03/ 37

BG

Официален вестник на Европейския съюз

115


32001R0883


L 128/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 883/2001 НА КОМИСИЯТА

oт 24 април 2001 година

относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EO) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), последно изменен с Регламент (EO) № 2826/2000 (2), и по-специално член 1, параграф 3, член 46, член 59, параграф 3, член 60, параграф 4, член 61, параграф 4, член 63, параграф 8, член 64, параграф 5 и член 68, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Дял VII oт Регламент (EO) № 1493/1999 определя общи правила за търговията с трети страни и препраща към подробните правила, които трябва да бъдат приети от Комисията.

(2)

Досега тези правила се съдържаха в голям брой регламенти на Общността. В интерес както на икономическите оператори в Общността, така и на органите, отговорни за прилагането на правилата на Общността, всички тези разпоредби следва да бъдат събрани в единен текст, а регламентите на Комисията, отнасящи се до въпросите, обхванати от настоящия регламент, следва да бъдат отменени, а именно: Регламент (ЕИО) № 3388/81 oт 27 ноември 1981 г. за определяне на специални подробни правила относно лицензиите за внос и износ в лозаро-винарския сектор (3), последно изменен с Регламент (EO) № 2739/1999 (4); Регламент (ЕИО) № 3389/81 oт 27 ноември 1981 г. относно определяне на подробни правила за възстановяванията при износ в лозаро-винарския сектор (5), последно изменен с Регламент (EO) № 2730/95 (6); Регламент (ЕИО) № 3590/85 от 18 декември 1985 г. относно сертификатите и доклада за извършен анализ, изисквани при вноса на вино, гроздов сок и гроздова мъст (7), последно изменен с Регламент (EO) № 960/98 (8); Регламент (EO) № 1685/95 oт 11 юли 1995 г. относно условията за издаването на лицензии за износ за продукти от лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3388/81 за определяне на специални подробни правила относно лицензиите за внос и износ в лозаро-винарския сектор (9), последно изменен с Регламент (EO) № 2512/2000 (10); и Регламент (EO) № 1281/1999 oт 18 юни 1999 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на режима на входните цени за гроздовия сок и гроздовата мъст (11).

(3)

Настоящият регламент следва да включва действащите понастоящем правила и да ги адаптира към новите изисквания на Регламент (EO) № 1493/1999. Тези правила трябва също така да бъдат опростени, както и да бъдат направени по-ясни и последователни, като се запълнят някои пропуски.

(4)

Регламент (EO) № 1291/2000 на Комисията определя общи подробни правила за прилагането на режима на лицензии за внос и износ и на сертификати с предварително фиксиране за селскостопански продукти (12). Тези правила следва да бъдат допълнени от правила, специфични за лозаро-винарския сектор, особено по отношение на подаването на заявленията и информацията, която трябва да фигурира в заявленията за лицензии и в самите лицензии.

(5)

Съгласно член 59, параграф 1 oт Регламент (EO) № 1493/1999, във всички случаи на внос в Общността следва да бъдат представяни лицензии за внос. Във всички случаи на изплащане на възстановявания при износ следва да бъдат представяни лицензии за износ.

(6)

За да се вземе предвид промяната на алкохолното съдържание вследствие на продължително транспортиране и по-специално по време на товаренето и разтоварването на продуктите, следва да бъде разрешен допълнителен толеранс над маржа при грешка, предвиден в метода за анализ, използван по Регламент (ЕИО) № 2676/90 на Комисията от 17 септември 1990 г. относно определяне на методи на Общността за анализ на вината (13), последно изменен с Регламент (EO) № 1622/2000 (14).

(7)

За да може режимът за лицензии за внос и износ да функционира правилно, в лицензиите следва да се съдържа определено минимално количество информация. Затова е от съществено значение компетентният орган, издаващ лицензиите, да бъде информиран от оператораотносно страната на произход или на местоназначението на продукта. На вносителите и износителите следва да бъде разрешено при определени обстоятелства да поискат промяна на страната на произход или на местоназначението.

(8)

Опитът показва, че е нужно да бъде разрешено една лицензия да покрива подпозициите от Общата митническа тарифа за концентриран гроздов сок и концентрирана гроздова мъст или за неконцентриран гроздов сок и неконцентрирана гроздова мъст, или за вина от прясно грозде.

(9)

Срокът на валидност на лицензиите следва да отразява практиките и сроковете за доставка, обичайни за международната търговия. В случаите на лицензии за износ този срок следва на бъде по-кратък, за да се предотврати спекулацията със заявления за лицензии за износ.

(10)

Трета алинея на член 59, параграф 2 от Регламент (EO) № 1493/1999 предвижда, че едно от условията за издаване на лицензии е предоставянето на гаранция, която се задържа изцяло или частично, ако операцията на бъде извършена или бъде извършена само отчасти. Размерът на гаранцията следва да бъде фиксиран.

(11)

За да се осигури възможност на Комисията за общ поглед върху тенденциите в търговията, държавите-членки следва редовно да ѝ предоставят информация относно количествата и продуктите, за които са издали лицензии за внос. Желателно е тези данни да бъдат изпращани ежеседмично и да имат единен формат. За да се осигури надлежното управление на пазара на вино обаче, държавите-членки следва незабавно да информират Комисията, ако има вероятност количествата, за които са били подадени заявления за лицензии за внос, да предизвикат смущение на пазара.

(12)

Член 63, параграф 7 oт Регламент (EO) № 1493/1999 определя лицензиите за износ като средство за осигуряване спазването на задълженията за обем на износа, произтичащи по силата на споразуменията, сключени в рамките на Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори. Затова следва да бъдат уредени конкретни правила относно подаването на заявления и издаването на лицензии.

(13)

Миналият опит в прилагането на правилата за издаване на лицензии за внос и износ в лозаро-винарския сектор показва, че количествата за износ следва да бъдат по-добре разпределени в продължение на лозарската година, за да се предотврати тяхното преждевременно изчерпване. Общото налично количество за всяка лозарска година следва да бъде разделено на двумесечни периоди, всеки от които да подлежи на мерки за управление, които предвиждат по-специално, че неизползваните в рамките на един период количества следва да бъдат отнесени към следващия период.

(14)

В началото на всяка лозарска година е необходим период за размисъл, за да бъде оценено положението на пазара с цел фиксирането на подходящи нива на възстановяванията. Следователно преди 16 септември всяка година не трябва да бъдат подавани заявления за лицензии за износ.

(15)

Член 4 oт Регламент (EO) № 800/1999 на Комисията oт 15 април 1999 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (15), последно изменен с Регламент (EO) № 90/2001 (16), въвежда възможността за разширяване валидността на лицензиите за износ до продукти, различни от посочените в лицензията, при условие че тези продукти принадлежат към същата категория или група продукти, която трябва да бъде определена. В лозаро-винарския сектор също следва да бъдат въведени групи продукти, както последните са предвидени в член 4 oт Регламент (EO) № 800/1999, за целите на пропорционалността, за да се избегнат прекомерните санкции.

(16)

Комисията следва да може да променя специалните мерки, които може да предприеме за осигуряване спазването на наличния обем за всеки период съгласно категорията продукти и зоната на местоназначение. Освен това, за да се предотврати подаването от страна на някои износители на спекулативни заявления за количества, значително надвишаващи изискванията, и за да се избегне неблагоприятното влияние на такива действия върху износители, които подават заявления за необходимите количества, обемът, за който даден износител има право да подаде заявление, следва да бъде ограничен до количеството, което е на разположение за всеки период.

(17)

Решенията относно заявленията за лицензии за износ следва да бъдат обявявани едва след период за размисъл. Този период трябва да позволи на Комисията да оцени заявените количества и свързаните разходи и да приеме всякакви специални мерки, които може да се наложат по отношение на въпросните заявления.

(18)

За да се осигури правилното функциониране на режима и за да се предотврати спекулацията, лицензиите не трябва да бъдат прехвърляеми.

