06/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

113


32001R2157


L 294/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА

от 8 октомври 2001 година

относно Устава на Европейското дружество (SE)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

Изграждането на вътрешния пазар и подобряването на икономическите и социалните условия, до които той води в цялата Общност, означават не само че трябва да бъдат премахнати бариерите пред търговията, но също и че производствените структури трябва да бъдат приспособени към измеренията на Общността. За тази цел е съществено необходимо дружествата, чиято дейност не се ограничава само до задоволяване на чисто местни нужди, да могат да планират и осъществяват реорганизация на дейността си в общностен мащаб.

(2)

Такава реорганизация предполага, че съществуващите дружества от различни държави-членки имат възможността да обединяват своя потенциал чрез сливания. Такива операции могат да бъдат осъществявани само при надлежно вземане предвид на правилата за конкуренцията, уредени в Договора.

(3)

Операциите за преструктуриране и сътрудничество, в които участват дружества от различни държави-членки, са свързани с правни и психологически трудности и данъчни проблеми. Сближаването на дружественото право на държавите-членки чрез директиви, приети на основание член 44 от Договора, допринася за преодоляване на някои от тези трудности. Такова сближаване, обаче, не освобождава дружествата, регулирани от различни правни системи, от задължението да изберат форма на дружество, регулирано по определено национално право.

(4)

Правната рамка, в която трябва да се осъществява стопанската дейност в Общността, все още е основана до голяма степен на националните закони и следователно вече не съответства на икономическата рамка, в които трябва да се развива, за да бъдат постигнати целите по член 18 от Договора. Това положение представлява значителна пречка за създаването на групи от дружества от различни държави-членки.

(5)

Държавите-членки са длъжни да гарантират, че разпоредбите, приложими към европейските дружества по силата на този регламент, нямат за резултат нито дискриминация, която произтича от неоправдано различие в третирането на европейските дружества в сравнение с акционерните дружества, нито несъразмерни ограничения при учредяването на Европейско дружество или при преместването на неговото седалище според устройствения му акт.

(6)

Съществено необходимо е да се осигури доколкото е възможно, припокриването между икономическата единица и правната единица на стопанската дейност в Общността. За тази цел следва да се създаде уредба относно създаването, наред с дружествата, регулирани от определен национален закон, на дружества, учредени и извършващи стопанска дейност съгласно правото, създадено с регламент на Общността, пряко приложим във всички държави-членки.

(7)

Разпоредбите на такъв регламент ще позволят да бъдат създавани и управлявани дружества с европейско измерение, които не са възпрепятствани от разликите и ограниченото териториално приложение на националното дружествено право.

(8)

Уставът на Европейското акционерно дружество (наричано по-долу „SE“) е сред мерките, които Съветът е трябвало да приеме преди 1992 г. и които са изброени в Бялата книга на Комисията за завършване на вътрешния пазар, одобрена от Европейския съвет, който заседава в Милано през юни 1985 г. Европейският съвет, който заседава в Брюксел през 1987 г., изрази желание своевременно да бъде създаден такъв статут.

(9)

След внасянето от Комисията през 1970 г. на проект на Регламент за устава на Европейското акционерно дружество, изменен през 1975 г., работата по сближаването на националното дружествено право отбелязва съществен прогрес, така че по въпросите, по които за функционирането на едно SE не са нужни единни общностни правила, може да бъде направено препращане към закона, който регулира акционерните дружества в държавата-членка, където е неговото седалище според устройствения му акт.

(10)

Без да се засягат икономическите нужди, които могат да възникнат в бъдеще, ако за постигането на съществената цел на правните норми, регулиращи SE, трябва да е възможно поне да бъде създадено такова дружество както като се даде право на дружества от различни държави-членки да се сливат или да създават холдингово дружество, така и като се даде право на дружества и други юридически лица, които извършват икономически дейности и са регулирани по законите на различни държави-членки, да учредяват съвместни дъщерни дружества.

(11)

В същия контекст следва да бъде възможно акционерно дружество със седалище по устройствения си акт и главно управление в Общността да се преобразува в SE без ликвидация, при условие че то има дъщерно дружество в държава-членка, различна от тази на седалището му според устройствения му акт.

(12)

Националните разпоредби, прилагани към акционерните дружества, които предлагат публично своите ценни книжа, и към сделки с ценни книжа, следва да се прилагат също, когато SE е учредено чрез публично предлагане на ценни книжа, както и по отношение на SE, които желаят да използват такива финансови инструменти.

(13)

Самото SE трябва да има формата на дружество с капитал, разделен на акции, като най-подходяща форма както от финансова, така и от управленска гледна точка за нуждите на дружество, което извършва стопанска дейност в европейски мащаб. За да се осигури, че такива дружества са с разумна големина, се определя минимален размер на капитала, така че те да имат достатъчно активи, без да се създават трудности за малките и средните предприятия да образуват SE.

(14)

Едно SE трябва да бъде ефективно управлявано и подходящо контролирано. Трябва да се има предвид, че понастоящем в Общността съществуват две различни системи на управление на акционерните дружества. Въпреки че на SE трябва да се позволи да избере една от двете системи, съответните задължения на тези, които са отговорни за управлението, и на тези, които са отговорни за контрола, трябва да бъдат ясно определени.

(15)

Според правилата и общите принципи на международното частно право, когато едно предприятие контролира друго предприятие, регулирано от различна правна система, правата и задълженията на контролиращото предприятие във връзка със защитата на миноритарните акционери и третите лица се уреждат от правото, което регулира контролираното предприятие, без да се засягат задълженията, които произтичат за контролиращото предприятие по собственото му право, например изискването да изготви консолидирани счетоводни отчети.

(16)

Без да се засягат последиците от всяка последваща координация на законите на държавите-членки, понастоящем не се изискват особени правила за SE в тази област. Поради това, правилата и общите принципи на международното частно право следва да се прилагат, когато SE упражнява контрол и когато то е контролираното дружество.

(17)

Така приложимото правило, когато SE се контролира от друго предприятие, следва да бъде точно определено, а за тази цел следва да има препращане към правото, което се прилага за акционерните дружества в държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт.

(18)

От всяка държава-членка трябва да се изисква да прилага санкциите, приложими за акционерните дружества, регулирани от нейното право, по отношение на нарушения на настоящия регламент.

(19)

Правилата за участие на заетите лица в Европейското дружество са установени в Директива 2001/86/ЕО (4), тези разпоредби съставляват неразделно допълнение към настоящия регламент и трябва да бъдат прилагани едновременно.

(20)

Настоящият регламент не обхваща други области на правото като данъчно облагане, конкуренция, интелектуална собственост или несъстоятелност. Разпоредбите на правото на държавите-членки и на правото на Общността, следователно, се прилагат към горепосочените области и към други области, които не са обхванати от настоящия регламент.

(21)

Директива 2001/86/ЕО е предназначена да осигури на заетите лица право на участие по въпроси и решения, които засягат съществуването на тяхното SE. Други социални и трудовоправни въпроси, по-специално правото на заетите лица на информация и консултация, което съществува в държавите-членки, се уреждат от националните разпоредби, приложими при същите условия за акционерните дружества.

(22)

Влизането в сила на настоящия регламент трябва да се отложи, така че всяка държава-членка да може да въведе в националното си законодателство разпоредбите на Директива 2001/86/ЕО и да създаде предварително необходимия механизъм за учредяване и функциониране на SE със седалища на нейна територия, така че да може регламентът и директивата да бъдат прилагани едновременно.

(23)

На дружество, чието главно управление е извън Общността, следва да се разреши да участва в учредяването на SE, при условие че това дружество е учредено съгласно законодателството на държава-членка, седалището според устройствения му акт е в тази държава-членка и то има реална и трайна връзка с икономиката на държава-членка в съответствие с принципите, установени в Общата програма за премахване на ограниченията на свободата на установяване от 1962 г. Такава връзка съществува, в частност, ако дружество има офис в тази държава-членка и извършва операции от там.

