05/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

60


32001L0019


L 206/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/19/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 май 2001 година

за изменение на Директиви 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО на Съвета относно общата система за признаване на професионални квалификации и Директиви 77/452/ЕИО, 77/453/ЕИО, 78/686/ЕИО, 78/687/ЕИО, 78/1026/ЕИО, 78/1027/ЕИО, 80/154/ЕИО, 80/155/ЕИО, 85/384/ЕИО, 85/432/ЕИО, 85/433/ЕИО и 93/16/ЕИО на Съвета относно се професиите на медицинска сестра, отговаряща за общомедицински грижи, на практикуващ стоматолог, на ветеринарен лекар, на акушерка, на архитект, на фармацевт и на лекар

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 40, член 47, параграф 1, член 47, параграф 2, първо и трето изречение, и член 55 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

действайки в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора (3), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 15 януари 2001 г.,

като имат предвид, че:

(1)

На 16 февруари 1996 г. Комисията даде на Европейския парламент и на Съвета доклада си за състоянието по прилагане на общата система за признаването на дипломи за висше образование, създадена в съответствие с член 13 на Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години (4). В този доклад Комисията е поела задължение да проучи възможността за включване в тази директива на задължението да се взима предвид при разглеждането на молби за признаване придобитият опит след получаването на въпросната квалификация възможността за включване на понятието „регулирано образование и обучение“. Комисията поема също и задължение да проучи начините, чрез които ролята на Координационната група, създадена въз основа на член 9, параграф 2 на Директива 89/48/ЕИО може да бъде развита с цел да се осигури по-уеднаквено прилагане и тълкуване на директивата.

(2)

Понятието за регулирано образование и обучение, въведено с Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (5) (двете директиви са наричани по-долу „Директиви относно общата система“), следва да бъде разширено и по отношение на първоначалната обща система и трябва да се основава на същите принципи, като към него се прилагат същите правила; следва всяка държава-членка сама да избере начините за определяне на професиите, обхванати от регулираното образование и обучение.

(3)

Директивите относно общата система дават възможност на приемащата държава-членка да изисква при определени условия от молителя да предприеме компенсаторни мерки, по-специално, когато съществуват значителни различия между полученото теоретично и/или практическо образование и обучение и това, обхванато от квалификацията, която се изисква в приемащата държава-членка; съгласно членове 39 и 43 от Договора така, както ги тълкува Съдът на Европейските общности (6), приемащата държава-членка трябва да прецени дали професионалният опит е достатъчен, за да се установи притежаването на познания, които липсват; от съображения за яснота и правна сигурност по отношение на гражданите, желаещи да практикуват своята професия в друга държава-членка, е желателно да бъде включено в директивите относно общата система задължението приемащата държава-членка да проучи дали придобитият от молителя професионален опит след получаването на квалификацията/ите обхваща предметите, посочени по-горе.

(4)

Процедурата на съгласуване, предвидена от директивите относно общата система, следва да бъде подобрена и опростена, като се даде възможност на Координационната група да приеме и да публикува становища по въпросите, отнасящи се до практическото прилагане на общата система, които са ѝ поставени от Комисията.

(5)

В своето Съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно инициативата SLIM, Комисията пое ангажимента да представи предложения, целящи да се опрости актуализирането на списъците на квалификации, за които е възможно да бъдат автоматично признати. Директива 93/16/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация (7), предвижда проста процедура в случая на квалификация на общопрактикуващи лекари; опитът е показал, че процедурата предоставя достатъчна правна сигурност; желателно е тя да се разпростре и по отношение на квалификациите, притежавани от медицински сестри, отговарящи за общомедицински грижи, от практикуващи стоматолози, от ветеринарни лекари, от акушерки, от фармацевти и от лекари, така както е посочено съответно в Директиви 77/452/ЕИО (8), 77/453/ЕИО (9), 78/686/ЕИО (10), 78/687/ЕИО (11), 78/1026/ЕИО (12), 78/1027/ЕИО (13), 80/154/ЕИО (14), 80/155/ЕИО (15), 85/432/ЕИО (16), 85/433/ЕИО (17) и 93/16/ЕИО на Съвета (наричани по-долу „секторни директиви“).

(6)

Съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общности, държавите-членки не са длъжни да признават дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, които не потвърждават обучение, получено в една от държавите-членки на Общността (18). Въпреки това, държавите-членки трябва да взимат предвид професионалния опит, придобит от съответното лице в друга държава-членка (19). При тези обстоятелства, трябва да се уточни в секторните директиви, че признаването от една държава-членка на диплома, удостоверение или друг документ за официална квалификация, присъдени на медицинска сестра, отговаряща за общомедицински грижи, на практикуващ стоматолог, на ветеринарен лекар, на акушерка, на архитект, на фармацевт или на лекар при завършването на образование и обучение в трета страна и при професионален опит, придобит от съответното лице в дадена държава-членка, представляват елементи на Общността, които другите държави-членки следва да разгледат.

(7)

Периодът, в рамките на който държавите-членки трябва да вземат решение относно молбите за признаване на дипломи, удостоверения или други документи за официална квалификация, получена от медицински сестри, отговарящи за общомедицински грижи, от практикуващи стоматолози, от ветеринарни лекари, от акушерки, от архитекти, от фармацевти или от лекари в трета страна следва да бъде уточнен.

(8)

Като се има предвид бързината, с която се развиват техниката и научният прогрес, обучението през целия живот придобива особено значение в областта на медицината. Държавите-членки са тези, които трябва да решат как да гарантират, чрез подходящо непрекъснато обучение след завършването на учебния цикъл, че лекарите ще се информират за развитието на медицината. Настоящата система за взаимно признаване на професионалната квалификация остава непроменена.

(9)

Молителят трябва да има право на обжалване съгласно националното законодателство, ако молбата му е отхвърлена или ако не е взето решение в рамките на уточнения период. Държавите-членки трябва да посочат основанията си за такива решения, взети с оглед признаването на дипломи, удостоверения или други документи за официална квалификация, притежавани от медицински сестри, отговарящи за общомедицински грижи, от практикуващи стоматолози, от ветеринарни лекари, от акушерки, от архитекти, от фармацевти или от лекари; когато дадена държава-членка реши да признае диплома, удостоверение или друг документ за официална квалификация, тя трябва да бъде свободна да избира дали да посочи или не основанията си.

