15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

167


32001D0689


L 242/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 август 2001 година

за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за миялни машини

(нотифицирано под номер C(2001) 2600)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/689/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално членове 3, 4 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда, че екомаркировката може да се присъжда за продукт, притежаващ характеристики, които му позволяват да допринесе значително за подобряване на основните аспекти на околната среда.

(2)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда, че следва да бъдат установени специални критерии за екомаркировка по продуктови групи.

(3)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда, че преразглеждането на критериите за екомаркировка, както и на свързаните с критериите изисквания за оценка и проверка, следва да се осъществи своевременно преди изтичането на срока на валидност на критериите, определени за всяка продуктова група, което следва да доведе до предложение за удължаване, отмяна или преразглеждане.

(4)

С Решение 98/483/ЕО (2) Комисията установи екологични критерии за присъждане на екомаркировка на Общността за миялни машини, които съгласно член 3 от него, изменено с Решение 2001/397/ЕО (3), са валидни до 31 януари 2003 г.

(5)

Целесъобразно е да се преразгледа определението на продуктовата група и екологичните критерии, които са били установени с Решение 98/483/ЕО, за да се отрази развитието на пазара.

(6)

Целесъобразно е да се приеме ново решение на Комисията за установяване на специалните екологични критерии за тази продуктова група, които ще бъдат валидни за срок от пет години.

(7)

Целесъобразно е за ограничен период от не повече от дванадесет месеца установените в настоящото решение нови критерии и установените преди това в Решение 98/483/ЕО критерии да бъдат валидни едновременно, за да могат да разполагат с достатъчно време дружествата, на които е присъден знака за екомаркировка за техните продукти преди приемането на настоящото решение, да приведат тези продукти в съответствие с новите критерии.

(8)

Определените в настоящото решение мерки са разработени и приети съгласно процедурите за определяне на критериите за екомаркировка, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1980/2000.

(9)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Продуктовата група „миялни машини“ (наричана по-нататък „продуктова група“) означава:

„Захранвани от електрическата мрежа домакински миялни машини, продавани на населението. Изключват се уреди, които могат да използват също други източници на енергия като акумулатори или нямат вътрешен източник на топлина“.

Член 2

Определените в член 1 екологични характеристики на продуктовата група се оценяват съгласно екологичните специфични критерии, посочени в приложението.

Член 3

Определението на продуктовата група и критериите за продуктовата група са валидни за срок от пет години от датата, на която настоящото решение влиза в сила.

Срокът на валидност на определението на продуктовата група и на определените с Решение 98/483/ЕО критерии се изменя така че да изтекат 12 месеца след датата, на която настоящото решение влиза в сила.

Член 4

Кодът на тази продуктова група, използван за административни цели, е „002“.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 август 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 216, 4.8.1998 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 139, 23.5.2001 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За да получи екомаркировка, миялна машина (наричана по-нататък „продуктът“) трябва да попада в определената в член 1 продуктова група и да отговаря на критериите на настоящото приложение; проведените в подкрепа на заявлението изпитвания, трябва да се проведат съгласно посочените в критериите указания. Ако е целесъобразно, други методи за изпитване могат да се използват, ако тяхната еквивалентност е приета от компетентния орган, който оценява заявлението. Ако не са упоменати изпитвания или упоменатите изпитвания са предназначени за проверка или контрол, компетентният орган следва да обоснове преценката си според случая въз основа на предоставените от заявителя декларации и документация и/или резултатите от независими проверки.

На компетентните органи се препоръчва да вземат под внимание прилагането на признатите схеми за екологично управление като EMAS или ISO 14001, когато преценяват заявленията и контролират спазването на критериите в настоящото приложение. (Забележка: не се изисква да се прилагат такива схеми за управление).

Тези критерии имат за цел да насърчат по-конкретно:

намаляване на вредата за околната среда или рискове, свързани с използването на енергия (глобално затопляне, киселинни дъждове, изчерпване на невъзобновяеми енергийни източници), посредством намаляване на консумацията на енергия,

намаляване на вредата за околната среда или рисковете, свързани с използването на природни ресурси, посредством намаляване на консумацията на вода.

Критериите насърчават прилагането на най-добрата практика (оптимално използване по отношение на околната среда) и разширяват екологичното съзнание на потребителите. Освен това маркирането на пластмасовите компоненти насърчава рециклирането на машината.

Критериите са определени на нива, които насърчават етикетирането на миялни машини с ниско въздействие върху околната среда, в частност по време на използването им.

ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

1.   Икономия на енергия

а)

Миялните машини с капацитет 10 или повече комплекта прибори, чинии и чаши имат индекс на енергийна ефективност по-малък от 0,58, както е определен в приложение IV към Директива 97/17/ЕО от 16 април 1997 г. относно условията за прилагане на Директива 92/75/ЕИО относно етикетирането на разхода на енергия на домакински миялни машини (1), като се използват същият метод на изпитване EN 50242 и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО.

Миялни машини с по-малко от 10 комплекта прибори, чинии и чаши, но повече от пет комплекта прибори, чинии и чаши следва да имат индекс на енергийна ефективност по-нисък от 0,64, както е определен в приложение IV към Директива 97/17/ЕО, като се използват същият метод на изпитване EN 50242 и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО.

Миялни машини с пет или по-малко комплекта прибори, чинии и чаши следва да имат индекс на енергийна ефективност по-нисък от 0,76, както е определен в приложение IV към Директива 97/17/ЕО, като се използват същият метод на изпитване EN 50242 и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО.

Заявителят следва да предостави копие от техническата документация, посочена в член 2, параграф 1 от Директива 97/17/ЕО. Тази документация включва протоколи от най-малко три измервания на разхода на енергия, извършени съгласно EN 50242 и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО. Посочената върху етикета за енергия стойност не следва да бъде по-малка от тази средна стойност, а посоченият върху етикета за енергия клас на енергийна ефективност следва да съответства на тази средна стойност. В случай на проверка, която не е задължителна при подаване на заявлението, компетентните органи вземат предвид допустимите отклонения и контролни процедури, определени в EN 50242.

б)

Миялната машина следва да може да се свързва с външно захранване с топла вода.

Заявителят декларира съответствието на продукта с това изискване.

2.   Разход на вода

Разходът на вода на миялна машина (изразен като В(измерена)) следва да бъде по-малък или равен на праговата стойност, както е определена в уравнението по-долу, като се използват същият метод на изпитване EN 50242 и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО.

 

В(измерена) ≤ (0,625 x S) + 9,25

където:

В(измерена)= измереният разход на вода на миялната машина в литри за един цикъл, до първото десетично число.

S= посочения брой стандартни комплекти за миялната машина.

Заявителят следва да предостави копие от техническата документация, посочена в член 2, параграф 1 от Директива 97/17/ЕО. Тази документация включва протоколи от най-малко три измервания на разхода на вода, извършени съгласно EN 50242, като се използва същият цикъл на програма, избран за Директива 97/17/ЕО. Средното аритметично от тези измервания трябва да бъде по-малко или равно на граничната стойност, получена от посочената по-горе стойност. Посочената върху етикета за енергия стойност не следва да бъде по-малка от тази средна стойност.

В случай на проверка, която не е задължителна при подаване на заявлението, компетентните органи вземат предвид допустимите отклонения и контролни процедури, определени в EN 50242.

3.   Предотвратяване на прекомерната употреба на детергенти

Уредът има ясна маркировка на обема, поставена върху дозатора за детергент, която позволява на потребителя да регулира количеството детергент, използвано според вида и количеството съдове и степента на тяхното замърсяване.

Заявителят декларира съответствието на продукта с това изискване.

4.   Шум

а)

Шумът, отделян от уреда, изразен като акустична мощност, не трябва да превишава 53 dB (А) за самостоятелни модели и 50 dB (А) за вградени модели. Нивото шум се измерва съгласно EN 50242/EN 60704-2-3/EN 60704-3, като се използват същият метод на изпитване и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО.

б)

Информация за нивото на шума се предоставя по начин, който да е ясно забележим за потребителя. Това се извършва, като се включва тази информация в етикета за енергия за миялни машини.

Заявителят следва да предостави копие от техническата документация, посочена в член 2, параграф 1 от Директива 97/17/ЕО. Тази документация включва протоколи от най-малко три измервания на шума, извършени съгласно EN 50242, като се използва същият цикъл на програма, избран за Директива 97/17/ЕО. Декларираното ниво на шума е получено от тези измервани, съгласно стандартите, посочени в EN 50242 и се обявява върху етикета за енергия.

В случай на проверка, която не е задължителна при подаване на заявлението, компетентните органи вземат допустимите отклонения и контролни процедури, определени в EN 50242.

5.   Обратно приемане на уреда и рециклиране

а)

Производителят предлага безплатно обратно приемане за рециклиране на миялната машина и на компонентите, които са били подменени от него или от упълномощена фирма с изключение на миялни машини, които съдържат добавени компоненти.