(24)

На SE следва да бъде предоставено правото да премества седалището според устройствения си акт в друга държава-членка. Съответната защита на интересите на миноритарните акционери, които се противопоставят на преместването, на кредиторите и на носителите на други права следва да бъде пропорционална. Такова преместване не следва да засяга правата, възникнали преди преместването.

(25)

Настоящият регламент не засяга никоя разпоредба, която може да бъде добавена към Брюкселската конвенция от 1968 г. или към който и да е текст, приет от държавите-членки или от Съвета, който заменя тази конвенция, свързана с правилата за юрисдикция, приложими в случай на преместване на седалището на акционерно дружество според неговия устройствен акт от една държава-членка в друга.

(26)

Дейностите на финансовите институции се регулират от специфични директиви, а националното право, което изпълнява тези директиви и допълнителните национални правила, които регулират тези дейности, се прилагат изцяло за SE.

(27)

С оглед на специфичния общностен характер на едно SE режимът на местонахождението на действителното управление, приет с този регламент по отношение на SE, не засяга законите на държавите-членки и не предопределя който и да е избор, който предстои да бъде направен за други текстове на Общността по дружествено право.

(28)

Договорът не предоставя други правомощия за приемането на настоящия регламент, освен тези по член 308 от него.

(29)

Тъй като целите на предвиденото действие, както са очертани по-горе, не могат да бъдат съответно постигнати от държавите-членки, доколкото се касае за учредяване на SE на европейско равнище и поради това могат, поради мащаба и въздействието на такова дружество, да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да вземе мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, прогласен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.   На територията на Общността може да бъде учредено дружество под формата на Европейско акционерно дружество (Societas Europaea или SE) при условията и по реда, предвидени в настоящия регламент.

2.   Капиталът на SE е разделен на акции. Никой акционер не отговаря за повече от сумата, която е записал.

3.   SE има юридическа правосубектност.

4.   Участието на заетите лица в SE се регулира от разпоредбите на Директива 2001/86/ЕО.

Член 2

1.   Акционерните дружества така, както са посочени в приложение I, учредени по правото на държава-членка, със седалище според устройствения си акт и главно управление в рамките на Общността, могат да учредят SE чрез сливане, при условие че най-малко две от тях се регулират от правото на различни държави-членки.

2.   Акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност така, както са посочени в приложение II, учредени по правото на държава-членка, със седалище според устройствения си акт и главно управление в рамките на Общността, могат да насърчават учредяването на холдинг SE, при условие че всяко от поне две от тях:

а)

се регулира от правото на различна държава-членка, или

б)

в продължение на най-малко две години е имало дъщерно дружество, регулирано от правото на друга държава-членка, или клон, разположен в друга държава-членка.

3.   Дружествата по смисъла на член 48, втори параграф от Договора и другите правни субекти, регулирани от публичното или частното право, учредени по правото на държава-членка, със седалище според устройствения си акт и главно управление в рамките на Общността, могат да учредят дъщерно дружество SE, като запишат акциите му, при условие че всяко от поне две от тях:

а)

се регулира от правото на различна държава-членка, или

б)

в продължение на най-малко две години е имало дъщерно дружество, регулирано от правото на друга държава-членка, или клон, разположен в друга държава-членка.

4.   Акционерно дружество, учредено по правото на държава-членка, със седалище според устройствения си акт и главно управление на територията на Общността, може да бъде преобразувано в SE, ако в продължение на най-малко две години е имало дъщерно дружество, регулирано от правото на друга държава-членка.

5.   Държава-членка може да предвиди, че дружество, чието главно управление не е в Общността, може да участва в учредяването на SE, ако дружеството е учредено по правото на държава-членка, седалището му според неговия устройствен акт е в тази държава-членка и има реална и трайна връзка с икономиката на държава-членка.

Член 3

1.   За целите на член 2, параграфи 1, 2 и 3 SE се смята за акционерно дружество, регулирано от правото на държавата-членка, в която е неговото седалище според устройствения му акт.

2.   Самото SE може да учреди едно или повече дъщерни дружества под формата на европейски дружества. Разпоредбите на правото на държавата-членка, в която е седалището на дъщерното SE според устройствения му акт, които изискват акционерните дружества да имат повече от един акционер, не се прилагат в случая с дъщерното SE. Разпоредбите на националното право, приети в изпълнение на Дванадесетата директива по дружествено право на Съвета (89/667/ЕИО) от 21 декември 1989 г. за едноличните дружества с ограничена отговорност (5), се прилагат за европейските дружества SE mutatis mutandis.

Член 4

1.   Капиталът на SE се изразява в евро.

2.   Записаният капитал не може да бъде по-малко от 120 000 EUR.

3.   Законодателството на държава-членка, което изисква по-голям записан капитал за дружества, които извършват определени типове дейност, се прилагат към европейските дружества със седалище според устройствения акт в тази държава-членка.

Член 5

Когато се прилага член 4, параграфи 1 и 2, капиталът на SE, неговото поддържане и изменение, заедно с неговите акции, облигации и други подобни ценни книжа, се регулират от разпоредбите, които биха се прилагали към акционерно дружество със седалище според устройствения му акт в държавата-членка, в която е регистрирано SE.

Член 6

По смисъла на този регламент „устав на SE“ означава както учредителния акт на SE, така и устава на SE, когато той е предмет на отделен документ.

Член 7

Седалището на SE според устройствения му акт е установено в рамките на Общността, в същата държава-членка, в която е неговото главно управление. Държава-членка може допълнително да наложи на европейските дружества, регистрирани на нейна територия, задължението да установят своето главно управление и седалище според устройствения си акт на едно и също място.

Член 8

1.   Седалището на SE според устройствения му акт може да бъде преместено в друга държава-членка в съответствие с параграфи от 2 до 13. Такова преместване не следва да води до прекратяването на SE или създаването на ново юридическо лице.

2.   Ръководният или управителният орган съставя предложение за преместване и го публикува в съответствие с член 13, без да се засягат всички допълнителни форми на публикуване, предвидени в държавата-членка по седалището. Предложението посочва актуалното наименование, седалище според устройствения акт и номер на SE и съдържа:

а)

предвижданото седалище според устройствения акт на SE;

б)

предлагания устав на SE, включително, когато е подходящо, новото му наименование;

в)

всяко въздействие, което преместването може да има върху участието на заетите лица;

г)

предлагания график на преместването;

д)

всички права, предвидени за защита на акционерите и/или кредиторите.

3.   Ръководният или управителният орган съставя доклад, разясняващ и обосноваващ правните и икономическите аспекти на преместването и разясняващ въздействието на преместването за акционерите, кредиторите и заетите лица.

4.   Акционерите и кредиторите на SE имат право, най-малко един месец преди общото събрание, свикано, за да вземе решение относно преместването, да се запознаят в седалището на SE според устройствения акт с предложението за преместване и с доклада, съставен съгласно параграф 3, и при поискване да получат безплатно копия на тези документи.

5.   Държава-членка може в случай на европейски дружества, регистрирани на нейна територия, да приеме разпоредби, предназначени да осигурят подходяща защита на миноритарните акционери, които се противопоставят на преместването.

6.   Не може да се вземе решение в двумесечен срок след публикуването на предложението. Такова решение се приема по начина, предвиден в член 59.

7.   Преди компетентният орган да издаде сертификата, предвиден в параграф 8, SE трябва да докаже, че интересите на кредиторите и носителите на други права спрямо SE (включително тези на публичните органи) по отношение на всички отговорности, възникнали преди публикуването на предложението за преместване, са надлежно защитени в съответствие с изискванията, предвидени от държавата-членка, в която се е намирало седалището на SE според устройствения му акт преди преместването.