(10)

От съображения за справедливост следва да бъдат взети преходни мерки по отношение на определени практикуващи стоматолози в Италия, които притежават дипломи, удостоверения или други документи за официална квалификация по медицина, присъдени в Италия при завършването на обучение по медицина, започнало след крайния срок, определен в член 19 на Директива 78/686/ЕИО.

(11)

Член 15 на Директива 85/384/ЕИО (20) предвижда отклонение по време на един преходен период, който вече е изтекъл, поради това следва тази разпоредба да се заличи.

(12)

Трябва да има ясно разграничение в член 24 на Директива 85/384/ЕИО между формалностите, които следва да бъдат изпълнени в случая на установяване, и онези, които следва да бъдат изпълнени в случая на предоставяне на услуги, за да може по този начин да се направи по-ефективно упражняването на свободното предоставяне на услуги от архитекти.

(13)

По съображения за равно третиране следва да се предвидят преходни мерки по отношение на определени притежатели на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по фармация, присъдени в Италия при завършването на обучение, което не съответства напълно на Директива 85/432/ЕИО.

(14)

Желателно е да се разшири приложното поле на взаимното признаване на дипломи, удостоверения или други документи за официална квалификация по фармация с цел да се улесни реалното упражняване на правото на установяване между Гърция и другите държави-членки. Следователно отклонението, предвидено в член 3 на Директива 85/433/ЕИО, следва да се заличи.

(15)

В доклада си относно специалното обучение по обща медицина, предвидено в раздел IV на Директива 93/16/ЕИО, Комисията препоръчва да се уеднаквят изискванията, приложими по отношение на задочното обучение по обща медицина, с онези, които се прилагат по отношение на другите медицински специалисти.

(16)

Директивите относно общата система и секторните директиви следва да бъдат изменени и допълнени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ 1

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДИРЕКТИВИТЕ ОТНОСНО ОБЩАТА СИСТЕМА

Член 1

Директива 89/48/ЕИО се изменя, както следва:

1)

член 1 се изменя, както следва:

а)

буква а), второ тире се заменя със следния текст:

„—

които показват, че титулярът е завършил успешно курс на образование след средното образование с минимална продължителност от три години или с равностойна продължителност на непълна заетост в университет или във висше учебно заведение или в друго учебно заведение с равностойно равнище на обучение и, при необходимост, че той е завършил успешно професионалното обучение, което се изисква в допълнение към курса на образование след средното образование, и“;

б)

добавя се следната буква:

„г)

регулирано образование и обучение: всяко образование и обучение, което:

е пряко насочено към упражняването на определена професия, и

включва курс на образование и обучение след средното образование с минимална продължителност от три години или с равностойна продължителност на непълна заетост в университет или във висше учебно заведение или в друго учебно заведение с равностойно равнище на обучение и, при необходимост, професионалното обучение, професионалния стаж или професионалната практика, които се изискват в допълнение към курса на образование и обучение след средното образование; структурата и равнището на професионалното обучение, на професионалния стаж или на професионалната практика трябва да бъдат определени чрез законовите, подзаконовите или административните разпоредби на съответната държава-членка или да бъдат контролирани или одобрени от органа, определен за тази цел.“;

2)

в член 3, буква б), се добавя следната алинея след първа алинея:

„Все пак, двете години професионален опит, посочени в първа алинея, не могат да бъдат изисквани, когато квалификацията или квалификациите, притежавани от молителя и посочени в настоящата точка, са присъдени за завършването на регулирано образование и обучение.“;

3)

в член 4, параграф 1, буква б), се добавя следната алинея след първа алинея:

„Ако приемащата държава-членка възнамерява да изисква от молителя да изкара стаж за приспособяване или да се яви на изпит за правоспособност, тя трябва преди това да провери дали знанията, придобити от молителя по време на неговия професионален опит, не са от такова естество, че да покрият изцяло или отчасти съществената разлика, упомената в първа алинея.“;

4)

следните параграфи се добавят в член 6:

„5.   Когато се изисква доказателство за финансовото положение с цел достъп или упражняване на регулирана професия в приемащата държава-членка, то тази държава-членка счита удостоверенията, издадени от банки в държавата-членка по произход или в държавата-членка, от която чуждият гражданин идва, като равностойни на онези, издадени на нейната собствена територия.

6.   Когато компетентният орган на приемащата държава-членка изисква от своите собствени граждани, желаещи достъп или упражняване на регулирана професия, доказателство, че са осигурени срещу финансовите рискове, произтичащи от тяхната професионална отговорност, то тази държава-членка приема удостоверенията, издадени от застрахователни компании на други държави-членки, като равностойни на онези, издадени на нейната собствена територия. Такива удостоверения уточняват, че застрахователят се е съобразил със законовите и подзаконовите разпоредби, които са в сила в приемащата държава-членка по отношение на условията и обхвата на покриването. Те не могат да бъдат представени по-късно от три месеца след датата на издаването им.“;

5)

в член 9, параграф 2, втора алинея, първо тире се заменя със следния текст:

„—

да улесни въвеждането на настоящата директива, по-специално чрез приемане и публикуване на становища по въпросите, посочени от Комисията,“.

Член 2

Директива 92/51/ЕИО се изменя, както следва:

1)

в член 4, параграф 1, буква б), следната алинея се добавя след първа алинея:

„Ако приемащата държава-членка възнамерява да изисква от молителя да изкара стаж за приспособяване или да се яви на изпит за правоспособност, тя трябва преди това да провери дали знанията, придобити от молителя по време на неговия професионален опит, не са от такова естество, че да покрият изцяло или отчасти съществената разлика, посочена в първа алинея.“;

2)

в член 5 следният параграф се добавя след първи параграф:

„Ако приемащата държава-членка възнамерява да изисква от молителя да изкара стаж за приспособяване или да се яви на изпит за правоспособност, тя трябва преди това да провери дали знанията, придобити от молителя по време на неговия професионален опит, не са от такова естество, че да покрият изцяло или отчасти съществената разлика между дипломата и удостоверението.“;

3)

в член 7, буква а), следната алинея се добавя след първа алинея:

„Ако приемащата държава-членка възнамерява да изисква от молителя да изкара стаж за приспособяване или да се яви на изпит за правоспособност, тя трябва преди това да провери дали знанията, придобити от молителя по време на неговия професионален опит, не са от такова естество, че да покрият изцяло или отчасти съществената разлика, посочена в първа алинея.“;

4)

следните параграфи се добавят в член 10:

„5.   Когато се изисква доказателство за финансовото положение с цел достъп или упражняване на регулирана професия в приемащата държава-членка, то тази държава-членка смята удостоверенията, издадени от банки в държавата-членка по произход или в държавата-членка, от която чуждият гражданин идва, като равностойни на онези, издадени на нейната собствена територия.

6.   Когато компетентният орган на приемащата държава-членка изисква от своите собствени граждани, желаещи достъп до или упражняване на регулирана професия, доказателство, че са осигурени срещу финансовите рискове, произтичащи от тяхната професионална отговорност, то тази държава приема удостоверенията, издадени от застрахователните компании на другите държави-членки, като равностойни на онези, издадени на нейната собствена територия. Такива удостоверения уточняват, че застрахователят се е съобразил със законовите и подзаконови разпоредби, които са в сила в приемащата държава-членка по отношение на условията и обхвата на покриването. Те не могат да бъдат представени по-късно от три месеца след датата на издаването им.“;

5)

в член 13, параграф 2, втора алинея, първо тире се заменя със следния текст:

„—

да улесни въвеждането на настоящата директива, по-специално чрез приемане и публикуване на становища по въпросите, посочени от Комисията,“;

6)

следният параграф се добавя в член 15:

„8.   Измененията, направени в списъците на курсове на образование и обучение, изложени в приложения В и Г въз основа на процедурата, определена по-горе, се прилагат незабавно от датата, фиксирана от Комисията.“

РАЗДЕЛ 2

ИЗМЕНЕНИЯ НА СЕКТОРНИТЕ ДИРЕКТИВИ

Раздел 2.1

Медицински сестри общ профил

Член 3

Директива 77/452/ЕИО се изменя, както следва:

1)

(отнася се само за гръцкия вариант);

2)

в член 2 думите „изброени в член 3“ се заменят с „изброени в приложението“;

3)

член 3 се заличава;

4)

Позоваванията на член 3 се считат за позовавания на приложението;

5)

(отнася се само за гръцкия вариант);

6)

следните членове се добавят:

„Член 18а

Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат относно издаването на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива. Комисията публикува подходящо уведомление в Официален вестник на Европейските общности, изброявайки наименованията, възприети от държавите-членки за съответните квалификации за обучение и, при необходимост, за съответното професионално звание.

Член 18б

Всяка държава-членка признава като достатъчно доказателство по отношение на гражданите на държави-членки, чиито дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, не съответстват на наименованията, изброени за тази държава-членка в настоящата директива, дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, издавани от тези държави-членки и придружени от удостоверение, издадено от компетентните власти или органи. Удостоверението уточнява, че въпросните дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били издадени при завършването на образование и обучение, което съответства на разпоредбите на настоящата директива и се разглеждат от държавата-членка, която ги е издала, като равностойни на онези, чиито наименования са изброени в настоящата директива.

Член 18в

Държавите-членки изследват дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, получени от притежателя извън Европейския съюз в случаите, когато тези дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били признати в дадена държава-членка, както и обучението и/или професионалния опит, получени в дадена държава-членка. Държавата-членка издава решението си в рамките на три месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.

Член 18г

Когато молбата е отхвърлена, държавите-членки надлежно се обосновават за решения по молби за признаване на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива.

Молителите имат право на обжалване пред съдилищата съгласно националното законодателство. Това право на обжалване се прилага също и в случая на липса на решение в рамките на определения период.“;

7)

приложението, включено в приложение I към настоящата директива, се добавя.

Член 4

В член 1, параграф 1 на Директива 77/453/ЕИО, думите „както е уточнено в член 3 на Директива 77/452/ЕИО“ се заменят с „както е уточнено в приложението към Директива 77/452/ЕИО.“

Раздел 2.2

Практикуващи стоматолози

Член 5

Директива 78/686/ЕИО се изменя, както следва:

1)

в член 2 думите „изброени в член 3“ се заменят с „изброени в приложение А“;

2)

член 3 се заличава;

3)

заглавието на глава III се заменя със следния текст:

„Дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по специализирана стоматология.“;

4)

член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Всяка държава-членка, която има законови, подзаконови или административни разпоредби в тази област, признава дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация на практикуващи стоматолози, специализирани в ортодонтия и орална хирургия, издадени на граждани на държави-членки от други държави-членки в съответствие с членове 2 и 3 на Директива 78/687/ЕИО и които са изброени в приложение Б, като им придава на своята територия същото действие като на дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, които е издала тя самата.“;

5)

член 5 се заличава;

6)

член 6 се изменя, както следва:

а)

следната алинея се добавя в параграф 2:

„Той взима предвид също професионалния опит, допълнителното обучение и продължаващото обучение по стоматология, което притежават;“;

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Компетентните власти или органи на приемащата държава-членка, след като оценят съдържанието и продължителността на обучението на съответното лице въз основа на представените дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация и вземат предвид професионалния опит, допълнителното обучение и продължаващото обучение по стоматология, което притежава, го уведомяват за изисквания период на допълнително обучение и за областите, които то следва да обхваща.“;

в)

следният параграф се добавя:

„4.   Държавата-членка издава решението си в рамките на четири месеца от датата, на която молителят представи молбата си заедно с цялата допълваща документация.“;

7)

в член 19 съществуващите две алинеи стават параграф 1 и се добавя следният параграф:

„2.   Държавите-членки признават дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация по медицина, издадени в Италия на лица, които са започнали университетското си обучение по медицина между 28 януари 1980 г. и 31 декември 1984 г. и придружени от удостоверение, издадено от компетентните италиански власти, удостоверяващо:

че съответните лица са преминали успешно специалния изпит за правоспособност, организиран от компетентните италиански власти, за да проверят дали те притежават равнище на знания и умения, съпоставимо с това на лицата, притежаващи квалификацията, фигурираща за Италия в приложение А,

че са били ефективно, законно и главно заети в Италия с дейностите, посочени в член 5 на Директива 78/687/ЕИО, поне за три последователни години по време на петте години, предхождащи издаването на удостоверението,

и че им е разрешено да упражняват или ефективно, законно и главно да са заети с дейностите, посочени в член 5 на Директива 78/687/ЕИО, при същите условия като притежателите на квалификация, фигурираща за Италия в приложение А на настоящата директива.

