02/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

117


32001R0082


L 020/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 82/2001 НА СЪВЕТА

от 5 декември 2000 година

относно определянето на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество в търговията между митническата територия на Общността и Сеута и Мелила

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Испания и Португалия, и по-специално протокол № 2 към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С влизането в сила на Регламент (ЕИО) № 1135/88 на Съвета от 7 март 1988 г. относно определянето на понятието „стоки с произход“ и методите на административно сътрудничество в търговията между митническата територия на Общността, Сеута и Мелила и Канарските острови (1), правилата за произход, приложими съгласно отделните споразумения за свободна търговия, подписани от Общността, претърпяха значителни промени. В някои отношения промените са по-благоприятни от тези, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 1135/88, по-конкретно по отношение на изискванията за документацията.

(2)

Гореспоменатите споразумения, регулиращи търговията между Общността и нейните търговски партньори, съдържат специални правила за произход по отношение на Сеута и Мелила. Тези разпоредби трябва да се прилагат в търговията между митническата територия на Общността и Сеута и Мелила.

(3)

Регламент (ЕИО) № 1911/91 на Съвета от 26 юни 1991 г. относно прилагането на разпоредбите на общностното право по отношение на Канарските острови (2) включват тези острови в митническата територия на Общността. Поради това вече не се налага разработването на специални правила за произход за тази територия.

(4)

Регламент (ЕИО) № 1135/88 трябва да бъде преработен с цел постигане на по-голяма яснота,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

   „производство“ означава всякакъв вид обработка или преработка, включително монтаж или специфични операции;

б)

   „материал“ означава всяка съставна част, суровина, компонент или част и т.н., която се използва при производството на продукта;

в)

   „продукт“ означава полученият продукт, дори ако той ще се използва по-нататък в друга производствена операция;

г)

   „стоки“ означава както материалите, така и продуктите;

д)

   „митническа стойност“ означава стойността, определена съгласно Споразумението за прилагане на член VII от Общото споразумение за митата и търговията (Споразумение на СТО за митническата стойност) от 1994 г.;

е)

   „цена на производител“ означава цената, платена за продукта на производителя в Общността или Сеута и Мелила, в чиито предприятия е извършена последната обработка или преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали, като се приспаднат вътрешните данъци, които са или могат да бъдат възстановени при износа на получения продукт;

ж)

   „стойност на материалите“ означава митническата стойност към датата на вноса на използваните материали без произход, използвани или — ако това е неизвестно и не може да бъде установено — първата удостоверима цена, платена за материалите в Общността или в Сеута и Мелила;

з)

   „стойност на материалите с произход“ означава стойността на тези материали, така както е определена в буква ж), която се прилага mutatis mutandis;

и)

   „добавена стойност“ означава цената на производител на продуктите, намалена с митническата стойност на всеки използван материал, който произхожда от страните, посочени в членове 3 и 4, или, когато митническата стойност не е известна или не може да бъде установена — първата удостоверима цена, платена за материалите в Общността или в Сеута и Мелила;

й)

   „глави“ и „позиции“ означава главите и позициите (четиризначни кодове), използвани в номенклатурата, съставляваща Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана по-долу „Хармонизирана система“ или „ХС“;

к)

   „пратка“ означава продукти, които или се изпращат едновременно от един износител до един получател, или са под покритието на един-единствен транспортен документ, обхващащ техния превоз от износителя до получателя или при липса на такъв документ, се придружават от една-единствена фактура;

л)

   „територии“ включва териториалните води.

Изразът „класиран“ се отнася за класирането на продукт или материал в конкретна позиция.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „СТОКИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

1.   За целите на прилагането на споразуменията, регулиращи търговията между митническата територия на Общността, наричана по-долу „Общността“, и Сеута и Мелила, следните продукти се считат за продукти с произход от Общността:

а)

продукти, получени изцяло в Общността по смисъла на член 5;

б)

продукти, получени в Общността, включващи материали, които не са изцяло получени в нея, при условие че тези материали са претърпяли достатъчна обработка или преработка в Общността по смисъла на член 6;

в)

стоки с произход от Европейското икономическо пространство (ЕИП) по смисъла на Протокол № 4 към Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2.   За целите на изпълнение на договореностите, регулиращи търговията между Общността и Сеута и Мелила, следните продукти се считат за продукти с произход от Сеута и Мелила:

а)

продукти, изцяло получени в Сеута и Мелила по смисъла на член 5;

б)

продукти, получени в Сеута и Мелила, включващи материали, които не са изцяло получени там, при условие че тези материали са претърпяли достатъчна обработка или преработка в Сеута и Мелила по смисъла на член 6.

Член 3

Кумулация в Общността

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1, продуктите се считат за продукти с произход от Общността, ако са получени там чрез използване на материали с произход от Общността, Сеута и Мелила или в която и да е страна, с която Общността е подписала реципрочно споразумение, чийто протокол относно правилата на произход съдържа специални разпоредби за Сеута и Мелила, при условие че обработките или преработките, извършени в Общността, надхвърлят тези, посочени в член 7. Не е необходимо такива материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка.

2.   Когато обработките или преработките, извършени в Общността, не надхвърлят операциите, посочени в член 7, полученият продукт се счита за продукт с произход от Общността, само ако добавената му стойност е по-висока от стойността на използваните материали с произход от едната или другата страна, посочени в алинея 1. В противен случай полученият продукт се счита за продукт с произход от страната, в която материалите, използвани за производството на продуктите в Общността, имат най-висока стойност.

3.   Продуктите с произход от една от страните, посочени в параграф 1, които не са претърпели никакви обработки или преработки в Общността, запазват своя произход при износ за една от тези страни.

4.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности (серия С) списъка на страните и датата, от която може да се прилага кумулацията в Общността.

Член 4

Кумулация в Сеута и Мелила

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2, се счита, че дадени продукти са с произход от Сеута и Мелила, Общността или която и да е друга страна, с която Общността е сключила реципрочно споразумение, чийто протокол относно правилата за произход съдържа специални разпоредби за Сеута и Мелила, при условие че обработките или преработките, извършени в Сеута и Мелила, надхвърлят посочените в член 7. Не е необходимо такива материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка.

2.   Когато обработките или преработките, извършени в Сеута и Мелила, не надхвърлят операциите, посочени в член 7, полученият продукт се счита за продукт с произход от Сеута и Мелила, само ако добавената му стойност е по-висока от стойността на използваните материали с произход от едната или другата страна, посочени в параграф 1. В противен случай полученият продукт се счита за продукт с произход от страната, в която материалите, използвани за производството на продуктите в Сеута и Мелила, имат най-висока стойност.

3.   Продуктите с произход от една от страните, посочени в параграф 1, които не са претърпели никаква обработка или преработка в Сеута и Мелила, запазват своя произход при износ за една от тези страни.

4.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности (серия С) списъка на страните и датата, от която може да се прилага кумулацията в Сеута и Мелила.

Член 5

Изцяло получени продукти

1.   Посочените по-долу продукти се считат за продукти, получени изцяло в Общността или в Сеута и Мелила:

а)

минерални продукти, извлечени от почвата или морското дъно;

б)

растителни продукти, отглеждани там;

в)

живи животни, родени и отгледани там;

г)

продукти от живите животни, отгледани там;

д)

продукти, получени чрез лов и риболов там;

е)

продукти на морски риболов и други продукти, получени от морето извън териториалните води на Общността или на Сеута и Мелила, с техни кораби;

ж)

продукти, произведени на борда на техните преработващи кораби изключително на база на продуктите, посочени в буква е);

з)

употребявани стоки, събрани там единствено за извличане на суровини, включително употребявани автомобилни гуми, годни единствено за рециклиране или за използване като отпадъци;

и)

отпадъци и скрап, получен в резултат на промишлени дейности, извършвани там;

й)

продукти, извлечени от морското дъно или от морски подпочвени пластове, намиращи се извън техните териториални води, при условие че те притежават изключителни права за работа на морското дъно или в морските подпочвени пластове;

к)

стоки, произведени там изключително от продуктите, посочени в букви от а) до й).

2.   За целите на параграф 1,букви е) и ж), понятието „техни кораби“ и „техни кораби-заводи“ на Общността и на Сеута и Мелила се считат само кораби и кораби-заводи:

а)

ако са регистрирани или вписани в държава-членка, а по отношение на Сеута и Мелила — регистрирани в корабните регистри на компетентния местен орган (Registros de Matricula de Buques de la respectiva Capitania Maritima);

б)

ако плават под флага на държава-членка;

в)

ако най-малко 50 % от активите им са собственост на граждани на държави-членки или на дружество, чието седалище се намира в една от тези държави, чийто управител или управители, председател на съвета на директорите или на надзорния съвет и мнозинството от членовете на тези съвети са граждани на държави-членки; ако в тези дружества — по-конкретно при персонални дружества и дружества с ограничена отговорност — най-малко половината от капитала е собственост на тези държави или на публичноправни организации, или на граждани на тези държави;

г)

ако капитанът и офицерите са граждани на държава-членка; и

д)

ако най-малко 50 % от членовете на екипажа са граждани на държава-членка.

Член 6

Достатъчно обработени или преработени продукти

1.   За целите на член 2 продуктите, които не са получени изцяло там, се считат за достатъчно обработени или преработени, ако са изпълнени условията, посочени в списъка, даден в приложение Б.

Тези условия показват за всички продукти, които са посочени в Протокол № 2 към Договора за присъединяване на Испания и Португалия, обработките или преработките, които трябва да бъдат извършени върху използваните в производството материали без произход и се отнасят единствено за тези материали. Оттук следва изводът, че ако даден продукт, който е добил произход, чрез изпълнение на условията, посочени в списъка, се използва за производството на друг продукт, то условията по отношение на продукта, от който той е част, не се отнасят за него; в случая не се взимат под внимание продуктите без произход, които са използвани в неговото производство.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, материалите без произход, които съгласно условията, посочени в списъка, даден в приложение Б по отношение на даден продукт, не трябва да се използват в производството на този продукт, могат въпреки това да се използват, при условие че:

а)

общата им стойност не надвишава 10 % от цената на производител за продукта,

б)

нито един от процентите, посочени в списъка на максималните стойности на материалите без произход, не се превишава в резултат на прилагането на настоящия параграф.

Настоящият параграф не се отнася за продукти, включени в глави от 50 до 63 от Хармонизираната система.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат при спазване на разпоредбите на член 7.

Член 7

Недостатъчни обработки или преработки

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, посочените по-долу операции се считат за недостатъчни, за да придадат на продукта произход, независимо от това, дали са изпълнени изискванията на член 6:

а)

операции, които имат за цел да гарантират запазването на продуктите в добро състояние по време на превоза и на складирането (вентилация, разстилане, сушене, охлаждане, поставяне в сол, серен диоксид или в друг разтвор, премахване на повредени части и други подобни операции);

б)

прости операции, състоящи се в чистене на прах, пресяване, отсяване, сортиране, класифициране, подбиране (включително подбиране на комплекти от стоки), миене, боядисване, нарязване;

в)

i)

промяна в опаковката и разделяне и събиране на опаковки;

ii)

просто поставяне в бутилки, флакони, торби, кутии, прикрепване върху карти или дъски и т.н., както и всякакви други прости действия, отнасящи се до опаковането на продуктите;

г)

поставяне на марка, етикет и други отличителни знаци върху продуктите или опаковката;

д)

просто смесване на продуктите, независимо от това, дали са от един и същ вид или не, когато един или повече компоненти на тези смеси не отговарят на условията, съдържащи се в настоящото приложение, което би позволило тези продукти да се считат за продукти с произход от Общността или от Сеута и Мелила;

е)

прост монтаж на части с цел получаване на готов продукт;

ж)

комбиниране на две или повече дейности, посочени в букви от а) до е);

з)

клане на животни.

2.   Всички операции, извършвани в Общността или в Сеута и Мелила по отношение на даден продукт, се разглеждат заедно, когато се определя дали обработките или преработките, извършени по отношение на този продукт, трябва да се считат за недостатъчни по смисъла на параграф 1.

Член 8

Единица за оценка

1.   Единицата за оценка при прилагане на разпоредбите на настоящия регламент е конкретният продукт, който се счита за основна единица при определяне на класирането съгласно номенклатурата на Хармонизираната система.

От горното следва, че:

а)

ако даден продукт, който се състои от група или набор от предмети, се класира съгласно изискванията на Хармонизираната система към една-единствена позиция, като цяло този продукт представлява единицата за оценка;

б)

когато дадена пратка се състои от определен брой идентични продукти, класирани в една и съща позиция на Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се разглежда поотделно, когато се прилагат разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Когато, по силата на Общо правило № 5 на Хармонизираната система, опаковката се включва заедно с продукта за целите на класификацията, тя се включва и с цел определяне на произхода.

Член 9

Принадлежности, резервни части и инструменти

Принадлежностите, резервните части и инструментите, които се изпращат заедно с даден прибор, апаратура, машина или моторно превозно средство и са част от обичайното оборудване и се включват в цената или не се фактурират отделно, се считат за едно цяло заедно с въпросния прибор, апаратура, машина и моторно превозно средство.

Член 10

Комплекти

Комплектите, съгласно определението в Общо правило № 3 на Хармонизираната система, се считат за комплекти с произход, когато всички съставни компоненти са с произход. Въпреки това, когато даден комплект се състои както от продукти с произход, така и от продукти без произход, този комплект като цяло се счита за комплект с произход, при условие че стойността на продуктите без произход не надвишава 15 % от цената на производител за комплекта.

Член 11

Неутрални елементи

За да се определи дали даден продукт е продукт с произход, не е необходимо да се определя произходът на следните елементи, които може да са били използвани при неговото производство:

а)

енергия и гориво;

б)

инсталации и съоръжения;

в)

машини и инструменти;

г)

стоки, които не спадат и не са предназначени да спадат към крайния състав на продукта.

ГЛАВА III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 12

Принцип за териториалност

1.   С изключение на разпоредбите, съдържащи се в член 2, параграф 1, буква в) и членове 3 и 4, условията за придобиване на статут на произход, изложени в глава II, трябва да бъдат изпълнени по всяко време и без прекъсване в Общността и в Сеута и Мелила.