Държава-членка може да разшири приложението на първата алинея и за отговорности, които възникват (или могат да възникнат) преди преместването.

Първата и втората алинея не засягат прилагането спрямо европейските дружества на националното законодателство на държавите-членки, относно удовлетворяването или обезпечаването на вземания на публични органи.

8.   В държавата-членка, в която е седалището на SE, съдът, нотариус или друг компетентен орган издава сертификат, удостоверяващ извършването на действията и формалностите, осъществени преди преместването.

9.   Новата регистрация може да бъде извършена след представяне на посочения в параграф 8 сертификат и след като са представени доказателства, че са завършени формалностите за регистрация, установени в страната по новото седалище според устройствения акт.

10.   Преместването на седалище на SE според устройствения му акт и следващите от това изменения на неговия устав влизат в сила от деня, в който SE бъде вписано, в съответствие с член 12, в регистъра по новото му седалище.

11.   Когато бъде осъществено новото вписване на SE, регистърът по новото вписване уведомява за него регистъра по предишното вписване. Заличаването на предишното вписване се осъществява при получаване на това уведомление, но не и преди това.

12.   Новото вписване и заличаването на предишното вписване се публикуват в съответните държави-членки съгласно член 13.

13.   При публикуването на новото вписване на SE новото седалище според устройствения му акт може да бъде противопоставено на трети лица. Въпреки това, докато не бъде публикувано заличаването на вписването на SE в регистъра по предишното му седалище, третите лица могат да продължат да се позовават на предишното седалище, освен ако SE докаже, че тези трети лица са знаели за новото седалище.

14.   Законодателството на държава-членка може да предвижда, що се отнася до SE, регистрирано в тази държава-членка, че преместването на седалището според устройствения акт, което би довело до промяна на приложимото право, не влиза в сила, ако някой от компетентните органи на тази държава-членка се противопостави на преместването в двумесечния срок, посочен в параграф 6. Такова противопоставяне може да се основава само на съображения от обществен интерес.

Ако върху SE се упражнява надзор от национален орган за финансов надзор в съответствие с директивите на Общността, правото да се противопостави на промяната на седалището според устройствения акт се прилага също и за този орган.

Възможно е разглеждане от съдебен орган.

15.   SE не може да премести седалището според устройствения си акт, ако срещу него е открито производство за прекратяване, ликвидация, несъстоятелност или спиране на плащанията или друго подобно производство.

16.   SE, което е преместило седалището според устройствения си акт в друга държава-членка, се смята по отношение на всеки иск, възникнал преди преместването, така, както е определено в параграф 10, за дружество със седалище според устройствения си акт в държавата-членка, където SE е регистрирано преди преместването, дори когато съдебното производство срещу SE е образувано след преместването.

Член 9

1.   SE се регулира от:

а)

настоящия регламент;

б)

разпоредбите на неговия устав, когато настоящият регламент изрично дава право за това,

или

в)

по отношение на въпросите, които не са уредени в настоящия регламент или когато са уредени частично от него - по отношение на тези аспекти, които не са обхванати, от:

i)

законовите разпоредби, приети от държавите-членки по прилагане на мерките на Общността, отнасящи се конкретно до SE;

ii)

законовите разпоредби на държавите-членки, които биха се прилагали към акционерно дружество, учредено според правото на държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт;

iii)

разпоредбите на неговия устав по същия начин, както за акционерно дружество, учредено според правото на държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт.

2.   Законовите разпоредби, приети от държавите-членки, конкретно за SE, трябва да съответстват на директивите, приложими за акционерните дружества, посочени в приложение I.

3.   Ако естеството на дейността, извършвана от SE, се регулира от специфични разпоредби на националните закони, тези закони се прилагат изцяло за SE.

Член 10

При спазването на настоящия регламент SE се третира във всяка държава-членка като акционерно дружество, учредено в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която е седалището според устройствения му акт.

Член 11

1.   Преди или след наименованието на SE се добавя съкращението „SE“.

2.   Само европейските дружества могат да включват съкращението „SE“ в своето наименование.

3.   Въпреки това, от дружествата и другите правни образувания, които са регистрирани в държава-членка преди датата на влизане в сила на настоящия регламент и в чиито наименования се появява съкращението „SE“, няма да се изисква да променят наименованията си.

Член 12

1.   Всяко SE се регистрира в държавата-членка, в която е седалището му в регистър, определен от правото на тази държава-членка, в съответствие с член 3 от Първа директива на Съвета (68/151/ЕИО) от 9 март 1968 г. относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втори параграф от Договора, за защита на интересите на съдружниците и други лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността (6).

2.   SE не може да бъде регистрирано, докато няма сключено споразумение относно условията за участие на заетите лица съгласно член 4 от Директива 2001/86/ЕО, или няма взето решение съгласно член 3, параграф 6 от същата директива, или периодът за преговори по член 5 от директивата е изтекъл, без да бъде сключено споразумение.

3.   За да може да се регистрира SE в държава-членка, която е използвала възможността, посочена в член 7, параграф 3 от Директива 2001/86/ЕО, или трябва да се сключи споразумение съгласно член 4 от директивата относно условията на участие на заетите лица, включително участието, или никое от участващите дружества не трябва да е било регулирано от правила за участие преди регистрацията на SE.

4.   Уставът на SE не трябва да влиза в противоречие с така определените условия за участие на заетите лица. Когато новите условия за участие, определени в съответствие с директивата, противоречат на съществуващи учредителни актове, в тях се внасят нужните изменения.

В този случай държавата-членка може да предвиди, че ръководният или управителният орган на SE има право да внесе изменения в устава без допълнително решение на общото събрание на акционерите.

Член 13

Публикуването на документите и обстоятелствата относно SE, които трябва да бъдат публикувани съгласно настоящия регламент, се осъществява по начина, предвиден в законодателството на държавата-членка, в която е седалището на SE, в съответствие с Директива 68/151/ЕИО.

Член 14

1.   Съобщението за регистрацията на SE и за заличаването на такава регистрация се публикува с информационна цел в Официален вестник на Европейските общности след публикуването в съответствие с член 13. В това съобщение се посочват наименованието, номера, датата и мястото на регистрацията на SE, датата и мястото на публикуване и заглавието на изданието, седалището на SE според устройствения акт и неговия сектор на дейност.

2.   Когато седалището на SE според устройствения акт е преместено в съответствие с член 8, се публикува съобщение, което съдържа информацията, предвидена в параграф 1, заедно с обстоятелствата, свързани с новата регистрация.

3.   Обстоятелствата, посочени в параграф 1, се изпращат на Службата за официални публикации на Европейските общности в едномесечен срок от публикуването, посочено в член 13.

ДЯЛ II

УЧРЕДЯВАНЕ

Раздел 1

Общи положения

Член 15

1.   При спазването на настоящия регламент учредяването на SE се регулира от правото, приложимо за акционерните дружества в държавата-членка, в която SE установява седалището според устройствения си акт.

2.   Регистрацията на SE се публикува съгласно член 13.

Член 16

1.   SE придобива правосубектност от деня на вписването му в регистъра, посочен в член 12.

2.   Ако са извършени действия от името на SE преди вписването му съгласно член 12 и след вписването SE не поеме задълженията, възникнали в резултат на тези действия, физическите лица, дружествата или други правни субекти, които са извършили действията, отговарят неограничено за тях, солидарно и поотделно, освен ако е уговорено друго.