(19)

За управлението на този режим, Комисията следва да разполага с точна информация относно подадените заявления за лицензии и използването на издадените лицензии. С оглед на административната ефикасност, трябва да се използва стандартен формуляр за размяната на съобщения държавите-членки и Комисията.

(20)

Член 60, параграф 2 oт Регламент (EO) № 1493/1999 предвижда, че за соковете и мъстта, за които прилагането на мита зависи от вносната цена на продукта, действителният размер на тази цена се проверява или посредством проверка на всяка партида, или с помощта на фиксирана стойност при вноса. Сегашните характеристики на режима на внос на гроздови сокове и мъст в Общността, и в частност нередовният характер на този вид внос по отношение както на обема, така и на честотата и местата на внос и произход на тези продукти, не позволяват изчисляването на представителни постоянни фиксирани стойности при вноса за проверяването на действителния размер на вносната цена. При това положение цената следва да се проверява посредством проверка на всяка партида.

(21)

Вносната цена, въз основа на която внасяните продукти се класифицират в Общата митническа тарифа, следва да бъде равна на цената FOB на продуктите плюс цената на застраховката и транспортирането до мястото на влизане в митническата територия на Общността.

(22)

Възстановяванияте следва да бъдат фиксирани периодично. Опитът по отношение на тенденциите на цените в международната търговия показва, че е подходящо възстановяванията да бъдат фиксирани поне веднъж на лозарска година.

(23)

Необходимо е да се вземат мерки за гарантиране, че трапезните вина, отговарящи на изискванията за възстановявания, притежават качествените характеристики на трапезните вина от производствения район, от който идват, и държавите-членки са длъжни да предприемат всички необходими мерки за извършването на проверките.

(24)

За изплащането на възстановявания следва да се изисква от износителите да представят доказателство, че продуктите отговарят на стандартите за качество на Общността, и да информират компетентния орган на държавата-членка за произхода и количествата вина. За тази цел те следва да посочат освен всичко останало номерата и датите на придружителните документи, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2238/93 на Комисията oт 26 юли 1993 г. относно придружителните документи при превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (17), изменен от Регламент (EO) № 1592/1999 (18). По смисъла на член 4 oт Регламент (ЕИО) № 2238/93 обаче, държавите-членки имат право да предвидят посоченият документ да не се изисква за определени продукти в определени случаи. Затова за осигуряването на ефективно наблюдение е необходимо да се предвиди държавите-членки да нямат право да се възползват от тази разпоредба в рамките на режима на възстановяванията.

(25)

В случаите на доставки за кораби и въздушни превозни средства за хранителни продукти не винаги е лесно навременното осигуряване на нужните документи, особено в държавите-членки, които не са производители, поради трудността да се установят предварително датите на доставка. Трябва да се има предвид, че по този начин представянето на изискваното доказателство може да се окаже прекомерно бреме за малките количества трапезни вина, които обикновено съставляват такива индивидуални доставки за търговци, които не прилагат процедурата, предвидена в член 26 oт Регламент (EO) № 800/1999 или в Регламент (ЕИО) № 565/80 на Съвета oт 4 март 1980 г. относно предварителното изплащане на възстановявания при износ за селскостопански продукти (19), изменен от Регламент (ЕИО) № 2026/83 (20).

(26)

Член 68, параграф 1 oт Регламент (EO) № 1493/1999 предвижда, че внасяните продукти, обхванати от същия член, следва да бъдат придружавани от удостоверение и доклад за извършен анализ, издадени от орган или служба, определени от третата страна, от която произхождат продуктите. Необходимо е да се предвидят изискванията, на които трябва да отговаря докладът за извършен анализ.

(27)

Съгласно член 68, параграф 2, буква б) oт Регламент (EO) № 1493/1999 следва да бъде предвидено освобождаването от изискване за удостоверение и доклад за извършен анализ в случаите на продукти, внесени от трети страни в ограничени количества и пакетирани в малки съдове. За опростяване на проверките може да се счита, че изискването за количество е изпълнено в случаите на внос от трети страни, чийто общ годишен износ за Общността по принцип е много малък. В такива случаи, за да се избегнат нарушенията на търговията, вината трябва не само да произхождат от тези страни, но и да бъдат внасяни от тях.

(28)

За целите на хармонизирането, освобождаването от изискването за представяне на удостоверение и доклад за извършен анализ за лозаро-винарските продукти, внасяни в Общността, следва да отговаря на митническите правила за освобождаване и на правилата, приложими за документите, придружаващи пратките лозаро-винарски продукти в границите на Общността.

(29)

Някои трети страни, създали ефективни системи за проверка на своите винопроизводители, прилагани от техните органи или служби, посочени в член 68, параграф 1, буква a) oт Регламент (EO) № 1493/1999, проявиха интерес към възможността на самите производители да бъде разрешено да издават удостоверения и доклади за извършен анализи. С цел улесняване на търговията с тези трети страни, при условие че тези страни са поели ангажименти пред Общността, включващи клаузи за по-тясно сътрудничество в предотвратяването на измами, и при условие че те поддържат добри търговски връзки с Общността, е уместно да се позволи разглеждането на документите, издадени от самите производители, като документи, издадени от горепосочените органи или служби на третите страни, както е предвидено по отношение на вината с произход от Общността, ако органите или службите предоставят подходящи гаранции и упражняват надлежен контрол върху издаването на такива документи. Следва да се предвиди от самото начало, че тези правила ще важат само за пробен период, за да се изпробва ефективността на новата система.

(30)

Следва да бъдат публикувани списъци с имената и адресите на органите и лабораториите в трети страни, упълномощени да издават удостоверения и доклади за извършен анализ, за да могат органите в Общността, упражняващи контрол върху вноса на лозаро-винарски продукти, да извършват изискваните проверки, когато е необходимо.

(31)

За да се улесни контролът от страна на компетентните органи на държавите-членки, следва да бъде установена формата и където е необходимо, съдържанието на предвидените удостоверение и доклад за извършен анализ, както и изискванията за тяхното използване.

(32)

Удостоверението и където е уместно, докладът за извършен анализ, свързани с всяка партида внесени продукти, следва да бъдат проверявани, за да се предотврати измама. За целта документът илидокументите трябва да придружават всяка партида, докато тя бъде поствена под контрола на Общността.

(33)

Предвид търговската практика, при разделянето на дадена партида вино, компетентните органи следва да бъдат упълномощени под техен контрол да бъдат издадени извлечения от удостоверението и доклада за извършен анализ, които да придружават всяка нова партида, произлизаща от разделянето.

(34)

Поради необходимостта да се обезпечи бързата и ефективна защита на потребителите, от ключово значение е да се осигури възможност за спиране прилагането на новите правила преди края на пробния период в случай на измама или риск за здравето на потребителите.

(35)

Нужно е, също така да бъдат установени прости правила относно документите, които следва да бъдат представяни при внос от трети страни, различни от страната на произход на продукта, ако продуктът не е преминал през основна преработка.

(36)

От член 45 oт Регламент (EO) № 1493/1999 става ясно, че лозаро-винарските продукти могат да бъдат предлагани за пряка консумация от човека в Общността, само ако са произведени посредством енологични практики, разрешени в Общността. Освен това, когато даден внесен продукт е бил подложен на обогатяване, подкисляване и откисляване, следва да се предвиди, че пряката му консумация от човека в Общността се разрешава, само ако са спазени границите, посочени за лозарската зона в Общността, чиито природни условия за производство са еквивалентни на тези в района, от който произхожда внасяният продукт.

(37)

Необходимо е задачата на износителите и органите да бъде опростена, като се изисква в документ V I 1 да бъде включено удостоверяване, че алкохолът, добавен към ликьорните вина и вината, подсилени за дестилация, е от винен произход, без да се изисква отделен документ за това удостоверяване. Поради същата причина документът V I 1 трябва да може да служи като сертификата за наименование за произход, изискван за вноса на вина, отговарящи на критериите за тарифно намаление. В случаите на някои вина обаче не се изискват удостоверение или доклад за извършен анализ при условие че се представи сертификат за наименование за произход. Трябва да се разреши използването на документ V I 1 за удостоверяване наименованието на произхода на горепосочените ликьорни вина, като не е необходимо да се попълва клетката, свързана с доклада за извършен анализ.

