са определени за бюджета на Евроюст.

4. Въз основа на годишната субсидия, определена от бюджетните органи, компетентни за общия бюджет на Европейския съюз, колегиалният орган приема бюджета на Евроюст в началото на всяка финансова година и го адаптира към различните приноси, вноски от Евроюст и финансите, които идват от други източници.

Член 36

Изпълнение на бюджета и освобождаване от отговорност

1. Административният директор, като оправомощен служител, изпълнява бюджета на Евроюст. Той докладва на колегиалния орган относно изпълнението на бюджета.

Не по-късно от 31 март всяка година председателят, подпомогнат от административния директор, изпраща до Европейския парламент, Сметната палата и Комисията подробни сметки на приходите и разходите за предходната финансова година. Сметната палата ги разглежда в съответствие с член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

2. Европейският парламент по препоръка от Съвета предоставя на Евроюст бюджета за изпълнение преди 30 април от годината n + 2.

Член 37

Приложима към бюджета финансова уредба

Финансовата уредба, която се прилага към бюджета, се приема с единодушие от колегиалния орган, след като е получил становищата на Комисията и на Сметната палата в съответствие с член 142 от Финансовия регламент, който се прилага към общия бюджет на Европейските общности [12].

Член 38

Финансов контрол

1. Финансов контрол на задълженията и плащанията по отношение на всички разходи и надзор на създаване и събиране на приходи на Евроюст се изпълнява от финансовия контрольор, който се назначава от колегиалния орган.

2. Колегиалният орган назначава вътрешен ревизор, който отговаря за гарантиране, съгласно съответните международни стандарти, на правилното функциониране на системите и процедурите за изпълняване на бюджета. Вътрешен ревизор не може да бъде оправомощаващият служител или счетоводителят. Колегиалният орган може да помоли вътрешния ревизор на Комисията да изпълнява тези задължения.

3. Ревизорът докладва за резултатите и препоръките на Евроюст и изпраща копие от доклада до Комисията. Евроюст в светлината на доклада на одитора взима необходимите мерки в отговор на тези препоръки.

4. Правилата, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999, се прилагат за Евроюст. Колегиалният орган приема необходимите изпълнителни мерки.

Член 39

Достъп до документи

На основание на предложение от административния директор колегиалният орган приема правила за достъп до документите на Евроюст, като отчита принципите и границите, които са посочени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията [13].

Член 40

Териториално приложение

Настоящото решение се прилага за Гибралтар, който се представлява от националния член на Обединеното кралство.

Член 41

Преходни разпоредби

1. Националните членове на Временното звено за съдебно сътрудничество, назначени от държавите-членки по Решение 2000/799/ПВР на Съвета от 14 декември 2000 г. създаване Временно звено за съдебно сътрудничество [14], което приема ролята на национален член на Евроюст по член 2 от настоящото решение, докато националният член на съответната държава-членка е назначен, но не след края на втория месец след влизане в сила на настоящото решение, на която дата техните функции се прекратяват.

Националните членове на Временното звено имат всички права на националните членове съгласно настоящото решение.

Назначаването на национален член се осъществява от деня, определен от държавата-членка за тази цел, като се уведомява генералният секретариат на Съвета за официалния пост.

2. През трите месеца след влизането в сила на настоящото решение държава-членка може да декларира, че до датата съгласно член 42 тя няма да прилага някои членове, по-специално членове 9 и 13, на основание, че такова приложение не съответства на националното ѝ право. Генералният секретариат на Съвета информира държавите-членки и Комисията за такава декларация.

3. Докато Съветът не одобри процедурния правилник на Евроюст, колегиалният орган взима всичките си решения с мнозинство две трети, освен ако това решение не предвижда единодушно решение.

4. Държавите-членки гарантират, че до създаването на Евроюст се взимат всички необходими мерки за гарантиране, така че всички случаи, разглеждани от Временното звено за съдебно сътрудничество, и по-специално тези във връзка с координиране на разследванията и преследванията, може да продължат да се разглеждат ефективно от националните членове. Националните членове преследват поне същите цели и изпълняват същите функции както Временното звено за съдебно сътрудничество.

Член 42

Транспониране

Ако е необходимо, държавите-членки привеждат в съответствие националното право с настоящото решение възможно най-рано и във всеки случай не по-късно от 6 септември 2003 г.

Член 43

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности, без да се накърнява член 41. От тази дата Временното звено за съдебно сътрудничество престава да съществува.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2002 година.

За Съвета

Председател

A. Acebes Paniagua

[1] ОВ С 206, 19.7.2000 г. стр. 1 иОВ С 243, 24.8.2000 г. стр. 15.

[2] ОВ С 34 Е, 7.2.2002 г. стр. 347, и Становище от 29 ноември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[3] ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

[4] ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3.

[5] ОВ C 326, 26.11.2001 г., стр. 2.

[6] ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 1.

[7] ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 4.

[8] ОВ L 351, 29.12.1998 г., стр. 1.

[9] ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.

[10] ОВ L 105, 27.4.1996 г., стр. 1.

[11] ОВ L 56, 4.3.1968 г. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 2581/2001 (ОВ L 345, 29.12.2001 г., стр. 1).

[12] ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1).

[13] ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

[14] ОВ L 324, 21.12.2000 г., стр. 2.

--------------------------------------------------