13/ 35

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32002D0113


L 049/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2002 година

за изменение на Решение 1999/217/ЕО на Комисията относно регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни

(нотифицирано под номер С(2002) 88)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/113/EO)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 1996 г. за определяне на процедура на Общността за ароматични вещества, използвани или предназначени за използване във или върху храни (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че

(1)

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96 Комисията със своето Решение 1999/217/ЕО (2), изменено с Решение 2000/489/ЕО (3), прие регистър на ароматичните вещества, използвани в или върху храни.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията от 18 юли 2000 г. за определяне на необходимите мерки за приемането на програма за оценка в приложение на Регламент (ЕО) № 2232/96 (4), нови номера, така наречените „FL номера“, следва да се дадат на всяко ароматично вещество. Освен това, всички ароматични вещества от регистъра следва да се разделят на групи от сходни вещества съгласно списъка с групи, определен в този регламент. Тази информация следва да се предостави на лицата, които пускат веществото на пазара, за да могат да изпълнят своите задължения съгласно Регламент (ЕО) № 1565/2000. Поради това регистърът на ароматичните вещества следва да включва новите FL номера и номерата на групите.

(3)

Части 1, 2 и 3 на регистъра, приложени към Решение 1999/217/ЕО, изменено с Решение 2000/489/ЕО, следва да се обединят в една част - част А, като веществата следва да се изброят съгласно техните FL номера. Част 4 на регистъра следва да се замени с текста в част Б на регистъра, приложен към настоящото решение.

(4)

Внимателната проверка на ароматичните вещества, нотифицирани от държавите-членки и посочени в Решение 1999/217/ЕО, разкри редица несъответствия в химическите номера, наименования, синоними и системни наименования и установи редица случаи, при които едни и същи вещества се явяват под различни химически наименования в регистъра. Тези несъответствия следва да се коригират. За онези несъответствия, за които не може да се вземе окончателно решение към настоящия момент, следва да се посочи поне фактът, че е възможно несъответствие.

(5)

За известен брой вещества от Решение 1999/217/ЕО, включително поверително нотифицираните вещества, някои държави-членки оттеглиха съответните си нотификации. Тези вещества следва да се заличат от регистъра. Аналогично, някои държави-членки съобщиха за нови вещества, които съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96 следва да се включат в програмата за оценка и поради това е необходимо да бъдат включени в регистъра.

(6)

Съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2232/96, дадено вещество се заличава от регистъра, ако след оценката стане ясно, че ароматичното вещество не отговаря на общите критерии за употреба, изложени в приложението към споменатия регламент. Научният комитет по храните заключи в своите становища, представени на 26 септември 2001 г., че 4-алил-1,2-диметоксибензен (метилевгенол) и 1-алил-1,2-метоксибензен (естрагол) са генотоксични. Поради това тези вещества следва да бъдат заличени от регистъра.

(7)

Поради това Решение 1999/217/ЕО следва да бъде отменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по храните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Регистърът, приложен към Решение 1999/217/ЕО, се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2002 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 23.11.1996, стр. 1.

(2)  ОВ L 84, 27.3.1999, стр. 1.

(3)  ОВ L 197, 3.8.2000, стр. 53.

(4)  ОВ L 180, 19.7.2000, стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„Регистър на ароматичните вещества, нотифицирани от държавите-членки в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и Съвета от 28 октомври 1996 година за определяне на общностна процедура за ароматични вещества, използвани или предназначени за използване в или върху храни

Регистърът на химически определени ароматични вещества е разделен на две отделни части. Част А изброява веществата съгласно техните FL номера. Част Б изброява онези вещества, относно които държава-членка желае поверителност, с цел защита на правата на интелектуална собственост на производителя.

В част А са посочени номерата по CAS (1), EINECS (2), СоЕ (3) и FEMA (4), където има такива.

Номерът в колона „коментари“ се отнася за една от следните забележки:

1.

Вещество, което независимо от неговите ароматични свойства, се използва и за други цели върху или в храни и поради това може да попада под действието на допълнителни правни разпоредби.

2.

Вещество, използването на което попада под действието на ограничителни или забранителни мерки в определени държави-членки.

3.

Вещество, на което се дава приоритет в програмата за оценка съгласно Регламент (ЕО) № 1565/2000.

4.

Вещество, за което се предоставя допълнителна информация.

5.

Наименованието, синонимите, системните наименования, номера по CAS, EINECS, CoE или FEMA могат да съдържат несъответствия.

Един специфичен повдигнат въпрос засегна третирането на солите и на другите производни съединения от изходното съединение. Някои вещества бяха нотифицирани с висока степен на точност. Други вещества нямат такава подробна идентификация. За известен брой киселини или основи не се дава специфично указание за действителното включване на дериватните им соли. Допуска се временно, но само за целите на настоящия регистър, че амониевите, натриевите, калиевите и калциевите соли, както и хлоридите, карбонатите и сулфатите се покриват от „изходното“ съединение, при условие че притежават ароматични свойства. Крайното приемане ще зависи обаче от резултатите от оценката, която в тези случаи следва да удостовери внимателно точността на това уподобяване.

ЧАСТ А

АРОМАТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

(подредени по FL номер)

FL №.

Химическа група

CAS

Наименование

Fema

СоЕ

Einecs

FL №.

Синоними

Системно наименование

Комен тари

01.001

31

138-86-3

Лимонен

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-з-ментадиен; р-мента-1,8-диен; 1-метил-4-изопропенил-1-циклохексен; дипентен; карвен; цинен; цитрен;

 

5

01.002

31

99-87-6

1-изопропил-4-метилбензен

2356

620

202-796-7

01.002

р-цимен; цимен; р-метил-изопропилбензен; 4-изопропил-1-метилбензен; цимол; 4-метил-1-изопропилбензен; 1-метил-4-изопропилбензен

 

 

01.003

31

127-91-3

Пин-2(10)-ен

2903

2114

204-872-5

01.003

бета-пинен

6,6-Диметил-2-метилен бицикло[3.1.1] хептан

 

01.004

31

80-56-8

Пин-2(3)-ен

2902

2113

201-291-9

01.004

алфа-пинен

2,6,6-Триметил- бицикло[3.1.1]хепт-2-ен

 

01.005

31

586-62-9

Терпинолен

3046

2115

209-578-0

01.005

р-мент-1,4(8)-диен; 1-метил-4-изопропилиден-1-циклохексен; 1,3(8)-терпадиен;

р-Мента-1,4(8)-диен

 

01.006

31

99-83-2

Алфа-феландрен

2856

2117

202-792-5

01.006

Феландрен; 2-Метил-5-изопропил-1,3-циклохексадиен; 4-изопропил-1-метил-1,5-циклохексадиен

р-Мента-1,5-диен

 

01.007

31

87-44-5

Бета-кариофилен

2252

2118

201-746-1

01.007

Кариофилен; 2-Метилен-6,10,10-триметилбицикло-[7,2,0]-ундец-5-ен;

4,11,11-Триметил-8-метилен-бицикло[7.2.0]ундец-4(тран)-ен

 

01.008

31

123-35-3

Мирцен

2762

2197

204-622-5

01.008

7-Метил-3-метилен-1,6-октадиен;

7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен

 

01.009

31

79-92-5

Камфен

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-Диметил-2-метиленноркамфен; 2,2-Диметил-3-метиленнорборнан

 

 

01.010

31

1195-32-0

1-Изопропенил-4-метилбензен

3144

2260

214-795-9

01.010

4,алфа-Диметилстирол; р-Изопропенил толуол; 1-Метил-4-изопропенил бензен; 2-р-толил пропен;

 

 

01.011

31

644-08-6

4-Метил-1,1′-бифенил

3186

2292

211-409-0

01.011

р-Метилдифенил; рМметилфенилбензен; Фенил-р-толил; р-Фенил-толуол;

 

 

01.013

31

92-52-4

Бифенил

3129

10978

202-163-5

01.013

Дифенил; Фенилбензол;

 

4

01.014

31

90-12-0

1-Метилнафтален

3193

11009

201-966-8

01.014

алфа-Метилнафтален

 

 

01.015

31

100-42-5

Винилбензен

3233

11022

202-851-5

01.015

Стирол; Винилбензен; Фенилетен; Фенилетилен;

 

2,3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-Бизаболатриен

3331

10979

207-805-8

01.016

гама-Бизаболен; гама-Бизаболен; 1-Метил-4-(1,5-диметил-1,4-хексадиенил)-1-циклохексен;

6-Метил-2-(4-метилциклохекс-3-енилиден)хепт-5-ен

 

01.017

31

4630-07-3

Валенцен

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8а-Октахидро-1,8а-диметил-7-изопропенил нафтален

1,2-Диметил-9-изопропилен-бицикло[4.4.0]дец-5-ен

 

01.018

31

13877-91-3

Бета-оцимен

3539

11015

237-641-2

01.018

транс-бета-оцимен; 1,3,6-октатриен, 3,7-диметил-;

3,7-Диметилокта-1,3(транс),6-триен

 

01.019

31

99-86-5

Алфа-терпинен

3558

11023

202-795-1

01.019

1-Метил-4-изопропил-1,3-циклохексадиен

р-Мента-1,3-диен

 

01.020

31

99-85-4

Гама-терпинен

3559

11025

202-794-6

01.020

1-Метил-4-изопропил-1,4-циклохексадиен; Мослен; Критмен;

р-Мента-1,4-диен

 

01.021

31

29350-73-0

Делта-кадинен

 

10982

249-580-9

01.021

алфа-, бета-, гама-, епсилон-, делта-кадиен;

2,3,4,7,8,10-хексахидро-1,6-диметил-4-изопропилнафтален

 

01.022

31

469-61-4

Алфа-кедрен

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-Тетраметил-трицикло[5.3.1.0(1.5)]ундец-8-ен

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-Гуайадиен

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-Диметил-7-изопропенил-делта-9,10-октахидроазулен; алфа-гуайен;

2,8-Диметил-5-изопропенил-бицикло[5.3.0]дец-1(7)-ен

 

01.024

31

5208-59-3

Бета-бурбонен

 

11931

 

01.024

 

2-Метил-8-метилен-5-изопропил-трицикло[5.3.0.0(2.6)]декан

 

01.025

31

30640-46-1

2-Метил-1,3-циклохексадиен

 

11797

250-269-5

01.025

Дихидротолуол-(1,3);

 

 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-Гуайадиен

 

 

201-860-1

01.026

бета-гуайен; (1S-цис)-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-7-изопропилиден-1,4-диметил-азулен

2,8-Диметил-5-изопропилиден-бицикло[5.3.0] дец-1(7)-ен

 

01.027

31

17627-44-0

Бизабола-1,8,12-триен

 

 

241-610-9

01.027

Алфа-бизаболен

6-Метил-2-(4-метилциклохекс-3-енил)хепта-2,5-диен

 

01.028

31

495-61-4

Бета-бизаболен

 

 

 

01.028

 

 

 

01.029

31

13466-78-9

Делта-3-карен

3821

10983

236-719-3

01.029

3-Карен; Изодипрен; d-3-Карен; Кар-3-ен; 4,7,7-Триметил-3-норкарен; 3,7,7-Триметилбицикло[4,1,0]хепт-3-ен;

3,7,7-триметил-бицикло-[4.1.0] хепт-3-ен;

 

01.030

31

13744-15-5

Бета-кубебен

 

10989

 

01.030

 

10-Метил-4-метилен-7-изопропил-трицикло[4.4.0.0(1.5)декан

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-Дихидро-1,1,6-триметилнафтален

 

 

250-150-8

01.031

Дехидроионен

 

 

01.032

31

7681-88-1

2,3-Дихидрофарнезен

 

 

 

01.032

 

 

 

01.033

31

590-73-8

2,2-Диметилхексан

 

 

209-689-4

01.033

 

 

 

01.034

31

589-43-5

2,4-Диметилхексан

 

 

209-649-6

01.034

 

 

 

01.035

31

673-84-7

2,6-Диметилокта-2,4,6-триен

 

 

211-614-5

01.035

ало Оцимен; Алоцимен;

 

 

01.036

31

101-81-5

Дифенилметан

 

11847

202-978-6

01.036

Бензилбензол; Фенилбензил; 1,1′-метиленбис-бензол;

 

 

01.037

31

112-41-4

Додец-1-ен

 

10992

203-968-4

01.037

1-додецен; додецилен;

 

 

01.038

31

112-40-3

Додекан

 

 

203-967-9

01.038

n-Додекан;

 

 

01.039

31

20307-84-0

Делта-елемен

 

10996

 

01.039

 

3-Изопропен-1-изопропил-4-метил-4-винилциклохекс-1-ен

 

01.040

31

502-61-4

Алфа-фарнезен

3839

10998

207-948-6

01.040

1,3,6,10-Додекатетраен, 3,7,11-триметил (алфа-изомер)

3,7,11-Триметилдодека-1,3,6,10-тетраен

5

01.041

31

18794-84-8

Бета-фарнезен

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-Триметил-1,3,6,10-додекатетраен; 2,6,10-Триметил-2,6,9,11-додекатетрен

7,11-Диметил-3-метилен-1,6,10-додекатриен

5

01.042

31

23986-74-5

Гермакра-1(10),4)14),5-триен

 

 

 

01.042

Гермакрен D

3-Изопропил-6-метил-10-метилен-циклодека-1,6-диен

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-Хумулатриен

 

11004

229-816-7

01.043

алфа-хумулен; алфа-кариофилен;

1,5,5,8-Тетраметилциклоундека-3,7,10-триен

 

01.044

31

1135-66-6

Изолонгифолен

 

 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-Тетраметилтрицикло [6.2.1(1,8).0(1,6)]ундец-5-ен

 

01.045

31

5989-27-5

d-Лимонен

2633

491

227-813-5

01.045

 

р-Мента-1,8-диен

 

01.046

31

5989-54-8

1-Лимонен

2633

491

227-815-6

01.046

Лево-Лимонен;

 

5

01.047

31

475-20-7

Лонгифолен

 

 

207-491-2

01.047

 

Декахидро-4,8,8-триметил-9-метилен-1,4-метаноазулен

 

01.049

31

78-79-5

2-Метилбута-1,3-диен

 

 

201-143-3

01.049

Изопрен; 2-Метил-1,3-бутадиен; Бета-метилбивинил; Изопентадиен; Изопентадиен;

 

 

01.050

31

589-34-4

3-Метилхексан

 

 

209-643-3

01.050

 

 

 

01.051

31

91-57-6

2-Метилнафталин

 

11010

202-078-3

01.051

Бета-метил нафталини; бета-метилнафталин

 

 

01.052

31

10208-80-7

алфа-мууролен

 

11011

 

01.052

 

2,8-Диметилен-5-изопропил-бицикло[4.4.0]декан

 

01.053

31

91-20-3

Нафтален

 

11014

202-049-5

01.053

Нафтален; камфорова смола;

 

 

01.054

31

629-62-9

Пентадекан

 

 

211-098-1

01.054

n-Пентадекан;

 

 

01.055

31

555-10-2

бета-феландрен

 

11017

209-081-9

01.055

 

р-Мента-1(7),2-диен

 

01.056

31

512-61-8

алфа-сантален

 

 

 

01.056

 

1,7-Диметил-7-(4-метил-3-пентенил) трицикло[2.2.1.0 (2,6)] хептан

 

01.057

31

629-59-4

Тетрадекан

 

 

211-096-0

01.057

n-Тетрадекан

 

 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-Тетрахидро-1,1,6-триметил нафтален

 

 

207-490-7

01.058

Ионен; 1,1,6-Триметилтетралин; Фрамбилеен;

 

 

01.059

31

3387-41-5

4(10)-Туйен

 

11018

222-212-4

01.059

 

4-Метилен-1-изопропил-бицикло[3.1.0] хексан

 

01.060

31

508-32-7

1,1,7-Триметилтрицикло [2.2.1.0(2.6)] хептан

 

 