(38)

По силата на член 68, параграф 1, буква б) oт Регламент (EO) № 1493/1999, вина, които не са пенливи или ликьорни, произхождащи от трети страни и предназначени за пряка консумация от човека, не могат да бъдат внасяни в Общността, ако общото им алкохолно съдържание или общата им киселинност надвишава или не достига определени гранични стойности. Член 68, параграф 2, буква a) oт същия регламент обаче предвижда дерогации, когато дадено вино, обозначено с географско указание, притежава специални качествени характеристики.

(39)

В случаите на някои вина, произхождащи от Унгария и Швейцария, които се отличават със свое специално качество и се произвеждат в ограничени количества, максималното алкохолно съдържание или минималната обща киселинност са, съответно, надвишени или не достигат изискваните поради специални традиционни методи за производство. Търгуването на пазара на Общността на тези вина следва да бъде разрешено. За да се осигури спазването на изискванията за възползване от това право обаче, следва да се изисква заверяване, от страна на официален орган на държавата на произход, на документа за внос, въведен по силата на настоящия регламент.

(40)

Когато бяха сключени споразуменията за контрол и взаимна защита на наименованията на вина между Европейската общност и съответно, Унгария и Румъния (21), Общността се ангажира да предостави дерогацията, приложима за унгарските вина, за неограничен период от време, както и да гарантира същата дерогация за някои качествени вина с произход от Румъния.

(41)

Определенията на някои от продуктите, посочени в приложение I към Регламент (EO) № 1493/1999, могат да бъдат прилагани само за продукти, получени в Общността. Затова е необходимо да бъдат определени съответните продукти с произход от трети страни. Определенията на продуктите, произхождащи от трети страни, към които се прилага настоящият регламент, следва да се доближават максимално до определението на съответните продукти от Общността.

(42)

Регламент (EO) № 1608/2000 (22) на Комисията, последно изменен с Регламент (EO) № 731/2001 (23), който предвиждаше преходни мерки до въвеждането на окончателни мерки за прилагането на Регламент (EO) № 1493/1999, поддържаше в сила до 31 януари 2001 г. някои разпоредби относно въпросите, предмет на настоящия регламент. Съответно, за да се предотвратят сривове в търговията с продуктите, обхванати от тези разпоредби и от настоящия регламент, последният трябва да се прилага от 1 февруари 2001 г.

(43)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС И ИЗНОС

Член 1

Общи правила

Общите подробни правила за прилагането на режима на лицензии за внос и износ и сертификати с предварително фиксиране по отношение на селскостопанските продукти, така като са предвидени в Регламент (EO) № 1291/2000, се отнасят за лицензиите, предвидени в настоящата глава.

Член 2

Данни, които фигурират в лицензията

1.   В случаите, когато кодът по КН указва алкохолното съдържание на продукта, се разрешава толеранс от 0,4 обемни % във връзка с това уточняване за целите на използване на лицензията.

Клетка 20 в лицензиите за внос и износ съдържа едно от следните вписвания:

„Tolerancia de 0,4 % vol“

„Tolerance 0,4 % vol“

„Toleranz 0,4 % vol“

„Ανοχή 0,4 % vol“

„Tolerance of 0,4 % vol“

„Tolérance de 0,4 % vol“

„Tolleranza di 0,4 % vol“

„Tolerantie van 0,4 % vol“

„Tolerância de 0,4 % vol“

„Sallittu poikkeama 0,4 til-%“

„Tolerans 0,4 vol %“.

2.   Клетка 8 от заявленията за лицензии за внос и от лицензиите за внос посочва страната на произход.

Клетка 7 от заявленията за лицензии за износ и от лицензиите посочва страната на местоназначение или зоната на местоназначение така, както е посочено в член 9, параграф 6 oт настоящия регламент. Когато се посочва зоната на местоназначение, се отбелязва знак в клетката „задължително: да“. Когато се посочва страната на местоназначение, се отбелязва знак в клетката „задължително: не“. Освен това клетка 20 от заявленията за лицензии за износ и от лицензиите съдържа вписването „зона Х задължителна“. По искане на заинтересованата страна, страната на местоназначение може да се замени с друга страна, принадлежаща към същата зона на местоназначение.

3.   Клетка 14 от заявленията за лицензии за внос и от лицензиите за внос съдържа следната допълнителна информация относно цвета на виното или мъстта:„бяло“ или „червено/розе“.

4.   Заявителите могат да включат в едно заявление за лицензия за внос продукти, спадащи към повече от един тарифен код, като попълнят клетки 15 и 16 от заявлението по следния начин:

клетка 15: описания на продукта съгласно Комбинираната номенклатура,

клетка 16: кодове по КН.

Описанията на продуктите и кодовете по КН, посочени в заявлението, следва също така да бъдат посочени в лицензията за внос.

Член 3

Срок на валидност

1.   Лицензиите за внос важат от датата на издаване така, както е определена в член 23, параграф 1 oт Регламент (EO) № 1291/2000, до края на четвъртия месец след тази дата.

2.   Лицензиите за износ важат от датата на издаване така, както е определена в член 23, параграф 2 oт Регламент (EO) № 1291/2000, до края на втория месец след тази дата, но при никакви обстоятелства не могат да продължат да важат след 31 август на текущата година по ГАТТ.

Член 4

Гаранции

1.   Гаранцията за лицензиите за внос е, както следва:

концентриран гроздов сок и концентрирана мъст: 2,5 EUR/хл,

други видове гроздов сок и мъст: 1,25 EUR/хл,

тихи вина и подсилени вина: 1,25 EUR/хл,

пенливи вина и ликьорни вина: 2,5 EUR/хл.

2.   Гаранцията за лицензии за износ е 8 EUR на хектолитър за продукти, спадащи към кодове по КН 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51, 2009 60 71, 2204 30 92 и 2204 30 96 и 2,5 EUR на хектолитър за всички останали продукти.

Член 5

Предоставяне на информация относно лицензиите за внос

Всеки четвъртък или на първия работен ден след него, ако четвъртък е неработен ден, като се използва модела, даден в приложение I, държавите-членки изпращат на Комисията информация относно количествата и страните на произход на продуктите, за които са били издадени лицензии за внос през изминалата седмица, с разбивка по кодове от Комбинираната номенклатура и номенклатурните кодове на страните, за целите на статистиката за външната търговия на Общността.

Ако количествата, за които в дадена държава-членка са били подадени заявления за лицензии за внос, е вероятно да създадат риск от смущения на пазара, съответната държава-членка незабавно уведомява Комисията за това и съобщава въпросните количества, с разбивка по видове продукти.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЛИЦЕНЗИИТЕ ЗА ИЗНОС В РАМКИТЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА НА ГАТТ

Член 6

Цел

По силата на Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори, наричано по-нататък „Споразумението“, настоящата глава установява допълнителни правила, приложими към издаването на лицензии за износ с предварително фиксиране на възстановяването.

Член 7

Разпределяне на общото количество през годината и подаване на заявления

1.   Общото количество за всяка година по ГАТТ се разделя на шест части. Заявления за лицензии за износ могат да се подават за:

25 % от общото количество, до 15 ноември,

25 % от общото количество, до 15 януари,

15 % от общото количество, до 15 март,

15 % от общото количество, до 30 април,

10 % от общото количество, до 30 юни,

10 % от общото количество, до 31 август.

2.   Неизползваните количества от един период автоматично се пренасят към следващия период от същата година.

3.   Заявления за лицензии за износ за първия период могат да бъдат подавани от 16 септември всяка година.

Член 8

Категории и групи продукти

1.   Категориите продукти, посочени във втори параграф на член 14 oт Регламент (EO) № 1291/2000, са изброени в приложение II към настоящия регламент.

2.   Групите продукти, посочени във второ тире на първа алинея на член 4, параграф 2 oт Регламент (EO) № 800/1999, които могат да бъдат попълнени в заявлението за лицензия и в лицензията в съответствие с параграф четвърти на член 14 oт Регламент (EO) № 1291/2000, са изброени в приложение III.