Раздел 2

Учредяване чрез сливане

Член 17

1.   SE може да бъде учредено чрез сливане в съответствие с член 2, параграф 1.

2.   Такова сливане може да бъде извършено в съответствие с:

а)

процедурата за сливане чрез придобиване, предвидена в член 3, параграф 1 от Трета директива на Съвета (78/855/ЕИО) от 9 октомври 1978 г. на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерните дружества (7), или

б)

процедурата за сливане чрез учредяване на ново дружество по член 4, параграф 1 от посочената директива.

В случая на сливане чрез придобиване придобиващото дружество възприема формата на SE, когато се осъществи сливането. В случая на сливане чрез учредяване на ново дружество SE е новоучреденото дружество.

Член 18

За въпросите, които не са уредени от настоящия раздел, или ако са уредени частично от него, по отношение на неуредените аспекти за всяко дружество, което участва в учредяването на SE чрез сливане, се прилагат разпоредбите на правото за сливанията на акционерни дружества на държавата-членка, съгласно чието право се регулира дружеството, в съответствие с Директива 78/855/ЕИО.

Член 19

Законодателството на държава-членка може да предвижда, че дружество, регулирано по правото на тази държава-членка, не може да участва в учредяването на SE чрез сливане, ако някой от компетентните органи на тази държава се противопостави на това преди издаването на сертификата, посочен в член 25, параграф 2.

Такова противопоставяне може да се основава само на съображения от обществен интерес. Възможно е разглеждане от съдебен орган.

Член 20

1.   Ръководните или управителните органи на сливащите се дружества съставят проект на сливане. Проектът на сливане съдържа следните обстоятелства:

а)

наименованието и седалището според устройствения акт на всяко от сливащите се дружества, заедно с тези, които се предлагат за SE;

б)

съотношението на замяна на акциите и сумата на всяка една компенсация;

в)

условията за разпределението на акциите в SE;

г)

датата, от която притежаването на акции в SE ще даде право на притежателите на дял от печалбите и всички специални условия, свързани с това право;

д)

датата, от която сделките на сливащите се дружества се смятат за счетоводни цели за такива на SE;

е)

правата, които SE предоставя на притежателите на акции със специални права и на притежателите на ценни книжа, различни от акции, или предлаганите мерки във връзка с тях;

ж)

всички специални предимства, предоставени на експертите, които проучват проекта на сливането, или на членовете на управителните, ръководните, надзорните или контролните органи на сливащите се дружества;

з)

устава на SE;

и)

информация за процедурите, по които са определени условията за участие на заетите лица, съгласно Директива 2001/86/ЕО.

2.   Сливащите се дружества могат да включат и други елементи в проекта на сливането.

Член 21

За всяко от сливащите се дружества и като се спазват допълнителните изисквания, наложени от държавата-членка, които се прилагат за заинтересованото дружество, следните обстоятелства се публикуват в официалния вестник на тази държава-членка:

а)

видът, наименованието и седалището според устройствения акт на всяко от сливащите се дружества;

б)

регистърът, в който се пазят документите по член 3, параграф 2 от Директива 68/151/ЕИО за всяко от сливащите се дружества и номерът на вписването в този регистър;

в)

посочване на условията, определени в съответствие с член 24, за упражняването на правата на кредиторите на съответното дружество и адресът, на който безплатно може да бъде получена пълна информация за тези условия;

г)

посочване на условията, определени в съответствие с член 24, за упражняването на правата на миноритарните акционери в съответното дружество и адресът, на който безплатно може да бъде получена пълна информация за тези условия;

д)

предлаганите наименование и седалище според устройствения акт на SE.

Член 22

Един или повече независими експерти така, както са определени в член 10 от Директива 78/855/ЕИО, назначени за тази цел по съвместно искане на дружествата от съдебен или административен орган в държавата-членка на едно от сливащите се дружества или на предлаганото SE, могат да проучат проекта на сливането и да съставят единен доклад, предназначен за всички акционери, вместо експерти, които действат за сметка на всяко от сливащите се дружества.

Експертите имат право да изискват от всяко от сливащите се дружества всякаква информация, която считат за необходима за изпълнение на тяхната функция.

Член 23

1.   Общото събрание на всяко от сливащите се дружества одобрява проекта на сливането.

2.   Участието на заетите лица в SE се решава съобразно Директива 2001/86/ЕО. Общото събрание на всяко от сливащите се дружества може да запази правото да постави неговото изрично одобрение на така определените условия като условие за регистрацията на SE.

Член 24

1.   Правото на държавата-членка, което регулира всяко от сливащите се дружества, се прилага както в случая на сливане на акционерни дружества, като се взема предвид презграничния характер на сливането по отношение защитата на интересите на:

а)

кредиторите на сливащите се дружества;

б)

притежателите на облигации на сливащите се дружества;

в)

притежателите на ценни книжа, различни от акции, които са свързани със специални права в сливащите се дружества.

2.   Държава-членка може да приеме по отношение на сливащите се дружества, регулирани от нейното право, разпоредби за осигуряване на подходяща защита на миноритарните акционери, които са се противопоставили на сливането.

Член 25

1.   Законосъобразността на сливането се разглежда внимателно относно частта от процедурата, която се отнася за всяко от сливащите се дружества, в съответствие с правото за сливанията на акционерни дружества на държавата-членка на сливащото се дружество.

2.   Във всяка съответна държава-членка съдът, нотариус или друг компетентен орган издава сертификат, с който удостоверява окончателно извършването на действията и формалностите, предхождащи сливането.

3.   Ако правото на държавата-членка на сливащо се дружество предвижда процедура за подробно разглеждане и изменение на съотношението на замяна на акциите или процедура за компенсация на миноритарните акционери, без да се предотвратява регистрацията на сливането, такива процедури се прилагат, само ако другите сливащи се дружества от държави-членки, които не предвиждат такива процедури, изрично приемат при одобряване на проекта на сливането по член 23, параграф 1 възможността акционерите на това сливащо се дружество да използват такава процедура. В такива случаи съдът, нотариусът или друг компетентен орган може да издаде сертификата, посочен в параграф 2, дори ако е открита такава процедура. Сертификатът трябва, обаче, да посочва, че процедурата е висяща. Решението, взето по този процедура, е задължително за придобиващото дружество и всички негови акционери.

Член 26

1.   Законосъобразността на сливането се разглежда внимателно относно частта от процедурата, която засяга извършването на сливането и учредяването на SE, от съда, нотариус или друг орган в държавата-членка по предлаганото седалище на SE, компетентен да разглежда този аспект на законосъобразността на сливанията на акционерни дружества.

2.   За тази цел всяко сливащо се дружество представя на компетентния орган сертификата, посочен в член 25, параграф 2, в шестмесечен срок от издаването му, заедно с екземпляр от проекта на сливането, одобрен от това дружество.

3.   Органът, посочен в параграф 1, по-специално, следи дали сливащите се дружества са одобрили проекта на сливането при същите условия и дали условията за участие на заетите лица са определени в съответствие с Директива 2001/86/ЕО.

4.   Този орган трябва също да се увери, че SE е учредено в съответствие с изискванията на законодателството на държавата-членка, в която е седалището му в съответствие с член 15.

Член 27

1.   Сливането и едновременното учредяване на SE влизат в сила от датата, на която SE е регистрирано в съответствие с член 12.

2.   SE не може да бъде вписано, докато не бъдат изпълнени формалностите, предвидени в членове 25 и 26.

Член 28

За всяко от сливащите се дружества извършеното сливане се публикува, както е предвидено по правото на всяка държава-членка, в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕО.

Член 29

1.   Сливането, извършено по реда на член 17, параграф 2, буква а), има следните последици ipso jure и едновременно:

а)

всички активи и пасиви на всяко от придобиваните дружества се прехвърлят към придобиващото дружество;

б)

акционерите в придобиваното дружество стават акционери в придобиващото дружество;

в)

придобиваното дружество престава да съществува;

г)

придобиващото дружество приема формата на SE.