Изискването за полагане на изпит за правоспособност, посочен в първа алинея, се отменя в случая на лица, които успешно са завършили поне три години на обучение, които компетентните власти са удостоверили като равностойни на обучението, посочено в член 1 на Директива 78/687/ЕИО.“;

8)

позоваванията на членове 3 и 5 се считат за позовавания съответно на приложения А и Б;

9)

следните членове се добавят:

„Член 23а

Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат относно издаването на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива. Комисията публикува подходящо уведомление в Официален вестник на Европейските общности, изброявайки наименованията, възприети от държавите-членки за съответните квалификации на обучаване и, при необходимост, за съответното професионално звание.

Член 23б

Всяка държава-членка признава като достатъчно доказателство по отношение на гражданите на държави-членки, чиито дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, не съответстват на наименованията, изброени за тази държава-членка в настоящата директива, дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, издавани от тези държави-членки и придружени от удостоверение, издадено от компетентните власти или органи. Удостоверението уточнява, че въпросните дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били издадени при завършването на образование и обучение, което съответства на разпоредбите на настоящата директива и се разглеждат от държавата-членка, която ги е издала, като равностойни на онези, чиито наименования са изброени в настоящата директива.

Член 23в

Държавите-членки изследват дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, получени от притежателя извън Европейския съюз в случаите, когато тези дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били признати в дадена държава-членка, както и обучението и/или професионалният опит, получени в дадена държава-членка. Държавата-членка издава решението си в рамките на три месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.

Член 23г

Когато молбата е отхвърлена, държавите-членки надлежно се обосновават за решения по молби за признаване на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива.

Молителите имат право на обжалване пред съдилищата съгласно националното законодателство. Това право на обжалване се прилага също и в случая на липса на решение в рамките на определения период.“;

10)

приложения А и Б, включени в приложение II към настоящата директива, се добавят.

Член 6

В член 1, параграф 1 на Директива 78/687/ЕИО думите „посочено в член 3 на същата директива“ се заменят с „посочено в приложение А към тази директива“.

Раздел 2.3

Ветеринарни хирурзи

Член 7

Директива 78/1026/ЕИО се изменя, както следва:

1)

в член 2 думите „в член 3“ се заменят с „в приложението“;

2)

член 3 се заличава;

3)

позоваванията на член 3 се считат за позовавания на приложението;

4)

следните членове се добавят:

„Член 17а

Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат относно издаването на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива. Комисията публикува подходящо уведомление в Официален вестник на Европейските общности, изброявайки наименованията, възприети от държавите-членки за съответните квалификации на обучение и, при необходимост, за съответното професионално звание.

Член 17б

Всяка държава-членка признава като достатъчно доказателство по отношение на гражданите на държави-членки, чиито дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, не съответстват на наименованията, изброени за тази държава-членка в настоящата директива, дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, издавани от тези държави-членки и придружени от удостоверение, издадено от компетентните власти или органи. Удостоверението уточнява, че въпросните дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били издадени при завършването на образование и обучение, което съответства на разпоредбите на настоящата директива и се разглеждат от държавата-членка, която ги е издала, като равностойни на онези, чиито наименования са изброени в настоящата директива.

Член 17в

Държавите-членки изследват дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, получени от притежателя извън Европейския съюз в случаите, когато тези дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били признати в дадена държава-членка, както и обучението и/или професионалния опит, получени в дадена държава-членка. Държавата-членка издава решението си в рамките на три месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.

Член 17г

Когато молбата е отхвърлена, държавите-членки надлежно обосновават решенията по молби за признаване на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива.

Молителите имат право на обжалване пред съдилищата съгласно националното законодателство. Това право на обжалване се прилага също и в случая на липса на решение в рамките на определения период.“;

5)

приложението, включено в приложение III към настоящата директива, се добавя.

Член 8

В член 1, параграф 1 на Директива 78/1027/ЕИО думите „посочено в член 3 на Директива 78/1026/ЕИО“ се заменят с „посочено в приложението към Директива 78/1026/ЕИО“.

Раздел 2.4

Акушерки

Член 9

Директива 80/154/ЕИО се изменя, както следва:

1)

в член 2, параграф 1, думите „изброени в член 3“ се заменят с „изброени в приложението“;

2)

в член 2, параграф 1, четвърто и пето тире, думите „посочено в член 3 на Директива 77/452/ЕИО“ се заменят с „посочено в приложението към Директива 77/452/ЕИО“;

3)

член 3 се заличава;

4)

позоваванията на член 3 се считат за позовавания на приложението;

5)

следните членове се добавят:

„Член 19а

Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат относно издаването на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива. Комисията публикува подходящо уведомление в Официален вестник на Европейските общности, изброявайки наименованията, възприети от държавите-членки за съответните квалификации на обучение и, при необходимост, за съответното професионално звание.

Член 19б

Всяка държава-членка признава като достатъчно доказателство по отношение на гражданите на държави-членки, чиито дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, не съответстват на наименованията, изброени за тази държава-членка в настоящата директива, дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, издавани от тези държави-членки и придружени от удостоверение, издадено от компетентните власти или органи. Удостоверението уточнява, че въпросните дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били издадени при завършването на образование и обучение, което съответства на разпоредбите на настоящата директива и се разглеждат от държавата-членка, която ги е издала, като равностойни на онези, чиито наименования са изброени в настоящата директива.

Член 19в

Държавите-членки изследват дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, получени от притежателя извън Европейския съюз в случаите, когато тези дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били признати в дадена държава-членка, както и обучението и/или професионалния опит, получени в дадена държава-членка. Държавата-членка издава решението си в рамките на три месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.

Член 19г

Когато молбата е отхвърлена, държавите-членки надлежно обосновават решенията по молби за признаване на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива.

Молителите имат право на обжалване пред съдилищата съгласно националното законодателство. Това право на обжалване се прилага също и в случая на липса на решение в рамките на определения период.“;

6)

приложението, включено в приложение IV към настоящата директива, се добавя.

Член 10

Директива 80/155/ЕИО се изменя, както следва:

1)

в член 1, параграф 1, думите „посочено в член 3“ се заменят с „посочено в приложението“;

2.

В член 1, параграф 2, второ тире, думите „посочено в член 3 на Директива 77/452/ЕИО“ се заменят с „посочено в приложението към Директива 77/452/ЕИО“.

Раздел 2.5

Архитекти

Член 11

Директива 85/384/ЕИО се изменя, както следва:

1)

следните членове се добавят:

„Член 6

Държавите-членки изследват дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, получени от притежателя извън Европейския съюз в случаите, когато тези дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били признати в дадена държава-членка, както и обучението и/или професионалния опит, получени в дадена държава-членка. Държавата-членка издава решението си в рамките на три месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.

Член 6а

Когато молбата е отхвърлена, държавите-членки надлежно обосновават решенията по молби за признаване на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива.

Молителите имат право на обжалване пред съдилищата съгласно националното законодателство. Това право на обжалване се прилага също и в случая на липса на решение в рамките на определения период.“;

2)

член 15 се заличава.

3)

в член 24, параграф 1, думите „съгласно членове 17 и 18“ се заменят със „съгласно членове 17 и 18 в случая на установяване и съгласно член 22 в случая на предоставяне на услуги“.

Раздел 2.6

Фармацевти

Член 12

В член 2 на Директива 85/432/ЕИО се добавя следната точка:

„6.

Като преходна мярка и чрез дерогация от параграфи 3 и 5 Италия, чиито законови, подзаконови и административни разпоредби са предвиждали обучение, което не е било изцяло приведено в съответствие с изискванията за обучение, посочени в настоящия член в срока, предвиден в член 5, може да продължи да прилага тези разпоредби по отношение на лица, които са започнали обучението си по фармация преди 1 ноември 1993 г. и са го завършили преди 1 ноември 2003 г.

На всяка приемаща държава-членка е разрешено да изисква от притежателите на дипломи, удостоверения или други документи за официална квалификация по фармация, издадени в Италия при завършването на обучение, започнало преди 1 ноември 1993 г. и завършило преди 1 ноември 2003 г, да представят заедно с техните квалификации удостоверение, уточняващо, че поне за три последователни години по време на петте години, предхождащи издаването на удостоверението, те са били заети с една от дейностите, посочени в член 1, параграф 2, доколкото такава дейност е регламентирана в Италия.“

Член 13

Директива 85/433/ЕИО се изменя, както следва:

1)

в член 1 думите „посочено в член 4“ се заменят с „посочено в приложението“;

2)

член 3 се заличава;

3)

член 4 се заличава;

4)

позоваванията на член 4 се считат за позовавания на приложението;

5)

следните членове се добавят:

„Член 18а

Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат относно издаването на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива. Комисията публикува подходящо уведомление в Официален вестник на Европейските общности, изброявайки наименованията, възприети от държавите-членки за съответните квалификации на обучение и, при необходимост, за съответното професионално звание.

Член 18б

Всяка държава-членка признава като достатъчно доказателство по отношение на гражданите на държави-членки, чиито дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, не съответстват на наименованията, изброени за тази държава-членка в настоящата директива, дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, издавани от тези държави-членки и придружени от удостоверение, издадено от компетентните власти или органи. Удостоверението уточнява, че въпросните дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация, са били издадени при завършването на образование и обучение, което съответства на разпоредбите на настоящата директива, и се разглеждат от държавата-членка, която ги е издала, като равностойни на онези, чиито наименования са изброени в настоящата директива.

Член 18в

Държавите-членки изследват дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, получени от притежателя извън Европейския съюз в случаите, когато тези дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били признати в дадена държава-членка, както и обучението и/или професионалния опит, получени в дадена държава-членка. Държавата-членка издава решението си в рамките на три месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.

Член 18г

Когато молбата е отхвърлена, държавите-членки надлежно се обосновават за решения по молби за признаване на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива.

Молителите имат право на обжалване пред съдилищата съгласно националното законодателство. Това право на обжалване се прилага също и в случая на неуспех да се вземе решение в рамките на определения период.“;

6)

приложението, включено в приложение V към настоящата директива, се добавя.

Раздел 2.7

Лекари

Член 14

Директива 93/16/ЕИО се изменя, както следва:

1)

в член 2 думите „изброени в член 3“ се заменят с „изброени в приложение А“;

2)

член 3 се заличава;

3)

заглавието на глава II се заменя със следния текст:

„Дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по специализирана медицина.“;

4)

член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Всяка държава-членка, в която съществуват законови, подзаконови и административни разпоредби в тази област, признава дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация по специализирана медицина, издадени на граждани на държави-членки от другите държави-членки в съответствие с членове 24, 25, 26 и 29 и които са изброени в приложения Б и В, като придава на такива квалификации на своята територия същата стойност като на онези, които държавата-членка сама издава.“;

5)

член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

Дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, посочени в член 4, са онези, които, издадени от компетентните власти или органи и изброени в приложение Б, съответстват за целите на въпросното специализирано обучение на квалификациите, изброени в приложение В, що се отнася до онези държави-членки, където такова обучение съществува.“;

6)

заглавието на глава III и членове 6 и 7 се заличават;

7)

в член 8:

а)

следната алинея се добавя в параграф 2:

„Той взима предвид също техния професионален опит, допълнително обучение и продължаващо обучение по медицина.“;

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Компетентните власти или органи на приемащата държава-членка, след като оценят съдържанието и продължителността на обучението на съответното лице въз основа на представените дипломи, удостоверения или други документи за официална квалификация и като вземат предвид неговия професионален опит, допълнително обучение и продължаващо обучение по медицина, го уведомяват за периода на изискваното допълнително обучение и за областите, които да бъдат обхванати от него.“;

в)

следният параграф се добавя:

„4.   Държавата-членка произнася решението си в рамките на четири месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.“;

8)

в член 9 се добавя следният параграф:

„2а.   Държавите-членки признават документите за официална квалификация по специализирана медицина, издадени в Испания на лекари, които са завършили специализирано обучение преди 1 януари 1995 г., което не съответства на формалните изисквания за обучение, предвидени в членове от 24 до 27, ако документите са придружени от удостоверение, издадено от компетентните испански власти, удостоверяващо факта, че съответното лице е издържало успешно изпит за специфична професионална правоспособност, организиран в контекста на специалните регламентиращи мерки, съдържащи се в Кралски указ 1497/99, с цел да се провери дали съответното лице има равнище на познания и правоспособност, сравнимо с това на лекарите, притежаващи квалификация на лекар-специалист, които в случая на Испания са посочени в член 5, параграф 3, и в член 7, параграф 2.“;

9)

следният параграф се добавя в член 23:

„6.   Продължаващото обучение гарантира в съответствие с договореностите, присъщи за всяка държава-членка, че лицата, които са завършили образованието си, могат да следят развитието на медицината.“;

10)

в член 24, параграф 1, буква а) се заменя със следния текст:

„а)

това предполага успешното завършване на шест учебни години в рамките на курса на обучение, посочен в член 23, през които са били придобити подходящи познания по обща медицина;“;

11)

членове 26 и 27 се заменят със следния текст:

„Член 26

Държавите-членки, в които съществуват законови, подзаконови и административни разпоредби в тази област, следят минималното времетраене на специализираните курсове на обучение да не бъде по-кратко от продължителността на курса, посочена в приложение В по отношение на всеки курс на обучение. Такава минимална продължителност на курса се променя съгласно процедурата, предвидена в член 44а, параграф 3.“;

12)

член 30 се заменя със следния текст:

„Член 30

Всяка държава-членка, която освобождава от пълното обучение, посочено в член 23, в рамките на своята територия, въвежда специално обучение по обща медицина, отговарящо поне на строгите изисквания като онези, предвидени в членове 31 и 32, така че първите дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация, издадени при завършването на курса, да са издадени не по-късно от 1 януари 2006 г.“;

13)

член 31, параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:

„б)

то е дълготраен редовен курс от поне три години и се контролира от компетентните власти или органи.“;

14)

член 31, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Когато курсът на обучение, посочен в член 23, включва практическо обучение, проведено в акредитирана болница или клиника, разполагаща с подходящо оборудване и обслужване по обща медицина, или в акредитирана практика по обща медицина, или в акредитиран център за първична медицинска помощ, продължителността на това обучение за максимум една година може да бъде включена в периода, предвиден в параграф 1, буква б). Тази възможност съществува само в държавите-членки, в които на 1 януари 2001 г. продължителността на специализираното обучение по обща медицина е две години.

Ако Комисията установи, когато настоящият параграф се приложи, че възникват големи трудности за дадена държава-членка по отношение на равнището на обучение, посочено в параграф 1, буква б), тя взима предвид становището на Комитета на висшите служители за обществено здравеопазване, учреден с Решение 75/365/ЕИО на Съвета (21) и уведомява Европейския парламент и Съвета за това. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета, при необходимост, предложения, пряко насочени към по-добро съгласуване на продължителността на специализираното обучение по обща медицина.

15)

в член 34, параграф 1, второ тире, „60 %“ се заменят с „50 %“;

16)

позоваванията на членове 3, 6, 7 и 27 се считат като позовавания съответно на приложение А, на член 4, на член 5 и на член 26;

17)

следните членове се добавят:

„Член 42а

Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат относно издаването на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива. Комисията публикува подходящо уведомление в Официален вестник на Европейските общности, изброявайки наименованията, възприети от държавите-членки за съответните квалификации на обучение и, при необходимост, за съответното професионално звание.

Член 42б

Всяка държава-членка признава като достатъчно доказателство по отношение на гражданите на държави-членки, чиито дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, не съответстват на наименованията, изброени за тази държава-членка в настоящата директива, дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация, издавани от тези държави-членки и придружени от удостоверение, издадено от компетентните власти или органи. Удостоверението уточнява, че въпросните дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били издадени при завършването на образование и обучение, които съответстват на разпоредбите на настоящата директива и се разглеждат от държавата-членка, която ги е издала, като равностойни на онези, чиито наименования са изброени в настоящата директива.

Член 42в

Държавите-членки изследват дипломите, удостоверенията и другите документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива, получени от притежателя извън Европейския съюз, в случаите, когато тези дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация са били признати в дадена държава-членка, както и обучението и/или професионалния опит, получени в дадена държава-членка. Държавата-членка издава решението си в рамките на три месеца от датата, на която молителят е представил молбата си заедно с цялата допълваща документация.

Член 42г

Когато молбата е отхвърлена, държавите-членки надлежно обосновават решенията по молби за признаване на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от настоящата директива.

Молителите имат право на обжалване пред съдилищата съгласно националното законодателство. Това право на обжалване се прилага също и в случая на липса на решение в рамките на определения период.“;

18)

член 44а се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „в процедурите“ се заменят с думите „в процедурата“;

б)

параграф 2 се заличава;

19)

приложения A, Б и В, включени в приложение VI към настоящата директива, се добавят.

РАЗДЕЛ 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Не по-късно от 1 януари 2008 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на член 1, точки 1 и 2 в държавите-членки.

След като предприеме всички необходими изслушвания, Комисията представя заключенията си във връзка с всички промени в съществуващата уредба в член 1, точки 1 и 2. Ако е необходимо, Комисията представя също и предложения за усъвършенстване на съществуващата уредба.

Член 16

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 2003 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът и условията на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 18

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 май 2001 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

A. LINDH


(1)  ОВ C 28, 26.1.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 235, 27.7.1998 г., стр. 53.

(3)  Становище на Европейския парламент от 2 юли 1998 г. (ОВ C 226, 20.7.1998 г., стр. 26), потвърдено на 27 октомври 1999 г., Обща позиция на Съвета от 20 март 2000 г. (ОВ C 119, 27.4.2000 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 5 юли 2000 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Европейския парламент от 1 февруари 2001 г. и Решение на Съвета от 26 февруари 2001 г.

(4)  ОВ L 19, 24.1.1989 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива 2000/5/ЕО на Комисията (ОВ L 54, 26.2.2000 г., стр. 42).

(6)  C-340/89 (Vlassopoulou) 1991 г. ECR-I-2357.

(7)  ОВ L 165, 7.7.1993 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 1999/46/ЕО (ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 25).

(8)  ОВ L 176, 15.7.1977 г., стр. 1. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(9)  ОВ L 176, 15.7.1977 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 89/595/ЕИО (ОВ L 341, 23.11.1989 г., стр. 30).

(10)  ОВ L 233, 24.8.1978 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(11)  ОВ L 233, 24.8.1978 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(12)  ОВ L 362, 23.12.1978 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(13)  ОВ L 362, 23.12.1978 г., стр. 7. Директива, изменена с Директива 89/594/ЕИО (ОВ L 341, 23.11.1989 г., стр. 19)

(14)  ОВ L 33, 11.2.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(15)  ОВ L 33, 11.2.1980 г., стр. 8. Директива, изменена с Директива 89/594/ЕИО.

(16)  ОВ L 253, 24.9.1985 г., стр. 34.

(17)  ОВ L 253, 24.9.1985 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(18)  C-154/93 (Tawil Albertini) 1994 г. ECR I — 451.

(19)  C-319/92 (Haim) 1994 г. ECR I — 425.

(20)  ОВ L 223, 21.8.1985 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(21)  ОВ L 167, 30.6.1975 г. стр. 19.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименования на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по сестрински грижи (общ профил)

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

1.

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster

Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)

Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

2.

Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde

Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)

Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

3.

Brevet van verpleegassistent(e)

Brevet d'hospitalier(ère)

Brevet einer Pflegeassistentin

1.

De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen „Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft“

 

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

 

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

Ελλάς

1.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μιου Αθηνών

2.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυματων (Τ.Ε.Ι.)

3.

Πτυχιο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

4.

Πτυχιο Aδελφών Νοσοκόμον πρώην Ανωτέρον Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.

Πτυχιο Aδελφών Νοσοκόμον και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρον Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6.

Πτυχιο Τμήματος Νοσηλευτικής

1.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

2.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικα Ιδρύματα Υπουργειο Εθνικής Παιδειας και Θρησκευμάτων

3.

Υπουργειο Εθνικής Άμυνας

4.

Υπουργειο Υγειας και Πρόνοιας

5.

Υπουργειο Υγειας και Πρόνοιας

6.

ΚΑΤΕΕ Υπουργειο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

España

Titulo de Diplomado universitario en Enfermería

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

1.

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

2.

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

 

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

 

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

 

Luxembourg

1.

Diplôme d'Etat d'infirmier

2.

Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

 

Nederland

1.

diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

2.

diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.

diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

4.

diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4

5.

diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

1.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

2.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

Österreich

1.

Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger“

2.

Diplom als „Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger“

1.

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

2.

Allgemeine Krankenpflegeschule

 

Portugal

1.

Diploma do curso de enfermagem geral

2.

Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

3.

Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1.

Escolas de Enfermagem

2.

Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

Suomi/Finland

1.

Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

1.

Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter

2.

Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor

 

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

 

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various“

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Наименование на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по стоматология

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

Diploma van tandarts

Diplôme de licencié en science dentaire

1.

De universiteiten/les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Ελλάς

Πτυχίο Οδοντιατρικής

Πανεπιστήμιο

 

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Ireland

Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS)

Universities / Royal College of Surgeons in Ireland

 

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde“

Medizinische Fakultät der Universität

 

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

Faculdade / Institutos Superiores

 

Suomi/Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Oulun yliopisto

3.

Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

Sverige

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeå

Universitetet i Göteborg

Karolinska Institutet

Malmö Högskola

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

United Kingdom

Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) / Licentiate in Dental Surgery

Universities / Royal Colleges

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наименования на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по специализирана стоматология

1.   Ортодонтия

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

 

Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής

1)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2)

Νομαρχία

 

España

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Oulun yliopisto

3.

Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

 


2.   Орална хирургия

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

 

Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής

1)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2)

Νομαρχία

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Oulun yliopisto

3.

Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименования на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по ветеринарна хирургия

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

Diploma van dierenarts

Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

1.

De universiteiten/les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

 

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

 

Ελλάς

Πτυχίο Κτηνιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 

España

Titulo de Licenciado en Veterinaria

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

 

 

Ireland

1.

Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

2.

Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

 

 

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

 

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen

 

 

Österreich

1.

Diplom-Tierarzt

2.

Magister medicinae veterinariae

Universität

1.

Doktor der Veterinärmedizin

2.

Doctor medicinae veterinariae

3.

Fachtierarzt

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

 

Suomi/Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

 

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Landbruksuniversitet

 

United Kingdom

1.

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2.

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

3.

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

4.

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)

5.

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)

6.

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

1.

University of Bristol

2.

University of Liverpool

3.

University of Cambridge

4.

University of Edinburgh

5.

University of Glasgow

6.

University of London“

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименования на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по ветеринарна хирургия

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

Diploma van vroedvrouw/

Diplôme d'accoucheuse

1.

De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

 

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

Ελλάς

1.

Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.

Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

3.

Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

1.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

2.

ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

España

Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura

 

France

Diplôme de sage-femme

L'Etat

 

Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

 

Italia

Diploma d'ostetrica

Schools recognised by State

 

Luxembourg

Diplôme de sage-femme

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

 

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

 

Österreich

Hebammen-Diplom

Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt

 

Portugal

1.

Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2.

Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3.

Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1.

Ecolas de Enfermagem

2.

Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

Suomi/Finland

1.

Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

1.

Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter

2.

Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor

 

Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

 

United Kingdom

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

Various“

 


ПРИЛОЖЕНИЕ V

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименования на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по фармация

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Belgique/België/Belgien

Diploma van apotheker

Diplôme de pharmacien

1.

De universiteiten / les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Danmark

Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole

Deutschland

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

Ελλάς

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

España

Título de licenciado en farmacia

Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad

France

Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités

Ireland

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

Italia

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

Luxembourg

Diplôme d'Etat de pharmacien

Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie

Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

Universidades

Suomi/Finland

Proviisorin tutkinto / provisorexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Kuopion yliopisto

Sverige

Apotekarexamen

Uppsala universitet

United Kingdom

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist“

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Наименования на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по медицина

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

Diploma van arts

Diplôme de docteur en médecine

1.

De universiteiten/les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

1.

Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

2.

Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland

1.

Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

2.

Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

1.

Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum

2.

Ελλάς

Πτυχίο Iατρικής

1)

Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου

2)

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου

 

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

Österreich

1.

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

2.

Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

1.

Medizinische Fakultät einer Universität

2.

Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

Suomi/Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наименования на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация по специализирана медицина

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Удостоверение, придружаващо квалификацията

Belgique/België/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Countryesärztekammer

 

Ελλάς

Τίτλος Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2.

Νομαρχία

 

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

 

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

1. 3. 4.