Член 9

Заявления за лицензии за износ

1.   Заявления за лицензии за износ могат да бъдат подавани при компетентните органи от сряда до 13 часа на следващия вторник.

2.   Заявленията за лицензии за износ, подадени от един износител за определения в параграф 1 период, не могат да надхвърлят максимално количество от 30 000 хектолитъра на зона на местоназначение, както е определена в параграф 6. Заявленията, свързани със същата зона, следва да бъдат подавани при компетентния орган и да бъдат групирани в едно съобщение.

Ако даден износител подаде заявления за общо количество, по-голямо от 30 000 хектолитъра за една зона, всички заявления се отхвърлят от органа, пред който са подадени.

Ако общото количество, налично за една зона, е по-малко от 30 000 хектолитъра, органът, пред който са подадени заявленията, намалява размера в заявленията на износителите, които надхвърлят това количество, за да ги приведе в съответствие с наличното количество.

3.   Лицензиите за износ следва се издават в понеделник след вторника, посочен в параграф 1, или на следващия работен ден, ако даденият понеделник е неработен ден, при условие че Комисията междувременно не е предприела други специфични мерки.

4.   Ако количествата, за които са подадени заявления за лицензии така, както са съобщение на Комисията на деня, определен съгласно член 12, параграф 1, надхвърлят количествата, които все още са налични за един от периодите, посочени в член 7, параграф 1, Комисията определя процент за приемане, който важи за всички въпросни заявления, и спира подаването на заявления до началото на следващия период.

5.   Ако издаването на лиценизиите, за които са били подадени заявления, е свързано с риск от преждевременно изчерпване на бюджета за лозаро-винарския сектор, определен по силата на Споразумението, Комисията може да приеме висящите заявления или да отхвърли заявленията, за които още не са били издадени лицензии за износ, и да спре подаването на заявления най-много за 10 работни дни, като се запазва възможността за продължаване на периода на спирането посредством процедурата, предвидена в член 75 oт Регламент (EO) № 1493/1999.

Ако издаването на лицензиите, за които са били подадени заявления, е свързано с риск от надхвърляне на бюджета за лозаро-винарския сектор съгласно Споразумението, Комисията може да определи процент на приемане, който да важи за всички вече подадени заявления и да спре подаването на заявления до края на лозарската година.

6.   Мерките, предвидени в параграфи 4 и 5, могат да бъдат приспособени за категорията продукти и зоната на местоназначение. Зоните на местоназначение са, както следва:

зона 1: Африка,

зона 2: Азия и Австралазия,

зона 3: Източна Европа, включително ОНД, и

зона 4: Западна Европа.

Страните във всяка зона на местоназначение са изброени в приложение IV.

7.   В случаи, когато количеството, за което е подадено заявление, е отказано или намалено, незабавно се освобождава посочената в член 4, параграф 2 гаранция за количеството, за което заявлението не е прието.

8.   Чрез дерогация от параграф 3, в случай, че е определен единен процент на приемане, по-малък от 85 %, лицензиите се издават на третия работен ден след публикуването на въпросния процент в Официален вестник на Европейските общности. Преди издаването износителите имат право или да оттеглят заявленията си, като в този случай посочената в член 4, параграф 2 от настоящия регламент гаранция незабавно се освобождава, или изрично да приемат лицензиите, като в този случай последните могат да бъдат издадени веднага.

Член 10

Прехвърляне на лицензии

Издадените лицензии за износ са непрехвърляеми.

Член 11

Толеранс

Не се изплаща възстановяване за допълнителните количества, изнесени в рамките на толеранса съгласно член 8, параграф 4 oт Регламент (EO) № 1291/2000 г.

В клетка 22 на лицензиите следва да се съдържа поне едно от следнитe вписвания:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

Restitutionen omfatter højst … (den mængde, licensen er udstedt for)

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

Член 12

Уведомяване от страна на държавите-членки

1.   Държавите-членки са длъжни всяка сряда или на следващия работен ден, ако сряда е неработен ден, да уведомяват Комисията относно следното:

a)

заявленията за лицензиите за износ с предварително фиксиране на възстановяването, подадени между сряда на предходната седмица и вторник, или липсата на заявления;

б)

количествата, за които са били издадени лицензии за износ предходния понеделник или в интервала от време съгласно предвиденото в член 9, параграф 8;

в)

количествата, за които заявленията за лицензии са били оттеглени съгласно член 9, параграф 8 през предходната седмица.

Тези уведомления следва също така да уточняват зоната на местоназначение, както е посочено в член 9, параграф 6.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията преди 15-то число на всеки месец за предишния месец относно:

a)

количествата, за които са били издадени лицензии, които на са били използвани, заедно със зоната на местоназначение, съгласно член 9, параграф 6;

б)

количествата, за които са били изплатени възстановявания без лицензии по силата на втора алинея от член 4, параграф 1 oт Регламент (EO) № 800/1999.

Тези уведомления следва да уточняват количествата, посочени в параграф 1, както и размера на възстановяването.

3.   Уведомленията по параграф 1 следва да уточняват:

a)

количеството, в хектолитри, за всеки 12-цифров код на продукт от номенклатурата за възстановявания при износ на селскостопански продукти. В случаи, когато се издава лицензия за повече от един 11-цифров код в една и съща категория, както е посочено в приложение II, трябва да се посочи номерът на категорията;

б)

количеството за всеки код, разбито по местоназначение, ако размерът на възстановяването се различава според местоназначението;

в)

размера на възстановяването, приложим по отношение на количествата, посочени в параграф 1, буква в).

Ако размерът на възстановяването се промени по време на периода за подаване на заявления за лицензии, заявленията трябва да бъдат представени с разбивка за всеки период с различен размер на възстановяване.

4.   Всички уведомления съгласно параграфи 1, 2 и 3, включително тези, в които е посочено, че „няма данни“, се изготвят по модела в приложение V.

Член 13

Решения на Комисията

1.   Ако предвид уведомленията, посочени в член 12, параграф 2, буква a), достатъчно количество отново е на разположение, Комисията може да реши да възобнови подаването на заявления за лицензии за износ.

2.   Комисията уведомява държавите-членки веднъж месечно за степента, в която са били използвани количествата, и за разходите, посочени в годишния ангажимент, предвиден в Споразумението за годината по ГАТТ, както и, своевременно, за тяхното изчерпване.

ГЛАВА III

РЕЖИМ НА ВХОДНИТЕ ЦЕНИ НА ГРОЗДОВИЯ СОК И ГРОЗДОВАТА МЪСТ

Член 14

Проверяване по партиди

1.   За продуктите, спадащи към кодове по КН 2009 60 и 2204 30, изброени в приложение I, част трета, раздел I, приложение 2 към Общата митническа тарифа и подложени на режима на входните цени, действителната вносна цена се проверява посредством проверка на всяка партида.

2.   „Партида“ означава стоките, представени с декларация за пускане в свободно обращение. Всяка декларация може да важи само за стоки от един и същи произход, спадащи към един и същ код на Комбинираната номенклатура.

Член 15

Проверки

1.   Вносната цена, въз основа на която се класират продуктите, посочени в член 14, в Комбинираната номенклатура, трябва да бъде равна на цената FOB на продуктите в страната, от която те произхождат плюс разходите по застраховката и транспортирането до мястото на влизане в митническата територия на Общността.

2.   Ако вносната цена не може да бъде определена на базата на параграф 1 от настоящия член, продуктите, посочени в член 14, се класират в Комбинираната номенклатура въз основа на митническата стойност, определена съгласно членове 30 и 31 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (24).

ГЛАВА IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ИЗНОС В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

Член 16

Честота

Възстановяванията при износ в лозаро-винарския сектор се преразглеждат периодично поне веднъж на лозарска година.

Член 17

Изискване за лицензия

Освен при снабдяване за специалните цели, посочени в член 36 oт Регламент (EO) № 800/1999 и снабдяване на количествата, посочени в приложение III, точка K към Регламент (EO) № 1291/2000, възстановявания се предоставят при представяне на доказателство, че продуктите са били изнесени с лицензия за износ.