2.   Сливането, извършено по реда на член 17, параграф 2, буква б), поражда следните последици ipso jure и едновременно:

а)

всички активи и пасиви на сливащите се дружества се прехвърлят на SE;

б)

акционерите в сливащите се дружества стават акционери в SE;

в)

сливащите се дружества престават да съществуват.

3.   Когато в случая на сливане на акционерни дружества правото на държава-членка изисква да бъдат изпълнени всички специални формалности преди прехвърлянето на определени активи, права и задължения на сливащите се дружества да стане противопоставимо срещу трети лица, тези формалности се прилагат и се извършват или от сливащите се дружества, или от SE след вписването му.

4.   Правата и задълженията на участващите дружества по въпросите на условията на работа, които са породени от националното законодателство, практиката и индивидуалните трудови договори или трудови правоотношения и съществуват към датата на вписването, се прехвърлят по причина на такова вписване на SE при неговото вписване.

Член 30

Сливането, предвидено в член 2, параграф 1, не може да бъде обявено за нищожно, когато SE е вписано.

Отсъствието на контрол за законосъобразността на сливането съобразно членове 25 и 26 може да бъде включено сред основанията за прекратяване на SE.

Член 31

1.   При извършването на сливане по смисъла на член 17, параграф 2, буква а) от дружество, което притежава всички акции или други ценни книжа, предоставящи право на глас в общите събрания на друго дружество, не се прилагат нито член 20, параграф 1, букви б), в) и г), нито член 29, параграф 1, буква б), нито член 22. Независимо от това се прилага националното право, което регулира всяко сливащо се дружества и сливанията на акционерни дружества в съответствие с член 24 от Директива 78/855/ЕИО.

2.   При извършването на сливане чрез придобиване от дружество, което притежава 90 % или повече, но не всички акции или други ценни книжа, които предоставят право на глас в общите събрания на друго дружество, докладите на ръководния или управителния орган, докладите на независимия експерт или експерти и документите, които са необходими за контрола, се изискват само доколкото националното законодателство, което регулира придобиващото дружество или придобиваното дружество, изисква това.

Държавите-членки могат, обаче, да предвидят, че този параграф може да се прилага, когато дружество притежава акции, които предоставят 90 % или повече, но не всички права на глас.

Раздел 3

Учредяване на холдингово SE

Член 32

1.   Холдинг SE може да бъде учреден в съответствие с член 2, параграф 2.

Дружеството, което организира учредяването на холдинга SE в съответствие с член 2, параграф 2, продължава да съществува.

2.   Ръководните или управителните органи на дружествата, които насърчават такава операция, съставят при същите условия проект за учредяване на холдинг SE. Проектът включва доклад, който разяснява и обосновава правните и икономическите аспекти на учредяването и посочва последиците от възприемането на формата на холдинг SE за акционерите и за заетите лица. Проектът съдържа данните, предвидени в член 20, параграф 1, букви а), б), в), е), ж), з) и и), и определя минималното съотношение на акциите във всяко от дружествата, организиращи операцията, които акционерите трябва да внесат за учредяване на холдинг SE. Това съотношение представлява акции, които предоставят повече от 50 на сто от постоянните права на глас.

3.   За всяко от дружествата, които организират операцията, проектът за учредяване на холдинг SE се публикува по начина, предвиден в националното право на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО, най-малко един месец преди насрочената дата на общото събрание, което ще вземе решение за учредяването.

4.   Един или повече експерти, независими от дружествата, които организират операцията, и назначени или одобрени от съдебен или административен орган на държавата-членка, на всяко от дружествата съобразно националните разпоредби, приети в приложение на Директива 78/855/ЕИО, проучват проекта за учредяване, изготвен съгласно параграф 2, и съставят писмен доклад за акционерите на всяко дружество. По споразумение между дружествата, които организират операцията, за акционерите на всички дружества може да бъде съставен единен писмен доклад от един или повече независими експерти, назначени или одобрени от съдебен или административен орган на държавата-членка на подчинено едно от дружествата, които организират операцията, съобразно националните разпоредби, приети в изпълнение на Директива 78/855/ЕИО.

5.   Докладът посочва всички особени трудности при оценяването и определя дали предложеното съотношение на замяна на акциите е справедливо и разумно, описват се използваните методи при определянето му и дали тези методи са подходящи в съответния случай.

6.   Общото събрание на всяко от дружествата, които организират операцията, одобрява проекта за учредяването на холдинг SE.

Участието на заетите лица в холдинга SE се определя съобразно Директива 2001/86/ЕО. Общото събрание на всяко от дружествата, които организират операцията, може да постави вписването на холдинга SE под условие на неговото изрично одобрение на така определените условия.

7.   Тези разпоредби се прилагат mutatis mutandis към дружествата с ограничена отговорност.

Член 33

1.   Акционерите в дружествата, които организират такава операция, разполагат с тримесечен срок, за да уведомят организиращите дружества дали възнамеряват да внесат своите акции за учредяване на холдинг SE. Срокът започва да тече от деня, в който проектът за учредяване на холдинга SE е окончателно одобрен съгласно член 32.

2.   Холдингът SE се учредява, само ако в срока, посочен в параграф 1, акционерите или съдружниците в дружествата, които организират операцията, внесат минималния брой акции или дялове от всяко дружество в съответствие с проекта за учредяването и ако са изпълнени всички други условия.

3.   Ако условията за учредяване на холдинговото дружество са изпълнени съгласно параграф 2, този факт се публикува за всяко от дружествата организатори по начина, предвиден в националното право, което се прилага към всяко от тези дружества и е прието в изпълнение на член 3 от Директива 68/151/ЕИО.

Акционерите в дружествата, организиращи операцията, които не са заявили намерението си да предоставят акциите си на дружествата организатори за целите на учредяване на холдинга SE в срока по параграф 1, разполагат с допълнителен срок от един месец, в който да го направят.

4.   Акционерите, които са внесли ценните си книжа за учредяване на SE, получават акции в холдинга SE.

5.   Холдингът SE не може да бъде вписан, докато не бъде доказано, че са приключили формалностите, посочени в член 32, и са изпълнени условията, посочени в параграф 2.

Член 34

Държава-членка може да приеме в случая на дружества, които организират такава операция, разпоредби за осигуряване на защитата на миноритарните акционери, които се противопоставят на операцията, на кредиторите и на заетите лица.

Раздел 4

Учредяване на дъщерно SE

Член 35

SE може да бъде учредено в съответствие с член 2, параграф 3.

Член 36

За дружествата и другите правни субекти, които участват в такава операция, се прилагат разпоредбите, които регулират тяхното участие в учредяването на дъщерно акционерно дружество по националното право.

Раздел 5

Преобразуване на съществуващо акционерно дружество в SE

Член 37

1.   SE може да бъде учредено в съответствие с член 2, параграф 4.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 12, преобразуването на акционерно дружество в SE не води до прекратяване на дружеството или до създаване на ново юридическо лице.

3.   Седалището не може да бъде преместено от една държава-членка в друга съобразно член 8 едновременно с осъществяването на преобразуването.

4.   Ръководният или управителният орган на съответното дружество съставя проект за преобразуването и доклад, който разяснява и обосновава правните и икономическите аспекти на преобразуването и посочва последиците от възприемането на формата на SE за акционерите и заетите лица.

5.   Проектът за преобразуването се публикува по начина, предвиден в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО, най-малко един месец преди общото събрание, което се свиква, за да вземе решение по въпроса.

