03/ 37

BG

Официален вестник на Европейския съюз

198


32001R0996


L 139/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 996/2001 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2001 година

за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1764/86, (ЕИО) № 2319/89 и (ЕИО) № 2320/89 за установяване на минималните изисквания за качество за преработените продукти на основата на домати, круши и праскови съгласно режима на производствени помощи

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2699/2000 (2), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 предвижда режим на помощи за организациите на производители, които доставят домати, праскови и круши с цел преработването им в продукти, посочени в приложение I към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 1764/86 на Комисията от 27 май 1986 г. относно минималните изисквания за качество за продуктите на доматена основа, които имат право на производствена помощ (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1593/98 (4), Регламент (ЕИО) № 2319/89 на Комисията от 28 юли 1989 г. относно минималните изисквания за качество на крушите от сортовете Williams и Rocha за сироп и за натурален плодов сок, които се ползват от режима на производствена помощ (5) и Регламент (ЕИО) № 2320/89 на Комисията от 28 юли 1989 г. относно минималните изисквания за качество на праскови за сироп и праскови за натурален сок за прилагането на режима на производствена помощ (6) установиха изискванията за минимално качество за посочените преработени продукти. Тези регламенти следва да бъдат изменени, за да се вземат под внимание измененията, въведени в режима на помощи с Регламент (ЕО) № 2699/2000.

(3)

Определените с Регламенти (ЕИО) № 1764/86, (ЕИО) № 2319/89 и (ЕИО) № 2320/89 изисквания за качеството са подробни правила, които се прилагат в допълнение към разпоредбите на Регламент (ЕО) № 449/2001 на Комисията от 2 март 2001 г. относно условията и реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение на режима на помощи за продукти от преработени плодове и зеленчуци (7), който отмени и замени Регламент (ЕО) № 504/97 на Комисията (8).

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за продуктите от преработени плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 1764/86 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Настоящият регламент определя минималните изисквания за качество, на които трябва да отговарят продуктите на доматена основа, определени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 449/2001.“

2.

В членове 2, 3 и 8, в член 10, параграф 3, буква а) и в член 11 думите „Регламент (ЕО) № 504/97“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 449/2001“.

Член 2

Регламент (ЕИО) № 2319/89 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

„за определяне на минимални изисквания за качеството на крушите от сортовете Williams и Rocha в сироп и/или натурален плодов сок съгласно режима на производствени помощи“.

2.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Настоящият регламент установява минималните изисквания за качество, на които трябва да отговарят крушите от сортовете Williams и Rocha, консервирани в сироп и/или натурален плодов сок, наричани по-долу „круши за сироп и/или за натурален плодов сок“, както е определено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 449/2001.“

Член 3

Регламент (ЕИО) № 2320/89 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следния текст:

„относно определяне на минималните изисквания за качество на праскови за сироп и/или праскови за натурален плодов сок съгласно режима на производствени помощи“.

2.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Настоящият регламент установява минималните изисквания за качество, на които трябва да отговарят прасковите, консервирани в сироп и/или натурален плодов сок, както е определено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 449/2001.“

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2001 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 153, 7.6.1986 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 208, 29.7.1998 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 220, 29.7.1989 г., стр. 51.

(6)  ОВ L 220, 29.7.1989 г., стр. 54.

(7)  ОВ L 64, 6.3.2001 г., стр. 16.

(8)  ОВ L 78, 20.3.1997 г., стр. 14.