б)

Пластмасовите части, които са по-тежки от 50 g, следва да имат постоянна маркировка, посочваща естеството на материала в съответствие с ISO 11469. Това изискване не важи за екструдирани пластмасови части.

в)

Пластмасовите части, които са по-тежки от 50 g, не следва да съдържат следните невъзпламеними вещества:

Наименование

CAS №

Декабромодифенил

13654-09-6

Монобромодифенил етер

101-55-3

Дибромодифенил етер

2050-47-7

Трибромодифенил етер

49690-94-0

Тетрабромодифенил етер,

40088-47-9

Пентабромодифенил етер

32534-81-9

Хексибромодифенил етер

36483-60-0

Хептабромодифенил етер

68928-80-3

Октабромодифенил етер

32536-52-0

Нонабромодифенил етер

63936-56-1

Декабромодифенил етер

1163-19-5

Хлоропарафин с дължина на веригата от 10 до 13 атома въглерод, съдържание на хлор > 50 тегловни процента

85535-84-8

г)

Пластмасовите части с тегло, превишаващо 25g, не следва да съдържат невъзпламеними вещества или препарати на база на вещества, към които се прилагат или могат да бъдат прилагани рискови фрази R45 (може да причини рак), R46 (може да причини наследствено генетично увреждане), R50 (силно токсичен за водни организми), R51 (токсичен за водните организми), R52 (вреден за водни организми), R53 (може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната околна среда), R60 (може да увреди възпроизводителната функция) или R61 (може да увреди плода при бременност), а също и комбинация от няколко от тези рискови фрази, както са определени в Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни веществa (2) и нейните последващи изменения.

Това изискване не се отнася до невъзпламенимите вещества, чиито химически свойства са променени по време на прилагането, така че нито една от горепосочените рискови фрази не е валидна за тях, и за частите, които съдържат по-малко от 0,1 % остатък от веществото с предишните свойства.

д)

При проектиране на уреда производителят следва да държи сметка за неговото разглобяване; той следва да контролира разглобяването на миялната машина и да достави план за демонтаж, потвърждаващ в частност, че:

свръзките са достъпни и лесни за намиране,

електронните елементи са достъпни и лесни за намиране,

продуктът лесно се разглобява с помощта на общодостъпни инструменти,

несъвместимите и опасни материали са отстраними.

Заявителят следва да укаже, че уредът съответства на тези изисквания. Заявителят представя копие от инструкцията за разглобяване на компетентния орган, отговарящ за разглеждане на заявлението. Заявителят и/или неговият или неговите доставчици посочва/т на компетентния орган какви невъзпламеними вещества евентуално са били използвани във или върху пластмасови части с тегло, превишаващо 25 g.

6.   Удължаване на срока на употреба

а)

Производителят следва да предложи търговска гаранция за употреба на уреда за срок от минимум две години. Тази гаранция е валидна от датата на доставка до клиента.

б)

Намирането на съвместими резервни части следва да бъде осигурено за период от дванадесет години след спиране на производството.

Заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания.

7.   Дизайн на уреда

а)

Уредът позволява на потребителя да избира програма за измиване на стандартно количество съдове, като се използват детергенти, които действат най-добре при температури по-ниски от 65 °С.

б)

Уредът има ясни маркировки, които да посочват точно подходящите настройки за наличните програми (например стандартна, при ниска температура, при непълно натоварване, слабо или силно замърсени съдове и т.н.)

в)

Когато е приложимо, уредът позволява дозирането на солта да се регулира в зависимост от твърдостта на водата и да има индикатор на нивото на солта.

Заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания.

8.   Ефективност на почистване

Миялната машина следва да има индекс на ефективност на почистване по-голям от 1,00, както е определен в приложение IV към Директива 97/17/ЕО, като се използват същият метод на изпитване EN 50242 и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО. По този начин миялната машина се класифицира в клас на ефективност на почистване А или Б, както е определен в приложение IV към Директива 97/17/ЕО.

Заявителят следва да предостави копие от техническата документация, посочена в член 2, параграф 1 от Директива 97/17/ЕО. Тази документация включва протоколи от най-малко три измервания на индекса на ефективността на почистване, извършени съгласно EN 50242, като се използва същият стандартен цикъл на програма, избран за Директива 97/17/ЕО. Средноаритметичната стойност от тези измервания следва да бъде по-голяма от стойността, посочена по-горе. Класът на ефективност на почистване, посочен върху етикета за енергия, следва да съответства на тази средна стойност.

В случай на проверка, която не е задължителна при подаване на заявлението, компетентните органи вземат предвид допустимите отклонения и контролни процедури, определени в EN 50242.