Член 18

Доказателство

1.   Възстановявания се изплащат при представяне на доказателство, че изнесените продукти са били придружени при износа от сертификат за анализ, издаден от официален орган на държавата-членка, в която са били произведени, или ако изнасящата държава-членка удостовери, че те отговарят на стандартите за качество на Общността за въпросните продукти или, при липса на такива стандарти, на националните стандарти, прилагани от изнасящата държава-членка.

В случаите на трапезни вина или ликьорни вина, произведени в определен район, следва да бъде представено допълнително доказателство, че вината са били одобрени от дегустационна комисия, назначена от изнасящата държава-членка. Ако тази държава-членка не е производителят, следва да се представи също така доказателство, че въпросното вино е трапезно или ликьорно вино от Общността.

Сертификатът, посочен в първа алинея, следва да съдържа поне следните данни:

a)

за трапезно вино и ликьорно вино, с изключение на ликьорно вино, произведено в определен район:

цвета,

общото алкохолно съдържание,

действителното алкохолно съдържание,

общата киселинност,

където е приложимо, посочване въпросното вино е вино по смисъла на член 28, параграф 1 oт Регламент (EO) № 1493/1999, произведено в повече от нормалното количество или количеството такова вино в случаите на износ на вино, получено от купажиране или смесване;

б)

за концентрирана гроздова мъст, измерването, регистрирано при температура 20 °C с рефрактометър, използван в съответствие с метода, описан в приложение I, параграф 6 към Регламент (EO) № 1493/1999.

2.   Износителите са длъжни да информират компетентните органи на държавата-членка:

a)

за вината, получени посредством купажиране, произхода и количествата използвани вина;

б)

относно номерата и датите на придружителните документи.

3.   Ако трапезното вино, за което е подадено заявление за възстановяване, е получено от купажиране, както е определено в дял II от глава V oт Регламент (EO) № 1622/2000, или от смесване на трапезни вина, спрямо които се прилагат различни размери на възстановяване, размерът на възстановяването се изчислява пропорционално на количествата трапезни вина, използвани в купажирането или смесването.

Член 19

Проверки от страна на държавите-членки

1.   Държавите-членки имат право да предвидят, че одобрението, посочено във втора алинея на член 18, параграф 1, следва да се предоставя от регионални комисии, които удостоверяват, че виното притежава качествените характеристики на трапезните вина от производствения район, от който произхожда.

2.   Държавите-членки установяват всички необходими разпоредби, за да осигурят извършването на проверките, предвидени в членове 17 и 18. Въпреки това, член 18, с изключение на параграф 2, буква б) от него, не се прилага за доставките на трапезното вино, посочени в член 36, параграф 1, буква a) oт Регламент (EO) № 800/1999, за които не се прилага процедурата, посочена в член 26 от посочения регламент или в Регламент (ЕИО) № 565/80.

3.   За прилагането на член 18, параграф 2, буква б), изнасящите държави-членки нямат право да се възползват от член 4, параграф 2 oт Регламент (EO) № 2238/93.

ГЛАВА V

УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДОКЛАДИ ЗА ИВЪРШЕН АНАЛИЗ ПРИ ВНОС НА ВИНО, ГРОЗДОВ СОК И МЪСТ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 20

Изисквани документи

Удостоверението и докладът за извършен анализ, посочени съответно в член 68, параграф 1, буква a),i) и ii) от Регламент (EO) № 1493/1999, представляват един документ, в който:

a)

частта „удостоверение“ се изготвя от орган на третата страна, от която произхождат продуктите;

б)

частта „доклад за извършен анализ“ се изготвя от официална лаборатория, призната от третата страна, от която произхождат продуктите.

Член 21

Съдържание на доклада за извършен анализ

Докладът за извършен анализ включва следната информация:

а)

в случаите на вина и гроздова мъст в процес на ферментация:

общото алкохолно съдържание,

действителното алкохолно съдържание;

б)

в случаите на гроздова мъст и гроздов сок, плътността;

в)

в случаите на вина, гроздова мъст и гроздов сок:

общия сух екстракт,

общата киселинност,

съдържанието на летлива киселина,

съдържанието на лимонена киселина,

общото съдържание на серен диоксид,

наличието на сортове, получени чрез интерспецифично кръстосване (директни производителски кръстосвания) или други сортове, които не принадлежат към вида Vitis vinifera).

Член 22

Освобождаване

1.   Не се изисква представянето на удостоверение или доклад за извършен анализ за продукти, произхождащи и идващи от трети страни в етикетирани съдове от не повече от пет литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, когато общото транспортирано количество, съставено или не от отделни партиди, не надхвърля 100 литра.

2.   Освен това не се изисква представянето на удостоверение или доклад за извършен анализ за:

а)

количества продукти, които не надвишават 30 литра на пътуващо лице, съдържащи се в личния багаж на пътници по смисъла на член 45 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета (25);

б)

количества вино, които не надвишават 30 литра, изпратени в пратки от едно лице на друго по смисъла на член 29 от Регламент (ЕИО) № 918/83;

в)

вино и гроздов сок в етикетирани съдове от не повече от пет литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, произхождащи и идващи от трети страни, чийто годишен внос в Общността е по-малък от 1 000 хектолитра. Тези страни за изброени в приложение VI към настоящия регламент;

г)

вино и гроздов сок, представляващи част от вещите на лица, които сменят местоживеенето си;

д)

вино и гроздов сок за търговски изложения, както последните са определени в съответните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 918/83, при условие че въпросните продукти са в етикетирани съдове с обем не повече от два литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба;

е)

количества вино, гроздова мъст и гроздов сок, внесени за целите на научни и технически експерименти, в рамките на един хектолитър;

ж)

вина и гроздов сок, внесени като част от разрешеното количество свободни от мито стоки за дипломатически, консулски или подобни учреждения;

з)

вина и гроздов сок, държани на борда на международни транспортни средства като хранителни запаси.

3.   Случаят на освобождаване, посочен в параграф 1, не може да се кумулира със случаите на освобождаване, посочени в параграф 2.

Член 23

Изключване

Настоящата глава не се отнася за ликьорните вина Boberg, придружени от сертификат за наименование за произход.

Раздел 2

Изисквания и подробни правила за съставянето и използването на удостоверението и доклада за извършен анализ при вноса на вино, гроздов сок и гроздова мъст

Член 24

Документ V I 1

1.   Удостоверението и докладът за извършен анализ за всяка партида, предназначена за внасяне в Общността, се изготвят на един и същи документ V I 1. „Партида“ означава количеството от един и същи продукт, изпращано от един и същи изпращач до един и същи получател.

Документът се съставя върху формуляр V I 1, съответстващ на показания в приложение VII образец и отговарящ на техническите изисквания, описани в приложение VIII. Той се подписва от служител на официален орган и от служител на призната лаборатория, както е посочено в член 29.

2.   В случаите, когато въпросният продукт не е предназначен за пряка консумация от човека, не е необходимо попълването на частта „доклад за извършен анализ“ от формуляра V I 1.

В случаите, когато виното се съдържа в етикетирани съдове с капацитет, по-малък от 60 литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, и при условие че виното произхожда от страна, фигурираща в приложение IX и предоставила специални гаранции, приети от Общността, частта „доклад за извършен анализ“ във формуляра V I 1 се попълва само по отношение на:

действителното алкохолно съдържание,

общата киселинност,

общото съдържание на серен диоксид.

Член 25

Описание на документите

1.   Формулярите V I 1 се състоят от напечатан или попълнен на ръка оригинал и едновременно представено копие, в този ред. Формулярите V I 2 се състоят от оригинал и две копия, в този ред. Формулярът V I 2 е извлечение, изготвено в съответствие с образеца, посочен в приложение Х, съдържащо данните от документ V I 1 или друго извлечение V I 2 и подпечатано от митническо бюро на Общността.

