02/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

95


32000R1564


L 180/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1564/2000 НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2000 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1264/2000 на Комисията (2), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към горепосочения регламент, е необходимо да бъдат приети мерки за класирането на стоките, включени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуването на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която се основава изцяло или частично на нея или която добавя, ако е необходимо, подразделения към нея и която е установена чрез специални разпоредби на Общността с оглед прилагането на тарифни или други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Чрез прилагане на упоменатите по-горе общи правила, стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към настоящия регламент, трябва да се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3.

(4)

Предвид мерките, които са в сила в Общността за системите за двоен контрол и за предварително и последващо наблюдение на текстилните продукти при внос в Общността, е подходящо ползването на обвързващата тарифна информация за класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, издадена от митническите органи на държавите-членки, и която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, да може да се продължи за период от 60 дни от титуляра съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 955/1999 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица, се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

Член 2

При спазване на мерките, които са в сила в Общността за системите за двоен контрол и за предварително и последващо наблюдение на текстилните продукти при внос в Общността, ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да бъде продължено за период от 60 дни съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2000 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 144, 17.6.2000 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 119, 7.5.1999 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране

(Код по КН)

Мотиви

(1)

(2)

(3)

1.   Ръкавица от памучен трикотажен плат, чиято външна част е покрита при потапяне в естествен каучук (латекс).

Тази ръкавица е за домакинска употреба.

(Виж фотография № 602) (1)

6116 10 20

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2 а) към глава 40, забележка 7 към раздел ХI, забележка 4 а) към глава 59, забележка 1 към глава 61, както и от текстовете на кодове по КН 6116, 6116 10 и 6116 10 20.

Виж също обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиции 4015 и 6116.

Като се има предвид, че теглото на покрития с каучук плат, от който е изработена ръкавицата, не надхвърля 1 500 g/m2, тази ръкавица следва да се класира като трикотажна ръкавица от позиция 6116.

2.   Текстилен конфекциониран артикул, използван като сенник, с формата на стилизирана котешка глава, със заоблени ръбове и с приблизителни размери 44 сm на 39 сm.

Този артикул е изработен от прозрачен трикотажен плат с гъсти бодове, върху който е отпечатана котешка глава. Тази материя е опъната и пришита около гъвкава арматура от метална тел.: В средата на плата има вендуза от пластмаса, която позволява закрепването на сенника върху стъклата.

(Друг текстилен конфекциониран артикул)

(Виж фотография № 596) (1)

6307 90 10

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 7 е) към раздел ХI, забележка 1 към глава 63, както и от текстовете на кодове по КН 6307, 6307 90 и 6307 90 10.

Артикулът не може да се разглежда като част за автомобилно превозно средство от позиция 8708, тъй като поради формата си покрива само определена част от стъклата и, следователно, не може да се счита за изключително или главно предназначен за артикулите от главите 86, 87 или 88.

Този артикул не спада към позиции с номера 6303 и 6304, като се има предвид, че не е нито вътрешна щора, нито артикул за вътрешно обзавеждане.

Image

Image


(1)  Фотографиите имат индикативен характер.