6.   Преди общото събрание, посочено в параграф 7, един или повече независими експерти, назначени или одобрени в съответствие с националните разпоредби, приети в изпълнение на член 10 от Директива 78/855/ЕИО, от съдебен или административен орган на държавата-членка на преобразуващото се в SE дружество, удостоверяват в съответствие с Директива 77/91/ЕИО (8) mutatis mutandis, че дружеството има нетни активи най-малко равностойни на неговия капитал плюс онези резерви, които не могат да бъдат разпределяни според закона или устава.

7.   Общото събрание на съответното дружество одобрява проекта за преобразуването заедно с устава на SE. Решението на общото събрание се приема, както е предвидено в националните разпоредби, приети в изпълнение на член 7 от Директива 78/855/ЕИО.

8.   Държавите-членки могат да поставят като условие за извършването на преобразуване то да бъде одобрено с квалифицирано мнозинство или с единодушие от органа на дружеството, което предстои да бъде преобразувано, в което е организирано участието на заетите лица.

9.   Правата и задълженията по отношение на условията на работа на дружеството, което предстои да бъде преобразувано, които възникват по националното законодателство, практиката и индивидуалните трудови договори или трудови правоотношения и съществуващи към датата на вписването, се прехвърлят към SE по причина на такова вписване.

ДЯЛ III

СТРУКТУРА НА SE

Член 38

При условията, предвидени в настоящия регламент, SE има:

а)

общо събрание на акционерите и

б)

надзорен орган и ръководен орган (двустепенна система) или управителен орган (едностепенна система) в зависимост от формата, възприета в устава.

Раздел 1

Двустепенна система

Член 39

1.   Ръководният орган отговаря за управлението на SE. Държава-членка може да предвиди, че изпълнителният директор или изпълнителните директори отговарят за текущото управление при същите условия, както за акционерните дружества със седалище според устройствения акт на територията на тази държава-членка.

2.   Членът или членовете на ръководния орган се назначават и освобождават от надзорния орган.

Държава-членка може, обаче, да изисква или да разрешава уставът да предвижда, че членът или членовете на ръководния орган се назначават и освобождават от общото събрание при същите условия, както за акционерните дружества със седалище според устройствения акт на нейна територия.

3.   Никое лице не може да бъде едновременно член на ръководния и на надзорния орган на същото SE. Надзорният орган може, обаче, да предложи един от своите членове, който да действа като член на ръководния орган в случай на освобождаване на място. През такъв период функциите на съответното лице като член на надзорния орган се прекъсват. Държавата-членка може да наложи ограничение на такъв период.

4.   Броят на членовете на ръководния орган или правилата за определянето му се уреждат в устава на SE. Държавата-членка може, обаче, да определи минимален и/или максимален брой.

5.   Когато не съществуват разпоредби за двустепенната система във връзка с акционерните дружества със седалище според устройствения акт на нейна територия, държавата-членка може да приеме подходящи мерки по отношение на европейските дружества.

Член 40

1.   Надзорният орган осъществява надзор върху работата на ръководния орган. Той самият не може да упражнява правомощието да управлява SE.

2.   Членовете на надзорния орган се назначават от общото събрание. Членовете на първия надзорен орган могат, обаче, да бъдат назначени с устава. Това правило се прилага, без да се засяга член 47, параграф 4 и всички условия за участие на заетите лица в управлението, определени съгласно Директива 2001/86/ЕО.

3.   Броят на членовете на надзорния орган или правилата за определянето му се предвиждат в устава. Държава-членка може да определи броя на членовете на надзорния орган на SE, регистрирани на нейна територия, или минималния и/или максималния брой на членовете.

Член 41

1.   Ръководният орган докладва пред надзорния орган най-малко веднъж на три месеца за прогреса и предвидимото развитие на дейността на SE.

2.   Наред с периодичната информация по параграф 1 ръководният орган предоставя своевременно на надзорния орган информация за всички обстоятелства, които могат да имат съществено въздействие върху SE.

3.   Надзорният орган може да изисква от ръководния орган да предостави всякаква информация, която му е необходима за упражняване на контрола в съответствие с член 40, параграф 1. Държава-членка може да предвиди, че член на надзорния орган също има право на такова съдействие.

4.   Надзорният орган може да предприема или организира разследвания, нужни за изпълнението на задълженията му.

5.   Всеки член на надзорния орган има право да се запознае с цялата информация, която му е предоставена.

Член 42

Надзорният орган избира председател измежду своите членове. Ако една втора от членовете са назначени от заетите лица, за председател може да бъде избран само член, посочен от общото събрание на акционерите.

Раздел 2

Едностепенна система

Член 43

1.   Управителният орган управлява SE. Държава-членка може да предвиди, че изпълнителният директор или изпълнителните директори отговарят за ежедневното управление при същите условия, както за акционерните дружества със седалище според устройствения акт на територията на тази държава-членка.

2.   Броят на членовете на управителния орган или правилата за определянето му се уреждат в устава на SE. Държава-членка може, обаче, да определи минимален, а когато е необходимо и максимален брой на членовете.

Управителният орган се състои, обаче, най-малко от трима членове, като участието на заетите лица в управлението се регулира в съответствие с Директива 2001/86/ЕО.

3.   Членът или членовете на управителния орган се назначават от общото събрание. Членовете на първия административен орган, обаче, могат да бъдат назначени с устава. Това правило се прилага независимо от член 47, параграф 4 или от условията за участие на заетите лица в управлението, определени съгласно Директива 2001/86/ЕО.

4.   Когато не съществува уредба за едностепенната система във връзка с акционерните дружества със седалище на нейна територия, държава-членка може да приеме подходящи мерки по отношение на SE.

Член 44

1.   Управителният орган заседава най-малко веднъж на всеки три месеца през интервали, определени в устава, за да обсъди прогреса и предвидимото развитие на дейността на SE.

2.   Всеки член на управителния орган има право да проучи цялата информация, която му е представена.

Член 45

Управителният орган избира председател измежду своите членове. Ако една втора от членовете са назначени от заетите лица, за председател може да бъде избран само член, посочен от общото събрание на акционерите.

Раздел 3

Общи правила за едностепенната и двустепенната система

Член 46

1.   Членовете на органите на дружеството се назначават за срок, определен в устава и не по-дълъг от шест години.

2.   Като се спазват всички ограничения, предвидени в устава, членовете могат да бъдат преназначавани еднократно или многократно за срока, определен съгласно параграф 1.

Член 47

1.   Уставът на SE може да допуска дружество или друг правен субект да бъде член на един от неговите органи, при условие че приложимото към акционерните дружества право в държавата-членка, в която е седалището на SE, не предвижда друго.

Това дружество или друг правен субект определя физическо лице, което да изпълнява неговите функции в съответния орган.

2.   Не може да бъде член на който и да е орган на SE или представител на член по смисъла на параграф 1 лице, което:

а)

е лишено по правото на държавата-членка, където е седалището на SE, от правото да участва в съответния орган на акционерно дружество, регулирано от правото на тази държава, или

б)

е лишено от правото да участва в съответния орган на акционерно дружество, регулирано от правото на държава-членка, с решение на съдебен или административен орган, постановено в държава-членка.

3.   Уставът на SE може да съдържа специални условия за избираемостта на членовете, които представляват акционерите, в съответствие с правото, приложимо за акционерните дружества в държавата-членка, в която е седалището на SE.

4.   Настоящият регламент не засяга действието на националното право, което допуска миноритарните акционери или други лица или органи на власт да назначават някои от членовете на орган на дружеството.

Член 48

1.   В устава на SE се изброяват категориите транзакции, за които се изисква оправомощаване на ръководния орган от надзорния орган при двустепенна система или изрично решение на управителния орган при едностепенна система.

Държава-членка може, обаче, да предвиди при двустепенна система, че надзорният орган може да въведе изискване за определени категории транзакции да бъде давано разрешение.

2.   Държава-членка може да определи категориите транзакции, които трябва поне да бъдат посочени в устава на SE, регистрирани на нейна територия.