Както оригиналът, така и копието придружават продукта. Формулярите V I 1и V I 2 следва да бъдат попълнени или печатно, или на ръка, или чрез еквивалентно техническо средство, признато от официален орган. Попълнените на ръка формуляри се попълват с мастило и с печатни букви. Не се допускат изтриване или писане върху вече написаното. Всякакви поправки се извършват чрез задраскване на неправилните данни и, където е уместно, чрез добавяне на изискваните такива. Всяка промяна, извършена по този начин, трябва да бъде одобрена от своя автор и подпечатана, според случая, от официален орган, лабораторията или митническите органи.

2.   Документите V I 1 и извлеченията V I 2 имат сериен номер, за документи V I 1 определен от официалния орган, чийто служител подписва удостоверението, а за извлечения V I 2 от митническото бюро, което го подпечатва в съответствие с член 28, параграфи 2 и 3.

Член 26

Опростена процедура

1.   Документите V I 1, изготвени от винопроизводителите в третите страни, изброени в приложение IX и които са дали специални гаранции, приети от Общността, се считат за удостоверения или доклади за извършен анализ, изготвени от органите или лабораториите, включени в посочения в член 29 списък, при условие че производителите са получили индивидуално одобрение от компетентните органи на тези трети страни и подлежат на проверки от тези органи.

2.   Одобрените производители, посочени в параграф 1, използват формуляра V I 1, като в клетка 10 попълват името и адреса на официалния орган на третата страна, който е предоставил одобрението. Производителите попълват формуляра, като записват допълнително:

в клетка 1, своите имена и адреси, както и регистрационните си номера в третите страни, изброени в приложение IX,

в клетка 11, най-малкото данните, посочени в член 24, параграф 2.

Те се подписват в отделеното в клетки 10 и 11 място, след като зачеркнат думите „име и длъжност на служителя“.

Не се изискват нито печатите, нито наименованието и адреса на лабораторията.

Член 27

Дерогации

1.   Прилагането на член 24, параграф 2 и на член 26 може да бъде спряно, ако се установи, че продуктите, за които се отнасят тези мерки, са били подложени на фалшификация, която вероятно може да доведе до риск за здравето на потребителите, или на енологични практики, които не са разрешени в Общността.

2.   Член 24, параграф 2 и член 26 се прилагат до влизането в сила на споразумението, постигнато в резултат от преговорите със Съединените американски щати за сключване на споразумение относно търговията с вино, но не по-късно от 31 декември 2003 г.

Член 28

Употреба

1.   Оригиналът и копието на документите V I 1 или извлеченията V I 2 се предават на компетентните органи на държавата-членка, в която са изпълнени митническите формалности, изисквани за пускането на партидата в свободно обращение, след изпълнението на тези формалности.

Когато е необходимо, органите заверят гърба на документ V I 1 или извлечението V I 2. Те връщат оригинала на съответното лице и съхраняват копието в продължение на поне пет години.

2.   Когато дадена партида се реекспедира изцяло след пускането ѝ в свободно обращение, новият изпращач предоставя на митническите органи, контролиращи партидата, документ V I 1 или извлечението V I 2, отнасящи се до партидата, както и попълнен впоследствие формуляр V I 2, когато е подходящо.

Органите потвърждават, че вписаните в документ V I 1 данни съответстват на данните, вписани във формуляр V I 2, или че вписаните в извлечението V I 2 данни съответстват на данните, вписани във формуляр V I 2, попълнен впоследствие, след което подпечатват последния, който става еквивалентен на извлечението V I 2, и заверяват документа или съответно предишното извлечение. Те връщат извлечението и оригинала на документ V I 1 или предишното извлечение V I 2 на новия изпращач и съхраняват копието на документа или предишното извлечение в продължение на поне пет години.

Не е необходимо обаче попълването на формуляр V I 2, когато дадена партида продукт се реекспортира за трета страна.

3.   Когато дадена партида се разделя преди да влезе в свободно обращение, съответното лице предоставя оригинала и копието на документ V I 1 или извлечението V I 2, отнасящи се до партидата, която следва да се раздели, на митническите органи, контролиращи партидата, заедно с формуляр V I 2 и две копия, попълнени впоследствие за всяка нова партида.

Органите потвърждават, че вписаните в документ V I 1 или извлечение V I 2 данни съответстват на данните, вписани във формуляр V I 2, попълнен впоследствие за всяка нова партида, след което подпечатват последния, който става еквивалентен на извлечението V I 2, и заверяват по съответния начин гърба на документ V I 1 или извлечението V I 2, на който то се основава. Те връщат извлечението V I 2 заедно с документ V I 1 или предварително попълненото извлечение V I 2 на съответното лице и съхраняват копие на всеки от тези документи в продължение на поне пет години.

Член 29

Списък на компетентните органи

1.   Комисията съставя и актуализира списъци с наименованията и адресите на органите и лабораториите, както и на винопроизводителите, упълномощени да изготвят документ V I 1, въз основа на съобщенията от компетентните органи от трети страни. Тя публикува тези списъци в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности.

2.   Съобщенията от компетентните органи на трети страни, предвидени в параграф 1, съдържат:

a)

наименованията и адресите на официалните органи и лабораториите, одобрени или определени с цел изготвяне на документи V I 1;

б)

имената, адресите и официалните регистрационни номера на винопроизводителите, упълномощени да изготвят документи V I 1.

Списъците включват само органите и лабораториите, предвидени в буква а) от първа алинея, които са били упълномощени от компетентните органи на съответната трета страна да предоставят на Комисията и на държавите-членки, при поискване, всякаква информация, необходима за оценяване на фигуриращите в документа данни.

3.   Списъците се актуализират, по-специално за да се отбележат промените на адресите и/или наименованията на органите и лабораториите.

Член 30

Непряк внос

В случаите, когато се изнася вино от трета страна, на чиято територия то е било приготвено (по-нататък наричана „страна на произход“) в друга трета страна (по-нататък наричана „изнасяща страна“), от която след това се изнася за Общността, компетентните органи на изнасящата страна могат да изготвят документ V I 1 за въпросното вино въз основа на документ V I 1 или еквивалентен документ, изготвен от компетентните органи на страната на произход, без да се налага да провеждат допълнителен анализ на виното, ако то:

а)

вече е бутилирано и етикетирано в страната на произход и остава такова; или

б)

се изнася в наливно състояние от страната на произход и се бутилира и етикетира в изнасящата страна без допълнителна преработка.

Компетентните органи на изнасящата страна удостоверяват на документ V I 1, че за въпросното вино се отнася алинея първа, и че то отговаря на условията, определени в нея.

Член 31

Спазване на енологичните практики

1.   При спазване на член 45 и член 46, параграф 1, букви a), б) и в) от Регламент (EO) № 1493/1999 и на разпоредбите, приети за тяхното прилагане, продуктите с произход от трети страни могат да бъдат предлагани или доставяни за пряка консумация от човека, само ако са били произведени, в случаите на посочените в приложение V, точки В, Г и Д от Регламент (EO) № 1493/1999 енологични практики, в съответствие с границите, определени за лозарската зона на Общността, чиито природни условия за производство са еквивалентни на тези в производствения район, от който произхождат.

Оценката на еквивалентността на условията за производство се извършва въз основа на предложения от страна на компетентните органи на съответната трета страна в съответствие с процедурата, предвидена в член 75 от Регламент (EO) № 1493/1999.

2.   Когато компетентните органи в една държава-членка предполагат, че даден продукт с произход от трета страна не съответства на параграф 1, те незабавно уведомяват за това Комисията.

Член 32

Специални правила за определени вина

1.   В случаите на ликьорни вина и вина, подсилени за дестилация, документите V I 1 се признават за валидни, само ако посоченият в член 29 орган е вписал следното в клетка 15:

„удостоверява се, че алкохолът, добавен към това вино, е от винен произход“.

Това вписване се придружава от следните данни:

а)

пълното наименование и адреса на издаващия орган;

б)

подпис на служител на органа;

в)

печат на органа.