208-083-7

01.060

Трициклен

 

 

01.061

31

16356-11-9

Ундека-1,3,5-триен

3795

 

240-416-1

01.061

 

 

 

01.062

31

98-83-9

(1-Метилетенил)бензен

 

 

202-792-5

01.062

2-фенилпропен; бета-фенилпропен; Алфа-Метилстирол; Изопропилфенилетилен; Метилстирол;

 

 

01.064

31

3338-55-4

цис-3,7-Диметил-1,3,6-октатриен

 

 

222-081-3

01.064

 

 

 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-метилетил)-2-метил-1,3-циклохексадиен

2856

2117

224-167-6

01.065

 

 

5

01.066

31

 

2-кедрен

 

 

 

01.066

 

2,2,4,8-Тетраметилтрицикло [5,3,1(3,7).0(1,7)]ундец-8(9)-ен

 

01.067

31

 

8(14)-кедрен

 

 

 

01.067

бета-кедрен

2,2,4,8-Тетраметилтрицикло [5,3,1(3,7).0(1,7)]ундец-4(14)-ен

 

01.068

31

592-98-3

3-Октен

 

 

 

01.068

 

 

 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-Ундекатетраен

 

 

 

01.069

 

 

 

02.001

02

78-83-1

2-Метилпропан-1-ол

2179

49

201-148-0

02.001

Изобутанол; Изопропил карбинол;

 

 

02.002

01

71-23-8

Пропан-1-ол

2928

50

200-746-9

02.002

Пропилов алкохол;

 

 

02.003

02

123-51-3

Изопентанол

2057

51

204-633-5

02.003

Изоамил алкохол; Изопентил алкохол; Амил изо алкохол; 3-Метил-1-бутанол; Пентил изо алкохол; Изобутил карбинол;

3-Метилбутан-1-ол

 

02.004

01

71-36-3

Бутан-1-ол

2178

52

200-751-6

02.004

Пропил карбинол; Хидроксибутан; Бутиров алкохол;

 

4

02.005

01

111-27-3

Хексан-1-ол

2567

53

203-852-3

02.005

Алкохол С-6; n-Хексил алкохол; Капроил алкохол; Амилов карбинол; n-Хексанол

 

 

02.006

01

111-87-5

Октан-1-ол

2800

54

203-917-6

02.006

Алкохол С-8; n-Октил алкохол; Хептил алкохол; Каприл алкохол; pri.-Октил алкохол;

 

 

02.007

01

143-08-8

Нонан-ол

2789

55

205-583-7

02.007

Алкохол С-9; Пеларгонов алкохол; Ноналол; Октил карбинол; Пеларгонов алкохол; n-Нонил алкохол;

 

 

02.008

01

112-53-8

Додекан-1-ол

2617

56

203-982-0

02.008

Алкохол С-12; Лаурил алкохол; Додецил алкохол; 1-Додеканол; Ундецил карбинол;

 

 

02.009

01

36653-82-4

Хексадекан-1-ол

2554

57

253-149-0

02.009

Цетил алкохол; Алкохол С-16; n-хексадецил алкохол; Палмитил алкохол;

 

 

02.010

23

100-51-6

Бензилов алкохол

2137

58

202-859-9

02.010

алфа-хидрокситолуол; фенил карбинол; фенилметанол; фенилметил алкохол

 

1

02.011

04

106-22-9

Цитронелол

2309

59

203-375-0

02.011

 

3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол

 

02.012

03

106-24-1

Гераниол

2507

60

203-377-1

02.012

2,6-Диметил-2,6-октадиен-8-ол; транс-3,7-Диметил-2,6-октадиен-1-ол;

3,7-Диметилокта-2(транс),6-диен-1-ол

 

02.013

06

78-70-6

Линалол

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-Диметил-октадиен-2,7-ол-6; 2,6-дДметил-2,7-октадиен-6-ол; Линалол; Ликареол; Кориандрол;

3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол

 

02.014

06

98-55-5

Алфа-терпинеол

3045

62

202-680-6

02.014

алфа-Терпинеол; 1-Метил-4-изопропил-1-циклохексен-8-ол; алфа-Терпиленол; терпинеол шлехтин

р-Мент-1-ен-8-ол

 

02.015

08

89-78-1

Ментол

2665

63

201-939-0

02.015

2-Изопропил-5-метилциклохексанол; Хексахидрохимол; 5-Метил-2-изопропилхексахидрофенол; 5-Метил-2-изопропилциклохексанол

цис(1,3)-транс(1,4)-Ментан-3-ол

5

02.016

08

507-70-0

Борнеол

2157

64

208-080-0

02.016

Камфол; Барос; d-Камфанол; 2-Хидроксикамфан; 2-Камфанол; Борнил алкохол; Борнеокамфор

1,7,7-Триметил-бицикло[2.2.1]хептан-2-ол

 

02.017

22

104-54-1

Цинамил алкохол

2294

65

203-212-3

02.017

Цинамил алкохол; гама-Фенилалил алкохол; 3-Фенил-2-пропен-1-ол; 2-Пропен-1-ол,-3-фенил;

3-Фенилпроп-2-енол

 

02.018

06

7212-44-4

Неролидол

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол; Перувиол; Додекатриен; Мелалойкол;

3,7,11-Триметил-1,6(цис),10-додекатриен-3-ол

5

02.019

15

60-12-8

2-Фенилетан-1-ол

2858

68

200-456-2

02.019

Фенетил алкохол; бета-Фенетил алкохол; 1-Фенил-2-етанол; 2-Фенилетил алкохол; Бензил карбинол;

 

 

02.020

03

2305-21-7

Хекс-2-ен-1-ол

2562

69

218-972-1

02.020

2-Хексенол; 3-Пропилалил алкохол

 

 

02.021

01

111-70-6

Хептан-1-ол

2548

70

203-897-9

02.021

Хептил алкохол; Алкохол С-7; Хидроксихептан; Енантил алкохол; Енантов алкохол; pri.Хептил алкохол; Хексил карбинол; Хидроксихептан;

 

 

02.022

05

123-96-6

Октан-2-ол

2801

71

204-667-0

02.022

Октил алкохол вторичен, Метил хексил карбинол; Каприл алкохол вторичен; Хексил метил карбинол

 

 

02.023

05

3391-86-4

Окт-1-ен-3-ол

2805

72

222-226-0

02.023

Амил винил карбинол; (Амилвинилкарбинол); Мацутаке алкохол; Мацука алкохол; n-Пентилвинилкарбинол;

 

 

02.024

01

112-30-1

Декан-1-ол

2365

73

203-956-9

02.024

Алкохол С-10; n-Децил алкохол; Нонилакарбинол; Децилов алкохол; Капров алкохол;

 

 

02.026

02

106-21-8

3,7-Диметилоктан-1-ол

2391

75

203-374-5

02.026

Тетрахидрогераниол; Дихидроцитронелол;

 

 

02.027

04

141-25-3

Родинол

2980

76

205-473-9

02.027

алфа-Цитронелол; 2,6-Диметил-1-октен-8-ол;

3,7-Диметилокт-7-ен-1-ол

 

02.028

06

78-69-3

3,7-Диметилоктан-3-ол

3060

77

201-133-9

02.028

Тетрахидролиналоол; Тетрахидролиналол; 1-Етил-1,5-диметил хексанол

 

 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-Триметилдодека-2,6,10-триен-1-ол

2478

78

225-004-1

02.029

Фарнезол; 2,6,10-Триметил-2,6,10-додекатриен-12-ол

 

 

02.030

22

101-85-9

Алфа-пентилцинамилов алкохол

2065

79

202-982-8

02.030

n-Амил цинамов алкохол; 2-Амил-3-фенил-2-пропен-1-ол; 2-Бензилиден-хептанол;

2-Пентил-3-фенилпроп-2-енол

 

02.031

22

122-97-4

3-Фенилпропан-1-ол

2885

80

204-587-6

02.031

Бензилетил алкохол; Хидроцинамил алкохол; Фенилпропил алкохол; Дихидроцинамил алкохол;

 

 

02.033

21

93-54-9

1-Фенилпропан-1-ол

2884

82

202-256-0

02.033

Фенил етил карбинол; 1-Фенилпропил алкохол; алфа-Етилбензилов алкохол; Етил фенил карбинол;

 

 

02.034

21

705-73-7

1-Фенилпентан-2-ол

2953

83

211-887-0

02.034

алфа-Пропиленетил алкохол; Бензил пропил карбинол; Бензилбутил алкохол; Бензилпропил карбинол; n-Пропил бензил карбинол;

 

 

02.035

06

100-86-7

2-Метил-1-фенилпропан-2-ол

2393

84

202-896-0

02.035

2-Бензил-2-пропанол; 2-Хидрокси-2-метил-1-фенилпропанон; Бензил диметил карбинол;

 

 

02.036

21

2344-70-9

4-Фенилбутан-2-ол

2879

85

219-055-9

02.036

Фенилетил метил карбинол; Метил 2-фенилетил карбинол;

 

 

02.037

06

10415-87-9

3-Метил-1-фенилпентан-3-ол

2883

86

233-889-0

02.037

Фенилетил метил етил карбинол; 3-Метил-1-фенил-3-пентанол;

 

 

02.038

08

1632-73-1

Фенхилов алкохол

2480

87

216-639-5

02.038

2-фенханол; алфа-фенхол; 1,3,3-Триметил-2-норборнанол; 1,3,3-Триметилбицикло-2,2,1-хептан-2-ол

1,3,3-триметил-бицикло[2,2,1]хептан-2-ол

 

02.039

23

536-60-7

4-Изопропилбензилов алкохол

2933

88

208-640-4

02.039

Куминол; р-Цимен-7-ол; Куминил алкохол; Куминов алкохол; р-Цимен-7-ол;

 

 

02.040

01

71-41-0

Пентан-1-ол

2056

514

200-752-1

02.040

Амил алкохол; Пентил алкохол; n-Бутил карбинол;

 

 

02.041

06

75-85-4

2-Метилбутан-2-ол

 

515

200-908-9

02.041

t-Амилалкохол;

 

 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-Метилфенил)пропан-2-ол

3242

530

214-817-7

02.042

р-Цимен-8-ол; р-алфа-алфа-Триметилбензил алкохол; 2-р-Толил-2-пропанол; 8-Хидрокси р-цимен; Диметил р-Толил карбинол;

 

 

02.043

02

97-95-0

2-Етилбутан-1-ол

 

543

202-621-4

02.043

 

 

 

02.044

05

589-82-2

Хептан-3-ол

3547

544

209-661-1

02.044

n-Бутил етил карбинол; Етил бутил карбинол

 

 

02.045

05

543-49-7

Хептан-2-ол

3288

554

208-844-3

02.045

2-Хидроксихептан; Амил метил карбинол; вторичен sec-Хептил алкохол; Метил амил карбинол;

 

 

02.046

05

589-55-9

Хептан-4-ол

 

555

209-651-7

02.046

 

 

 

02.047

09

107-74-4

3,7-Диметилоктан-1,7-диол

2586

559

203-517-1

02.047

Хидроксицитронелол; 7-Хидокси-3,7-диметилоктан-1-ол; Хидроксидихидроцитронелол;

 

 

02.049

03

7786-44-9

Нона-2,6-диен-1-ол

2780

589

232-097-2

02.049

Нонадиенол; алкохол „виолетов лист“

 

 

02.050

03

20273-24-9

Пент-2-ен-1-ол

 

665

2164157

02.050

 

 

 

02.051

22

10521-91-2

5-Фенилпентан-1-ол

3618

674

234-064-8

02.051

Фениламил алкохол

 

 

02.052

06

75-65-0

2-Метилпропан-2-ол

 

698

200-889-7

02.052

1,1-Диметилетанол; (третичен) тертБутанол; терт.Бутанол 1,1-Диметил етанол; терт.-Бутанол

 

 

02.053

22

3360-41-6

4-Фенилбутан-1-ол

 

699

222-128-8

02.053

 

 

 

02.054

06

80-53-5

р-Ментан-1,8-диол

 

701

201-288-2

02.054

Терпин хидрат; 4-Хидрокси-алфа, 4-триметил циклохексан метанол; дипентен гликол;

 

 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-Триметилхексан-1-ол

3324

702

222-376-7

02.055

Триметилхексил алкохол; Изононанол;

 

 

02.056

04

928-96-1

Хекс-3(цис)-ен-1-ол

2563

750

213-192-8

02.056

Листов алкохол; бета-гама-хексенол; -3-хексенол; Блатералкохол; Хекс-3-ен-1-ол;

 

5

02.057

01

112-42-5

Ундекан-1-ол

3097

751

203-970-5

02.057

Алкохол С-11, ундецилик; Ундецил алкохол; Децил карбинол; 1-Хендеканол

 

 

02.058

03

106-25-2

Нерол

2770

2018

203-378-7

02.058

Неролол; Нераниол; Нерозол; Цис-3,7-Диметил-2,6,октадиен-1-ол; Алерол; цис-2,6-Диметил-2,6-октадиен-8-ол; Неродол; Нераниол;

3,7-Диметил-2(цис),6-октадиен-1-ол

 

02.059

08

124-76-5

Изоборнеол

2158

2020

204-712-4

02.059

Изокамфол; Борнеол(изо)-Камфол; Изоборнил алкохол; (ексо)-2-Камфонол; (ексо)-2-Борназол; Борнан-2-ол;

1,7,7-Триметилбицикло [2.2.1]хептан-2-ол

 

02.060

07

536-59-4

р-Мента-1,8-диен-7-ол

2664

2024

208-639-9

02.060

Перила алкохол; Перилил алкохол; 1-Хидроксиметил-4-изопропенил-1-циклохексен; Дихидрокуминов алкохол;

 

 

02.061

08

619-01-2

Дихидрокарвеол

2379

2025

210-575-1

02.061

8-р-Ментен-2-ол; 6-метил-3-изопропенилциклохексанол;

р-Мент-8-ен-2-ол

 

02.062

08

99-48-9

Карвеол

2247

2027

202-757-4

02.062

р-Мента-6,8-диен-2-ол; 1-Метил-4-изопропенил-6-циклохексен-2-ол

р-Мента-1,8-диен-2-ол

 

02.063

08

2216-52-6

d-Неоментол

2666

2028

218-691-4

02.063

2-Пропил-изо-5-Метилциклохексанол; 2-Изопропил-5-метилциклохексанол;

2-изопропил-5-метилциклохексанол[1S-(1алфа, 2алфа, 5бета)]-

 

02.064

21

98-85-1

1-Фенилетан-1-ол

2685

2030

202-707-1

02.064

алфа-Метилбензил алкохол; Метил фенил карбинол; Метилфенил карбинол; Стиралил алкохол; 1-Фенил-1-хидроксиетан;

 

 

02.065

21

7779-78-4

4-Метил-1-фенилпентан-2-ол

2208

2031

231-939-6

02.065

Бензил изобутил карбинол; алфа- Изобутилфенетил алкохол; 2-Метилпропил бензил карбинол; 4-Метил-1-фенил-2-пентанол;

 

 

02.066

21

17488-65-2

4-Фенилбут-3-ен-2-ол

2880

2032

241-501-6

02.066

Метил стирил карбинол; алфа- Метилцинамил алкохол;

 

 

02.067

05

89-79-2

Изопулегол

2962

2033

201-940-6

02.067

1-Метил-4-изопропенилциклохексан-3-ол; р-Мент-8(9)-ен-3-ол;

р-Мент-8-ен-3-ол

 

02.068

03

107-18-6

Проп-2-ен-1-ол

 

2136

203-470-7

02.068

Алил алкохол; 2-Пропен-1-ол; 1-Пропенол-3; Винил карбинол

 

 

02.070

08

108-93-0

Циклохексанол

 

2138

203-630-6

02.070

Хексалин; Хексахидрофенол; Хидрокси циклохексан;

 

 