Член 49

Членовете на органите на SE са длъжни, дори и след като престанат да заемат длъжността, да не разпространяват каквато и да е информация относно SE, с която разполагат, разкриването на която би увредило интересите на дружеството, освен когато такова разпространяване се изисква или се допуска от разпоредбите на националното право, приложимо към акционерните дружества, или е от обществен интерес.

Член 50

1.   Ако в настоящия регламент или в устава не е предвидено друго, вътрешните правила относно кворумите и вземането на решения в органите на SE са следните:

а)

кворум – най-малко половината от членовете трябва да присъстват или да бъдат представлявани;

б)

вземане на решения: мнозинство от присъстващите или представлявани членове.

2.   Когато липсва съответна разпоредба в устава, председателят на всеки орган има решаващ глас при равенство на гласовете. Уставът, обаче, не съдържа никаква разпоредба в обратен смисъл, когато половината от надзорния орган се състои от представители на заетите лица.

3.   Когато се предвижда участие на заетите лица в управлението в съответствие с Директива 2001/86/ЕО, държава-членка може да предвиди, че кворумът и вземането на решенията в надзорния орган чрез дерогация от разпоредбите на параграфи 1 и 2 се уреждат от приложимите правила при същите условия, както за акционерните дружества, регулирани от правото на съответната държава-членка.

Член 51

Членовете на ръководните, надзорните и управителните органи на SE отговарят съгласно разпоредбите, приложими към акционерните дружества в държавата-членка, където е седалището на SE, за загубите и вредите, които SE е претърпяло поради каквото и да е нарушение от тяхна страна на законовите, уставните или други задължения, присъщи на техните функции.

Раздел 4

Общо събрание

Член 52

Общото събрание решава въпросите, за които то единствено носи отговорност съгласно:

а)

настоящия регламент, или

б)

законодателството на държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт, прието в изпълнение на Директива 2001/86/ЕО.

Освен това общото събрание решава по въпросите, за които отговорността е възложена на общото събрание на акционерно дружество, регулирано от правото на държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт, или от правото на тази държава-членка, или от устава на SE в съответствие с това право.

Член 53

Без да се засяга действието на правилата, уредени в този раздел, организирането и провеждането на общите събрания и процедурите за гласуване се регулират от приложимото право за акционерните дружества в държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт.

Член 54

1.   Общо събрание на SE се провежда най-малко веднъж всяка календарна година в шестмесечен срок след края на финансовата му година, освен ако правото на държавата-членка, в която е седалището на SE, което е приложимо към акционерни дружества, които извършват дейност от същия вид като на SE, изисква събранията да се провеждат по-често. Държава-членка може, обаче, да предвиди, че първото общо събрание може да се проведе по всяко време в периода от 18 месеца след учредяването на SE.

2.   Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от ръководния, управителния, надзорния или всеки друг орган, или от компетентен орган в съответствие с националното право, приложимо към акционерните дружества в държавата-членка, в която е седалището на SE.

Член 55

1.   Един или повече акционери, които заедно притежават най-малко 10 на сто от записания капитал на SE, могат да поискат свикване на общото събрание на SE и да определят дневния му ред; уставът на SE или националното право могат да предвидят по-малко съотношение при същите условия като тези, приложими за акционерните дружества.

2.   Искането за свикване на общо събрание трябва да съдържа точките, които да бъдат включени в дневния ред.

3.   Ако след отправяне на искане по параграф 1 своевременно и най-късно до два месеца не бъде проведено общо събрание, компетентният съдебен или административен орган в рамките на юрисдикцията, в която е седалището на SE според устройствения акт, може да разпореди свикване на общо събрание в определен срок или да разреши на акционерите, поискали свикването, или техни представители да свикат общо събрание. Това правило не засяга националните разпоредби, които позволяват събранието да бъде свикано от самите акционери.

Член 56

Един или повече акционери, които заедно притежават най-малко 10 % от записания капитал на SE, могат да поискат в дневния ред на общото събрание да бъдат включени един или повече допълнителни въпроси. Редът и сроковете, приложими към тези искания, се определят от националното право на държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения акт, а ако то не предвижда такива – от устава на SE. Горното съотношение може да бъде намалено от устава или от правото на държавата-членка, в която е седалището на SE, при същите условия, като тези, приложими за акционерните дружества.

Член 57

Освен когато настоящият регламент или при липса на разпоредби в него, приложимото право за акционерните дружества в държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения акт, предвижда по-голямо мнозинство, решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от валидно подадените гласове.

Член 58

В подадените гласове не се включват гласовете, свързани с акции, чийто притежател не е участвал в гласуването или се е въздържал, или е подал празна или невалидна бюлетина.

Член 59

1.   За изменение на устава на SE се изисква решение, прието от общото събрание с мнозинство, не по-малко от две трети от подадените гласове, освен ако приложимото право за акционерните дружества в държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения акт, изисква или допуска по-голямо мнозинство.

2.   Държава-членка може, обаче, да предвиди, че когато е представен най-малко половината от записания капитал на SE, е достатъчно обикновено мнозинство на гласовете, посочени в параграф 1.

3.   Измененията на устава на SE се публикуват съгласно член 13.

Член 60

1.   Когато SE има два или повече класа акции, всяко решение на общото събрание се гласува отделно от всеки клас акционери, чиито права са засегнати от решението.

2.   Когато за приемане на решение от общото събрание се изисква мнозинството по член 59, параграф 1 или параграф 2, това мнозинство се изисква и при отделното гласуване от всеки клас акционери, чиито права са засегнати от решението.

ДЯЛ IV

ГОДИШНИ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И КОНСОЛИДИРАНИ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ

Член 61

Като се прилагат разпоредбите на член 62, SE се регулира от правилата, приложими за акционерните дружества по правото на държавата-членка, в която е седалището му според устройствения акт, по отношение на изготвянето на неговите годишни, а когато е подходящо, и на консолидираните счетоводни отчети, включително съпътстващия ги годишен отчет за дейността и одита и публикуването на тези отчети.

Член 62

1.   SE, което е кредитна или финансова институция, се регулира от правилата, предвидени в националното право на държавата-членка, в която е седалището му, приети в изпълнение на Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно достъпа и упражняването на дейност на кредитни институции (9), относно изготвянето на неговия годишен счетоводен отчет, а когато е подходящо, и на консолидираните счетоводни отчети, включително съпътстващия ги годишен отчет за дейността и одита и публикуването на тези отчети.

2.   SE, което е застрахователно предприятие, се регулира от правилата, предвидени в националното право на държавата-членка, в която е седалището му, приети в изпълнение на Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (10), относно изготвянето на неговия годишен счетоводен отчет, а когато е подходящо, и на консолидираните счетоводни отчети, включително съпътстващия ги годишен отчет за дейността и одита и публикуването на тези отчети.

ДЯЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

Член 63

Относно прекратяването, ликвидацията, несъстоятелността, спирането на плащанията и други сходни производства, SE се регулира от законовите разпоредби, които биха се прилагали към акционерно дружество, учредено в съответствие с правото на държавата-членка, в която е седалището според устройствения акт на SE, включително разпоредбите, свързани с вземането на решения от общото събрание.

Член 64

1.   Когато SE не отговаря повече на изискването по член 7, държавата-членка, в която е седалището според устройствения акт, предприема подходящи мерки, за да задължи SE да приведе в съответствие положението си в определен срок, като:

а)

установи отново главното си управление в държавата-членка, в която е седалището му, или

б)

премести седалището според устройствения си акт по реда, предвиден в член 8.

2.   Държавата-членка, в която е седалището на SE, предприема необходимите мерки, за да осигури ликвидацията на SE, което не приведе положението си в съответствие с параграф 1.

