03/ 37

BG

Официален вестник на Европейския съюз

51


32001D0287


L 099/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2001 година

относно признаване по принцип на съответствието на досието, подадено за подробен преглед с оглед евентуалното включване на мезосулфурон-метил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(нотифицирано под номер C(2001) 1000)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/287/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), последно изменена с Директива 2000/68/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 6, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/414/ЕИО (наричана по-нататък „директивата“) предвижда изготвянето на общностен списък на активните вещества, разрешени за включване в продукти за растителна защита.

(2)

На 15 декември 2000 г. Aventis е подала до френските органи досие за активното вещество мезосулфурон-метил с оглед неговото включване в приложение I към директивата.

(3)

Френски органи са посочили пред Комисията, че след предварителния преглед досието отговаря на изискванията на приложение II към директивата по отношение на данните и информацията. Освен това те считат, че досието съдържа данните и информацията, изисквани от приложение III към директивата, по отношение на продукта за растителна защита, който съдържа това активно вещество. Впоследствие и в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 досието е било предадено от заявителя до Комисията и останалите държави-членки.

(4)

На 2 февруари 2001 г. досието е било отнесено до Постоянния фитосанитарен комитет.

(5)

Член 6, параграф 3 от директивата предвижда официално потвърждение на общностно равнище, че всяко досие задоволява по принцип изискванията относно предвидените в приложение II данни и информация и, най-малко за един продукт за растителна защита, който съдържа съответното активното вещество, изискванията на приложение III към директивата.

(6)

Това потвърждение е необходимо, за да позволи подробният преглед на досието, както и да се даде на държавите-членки възможността да предоставят временни разрешителни за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество, в съответствие с член 8, параграф 1 от директивата.

(7)

Настоящото решение не засяга правото на Комисията да изисква от кандидата да предоставя на държавата-членка докладчик допълнителни данни или информация с оглед изясняването на някои точки от досието. Заявлението за допълнителни данни, необходими за изясняване на досието, не влияе на посочения в точка 9 срок за подаване на доклада.

(8)

Държавите-членки и Комисията имат споразумение Франция да извърши подробния преглед на досието за мезосулфурон-метил.

(9)

Възможно най-скоро и най-късно в срок от една година, считано от датата на публикуване на настоящото решение, Франция ще докладва пред Комисията заключенията от своя преглед, придружени от препоръки относно включването или неключването и свързаните с тях условия.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Досието, подадено от Aventis до Комисията и държавите-членки с оглед включването на мезосулфурон-метил като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и отнесено до Постоянния фитосанитарен комитет на 2 февруари 2001 г., като цяло задоволява изискванията относно данните и информацията, предвидени в приложение II към директивата. Досието задоволява изискванията относно данните и информацията, изложени в приложение III към директивата, по отношение на продукт за растителна защита, които съдържа мезосулфурон-метил, като се имат предвид предложените приложения.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2001 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 9.12.2000 г., стр. 14.