9.   Ефективност на изсушаване

Миялната машина следва да има индекс на ефективност на изсушаване по-голям от 0,93, както е определен в приложение IV към Директива 97/17/ЕО, като се използват същият метод на изпитване EN 50242 и цикъл на програма, избрани за Директива 97/17/ЕО. По този начин миялната машина се класифицира в клас на ефективност на изсушаване А или Б, както е определен в приложение IV към Директива 97/17/ЕО.

Заявителят следва да предостави копие от техническата документация, посочена в член 2, параграф 1 от Директива 97/17/ЕО. Тази документация включва протоколи от най-малко три измервания на индекса на ефективността на изсушаване, извършени съгласно EN 50242, като се използва същият стандартен цикъл на програма, избран за Директива 97/17/ЕО. Средноаритметичната стойност от тези измервания следва да бъде по-голяма от стойността, посочена по-горе. Класът на ефективност на почистване, посочен върху етикета за енергия, следва да съответства на тази средна стойност.

В случай на проверка, която не е задължителна при подаване на заявлението, компетентните органи вземат предвид допустимите отклонения и контролни процедури, определени в EN 50242.

10.   Инструкции за потребителя

Уредът се продава с инструкция за експлоатация, която наред с другото, съдържа съвети за правилното екологично използване, и по-специално, препоръки за оптималното използване на енергията, водата и добавките (детергент, сол и др.) при работата на уреда. Инструкцията съдържа:

а)

върху корицата или на първата страница следния текст:

„Настоящите указания за ползване съдържат информации, позволяващи да се сведе до минимум въздействието на уреда върху околната среда“;

б)

съвет как да се инсталира уредът, така че да се сведе до минимум излъчваният шум;

в)

съвет, че използването на външен източник на захранване с топла вода може да спести първична енергия и свързаните емисии, ако водата се загрява със слънчева енергия, от обществената отоплителна система, съвременни отоплителни системи с природен газ или мазут или нагревател с постоянен приток на природен газ. Потребителят следва да бъде информиран, че тръбопроводът, свързващ източника на топла вода с миялната машина, следва да бъде къс и добре изолиран;

г)

съвет за регулиране дозирането на сол в зависимост от твърдостта на местната вода, ако е приложимо;

д)

съвет за използване на уреда с пълен капацитет винаги, когато е възможно;

е)

съвет да не се изплакват предметите, преди да се поставят в миялната машина;

ж)

съвет за най-доброто използване на опциите „изплакване“ и „изчакване“, ако има такива;

з)

съвет за наличието на детергенти, които действат най-добре при температури по-ниски от 65 °С и имат потенциал за пестене на енергия.

и)

съвет за променяне дозата на детергент съгласно вида и количеството на приборите, чиниите и чашите и степента на замърсяването им (например: при натоварване на половина на уреда се изисква по-малко детергент). Прави се справка с маркировките в дозатора за детергента;

й)

информация за нивата на разход на енергия и вода на миялната машина за различните програми, които позволяват на потребителя да идентифицира подходяща програма, при която да се разходват най-малко енергия и вода, а също и информация за нивата на разход при режим на готовност;

к)

съвет, че миялната машина не следва да се оставя на позиция „включено“, когато е завършила цикъла си поради възможната загуба на енергия при режим на готовност. Инструкциите за експлоатация следва да посочват времето, необходимо за завършване на наличните програми;

л)

информация за изискванията за мощност по време на следните режими: режим на спиране, режим на програмиране, край на програмата;

м)

съвет за подходящата поддръжка на миялната машина, включително редовно почистване на филтрите и информация за наличието на резервни части;

н)

информация, че несъобразяването с горепосочените въпроси може да доведе до по-висок разход на енергия, вода и/или детергент и по този начин да се повишат експлоатационните разходи и това да доведе до слаба ефективност;

о)

съвет как потребителят може да се възползва от процедурата на производителя за обратно приемане;

п)

информация, че на продукта е присъден знак за екомаркировка на ЕС с кратко обяснение какво означава това заедно с индикация, че повече информация за екомаркировката може да се намери на адреса на Интернет страницата (http://europa.eu.int/ecolabel), и че има детергенти с екомаркировка за миялни машини.

Заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания и предоставя копие от ръководството с указания на компетентния орган, който оценява заявленията.

11.   Информация върху екомаркировката

Клетка 2 от екомаркировката съдържа следния текст:

много нисък разход на енергия,

нисък разход на вода,

проектиран с цел да улеснява рециклирането.


(1)  ОВ L 118, 7.5.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.