2.   С изключение на разпоредбите, съдържащи се в член 3 и 4, в случаите, когато стоките с произход, изнесени от Общността или от Сеута и Мелила за друга страна, се връщат, те трябва да се считат за стоки без произход, освен ако може да бъде доказано пред митническите органи, че:

а)

върнатите стоки са същите, както и стоките, които са изнесени;

б)

стоките не са претърпели никаква операция, освен такава, каквато е необходима за запазването им в добро състояние по време на престоя им в другата страна или по време на превоза.

Член 13

Директен транспорт

1.   Преференциалният режим, който е предвиден от настоящия регламент, се отнася само за продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент и които се превозват пряко между Общността и Сеута и Мелила или през територията на други страни, посочени в членове 3 и 4.

Въпреки това, продуктите, съставляващи една-единствена пратка, могат да се транспортират през други територии и, ако се наложи, чрез претоварване или временно складиране в тези територии, при условие че те са под надзора на митническите органи на страната на транзитното преминаване или на съхранението на склад и че не са предмет на операции, различни от разтоварване, товарене или всякакви операции, които имат за цел да ги запазят в добро състояние.

Продукти с произход могат да бъдат транспортирани по тръбопровод, минаващ през териториите на други страни, освен тези, посочени в първа алинея.

2.   Доказателства за това, че са изпълнени условията, посочени в параграф 1, се предоставят на компетентните митнически органи в Общността и в Сеута и Мелила посредством:

а)

единен документ за превоз, който се отнася за транзитното преминаване през страната на транзита; или

б)

сертификат, издаден от митническите органи от страната на транзитното преминаване:

i)

което съдържа точно описание на стоките;

ii)

което посочва датите на разтоварване/товарене на продуктите и, при възможност, данни за плавателните съдове или за другите транспортни средства; и

iii)

което удостоверява условията, при които продуктите са пребивавали в страната на транзит; или

в)

в отсъствие на такъв документ, всякакви други удостоверяващи документи.

Член 14

Изложби

1.   Продуктите с произход, които се изпращат като експонати в страна, различна от страните, посочени в членове 3 и 4, и които след изложбата се продават и внасят в Общността и в Сеута и Мелила, се ползват при вноса от разпоредбите на Протокол № 2 към Акта за присъединяване на Испания и Португалия, при условие че пред митническите органи бъде доказано следното:

а)

че даден износител е изпратил тези продукти от Общността или от Сеута и Мелила в страната, в която е организирана изложбата, и ги е изложил там;

б)

че продуктите са продадени или прехвърлени по друг начин от този износител на лице в Общността или в Сеута и Мелила;

в)

че продуктите са изпратени по време на изложбата и незабавно след закриването й в състоянието, в което са изпратени на изложбата; и

г)

че от момента, в който продуктите са били изпратени за изложбата, те не са били използвани с каквато и да е друга цел, освен за целите на изложбата.

2.   Издава се или се съставя доказателство за произход съгласно разпоредбите на глава V и се предава на компетентните митнически органи в Общността или в Сеута и Мелила по обичайния начин. Името и адресът на изложбата трябва да бъдат посочени в документа. Когато това е необходимо, може да се поиска и допълнителна писмена информация относно естеството на продуктите и условията, при които са били изложени.

3.   Параграф 1 се отнася за всякаква търговска, промишлена, селскостопанска и занаятчийска изложба, панаир или друг вид обществено представление или изложение, което не се организира с частна цел, в магазини или търговски помещения с цел продажба на чуждестранни продукти, по време на което продуктите се намират под митнически контрол.

ГЛАВА IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

Член 15

Забрана за възстановяване на или освобождаване от мита

1.   Материалите без произход, използвани за производството на продукти с произход от Общността, от Сеута и Мелила или от някоя друга страна, посочена в членове 3 и 4, за които е издадено или съставено доказателство за произход съгласно разпоредбите на глава V, не са предмет на възстановяване на или освобождаване от мита под каквато и да е форма в Общността или в Сеута и Мелила.

Продуктите, посочени в глава 3 или в позиция 1604 и 1605 на Хармонизираната система, които са с произход от Общността по смисъла на настоящия регламент и съгласно разпоредбите на член 2, параграф 1, буква в), за които е издадено или съставено доказателство за произход съгласно разпоредбите на глава V, не са предмет на възстановяване на или освобождаване от мита под каквато и да е форма в Общността.

2.   Забраната, съдържаща се в параграф 1, се отнася за всяко споразумение за частично или пълно възстановяване, опрощаване или неплащане на мита или такси с равностоен ефект, които са в сила в Общността или в Сеута и Мелила по отношение на материали, използвани в производството или за продуктите, посочени в параграф 1, втора алинея, когато се полага подобно възстановяване, опрощаване или неплащане, в случай че продуктите, получени от тези материали, се изнасят или не са предназначени за вътрешна употреба.

3.   Износителят на продуктите, за които има доказателство за произход, трябва да може по всяко време и при поискване от митническите органи да представи съответните документи, доказващи, че не е получено възстановяване по отношение на материалите без произход, използвани в производството на дадените продукти, и че всички мита и такси с еквивалентен ефект, отнасящи се за тези материали, са действително платени.

4.   Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 се отнасят също за опаковките по смисъла на член 8, параграф 2, на аксесоарите, резервните части и инструментите по смисъла на член 9 и на продуктите в комплекти по смисъла на член 10, когато тези артикули са без произход.

5.   Разпоредбите на параграфи от 1 до 4 не изключват прилагането на система за възстановяванията при износ за селскостопанските продукти, приложими при износ.

ГЛАВА V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 16

Общи изисквания

1.   Продукти с произход от Общността при внос в Сеута и Мелила, както и продукти с произход от Сеута и Мелила при внос в Общността, се ползват от разпоредбите на Протокол № 2 към Акта за присъединяване на Испания и Португалия при представяне на един от посочените по-долу два документа:

а)

сертификат за движение на стоките EUR.1, чийто образец е даден в приложение В, или:

б)

в случаите, посочени в член 21, параграф 1 — декларация с текст, посочен в приложение Г, дадена от износителя върху фактура, известие за доставка или друг търговски документ, в който въпросните продукти са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани (наричана по-долу „декларация върху фактурата“).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 в случаите, посочени в член 26, продукти с произход по смисъла на настоящия регламент се ползват от режима, без да е необходимо да се представя нито един от документите, посочени в параграф 1.

Член 17

Процедура за издаване на сертификат за движение на стоките EUR.1

1.   Сертификатът за движение на стоките EUR.1 се издава от компетентните митнически органи в Общността и в Сеута и Мелила в отговор на писмена молба, подадена от износителя или от негов упълномощен представител, на отговорност на износителя.

2.   За тази цел износителят или упълномощен от него представител попълват както сертификата за движение на стоките EUR.1, така и молбата (образци и на двата документа са дадени в приложение В). Формулярите се попълват на един от официалните езици на Общността. Ако се попълват на ръка, трябва да се пише с мастило и с главни букви. Описанието на продуктите се вписва в клетката, запазена за тази цел, без да се оставят празни редове. Когато клетката не е изцяло попълнена, трябва да се тегли хоризонтална черта под последния ред, съдържащ описание на стоките, а празното пространство да се зачеркне от край до край с „х“.

3.   Износител, който подава молба за издаване на сертификат за движение на стоките EUR.1, трябва да може по всяко време да представи, при искане на компетентните митнически органи на Общността или на Сеута и Мелила — там, откъдето се издава сертификатът за движение на стоките EUR.1 — всички необходими документи, доказващи произхода на дадените продукти, както и дали са изпълнени останалите изисквания на настоящия регламент.

4.   Сертификатът за движение на стоките EUR.1 се издава от компетентните митнически органи на Общността или на Сеута и Мелила, ако дадените продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от Общността, от Сеута и Мелила или от някоя от другите страни, посочени в членове 3 и 4, и ако изпълняват останалите изисквания на настоящия регламент.

5.   Митническите органи, издаващи сертификата EUR.1, предприемат всички необходими стъпки, за да проверят произхода на продуктите и изпълнението на останалите изисквания по силата на настоящия регламент. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателствени материали и да извършват проверка на сметките на износителя, както и всякакви други проверки, ако е необходимо.

Митническите органи, които имат пълномощия да издават сертификат за движение на стоките EUR.1, трябва да се уверят, че формулярите, посочени в параграф 2, са надлежно попълнени. По-конкретно, те проверяват дали мястото, заделено за описание на продуктите, е попълнено по такъв начин, който изключва всякаква възможност за прибавяне в списъка с цел измама.

6.   Датата на издаване на сертификата за движение на стоките EUR.1 трябва да бъде посочена в клетка 11 на сертификата.

7.   Сертификатът за движение на стоките EUR.1 се издава от митническите органи и се предоставя на износителя веднага след осъществяването или гарантирането на действителния износ.

Член 18

Сертификат за движение на стоките EUR.1, издаден впоследствие

1.   Чрез дерогация от член 17, параграф 7, по изключение може да се издаде сертификат за движение на стоките EUR.1 след износа на продуктите, за които се отнася, в следните случаи:

а)

ако сертификатът не е бил издаден по време на износа поради грешки или механически пропуски или при специални обстоятелства; или

б)

ако пред митническите органи бъде доказано, че е издаден сертификат за движение на стоките EUR.1, но че той не е бил приет при вноса по технически причини.

2.   За целите на изпълнението на параграф 1, износителят трябва да посочи в молбата си мястото и датата на износа на продуктите, за които се отнася сертификатът за движение на стоките EUR.1 и да изложи причините за подаване на молбата.

3.   Митническите органи могат да издадат сертификат за движение на стоките EUR.1 впоследствие само след като се уверят, че информацията, подадена в молбата на износителя, отговаря на информацията в съответните документи.

4.   Сертификатите за движение на стоките EUR.1, издадени впоследствие, трябва да бъдат заверени с един от посочените по-долу изрази:

„EXPEDIDO A POSTERIORI“,

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“,

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“,

„EKΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“,

„ISSUED RETROSPECTIVELY“,

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“,

„RILASCIATO A POSTERIORI“,

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“,

„EMITIDO A POSTERIORI“,

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“,

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“.

5.   Заверката, посочена в параграф 4, се вписва в клетка „Забележки“ на сертификата за движение на стоките EUR.1.

Член 19

Издаване на дубликат на сертификат за движение на стоките EUR.1

1.   В случай на кражба, загуба или унищожаване на сертификат за движение на стоките EUR.1, износителят може да поиска от митническия орган, издал сертификата, да му бъде издаден дубликат въз основа на документите за износ, които са предадени на митническия орган.

2.   Издаденият дубликат трябва да бъде заверен с една от посочените по-долу думи:

„DUPLICADO“,

„DUPLIKAT“,

„DUPLIKAT“,

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“,

„DUPLICATE“,

„DUPLICATA“,

„DUPLICATO“,

„DUPLICAAT“,

„SEGUNDA VIA“,

„KAKSOISKAPPALE“,

„DUPLIKAT“.

3.   Заверката, посочена в параграф 2, се вписва в клетка „Забележки“ на сертификата за движение на стоките EUR.1.

4.   Дубликатът, който трябва да носи датата на издаване на оригиналния сертификат за движение на стоките EUR.1, влиза в сила от тази дата.

Член 20

Издаване на сертификат за движение на стоките EUR.1 на базата на предварително издадено или съставено доказателство за произход

Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническото учреждение в Общността или в Сеута и Мелила, е възможно оригиналното доказателство за произход да бъде заменено от един или повече сертификати EUR.1 с цел изпращане на всички или някои от тези продукти на друго място в Общността или в Сеута и Мелила. Заместващите сертификати за движение EUR.1 трябва да бъдат издадени от митническото учреждение, под чийто контрол се намират продуктите.

Член 21

Условия за съставяне на декларация върху фактурата

1.   Декларацията върху фактурата по силата на член 16, параграф 1, буква б), може да бъда съставена:

а)

от одобрен износител по смисъла на член 22; или

б)

от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6 000 EUR.

2.   Декларацията върху фактурата може да бъде съставена, ако всички въпросни продукти могат да се считат за продукти с произход от Общността, от Сеута и Мелила или от която и да е от страните, посочени в членове 3 и 4 и ако отговарят на останалите изисквания на настоящия регламент.

3.   Износителят, който съставя декларация върху фактурата, трябва да може по всяко време и при поискване от страна на митническите органи на страната износител да предостави всички необходими документи, които доказват произхода на съответните продукти, както и това, че са изпълнени останалите изисквания на настоящия регламент.

4.   Декларацията върху фактурата може да бъде съставена от износителя чрез написване на декларацията на пишеща машина, поставяне на печат или отпечатване върху фактурата, върху известието за доставка или върху който и да е друг търговски документ (текстът на декларацията е даден в приложение Г), като се използва една от езиковите версии, дадени в същото приложение, съгласно разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Декларацията може също да бъде написана на ръка; в такъв случай тя трябва да бъде попълнена с мастило и с главни букви.

5.   Декларациите за фактура трябва да носят оригиналния саморъчен подпис на износителя. Въпреки това, одобреният износител по смисъла на член 22 не е длъжен да слага подписа си върху такива декларации, при условие че предостави на митническите органи на страната износител писмено уверение, че носи пълна отговорност за всяка декларация върху фактурата, която го идентифицира по начина, по който би го идентифицирала, ако беше подписана от самия него.

6.   Декларацията върху фактурата може да бъде съставена от износителя, когато продуктите, за които се отнася, се изнасят, или след износа, при условие че декларацията е представена в страната на вноса не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.

Член 22

Одобрен износител

1.   Митническите органи на държавата-членка износител могат да упълномощят който и да е износител (наричан по-долу „одобрен износител“), който често изнася продукти, които са предмет на настоящия регламент, да съставя декларации върху фактурата независимо от стойността на дадените продукти. Износител, който иска да получи това право, трябва да предостави на митническите органи всички необходими гаранции, които позволяват проверка на произхода на продуктите, както и изпълнение на останалите изисквания на настоящия регламент.