02.071

08

499-69-4

р-Ментан-2-ол

3562

2228

207-885-4

02.071

Хексахидрокарвакрол; 3-Изопропил-6-метилциклохексанол; Карвоментол; 1-Метил-4-изопропил-2-циклохексанол;

 

5

02.072

06

562-74-3

4-Терпиненол

2248

2229

209-235-5

02.072

4-Карвоментенол; 1-Метил-4-изопропилциклохекс-1-ен-4-ол; 1-р-Ментен-4-ол; Ориганол; 1-Метил-4-изопропил;

р-Мент-1-ен-4-ол

 

02.073

22

1123-85-9

2-Фенилпропан-1-ол

2732

2257

214-379-7

02.073

Хидратропен алкохол; Хидратропил алкохол; 2-Фенилпропил алкохол;

 

 

02.074

04

6126-50-7

Хекс-4-ен-1-ол

3430

2295

 

02.074

 

 

 

02.075

08

18675-34-8

нео-Дихидрокарвеол

 

2296

 

02.075

 

р-Мент-8-ен-2-ол

 

02.076

02

137-32-6

2-Метилбутан-1-ол

 

2346

205-289-9

02.076

 

 

 

02.077

05

584-02-1

Пентан-3-ол

 

2349

209-526-7

02.077

Диетил карбинол

 

 

02.078

01

64-17-5

Етанол

2419

11891

200-578-6

02.078

Метил карбинол; Пунктилиус (USI); Абсолютен алкохол; Анхидрен алкохол; Дехидриран алкохол; Етилов хидрат; Етилов хидрооксид;

 

1

02.079

05

67-63-0

Изопропанол

2929

 

200-661-7

02.079

Изопропил алкохол; Пропан-2-ол; Изопропанол; Диметил карбинол; Пропил изо алкохол; Пропанол(изо); Петрохол; вторичен sec-Пропил алкохол;

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(р-Толил)етан-1-ол

3139

10197

208-637-8

02.080

р-алфа-Диметилбензил алкохол; р-Толил метил карбинол; 1-р-Толил-1-етанол; 4-толуен; р-Толил метил карбинол;

1-(4-Метилфенил)етан-1-ол

 

02.081

05

108-82-7

2,6-Диметилхептан-4-ол

3140

11719

203-619-6

02.081

Ди-изобутил карбинол; Диизобутил карбинол;

 

 

02.082

02

104-76-7

2-Етилхексан-1-ол

3151

11763

203-234-3

02.082

2-Етилхексил алкохол;

 

 

02.083

08

491-04-3

р-Мент-1-ен-3-ол

3179

10248

207-725-3

02.083

Пиперитол

 

 

02.085

08

546-79-2

Сабинен хидрат

3239

10309

208-911-7

02.085

Сабиненхидрат; Туян-4-ол;

1-Изопропил-4-метилбицикло[3.1.0]хексан-4-ол

 

02.086

05

1653-30-1

Ундекан-2-ол

3246

11826

216-722-6

02.086

вторичен sec-Ундецил алкохол; Метил нонил карбинол;

 

 

02.087

05

628-99-9

Нонан-2-ол

3315

11803

211-065-1

02.087

Метил-n-Хептил карбинол; sec-n-Нонанол; Метил хетил карбинол;

 

 

02.088

05

6032-29-7

Пентан-2-ол

3316

11696

227-907-6

02.088

sec-Амил алкохол; алфа-Метил бутанол; Метил n-пропил карбинол; Метил n-Пропил карбинол; Пропил метил карбинол;

 

 

02.089

05

623-37-0

Хексан-3-ол

3351

11775

210-790-0

02.089

Етил пропил карбинол

 

 

02.090

03

31502-14-4

Нон-2(транс)-ен-1-ол

3379

10292

250-662-1

02.090

 

 

5

02.091

07

515-00-4

Миртенол

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-Диметил-2-оксометилбицикло[1,3,3]-хепт-2-ен; 10-Хидрокси-2-пинен; 2-пинен-10-ол

2-Хидроксиметил-6,6-диметил-бицикло[3.1.1]хепт-2-ен

 

02.092

08

57069-86-0

Дехидрохидройонол

3446

10195

 

02.092

алфа,2,6,6-Тетраметил-1,3-циклохексадиен-1-пропанол;

4-(2,6,6-Триметил-1,3-циклохексдиенил)-бутан-2-ол

 

02.093

04

35854-86-5

Нон-6-ен-1-ол

3465

10294

252-764-1

02.093

Цис-6-Ноненол

 

5

02.094

04

20125-84-2

Окт-3-ен-1-ол

3467

10296

243-533-6

02.094

Цис-3-Октенол

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-Етилфенхол

3491

10208

242-243-7

02.095

2-Етил-1,3,3-триметил-2-норборнанол;

2-Етил-1,3,3-триметил-бицикло[2.2.1]хептан-2-ол

 

02.096

06

586-82-3

1-Терпиненол

3563

10252

209-585-9

02.096

4-Изопропил-1-метил-3-циклохексен-1-ол; 1-Метил-4-изопропил-3-циклохексен-1-ол; р-Ментен-1-ол; р-3-Метенол-1

р-Мент-3-ен-1-ол

 

02.097

06

138-87-4

Бета-терпинеол

3564

10254

205-342-6

02.097

1-Метил-4-изопропенилциклохексан-1-ол; 4-Изопропенил-1-метил-1-циклохексанол;

р-Мент-8(10)-ен-1-ол

 

02.098

05

589-98-0

Октан-3-ол

3581

11715

209-667-4

02.098

Етил n-амил карбинол; амилетилкарбинол; d-n-октанол; Амил етил карбинол;

 

 

02.099

05

616-25-1

Пент-1-ен-3-ол

3584

11717

210-472-1

02.099

n-Пентенол; Винил етил карбинол; Етил винил карбинол;

 

 

02.100

08

5947-36-4

Пинокарвеол

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-Пинен-3-ол; 6,6-Диметил-3-хидрокси-2-метиленбицикло[3.1.1]-хептан; 2(10)-Пиненол-3

3-Хидрокси-6,6-диметил-2-метилен-бицикло[3.1.1]хептан

 

02.101

08

473-67-6

Пин-3-ен-4-ол

3594

10304

207-470-8

02.101

Вербенол; 4-Хидрокси-2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен; d-Вербенол; 2-Пиненол-4

4,6,6-Триметил-бицикло[3.1.1]хепт-3-ен-2-он

 

02.102

05

76649-14-4

Окт-3-ен-2-ол

3602

 

278-508-9

02.102

транс-3-Октен-2-ол;

 

 

02.103

05

1565-81-7

Декан-3-ол

3605

10194

 

02.103

Хептил етил карбинол; Етил хептил карбинол;

 

 

02.104

05

4798-44-1

Хекс-1-ен-3-ол

3608

10220

225-355-0

02.104

1-Винил бутан-1-ол; Винил пропил карбинол; Пропил винил карбинол;

 

 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-Триметил-2-циклохексенил)бут-3-ен-2-ол

3624

 

246-815-7

02.105

алфа-йонол;

 

 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,2,6-Триметил-1-циклохексенил)бут-3-ен-2-ол

3625

 

244-735-7

02.106

бета-йонол;

 

 

02.107

08

3293-47-8

Дихидро-бета-йонол

3627

 

221-957-2

02.107

бета-дихидройонол

4-(2,2,6-Триметилциклохекс-1-енил)-бутан-2-ол

 

02.108

06

103-05-9

2-Метил-4-фенилбутан-2-ол

3629

10281

203-074-4

02.108

Фенилетил диметил карбинол; 1,1-Диметил-3-фенил-1-пропанол; Диметил фенилетил карбинол;

 

 

02.109

03

556-82-1

3-Метилбут-2-ен-1-ол

3647

11795

209-141-4

02.109

Пренол

 

 

02.110

04

36806-46-9

2,6-Диметилхепт-6-ен-1-ол

3663

 

253-223-2

02.110

 

 

 

02.111

05

598-75-4

3-Метилбутан-2-ол

3703

 

209-950-2

02.111

Метил изопропил карбинол; Изопропил метил карбинол;

 

 

02.112

03

41453-56-9

Нон-2(цис)-ен-1-ол

3720

10292

255-376-0

02.112

z-2-Нонен-1-ол;

 

5

02.113

04

64275-73-6

Окт-5(цис)-ен-1-ол

3722

 

264-764-9

02.113

z-5-Октен-1-ол

 

 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-Триметилциклопент-3-енил)етан-1-ол

3741

 

217-600-5

02.114

алфа- Камфоленов алкохол; 2-(2,3,3-триметилциклопент-3-ен-1-ил)етанол;

 

 

02.115

02

589-35-5

3-Метилпентан-1-ол

3762

10275

209-644-9

02.115

2-Етил-4-бутанол

 

 

02.118

06

472-97-9

Бета-кариофиленов алкохол

 

10188

207-458-2

02.118

Кариолан-1-ол; Изокарифилен;

4,4,8-Триметил-трицикло[6.3.1.0(2.5)] додекан-1-ол

 

02.119

07

28231-03-0

Кедренол

 

10189

248-917-7

02.119

 

2,6,6-Триметил-трицикло[5.3.1.0(1.5)]ундец-8-ен-8-ил метанол

 

02.120

06

77-53-2

Кедрол

 

10190

201-035-6

02.120

Алкохоли от кедрово дърво; Октахидро-3,6,8,8-тетраметил-1Н-3а,7-метаноазулен-6-ол; 8бетаН-кедран-8-ол;

2,6,6,8-Тетраметил-три-цикло[5.3.1.0(1.5)]ундекан-8-ол

 

02.121

05

78-92-2

Бутан-2-ол

 

11735

201-158-5

02.121

2-Хидроксибутан; Бутилен хидрат; Метил Етил карбинол; sec-Бутил Алкохол;

 

1,4

02.122

07

3269-90-7

р-Мента-1,8(10)-диен-9-ол

 

10239

221-889-3

02.122

р-Мента-1,8-диен-10-ол;

 

 

02.123

06

115-18-4

2-Метилбут-3-ен-2-ол

 

11794

204-068-4

02.123

 

 

 

02.124

05

1569-60-4

6-Метилхепт-5-ен-2-ол

 

10264

216-377-1

02.124

 

 

 

02.125

04

112-43-6

Ундец-10-ен-1-ол

 

10319

203-971-0

02.125

Ундецен-1-ол; Алкохол С-11; Ундециленов алкохол;

 

 

02.126

01

112-72-1

Тетрадекан-1-ол

 

10314

204-000-3

02.126

Миристов алкохол; Миристил алкохол; Алкохол С-14;

 

 

02.128

23

105-13-5

р-Анизил алкохол

2099

66

203-273-6

02.128

Анисов алкохол; Анис алкохол;

4-Метоксибензил алкохол

 

02.129

06

515-69-5

Бизабола-1,12-диен-8-ол

 

10178

208-205-9

02.129

алфа-Бизаболол

6-Метил-2-(4-метилциклохекс-3-енил)хепт-5-ен-2-ол

 

02.130

03

6117-91-5

Бут-2-ен-1-ол

 

11737

228-086-7

02.130

 

 

 

02.131

05

598-32-3

Бут-3-ен-2-ол

 

 

209-929-8

02.131

 

 

 

02.132

09

107-88-0

Бутан-1,3-диол

 

 

203-529-7

02.132

1,3-Бутилен гликол

 

 

02.133

10

513-85-9

Бутан-2,3-диол

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-Бутилен гликол; Диметил етилен гликол;

 

 

02.134

07

4442-79-9

2-Циклохексилетан-1-ол

 

 

224-672-1

02.134

 

 

 

02.135

08

96-41-3

Циклопентанол

 

10193

202-504-8

02.135

Циклопентилов алкохол;

 

 

02.136

05

51100-54-0

Дец-1-ен-3-ол

3824

 

256-967-6

02.136

 

 

 

02.137

03

22104-80-9

Дец-2-ен-1-ол

 

11750

244-784-4

02.137

 

 

 

02.138

04

13019-22-2

Дец-9-ен-1-ол

 

 

235-878-6

02.138

омега-деценол; дециленов алкохол;

 

 

02.139

03

18409-21-7

Дека-2,4-диен-1-ол

3911

11748

242-291-9

02.139

 

 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-Дихидролиналол

 

 

 

02.140

 

3,7-Диметилокт-6-ен-3-ол

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-Диметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен-2-ил)етан-1-ол

3938

 

204-890-3

02.141

Нопол; 6,6-Диметил-2-норпинен-2-етанол; 2-Хидроксиетил-6,6-диметил-бицикло[3.1.1]хепт-2-ен;

 

 

02.142

05

464-07-3

3,3-Диметилбутан-2-ол

 

 

207-347-9

02.142

Пинаколил алкохол; 3,3-Диметил-2-бутанол; терт-Бутил метил карбинол;

 

 

02.143

10

76-09-5

2,3-Диметилбутан-2,3-диол

 

 

200-933-5

02.143

Пинакол; Пинакон; 2,3-Диметил-2,3-бутанедиол;

 

 

02.144

06

18479-58-8

2,6-Диметилокт-7-ен-2-ол

 

 

242-362-4

02.144

Дихидромирценол; Дихидромирценат; Мирцетол; Димирцетал;

 

 

02.145

05

29414-56-0

2,6-Диметилокта-1,5,7-триен-3-ол

 

 

249-613-7

02.145

Нотриенол

 

 

02.146

06

29957-43-5

3,7-Диметилокта-1,5,7-триен-3-ол

3830

10202

249-975-6

02.146

 

 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-Диметилоктан-3-ол

 

 

205-787-6

02.147

 

 

 

02.148

05

10203-28-8

Додекан-2-ол

 

11760

233-500-4

02.148

 

 

 

02.149

06

639-99-6

Елемол

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-Метил-3-изопропилен-4-винилциклохексил) пропан-2-ол

 

02.150

06

1113-21-9

Геранил линалол

 

 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-Тетраметилхексадека-1,6,10,14-тетраен-3-ол

 

02.151

03

33467-76-4

Хепт-2-ен-1-ол

 

11773

251-534-8

02.151

 

 

5

02.152

04

10606-47-0

Хепт-3-ен-1-ол

 

10219

 

02.152

 

 

 

02.153

03

33467-79-7

Хепта-2,4-диен-1-ол

 

 

251-535-3

02.153

 

 

 

02.154

01

1454-85-9

Хептадекан-1-ол

 

 

 

02.154

 

 

 

02.155

05

4938-52-7

1-Хептен-3-ол

 

10218

225-579-9

02.155

 

 

 

02.156

03

928-94-9

Хекс-2(цис)-ен-ол

3924

69

213-190-7

02.156

2-Хексенол

 

5

02.157

03

2305-21-7

Хекс-2(транс)-ен-1-ол

2562

69

213-191-2

02.157

2-Хексенол

 

 

02.158

04

928-97-2

Хекс-3(транс)-ен-1-ол

2563

750

213-193-3

02.158

Листен алкохол; бета-гама-хексенол;

 

5

02.159

04

544-12-7

Хекс-3-ен-1-ол

2563

750

213-193-3

02.159

Листен алкохол; бета-гама-хексенол; цис-3-хексенол

 

5

02.160

04

928-91-6

Хекс-4(цис)-ен-1-ол

 

 

213-187-0

02.160

 

 

 

02.161

04

928-92-7

Хекс-4(транс)-ен-1-ол

 

 

213-188-6

02.161

 

 

 

02.162

03

111-28-4

Хекса-2,4-диен-1-ол

3922

 

203-853-9

02.162

Сорбен алкохол; 1-Хидрокси-2,4-хексадиен; Сорбил алкохол;

 

 

02.163

05

626-93-7

Хексан-2-ол

 

11774

210-971-4

02.163

 

 

 

02.164

23

530-56-3

4-Хидроки-3,5-диметоксибензилов алкохол

 

 

208-485-2

02.164

Алкохол за спринцовки

 

 

02.165

23

623-05-2

4-Хидроксибензилов алкохол

 

 

