18/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

169


32001R2580


L 344/70

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2580/2001 НА СЪВЕТА

от 27 декември 2001 година

относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301, 308 от него,

като взе предвид Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (1), приета от Съвета на 27 декември 2001 г.,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

На своето извънредно заседание на 21 септември 2001 г. Европейският съвет заяви, че тероризмът представлява истинско предизвикателство за света и за Европа и че борбата с тероризма е приоритетна цел на Европейския съюз.

(2)

Европейският съвет заяви, че борбата с финансирането на тероризма е решаваща част от борбата с тероризма, и призова Съвета да предприеме необходимите мерки за борба с всяка форма на финансиране на терористични действия.

(3)

В своята Резолюция 1373(2001) Съветът за сигурност на Обединените нации на 28 септември 2001 г. реши, че всички държави следва да приемат мерки за замразяване на средствата и другите финансови активи или икономически източници срещу лицата, които извършват, опитват се да извършат терористични актове или които участват или улесняват извършването на такива действия.

(4)

В допълнение Съветът за сигурност реши, че следва да се предприемат мерки за забрана предоставянето на средства или други финансови активи или икономически източници в полза на такива лица и за забрана да се предоставят финансови услуги или други подобни услуги в полза на тези лица.

(5)

Необходимо е предприемането на действие от страна на Общността, за да се изпълнят аспектите на общата външна политика и политиката на сигурност, формулирани в Обща позиция 2001/931/ОВППС.

(6)

Настоящия регламент е мярка, необходима на общностно равнище, и е допълнение към административните и съдебните процедури по отношение на терористичните организации в Европейския съюз и трети страни.

(7)

За целите на настоящия регламент се приема, че територията на Общността обхваща всички територии на държавите-членки, към които се прилага Договорът, при условията, предвидени в посочения Договор.

(8)

С оглед закрилата на интересите на Общността могат да се предоставят определени изключения.

(9)

По отношение на процедурата за създаване и изменение на списъка, посочен в член 2, параграф 3 от настоящия регламент, Съветът упражнява съответните си изпълнителни правомощия с оглед на особените средства, предоставени на неговите членове за тази цел.

(10)

Заобикалянето на разпоредбите на настоящия регламент се предотвратява посредством адекватна система за обмен на информация, а там, където е подходящо — посредством мерки за отстраняване на недостатъците, включително такива, предвиждащи приемането на допълнително законодателство от Общността.

(11)

Компетентните органи на държавите-членки, когато е необходимо, следва да имат правото да изискват спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

(12)

Държавите-членки определят правила за налагането на санкции за нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент и гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(13)

Комисията и държавите-членки следва да обменят информация за мерките, предприети по смисъла на настоящия регламент, и друга съответна информация, която се намира на тяхно разположение във връзка с настоящия регламент.

(14)

Списъкът, посочен в член 2, параграф 3 от настоящия регламент, може да включва лица и предприятия, свързани или отнасящи се до трети страни, както и тези, които попадат в обхвата на аспектите на общата външна политика и политиката на сигурност според Обща позиция 2001/931/ОВППС. За приемането на разпоредбите на настоящия регламент Договорът не предвижда правомощия, освен тези по смисъла на член 308.

(15)

Европейската общност вече е изпълнила Резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на Обединените нации посредством приемането на Регламент (ЕО) № 467/2001 (3), с който се замразяват активите на някои лица или групи лица и затова тези лица и групи лица не попадат в обхвата на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се приемат следните определения:

1.

„Средства, други финансови активи и икономически източници“ означава активи от всякакъв род, осезаеми или неосезаеми, движими или недвижими, независимо от начина на придобиването им, а така също юридически документи и актове, в каквато и да е форма, в това число електронна или цифрова, удостоверяващи правото над или участието в такива активи, включително банкови кредити, пътни чекове, банкови чекове, пощенски преводи, акции, ценни книжа, облигации, ордери и акредитивни писма, без това изброяване да се смята за изчерпателно.

2.

„Замразяване на средства, други финансови активи или икономически източници“ означава предотвратяването на всяко движение, превод, изменение, използване или разпореждане със средства по начин, които ще доведе до каквото и да е изменение в тяхното количество, стойност, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друго изменение, което дава възможност тези средства да се използват, включително и управлението на портфолио.

3.

„Финансови услуги“ означава всяка услуга с финансов характер, включително всички застрахователни и свързаните със застраховането услуги и всички банкови и други финансови услуги (с изключение на застрахователните), както следва:

 

Застрахователни услуги и свързани със застраховането услуги

i)

Пряко застраховане (включително съзастраховане):

А)

животозастраховане;

Б)

имуществено застраховане.

ii)

Презастраховане и ретроцесия.

iii)

Застрахователно посредничество, като застрахователно брокерство и агентство.

iv)

Спомагателни на застраховането услуги, такива като консултации, актюерски услуги, оценка на риска и услуги по решаване на искове.

 

Банкови и други финансови услуги (с изключение на застрахователните)

v)

Приемане на депозити и други платежни средства.

vi)

Отпускане на заеми от всички видове, включително потребителски кредити, ипотечни кредити, факторинг и финасирането на търговски сделки.

vii)

Финансов лизинг.

viii)

Всички услуги, свързани с парични плащания и преводи, включително кредитни, разплащателни и дебитни карти, пътнически чекове, платежни нареждания.

ix)

Гаранции и задължения.

x)

Търговията за собствена сметка или за сметка на клиента, независимо дали на обменния пазар или на извънборсовия пазар, или по друг начин, със следното:

А)

инструменти на паричния пазар (включително чекове, полици, депозитни удостоверения);

Б)

обмен на чужда валута;

В)

производни продукти, включително, но не само фючърси и опции;

Г)

инструменти на валутния курс и лихвения процент, включително като суапови споразумения и споразумения за форуърд курсове;

Д)

прехвърлими ценни книжа;

Е)

други платими на предявителя инструменти и финансови активи, включително авоари в злато/сребро.

xi)

Участие в емитирането на всички видове ценни книжа, включително подписване и назначаване като агенти (независимо дали държавно или частно) и предоставянето на услугите, свързани с такива емисии.

xii)

Брокерство с пари.

xiii)

Управление на активи, като управление на пари в брой или портфолио, всички форми на управление на групови инвестиции, управление на пенсионни фондове, попечителство, депозитни и тръстови услуги.

(xiv)

Услуги, свързани с прехвърляне на собственост и клиринг на финансови активи, включително ценни книжа, производни продукти и други преговорни инструменти.

(xv)

Осигуряване и прехвърляне на финансова информация и обработка на финансови данни и свързани с това програмни продукти от доставчиците на други финансови услуги.

(xvi)

Консултантски, посреднически и други спомагателни финансови услуги по всички дейности, изброени от v) до xv), включително кредитни референции и анализи, проучване на инвестиции и портфолио и консултации относно тях, както и консултации във връзка с придобиването за корпоративното преструктуриране и стратегия.

4.

За целите на настоящия регламент определението „терористичен акт“ е това, което се съдържа в член 1, параграф 3 от Обща позиция 20001/931/ОВППС.

5.

„Притежаване на юридическо лице, група или предприятие“ означава да се притежава 50 % или повече от имуществените права на юридическото лице, групата или предприятието или притежаването на мажоритарен дял в тях.

6.

„Контрол на юридическо лице, група или предприятие“ означава което и да е от следните:

а)

притежаването на правото да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административните, управителните или контролните органи на такова юридическо лице, група или предприятие;

б)

назначаването единствено в резултат от упражняването на правото на глас на мнозинството от членовете на административните, управителните и контролните органи на юридическо лице, група или предприятие, които са заемали длъжността си по време на настоящата или миналата финансова година;

в)

самостоятелното контролиране по силата на споразумение с други притежатели на акции или дялове на юридическо лице, група или предприятие, на мнозинството от акционерите или участниците с правото на глас или на притежателите на дялове в това юридическо лице, група или предприятие;

г)

притежаването на правото на упражняване на доминиращо влияние над юридическо лице, група или предприятие по силата на споразумение с юридическо лице, група или предприятие или на разпоредба в учредителния акт, когато правото, прилагащо се по отношение на това юридическо лице, група или предприятие, позволява да бъде предмет на такова споразумение или разпоредба;

д)

притежаване на правото за упражняване на доминиращо влияние по смисъла на буква г), без лицето да е притежател на това право;

е)

притежаване на правото да се използват всички или част от активите на юридическото лице, групата или предприятието;

ж)

управлението на стопанската дейност на юридическо лице, група или предприятие на уеднаквена основа, при публикуване на консолидирани отчети;

з)

споделяне съвместно и поотделно на финансовите отговорности на юридическо лице, група или предприятие или поемането на гаранциите за тях.

Член 2

1.   Освен ако не е позволено по смисъла на членове 5 и 6:

а)

всички средства, други финансови активи и икономически източници, принадлежащи на или притежавани, или държани от физическо или юридическо лице, група или образувание в списъка по смисъла на параграф 3, се замразяват;

б)

не се предоставят средствата, другите финансови активи и икономически източници, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или предприятие в списъка, посочен в параграф 3.

2.   Освен ако не е позволено по смисъла на членове 5 и 6, се забранява предоставянето на финансовите услуги на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание в списъка по смисъла на параграф 3.

3.   Съветът, действащ единодушно, създава, преглежда и изменя списъка на лицата, групите или предприятията, към които се прилага настоящият регламент, в съответствие с разпоредбите на член 1, параграфи 4, 5 и 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС; този списък съдържа:

i)

физическите лица, извършващи или които възнамеряват да извършат, участват или подпомагат възлагането на какъвто и да е терористичен акт;

ii)

юридическите лица, групите или образувания, извършващи или които възнамеряват да извършат, участват или подпомагат възлагането на какъвто и да е терористичен акт;

iii)

юридическите лица, групите или образуванията, притежавани или контролирани от едно или повече физически или юридически лица, групи или образувания по смисъла на i) и ii); или

iv)

физическите лица, юридическите лица, групите или образуванията, които действат от името на или под управлението на едно или повече физически или юридически лица, групи или образувания по смисъла на i) и ii).

Член 3

1.   Участието с пряк или евентуален умисъл в действия, чиято цел или ефект е прякото или непрякото заобикаляне на член 2, се забранява.

2.   Всяка информация за заобикалянето на разпоредбите на настоящия регламент се съобщава на компетентните органи на държавите-членки, изброени в приложението, и на Комисията.

Член 4

1.   Без да се засягат приложимите разпоредби относно докладите, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, банките, другите финансови институции, застрахователните компании и другите органи и лица:

предоставят незабавно всяка информация, която способства спазването на настоящия регламент, за сметките и сумите, замразени в съответствие с член 2, и преводите, осъществени съгласно членове 5 и 6:

на компетентните органи на държавите-членки, изброени в приложението, където те пребивават или се намират, и

чрез тези компетентни органи до Комисията,

сътрудничат с компетентните органи, изброени в приложението, при всяка проверка на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с този член, се използва само за целите, за които е предоставена или получена.

3.   Всяка информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните органи на държавите-членки, за които се отнася, и на Съвета.

Член 5

1.   Член 2, параграф 1, буква б) не се прилага към добавеното към замразените сметки от дължимите лихви по тези сметки. Тези лихви също се замразяват.

2.   Компетентните органи на държавите-членки, изброени в приложението, могат да дадат специални разрешения при спазването на условия, каквито считат за необходими, за предотвратяване на финансирането на терористични актове, за:

1.

използването на замразени средства за основните човешки нужди на физическо лице, включено в списъка по смисъла на член 2, параграф 3, или за член на неговото семейство, включително в частност плащанията за храна, лекарства, наем или ипотеката за семейното жилище и хонорарите и таксите за медицинско обслужване на членовете на това семейство, които да се изпълняват в рамките на Общността;

2.

плащанията от замразени сметки за следните цели:

а)

плащания на такси, задължителните застрахователни премии и сметките за предоставяните обществени услуги, като газ, вода, електричество и телекомуникации, които се заплащат в Общността; и

б)

заплащането на таксите, дължими на финансовите институции в Общността за поддържането на сметките;

3.

плащанията на лице, образувание или орган, включени в списъка по смисъла на член 2, параграф 3, дължими по договори, споразумения или задължения, които са били сключени или са възникнали преди влизането в сила на настоящия регламент, при условие че тези плащания са направени по замразена сметка в рамките на Общността.

3.   Исканията за разрешение се отправят до компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия средствата, другите финансови активи или другите икономически източници са били замразени.

Член 6

1.   Въпреки разпоредбите на член 2 и с оглед на закрилата на интересите на Общността, които включват интересите на неговите граждани и жители, компетентните органи на държавите-членки могат да разрешат:

размразяването на средствата, другите финансови активи или другите икономически източници,

да предоставят средствата, другите финансови активи или другите икономически източници на лице, предприятие или орган, включен в списъка по смисъла на член 2, параграф 3, или

да се предоставят финансови услуги на такова лице, образувание или орган,

след консултиране с останалите държави-членки, със Съвета и с Комисията в съответствие с параграф 2.

2.   Компетентен орган, който получи искане за издаване на разрешение по смисъла на параграф 1, уведомява компетентните органи на останалите държави-членки, Съвета и Комисията, както са изброени в приложението, за основания, на които смята да отхвърли или да издаде разрешението, като ги уведомява за условията, които счита за необходими за предотвратяването на финансирането на терористични действия.

Компетентния орган, който възнамерява да издаде разрешението, взема предвид бележките от останалите държави-членки, от Съвета и от Комисията, направени в рамките на две седмици.

Член 7

Въз основа на предоставената информация Комисията се овластява от държавите-членки да изменя приложението.

Член 8

Държавите-членки, Съветът и Комисията взаимно се информират за мерките, които са предприети по силата на настоящия регламент, и си предоставят съответната информация, която се намира на тяхно разположение във връзка с настоящия регламент, и по-специално за информацията, получена в съответствие с членове 3 и 4, и по отношение на нарушенията и проблемите на правоприлагането или присъдите, издадени от националните съдилища.

Член 9

Всяка държава-членка определя санкциите, които се налагат за нарушенията на настоящия регламент. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 10

Настоящият регламент се прилага:

1.

в рамките на територията на Общността, включително въздушното ѝ пространство;

2.

на борда на самолет или плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

3.

към всяко лице, където и да се намира, което е гражданин на държава-членка;

4.

към всяко юридическо лице, група или образувание, формирано или създадено по силата на правото на държава-членка;

5.

към всяко юридическо лице, група или образувание, осъществяващо стопанска дейност в рамките на Общността.

Член 11

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

2.   В срок една година от влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя доклад за въздействието на настоящия регламент и, ако е необходимо, предлага изменения в него.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 декември 2001 година.

За Съвета

Председател

L. MICHEL


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93.

(2)  Становище от 13 декември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕНОВЕ 3, 4 И 5

 

БЕЛГИЯ

Ministère des finances

Trésorerie avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

 

ДАНИЯ

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

 

ГЕРМАНИЯ

отнасящи се до замразяването на средствата:

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr. 14

D-60431 Frankfurt/Main

Tel. (00-49-69) 95 66

отнасящи се до застрахователното дело:

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Tel. (00-49-228) 42 28

 

ГЪРЦИЯ

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (00-30-1) 333 27 81-2

Fax (00-30-1) 333 27 93

Yπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs

Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs

Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2

Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

 

ИСПАНИЯ

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

 

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

 

ИРЛАНДИЯ

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

 

ИТАЛИЯ

Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

 

НИДЕРЛАНДИЯ

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

 

АВСТРИЯ

Член 3

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85 290

Член 4

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85 290

Член 5

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

 

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das

Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351 21) 394 60 72

Fax: (351 21) 394 60 73

 

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

 

ШВЕЦИЯ

Член 3

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

tfn 08-401 90 00

fax 08-401 99 00

Членове 4 и 6

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00

fax 08-24 13 35

Член 5

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

tfn 08-786 90 00

fax 08-411 27 89

 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel: (44-207) 270 55 50

Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

 

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 68 80

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int