2.   Митническите органи могат да поставят всякакви условия, които те считат за необходими, за да предоставят статут на одобрен износител.

3.   Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо разрешение, който се вписва в декларацията върху фактурата.

4.   Митническите органи контролират използването на разрешението от одобрения износител.

5.   Митническите органи могат да оттеглят разрешението по всяко време. Това става, когато одобреният износител не предлага вече гаранциите, посочени в параграф 1, не отговаря на условията, посочени в параграф 2 или използва неправилно разрешението.

Член 23

Валидност на доказателството за произход

1.   Доказателството за произход е валидно за период от четири месеца от датата на издаване в страната на износа и през този период трябва да бъде предадено на митническите органи на страната вносител.

2.   Доказателствата за произход, които се предават на митническите органи на страната вносител след крайната дата за предаване, посочена в параграф 1, могат да бъдат приети с цел получаване на преференциален режим, при условие че пропускането на срока за представяне на тези документи преди крайния срок се дължи на извънредни обстоятелства.

В останалите случаи на закъснение при изпращане на документите, митническите органи на страната вносител могат да приемат доказателствата за произход при условие че продуктите са представени преди посочената крайна дата.

Член 24

Представяне на доказателство за произход

Доказателствата за произход се предават на митническите органи на страната вносител съгласно процедурите, които са в сила в тази страна. Тези органи могат да поискат превод на доказателство за произход; те могат също да поискат декларацията за вноса да бъде придружена от заявление от вносителя, удостоверяващо, че продуктите отговарят на условията, посочени в настоящия регламент.

Член 25

Внос, осъществяван чрез поредица от доставки

Когато по искане на вносителя и при условията, посочени от митническите органи на страната вносител, демонтирани или немонтирани стоки по смисъла на Общо правило 2а) от Хармонизираната система, попадащи в раздели ХVI и ХVII или позиции № 7308 и 9406 от Хармонизираната система, се внасят чрез поредица от доставки, за тези продукти на митническите органи се представя само едно доказателство за произход при вноса на първата доставка.

Член 26

Освобождаване от доказателство за произход

1.   Продукти, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица или продукти, които представляват част от личния багаж на пътници, се приемат за продукти с произход без изискване за представяне на доказателство за произход, при условие че тези продукти не се внасят с търговска цел, че за тях се декларира, че отговарят на изискванията на настоящия регламент и че няма съмнение относно верността на такава декларация. Що се отнася до продукти, които се изпращат по пощата, тази декларация може да се направи върху митническа декларация CN22/CN23 или на лист хартия, приложен към документа.

2.   Случаен внос, който се състои единствено от продукти за лична употреба на получателя, пътника или техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако от естеството и количеството на стоките е видно, че те не са предназначени за търговия.

Общата стойност на тези продукти не може да надхвърля 500 EUR за малките пратки и 1 200 EUR за стоките, които представляват част от личния пътнически багаж.

Член 27

Удостоверяващи документи

Документите, посочени в член 17, параграф 3 и член 21, параграф 3), които се използват за доказателство, че продуктите, обхванати от сертификат за движение на стоките EUR.1 или декларация върху фактура, се считат за продукти с произход от Общността, от Сеута и Мелила или от която и да е друга страна, посочена в членове 3 и 4, и отговарят на останалите изисквания на настоящия регламент, могат да съдържат, inrter alia, следното:

а)

преки доказателства за операциите, извършени от износителя или доставчика с цел получаване на дадените стоки, взети примерно от сметките му или от вътрешната отчетност;

б)

документи, доказващи произход на използваните материали, издадени или изготвени в Общността или в Сеута и Мелила, ако тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

в)

документи, доказващи обработките или преработките на материалите в Общността или в Сеута и Мелила, издадени или съставени в Общността или в Сеута и Мелила, ако тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

г)

сертификати за движение EUR.1 или декларации върху фактурите, доказващи произхода на използваните материали, издадени или съставени в Общността или в Сеута и Мелила съгласно настоящия регламент или в която и да е от страните, посочени в членове 3 и 4, в съответствие с правилата за произход, които са идентични с правилата в настоящия регламент.

Член 28

Съхраняване на доказателствата за произход и на удостоверяващите документи

1.   Износителят, който подава молба за издаване на сертификат за движение на стоките EUR.1, съхранява документите, посочени в член 17, параграф 3, в продължение най-малко на три години.

2.   Износителят, който съставя декларация върху фактурата, съхранява копие от тази декларация, както и документите, посочени в член 21, параграф 3, в продължение най-малко на три години.

3.   Митническите органи на страната износител, които издават сертификат за движение на стоките EUR.1, съхраняват молбата, посочена в член 17, параграф 2, в продължение най-малко на три години.

4.   Митническите органи на страната вносител съхраняват предадените им сертификати за движение на стоките EUR.1 и декларациите върху фактурите в продължение най-малко на три години.

Член 29

Несъответствия и формални грешки

1.   Откриването на несъществени несъответствия между данните, посочени в доказателството за произход и тези, съдържащи се в документите, представени на митническите органи във връзка с извършване на формалностите по отношение на вноса на продуктите, не води по силата на този факт до невалидност и недействителност на доказателството за произход, ако бъде надлежно установено, че този документ отговаря на описаните продукти.

2.   Очевидни формални грешки, например печатни грешки, съдържащи се в документ за доказателство за произход, не правят този документ негоден, ако грешките не са от такъв характер, че да предизвикат съмнения относно верността на данните, съдържащи се в този документ.

Член 30

Стойности, изразени в EUR

1.   Сумите в национална валута на държавата-членка износител или използвани в Сеута и Мелила, които са равностойни на еквивалента в тази национална валута на сумите, изразени в EUR, представляват еквивалентът в тази национална валута на сумите, изразени в EUR през първия работен ден на месец октомври 1999 г.; Комисията уведомява за тях държавите-членки.

2.   Когато сумите превишат съответните суми, определени от държавата-членка вносител, последната ги приема, ако продуктите са фактурирани във валутата на държавата-членка износител. Когато продуктите са фактурирани във валутата на друга държава-членка, държавата-членка вносител признава сумата, за която е уведомена от другата държава-членка.

ГЛАВА VI

МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 31

Взаимна помощ

1.   Испанските митнически органи и митническите органи на другите държави-членки си предоставят взаимно, чрез посредничеството на Европейската комисия, образци от печатите, които се използват от техните митнически учреждения за издаване на сертификати за движение на стоките EUR.1, както и адресите на митническите органи, които отговарят за проверката на тези сертификати и на декларациите върху фактурите.

2.   С цел да се гарантира правилното изпълнение на настоящия регламент, Испания и останалите държави-членки се подпомагат взаимно, посредством своите митнически администрации, по отношение на проверката на автентичността на сертификатите за движение на стоките EUR.1 и на декларациите върху фактурите, както и на верността на информацията, съдържаща се в тези документи.

Член 32

Проверка на доказателствата за произход

1.   Последващи проверки на доказателствата за произход се извършват на случаен принцип или когато митническите органи на държава-членка вносител имат основателни съмнения в автентичността на тези документи, в произхода на продуктите, за които се отнасят, или в изпълнението на останалите критерии, посочени в настоящия регламент.

2.   За целите на изпълнение на разпоредбите на параграф 1, митническите органи на държавата-членка вносител връщат сертификата за движение на стоките EUR.1 и фактурата, ако такава е предадена, декларацията върху фактурата или копия от тези документи, на митническите органи на държавата-членка износител, като посочат, където това е уместно, причините по същество или формалните причини за искането за проверка. Всички получени документи и информация, свидетелстващи за това, че предадената информация за доказателство за произход е невярна, се предават по-нататък в подкрепа на искането за последваща проверка.

3.   Последващата проверка се извършва от митническите органи на държавата-членка износител. За тази цел те имат право да предявят искане за какъвто и да е доказателствен материал и да извършват проверка на сметките на износителя или други проверки, каквито счетат за необходими.

4.   Ако митническите органи на държавата-членка вносител решат да прекратят предоставянето на преференциален режим за даден продукт в очакване на резултатите от проверката, освобождаването на продуктите се предлага на вносителя, при условие че бъдат въведени такива предпазни мерки, каквито са необходими.

5.   Митническите органи, които поискат последваща проверка, се уведомяват за резултатите от проверката във възможно най—кратък срок. Тези резултати трябва да сочат ясно дали документите са автентични и дали съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от Общността, Сеута и Мелила или която и да е от страните, посочени в членове 3 и 4, и дали отговарят на останалите изисквания на настоящия регламент.

6.   Когато съществуват основателни съмнения и ако резултатите не са получени в срок от 10 месеца от датата на поискването на последващата проверка или ако полученият отговор не съдържа достатъчна информация, с помощта на която да се определи автентичността на въпросния документ или истинския произход на продуктите, митническите органи, поискали проверката, имат право да откажат преференциалния режим, освен при изключителни обстоятелства.

Член 33

Уреждане на спорове

Ако във връзка с проверките, посочени в член 32, възникнат спорове, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, поискали проверката, и митническите органи, които отговарят за изпълнението ѝ, или ако възникне въпрос, свързан с тълкуването на настоящия регламент, тези спорове се внасят в Комитета по митническия кодекс, създаден по силата на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (3).

Уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на страната вносител се извършва съгласно законодателството на тази страна.

Член 34

Санкции

Всяко лице, което състави или предизвика съставянето на документ, който е с невярно съдържание с цел получаване на преференциален режим на продуктите, подлежи на санкциониране. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

Член 35

Свободни зони

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че продуктите, търгувани под покритието на доказателство за произход, които по време на превоза престояват в свободна зона, намираща се на тяхна територия, не се подменят с други стоки, нито са предмет на каквато и да е обработка, с изключение на обичайните процедури, които имат за цел съхраняването им в добро състояние.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато продуктите с произход от Общността или от Сеута и Мелила се внасят в свободна зона под покритието на доказателство за произход и претърпят обработка или преработка, по искане на износителя компетентните митнически органи издават нов сертификат за движение на стоките EUR.1, ако обработките или преработките са извършени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Отмяна

Отменя се Регламент (ЕИО) № 1135/88.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2000 година.

За Съвета

Председател

C. PIERRET


(1)  ОВ L 114, 2.5.1988 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕИО) № 3902/89 (ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 171, 29.06.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2674/1999 (ОВ L 326, 18.12.1999 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

УВОДНИ ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ СПИСЪКА В ПРИЛОЖЕНИЕ Б:

Забележка 1:

Списъкът съдържа условията, на които трябва да отговарят продуктите, за да се считат за достатъчно обработени или преработени по смисъла на член 6 от настоящия регламент.

Забележка 2:

2.1.   Първите две колонки от списъка съдържат описание на получения продукт. Първата колонка съдържа номера на съответната позиция или глава от Хармонизираната система, а втората колонка съдържа описанието на стоките, дадено от тази система за съответната колонка или глава. Всяко вписване в първите две колонки се подчинява на правило, посочено в колонка 3 или 4. Когато в отделни случаи вписването в първата колонка се предшества от думичката „ex“, това означава, че правилата, дадени в колонка 3 или 4, се отнасят само за част от позицията, описана в колонка 2.

2.2.   Когато няколко позиции са групирани заедно в първата колонка или е даден номер на глава, поради което описанието на продуктите във втората колонка има общ характер, съответните правила в колонка 3 или 4 се отнасят за всички продукти, които, съгласно Хармонизираната система, са класифицирани в позициите на главата или в които и да е други позиции, групирани заедно в първата колонка.

2.3.   Там, където в списъка има различни правила, отнасящи се за различни продукти от една позиция, всяко тире съдържа описанието на онази част от позицията, за която се отнасят съответните правила от колонка 3 или 4.

2.4.   Когато за дадено вписване в първите две колонки е посочено правило и в двете колонки — 3 и 4 — износителят може да избира и да приложи като алтернатива или правилото, дадено в третата колонка, или правилото в четвъртата колонка. Ако в четвъртата колонка не е дадено правило за произход, прилага се правилото, дадено в третата колонка.

Забележка 3:

Разпоредбите на член 6 от настоящия регламент по отношение на продуктите, които са получили статут на продукти с произход и които се използват при производството на други продукти, са в сила независимо от това, дали този статут е получен във фабриката, в която се произвеждат тези продукти, или в друга фабрика в Общността или в Сеута и Мелила.

Пример:

Двигател от позиция № 8407, за който правилото предвижда, че стойността на материалите без произход, които са вложени в него, не трябва да надвишава 40 % от фабричната му стойност, е произведен от „други легирани стомани, обработени грубо с коване“ от позиция № ex 7224.

Ако този кован продукт е изкован в Общността от блок без произход, той придобива статут на продукт с произход по силата на правилото, отнасящо се за позиция № ex 7224 в списъка. В такъв случай кованият продукт може да се счита за продукт с произход, когато се изчислява стойността на двигателя, независимо от това, дали е произведен в същата фабрика или в друга фабрика в Общността. По този начин стойността на блока без произход не се взима под внимание, когато се определя добавената стойност на използваните материали без произход.

3.2.   Правилото в списъка определя минималната степен на обрабатка или преработка, която се изисква и извършването на по-напреднала обработка или преработка също дава статут на произход; и обратно, извършването на по-малка обработка или преработка не придава произход. И така, ако дадено правило постановява, че на даден етап от производството може да се използва материал без произход, допуска се използването на такъв материал на по-ранен етап от производството, но на по-късен етап от производството не се допуска използване на такъв материал.

3.3.   Без да се накърнява забележка 3.2, където правилото постановява, че могат да се използват „материали от всяка позиция“, материалите от позицията на продукта също могат да се използват, при условие че са спазени специфичните ограничения, които също се съдържат в правилото. Въпреки това, изразът „производство от материали от всяка позиция, включително на други материали от позиция № …“ означава, че могат да се използват само материали, класирани в същата позиция, към която спада продуктът, но с описание, различно от описанието на продукта, дадено във втората колонка.

Когато дадено правило в списъка определя, че един продукт може да бъде произведен от повече от един материал, това означава, че може да се използва повече от един материал. Това не означава, че трябва да се използват всички възможни материали.

Пример:

Правилото за тъкани от позиция № 5208 до позиция № 5212 постановява, че могат да се използват естествени влакна, както и, между другото, химически материали. Това не означава, че трябва непременно да се използват и двата вида материали; може да се използва единият от двата или и двата.

Когато правило в списъка постановява, че даден продукт трябва да бъде направен от определен материал, това условие очевидно не изключва използването на други материали, които поради своето естество не отговарят на изискванията на правилото (Виж също забележка 6.2 по-долу във връзка с текстилните изделия).

Пример:

Правилото за готовите храни от позиция № 1904, което изрично изключва използването на житни растения и на техни производни, не забранява употребата на минерални соли, химикали и други добавки, които не са произведени на базата на житните растения.

От друга страна, това не се отнася за продукти, които – въпреки че не могат да бъдат произведени от конкретните материали, посочени в списъка – могат да бъдат произведени от материал от същото естество на по-ранен етап на производството.

Пример:

Когато става дума за облекла от ех глава 62, произведени от нетъкани материали, то ако за тази група изделия бъде разрешено използването само на прежди без произход, няма да бъде възможно да се започне от нетъкани текстилни платна, въпреки че нетъканите платна не могат по принцип да се произвеждат от прежди. В такива случаи е нормално началният материал да бъде на етапа преди преждата, т.е. на етап влакна.

3.6.   Когато, съгласно правилото в списъка, се дават две процентни ставки за максималната стойност на материалите без произход, които могат да бъдат използвани, то тези проценти не трябва да се събират. С други думи, максималната стойност на всички използвани материали без произход не трябва никога да превишава по-високия процент. Нещо повече: не трябва да се превишават отделните проценти за конкретните материали, за които се отнасят.

Забележка 4:

4.1.   Терминът „естествени влакна“ се използва в този списък по отношение на влакна, които не са изкуствени или синтетични. Той е ограничен на етапите до преденето, включително отпадъци, и ако не е посочено друго, включва влакната, които са кардирани, пенирани или обработени по друг начин, но не са предени.

4.2.   Терминът „естествени влакна“ включва косми от опашки и гриви от позиция № 0503, коприна от позиция № 5002 и 5003, както и вълнени влакна и фини или груби животински косми от позиции от № 5101 до 5105, памучни влакна от позиции от № 5201 до 5203, както и други растителни влакна от позиции от № 5301 до 5305.

4.3.   Термините „текстилна маса“, „химически материали“ и „материали за производство на хартия“ се използват в списъка, за да опишат материалите, които не са класифицирани в глави от 50 до 63 и които могат да бъдат използвани за производството на изкуствени, синтетични и хартиени влакна или прежди.

4.4.   Терминът „щапелни влакна“ се използва в списъка по отношение на синтетични или изкуствени нишки, щапелни влакна или отпадъци, вписани под позиции от № 5501 до 5507.

Забележка 5:

5.1.   Там, където за даден продукт от списъка има позоваване на тази забележка, условията, посочени в колонка 3, не се отнасят за основни текстилни материали, използвани в производството на дадения продукт, които, взети заедно, представляват 10 % или по-малко от общото тегло на всички използвани текстилни материали. (Виж също забележка 5.3. и 5.4. по-долу.)

Независимо от това толерансът, посочен в забележка 5.1., може да се прилага само по отношение на смесени материали, които са произведени от два или повече основни текстилни материала.

Следва списък на основните текстилни материали:

коприна,

вълна,

груби животински косми,

фини животински косми,

косми от опашки и гриви,

памук,

материали за производство на хартия и хартия,

лен,

коноп,

юта и други текстилни и ликови влакна,

сизал и други текстилни влакна от рода „Agave“,

кокосово влакно, абака, рами и други растителни текстилни влакна,

синтетични нишки,

изкуствени нишки,

релси-проводници на електрически ток,

синтетични щапелни влакна от полипропилен,

синтетични щапелни влакна от полиестер,

синтетични щапелни влакна от полиамид,

синтетични щапелни влакна от полиакрилнитрил,

синтетични щапелни влакна от полиимид,

синтетични щапелни влакна от политетрафлуороетилен,

синтетични щапелни влакна от полифенилсулфид,

синтетични щапелни влакна от поливинилхлорид,

други синтетични щапелни влакна,

изкуствени щапелни влакна от вискоза,

други изкуствени щапелни влакна,

прежди от полиуретан, сегментирани с гъвкави влакна от полиетер, обвити или не,

прежди от полиуретан, сегментирани с гъвкави влакна от полиестер, обвити или не,

продукти от позиция № 5605 (метализирани прежди), съдържащи лента, съставена от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасово влакно, покрита или не с алуминиев прах, с ширина, не по-голяма от 5 mm, обвита с прозрачно или цветно лепило, обхваната от два слоя от пластмаса,

други продукти от позиция № 5605.

Пример:

Прежда от позиция № 5205, направена от памучни влакна от позиция № 5203 и синтетични щапелни влакна от позиция № 5506, е смесена прежда. Затова синтетичните щапелни влакна без произход, които не отговарят на правилата за произход (които изискват производство с използване на химически материали или текстилна маса) могат да се използват, ако теглото им не надвишава 10 % от теглото на преждата.

Пример:

Тъкани от камгарна вълна от позиция № 5112, изработени от прежди от камгарна вълна от позиция № 5107 и от прежди от синтетични щапелни влакна от позиция № 5509, са смесени тъкани. Затова синтетичните прежди, които не отговарят на правилата за произход (които изискват производство с използване на химически материали или текстилна маса), както и преждите от камгарна вълна, които не отговарят на правилата за произход (които изискват производство от естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене), или комбинация от двата вида, може да се използва при условие че общото им тегло не надвишава 10 % от теглото на тъканта.

Пример:

Тъфтинг изделие от позиция № 5802, изработено от памучни прежди от позиция № 5205 и памучна тъкан от позиция № 5210, е смесен продукт, ако памучната тъкан е също смесена тъкан, изработена от прежди, класифицирани в две отделни позиции или ако използваните памучни прежди са смесени.

Пример:

Ако даденото тъфтинг изделие е изработено от памучни прежди от позиция № 5205 и от синтетична тъкан от позиция № 5407, очевидно е, че използваните прежди са два различни вида текстилни материала и че, следователно, тъфтинг изделието е също смесен продукт.

5.3.   В случаите, когато става дума за продукти, съдържащи „прежди от полиуретан, сегментирани с гъвкави влакна от полиетер, обвити или не“, толерансът в случая е 20 % за тези прежди.

5.4.   В случаите, когато става дума за продукти, съдържащи „лента, съставена от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасово влакно, покрита или не с алуминиев прах, с ширина, не по-голяма от 5 mm, обвита с прозрачно или цветно лепило, обхваната от два слоя от пластмаса“, този толеранс е 30 % по отношение на лентата.

Забележка 6:

6.1.   Навсякъде, където в този списък има препратка към настоящата забележка, могат да се използват текстилни материали (с изключение на хастари и междинна подплата), които не отговарят на правилото, дадено в колонка 3 от списъка за съответния готов продукт, при условие че те се класират в позиция, различна от тази на продукта, и че тяхната стойност не превишава 8 % от фабричната цена на продукта.

Без да се накърнява забележка 6.3., материалите, които не се класират в глави от 50 до 63, могат да се използват свободно в производството на текстилни продукти, независимо от това, дали съдържат или не текстилни изделия.

Пример:

Ако някое правило в настоящия списък предвижда, че по отношение на конкретно изделие от текстил (например панталон) трябва да се използва прежда, това не пречи да се използват метални изделия, например копчета, защото копчетата не са класифицирани под глави от 50 до 63. По същата причина не пречи да се използват ципове, въпреки че обикновено циповете съдържат и текстил.

6.3.   Когато е посочено правило за процентно съдържание, при изчисляване на стойността на материалите, които не са класирани в глави от 50 до 53, трябва да се вземе под внимание стойността на включените в продукта материали без произход.

Забележка 7:

7.1.   За целите на позиции № ex 2707, от 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, „специфичните процеси“ са, както следва:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране (1);

в)

крекиране;

г)

реформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

преработка, която включва следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина, или с олеум, или със серен анхидрид; неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване c помощта на активна (естествена) глина, с активирана глина, с активен въглен или с боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

и)

изомеризация.

7.2.   За целите на позиции № 2710 и № от 2711 до 2712„специфични процеси“ са, както следва:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране (1);

в)

крекиране;

г)

реформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

преработка, която включва следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина, или с олеум, или със серен анхидрид; неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване с помощта на активирана глина, с активен въглен или с боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

ий)

изомеризация;

к)

по отношение само на тежките горива от позиция № ex 2710, десулфуризация с помощта на водород, която води до намаляване на съдържанието на сяра в обработваните продукти най-малко с 85 % (по метода ASTМ D 1266-59 T);

л)

по отношение само на продуктите от позиция № 2710, депарафинизация по начин, различен от обикновеното филтруване;

м)

по отношение само на тежките горива от позиция № ex 2710, обработка с водород, различна от десулфуризацията, при която водородът представлява активен елемент в химическа реакция, осъществена при налягане, по-високо от 20 bar и при температура, по-висока от 250 °С, с помощта на катализатор. Обаче довършителната обработка с водород на смазочните масла от позиция № ex 2710 (например хидроочистка или обезцветяване), целяща подобряване на цвета или на стабилността, не представлява специфичен процес;

н)

по отношение само на течните горива от позиция № ex 2710, атмосферна дестилация, при условие че тези продукти дестилират по-малко от 30 обемни %, включително загубите, при 300 °С, по метода ASTМ D 1266-59 T;

о)

по отношение само на тежките масла, различни от дизелово гориво и течни горива от позиция № ex 2710, обработка чрез електрически ток с висока честота.

7.3.   За целите на позиции № ex 2707, от 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, простите операции, например почистване, претакане, обезсоляване, отделяне на вода, филтриране, оцветяване, маркиране, получаване на съдържание на сяра в резултат на смесване с материали с различно съдържание на сяра, както и комбинация от тези операции, или извършването на подобни на тях операции, не придават произход.


(1)  Виж допълнителната пояснителна забележка 4 б) към глава 27 от Комбинираната номенклатура.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ОБРАБОТКИТЕ ИЛИ ПРЕРАБОТКИТЕ, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ВЪРХУ МАТЕРИАЛИТЕ БЕЗ ПРОИЗХОД, ЗА ДА МОЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА ПОЛУЧИ ПРОИЗХОД

Възможно е не всички посочени в списъка продукти да са обхванати от настоящия регламент. Затова е необходимо да се направи справка в други части на Протокол № 2 към Акта за присъединяване на Испания и Португалия.

№ на позиция по ХС

Описание на продукта

Обработки и преработки извършвани върху материали без произход, които придават произход на продукта

(1)

(2)

(3) или (4)

глава 1

Живи животни

Всички използвани животни от глава 1 трябва да бъдат изцяло получени

 

глава 2

Меса и карантии, годни за консумация

Производство, в което всички използвани материали от глави 1 и 2 трябва да бъдат изцяло получени

 

глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други морски безгръбначни

Производство, в което всички използвани материали от глава 3 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex глава 4

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали от глава 4 трябва да бъдат изцяло получени

 

0403

Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао

Производство, в което:

всички използвани материали от глава 4 трябва да бъдат изцяло получени,

всякакви използвани плодови сокове (с изключение на тези от ананас, сладък лимон или грейпфрут) от позиция № 2009 трябва да бъдат вече с произход,

стойността на всеки използван материал от глава 17 да не превишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

ex глава 5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали от глава 5 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex 0502

Приготвени четина от свине или глигани и косми от борсук

Чистене, дезинфекциране, сортиране и подреждане на четината и космите

 

глава 6

Живи растения и цветарски продукти

Производство, в което:

всички използвани материали от глава 6 трябва да бъдат изцяло получени,

стойността на всички използвани материали да не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

глава 7

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация

Производство, в което всички използвани материали от глава 7 трябва да бъдат изцяло получени

 

глава 8

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

Производство, в което:

всички използвани плодове и ядки трябва да бъдат изцяло получени,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не трябва да превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 9

Кафе, чай, мате и подправки с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали от глава 9 трябва да бъдат изцяло получени

 

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

Производство от материали от всяка позиция

 

0902

Чай, дори ароматизиран

Производство от материали от всяка позиция

 

ex 0910

Смеси от подправки

Производство от материали от всяка позиция

 

глава 10

Житни растения

Производство, в което всички използвани материали от глава 10 трябва да са изцяло получени

 

ex глава 11

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен; с изключение на:

Производство, в което всички използвани житни растения, ядливи зеленчуци, корени и грудки от позиция № 0714 или плодове трябва да бъдат изцяло получени

 

ex 1106

Брашна, грис и прахове от зеленчуци със сухи бобови чушки от позиция № 0713

Изсушаване и смилане на зеленчуци с бобови чушки от позиция № 0708

 

глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фураж

Производство, в което всички използвани материали от глава 12 трябва да бъдат изцяло получени

 

1301

Шеллак; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

Производство, в което стойността на всички използвани материали от позиция № 1301 не трябва да превишават 50 % от цената на производител за продукта

 

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, дори модифицирани, извлечени от растения:

 

 

— Лепкави и сгъстяващи материали, модифицирани, извлечени от растения

Производство от немодифицирани лепкави и сгъстяващи материали

 

— Други

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

глава 14

Материали за сплитане и други продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

Производство, в което всички използвани материали от глава 14 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex глава 15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

1501

Мазнини от свине (включително свинска мас) и мазнини от домашни птици, различни от тези от позиции № 0209 или 1503:

 

 

— Мазнини от кости или от отпадъци

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тези от позиции № 0203, 0206 или 0207 или кости от позиция № 0506

 

— Други

Производство от меса или карантии, годни за консумация от свине от позиции № 0203 или 0206, или от меса или карантии годни за консумация от домашни птици от позиция № 0207

 

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от тези от позиция № 1503:

 

 

— Мазнини от кости или от отпадъци

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тези от позиции № 0201, 0202, 0204 или 0206 или кости от позиция № 0506

 

— Други

Производство, в което всички използвани материали от глава 2 трябва да бъдат изцяло получени

 

1504

Мазнини и масла и техните фракции от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

— Твърди фракции

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 1504

 

— Други

Производство, в което всички използвани материали от глави 2 и 3 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex 1505

Рафиниран ланолин

Производство от сурова мазнина от вълна от позиция №1505

 

1506

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

— Твърди фракции

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 1506

 

— Други

Производство, в което всички използвани материали от глава 2 трябва да бъдат изцяло получени

 

1507 до 1515

Растителни масла и техните фракции:

 

 

— Соево, фъстъчено, палмово, копрово, палмистово, бабасуово, тунгово и оитисиково масла, миртов восък, японски восък, фракции от масло от жожоба и масла за техническа или индустриална употреба, различни от тези за производство на храни или за човешка консумация

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

— Твърди фракции, с изключение на тази от масло от жожоба

Производство от други материали от позиции № от 1507 до 1515

 

— Други

Производство, в което всички използвани растителни материали трябва да бъдат изцяло получени

 

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интер-естерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но не обработени по друг начин

Производство, в което:

всички използвани материали от глава 2 трябва да бъдат изцяло получени,

всички използвани растителни материали трябва да бъдат изцяло получени. Все пак материали от позиции № 1507, 1508, 1511 и 1513 могат да бъдат използвани

 

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или раститилни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция № 1516

Производство, в което:

всички използвани материали от глави 2 и 4 трябва да бъдат изцяло получени;

всички използвани растителни материали трябва да бъдат изцяло получени. Все пак, материали от позиции № 1507, 1508, 1511 и 1513 могат да бъдат използвани

 

глава 16

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Производство от животни от глава 1. Всички използвани материали от Глава 3 трябва да бъдат изцяло получени

 

ex глава 17

Захар и захарни изделия; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние ароматизирана или оцветена

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

 

 

— Химически чиста малтоза и фруктоза

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 1702

 

— Други захари в твърдо състояние, оцветени или ароматизирани

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство, в което всички използвани материали трябва да бъдат вече с произход

 

ex 1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта, ароматизирани или оцветени

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад)

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

глава 18

Какао и продукти от какао

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде; храни, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

— Малцов екстракт

Производство от житни от глава 10

 

— Други

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

1902

Тестени храни, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, кнедли, равиоли, канелони; кус-кус дори приготвен:

 

 

— Съдържащи тегловно 20 % или по-малко месо, карантии, риби, ракообразни или мекотели

Производство, в което всички използвани житни растения и техните производни (с изключение на твърдата пшеница и нейните производни) трябва да бъдат изцяло получени

 

— Съдържащи тегловно повече от 20 % месо, карантии, риби, ракообразни или мекотели

Производство, в което:

всички използвани житни растения и техните производни (с изключение на твърдата пшеница и нейните производни) трябва да бъдат изцяло получени,

всички използвани материали от глави 2 и 3 трябва да бъдат изцяло получени

 

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на картофеното нишесте от позиция № 1108

 

1904

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата), на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашното и гриса), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде

Производство:

от материали некласирани в позиция № 1806;

в което всички използвани житни растения и брашна ( с изключение на твърдата пшеница и нейните производни и царевица от вида Zea indurata) трябва да бъдат изцяло получени,  (1))

в което стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

1905

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Производство от материали от всяка позиция с изключение на тези от глава 11

 

ex глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове, ядки или други части от растения; с изключение на:

Производство, в което всички използвани плодове, ядки или зеленчуци трябва да бъдат изцяло получени

 

ex 2001

Игнами, сладки картофи и подобни части от растения, годни за консумация, съдържащи тегловно 5 % или повече нишесте и скорбяла, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 2004 и ex 2005

Картофи под формата на брашна, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин различен от този с оцет или оцетна киселина

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

2006

Зеленчуци, плодове, ядки, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп (изцедени, захаросани или кристализирани)

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

2007

Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и каши от плодове или от ядки, приготвени чрез варене с или без прибавка на захар или други подсладители

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

ex 2008

— Ядки, без прибавки на захар или алкохол

Производство, в което стойността на използваните ядки и маслодайни семена с произход от позиции № 0801, 0802 и от 1202 до 1207 превишава 60 % от цената на производител за продукта

 

— Фъстъчено масло; смеси на базата на житни растения; сърцевина от палма; царевица

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

— Други, с изключение на плодове и ядки, приготвени по начин, различен от варене във вода или на пара, без прибавка на захар, замразени

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

2009

Плодови сокове (включително шира от грозде) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 21

Разни видове хранителни продукти, с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай, мате, печена цикория и други заместители на кафето

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

използваната цикория трябва да бъде изцяло получена

 

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

 

 

— Сосове и готови сосове, комбинирани подправки

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това синапено брашно или готова горчица могат да бъдат използвани

 

— Синапено брашно и готова горчица

Производство от материали от всяка позиция

 

ex 2104

Супи и бульони и препарати за супи и бульони

Производство от материали от всяка позиция с изключение на приготвени или консервирани зеленчуци от позиции № от 2002 до 2005

 

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

цялото грозде или другите използвани материали, извлечени от грозде, трябва да са изцяло получени

 

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от позиция № 2009

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 17 не превишава 30 % от цената на производител за продукта,

всякакви използвани плодови сокове (с изключение на сокове от ананас, сладки лимони и грейпфрут) трябва да са с произход

 

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % или повече; етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

Производство:

използващо материали, некласирани в позиции № 2207 или 2208,

в което цялото грозде и другите използвани материали, извлечени от грозде трябва да са изцяло получени или целият използван материал е вече с произход, като арак може да бъде използван до 5 % обемно

 

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с обемен алкохолометричен титър под 80 %; спиртни напитки (eaux-de-vie), ликьори и други спиртни напитки

Производство:

от материали, некласирани в позиции № 2207 или 2208;

в което цялото грозде и другите използвани материали, извлечени от грозде трябва да са изцяло получени или целият използван материал е вече с произход, като арак може да бъде използван до 5 % обемно

 

ex глава 23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 2301

Китово брашно; брашна, прахове и агломерати от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

Производство, в което всички използвани материали от глави 2 и 3 трябва да са изцяло получени

 

ex 2303

Остатъци при производството на нишесте от царевица (с изключение на концентрираните течности за накисване), със съдържание на протеин, изчислено върху сухия продукт, превишаващо 40 %

Производство, в което използваната царевица трябва да е изцяло получена

 

ex 2306

Кюспета и други твърди остатъци при екстракцията на маслиново масло, съдържащи повече от 3 % маслиново масло

Производство, в което всички маслини трябва да са изцяло получени

 

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Производство, в което:

всички използвани житни растения, захар или меласи, месо или мляко трябва да са с произход;

всички използвани материали от глава 3 трябва да са изцяло получени

 

ex глава 24

Тютюн и обработени заместители на тютюна; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали от глава 24 трябва да са изцяло получени

 

2402

Пури (включително тези с отрязани краища); пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

Производство, в което най-малко 70 % тегловно от използваните необработен тютюн или отпадъци от тютюн от позиция № 2401 трябва да са с произход

 

ex 2403

Тютюн за пушене

Производство, в което най-малко 70 % тегловно от използваните необработен тютюн или отпадъци от тютюн от позиция № 2401 трябва да са с произход

 

ex глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс; вар и цимент; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 2504

Естествен графит на кристали, обогатен с въглерод, пречистен и смлян

Обогатяване с въглерод, пречистване и смилане на суровия графит на кристали

 

ex 2515

Мрамор, просто нарязан с трион или по друг начин на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма с дебелина, непревишаваща 25 сm

Рязане с трион или по друг начин на мрамора (дори и да е бил вече рязан с трион) с дебелина, превишаваща 25 сm

 

ex 2516

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, просто нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма, с дебелина, непревишаваща 25 сm

Рязане с трион или по друг начин на камъка (дори и да е бил вече рязан с трион) с дебелина, превишаваща 25 сm

 

ex 2518

Калциниран доломит

Калциниране на некалциниран доломит

 

ex 2519

Натрошен естествен магнезиев карбонат (магнезит), в херметически затворени контейнери и магнезиев оксид, дори чист, различен от електростопения или калцинирания до пълно обезводняване (фритован) магнезиев оксид

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, естественият магнезиев карбонат (магнезит) може да бъде използван

 

ex 2520

Гипсови свързващи вещества, специално приготвени за стоматологията

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 2524

Влакна от естествен азбест

Производство от азбестов концентрат

 

ex 2525

Слюда на прах

Смилане на слюда или отпадъци от слюда

 

ex 2530

Видове багрилна пръст, калцинирана или на прах

Калциниране или смилане на видовете багрилна пръст

 

глава 26

Руди, шлаки и пепели

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти, получени от тяхната дестилация; битумни продукти; минерални восъци; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 2707

Масла, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните, представляващи масла, близки до минералните масла, получени чрез дестилация на каменовъглени катрани при висока температура, дестилиращи повече от 65 % от своя обем при температура 250 °С (включително смесите от петролен спирт и бензол), използвани като гориво за двигатели или отопление

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 2709

Суров нефт от битуминозни минерали

Деструктивна дестилация от битуминозни минерали

 

2710

Нефт и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде в продукти, съдържащи тегловно 70 % или повече нефт или масла от битуминозни минерали и чийто основен компонент са тези продукти

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (3)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (3)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

2712

Вазелин, парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин, озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (3)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други отпадъци от нефт или от битуминозни минерали

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

2715

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат)

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 28

Неорганични химични продукти; органични или неорганични съединения на благородни метали, на редкоземни метали, на радиоактивни елементи или на изотопи; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 2805

„Mischmetall“

Производство чрез електролиза или термична обработка, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 2811

Серен триоксид

Производство от серен диоксид

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 2833

Алуминиев сулфат

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 2840

Натриев перборат

Производство от динатриев тетраборат пентахидрат

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 29

Органични химични продукти; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 2901

Ациклени въглеводороди за използване като гориво за двигатели или за отопление

Операции при рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2)

или

други операции, при които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 2902

Циклани и циклени (с изключение на азулени), бензен, толуол, ксилол, за използване като гориво за двигатели или за отопление

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2)

или

други операции, при които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 2905

Метални алкохолати от алкохолите от тази позиция и от етанол или глицерол

Производство от материали от всяка позиция включително други материали от позиция № 2905. Все пак металните алкохолати от тази позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от всяка позиция. Все пак стойността на всички използвани материали от позиции № 2915 и 2916 не трябва да превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 2932

— Вътрешни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от всяка позиция. Все пак стойността на всички използвани материали от позиция № 2909 не трябва да превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

— Циклени ацетали и вътрешни хемиацетали и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от всяка позиция

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

Производство от материали от всяка позиция. Все пак, стойността на всички използвани материали от позиции № 2932 и 2933 не трябва да превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

2934

Нуклеинови киселини и техните соли; други хетероциклени съединения

Производство от материали от всяка позиция. Все пак, стойността на всички използвани материали от позиции № 2932, 2933 и 2934 не трябва да превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 30

Фармацевтични продукти; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материали, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки; модифицирани имунологични продукти, дори получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти:

 

 

— Продукти, съставени от две или повече съставки, които са били смесени за терапевтични или профилактични цели или несмесени продукти за тези цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 3002. Описаните материали могат също да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

— Други:

 

 

— — Човешка кръв

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 3002. Описаните материали могат също да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

— — Животинска кръв, приготвена за терапевтични или профилактични цели

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 3002. Описаните материали могат също да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

— — Кръвни съставки различни от антисерумите, хемоглобина и серум- глобулина

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 3002. Описаните материали могат също да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

— — Хемоглобин, кръвен глобулин и серум-глобулин

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 3002. Описаните материали могат също да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

— — Други

Производство от материали от всяка позиция, включително други материали от позиция № 3002. Описаните материали могат също да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

3003 и 3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от позиции № 3002, 3005 или 3006):

 

 

— Получени от амикацин от позиция № 2941

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материали от позиции № 3003 или 3004 могат да бъдат използвани при условие че тяхната обща стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материали от позиции № 3003 или 3004 могат да бъдат използвани при условие че тяхната обща стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 31

Торове; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3105

Минерални или химически торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg, с изключение на:

натриев нитрат

калциев цианамид

калиев сулфат

калиево-магнезиев сулфат

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материали класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

eх глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3201

Танини и техните соли, естери, етери и други производни

Производство от дъбилни екстракти с растителен произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

3205

Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 на настоящата глава на базата на оцветителни лакове (4)

Производство от материалите от всяка позиция, с изключение на позиции № 3203, 3204 и 3205. Все пак материалите от позиция № 3205 могат да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни, козметични и тоалетни препарати; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ или „абсолю“: резиноиди; маслени смоли, получени чрез екстракция; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез извличане или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла

Производство от материали от всяка позиция, включително материалите от отделна „група“ (5) от настоящата позиция. Все пак, материалите от същата група могат да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 34

Сапуни, повърхностно активни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и съставки за стоматологията на базата на гипс; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3403

Смазочни препарати съдържащи тегловно по-малко от 70 % нефт или масла от битуминозни минерали

Рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2)

или

Други операции, в които всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите, класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

 

 

— На базата на парафин, нефтени восъци, восъци получени от битуминозни минерали, парафинови отпадъци или парафинови люспи

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на:

хидрогенирани масла, имащи характер на восъци от позиция № 1516,

мастни киселини, химически неопределени или промишлени мастни алкохоли, имащи характер на восъци от позиция № 3823,

материали от позиция № 3404

Все пак, тези материали могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 35

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

3505

Декстрини и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, или на декстрини или други модифицирани скорбяла или нишесте:

 

 

— Етери и естери на скорбялата или нишестето

Производство от материалите от всяка позиция, включително други материали от позиция № 3505

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

— Други

Производство от материалите от всяка позиция, с изключение на тези от позиция № 1108

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3507

Ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

глава 36

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 37

Фотографски или кинематографски продукти; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

3701

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки:

 

 

— Филми за моментално проявяване и изготвяне на цветни снимки, в опаковки

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиции различни от позиции № 3701 или 3702. Все пак материалите от позиция № 3702 могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 30 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

— Други

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиции различни от № 3701 или 3702. Все пак материалите от позиция № 3701 и 3702 могат да бъдат използвани при условие че тяхната обща стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

3702

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиции различни от позиции № 3701 или 3702

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

3704

Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, но непроявени

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиции различни от позиции № 3701 до 3704

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 38

Различни химически продукти; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3801

— Колоиден графит в маслена суспензия и полуколоиден графит; въглеродни пасти за електроди

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

— Графит под формата на паста, представляващ смес от повече от 30 % тегловно графит с минерални масла

Производство, в което стойността на всички използвани материали от позиция № 3403 не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3803

Рафинирано талово масло

Рафиниране на сурово талово масло

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3805

Терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатния метод, пречистено

Пречистване чрез дестилация или рафиниране на суров спирт от сулфатен терпентин

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3806

Естерни смоли

Производство от смолни киселини

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 3807

Дървесен катран (дървесен смолен катран)

Дестилация от дървесна смола

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3809

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3810

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или споявяне, съставени от метал и от други продукти; препарати за защитно покритие или облицовка на електроди или пръчици за заваряване

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3811

Антидетонатори, забавители на окисляване, пептизиращи присадки, средства за подобрявяне на вискозитета, антикорозионни присадки и други подобни за добавяне към минерални масла (включително към бензина) или към други течности, използвани за същите цели, както минералните масла:

 

 

— Присадки за смазочни масла, съдържащи нефт или масла от битуминозни минерали

Производство, в което стойността на всички използвани материали от позиция № 3811 не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3812

Препарати, наречени „ускорители на вулканизацията“; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3813

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3814

Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3818

Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката под формата на дискове, плочки или аналогични форми; химични съединения, легирани с оглед използването им в електрониката

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3819

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични трансмисии, които не съдържат нефт или масла от битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3820

Антифризи и препарати против заскрежаване

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3822

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител и приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в позиции № 3002 или 3006

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла от рафинация, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли:

 

 

— Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла от рафинация, съдържащи киселини

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

— Промишлени мастни алкохоли

Производство от материали от всяка позиция, включително материали от позиция № 3823

 

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или от други свързани с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

— Следните продукти от тази позиция:

— — Свързващи препарати за леярски форми или сърца , на базата на естествени смолни продукти

— — Нафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

— — Сорбитол, различен от този от позиция № 2905

— — Нефтени сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащи сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли

— — Обменители на йони

— — Абсорбиращи смеси за подобряване вакума в електронни тръби

— — Алкални железни оксиди за пречистване на газове

— — Амонячни води и суров амоняк, получени от пречистване на светилния газ

— — Сулфонафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

— — Фузелови масла и Дипелово масло

— — Смеси от соли, имащи различни аниони

— — Копиращи пасти на базата на желатин, дори върху хартиена или текстилна основа

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

— Други

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

3901 до 3915

Пластмаси в първични форми, отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси, с изключение на позиции № ex 3907 и 3912, за които правилата са изложени по-долу:

 

 

— Продукти на съполимеризация, при които един мономер съдържа тегловно повече от 99 % от съдържанието на целия полимер

Производство, в което:

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 39 не превишава 20 % от цената на производител за продукта (6)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

— Други

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 39 не превишава 20 % от цената на производител за продукта (6)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

ex 3907

— Съполимери на поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак материалите класирани в същата позиция могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта (6)

 

— Полиестер

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 39 не превишава 20 % от цената на производител за продукта и/или производство от поликарбонат от тетрабромо-(бисфенол А)

 

3912

Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми

Производство, в което стойността на всички материали, класирани в същата позиция не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

3916 до 3921

Полуготови продукти и изделия от пластмаси; с изключение на позиции № ex 3916, ex 3917, ex 3920 и ex 3921, за които правилата са изложени по-долу:

 

 

— Плоски продукти, в по-напреднала обработка от повърхностната или изрязани във форми, различни от правоъгълната (включително квадратната); други продукти в по-напреднала обработка от повърхностната

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 39 не превишава 50 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

— Други:

 

 

— — Продукти на съполимеризация, при които един мономер съдържа тегловно повече от 99 % от съдържанието на целия полимер

Производство, в което:

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали от глава 39 не превишава 20 % от цената на производител за продукта (6)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

— — Други

Производство, в което стойността на всички използвани материали от глава 39 не превишава 20 % от цената на производител за продукта (6)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

ex 3916 и ex 3917

Профили и тръби

Производство, в което:

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали от същата позиция не превишава 20 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

ex 3920

— Листове или фолио от йономери

Производство от частична сол на термопластмаси, която е съполимер на етилен и на метакрилова киселина, частично неутрализирани с метални йони, главно на цинка или на натрия

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

— Листове от регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен

Производство, в което стойността на всички материали, класирани в позицията на продукта не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

ex 3921

Фолио от метализирана пластмаса

Производство от високопрозрачно полиестерно фолио с дебелина до 23 микрона (7)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

3922 до 3926

Артикули от пластмаса

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 40

Каучук и каучукови изделия; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 4001

Ламинирани листове от суров каучук за обувки

Напластяване на листове от естествен каучук

 

4005

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти

Производство, в което стойността на всички използвани материали, с изключение на естествения каучук, не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

4012

Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти от каучук):

 

 

— Регенерирани гуми от каучук, плътни или кухи

Регенериране на употребявани гуми

 

— Други

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тези от позиции № 4011 или 4012

 

ex 4017

Изделия от втвърден каучук

Производство от втвърден каучук

 

ex глава 41

Кожи (различни от кожухарските); с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 4102

Сурови кожи от овце или агнета, обезкосмени

Премахване на вълната от овчата или агнешката кожа

 

4104 до 4107

Кожи, обезкосмени, различни от кожите от позиции № 4108 или 4109

Додъбване на предварително продъбената кожа

или

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

4109

Кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

Производство от кожи от позиции № от 4104 до 4107, при условие че тяхната стойност не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 4302

Продъбени или апретирани кожухарски кожи, съединени:

 

 

— На платна, на кръстове и подобни форми

Избелване или боядисване, в допълнение към рязането и съединяването на несъединени продъбени или апретирани кожухарски кожи

 

— Други

Производство от несъединени продъбени или апретирани кожухарски кожи

 

4303

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи

Производство от несъединени продъбени или апретирани кожухарски кожи от позиция № 4302

 

ex глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 4403

Дървен материал, грубо издялан, с квадратно напречно сечение

Производство от необработен дървен материал, дори с обелена кора или само грубо издялан

 

ex 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина над 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

 

ex 4408

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат, с дебелина, непревишаваща 6 mm, цепен и друг надлъжно нарязан дървен материал, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина, непревишаваща 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Цепене, рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

 

ex 4409

Дървен материал, профилиран по дължината на един или няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен:

 

 

— Шлифовани или клинозъбно съединени

Шлифоване или клинозъбно съединяване

 

— Пръчки и корнизи

Преработка във форма на пръчки или корнизи

 

ex 4410 до ex 4413

Пръчки и корнизи от дърво, за мебели, рамки, вътрешна украса и други подобни

Преработка във форма на пръчки или корнизи

 

ex 4415

Каси, касетки, щайги, барабани и други подобни амбалажи от дървен материал

Производство от дъски, неизрязани във форма

 

ex 4416

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части от дървен материал

Производство от разцепени дъги, само нарязани с трион по двете главни повърхности, но не допълнително обработени

 

ex 4418

— Дърводелски изделия и части за строителството от дървен материал

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, клетъчни дървесни плочи и покривни шиндри могат да бъдат използвани

 

— Пръчки и корнизи

Преработка във форма на пръчки или корнизи

 

ex 4421

Дървен материал, приготвен за кибритени клечки; дървени клечки за обувки

Производство от дървен материал от всяка позиция с изключение на профилирания от позиция № 4409

 

ex глава 45

Корк и изделия от корк; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

4503

Изделия от естествен корк

Производство от корк от позиция № 4501

 

глава 46

Тръстикови или кошничарски изделия

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

глава 47

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

ex глава 48

Хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия или от картон; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

ex 4811

Хартии и картони, разчертани, линирани или карирани

Производство от материалите за производство на хартия от глава 47

 

4816

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от включените в позиция № 4809), комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии

Производство от материалите за производство на хартия от глава 47

 

4817

Пликове, листа-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 4818

Тоалетна хартия

Производство от материалите за производство на хартия от глава 47

 

ex 4819

Кутии, торби, пликове, калъфи и други амбалажи от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 4820

Блокове от листа за писма

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 4823

Други хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, изрязани на формат

Производство от материалите за производство на хартия от глава 47

 

ex глава 49

Произведения на издателства, на пресата или на останалата графическа промишленост; ръкописни и машинописни текстове и чертежи; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

4909

Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани пожелания или лични съобщения, дори илюстровани, с или без пликове, гарнитури или апликации

Производство от материали, некласирани в позиции № 4909 или 4911

 

4910

Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листа:

 

 

— Календари от вида „вечни“ или със заменяеми блокчета, монтирани върху основа, различна от хартия или картон

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство от материали, некласирани в позиции № 4909 или 4911

 

ex глава 50

Коприна; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

ex 5003

Отпадъци от коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от нишки и накъсаните на влакна отпадъци), кардирани или пенирани

Кардиране или пениране на отпадъци от коприна

 

5004 до ex 5006

Копринени прежди и прежди от копринени отпадъци

Производство от (8):

сурова коприна или отпадъци от коприна, кардирана или пенирана или обработена по друг начин за предене,

други естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5007

Тъкани от коприна или от отпадъци от коприна:

 

 

— Съдържащи гумени конци

Производство от единични прежди (8)

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47,5 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 51

Вълна, фини и груби косми; косми и тъкани от гриви и опашки; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

5106 до 5110

Прежди от вълна, от фини или груби косми или от гриви и опашки

Производство от (8):

сурова коприна или отпадъци от коприна, кардирана или пенирана или обработена по друг начин за предене,

други естествени влакна, некардирани (нещрайхгарни), нито пенирани (нито камгарни) или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5111 до 5113

Тъкани от вълна, или от фини или груби косми или от гриви и опашки:

 

 

— Съдържащи гумени конци

Производство от единични прежди (8)

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47,5 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 52

Памук; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

5204 до 5207

Прежди и конци от памук

Производство от (8):

сурова коприна или отпадъци от коприна, кардирана или пенирана или обработена по друг начин за предене,

други естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5208 до 5212

Памучни тъкани:

 

 

— Съдържащи гумени конци

Производство от единични прежди (8)

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47,5 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

5306 до 5308

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиена прежда

Производство от (8):

сурова коприна или отпадъци от коприна, кардирана или пенирана или обработена по друг начин за предене,

други естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5309 до 5311

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиена прежда:

 

 

— Съдържащи гумени конци

Производство от единични прежди (8)

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47,5 % от цената на производител за продукта

 

5401 до 5406

Прежди, единични нишки и конци от синтетични или изкуствени нишки

Производство от (8):

сурова коприна или отпадъци от коприна, кардирана или пенирана или обработена по друг начин за предене,

други естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5407 и 5408

Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки:

 

 

— Съдържащи гумени конци

Производство от единични прежди (8)

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47,5 % от цената на производител за продукта

 

5501 до 5507

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

Производство от химически материали или предилна маса

 

5508 до 5511

Прежди и шевни конци от щапелни синтетични или изкуствени влакна

Производство от (8):

сурова коприна или отпадъци от коприна, кардирана или пенирана или обработена по друг начин за предене,

други естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5512 до 5516

Тъкани от щапелни синтетични или изкуствени влакна:

 

 

— Съдържащи гумени конци

Производство от единични прежди (8)

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47,5 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството; с изключение на:

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5602

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

 

 

— Иглонабити филцове

Производство от (8):

естествени влакна,

химически материали или предилна маса

Все пак:

полипропиленови прежди от позиция № 5402,

полипропиленови влакна от позиции № № 5503 или 5506 или

полипропиленови кабели от нишки от позиция № 5501, чиято линейна плътноствъв всички случаи на единична нишка е по-малка от 9 децитекса,

могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство от (8):

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, направени от казеин, или

химически материали или предилна маса

 

5604

Жици и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от позиции № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси:

 

 

— Жици и въжета от каучук, покрити с текстил

Производство от каучукови жици или въжета, непокрити с текстил

 

— Други

Производство от (8):

естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5605

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от позиции № 5404 или 5405, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах, или покрити с метал

Производство от (8):

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5606

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от позиции № 5404 или 5405, различни от тези от позиция № 5605 и различни от преждите от обвити косми от гриви и опашки; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“

Производство от (8):

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене,

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали:

 

 

— От иглонабити филцове

Производство от (8):

естествени влакна, или

химически материали или предилна маса

Все пак:

полипропиленови прежди от позиция № 5402,

полипропиленови щапелни влакна от позиции № 5503 или 5506,

или

полипропиленови кабели от нишки от позиция № 5501, чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка е по-малка от 9 децитекса,

могат да бъдат използвани при условие че тяхната стойност не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Тъканите от юта могат да бъдат използвани като основа

 

— От други филцове

Производство от (8):

естествени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокос или от юта,

синтетични или изкуствени прежди,

естествени влакна, или

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани , нито пенирани или обработени по друг начин за предене

Тъканите от юта могат да бъдат използвани като основа

 

ex глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии; с изключение на:

 

 

— Комбинирани с каучукови жици

Производство от единични прежди (8)

 

— Други

Производство от (8):

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса,

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47.5 % от цената на производител за продукта

 

5805

Ръчно тъкани гоблени (тип гоблени, фландерски, обюзонски, бове и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани.

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

5810

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви

Производство в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, използвани за подвързване в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

Производство от прежди

 

5902

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна:

 

 

— Съдържащи тегловно не повече от 90 % текстилни материали

Производство от прежди

 

— Други

Производство от химически материали или от предилна маса

 

5903

Импрегнирани тъкани, промазани или покрити с пластмаси или ламинирани с пластмаси, различни от тези от позиция № 5902

Производство от прежди

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47.5 % от цената на производител за продукта

 

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

Производство от прежди (8)

 

5905

Стенни облицовки от текстилни материали:

 

 

— Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук, прастмаси или други материали

Производство от прежди

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47.5 % от цената на производител за продукта

 

5906

Гумирани тъкани, различни от тези от позиция № 5902:

 

 

— Тъкани от трикотаж

Производство от (8):

естествени влакна

щапелни синтетични или изкуствени влакна, некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

 

— Други тъкани от синтетични прежди, съдържащи тегловно повече от 90 % текстилни материали

Производство от химически материали

 

— Други

Производство от прежди

 

5907

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

Производство от прежди

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), където стойността на използваната непечатана тъкан не превишава 47.5 % от цената на производител за продукта

 

5908

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани:

 

 

— Нажежаващи се чорапчета, импрегнирани

Производство от парчета, цилиндрично оплетени

 

— Други

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

5909 до 5911

Текстилни артикули от вида подходящ за промишлено приложение:

 

 

— Полиращи дискове или пръстени, различни от тези от филц от позиция № 5911

Производство от прежди или отпадъци от тъкани или парцали от позиция № 6310

 

— Тъкани, тъкàни от видовете, обикновено използвани за производство на хартия или за други технически цели, филцови или нефилцови, дори импрегнирани или промазани, тръбовидни или безконечни, с една или с няколко основи и/или вътък, или плоскотъкани с няколко основи и/или вътък, от позиция № 5911

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

следните материали:

прежди от политетрафлуороетилен (9),

прежди, многократно усукани от полиамид, промазани, импрегнирани или покрити с фенолна смола,

прежди от синтетични текстилни влакна от ароматни полиамиди, получени чрез поликондензация на m-фениленедиамин и изофталова киселина,

единична нишка от политетрафлуороетилен (9),

прежди от синтетични текстилни влакна от поли-p-фенилентерефталамид,

прежди от стъклени влакна, покрити с фенолна смола, обвити с акрилна прежда (9)

съполиестер на единична нишка от полиестер и смоли от терефталова киселина и 1,4 циклохександиметанол и изофталова киселина,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

 

— Други

Производство от (8):

прежди от кокосови влакна,

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна,некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

 

глава 60

Трикотажни платове

Производство от (8):

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна,некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

 

глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени:

 

 

— Получени чрез зашиване или съединяване по друг начин на две или повече парчета от трикотажна тъкан, които са били или изрязани във форма или получени направо във форма

Производство от прежди (8)  (10)

 

— Други

Производство от (8):

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна,некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

 

ex глава 62

Облекла и допълнения за облекла, различни от трикотажните или плетените; с изключение на:

Производство от прежди (8)  (10)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 и ex 6211

Облекла и допълнения за облекла, бродирани, за жени, момичета или бебета

Производство от прежди (10)

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че

стойността на използваните небродирани тъкани не превишава 40 % от цената на прозводител за продукта (10)

 

ex 6210 и ex 6216

Пожароустойчива екипировка от тъкани, покрити с фолио от алуминизиран полиестер

Производство от прежди (10)

или

Производство от непокрити тъкани, при условие че стойността на използваните непокрити тъкани не превишава 40 % от цената на производител за продукта (10)

 

6213 и 6214

Носни кърпи, джобни кърпички,шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули:

 

 

— Бродирани

Производство от неизбелени единични прежди (8)  (10)

или

Производство от небродирани тъкани при условие че стойността на използваните небродирани тъкани не превишава 40 % от цената на производител за продукта (10)

 

— Други

Производство от неизбелени единични прежди (8)  (10)

или

Конфекциониране с последващо напечатване придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини) като стойността на използваните непечатани изделия от позиции № 6213 и 6214 не превишава 47,5 % от цената на производител за продукта

 

6217

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези от позиция № 6212:

 

 

— Бродирани

Производство от прежди (10)

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваните небродирани тъкани не превишава 40 % от цената на производител за продукта (10)

 

— Пожароустойчива екипировка от тъкани, покрити с фолио от алуминизиран полиестер

Производство от прежди (10)

или

Производство от непокрити тъкани, при условие че стойността на използваните непокрити тъкани не превишава 40 % от цената на производител за продукта (10)

 

— Помощни текстилни материали за яки и ръкавели, изрязани

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство от прежди (10)

 

ex глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; парцали и употребявани дрехи и текстилни артикули; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

6301 дo 6304

Одеяла, спално бельо и т.н.; пердета и т.н.; други артикули за обзавеждане:

 

 

— От филцове, от нетъкан текстил

Производство от (8):

естествени влакна, или

химически материали или предилна маса

 

— Други:

 

 

— — Бродирани

Производство от неизбелени единични прежди (10)  (11)

или

Производство от небродирани тъкани, (различни от трикотажните), при условие че стойността на използваните небродирани тъкани не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— — Други

Производство от неизбелени единични прежди (10)  (11)

 

6305

Амбалажни чували и торбички

Производство от (8):

естествени влакна,

щапелни синтетични или изкуствени влакна,некардирани, нито пенирани или обработени по друг начин за предене, или

химически материали или предилна маса

 

6306

Покривала и външни щори; палатки, платна за лодки, сърфове или ветроходи; артикули за къмпинг:

 

 

— От нетъкан текстил

Производство от (8)  (10):

естествени влакна, или

химически материали или предилна маса

 

— Други

Производство от неизбелени единични прежди (8)  (10)

 

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за дрехи

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

6308

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с допълнения, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба на дребно

Всеки артикул в асортимента трябва да отговаря на правилото, което ще се прилага, ако той не е бил включен в асортимента. Все пак, артикули без произход могат да бъдат включени, при условие че тяхната обща стойност не превишава 15 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на горните части, фиксирани към вътрешните подметки или към други части на ходилата от позиция № 6406

 

6406

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила); подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; гети, гетри и подобни артикули и техните части

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 65

Шапки и части за шапки; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиции, различни от тази на продукта

 

6503

Шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове от позиция № 6501, дори гарнирани

Производство от прежди или текстилни влакна (10)

 

6505

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели филц или други текстилни продукти, на парчета (но не на ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани

Производство от прежди или текстилни влакна (10)

 

ex глава 66

Чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, бастуни-столове, камшици, бичове и техните части; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

6601

Чадъри, сенници и слънчобрани (включително чадърите бастуни, плажните чадъри, градинските сенници и подобни артикули)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукт

 

глава 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от коси

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 6803

Изделия от шисти или от агломерирани шисти

Производство от обработени шисти

 

ex 6812

Изделия от азбест или от смеси на базата на азбест или на магнезиев карбонат

Производство от материалите на всяка позиция

 

ex 6814

Изделия от слюда, включително агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка от хартия, картон или от други материали

Производство от обработена слюда (включително агломерирана или възстановена слюда)

 

глава 69

Керамични продукти

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 70

Стъкло и изделия от стъкло; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 7003, ex 7004 и ex 7005

Стъкло с неотразяващ слой

Производство от материали от позиция № 7001

 

7006

Стъкло от позиции № 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но не поставено в рамка, нито свързано с други материали:

 

 

— Стъклени плаки, покрити с метален диелектричен слой, полупроводници, съгласно стандартите на SEMI (12)

Производство от материали (непокрити стъклени плаки) от позиция № 7006

 

— Други

Производство от материали от позиция № 7001

 

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено стъкло или формирано от срещуположно залепени листа

Производство от материали от позиция № 7001

 

7008

Изолиращи стъкла за сгради с многослоести стени (стъклопакети)

Производство от материали от позиция № 7001

 

7009

Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане

Производство от материали от позиция № 7001

 

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

или

Рязане на стъклени предмети, при условие че стойността на неизрязаните стъклени предмети не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

7013

Стъклени предмети за сервиране,за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба (различни от тези от позиции № 7010 или 7018)

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

или

Рязане на стъклени предмети, при условие че стойността на неизрязаните стъклени предмети не превишава 50 % от цената на производител за продукта

или

Ръчно украсяване (с изключение на копринено-екранно печатане) на ръчно издухани стъклени предмети, при условие че стойността на ръчно издуханите стъклени предмети не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 7019

Изделия от стъклени влакна (различни от конците)

Производство от:

неоцветени снопчета, ровинг, конци или нарязани влакна, или

стъклена вата

 

ex глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 7101

Естествени или култивирани перли, подбрани и временно нанизани за улесняване на транспортирането им

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 7102, ex 7103 и ex 7104

Обработени скъпоценни или полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или синтеровани)

Производство от необработени скъпоценни или полускъпоценни камъни

 

7106, 7108 и 7110

Благородни метали:

 

 

— В необработени форми

Производство от материали, некласирани в позиции № 7106, 7108 или 7110

или

Електролитно, термично или химично сепариране на благородните метали от позиции № 7106, 7108 или 7110

или

Сплавяване на благородни метали от позиции № 7106, 7108 или 7110 един с друг или с неблагородни метали

 

— В полуобработени форми или на прах

Производство от благородни метали в необработени форми

 

ex 7107, ex 7109 и ex 7111

Плакета или дублета от благородни метали в полуобработени форми

Производство от плакета или дублета от благородни метали в необработени форми

 

7116

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни камъни или от синтетични или синтеровани камъни

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

7117

Бижутерийна имитация

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

или

Производство от части от неблагородни метали, непосребрени, непозлатени или неплатинирани, при условие че стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 72

Чугун, желязо и стомана; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

Производство от материали от позиции № 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205

 

7208 до 7216

Плосковалцувани продукти, валцдрат, пръти и профили от желязо или нелегирани стомани

Производство от блокове или други първични форми от позиция № 7206

 

7217

Телове от желязо или от нелегирани стомани

Производство от полупродукти от позиция № 7207

 

ex 7218, от 7219 до 7222

Полупродукти, плосковалцувани продукти, валцдрат, пръти и профили от неръждаеми стомани

Производство от блокове или други първични форми от позиция № 7218

 

7223

Телове от неръждаеми стомани

Производство от полупродукти от позиция № 7218

 

ex 7224, от 7225 до 7228

Полупродукти, плосковалцувани продукти, горещовалцувани пръти и профили, валцдрат, профили от други легирани стомани, кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани

Производство от блокове или други първични форми от позиции № № 7206, 7218 или 7224

 

7229

Телове от други легирани стомани

Производство от полупродукти от позиция № 7224

 

ex глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 7301

Шпунтови огради

Производство от материали от позиция № 7206

 

7302

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите

Производство от материали от позиция № 7206

 

7304, 7305 и 7306

Тръби и кухи профили от желязо или стомана

Производство от материали от позиции № 7206, 7207, 7218 или 7224

 

ex 7307

Принадлежности за тръбопроводи от неръждаеми стомани (ISO № X5CrNiMo 1712), състоящи се от няколко части

Струговане, пробиване, райбероване (зенковане), нарязване на резби, почистване на мустаци, пясъкоструйно почистване на ковани форми, стойността на които не превишава 35 % от цената на производител за продукта

 

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзове, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите конструкции от позиция № 9406; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак профили, получени чрез заваряване, от позиция № 7301 не могат да бъдат използвани

 

ex 7315

Вериги за сняг

Производство, в което стойността на всички използвани материали от позиция № 7315 не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 74

Мед и изделия от мед; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

7401

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

 

 

— Рафинирана мед

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

— Медни сплави и рафининирана мед, съдържащи други елементи

Производство от рафинирана мед, необработена, или от отпадъци и отломки

 

7404

Отпадъци и отломки от мед

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

7405

Матерни медни сплави

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 75

Никел и изделия от никел; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

7501 до 7503

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия; необработен никел; отпадъци и отломки от никел

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 76

Алуминий и изделия от алуминий; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

7601

Необработен алуминий

Производство в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта, и

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта,

или

Производство чрез термична или електролитна обработка от несплавен алуминий или от отпадъци или от отломки от алуминий

 

7602

Отпадъци и отломки от алуминий

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 7616

Алуминиеви изделия, различни от платната (включително непрекъснатите), решетките и мрежите от алуминиева тел и разтеглените ламарини и ленти от алуминий

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция,различна от тази на продукта. Все пак, платната (включително непрекъснатите), решетките и мрежите от алуминиева тел и разтеглените ламарини и ленти от алуминий могат да бъдат използвани,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

глава 77

Запазена за възможно използване в бъдеще в Хармонизираната система

 

 

ex глава 78

Олово и изделия от олово; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

7801

Необработено олово:

 

 

— Рафинирано олово

Производство от нерафинирано олово

 

— Други

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, отпадъците и отломките от позиция № 7802 не могат да бъдат използвани

 

7802

Отпадъци и отломки от олово

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 79

Цинк и изделия от цинк; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

7901

Необработен цинк

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, отпадъците и отломките от позиция № 7902 не могат да бъдат използвани

 

7902

Отпадъци и отломки от цинк

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 80

Калай и изделия от калай; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

8001

Необработен калай

Производство, в което всички използване материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, отпадъците и отломките от позиция № 8002 не могат да бъдат използвани

 

8002 и 8007

Отпадъци и отломки от калай; други изделия от калай

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики;изделия от тези материали:

 

 

— Други неблагородни метали, обработени; изделия от тях

Производство, в което стойността на всички използвани материали, класирани в позицията на продукта, не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагодни метали; части за тези артикули от неблагородни метали; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

8206

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от позиции № от 8202 дo 8205

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от позиции № от 8202 до 8205. Все пак, инструментите от позиции № от 8202 до 8205 могат да бъдат включени в комплекта, при условие че тяхната стойност не превишава 15 % от цената на производител за комплекта

 

8207

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за инструментални машини (например за щамповане, щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), включително и дюзите за изтегляне или екструдиране на металите, както и инструменти за пробиване на почвата или за сондаж

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8208

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex 8211

Ножове, различни от тези от позиция № 8208, с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери и техните остриета

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, остриетата и дръжките на ножовете от неблагороден метал могат да бъдат използвани

 

8214

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (включително пили за нокти)

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, дръжки от неблагороден метал могат да бъдат използвани

 

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, дръжки от неблагороден метал могат да бъдат използвани

 

ex глава 83

Различни изделия от неблагородни метали; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта.

 

ex 8302

Други гарнитури, обкови и подобни артикули за сгради и автоматични устройства за затваряне на врати

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, другите материали от позиция № 8302 могат да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 20 % от цената на производител за продукта

 

ex 8306

Статуетки и други предмети за украса от неблагородни метали

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, другите материали от позиция № 8306 могат да бъдат използвани, при условие че тяхната стойност не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex 8401

Ядрени горивни елементи

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта (13)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8402

Парни котли (парни генератори), различни от котлите за централно отопление и тези, предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане; котли „с прегрята вода“

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8403 и ex 8404

Котли за централно отопление, различни от тези от позиция № 8402 и спомагателни устройства за котлите за централно отопление

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от позиции № 8403 или 8404

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

8406

Парни турбини и други парни турбини

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8407

Бутални двигатели с Възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от позиции № 8407 или 8408

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8412

Други двигатели

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex 8413

Обемни ротационни помпи

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

ex 8414

Промишлени вентилатори

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от позиция № 8415

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

ex 8419

Машини, използвани в дървообработващата и целулозно-хартиената промишлености

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в същата позиция както продукта, могат да бъдат използвани само до 25 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8420

Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло,и цилиндри за тези машини

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в същата позиция както продукта, могат да бъдат използвани само до 25 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8423

Уреди и инструменти за претегляне, (с изключение на чувствителните везни за тегло 5 cg или по-малко), включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия; теглилки за всякакви уреди за претегляне

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8425 дo 8428

Машини и устройства за повдигане, товарене или разтоварване

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиция № 8431 могат да бъдат използвани само до 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци:

 

 

— Пътни валяци

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиция № 8431 могат да бъдат използвани само до 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8430

Други машини и устройства за терасиране,изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни)

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиция № 8431 могат да бъдат използвани само до 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex 8431

Части, изключително или главно предназначени за пътни валяци

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8439

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в същата позиция както продукта, могат да бъдат използвани само до 25 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8441

Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в същата позиция както продукта, могат да бъдат използвани само до 25 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8444 до 8447

Машини от тези позиции, използвани в текстилната промишленост

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex 8448

Спомагателни машини и устройства за машините от позиции № 8444 и 8445

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8452

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от позиция № 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини:

 

 

— Шевни машини (само за совалков бод) с глави, с тегло, непревишаващо 16 kg без двигател или 17 kg с двигател

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички материали без произход, използвани за сглобяване на главата (без двигател) не превишава стойността на използваните материали с произход,

механизмите за изтегляне на конеца, плетене и зигзаг са вече с произход

 

— Други

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8456 дo 8466

Инструментални машини и машини и техните части и принадлежности от позиции № 8456 дo 8466

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8469 дo 8472

Канцеларски машини (например пишещи машини, сметачни машини, автоматични машини за обработка на информация, циклостилни или хектографни машини, машини за пришиване с телчета)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8480

Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми ; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8484

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии,пликове или подобни опаковки; механични уплътнители

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8485

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически проводници, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8501

Електрически двигатели и генератори (с изключение на електрогенериращите агрегати)

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиция № 8503 могат да бъдат използвани само до 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8502

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиции № 8501 или 8503, могат да бъдат използвани при условие че тяхната обща стойност не превишава 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex 8504

Единици за електрозахранване от видовете използвани за автоматични машини за обработка на информация

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex 8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; нискочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8519

Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за регистриране на звук

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8520

Магнетофони и други апарати за записване на звук, дори с вградено устройство за възпроизвеждане на звук

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8522

Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции № от 8519 дo 8521

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8523

Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава 37

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8524

Плочи, ленти и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със запис, включително галваничните матрици и форми за производство на плочи, с изключение на продуктите от глава 37:

 

 

— Матрици и форми за производство на плочи

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиция № 8523 могат да бъдат използвани само до 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати за неподвижно видеозаснемане и други видеокамери с вграден видеомагнетофон

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8527

Приемателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия или радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произхо

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8529

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции № 8525 дo 8528:

 

 

— Изключително или главно предназначени за апаратите за записване на образ и звук

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8535 и 8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиция № 8538 могат да бъдат използвани само до 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудване с два или повече уреда от позиции № 8535 или 8536, за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от глава 90, както и апаратите за цифрово управление, различни от комутационните системи от позиция № 8517

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиция № 8538 могат да бъдат използвани само до 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex 8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори с изключение на полупроводникови шайби (wafers), още ненарязани на чипове

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиции, различни от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите, класирани в позиции № 8541 или 8542 могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не превишава 10 % oт цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8545

Въглени електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8546

Изолатори за електричество от всякакви материали

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8547

Изолационни части,изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации , различни от изолаторите от позиция № 8546; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8548

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или няколко галванични елемента и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища; с изключение на:

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8608

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища; техните части

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex глава 87

Автомобили, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности; с изключение на:

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

8709

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8710

Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; техните части

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

 

 

— С бутален двигател с работен обем:

 

 

— — Непревишаващ 50 сm3

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 20 % от цената на производител за продукта

— — Превишаващ 50 cm3

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

— Други

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex 8712

Велосипеди без ролкови лагери

Производство от материали не класирани в позиция № 8714

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8715

Бебешки и детски колички и техните части

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex глава 88

Въздухоплаване и космонавтика, и части за тях; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 8804

Ротошути

Производство от материали от всяка позиция включително други материали от позиция № 8804

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

8805

Апарати и устройства за изстрелване на въздушни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздушни превозни средства и подобни апарати и устройства; апарати за обучаване на летците на земята; техните части

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

глава 89

Морско и речно корабоплаване

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак корпуси от позиция № 8906 не могат да бъдат използвани

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медикохирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати; с изключение на:

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9001

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от позиция N 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9002

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9004

Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни артикули

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex 9005

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; с изключение на астрономическите пречупващи телескопи и техните корпуси

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex 9006

Фотокамери (различни от кинокамерите), фотографски апарати със светкавица с изключение на лампите с електрическо запалване

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9007

Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9011

Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

ex 9014

Други инструменти и апарати за навигация

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9015

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9016

Чувствителни везни за тегло от 5 cg или по-малко, със или без теглилки

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9017

Инструменти за чертане, трасиране или смятане (напр. чертожни машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (напр. метри, микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и други електромедицински апарати, както и апарати за изследване на зрението:

 

 

— Зъболекарски столове, включващи зъболекарско оборудване или зъболекарски плювалници

Производство от материалите на всяка позиция, включително други материали от позиция № 9018

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

— Други

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

9019

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника; апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

9020

Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 25 % от цената на производител за продукта

9024

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пластмаса)

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9025

Гъстотомери, ареометри и други подобни плаващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от позиции № 9014, 9015, 9028 или 9032

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9027

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни, или за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите), микротоми

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9028

Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране:

 

 

— Части и принадлежности

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9029

Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахиметри, различни от тези от позиции № 9014 или 9015; стробоскопи

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини, с изключение на броячите от позиция № 9028; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9032

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9033

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 91

Часовникарство; с изключение на:

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

9105

Други часовници

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход, не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9109

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектовани и сглобени

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където стойността на всички използвани материали без произход не превишава стойността на използваните материали с произход

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9110

Комплектовани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми

Производство:

в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта,

където в рамките на горното ограничение, материалите класирани в позиция № 9114 могат да бъдат използвани само до 10 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9111

Корпуси за часовници и техните части

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9112

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 30 % от цената на производител за продукта

9113

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части:

 

 

— Oт неблагородни метали, дори позлатени или посребрени

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

— Други

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

глава 92

Музикални инструменти, части и принадлежности за тях

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

 

глава 93

Оръжия, муниции и техните части и принадлежности

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 94

Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

ex 9401 и ex 9403

Мебели от метал, съдържащи непълнени памучни тъкани с тегло до 300 g/m2

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

или

Производство от памучна тъкан, вече конфекционирана във форма готова за употреба от позиции № 9401 или 9403, при условие че:

нейната стойност не превишава 25 % от цената на производител за продукта,

всички други използвани материали са вече с произход и се класират в позиция, различна от позиции № 9401 или 9403

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 40 % от цената на производител за продукта

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

9406

Сглобяеми конструкции

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex глава 95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

9503

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, с механизъм или не; картинни мозайки и подобни от всякакъв вид

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 9506

Стикове за голф и техните части

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Все пак, грубо оформени заготовки за изработка на глави за стикове за голф могат да бъдат използвани

 

ex глава 96

Разни видове изделия; с изключение на:

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 

ex 9601 и ex 9602

Изделия от животински, растителни или минерални материали за резбарството

Производство от обработени материали за резбарството от същата позиция

 

ex 9603

Метли и четки (с изключение на четки от белки и катерици), механични ръчни метли, различни от тези с двигател, тампони и валяци за боядисване, чистачки от каучук или от аналогични меки материали

Производство, в което стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

9605

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или дрехи

Всяко изделие от комплекта трябва да следва правилото, което би се приложило, ако не е включено в комплекта.Все пак артикулите без произход могат да бъдат включени при условие че тяхната обща стойност не превишава 15 % от цената на производител за продукта

 

9606

Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

9608

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки, моливи и подобни държатели; части за тези артикули(включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от № 9609

Производство, в което всички използвони материали се класират в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват писци или върхове за писци, класирани в същата позиция.

 

9612

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци дори навити на бобини или ролки; тампони за печат дори напоени, с или без кутия

Производство, в което:

всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта,

стойността на всички използвани материали не превишава 50 % от цената на производител за продукта

 

ex 9613

Запалки с пиезокристал

Производство, в което стойността на всички използвани материали от позиция N 9613 не превишава 30 % от цената на производител за продукта

 

ex 9614

Лули и глави за лули

Производство от груби форми

 

глава 97

Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

Производство, в което всички използвани материали се класират в позиция, различна от тази на продукта

 


(1)  Изключението по отношение на царевица от вида Zea indurata се прилага до 31 декември 2002 г.

(2)  За специалните условия, отнасящи се до „Специфични процеси“, виж забележки № 7.1. и 7.3.

(3)  За специалните условия, отнасящи се до „Специфични процеси“, виж забележка № 7.2.

(4)  В забележка 3 от глава 32 се уточнява, че става дума за препарати на базата на оцветяващи материали от видове, използвани за оцветяването на всякаква материя или предназначени за включване като съставки при производството на оцветяващи препарати, при условие че не са класирани в друга позиция от глава 32.

(5)  „Група“ се счита всяка част от позицията, отделена от другите чрез точка и запетая.

(6)  За продукти, съставени от материали, класирани в позиции от № 3901 до № 3906, от една страна, и в позиции от №. 3907 до № 3911, от друга страна, това ограничение се прилага само за тази група от материали, която преобладава тегловно в продукта.

(7)  За високопрозрачно се счита фолиото, чието оптическо замъгляване, измерено в съответствие с ASTM-D 1003-16 по Gardner Hazemeter (т.н. Hazefactor), е по-малко от 2 %.

(8)  За специалните условия, свързани с продуктите, направени от смеси от текстилни материали, виж забележка 5.

(9)  Използването на този материал се ограничава до производството на тъкани от вида, използван при машините за производство на хартия.

(10)  Виж забележка 6.

(11)  За трикотажните артикули, не ластични, нито гумирани, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни тъкани (изрязани или получени направо във форма), виж забележка 6.

(12)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(13)  Това правило ще се прилага до 31 декември 2005 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ В

СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ EUR.1 И МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ EUR.1

Инструкции за отпечатване

1.   Всеки формуляр трябва да бъде с размери 210 × 297 mm; разрешава се толеранс от минус 5 mm до плюс 5 mm на дължина. Хартията трябва да бъде бяла, в размер, подходящ за писане, да не съдържа механична маса и да тежи не по-малко от 25 g/m2. Хартията трябва да има зелен печатен фон във форма на плетеница, за да не позволява възможности за видимо фалшифициране по механичен или химичен път.

2.   Компетентните органи на държавите-членки на Общността могат да си запазят правото да отпечатат сами формулярите или да поръчат отпечатването им на одобрени от тях печатници. Във втория случай всеки формуляр трябва да съдържа позоваване на разрешителното. Всеки формуляр трябва да съдържа името и адреса на печатаря или негова запазена марка. Формулярите трябва да имат сериен номер, печатен или не, с помощта на който могат да бъдат идентифицирани.

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪРХУ ФАКТУРАТА

Декларацията върху фактурата, чийто текст следва по-долу, трябва да бъде съставена, като се вземат под внимание бележките под линия. Не е необходимо тези бележки да се вписват в самата декларация.

Текст на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2)

Текст на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2)

Текст на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … -Ursprungswaren sind (2)

Текст на гръцки език

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2)

Текст на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2)

Текст на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … -alkuperätuotteita (2)

Текст на френски език

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)

Текст на италиански език

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2)

Текст на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… -oorsprong zijn (2)

Текст на шведски език

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2)

Текст на португалски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …-ursprung (2)

 (3)

(Място и дата)

 (4)

(Подпис на износителя; в допълнение, името на лицето, което е подписало декларацията, се изписва ясно с главни букви)


(1)  Когато декларацията върху фактурата се съставя от одобрен износител по смисъла на член 22 от приложението към настоящия регламент, тук трябва да се впише номерът на разрешителното на този вносител. Когато декларацията върху фактурата не се попълва от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено.

(2)  Посочва се произходът на продуктите.

(3)  Тези данни могат да се изпуснат, ако информацията е посочена в самия документ.

(4)  Виж член 21, параграф 5 от настоящия регламент. В случаите, в които износителят не е длъжен да се подписва, липсата на задължение за подпис е свързана с липса на задължение за изписване на името на подписалото се лице.