210-768-0

02.165

4-Хидроксибензенметанол

 

 

02.166

15

501-94-0

2-(4-Хидроксифенил)етан-1-ол

 

10226

207-930-8

02.166

4-Хидроксифенетил алкохол; 4-Хидрокси-бензенетанол

 

 

02.167

08

18675-35-9

Изодихидрокарвеол

 

 

 

02.167

 

изо-р-Мент-8-ен-2-ол

 

02.168

06

505-32-8

Изофитол

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-Тетраметилхексадец-1-ен-3-ол

 

02.169

08

4621-04-9

4-Изопропилциклохексан-1-ол

 

 

225-035-0

02.169

 

 

 

02.170

04

498-16-8

Лавандулол

 

 

 

02.170

2-Изопропенил-5-ментил-4-хексен-1-ол;

5-Метил-2-(1-метиленетил)хекс-4-ен-1-ол

 

02.171

06

498-81-7

р-Ментан-8-ол

 

 

207-871-8

02.171

Дихидро-алфа-терпинеол; р-Ментан-8-ол; 1-Метил-4-изопропилциклохексан-8-ол;

 

 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-Метоксифенил)пропан-1-ол

 

 

226-463-0

02.173

 

 

 

02.174

03

4675-87-0

2-Метилбут-2-ен-1-ол

 

10258

225-127-0

02.174

 

 

 

02.175

04

4516-90-9

2-Метилбут-3-ен-1-ол

 

10259

 

02.175

 

 

 

02.176

04

763-32-6

3-Метилбут-3-ен-1-ол

 

10260

212-110-8

02.176

 

 

 

02.177

05

617-29-8

2-Метилхексан-3-ол

 

10266

210-508-6

02.177

 

 

 

02.178

02

818-81-5

2-Метилоктан-1-ол

 

 

212-457-5

02.178

 

 

 

02.179

02

105-30-6

2-Метилпентан-1-ол

 

10273

203-285-1

02.179

 

 

 

02.180

02

626-89-1

4-Метилпентан-1-ол

 

10278

210-969-3

02.180

Изохексанол;

 

 

02.181

06

590-36-3

2-Метилпентан-2-ол

 

10274

209-681-0

02.181

2-Метил-2-пентанол;

 

 

02.182

05

565-60-6

3-Метилпентан-2-ол

 

10276

209-281-6

02.182

 

 

 

02.183

05

108-11-2

4-Метилпентан-2-ол

 

10279

203-551-7

02.183

Метиламил алкохол; sec-Хексил алкохол; Метил изобутил карбинол;

 

 

02.184

06

77-74-7

3-Метилпентан-3-ол

 

10277

201-053-4

02.184

 

 

 

02.185

06

543-39-5

Мирценол

 

 

208-843-8

02.185

 

7-Метил-3-метиленокт-1-ен-7-ол

 

02.186

07

514-99-8

Миртанол

 

 

208-191-4

02.186

 

2-Хидроксиметил-6,6-диметил-бициклоц[3.1.1]хептан

 

02.187

05

21964-44-3

Нон-1-ен-3-ол

 

10291

244-686-1

02.187

n-Хексил винил карбинол;

 

 

02.188

03

62488-56-6

Нона-2,4-диен-1-ол

3951

11802

263-571-7

02.188

 

 

 

02.189

04

76649-25-7

Нона-3,6-диен-1-ол

3885

10289

278-518-3

02.189

 

 

5

02.190

05

624-51-1

Нонан-3-ол

 

10290

210-850-6

02.190

Хексил етил карбинол; 3-Нонанол; Етил n-Хексил карбинол;

 

 

02.191

06

5986-38-9

Оцименол

 

 

227-806-7

02.191

 

2,6-Диметилокта-5,7-диен-2-ол

 

02.192

03

22104-78-5

Окт-2-ен-1-ол

3887

11804

 

02.192

 

 

5

02.193

05

4798-61-2

Окт-2-ен-4-ол

3888

 

225-357-1

02.193

2-Октен-4-ол

 

5

02.194

05

83861-74-9

Окта-1,5-диен-3-ол

 

 

 

02.194

 

 

 

02.195

04

70664-96-9

Окта-3,5-диен-1-ол

 

 

 

02.195

 

 

 

02.196

01

112-92-5

Октадекан-1-ол

 

 

204-017-6

02.196

Стеарил алкохол; Октадеканол; Октадецилов алкохол; n-Октадеканол;

 

 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4а,5,6,7-Октахидро-2,5,5-триметилнафтален-2-ол

 

10173

255-256-8

02.197

Амбринол; 2,5,5-Триметил-2-хидроксиокталин;

 

 

02.198

09

23433-05-8

Октан-1,3-диол

 

 

 

02.198

1,3-Октандиол

 

 

02.199

06

5986-55-0

Патчоулол

 

 

227-807-2

02.199

Патчоули алкохол

Октахидро-4,8а,9,9-тетраметил-1,6-мета-нонафтален-2(2Н)-ол

5

02.201

04

821-09-0

Пент-4-ен-ол

 

 

212-473-2

02.201

4-Пентен-1-ол

 

 

02.202

01

629-76-5

Пентадекан-1-ол

 

 

211-107-9

02.202

 

 

 

02.203

06

617-94-7

2-Фенилпропан-2-ол

 

11704

210-539-5

02.203

Диметил фенил карбинол; Фенил Изопропанол; Фенилдиметилкарбинол; Бензенметанол

 

 

02.204

03

150-86-7

Фитол

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-Тетраметилхексадец-2-ен-1-ол

 

02.205

23

495-76-1

Пиперонилов алкохол

 

10306

207-808-4

02.205

Хелиоалкохол; 1,3-Бензодиоксол-5-метанол;

3,4-Метилендиоксибензил алкохол

 

02.206

06

515-03-7

Склареол

 

10311

208-194-0

02.206

Лабд-14-ен-8,13-диол

4,6,10,10-Тетраметил-5-(3,3-диметил-пент-4-енил)-бицикло[4.4.0]декан-4-ол

 

02.207

08

21653-20-3

5-Деценал

 

 

244-504-0

02.207

 

1-Изопропил-4-метилбицикло[3.1.0]хексан-3-ол

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-Триметилциклохексан-1-ол

3962

 

204-122-7

02.209

Циклонол; Хомоментол;

 

 

02.210

03

37617-03-1

Ундец-2-ен-1-ол

 

 

253-569-4

02.210

 

 

 

02.211

05

56722-23-7

Ундека-1,5-диен-3-ол

 

 

 

02.211

 

 

 

02.213

23

498-00-0

Ванилилов алкохол

3737

690

207-852-4

02.213

 

4-Хидрокси-3-метоксибензил алкохол

 

02.214

08

89-88-3

Ветиверол

 

10321

201-949-5

02.214

Ветивенол; Веривол

2-Хидроксиметил-6-метил-9-(1-метил-ен-етил)-бицикло[5.3.0]декан и 2-Хидроксиметилизопроп-5-енил-трицикло[6.2.1.0(3.7)]ундекан

 

02.215

06

552-02-3

Виридифлорол

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-тетраметил- трицикло[6.3.0.0(5.7)]ундекан-2-ол

 

02.216

07

77-42-9

12-бета-Сантален-14-ол

3006

74

201-027-2

02.216

бета-Санталол

 

4,5

02.217

07

115-71-9

12-алфа-Сантален-14-ол

3006

74

204-102-8

02.217

алфа-Санталол

 

4,5

02.218

08

1490-04-6

DL-Ментол

2665

63

216-074-4

02.218

 

 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-Диметил-2-хептанол

 

 

236-244-1

02.219

 

 

 

02.220

08

20752-34-5

нео-Ментол

2666

2028

 

02.220

 

 

5

02.222

04

39161-19-8

3-Пентенол-1

 

10298

 

02.222

 

 

 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-Ментокси)пропан-1,2-диол

3784

 

289-296-2

02.224

 

 

 

02.225

09

111-45-5

2-(2-Пропенилокси)-етанол

 

 

203-871-7

02.225

Етилен гликол моноалил етер;

 

 

02.226

06

142-50-7

[S-(цис)]-3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол

 

67

205-540-2

02.226

 

 

5

02.228

04

6812-78-8

(S)-3,7-Диметил-7-октен-1-ол

2980

76

229-887-4

02.228

 

 

5

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-Диметил-6-октен-1-ол

2309

59

231-415-7

02.229

 

 

5

02.230

06

8000-41-7

Терпинеол

 

 

232-268-1

02.230

Терпен алкохол;

 

5

02.231

03

28069-72-9

Транс-2,цис-6-Нонадиен-1-ол

2780

589

248-816-8

02.231

 

 

5

02.232

06

40716-66-3

Транс-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол

 

 

255-053-4

02.232

(Е)-неролидол

 

 

02.234

04

10340-23-5

3-Нонен-1-ол

 

10293

 

02.234

 

 

5

02.237

06

19700-21-1

Геосмин

 

10216

243-239-8

02.237

Декахидронафтален

2,6-Диметил-бицикло[4.4.0]декан-1-ол

 

02.238

08

 

2-Кедрен-15-ол

 

 

 

02.238

 

8-Метокси-2,2,4-триметилтрицикло[5,3,1(3.7).0(1,7)] ундец-8(9)-ен

 

02.241

08

2102-59-2

(1R-цис)-2-Метил-5-(1-метилетенил)-2-цикрохексен-1-ол

 

 

218-270-5

02.241

 

 

5

02.242

09

111-76-2

2-Бутоксиетан-1-ол

 

10182

203-905-0

02.242

Етилен гликол монобутил етер

 

 

03.001

16

470-82-6

1,8-Цинеол

2465

182

207-431-5

03.001

Евкалиптол; 1,8-оксидо-р-ментан; 1,3,5-Триметил-2-оксабицикло[2.2.2]октан;

1,8-Епокси-р-ментан

 

03.003

26

539-30-0

Бензилетилов етер

2144

521

208-714-6

03.003

Етилбензилов етер;

 

 

03.004

26

103-50-4

Дибензилов етер

2371

11856

203-118-2

03.004

Бензил етер; Бензил оксид;

 

 

03.005

16

2679-87-0

2-Бутилетилов етер

3131

10911

220-234-9

03.005

Етер, sec-бутил етил; Етил sec-бутил етер;

 

 

03.006

26

3558-60-9

2-Метоксиетилбензен

3198

11812

222-619-7

03.006

Метил фенетил етер; Фенетил метил етер; Фенилетилметилетер

 

 

03.007

16

470-67-7

1,4-Цинеол

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-Епокси-р-ментан

 

03.008

16

57709-95-2

2-Ацетокси-1,8-цинеол

 

 

 

03.008

 

2-Ацетокси-1,8-епокси-р-ментан

 

03.010

26

588-67-0

Бензилбутилов етер

2139

520

209-626-0

03.010

 

 

 

03.011

26

538-86-3

Бензилметилов етер

 

10910

208-705-7

03.011

 

 

 

03.012

26

54852-64-1

Бензилоктилов етер

 

 

 

03.012

 

 

 

03.015

16

40267-72-9

Етилгеранилов етер

 

 

254-867-7

03.015

Геранил етил етер

1-Етокси-3,7-диметилокта-2(транс),6-диен

 

03.016

16

4747-07-3

Хексилметилов етер

 

 

225-263-0

03.016

 

 

 

03.018

16

1634-04-4

2-Метокси-2-метилпропан

 

 

216-653-1

03.018

Метил третичен бутилов етер; Метил t-бутил етер

 

 

03.019

16

22094-00-4

Пренилетилов етер

3777

 

 

03.019

Етил 3-метилбут-2-енил етер

1-Етокси-3-метилбут-2-ен

 

03.020

16

14576-08-0

алфа-Терпинилметилов етер

 

 

238-620-0

03.020

4-(1-метокси-1-метилетил)-1-метилциклохексен;

р-Мент-1-ен-8-ил метил етер;

 

04.002

25

94-86-0

6-Етоксипроп-3-енилфенол

2922

170

202-370-0

04.002

1-Етокси-2-хидрокси-4-пропенилбензен; 5-Пропенилгуаетол; 3-Пропенил-6-етоксифенол; Хидроксиметил анетол;

 

 

04.003

18

97-53-0

Евгенол

2467

171

202-589-1

04.003

4-Алилгуайакол; 2-Метокси-4-проп-2-енилфенол; 1-Хидрокси-2-метокси-4-алилбензен; 1-Хидрокси-2-метокси-4-пропенилбензен

4-Алил-2-метоксифенол

 

04.004

17

97-54-1

Изоевгенол

2468

172

202-590-7

04.004

4-Пропенилгуайакол; 2-метокси-4-пропенилфенол; 1-Хидрокси-2-метокси-4-пропен-1-илбензен;

4-Метокси-4-(проп-1-енил)фенол

 

04.005

25

90-05-1

2-Метоксифенол

2532

173

201-964-7

04.005

Гуаякол; о-Метилкатехол; 1-Хидрокси-2-метоксибензен; о-Метоксифенол; 1-Окс-2-метоксибензен;

 

 

04.006

25

89-83-8

Тимол

3066

174

201-944-8

04.006

1-Метил-3-хидрокси-4-изопропилбензен; 3-Хидрокси-р-Цимен; алфа-Цимофенол;

2-Изопропил-5-метилфенол

 

04.007

25

93-51-6

2-Метокси-4-метилфенол

2671

175

202-252-9

04.007

4-Метилгуаякол; 1-Хидрокси-2-метокси-4-метилбензен; 3-Метокси-4-хидрокситолуен; Креозол;

 

 

04.008

25

2785-89-9

4-Етилгуайакол

2436

176

220-500-4

04.008

1-Хидрокси-2-метокси-4-етилбензен; 2-Метокси-2-етилфенол; Хомокреозол;

4-Етил-2-метоксифенол

 

04.009

25

7786-61-0

2-Метокси-4-винилфенол

2675

177

232-101-2

04.009

Винил гуайакол; 4-Хидрокси-3-метоксистирен; р-Винилкатехол-О-метил етер; р-Винилгуаякол

 

 

04.010

30

4180-23-8

1-Метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен

2086

183

224-052-0

04.010

транс-Анетол; Изоестрагол; 1-Метокси-4-пропенилбензен; 1-Пропен, 1-(4)-метоксифенил; 4-Метокси-1-пропенилбензен; Анизов камфор;

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2-Диметокси-4-(проп-1-енил)бензен

2476

186

202-224-6

04.013

Метил изоевгенол; Изоестрагол; 1-Метокси-4-пропенилбензен; 1-Пропен, 1-(4-метоксифенил; 4-Метокси-1-пропенилбензен; Анизов камфор;

 

 

04.014

26

578-58-5

1-Метокси-2-метилбензен

2680

187

209-426-3

04.014

о-Метиланизол; о-Крезил метил етер; 2-Метокси толуен; о-Метокситолуен; метил о-Толил етер;

 

 

04.015

26

104-93-8

1-Метокси-4-метилбензен

2681

188

203-253-7

04.015

р-Метиланизол; о-Метил-р-Крезол; 4-Метокситолуен; Метил р-толил етер; р-Крезил метил етер; р-Метокситолуен;

 

 

04.016

26

151-10-0

1,3-Диметоксибензен

2385

189

205-783-4

04.016

m-Диметоксибензен; Резорцинол диметил етер; Диметил резорцинол;

 

 

04.017

30

7784-67-0

1-Етокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензен

2472

190

232-072-6

04.017

Етил изоевгенил етер; 1-Етокси-2-метокси-4-бензен; 2-Етокси-5-пропениланизол; Етил изоевгенол;

 

 

04.018

26

120-11-6

Бензил изоевгенил етер

3698

522

204-370-6

04.018

Бензил изоевгенол; Изоевгенил бензил етер; Бензил 2-метокси-4-пропенилфенил етер; 1-Бензилокси-2-метокси-4-пропенилбензен;

Бензил 2-метокси-4-проп-1-енилфенил етер

 

04.019

25

95-87-4

2,5-Диметилфенол

3595

537

202-461-5

04.019

1-Хидрокси-2,5-диметилбензен;

 

 

04.020

25

108-68-9

3,5- Диметилфенол

 

538

203-606-5

04.020

 

 

 

04.021

25

620-17-7

3-Етилфенол

 

549

210-627-3

04.021

 

 

 

04.022

25

123-07-9

4- Етилфенол

3156

550

204-598-6

04.022

4-Хидроксиетилбензен;

 

 

04.026

25

108-39-4

3- Метилфенол

3530

617

203-577-9

04.026

m-Крезол; 1-Хидрокси-3-метилбензен; 1-Метил-3-хидроксибензен; m-Метилфенол;

 

 

04.027

25

95-48-7

2- Метилфенол

3480

618

202-423-8

04.027

o-Крезол; 1-Хидрокси-2-метилбензен; 2-Хидрокси-1-метилбензен; о-Крезилова киселина; о-Хидрокситолуен; о-Метилфенол;

 

 

04.028

25

106-44-5

4- Метилфенол

2337

619

203-398-6

04.028

p-Крезол; 4- Хидрокситолуен; 1-Метил-4-хидроксибензен; 1-Хидрокси-4-метилбензен; 4-Крезол; р-Крезилова киселина;

 

 

04.029

25

120-80-9

Бензен-1,2-диол

 

680

204-427-5

04.029

Катехол;

 

 

04.031

25

499-75-2

Карвакрол

2245

2055

207-889-6

04.031

2-р-Цименол; 2-Хидрокси-р-цименол; 2-Циклохексен-1-он, 6-метил-3-(1-метилетил)-; 2-Хидрокси-р-Цимен; 2-Метил-5-изопропилфенол;

5-Изопропил-2-метилфенол

 

04.032

26

100-66-3

Анизол

2097

2056

202-876-1

04.032

Метил фенил етер; Фенил метил етер;

Метоксибензен

 

04.033

26

93-18-5

Бета-нафтил етил етер

2768

2058

202-226-7

04.033

2-Етоксинафтален; Етил 2-нафтил етер; Етил бета-Нафтил етер; Неролин; Неролин ІІ

 

 

04.034

26

150-78-7

1,4-Диметоксибензен

2386

2059

205-771-9

04.034

р-Диметоксибензен; Хидрохинон диметил етер; Диметилхидрохинон; Диметил хидрохинон; 4-Метоксифенил метил етер;

 

 

04.035

26

101-84-8

Дифенилов етер

3667

2201

202-981-2

04.035

Дифенилов оксид; Фенилов етер;

 

 

04.036

25

91-10-1

2,6-Диметоксифенол

3137

2233

202-041-1

04.036

2-Хидрокси-1,3-диметоксибензен; Пирогалол диметил етер; Сирингол

 

 

04.037

25

622-62-8

4-Етоксифенол

3695

2258

210-748-1

04.037

Хидрохинон моноетил етер; 1-Етокси-4-хидроксибензен; р-Етоксифенол;

 

 

04.038

26

4732-13-2

Карвакрилетилов етер

2246

11840

225-238-4

04.038

2-Етокси-р-Цимен; Етилкарвакрилов етер;

2-Етокси-4-изопропил-1-метилбензен

 

04.039

26

104-45-0

1-Метокси-4-пропилбензен

2930

11835

203-203-4

04.039

р-Пропиланизол; Дихидронатело; р-n-Пропил анизол; 4-Пропилметоксибензен;

 

 

04.040

30

6380-23-0

1,2-Диметокси-4-винилбензен

3138

11228

228-962-9

04.040

3,4-Диметоксистирен;

 

 

04.041

25

108-95-2

Фенол

3223

11811

203-632-7

04.041

Карболова киселина; Хидроксибензен; Бензенол; Фенил хидроокис;

 

 

04.042

25

576-26-1

2,6-Диметилфенол

3249

11261

209-400-1

04.042

2,6-Ксиленол; 2-Хидрокси-1,3-диметилбензен;

 

 

04.043

26

1076-56-8

1-Изопропил-2-метокси-4-метилбензен

3436

11245

214-063-9

04.043

Тимол метил етер; 3-Метокси-р-цимен; 3-Метокси-пара-Цимен; Тимол метилетер;

 

 

04.044

25

88-69-7

2-Изопропилфенол

3461

11234

201-852-8

04.044

Фенол, 2-(1-метилетил)-, 1-Хидрокси-1-изопропилбензен; о-Куменол; о-Изопропилфенол;

 

 

04.045

25

20920-83-6

2-(Етоксиметил)фенол

3485

11905

 

04.045

 

 

 

04.046

25

644-35-9

2-Пропилфенол

3522

11908

211-415-3

04.046

1-(2-Хидроксифенил)пропан

 

 

04.047

25

108-46-3

Бензен-1,3-диол

3589

11250

203-585-2

04.047

Резорцинол; 1,3-Дихидроксибензен; m-Дихидроксибензен

 

 

04.048

25

95-65-8

3,4-Диметилфенол

3596

11262

202-439-5

04.048

3,4-Ксиленол; 1-Хидрокси-3,4-диметилбензен;

 

 

04.049

25

2785-87-7

2-Метокси-4-пропилфенол

3598

 

220-499-0

04.049

4-Пропил-орто-Метоксифенол; 4-Пропилгуайкол; 5-Пропил-орто-Хидроксианизол; Дихидроевгенол;

 

 

04.050

25

645-56-7

4-Пропилфенол

3649

 

211-446-2

04.050

 

 

 

04.051

18

6627-88-9

4-Алил-2,6-диметоксифенол

3655

11214

229-600-2

04.051

Фенол, 2,6-диметокси-4-(2-пропенил)-; 4-Алилсирингол; 4-Метоксиевгенол;

 

 

04.052

25

14059-92-8

4-Етил-2,6-диметоксифенол

3671

11231

 

04.052

4-Етилсирингол;

 

 

04.053

25

6638-05-7

4-Метил-2,6-диметоксифенол

3704

 

229-641-6

04.053

4-Метилсирингол; 2,6-Диметокси-р-крезол;

 

 

04.054

26

2173-57-1

Изобутил бета-нафтилов етер

3719

11886

218-529-2

04.054

2-Изобутоксинафтален; Фрагарол

2-Метилпропил бета-нафтил етер

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-Диметокси-4-проп-1-енилфенол

3728

 

 

04.055

4-Пропенилсирингол; 6-Метоксиизоевгенол;

 

 

04.056

25

6766-82-1

2,6-Диметокси-4-пропилфенол

3729

 

 

04.056

4-Пропилсирингол;

 

 

04.057

25

2628-17-3

4-Винилфенол

3739

11257

220-103-6

04.057

4-Етенилфенол; 4-Хидроксистирен;

 

 

04.058

18

501-92-8

4-Алифенол

 

11218

207-929-2

04.058

р-Алифенол

 

 

04.059

26

6379-73-3

Карвакрилметилов етер

 

11224

228-959-2

04.059

5-Изопропил-2-метилметокси-бензен

4-Изопропил-2-метокси- метилбензен

 

04.060

26

494-99-5

1,2-Диметокси-4-метилбензен

 

 

207-796-0

04.060

Хомовератрол; 3,4-Диметокситолуен;

 

 

04.061

25

28343-22-8

2,6-Диметокси-4-винилфенол

 

11229

 

04.061

 

 

 

04.062

26

91-16-7

1,2-Диметоксибензен

3799

10320

202-045-3

04.062

Вератрол; о-Диметиоксибензен

 

 

04.063

26

6738-23-4

1,3-Диметил-4-метоксибензен

3828

 

229-794-9

04.063

2,4-Диметил-1-метоксибензен

 

 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-Диметилетил)фенол

3918

 

202-679-0

04.064

4-терт-Бутилфенол; 1-Хидрокси-4-терт-бутилбензен; Укар бутилфенол;

 

 

04.065

25

526-75-0

2,3-Диметилфенол

 

11258

208-395-3

04.065

2,3-Ксиленол; 1-Хидрокси-2,3-диметилбензен;

 

 

04.066

25

105-67-9

2,4-Диметилфенол

 

11259

203-321-6

04.066

2,4-Ксиленол; 1-Хидрокси-2,4-Диметилбензен; 4,6-Диметилфенол;

 

 

04.067

26

17600-72-5

1-Етокси-2-метоксибензен

 

 

241-571-8

04.067

Етил гуайакол

 

 

04.068

26

5076-72-2

1,-Етокси-4-метоксибензен

 

 

225-786-4

04.068

Анизил етил етер

 

 

04.069

26

1515-95-3

1-Етил-4-метоксибензен

 

 

 

04.069

4-Етиланизол

 

 

04.070

25

90-00-6

2-Етилфенол

 

11232

201-958-4

04.070

Флорол; 1-етил-2-хидроксибензен;

 

 

04.071

17

115422-59-8

Изоевгенилбутилов етер

 

11857

 

04.071

 

1-Бутокси-2-метокси-4-(проп-1-енил) бензен

 

04.072

25

618-45-1

3-Изопропилфенол

 

 

210-551-0

04.072

 

 

 

04.073

25

99-89-8

4-Изопропилфенол

 

 

202-798-8

04.073

 

 

 

04.074

26

93-04-9

2-Метоксинафтален

 

 

202-213-6

04.074

Яра-яра; бета-Нафтил метил етер;

 

 

04.075

26

2216-69-5

1-Метоксинафтален

 

 

218-696-1

04.075

 

 

 

04.076

25

150-19-6

3-Метоксифенол

 

 

205-754-6

04.076

m-Хидроксианизол;

 

 

04.077

25

150-76-5

4-Метоксифенол

 

11241

205-769-8

04.077

р-Хидроксианизол; Хидрохинон монометил етер;

 

 

04.078

25

88-60-8

5-Метил-2-(терт-бутил)фенол

 

 

201-842-3

04.078

6-терт-Бутил-m-крезол;

5-Метил-2-(1,1диметилетил)фенол;

 

04.079

26

1515-81-7

Метил-4-метоксибензил етер

 

 

216-161-7

04.079

 

 

 

04.080

25

533-31-3

3,4-Метилендиоксифенол

 

 

208-561-5

04.080

 

 

 

04.081

25

1195-09-1

5-Метилгуайакол

 

11243

214-791-7

04.081

1-Хидрокси-2-метокси-5-метилбензен

2-Метокси-5-метилфенол

 

04.083

25

123-31-9

Хинол

 

11249

204-617-8

04.083

Хидрохинол; 1,4-Бензендиол; пара-Хидроксифенол;

1,4-Дихидроксибензен

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-Триметоксибензен

 

 

211-207-2

04.084

 

 

 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-Триметилфенол

3963

 

219-330-3

04.085

3-Хидропсевдокумен

 

 

04.088

30

104-46-1

1-Метокси-4-(1-пропенил)бензен

2086

183

203-205-5

04.088

Анетол; р-пропиланизол; Изоестрагол; р-пропилфенил метил етер; Пропениланизол;

 

5

04.091

25

57726-26-8

Етил 4-хидроксибензилов етер

 

 

260-918-4

04.091

 

 

 

04.092

25

5355-17-9

4-Хидроксибензилметилов етер

 

 

226-334-9

04.092

 

 

 

04.093

23

82654-98-6

Бутилванилилов етер

3796

 

 

04.093

4-(Бутоксиметил)-2-метоксифенол

Бутил 4-хидрокси-3-метоксибензил етер

 

04.094

25

13184-86-6

Етил 4-хидрокси-3-метоксибензилов етер

3815

 

236-136-4

04.094

 

Етил 4-хидрокси-3-метоксибензил етер

 

05.001

01

75-07-0

Ацеталдехид

2003

89

200-836-8

05.001

Етанал; Оцетен алдехид

 

 

05.002

01

123-38-6

Пропанал

2923

90

204-623-0

05.002

Пропион алдехид; Пропил алдехид; Метилацетаалдехид; Пропан-1-ал; Алдехид с-3;

 

 

05.003

01

123-72-8

Бутанал

2219

91

204-646-6

05.003

n-Бутиралдехид; Бутил алдехид; Бутиров алдехид; n-Бутанал; Бутан-1-ал; n-Бутил алдехид

 

 

05.004

02

78-84-2

2-Метилпропанал

2220

92

201-149-6

05.004

Изобутанал; Изобутиралдехид; Бутиралдехид(изо); Бутил изо алдехид; Изобутиров алдехид; Изобутил алдехид; Бутиров изо алдехид;

 

 

05.005

01

110-62-3

Пентанал

3098

93

203-784-4

05.005

Валералдехид; n-Валеров алдехид; Амил алдехид; Валеров алдехид; Валерал; Пентан-1-ал; Алдехид с-5;

 

 

05.006

02

590-86-3

3-Метилбутанал

2692

94

209-691-5

05.006

Изовалералдехид; 3-Метилбутилалдехид;Изоамил алдехид; Амил изо алдехид; Изовалеров алдехид; Изовалералдехид; Изовалерал;

 

 

05.007

02

97-96-1

2-Етилбутанал

2426

95

202-623-5

05.007

2-Етилбутиралдехид; Диетил ацеталдехид;

 

 

05.008

01

66-25-1

Хексанал

2557

96

200-624-5

05.008

Алдехид С-6; Хексалдехид; Хексов алдехид; Капров алдехид; Капроалдехид; n-Хексалдехид;

 

 

05.009

01

124-13-0

Октанал

2797

97

204-683-8

05.009

Алдехид С-8; Октил алдехид; Каприлов алдехид; Каприлалдехид; Октилалдехид; n-Октилалдехид;

 

 

05.010

01

112-31-2

Деканал

2362

98

203-957-4

05.010

Алдехид С-10; Децил алдехид; Капралдехид; Капров алдехид; n-Децилалдехид;

 

 

05.011

01

112-54-9

Додеканал

2615

99

203-983-6

05.011

Алдехид С-12; Лавров алдехид; Лаурил алдехид; n-додецилов алдехид; Дуодецилов алдехид; Лауралдехид; Додекан-1-ал;

 

 

05.012

09

107-75-5

3,7-Диметил-7-хидроксиоктанал

2583

100

203-518-7

05.012

Хидроксицитронелал; 7-хидрокси-3,7-диметилоктан-1-ал; Лаурин; Цитронелалхидрат;

 

 

05.013

23

100-52-7

Бензалдехид

2127

101

202-860-4

05.013

Бензен метилал; Бензен карбонал; Бензоен алдехид; Бензен карбоксалдехид;

 

 

05.014

22

104-55-2

Цинамалдехид

2286

102

203-213-9

05.014

Цинамов алдехид; Фенилакролеин; Цинамал; 3-Фенилпропенал; 3-Фенил-2-пропен-1-ал; β-Фенилакролеин;

3-Фенилпроп-2-енал

 

05.015

23

123-11-5

4-Метоксибензалдехид

2670

103

204-602-6

05.015

р-Анизалдехид; аубепин; Анизов алдехид; Аубепин ликвид (течен);

 

 

05.016

23

120-57-0

Пиперонал

2911

104

204-409-7

05.016

Хелиотропин; Пиперонил алдехид; Диооксиметилен протокатехов алдехид;

3,4-Метилендиоксибензалдехид

 

05.017

23

120-14-9

Вератралдехид

3109

106

204-373-2

05.017

О-Метил ванилин; р-Вератров алдехид; Диметил етер протокатехуалдехид; 3,4-Диметоксибензенкарбонал;

3,4-Диметоксибензалдехид

 

05.018

23

121-33-5

Ванилин

3107

107

204-465-2

05.018

Метил протокатехов алдехид; Протокатехуалдехид-3-метилетер; Ванилов алдехид; Метилпротокатехов алдехид;

4-Хидрокси-3-метоксибензалдехид

 

05.019

23

121-32-4

Етилванилин

2464

108

204-464-7

05.019

Бурбонал; ЕТил протал; 3-Етоксипротокатехуалдехид

3-Етокси-4-хидроксибензалдехид

 

05.020

03

5392-40-5

Цитрал

2303

109

226-394-6

05.020

Лемаром; Гераниал; 3,7-Диметил-2,6-октадиенал; Нерал;

3,7-Диметилокта-2,6-диенал

 

05.021

04

106-23-0

Цитронелал

2307

110

203-376-6

05.021

3,7-Диметил-6-октенал; Родинал;

3,7-Диметилокт-6-енал

 

05.022

23

122-03-2

4-Изопропилбензалдехид

2341

111

204-516-9

05.022

Куминалдехид; р-изопропилбензалдехид; Куминов алдехид; Куминал; Кумалдехид; р-Пропил изо бензалдехид;

 

 

05.023

02

7779-07-9

2,6-Диметилоктанал

2390

112

215-328-1

05.023

Изодецилалдехид; Децилалдехид(изо)

 

 

05.024

02

7786-29-0

2-Метилоктанал

2727

113

232-093-0

05.024

Метилхексилацеталдехид; Метил хексил ацеталдехид;

 

 

05.025

01

124-19-6

Нонанал

2782

114

204-688-5

05.025

Пеларгонов алдехид; Алдехид С-9; Пеларгоналдехид; Пеларгонов алдехид; Нонанов алдехид;

 

 

05.026

23

529-20-4

о-Толуалдехид

3068

115

208-452-2

05.026

 

2-Метилбензалдехид

5

05.027

23

1334-78-7

Толуалдехид

3068

115

215-615-1

05.027

Толуов алдехид (смесен 2,3,4)

2-,3- и 4-Метилбензалдехид

 

05.028

23

620-23-5

m-Толуалдехид

3068

115

210-632-0

05.028

 

3-Метилбензалдехид

5

05.029

23

104-87-0

р-Толуалдехид

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-Метилбензалдехид

5

05.030

15

122-78-1

Фенилацеталдехид

2874

116

204-574-5

05.030

алфа-Толуов алдехид; алфа-Толуалдехид; Хиацинтин; Фенилацетов алдехид; Бензилкарбоксиалдехид; 1-Оксо-2-фенилетан;

 

 

05.031

01

111-71-7

Хептанал

2540

117

203-898-4

05.031

Алдехид С-7; n-Хепталдехид; Хептил алдехид; Хепталдехид; Енанталдехид; Енантал; Алдехид Хептан-1-алк-7;

 

 

05.032

01

124-25-4

Тетрадеканал

2763

118

204-692-7

05.032

Миристалдехид; Алдехид С-14; Миристов алдехид; Тетрадецил алдехид; Алдехид с-14(Миристов); Тетрадекан-1-ал;

 

 

05.033

03

10031-88-6

2-Етилхепт-2-енал

2438

120

 

05.033

2-Етил-3-бутилакролеин

 

 

05.034

01

112-44-7

Ундеканал

3092

121

203-972-6

05.034

Ундеканол алдехид; Ундецилов алдехид; Хендеканал; Алдехид с-11 ундецилов; n-Ундецилалдехид; Ундекан-1-ал;

 

 

05.035

04

112-45-8

Ундец-10-енал

3095

122

203-973-1

05.035

Ундециленов алдехид (смесени изомери); Ундеценал; Интрелевен алдехид; Алдехид С-11;

 

 

05.036

04

143-14-6

Ундец-9-енал

3094

123

205-586-3

05.036

Ундециленов алдехид; Хендецен-9-ал; Алдехид С-11 ундециленов; 9-ундециленов алдехид;

 

 

05.037

03

4826-62-4

2-Додеценал

2402

124

225-402-5

05.037

3-Нонилакролеин; додец-2-енал;

 

 

05.038

22

93-53-8

2-Фенилпропанал

2886

126

202-255-5

05.038

2-Фенилпропионалдехид, Хидратропалдехид; алфа-Метилтолуалдехид; алфа-Метилфенилацеталдехид; алфа-Фенилпропионалдехид;

 

 

05.039

22

7492-44-6

алфа-Бутилцинамалдехид

2191

127

231-320-0

05.039

2-Бензилиден хексанал; Бутил цинамов алдехид; алфа-Бутил-бета-фенилакролеин;

2-Бутил-3-фенилпроп-2-енал

 

05.040

22

122-40-7

алфа-Пентилцинамалдехид

2061

128

204-541-5

05.040

алфа-Амилцинамалдехид; Амил цинамов алдехид; алфа-амил-бета-фенил-акролеин; 2-Бензилиден хептанал;

2-Пентил-3-фенилпроп-2-енал

 

05.041

22

101-86-0

алфа-Хексилцинамалдехид

2569

129

202-983-3

05.041

2-Бензилиден-октанал; алфа-n-Хексил цинамов алдехид; алфа-n-Хексил-бета-фенил акролеин;

2-Бензилиденоктанал

 

05.042

15

104-09-6

р-Толилацеталдехид

3071

130

203-173-2

05.042

 

4-Метилфенилацеталдехид

 

05.043

22

99-72-9

2-(р-Толил)пропионалдехид

3078

131

202-782-0

05.043

р-метил-алфа-Метилфенилацеталдехид; р-метилхидратропалдехид;

2-(4-Метилфенил)пропанал

 

05.044

15

4395-92-0

р-Изопропил фенилацеталдехид

2954

132

224-522-5

05.044

Кумилацеталдехид; 2-(р-Изопропилфенил)ацеталдехид; Кортексал; Кумилалдехид; р-Кумен-7-карбоксалдехид; р-Пропилфенилацеталдехид;

 

 

05.045

22

103-95-7

3-(р-Куменил)-2-метилпропионалдехид

2743

133

203-161-7

05.045

Цикламен алдехид; р-Изопропил-алфа-метилхидроцинамалдехид; Цикламал; Циклавиол; Циклазал; алфа-Метил-р-изопропилхидроцинамалдехид;

2-Метил-3-(4-Изопропилфенил)пропанал

 

05.046

22

40654-82-8

2-Метил-4-фенилбутиралдехид

2737

134

255-022-5

05.046

2-Метил-4-фенилбутанал;

 

 

05.047

23

123-08-0

4-Хидроксибензалдехид

 

558

204-599-1

05.047

р-Хидроксибензалдехид

 

 

05.048

22

1504-74-1

2-Метоксицинамалдехид

3181

571

216-131-3

05.048

бета-о-Метоксифенил акролеин; 3-о-Метоксифенил-2-пропенал;

3-(2-Метоксифенил)проп-2-енал

 

05.049

02

96-17-3

2-Метилбутиралдехид

2691

575

202-485-6

05.049

2-Метилбутанал; Метил етил ацеталдехид; алфа-Метил бутиралдехид; 2-Метилбутанал-1;

 

 

05.050

22

101-39-3

алфа-Метилцинамалдехид

2697

578

202-938-8

05.050

2-Метилцинамалдехид; алфа-метилцинамов алдехид; алфа-Метилцинамал; алфа-Метил цинамов алдехид;

2-Метил-3-фенилпроп-2-енал

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-Метоксифенил)-2-метилпроп-2-енал

3182

584

265-737-4

05.051

алфа-Метил-р-метоксицинамалдехид; 3-(р-Метоксифенил)-2-метил-2-пропенал;

 

 

05.052

22

41496-43-9

2-Метил-3-(р-толил)пропионалдехид

2748

587

255-410-4

05.052

2-Метил-3-(4-метилфенил)пропанал

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан

 

594

204-639-8

05.053

Паралдехид; Парацеталдехид

 

 

05.054

22

1009-62-7

2,2-Диметил-3-фенилпропионалдехид

 

598

213-771-5

05.054

3-Фенилпропил диметил алдехид

 

 

05.055

23

90-02-8

Салицилалдехид

3004

605

201-961-0

05.055

Салицилов алдехид; о-Хидроксибензалдехид; Салицилал

2-Хидроксибензалдехид

 

05.056

23

10031-82-0

4-Етоксибензалдехид

2413

626

233-093-3

05.056

Хомоанисалдехид

 

 

05.057

03

142-83-6

Хекса-2(транс),4(транс)-диенал

3429

640

205-564-3

05.057

2-Пропилен акролеин, Сорбов алдехид; Хекса-2,4-диенал

 

5

05.058

03

557-48-2

Нона-2(транс),6(цис)-диенал

3377

659

209-178-6

05.058

2,6-Нонадиенал; Кукумбер (краставичен) алдехид; Нона-2,6-диенал

 

 

05.059

04

2277-19-2

Нон-6(цис)-енал

3580

661

218-900-9

05.059

цис-6-Нонен-1-ал; Нон-6-енал

 

 

05.060

03

2363-89-5

Окт-2-енал

3215

663

219-115-4

05.060

алфа-Амилакролеин; 2-Пентил акролеин;

 

 

05.061

04

63826-25-5

Окт-6-енал

 

664

 

05.061

 

 

 

05.062

22

4411-89-6

2-Фенилкротоналдехид

3224

670

224-567-0

05.062

2-Фенил-бут-2-ен-1-аб;

2-Фенилбут-2(транс)-енал

 

05.064

03

13552-96-0

Тридека-2(транс),4(цис),7(цис)-триенал

3638

685

236-936-3

05.064

Тридека-2,4,7-триенал

 

 

05.066

23

120-25-2

4-Етокси-3-метоксибензалдехид

 

703

204-382-1

05.066

Ванилин етил етер

 

 

05.068

23

4748-78-1

4-Етилбензалдехид

3756

705

225-268-8

05.068

р-Етилбензалдехид

 

 

05.069

02

123-15-9

2-Метилпентанал

3413

706

204-605-2

05.069

2-Метилвалералдехид

 

 

05.070

03

2463-63-0

2-Хептенал

3165

730

219-563-0

05.070

3-Бутилакролеин; β-Бутилакролеин; Хепт-2-енал; Транс-Хепт-2-енал;

 

5

05.071

03

6750-03-4

Нона-2,4-диенал

3212

732

229-810-4

05.071

 

 

 

05.072

03

18829-56-6

транс-2-Ноненал

3213

733

242-609-6

05.072

3-Хексил-2-пропенал; Нон-2-енал; 3 или β-хексил акролеин; Хептилиценацеталдехид

 

5

05.073

03

6728-26-3

Хекс-2(транс)-енал

2560

748

229-778-1

05.073

β-Пропилакролеин; Листов алдехид; транс-хекс-2-енал

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-Диметилхепт-5-енал

2389

2006

203-427-2

05.074

Мелонал; 2,6-Диметил-2-хептен-7-ал

 

 

05.075

04

6789-80-6

Хекс-3(цис)-енал

2561

2008

229-854-4

05.075

цис-бета,гама-хексиленов алдехид; Хекс-3-енал

 

 

05.076

03

3913-71-1

Дец-2-енал

2366

2009

223-472-1

05.076

Деценалдехид; Деценалдехид; 3-Хептилакролеин; Дециленов алдехид; Дец-2-енал; 2-Децен-1-ал

 

 

05.077

02

110-41-8

2-Метилундеканал

2749

2010

203-765-0

05.077

Метил нонил ацеталдехид; Алдехид С-12; MNA; 2-Метилхендеканал; Метил нонил ацеталдехид;

 

 

05.078

03

7774-82-5

Тридец-2-енал

3082

2011

231-883-2

05.078

3-Децилакролеин;

 

 

05.079

09

7492-67-3

Цитронелилоксиацеталдехид

2310

2012

231-324-2

05.079

Цитронелоксацеталдехид; 6,10-Диметил-3-окса-9-ундеценал;

6,10-Диметил-3-оксаундец-9-енал

 

05.080

22

104-53-0

3-Фенилпропанал

2887

2013

203-211-8

05.080

3-Фенилпропионалдехид; Хидроцинамалдехид; Фенилпропил алдехид; Бензил ацеталдехид; бета-Фенил пропионалдехид;

 

 

05.081

03

2363-88-4

2,4-Декадиенал

3135

2120

219-114-9

05.081

Дека-2,4-диенал

 

5

05.082

04

13553-09-8

Додека-3,6-диенал

 

2121

 

05.082

 

 

 

05.084

03

4313-03-5

Хепта-2,4-диенал

3164

729

224-328-0

05.084

 

 

5

05.085

04

6728-31-0

Хепт-4-енал

3289

2124

229-779-7

05.085

цис-4-Хептен-1-ал; цис-4-Етилиден бутиралдехид; n-Пропилиденбутиралдехид;

 

5

05.086

04

929-22-6

транс-4-Хептенал

3289

2125

213-198-0

05.086

транс Хепт-4-енал; 4-Хептен-1-ал; n-Пропилиден бутиралдехид;

 

 

05.090

03

623-36-9

2-Метилпент-2-енал

3194

2129

210-789-5

05.090

алфа-Метил-бета-етил акролеин; 2,4-Диметилкротоналдехид;

 

 

05.091

23

698-27-1

2-Хидрокси-4-метилбензалдехид

3697

2130

211-813-7

05.091

4-Метилсалицилалдехид; 4-Метилсалицилов алдехид; 2,4-Крезоталдехид;

 

 

05.094

22

7775-00-0

3-(4-Изопропилфенил) пропионалдехид

2957

2261

231-885-3

05.094

Куминил ацеталдехид; Куминилацеталдехид; р-Цимилпропанал; р-изопропилхидроцинамалдехид; р-пропилхидроцинамалдехид;

 

 

05.095

03

497-03-0

2-Метилкротоналдехид

3407

2281

207-833-0

05.095

 

2-Метилбут-2(транс)-енал

5

05.096

04

30390-50-2

4-Деценал

3264

2297

244-514-5

05.096

Деценалдехид, Дец-4-енал (цис)

 

5

05.097

22

2439-44-3

3-Метил-2-фенилбутирадлехид

2738

135

219-461-6

05.097

5-Метил-2-фенилбутанал; алфа-Изопропилфенилацеталдехид; алфа-изо-пропил фенилацеталдехид;

 

 

05.098

07

29548-14-9

р-Мент-1-ен-9-ал

3178

10347

249-688-6

05.098

Карвоментенал

 

 

05.099

22

21834-92-4

5-Метил-2-фенилхекс-2-енал

3199

10365

244-602-3

05.099

2-Фенил-5-метил-2-хексенал

 

 

05.100

22

26643-91-4

4-Метил-2-фенилпент-2-енал

3200

10366

247-869-4

05.100

 

 

 

05.101

03

764-40-9

Пента-2,4-диенал

3217

11695

 

05.101

 

 

 

05.102

03

764-39-6

Пент-2-енал

3218

10375

212-120-2

05.102

3-Етилакролеин;

 

 

05.103

22

939-21-9

3-Фенилпент-4-енал

3318

10378

213-356-9

05.103

бета-Винилхидроцинамалдехид; 3-Фенил-3-винилпропионалдехид;

 

 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-Триметилциклохекса-1,3-диен-1-каралдехид

3389

10383

204-133-7

05.104

Сафранал; Дехидро-β-Циклоцитрал; 1,1,3-Триметил-2-формилциклохекса-2,4-диен

 

 

05.105

03

25409-08-9

2-Бутилбут-2-енал

3392

10324

246-950-1

05.105

2-Етилидинхексанал; 2-Етилиден хексанал

 

 

05.106

07

564-94-3

Миртенал

3395

10379

209-274-8

05.106

Пин-2-ен-ал; Бенихинал

2-Формил-6,6-диметил-бицикло[3.1.1]хепт-2-ен

 

05.107

03

35158-25-9

2-Изопропил-5-метилхекс-2-енал

3406

10361

252-406-4

05.107

2-Изопропил-5-метил-2-хексенал

 

 

05.108

03

13162-46-4

Ундека-2,4-диенал

3422

10385

 

05.108

 

 

5

05.109

03

2463-77-6

2-Ундеценал

3423

11827

219-564-6

05.109

2-Ундецен-1-ал

 

 

05.110

23

15764-16-6

2,4-Диметилбензалдехид

3427

 

239-856-7

05.110

2,4-Ксилилалдехид; 1-Формил-2,4-диметилбензен;

 

 

05.111

03

56767-18-1

Окта-2(транс),6(транс)-диенал

3466

10371

260-372-7

05.111

 

 

 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-Триметилциклохекс-1-ен-1-ацеталдехид

3474

10338

207-454-0

05.112

бета-Хомоциклоцитрал;

 

 

05.113

04

4634-89-3

Хекс-4-енал

3496

10337

225-058-6

05.113

 

 

5

05.114

03

5362-56-1

4-Метилпент-2-енал

3510

10364

226-348-5

05.114

 

 

 

05.115

22

24401-36-3

2-Фенилпент-4-енал

3519

10377

246-224-4

05.115

 

 

 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-Триметилхексанал

3524

10384

226-603-0

05.116

Изонилалдехид; терт-Бутилизопентанал

 

 

05.117

07

2111-75-3

р-Мента-1,8-диен-7-ал

3557

11788

218-302-8

05.117

Перила алдехид; 4-Изопропенил-1-цикрохексен-1-карбоксалдехид; Перилалдехид;

 

 

05.118

22

1963-36-6

4-Метоксицинамалдехид

3567

11919

217-807-0

05.118

3-3-Метоксифенил-2-пропенал;

3-(4-Метоксифенил)проп-2-енал

 

05.119

07

4501-58-0

2,2,3-Триметилциклопент-3-ен-1-ил ацеталдехид

3592

10325

224-815-8

05.119

алфа-Камфоленов алдехид; (2,3,3-Триметилциклопент-3-ен-1-ил-2)ацеталдехид;

 

 

05.120

03

21662-13-5

Додека-2,6-диенал

3637

 

244-515-0

05.120

 

 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-Триметил-1-циклохексен-1-карбоксалдехид

3639

2133

207-081-3

05.121

 

1-Циклохексен-1-карбоксалдехид, 2,6,6-триметил-

5

05.122

22

1504-75-2

р-Метилцинамалдехид

3640

10352

 

05.122

3-р-Толилпропенал; 3-р-Метилфенил пропенал;

3-(4-Метилфенил)проп-2-енал

 

05.123

07

55253-28-6

5-Изопропенил-2-метилциклопентанкарбоксалдехид

3645

 

 

05.123

Фотоцитрал А; Цис-2-Метил-цис-5-изопропенилциклопентан-1-карбоксалдехид

5-(1-Метилен-етил)-2-метилциклопентанкарбоксалдехид

 

05.124

03

107-86-8

3-Метилкротоналдехид

3646

10354

203-527-6

05.124

3-Метил бет-2-енал; Пренал; Сенециалдехид;

3-Метилбут-2(транс)-енал

 

05.125

03

21662-16-8

Додека-2,4-диенал

3670

11758

244-517-1

05.125

Е, Е-2,4-Додекадиенал

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-Метилокт-2-енал

3711

10363

256-386-8

05.126

 

 

5

05.127

03

30361-28-5

Окта-2(транс),4(транс)-диенал

3721

11805

250-147-1

05.127

Е, Е-2,4-Октадиенал

 

 

05.128

04

41547-22-2

Окт-5(цис)-енал

3749

 

 

05.128

(Z)-5-Октенал

 

 

05.129

23

135-02-4

2-Метоксибензалдехид

 

10350

205-171-7

05.129

о-метоксибензалдехид; о-анисалдехид;

 

 

05.130

03

17909-77-2

Алфа-синезал

3141

10380

241-854-6

05.130

2,6-Диметил-10-метилен-2,6,11-додекатриенал;

2,6-Диметил-10-метилен додека-2,6,11- триенал;

5

05.133

07

 

р-Мента-1,3-диен-7-ал

 

10344

 

05.133

 

 

 

05.134

22

 

2-Метил-3-толилпропионалдехид (смесени o,m,p-)

2748

587

 

05.134

2-Метил-3-толил пропанал

2-Метил-3-(2,3 или 4-метилфенил) пропанал

5

05.135

03

123-73-9

Бут-2-енал

 

11736

204-647-1

05.135

Кротоналдехид

 

 

05.137

04

21662-09-9

Дец-4(цис)-енал

3264

2297

244-514-5

05.137

 

 

5

05.138

04

65405-70-1

Дец-4(транс)енал

 

 

265-741-6

05.138

 

 

 

05.139

04

39770-05-3

Дец-9-енал

3912

 

254-624-5

05.139

 

 

 

05.140

03

25152-84-5

Дека-2(транс)-диенал

3135

2120

246-668-9

05.140

2,4-Дикадиенал; Дека-2,4-диенал; Хептенил акролеин;

 

5

05.141

03

51325-37-2

Дека-2,4,7-триенал

 

 

 

05.141

 

 

 

05.142

23

139-85-5

3,4-Дихидроксибензалдехид

 

10328

205-377-7

05.142

 

 

 

05.143

04

56134-05-5

2,5-Диметил-2-винилхекс-4-енал

 

 

260-006-6

05.143

Нероли алдехид

 

 

05.144

03

20407-84-5

Додец-2(транс)-енал

2402

124

 

05.144

 

 

5

05.145

09

107-22-2

Етандиал

 

 

203-474-9

05.145

Глиоксал

 

 

05.147

02

123-05-7

2-Етилхексанал

 

10331

204-596-5

05.147

2-Етил хексалдехид; Бутил етил ацеталдехид; Алфа-Етилкапроалдехид;

 

 

05.148

03

19317-11-4

Фарнезал

 

 

242-957-9

05.148

 

3,7,11-Триметилдодека-2,6,10-триен-1-он

 

05.149

09

111-30-8

Глутаралдехид

 

 

203-856-5

05.149

Грутаров диалдехид; 1,3-Диформилпропан; 1,5-Пентадиал;

Пентан-1,5-диал

 

05.150

03

18829-55-5

Хепт-2(транс)-енал

3165

730

242-608-0

05.150

(Е)-2-хептен-1-ал; 2-Хептенал; бета-Бутил акролеин; транс-хепт-2-ен-1-ал

 

 

05.151

04

69112-21-6

Хекс-3(транс)-енал

3923

 

273-874-6

05.151

 

 

5

05.152

01

629-80-1

Хексадеканал

 

10336

211-111-0

05.152

 

 

 

05.153

23

134-96-3

4-Хидрокси-3,5-диметоксибенз алдехид

 

10340

205-167-5

05.153

 

 

 

05.154

22

4206-58-0

4-Хидрокси-3,5-диметоксицинам алдехид

 

10341

 

05.154

Синапалдехид

3-(4-Хидрокси-3,5-диметоксифенил)проп-2-енал

 

05.155

22

458-36-6

4-Хидрокси-3-метоксицинам алдехид

 

10342

207-278-4

05.155

 

3-(4(Хидрокси-3-метоксифенил)проп-2-енал

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4(Хидрокси-3-метоксифенил)пропанал

 

 

279-524-9

05.156

Дихидроконифералдехид

 

 

05.157

07

1335-66-6

Изоциклоцитрал

 

 

215-638-7

05.157

 

1,3,5-Триметилциклохекс-3-ен-1-карбалдехид

 

05.158

23

591-31-1

3-Метоксибензалдехид

 

10351

209-712-8

05.158

 

 

 

05.159

15

5703-26-4

р-Метоксифенилацеталдехид

 

 

227-191-5

05.159

 

 

 

05.160

02

19009-56-4

2-Метилдеканал

 

 

242-745-6

05.160

 

 

 

05.161

02

116854-43-4

10-Метилдодеканал

 

 

 

05.161

 

 

 

05.162

02

92168-98-4

11-Метилдодеканал

 

 

 

05.162

 

 

 

05.163

02

93815-50-0

14-Метилхексадеканал

 

 

 

05.163

 

 

 

05.164

02

925-54-2

2-Метилхексанал

 

 

213-118-4

05.164

 

 

 

05.165

02

19269-28-4

3-Метилхексанал

 

 

 

05.165

 

 

 

05.166

02

1119-16-0

4-Метилпентанал

 

10369

214-273-0

05.166

4-Метилвалералдехид

 

 

05.167

02

75853-50-8

12-Метилтетрадеканал

 

 

 

05.167

 

 

 

05.168

02

75853-51-9

13-Метилтетрадеканал

 

 

 

05.168

 

 

 

05.169

02

75853-49-5

12-Метилтридеканал

 

 

 

05.169

 

 

 

05.170

03

106-26-3

Нерал

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-Диметил-2(),6-октадиенал

5

05.171

03

2463-53-8

Нон-2-енал

3213

733

219-562-5

05.171

бета-Хексилакролеин; алфа-Ноненил алдехид; Нониленов алдехид;

 

5

05.172

03

17587-33-6

Нона-2(транс)-диенал

3766

 

241-557-1

05.172

 

 

 

05.173

03

57018-53-8

Нона-2,4,6-триенал

 

 

 

05.173

 

 

 

05.174

04

2100-17-6

Пент-4-енал

 

 

218-265-8

05.174

 

 

 

05.175

22

3491-63-2

2-Фенилпент-2-енал

 

 

 

05.175

 

 

 

05.176

03

107-02-8

Проп-2-енал

 

 

203-453-4

05.176

 

 

 

05.177

07

1726-47-2

Псевдо-циклоцитрал

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-Триметилциклохекс-3-енкарбалдехид

5

05.178

03

60066-88-8

Бета-синензал

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-Диметил-10-метилен додека-2,6,11-триенал

 

05.179

03

51534-36-2

Тетрадец-2-енал

 

 

 

05.179

 

 

 

05.181

01

10486-19-8

Тридеканал

 

10382

234-004-0

05.181

 

 

 

05.182

07

432-24-6

2,6,6-Триметилциклохекс-2-ен-1-карбоксалдехид

3639

10326

207-080-8

05.182

бета-Циклоцитрал

 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-Триметилциклохексенил)-2-метилбутанал

 

 

265-747-9

05.183

алфа,2,2,6-Тетраметилциклохексен бутанал

 

 

05.184

03

53448-07-0

Ундец-2-(транс)-енал

3423

11827

258-559-3

05.184

 

 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-Октадиенал

3721

11805

250-147-1

05.186

 

 

5

05.188

03

141-27-5

транс-3,7-Диметилокта-2,6-диетал

2303

109

205-476-5

05.188

Гераниал

 

5

05.189

03

505-57-7

2-Хексенал

2560

748

208-014-0

05.189

 

 

5

05.190

03

2548-87-0

транс-2-Октенал

3215

663

219-833-8

05.190

 

 

5

05.191

03

3913-81-3

транс-2-Деценал

2366

2009

223-474-2

05.191

 

 

5

05.192

04

4440-65-7

3-Хексенал

3923

 

224-659-0

05.192

 

 

5

05.194

03

5910-87-2

транс-2, транс-4-Нонадиенал

3212

732

227-629-5

05.194

 

 

5

05.195

03

7069-41-2

транс-2-Тридеценал

3082

2011

230-362-7

05.195

 

 

5

05.196

03

30361-29-6

транс-2, транс-4-Ундекадиенал

3422

10385

250-148-7

05.196

 

 

5

05.198

07

58102-02-6

Алфа-Метил йонал

 

 

261-121-4

05.198

 

2-Метил-4-(2,6,6-триметилциклохекс-2-енил)бут-3-енал

 

05.200

03

 

Транс-2, транс-4, цис-7-декатриенал

 

 

 

05.200

 

 

 

05.203

04

5090-41-5

9-Октадеценал

 

 

 

05.203

 

 

 

05.206

02

93815-51-1

15-Метилхексадеканал

 

 

 

05.206

 

 

 

06.001

01

105-57-7

1,1-Диетоксиетан

2002

35

203-310-6

06.001

Диетил ацетал; Ацеталдехид диетил ацетал; Етиледин диетил етер; 1,1-Диетоксиетан;

 

 

06.002

23

1319-88-6

5-Хидрокси-2-фенил-1,3-диоксан

2129

36

215-294-8

06.002

Бензалдехид глицерил ацетал; 5-Хидрокси-2-фенил-1,3-диоксан; 2-Фенил-m-диоксан-5-ол; 4-Хидрокси метил-2-фенил-1,3-диоксолан;

 

 

06.003

23

1125-88-8

алфа, алфа-диметокситолуен

2128

37

214-413-0

06.003

Бензалдехид диметил ацетал; 1,1-Диметокси фенил метан

 

 

06.004

03

7492-66-2

Цитралдиетилацетал

2304

38

231-323-7

06.004

3,7-Диметил-2,6-октадиенал диетил ацетал; 1,1-Диетокси-3,7-диметил-2,6-октадиен;

1,1-Диетокси-3,7-диметилокта-2,6-диен

 

06.005

03

7549-37-3

Цитралдиметилацетал

2305

39

231-434-0

06.005

3,7-Диметил-2,6-октадиенал диметил ацетал; 1,1-Диметокси-3,7-диметил-2,6-октадиен;

1,1-Диметокси-3,7-диметилокта-2,6-диен

 

06.006

15

101-48-4

1,1-Диметокси-2-фенилетан

2876

40

202-945-6

06.006

алфа-Толил алдехид диметил ацетал; Фенилацеталдехид диметил ацетал;

 

 

06.007

15

29895-73-6

Фенилацеталдехидглицерил ацетал

2877

41

249-934-2

06.007

5-Хидрокси-2-бензил-1,3-диоксан; 5-Хидроксиметил-2-бензил-1,3-диоксалан;

2-Бензил-4-хидрокси-1,3-диоксан и 2-Бензил-4-хидроксиметил-1,3-диоксалан (смес)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-Диметилоктан

2798

42

233-018-4

06.008

Октанал диметил ацетал; С-8-диметилацетал; Каприлалдехид диметил ацетал; Окталдехид диметил ацетал; Резедил ацетал;

 

 

06.009

01

7779-41-1

10,10-Диметоксидекан

2363

43

231-928-6

06.009

Деканал диметил ацетал; Децилалдехид DMA; Алдехид С-10 диметилацетал; 1,1-Диметоксидекан; Децилалдехид диметил ацетал;

 

 

06.010

02

7779-94-4

1,1-Диетокси-3,7-диметилоктан-7-ол

2584

44

231-945-9

06.010

Хидроксицитронелал диетил ацетал; 1,1-Диетокси-3,7-диметил-7-октанол; 8,8-Диетокси-2,6-диметил-2-октанол; 7-Хидрокси-1,1-диетокси-3,7-диметил;

 

 

06.011

02

141-92-4

1,1-Диметокси-3,7-диметилоктан-7-ол

2585

45

205-510-9

06.011

Хидроксицитронелал диметил ацетал; 8,8-Диметокси-2,6-диметил-2-октанол; 1,1-Диметокси-3,7-диметил-7-октанол;

 

 

06.012

23

1333-09-1

Толуалдехидглицерилов ацетал

3067

46

 

06.012

2-(о-,m-,р-Крезил)-5-хидроксидиоксан; 2-(метилфенил)-1,3-диоксан-5-ол; 2-5-хидроксиметилдиоксалан

2-(2,3 и 4-Метилфенил)-5-хидрокси-1,3-диоксан и 2-(2,3 и 4-Метилфенил)-5-хидроксиметил-1,3-диоксалан (смес)

 

06.013

22

91-87-2

алфа-Пентилцинамалдехид диметилов ацетат

2062

47

202-104-3

06.013

алфа-Амил-бета-фенилакролеиндиметилацетал; 1,1-Диметокси-2-амил-3-фенил-2-пропен;

1,1-Диметокси-2-пантил-3-фенилпроп-2-ен

 

06.014

22

5660-60-6

Цинамалдехидетиленгликол ацетал

2287

48

227-110-3

06.014

3-Стирил-m-диоксалан; 2-Стирил-1,3-диоксалан; Цинамов алдехид етилен гликол ацетал;

2-(2-Фенилетилен)1,3-диоксолан

 

06.015

01

534-15-6

1,1-Диметоксиетан

3426

510

208-589-8

06.015

Ацеталдехид диметил ацетал; Диметилацетал; Етилиден диметил етер;

 

 

06.016

15

7493-57-4

1-Фенилетокси-1-пропокси етан

2004

511

231-327-9

06.016

Ацеталдехид фенетил пропил ацетал; [2-(1-Пропоксиетокси)етил]бензен; 1-Фенетокси-1-пропоксиетан; Пропил фенетил ацетал; Бензен, 2-(1-пропоксиетокси)етил; Ацетал ; Пепитал;

 

 

06.017

23

774-48-1

(Диетоксиметил)бензен

 

517

212-265-1

06.017

Бензалдехид диетил ацетал; 1,1-Диетоксифенил метан; Фенил диетокси метан; 1,1-Диетокситолуен;

 

 

06.019

23

7492-39-9

1-Бензилокси-1-(2-метоксиетокси)етан

2148

523

 

06.019

Ацеталдехид бензил метоксиетил ацетал; Ацеталдехид бензил β-четоксиетил ацетал; 1-Бензоил-1-(2-метоксиетокси)етан;

 

 

06.020

01

34764-02-8

1,1-Диетоксидекан

 

531

252-202-5

06.020

Деканал диетил ацетал; Декан-1-ал диетил ацетал; Децилов алдехид диетилацетат;

 

 

06.021

01

688-82-4

1,1-Диетоксихептан

 

553

211-707-0

06.021

Хептанал диетил ацетал; Оенантал диетил ацетал;

 

 

06.023

01

3658-93-3

1,1-Диетоксихексан

 

557

222-911-4

06.023

Хексанал диетил ацетал; Хексил алдехид диетил ацетал;

 

 

06.024

15

68345-22-2

1,1-Ди-изобутокси-2-фенилетан

3384

595

269-851-5

06.024

Фенилацеталдехид ди-изобутил ацетал;

1,1-Di(2-метилпропокси)-2-фенилетан

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-Диетоксинона-2,6-диен

3378

660

266-874-2

06.025

Нонадиенил диетил ацетал

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-Диметил-2-бензил-1,3-диоксалан

2875

669

 

06.027

Фенилацеталдехид 2,3-бутилен гликол ацетал;

 

 

06.028

01

10032-05-0

1,1-Диметоксихептан

2541

2015

233-103-6

06.028

Хептанал диметил ацетал; АЛдехид С-7 диметил ацетал; Хепталдехид диметилацетал; Енантал диметил ацетал;

 

 

06.029

09

72854-42-3

Хептанал глицерил ацетал (смесени 1,2 и 1,3 ацетали)

2542

2016

276-947-0

06.029

2-Хексил-4-хидроксиметил-1,3-диоксолан + 2-Хексил-5-хидрокси-1,3-диоксан; 2-Хексил-4-хидрокси-1,3-диоксан;

 

 

06.030

22

90-87-9

1,1-Диметокси-2-фенилпропан

2888

2017

202-022-8

06.030

Фенилпропанал диметил ацетал; Хидратропен алдехид диметил ацетал; 2-Фенилпропионалдехид диметил ацетал;

 

 

06.031

03

54306-00-2

1,1-Диетоксихекс-2-ен

 

2135

259-086-5

06.031

2-Хексенал диметил ацетал;

 

 

06.032

23

2568-25-4

4-Метил-2-фенил-1,3-диоксалан

2130

2226

219-906-4

06.032

Бензалдехид пропилен гликол ацетал; 4-Метил-2-фенил-m-диоксалан; 4-Метил-2-фенил-1,3-диоксолан; Бензалдехид пропилен гликол циклов ацетал

 

 

06.033

01

871-22-7

1,1-Дибутоксиетан

 

2341

212-804-0

06.033

Ацеталдехид дибутил ацетал;

 

 

06.034

01

105-82-8

1,1-Дипропоксиетан

 

2342

203-335-2

06.034

n-Пропил ацетал; Дипропил ацетал; Ацеталдехид дипропил ацетал;

 

 

06.035

03

10444-50-5

Цитрал пропилен гликол ацетал

 

2343

233-929-7

06.035

 

2-(2,6-Диметилхепта-1,5-диенил)-4-метил-1,3-диоксалан

 

06.036

15

64577-91-9

1-Бутокси-1-(2-фенилетокси)етан

3125

10007

264-948-9

06.036

Ацеталдехид бутил фенетил ацетал; 2-Бутокси-2-фенилетокси-етан;

 

 

06.037

04

18492-65-4

1,1-Диетоксихепт-4-ен (цис и транс)

3349

10011

242-376-0

06.037

4-Хептенал диетил ацетал;

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-Диметоксибутан-2-он

3381

10029

226-605-1

06.038

Ацетилацеталдехид диметил ацетал; 3-Оксобутанал диметил ацетал; 3-Кетобутиралдехид, диметил ацетал;

 

 

06.039

30

67715-79-1

1,2-Ди((1′-етокси)-етокси) пропан

3534

 

266-979-3

06.039

4,6,9-Триметил-3,5,8,10-тетраоксадодекан; 3,5,8,10-тетраоксадекан,4,6,9-триметил-

 

 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-Трис([1′-етокси]-етокси) пропан

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-Тетраоксатридекан,7-(1-етоксиетокси)-4,10-диметил-

 

 

06.041

02

 

1-Изобутокси-1-етокси-2-метилпропан

 

10055

 

06.041

Изобутанал етил изобутил ацетал; 2-Метилпропанал етил изобутил ацетал;

1-Етокси-2-метил-1-(2-метилпропокси)пропан

 

06.042

02

 

1-Изобутокси-1-етокси-3-метилбутан

 

10057

 

06.042

Изовалералдехид етил изобутил ацетал;; 3-Метилбутанал етил изобутил ацетал;

1-Етокси-3-метил-1-(2-метилпропокси)бутан

 

06.043

01

 

1-Изоамилокси-1-етоксипропан

 

10038

 

06.043

Пропанал етил 3-метилбутил ацетал;

1-Етокси-1-(2-метилпропокси)етан

 

06.044

01

 

1-Изобутокси-1-етоксипропан

 

10058

 

06.044

Пропанал етил изобутил ацетал;

1-Етокси-1-(2-метилпропокси)пропан

 

06.045

02

 

1-Изобутокси-1-изопентилокси-2-метилпропан

 

10061

 

06.045

Изобутанал изобутил изоамил ацетал; 2-Метилпропанал изобутил 3-метилбутил ацетал;

2-Метил-1-(3-метилбутокси)-1-(2-метилпропокси)пропан

 

06.046

02

 

1-Изобутокси-1-изопентилокси-3-метилбутан

 

10060

 

06.046

Изовалералдехид изоамил изобутил ацетал; 3-Метилбутанал изобутил 3-метилбутил ацетал;

3-Метил-1-(3-метилбутокси)-1-(2-метилпропокси)бутан

 

06.047

01

 

1-Изопентилокси-1-пропоксиетан

 

10065

 

06.047

Ацеталдехид 3-метилбутил пропил ацетал;

1-(3-Метилбутокси)-1-пропоксиетан

 

06.048

01

 

1-Изопентилокси-1-пропоксипропан

 

10066

 

06.048

Пропанал 3-метилбутил пропил ацетал;

1-(3-Метилбутокси)-1-пропоксипропан

 

06.049

01

77249-20-8

1-Бутокси-1-(2-метилбутокси)етан

 

 

 

06.049

Ацеталдехид бутил 2-метилбутил ацетал

 

 

06.050

01

57006-87-8

1-Бутокси-1-етоксиетан

 

10003

 

06.050

Ацеталдехид бутил етил ацетал

 

 

06.051

01

13535-43-8

1,1-Ди-(2-метилбутокси)етан

 

 

 

06.051

Ацеталдехид ди(2-метилбутил) ацетал

 

 

06.052

02

13262-24-3

1,1-Ди-изобутокси-2-метилпропан

 

10025

 

06.052

Изобутанал ди-изобутил ацетал; 2-Метилпропанал ди-собутил ацетал;

1,1-Ди(2-метилпропокси)-2-метилпропан

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-Ди-изобутоксиетан

 

10023

227-129-7

06.053

Ацеталдехид ди-изобутил ацетал

1,1-Ди(2-метилпропокси)етан

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-Ди-изобутоксипентан

 

10026

 

06.054

Валералдехид ди-изобутил ацетал; Пентанал ди-собутил ацетал

1,1-Ди(2-метилпропокси)пентан

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-Ди-изопентилоксиетан

 

10028

235-839-3

06.055

Ацеталдехид ди-изоамил ацетал; Ацеталдехид до(3-метилбутил) ацетал;

1,1-Ди(3-метилбутокси)етан

 

06.056

01

4285-59-0

1,1-Ди-изопропилоксиетан

 

 

 

06.056

Ацеталдехид ди-изопропил ацетал;

 

5

06.057

02

3658-94-4

1,1-Диетокси-2-метилбутан

 

10013

 

06.057

2-Метилбутанал диетил ацетал;

 

 

06.058

02

1741-41-9

1,1-Диетокси-2-метилпропан

 

10015

217-107-5

06.058

Изобутанал диетил ацетал; 2-Метилпропанал диетил ацетал;

 

 

06.059

02

3842-03-3

1,1-Диетокси-3-метилбутан

 

10014

223-335-6

06.059

Изовалералдехид диетил ацетал; 3-Метилбутанал диетил ацетал;

 

 

06.060

03

10602-34-3

1,1-Диетоксибут-2-ен

 

 

234-224-7

06.060

2-Бутенал диетил ацетал;

 

 

06.061

01

3658-95-5

1,1-Диетоксибутан

 

10009

222-913-5

06.061

Бутанал диетил ацетал;

 

 

06.062

01

53405-98-4

1,1-Диетоксидодекан

 

 

258-541-5

06.062

Додеканал диетил ацетал;

 

 

06.063

04

73545-18-3

1,1-Диетоксихекс-3-ен

 

 

277-532-7

06.063

3-Хексенал диетил ацетал;

 

5

06.064

01

462-95-3

Детоксиметан

 

10012

207-330-6

06.064

Формалдехид диетил ацетал

 

 

06.065

01

54815-13-3

1,1-Диетоксинонан

 

10016

259-360-4

06.065

Нонанал диетил ацетал

 

 

06.066

01

54889-48-4

1,1-Диетоксиоктан

 

 

259-385-0

06.066

Октанал диетил ацетал

 

 

06.067

01

3658-79-5

1,1-Диетоксипентан

 

10017

222-909-3

06.067

Валералдехид диетил ацетал; Пентанал диетил ацетал

 

 

06.068

03

3054-95-3

1,1-Диетоксипроп-2-ен

 

10020

221-276-0

06.068

2-Пропенал диетил ацетал

 

 

06.069

01

4744-08-5

1,1-Диетоксипропан

 

10018

225-257-8

06.069

Пропанал диетил ацетал

 

 

06.070

01

53405-97-3

1,1-Диетоксиундекан

 

 

258-539-4

06.070

Ундеканал диетил ацетал

 

 

06.071

01

5405-58-3

1,1-Дихексилоксиетан

 

10022

226-458-3

06.071

Ацеталдехид дихексил ацетал

 

 

06.072

03

18318-83-7

1,1-Диметоксихекс-2(транс)-ен

 

 

242-204-4

06.072

транс-2-Хексенал диметил ацетал

 

 

06.073

01

1599-47-9

1,1-Диметоксихексан

 

 

216-488-5

06.073

Хексанал диметил ацетал

 

 

06.074

01

109-87-5

Диметоксиметан

 

10031

203-714-2

06.074

Формалдехид диметил ацетал; Метилал

 

 

06.075

01

26450-58-8

1,1-Диметоксипентан

 

 

247-716-1

06.075

Пентанал диметил ацетал

 

 

06.076

01

4744-10-9

1,1-Диметоксипропан

 

 

225-258-3

06.076

Пропанал диметил ацетал

 

 

06.077

01

3390-12-3

2,4-Диметил-1,3-диоксалан

 

 

222-221-3

06.077

 

 

 

06.078

15

122-71-4

1,2-Дифенетоксиетан

 

 

204-568-2

06.078

Ацеталдехид дифенетил ацетал

 

 

06.079

01

13602-09-0

1-Етокси-1-(2-метилбутокси)етан

 

10040

 

06.079

Ацеталдехид етил 2-метилбутил ацетал

 

 

06.080

15

2556-10-7

1-Етокси-1-(2-фенилбутокси)етан

 

10049

219-868-9

06.080

Ацеталдехид етил 2-фенилбутил ацетал

 

 

06.081

04

28069-74-1

1-Етокси-1-(3-хексенилокси)етан

3775

10034

248-817-3

06.081

Етил цис-3-хексенил ацетал; Ацеталдехид етил 3-хексенил ацетал

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-Етокси-1-хексилоксиетан

 

11948

259-184-8

06.082

Ацеталдехид етил хексил ацетал; 1-(1-Етоксиетокси)хексан

 

 

06.083

01

13442-90-5

1-Етокси-1-Изопентилоксиетан

 

10037

236-581-4

06.083

Ацеталдехид етил 3-метилбутил ацетал

1-Етокси-1-(3-метилбутокси)етан

 

06.084

01

10471-14-4

1-Етокси-1-метоксиетан

 

10039

233-959-0

06.084

Ацеталдехид етил метил ацетал

 

 

06.085

01

59184-43-9

1-Етокси-1-пентилоксиетан

 

10046

 

06.085

Ацеталдехид етил амил ацетал; Ацеталдехид етил пентил ацетал

 

 

06.086

01

20680-10-8

1-Етокси-1-пропоксиетан

 

10050

243-963-4

06.086

Ацеталдехид етил пропил ацетал

 

 

06.087

10

6290-17-1

Етил 2,4-диметил-1,3-диоксалан-2-ацетат

 

 

228-536-2

06.087

Етил ацетоацетат пропиленгликол кетал

 

 

06.088

01

4359-46-0

2-Етир-4-метил-1,3-диоксалан

 

 

224-435-2

06.088

 

 

 

06.089

01

6454-22-4

2-Хексил-4,5-диметил-1,3-диоксала

 

 

229-261-0

06.089

 

 

 

06.090

09

3674-21-3

4-Хидроксиметил-2-метил-1,3-диоксалан

 

 

 

06.090

 

 

 

06.091

01

6986-51-2

1-Изобутокси-1-етоксиетан

 

10054

230-251-3

06.091

Ацеталдехид етил изобутил ацетал

1-Етокси-1-(2-метилпропокси)етан

 

06.092

01

75048-15-6

1-Изобутокси-1-изопентилоксиетан

 

10059

278-063-0

06.092

Ацеталдехид изобутил изоамил ацетал; Ацеталдехид изобутил 3-метилбутил ацетал

1-(3-Метилбутокси-1-(2-метилпропокси)етан

 

06.093

02

67879-60-1

2-Изопропил-4-метил-1,3-диоксалан

 

 

267-550-3

06.093

 

 

 

06.094

01

1599-49-1

4-Метил-2-пентил-1,3-диоксалан

3630

 

247-807-6

06.094

 

 

 

06.095

01

4352-99-2

4-Метил-2-пропил-1,3-диоксалан

 

 

224-420-0

06.095

 

 

 

06.096

01

122-51-0

Триетоксиметан

 

10903

204-550-4

06.096

Триетил ортоформат; Етил ортоформат;

 

 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-Триетоксипропан

 

10075

232-193-4

06.097

3-Етоксипропанал диетил ацетал

 

 

06.098

05

1193-11-9

1,2,4-Триметил-1,3-диоксалан

3441

11423

214-766-0

06.098

 

 

 

06.099

23

4359-31-3

Ванилинбутиленгликол ацетал

 

 

 

06.099

4-Хидрокси-3-метоксибензалдехид 2,3-бутандиил ацетал

4-Етил-2-(4-хидрокси-3-метоксифенил)-1,3-диоксалан

 

06.100