2.   За вината, отговарящи на критериите за тарифно намаление в Общността, документите V I 1 могат да служат като сертификат, свидетелстващ за наименованието за произход, за който важат такива правила, ако органът в вписал следното в клетка 15:

„удостоверява се, че виното, предмет на настоящия документ, е произведено в… лозарски район и е получило наименованието за произход, посочено в клетка 6, в съответствие с правилата на страната на произход“.

Това вписване се придружава от данните, предвидени във втора алинея на параграф 1.

ГЛАВА VI

АНАЛИТИЧНИ ДЕРОГАЦИИ ЗА НЯКОИ ВНОСНИ ВИНА

Член 33

1.   Следните вина могат да бъдат внасяни в Общността за директна консумация от човека:

a)

вина с произход от Унгария с общо алкохолно съдържание, по-голямо от 15 % vol, необогатени, обозначени:

i)

с думите „Tokaji Aszu“ или „Tokaji Aszu-eszencia“ или „Tokaji Eszencia“ или „Tokaji Szamorodni“; или

ii)

с термина „Kueloenleges Minoségue bor“ (вино от висше качество), допълнен от географско указание и с едно от следните означения:

késöl szüretelésü bor,

„válogatott szüretelésü bor“,

„töppedt szölöböl készült bor“,

„aszubor“;

б)

вина с произход от Швейцария, подобни на качествени вина, произведени в определен район, които задължително имат географско указание, имат обща киселинност под формата на винена киселина, по-малка от 4,5, но по-голяма от 3 грама на литър, и поне в 85 % са добити от грозде от един или повече от следните сортове лози:

Chasselas,

Müller-Thurgau,

Sylvaner,

Pinot noir,

Merlot;

в)

вина с произход от Румъния с общо алкохолно съдържание, по-голямо от 15 % vol, необогатени, обозначени с „VSOC“ или „Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate“ и с едно от следните географски указания:

Cernavoda,

Cotnari,

Medgidia,

Murfatlar,

Nazarcea,

Pietroasa.

2.   За целите на параграф 1, букви a), б) и в), органът на страната на произход, упълномощен да изготви документ V I 1, посочен в настоящия регламент, вписваследното в клетка 15 на документа:

„С настоящето се удостоверява, че това вино отговаря на условията, определени в член 68, параграф 1, буква б), i), ii) от Регламент (EO) № 1493/1999 и в Регламент (EO) № 883/2001“.

Органът удостоверява автентичността на това твърдение, като слага своя печат.

ГЛАВА VII

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА НЯКОИ ПРОДУКТИ ОТ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Член 34

Определения

В приложение XI са представени определенията на следните продукти от лозаро-винарския сектор, произхождащи от трети страни и спадащи към кодове по КН 2009 и 2004:

a)

прясна гроздова мъст в процес на ферментация, забавена от добавката на алкохол;

б)

концентрирана гроздова мъст;

в)

ректифицирана концентрирана гроздова мъст;

г)

ликьорно вино;

д)

пенливо вино;

е)

пенливо газирано вино;

ж)

искрящо вино;

з)

искрящо газирано вино;

и)

вино от презряло грозде.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35

Отмяна

С настоящето се отменят Регламенти (ЕИО) № 3388/81, (ЕИО) № 3389/81, (ЕИО) № 3590/85, и (EO) № 1685/95 и (EO) № 1281/1999.

Член 36

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 февруари 2001 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 април 2001 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 328, 23.12.2000 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 341, 28.11.1981 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 328, 22.12.1999 г., стр. 60.

(5)  ОВ L 341, 28.11.1981 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 284, 28.11.1995 г., стр. 6.

(7)  ОВ L 343, 20.12.1985 г., стр. 20.

(8)  ОВ L 135, 8.5.1998 г., стр. 4.

(9)  ОВ L 161, 12.7.1995 г., стр. 2.

(10)  ОВ L 289, 16.11.2000 г., стр. 21.

(11)  ОВ L 153, 19.6.1999 г., стр. 38.

(12)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 272, 3.10.1990 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

(16)  ОВ L 14, 18.1.2001 г., стр. 22.

(17)  ОВ L 200, 10.8.1993 г., стр. 10.

(18)  ОВ L 188, 21.7.1999 г., стр. 33.

(19)  ОВ L 62, 7.3.1980 г., стр. 5.

(20)  ОВ L 199, 22.7.1983 г., стр. 12.

(21)  ОВ L 337, 31.12.1993 г., стр. 94 и 178.

(22)  ОВ L 185, 25.7.2000 г., стр. 24.

(23)  ОВ L 102, 12.4.2001 г., стр. 33.

(24)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(25)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Категории продукти, посочени в член 8, параграф 1

код

категория

2009 60 11 9100

2009 60 19 9100

2009 60 51 9100

2009 60 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3

2204 21 79 9100

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1

2204 21 80 9100

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2

2204 21 79 9200

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1

2204 21 80 9200

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2

2204 21 83 9100

2204 29 83 9100

6.1

2204 21 84 9100

2204 29 84 9100

6.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Групи продукти, посочени в член 8, параграф 2

Код от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановяванията при износ

Група

2009 60 11 9100

2009 60 19 9100

2009 60 51 9100

2009 60 71 9100

A

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

B

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

C

2204 21 79 9100

2204 21 79 9200

2204 21 79 9910

2204 21 83 9100

D

2204 21 80 9100

2204 21 80 9200

2204 21 84 9100

E

2204 29 62 9100

2204 29 62 9200

2204 29 62 9910

2204 29 64 9100

2204 29 64 9200

2204 29 64 9910

2204 29 65 9100

2204 29 65 9200

2204 29 65 9910

2204 29 83 9100

F

2204 29 71 9100

2204 29 71 9200

2204 29 72 9100

2204 29 72 9200

2204 29 75 9100

2204 29 75 9200

2204 29 84 9100

G

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

H

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

I

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

J

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

K


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на държавите по зони на местоназначение, както е предвидено в член 9, параграф 6

Зона 1:   Африка

Ангола, Бенин, Ботсуана, Британска територия в Индийския океан, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо Верде, Централноафриканска република, Чад, Коморски острови, Конго (Бразавил), Кот д'Ивоар, Джибути, Египет, Екваториална Гвинея, Еритрея, Етиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Либия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мавриций, Майота, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Св. Елена, Сао Томе и Принсипе, Сенегал, Сейшелски острови, Сиера Леоне, Сомалия, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве

Зона 2:   Азия и Австралазия

Афганистан, Американска Океания, Австралийска Океания, Бахрейн, Бангладеш, Бутан, Брунеи, Камбоджа, Китай, Федерални Щати на Микронезия, Фиджи, Френска Полинезия, Хонг Конг, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Япония, Йордания, Кирибати, Кувейт, Лаос, Ливан, Макао, Малайзия, Малдивски острови, Маршалски острови, Монголия, Мианмар, Науру, Непал, Нова Каледония, Нова Зеландия, Новозеландска Океания, Северна Корея, Северни Мариански острови, Оман, Пакистан, Папуа Нова Гвинея, Филипини, Питкерн, Катар, Самоа, Саудитска Арабия, Сингапур, Южна Корея, Шри Ланка, Сирия, Тайван, Тайланд, Тонга, Тувалу, Обединени арабски емирства, Вануату, Виетнам, Уолис и Футуна, Западен бряг и ивицата Газа, Йемен.

Зона 3:   Източна Европа и държавите от Общността на независимите държави

Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Чешка република, Естония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, Узбекистан.

Зона 4:   Западна Европа

Андора, Сеута и Мелила, Гибралтар, Ферьорски острови, Исландия, Лихтенщайн, Малта, Норвегия, Сан Марино, Ватикана.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Уведомления, посочени в член 12, параграф 4

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на държавите, посочени в член 22

Канада

Иран

Ливан

Китайска народна република

Тайван

Индия

Боливия

Република Сан Марино


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Документ V I 1, посочен в член 24, параграф 1

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Технически правила за документите V I 1 и V1 2,, посочени в членове 24 и 25

A.   Печатане на формулярите

1.   Размерите на формулярите са приблизително 210 × 297 мм.

2.   Използва се бяла хартия за писане с тегло не по-малко от 40 г./м2.