3.   Държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт, предвижда средство на съдебна защита по отношение на всяко установено нарушение на член 7. Това средство има отлагателен ефект по отношение на процедурите, предвидени в параграфи 1 и 2.

4.   Когато по инициатива на държавните органи или на всяко заинтересовано лице се установи, че главното управление на SE се намира на територията на държава-членка в нарушение на член 7, органите на тази държава-членка незабавно уведомяват държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт.

Член 65

Без да се засягат разпоредбите на националното право, които изискват допълнително публикуване, започването и приключването на производството за прекратяване, ликвидация, несъстоятелност или спиране на плащанията и всяко решение за продължаване на дейността се публикуват съгласно член 13.

Член 66

1.   SE може да се преобразува в акционерно дружество, регулирано от правото на държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт. Решението за преобразуване не може да бъде взето преди изтичането на 2-годишен срок от регистрацията на SE или преди да са одобрени първите два годишни счетоводни отчета.

2.   Преобразуването на SE в акционерно дружество не води до прекратяване на дружеството или до създаване на ново юридическо лице.

3.   Ръководният или управителният орган на SE съставя проект на преобразуването и доклад, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на преобразуването и се посочват последиците от възприемането на формата на акционерно дружество за акционерите и заетите лица.

4.   Проектът на преобразуването се публикува по начина, предвиден по правото на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО, най-малко един месец преди свикването на общото събрание, което ще вземе решение за това.

5.   Преди общото събрание, посочено в параграф 6, един или повече независими експерти, назначени или одобрени съобразно националните разпоредби, приети в изпълнение на член 10 от Директива 78/855/ЕИО, от съдебен или административен орган на държавата-членка, на чието право е субект преобразуващото се в акционерно дружество SE, удостоверяват, че дружеството притежава активи поне еквивалентни на неговия капитал.

6.   Общото събрание на SE одобрява проекта за преобразуването заедно с устава на акционерното дружество. Решението на общото събрание се приема по начина, предвиден от разпоредбите на националното право, приети в изпълнение на член 7 от Директива 78/855/ЕИО.

ДЯЛ VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 67

1.   Ако и доколкото третият етап на Икономическия и паричен съюз (ИПС) не се прилага за нея, всяка държава-членка може да прилага към SE със седалище според устройствения му акт на нейна територия правилата за акционерните дружества, обхванати от нейното законодателство, във връзка с определянето на капитала. Едно SE във всички случаи може да определи своя капитал и в евро. В такъв случай се прилага обменният курс на националната валута спрямо еврото за последния ден от месеца, предхождащ учредяването на SE.

2.   Ако и доколкото третият етап на ИПС не се прилага за държавата-членка, в която е седалището на SE според устройствения му акт, SE може, въпреки това обстоятелство, да изготви и публикува своя годишен счетоводен отчет, а когато е подходящо, и консолидираните си счетоводни отчети, в евро. Държавата-членка може да изисква годишният счетоводен отчет, а когато е подходящо, и консолидираните счетоводни отчети на SE да бъдат изготвяни и публикувани в националната валута при същите условия, като тези, уредени за акционерните дружества, регулирани от правото на тази държава-членка. Това не засяга допълнителната възможност SE да публикува годишния си счетоводен отчет, а когато е подходящо, и консолидираните си счетоводни отчети в евро в съответствие с Директива 90/604/ЕИО на Съвета от 8 ноември 1990 г. за изменение на Директива 78/60/ЕИО за годишните счетоводни отчети и Директива 83/349/ЕИО за консолидираните счетоводни отчети във връзка с изключенията за малките и средните предприятия и публикуването на отчетите в екю (11).

ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 68

1.   Държавите-членки приемат разпоредбите, които са необходими за осигуряване на ефективното прилагане на настоящия регламент.

2.   Всяка държава-членка определя компетентните органи по смисъла на членове 8, 25, 26, 54, 55 и 64. Тя уведомява съответно Комисията и другите държави-членки.

Член 69

Най-късно пет години след влизането в сила на този регламент Комисията представя на Съвета и на Европейския парламент доклад за прилагането на регламента и предложения за изменения, когато е подходящо. Докладът, по-специално, съдържа анализ на следните въпроси:

а)

дали е уместно главното управление и седалището на SE според устройствения му акт да се намират в различни държави-членки;

б)

разширяване на концепцията за сливане в член 17, параграф 2 с цел да се допуснат и други видове сливания, различни от определените в член 3, параграф 1 и член 4, параграф 1 от Директива 78/855/ЕИО;

в)

преглед на правилото за юрисдикция по член 8, параграф 16 в светлината на разпоредбите, които могат да бъдат добавени към Брюкселската конвенция от 1968 г. или включени в акт, приет от държавите-членки или от Съвета на мястото на същата конвенция;

г)

разрешителни разпоредби в устава на SE, приети от държава-членка в изпълнение на правомощия, дадени на държавите-членки от настоящия регламент или от законите, приети за осигуряване на ефективното прилагане на този регламент по отношение на SE, които произтичат от или са допълнения към тези законодателства, дори когато такива разпоредби няма да бъдат одобрени в устава на акционерно дружество със седалище в тази държава-членка.

Член 70

Настоящият регламент влиза в сила на 8 октомври 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 8 октомври 2001 година.

За Съвета

Председател

L. ONKELINX


(1)  ОВ С 263, 16.10.1989 г., стр. 41 и

ОВ С 176, 8.7.1991 г., стр. 1.

(2)  Становище от 4 септември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 124, 21.5.1990 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(6)  ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(7)  ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(8)  Втора директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втори параграф от Договора за защита на интересите на съдружниците и трети лица по отношение на учредяването на акционерни дружества и поддържането или изменението на техния капитал, с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(9)  ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7.

(11)  ОВ L 317, 16.11.1990 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА ПО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

 

БЕЛГИЯ:

la société anonymede naamloze vennootschap

 

ДАНИЯ:

aktieselskaber

 

ГЕРМАНИЯ:

die Aktiengesellschaft

 

ГЪРЦИЯ:

ανώνυμη εταιρία

 

ИСПАНИЯ:

la sociedad anónima

 

ФРАНЦИЯ:

la société anonyme

 

ИРЛАНДИЯ:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

 

ИТАЛИЯ:

società per azioni

 

ЛЮКСЕМБУРГ:

la société anonyme

 

НИДЕРЛАНДИЯ:

de naamloze vennootschap

 

АВСТРИЯ:

die Aktiengesellschaft

 

ПОРТУГАЛИЯ:

a sociedade anόnima de responsabilidade limitada

 

ФИНЛАНДИЯ:

julkinen osakeyhtiöpublikt aktiebolag

 

ШВЕЦИЯ:

publikt aktiebolag

 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital


ПРИЛОЖЕНИЕ II

АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2

 

БЕЛГИЯ:

la société anonymede naamloze vennootschap,

la société privée à responsabilité limitéebesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

ДАНИЯ:

aktieselskaber,

anpartselskaber

 

ГЕРМАНИЯ:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

ГЪРЦИЯ:

ανώνυμη εταιρία,

εταιρία περιορισμένηζ ευδύνηζ

 

ИСПАНИЯ:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

 

ФРАНЦИЯ:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

 

ИРЛАНДИЯ:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital

 

ИТАЛИЯ:

società per azioni,

società a responsabilità limitata

 

ЛЮКСЕМБУРГ:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

 

НИДЕРЛАНДИЯ:

de naamloze vennootschap,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

АВСТРИЯ:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

ПОРТУГАЛИЯ:

a sociedade anόnima de responsabilidade limitada,

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

 

ФИНЛАНДИЯ:

osakeyhtiö

aktiebolag

 

ШВЕЦИЯ:

aktiebolag

 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital