32001D0886Официален вестник n° L 328 , 13/12/2001 стр. 0001 - 0003
специално чешко издание глава 19 том 04 стр. 174 - 176
специално испанско издание глава 19 том 04 стр. 174 - 176
специално унгарско издание глава 19 том 04 стр. 174 - 176
специално литвийско издание глава 19 том 04 стр. 174 - 176
LV.ES глава 19 том 04 стр. 174 - 176
MT.ES глава 19 том 04 стр. 174 - 176
PL.ES глава 19 том 04 стр. 174 - 176
SK.ES глава 19 том 04 стр. 174 - 176
специално словенско издание глава 19 том 04 стр. 174 - 176


20011206

Решение на Съвета

от 6 декември 2001 година

за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II)

(2001/886/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 30, параграф 1, букви а) и б), член 31, букви а) и б) и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид инициативата на Кралство Белгия и Кралство Швеция [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като има предвид, че:

(1) Шенгенската информационна система, която е създадена съгласно разпоредбите на дял IV от Конвенцията от 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на проверките по общите граници, наричана по-долу "Шенгенската конвенция от 1990 г.", представлява основно средство за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, интегрирано в рамката на Европейския съюз.

(2) Шенгенската информационна система в своята настояща форма има капацитет да обслужва не повече от 18 участващи държави. Понастоящем тя функционира в 13 държави-членки и 2 други държави (Исландия и Норвегия) и ще започне да функционира в Обединеното кралство и Ирландия в близко бъдеще. Обаче тя не е била конструирана така, че да обслужва увеличаващия се брой на държавите-членки на Европейския съюз след разширяването му.

(3) Поради тази причина и за да бъдат използвани последните достижения в областта на информационните технологии, и за да се разреши въвеждането на нови функции, е необходимо да се разработи второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II), както вече бе съобщено чрез Решение SCH/Com-ex (97) 24 на Изпълнителния комитет от 7 октомври 1997 г. [3].

(4) Разходите за разработването на ШИС II следва да бъдат отчислени от бюджета на Европейския съюз в съответствие със заключенията по този въпрос на Съвета от 29 май 2001 г. Настоящото решение представлява, заедно с Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) [4], необходимата законодателна база за разрешаване на включването в бюджета на Съюза на необходимите средства за разработване на ШИС II и изпълнението на тази част от бюджета.

(5) Законодателната база се състои от две части: настоящото решение, основано на член 30, параграф 1, букви а) и б), член 31, букви а) и б) и член 34, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз и регламента на Съвета, основан на член 66 (…) от Договора за създаване на Европейската общност. Причината за това е, че както е посочено в член 92 от Шенгенската конвенция от 1990 г., Шенгенската информационна система следва да даде възможност на органите, избрани от държавите-членки чрез автоматизирана процедура за търсене, да имат достъп до сигнали за лица и собственост за целите на гранични проверки и други полицейски и митнически проверки, провеждани в страната в съответствие с националното право, както и с цел издаване на визи, разрешения за пребиваване и администриране на законодателството за чуждите граждани в контекста на прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, свързани с движението на хора.

(6) Фактът, че законодателната база, необходима за разрешаване на разработката на ШИС II, финансирана от бюджета на Съюза, се състои от два отделни инструмента, не засяга принципа, че Шенгенската информационна система представлява и ще продължава да представлява единна интегрирана информационна система и че ШИС II следва да бъде разработена като такава.

(7) Настоящото решение не засяга приемането в бъдеще на необходимото законодателство, описващо в подробности функционирането и използването на ШИС II като, но не ограничено до, правилата, определящи категориите от данни, които следва да бъдат въведени в системата, целите, за които те следва да бъдат въведени, и критериите за тяхното въвеждане, правилата, свързани със съдържанието на ШИС II записи, включително отговорността за тяхната истинност, правилата за срока на сигнала, връзките между сигналите и съотносимостта между сигналите, правилата за достъп до данните на ШИС II и правилата за защита на личните данни и техния контрол.

(8) Настоящото решение определя процедурите за предприемане на мерки, необходими за изпълнението му, които отразяват съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 2424/2001, за да гарантират, че ще съществува единен въвеждащ процес за разработка на ШИС II като цяло.

(9) Настоящото решение съставлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно някои разпоредби за прилагане на Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген [5] и член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген [6].

(10) Следва да се въведе разпоредба за разрешаване на представителите на Исландия и Норвегия да бъдат асоциирани към работата на комитетите, подпомагащи Комисията при упражняване на нейните изпълнителни правомощия. Такава разпоредба е обмисляна в размяната на писма между Общността и Исландия и Норвегия, приложени към горепосоченото споразумение за асоцииране.

(11) Настоящото решение не засяга разпоредбите за частичното участие на Обединеното кралство в достиженията на правото от Шенген, определено от Съвета в Решение 2000/365/ЕО,

РЕШИ:

Член 1

Шенгенската информационна система, създадена съгласно разпоредбите на дял IV от Шенгенската конвенция от 1990 г., се заменя от нова система, Шенгенска информационна система II (ШИС II), която позволява новите държави-членки да бъдат интегрирани в системата.

Член 2

ШИС II, която следва да бъде единна интегрирана система, се разработва от Комисията, в съответствие с процедурите, установени в настоящото решение.

Член 3

Мерките, необходими за разработване на ШИС II, се приемат в съответствие с процедурата за управление, посочена в член 5, когато се отнасят до въпроси, различни от тези, включени в член 4.

Член 4

Мерките, необходими за разработване на ШИС II, свързани със следните въпроси, се предприемат в съответствие с регулаторната процедура, посочена в член 6:

а) конструирането на физическата архитектура на системата, включително нейната комуникационна мрежа;

б) техническите аспекти, които имат отношение към защитата на личните данни;

в) техническите аспекти, които имат сериозно финансово отражение върху бюджетите на държавите-членки или които имат сериозно техническо отражение върху националните системи на държавите-членки;

г) разработките на защитните изисквания.

Член 5

1. Когато се прави позоваване на настоящия член, Комисията се подпомага от управителен комитет, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2. Комитетът прима свой процедурен правилник по предложение на председателя въз основа на стандартните процедурни правилници, които са публикувани в Официален вестник на Европейските общности.

3. Представителят на Комисията представя пред комитета проект на мерките, които следва да се предприемат. Комитетът изразява своето становище относно проекта в срок, който председателят може да определи в зависимост от неотложността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност в случай на решения, които Съветът следва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

4. Комисията приема мерките, които се прилагат незабавно. Все пак, ако тези мерки не са в съответствие със становището на комитета, те се съобщават от Комисията до Съвета незабавно. В такъв случай Комисията може да отложи прилагането на мерките за срок от два месеца от датата на такова съобщение.

5. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в рамките на срока, предвиден в параграф 4.

Член 6

1. Когато се прави позоваване на настоящия член, Комисията се подпомага от регулаторен комитет, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2. Комитетът приема свой процедурен правилник по предложение на председателя въз основа на стандартните процедурни правилници, публикувани в Официален вестник на Европейските общности.

3. Представителят на Комисията представя пред комитета проект на мерките, които следва да се предприемат. Комитетът изразява своето становище относно проекта в срок, който се определя от председателя в зависимост от неотложността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност в случай на решения, които Съветът следва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

4. Комисията приема предвидените мерките, ако те са в съответствие със становището на комитета.

5. Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на комитета или няма становище, Комисията незабавно изпраща до Съвета предложение, свързано с мерките, които следва да бъдат предприети, и информира за това Европейския парламент.

6. Съветът решава с квалифицирано мнозинство по предложението в рамките на два месеца от датата на изпращането до Съвета.

Ако в рамките на този срок Съветът е посочил с квалифицирано мнозинство, че той се противопоставя на предложението, Комисията го преразглежда. Тя може да изпрати измененото предложение до Съвета, да препрати своето предложение или да представи законодателно предложение.

Ако след изтичане на този период Съветът нито е приел предложения акт за прилагане, нито е посочил, че се противопоставя на предложението за мерки за прилагане, предложеният акт за прилагане се приема от Комисията.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник.

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 31 декември 2006 г.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2001 година.

За Съвета

Председател

M. Verwilghen

[1] ОВ С 183, 29.6.2001 г., стр. 14.

[2] Становище от 23 октомври 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[3] ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 442.

[4] ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4.

[5] ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

[6] ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

--------------------------------------------------