3.   Всеки формуляр носи името и адреса или търговската марка на печатницата.

4.   Формулярите се печатат на един от официалните езици на Общността; в случаите на V I 2, езикът се определя от компетентните власти в държавата-членка, където формулярите ще се подпечатват.

Б.   Попълване на формулярите

1.   Формулярите се попълват на езика, на който са отпечатани.

2.   Всеки формуляр носи сериен номер, определен:

за формулярите V I 1, от официалния орган, подписващ частта „Сертификат“,

за формулярите V I 2, от митническата служба, която ги подпечатва.

3.   Описанието на продукта в поле 6 на формуляр V I 1 и поле 5 на извлечение V I 2 се попълва в съответствие с член 32 от Регламент (ЕИО) № 2392/89.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Списък на държавите съгласно член 24, параграф 2 и член 26

Австралия

Съединени американски щати


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Формуляр V I 2 съгласно член 25, параграф 1

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Определения, съгласно член 34

По смисъла на разпоредбите на настоящия регламент, по отношение на вноса:

a)

„прясна гроздова мъст в процес на ферментация, забавена от добавката на алкохол“ означава продукт, който:

има действително алкохолно съдържание 12 % vol или повече, но по-малко от 15 % vol, и

е получен посредством добавяне на продукт, добит от дестилацията на вино, към неферментирала гроздова мъст с естествено алкохолно съдържание не по-малко от 8,5 % vol и получена само от винени сортове грозде, разрешени в третата страна на произход;

б)

„концентрирана гроздова мъст“ означава некарамелизирана гроздова мъст, която:

е получена посредством частична дехидратация на гроздова мъст, извършена по всеки метод, разрешен от третата страна на произход и незабранен от правилата на Общността, освен чрез директно нагряване, по такъв начин, че стойността, указана от рефрактометър, използван съгласно описания в приложение XVIII към Регламент (EO) № 1622/2000 метод при температура 20 °C, е не по-малка от 50,9 %

е получена само и единствено от такива сортове винено грозде, които са разрешени в третата страна на произход, и

е получена от гроздова мъст с поне минималното естествено алкохолно съдържание, определено от третата страна на произход за производството на вино, предназначено за пряка човешка консумация; това алкохолно съдържание не може да бъде по-малко от 8,5 % vol.

Разрешава се действително алкохолно съдържание на концентрираната гроздова мъст, не по-голямо от 1 % vol;

в)

„ректифицирана концентрирана гроздова мъст“ означава течният некарамелизиран продукт, който:

i)

е получен посредством частична дехидратация на гроздова мъст, извършена по всеки метод, разрешен от третата страна на произход и не забранен от правилата на Общността, освен чрез директно нагряване, по такъв начин, че стойността, указана от рефрактометър, използван съгласно описания в приложение XVIII към Регламент (EO) № 1622/2000 метод при температура 20 °C, е не по-малка от 61,7 %;

ii)

е преминал през преработка, разрешена от третата страна на произход и незабранен от правилата на Общността, за обезкисляване (деасидификация) и за елиминиране на съставки, освен захар;

iii)

притежава следните характеристики:

pH, не по-високо от 5 при 25° Brix,

оптична плътност при 425 nm за дебелина от 1 cm, не по-голяма от 0,100 за гроздова мъст, концентрирана при 25° Brix,

съдържание на захароза, недоловимо посредством метод за анализ, който предстои да бъде определен,

показател на Folin-Ciocalteau, не по-висок от 6 при 25° Brix,

титруваема киселинност, не по-висока от 15 милиеквивалента на килограм общи захари,

съдържание на серен двуокис, не по-високо от 25 милиграма на килограм общи захари,

общо съдържание на катиони, не по-голямо от 8 милиеквивалента на килограм общи захари,

проводимост при 25° Brix и 20 °C, не по-голяма от 120 микро-Сименса на сантиметър,

съдържание на хидроксиметилфурфурал от не повече от 25 милиграма на килограм общо захари,

наличие на мезоинозитол;

iv)

е получен само от сортове винено грозде, разрешени в третата страна на произход, и

v)

е получен от гроздова мъст с поне минималното естествено алкохолно съдържание, определено от третата страна на произход за производството на вино, предназначено за пряка човешка консумация; това алкохолно съдържание не може да бъде по-малко от 8,5 % vol.

Разрешава се действително алкохолно съдържание на концентрираната ректифицирана гроздова мъст, не по-голямо от 1 % vol;

г)

„Ликьорно вино“ означава продукт, който:

притежава действително алкохолно съдържание, не по-малко от 15 % vol и не по-голямо от 22 % vol и общо алкохолно съдържание, не по-малко от 17,5 % vol, и

е получен от гроздова мъст в процес на ферментация, или вино, или комбинация от тези продукти, които трябва да произлизат от винени сортове, разрешени от третата страна на произход за производството на ликьорно вино, и да имат първоначално естествено алкохолно съдържание, не по-малко от 12 % vol, както и чрез добавяне:

i)

самостоятелно или в комбинация, на неутрален алкохол от винен произход, включително на алкохол, произведен посредством дестилиране на сушено грозде, с действително алкохолно съдържание, не по-малко от 96 % vol, както и на вино или дестилат от сушено грозде с действително алкохолно съдържание, не по-малко от 52 % vol и не по-голямо от 86 % vol,

ii)

заедно с един или повече от следните продукти, където е уместно:

концентрирана гроздова мъст,

комбинация на един от продуктите, споменати в i), с гроздова мъст или гроздова мъст в процес на ферментация.

Някои качествени ликьорни вина обаче, чиито условия за производство за признати за равностойни на тези за качествените вина, произведени в определен район, и които фигурират в списък, който предстои да бъде приет, могат:

да имат общо алкохолно съдържание, по-малко от 17,5 % vol, но не по-малко 15 % vol, ако това е предвидено изрично от законодателството на третата страна на произход, приложимо преди 1 януари 1985 г.,

да се произвеждат от гроздова мъст с естествено алкохолно съдържание, по-малко от 12 % vol, но не по-малко 10,5 % vol;

д)

„пенливо вино“ означава продукт, който:

притежава действително алкохолно съдържание, не по-малко от 8,5 % vol,

е получен от първата или втората алкохолна ферментация на прясно грозде, гроздова мъст или вино, и

при отваряне на контейнера изпуска въглероден двуокис, получен изцяло от ферментацията, и се отличава с прекомерно налягане поради разтворения въглероден двуокис, не по-малко от 3 бара, когато се съхранява в затворени контейнери при температура 20 °C;

е)

„пенливо газирано вино“ означава продукт, който:

притежава действително алкохолно съдържание, не по-малко от 8,5 % vol,

се получава от вино,

при отваряне на контейнера изпуска въглероден двуокис, получен изцяло или частично посредством добавянето на този газ, и

се отличава с прекомерно налягане поради разтворения въглероден двуокис, не по-малко от 3 бара, когато се съхранява в затворени контейнери при температура 20 °C;

ж)

„искрящо вино“ означава продукт, който:

притежава действително алкохолно съдържание, не по-малко от 8,5 % vol,

се отличава с прекомерно налягане поради разтворения ендогенен въглероден двуокис, не по-малко от 1 бар и не по-голямо от 2,5 бара, когато се съхранява в затворени контейнери при температура 20 °C;

з)

„искрящо газирано вино“ означава продукт, който:

притежава действително алкохолно съдържание, не по-малко от 8,5 % vol,

се отличава с прекомерно налягане поради разтворения въглероден двуокис, добавен изцяло или частично, не по-малко от 1 бар и не по-голямо от 2,5 бара, когато се съхранява в затворени контейнери при температура 20 °C;

и)

„Вино от презряло грозде“ означава продукт, който:

притежава естествено алкохолно съдържание, по-голямо от 15 % vol,

притежава общо алкохолно съдържание, не по-малко от 16 % vol и действително алкохолно съдържание, не по-малко от 12 % vol,

е произведено в третата страна по произход от грозде от сортове винено грозде, разрешени в третата страна по произход и отглеждани в нея,

е отлежало, където това условие приложимо.