12/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

35


32001D0595


L 209/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 юли 2001 година

относно сключването от Европейската общност на изменение на свързаните с търговията разпоредби на Договора за Енергийната харта

(2001/595/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него, във връзка с първото изречение от първия параграф на член 300, параграф 2,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Европейските общности сключиха Договора за Енергийната харта по силата на Решение 98/181/ЕО, ЕОВС, Евратом (1) на Съвета и Комисията, който препраща към съответните разпоредби на ГАТТ 1947.

(2)

Въвеждането в Договора за енергийната харта на препратки към съответните разпоредби на СТО вместо препратки към разпоредбите на ГАТТ 1947 г., както и включването в търговските разпоредби на списък на оборудване, свързано с енергетиката, отговарят на интереса на Общността.

(3)

Общността има изключителна компетентност по общата търговска политика.

(4)

Конференцията за енергийната харта и международната конференция, проведена на 24 април 1998 г. постигнаха договореност по текста на изменението на свързаните с търговията разпоредби, на Договор за енергийната харта, включително списъка на оборудването, свързано с енергетиката, както и по отнасящите се до него решения, договорености и декларации (Търговско изменение и допълнение).

(5)

С Решение 98/537/ЕО на Съвета (2) Общността одобри текста на Търговското изменение и временното му прилагане до влизането му в сила.

(6)

Приемането на Търговското изменение ще спомогне за постигане целите на Европейската общност. Поради това упоменатото изменение следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото Европейската общност одобрява изменението на свързаните с търговията разпоредби на Договора за Енергийната харта.

Член 2

В съответствие с членове 39 и 49 от Договора за Енергийната харта председателят на Съвета внася от името на Европейската общност документа за одобряване на изменението на свързаните с търговията разпоредби, на Договора за Енергийната харта в правителството на Португалската република.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2001 година.

За Съвета

Председател

M. VERWILGHEN


(1)  ОВ L 69, 9.3.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 252, 12.9.1998 г., стр. 21.