Universités

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

 

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

 

Italia

Diploma di medico specialista

Università

 

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

 

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

1.

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2.

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

3.

Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

 

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

1.

Grau de assistente e/ou

2.

Titulo de especialista

1.

Ministério da Saúde

2.

Ordem dos Médicos

 

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Наименования на курсовете на обучение по специализирана медицина

Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Анестезиология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Ελλάς

Αναισθησιολογία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Portugal

Anestesiologia

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Обща хирургия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie/heelkunde

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Chirurgie

 

Ελλάς

Χειρουργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Portugal

Cirurgia geral

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia / allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Неврохирургия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Ελλάς

Νευροχειρουργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurological surgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Portugal

Neurocirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia / Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Акушерство и гинекология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικολογία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie — obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Portugal

Ginecologia e obstetrícia

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Обща (вътрешна) медицина

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/inwendige geneeskunde

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Ελλάς

Παθολογία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Nederland

Inwendige geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Portugal

Medicina interna

 

Suomi/Finland

Sisätaudit / inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Офталмология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie/oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Ελλάς

Οφθαλμολογία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Ophthalmology

 

Italia

Oftalmologia

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Portugal

Oftalmologia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit / ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Оториноларингология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nase-Ohrenheilkunde

 

Ελλάς

Ωτορινολαρυγγολογία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Nederland

keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Педиатрия

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Pédiatrie/pediatrie

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme høs børn

 

Deutschland

Kinderheilkunde

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder- und Jugendheilkunde

 

Portugal

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit / barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Респираторна медицина

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Ελλάς

Φυματιολoγία- Πνευμονολογία

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Portugal

Pneumologia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Урология

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Ελλάς

Ουρολογία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Luxembourg

Urologie

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Portugal

Urologia

 

Suomi/Finland

Urologia / urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Ортопедия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie

 

Ελλάς

Ορθοπεδική

 

España

Traumatología y cirugía ortopédica

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Portugal

Ortopedia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Патоанатомия

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique/pathologische anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Ελλάς

Παθολογική Ανατομική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Morbid anatomy and histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Portugal

Anatomia patológica

 

Suomi/Finland

Patologia / patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Неврология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

Danmark

Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Ελλάς

Νευρολογία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Luxembourg

Neurologie

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Portugal

Neurologia

 

Suomi/Finland

Neurologia / neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Психиатрия

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Portugal

Psiquiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria / psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Диагностична радиология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/röntgendiagnose

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

Diagnostische Radiologie

 

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

Suomi/Finland

Radiologia / radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Лъчетерапия

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiotherapy

 

Italia

Radioterapia

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie/Radioonkologie

 

Portugal

Radioterapia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit / cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Клинична биология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/klinische biologie

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Portugal

Patologia clínica

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Биологична хематология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Микробиология — бактериология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Биохимия

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und chemische Labordiagnostik

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia / klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Имунология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Immunología

 

France

 

 

Ireland

Clinical immunology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Пластична хирургия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische Chirurgie

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρουργική

 

España

Cirugía plástica y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Гръдна хирургия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Herzchirurgie

 

Ελλάς

Χειρουργική Θώρακος

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Детска хирургия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Ελλάς

Χειρουργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia / barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Съдова хирургия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Αγγειοχειρουργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia / kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Кардиология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Καρδιολογία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Cardiologia

 

Suomi/Finland

Kardiologia / kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Гастроентерология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Γαστρεντερολογία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Nederland

Gastro-enterologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Gastrenterologia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia / gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Ревматология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Rhumatologie/reumatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Ρευματολογία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumatologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Luxembourg

Rhumatologie

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Reumatologia

 

Suomi/Finland

Reumatologia / reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Обща хематология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Αιματολογία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology

 

Italia

Ematologia

 

Luxembourg

Hématologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Ендокринология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Ενδοκρινολογία

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Endocrinologia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia / endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Физиотерапия

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Αποκατάσταση

 

España

Rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

 

Suomi/Finland

Fysiatria / fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Стоматология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Невропсихиатрия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Ελλάς

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Nederland

Zenuw- en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Дермато-венерология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Ελλάς

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Дерматология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Венерология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Venereology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Лъчелечение

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Ελλάς

Ακτινολογία — Ραδιολογία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

 

 

Italia

Radiologia

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Portugal

Radiologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Тропическа медицина

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

 

Portugal

Medicina tropical

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Детска психиатрия

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

Ελλάς

Παιδοψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Гериатрия

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatrics

 

Italia

Geriatria

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Geriatria / geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Бъбречни болести

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Νεφρολογία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Nefrologia

 

Suomi/Finland

Nefrologia / nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Инфекциозни болести

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Communicable diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet / infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Обществено здравеопазване и социална медицина

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Community medicine

 

Italia

Igiene e medicina sociale

 

Luxembourg

Santé publique

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto / hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Фармакология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Трудова медицина

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

 

España

 

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occupational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto / företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occupational medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Алергология

Минимална продължителност на курса на обучение: 3 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Αλλεργιολογία

 

España

Alergología

 

France

 

 

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

 

Österreich

 

 

Portugal

Imuno-alergologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Allergisjukdomar

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Гастроентерологична хирургия

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digestivo

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Нуклеарна медицина

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

 

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Deutschland

Nuklerarmedizin

 

Ελλάς

Πυρηνική Ιατρική

 

España

Medicina nuclear

 

France

Médecine nucléaire

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina nucleare

 

Luxembourg

Médecine nucléaire

 

Nederland

Nucleaire geneeskunde

 

Österreich

Nuklearmedizin

 

Portugal

Medicina nuclear

 

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Nuclear medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Спешна медицинска помощ

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Accident and emergency medicine

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Accident and emergency medicine

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Клинична неврофизиология

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Neurophysiology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi

 

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Лицево-челюстна хирургия (основно медицинско обучение)

Минимална продължителност на курса на обучение: 5 години

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

 

Nederland

 

 

Österreich

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Държава

Наименование на квалификацията

Орган, издаващ дипломата

Стоматологична, орална и лицево-челюстна хирургия (основно стоматологично и медицинско обучение)

Минимална продължителност на курса на обучение: 4 години

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

 

Italia

 

 

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery