19/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

161


32000R1348


L 160/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1348/2000 НА СЪВЕТА

от 29 май 2000 година

за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в) и член 67, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. За да създаде такова пространство, Общността трябва постепенно да приеме мерките, свързани със съдебното сътрудничество по граждански дела, които са необходими за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2)

Правилното функциониране на вътрешния пазар изисква подобряване и ускоряване на връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела от една от държавите-членки в друга.

(3)

Тези отношения попадат понастоящем в приложното поле на член 65 от Договора.

(4)

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са установени в член 5 от Договора, целите на този регламент не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите-членки и съответно могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно ниво. Разпоредбите на настоящия регламент не надхвърлят необходимото за постигане на тези цели.

(5)

С акт от 26 май 1997 г. (4) Съветът прие конвенция за връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки и препоръча приемането ѝ от държавите-членки в съответствие с техните конституционни разпоредби. Тази конвенция не е влязла в сила. Необходимо е да се осигури приемственост по отношение на резултатите от преговорите за сключване на конвенцията. Текстът на настоящия регламент е в голяма степен основан на тази конвенция.

(6)

Ефективността и бързината на съдебното производство по граждански дела предполагат прякото и бързо изпращане на съдебните и извънсъдебните документи между местни органи, които са определени от държавите-членки. Въпреки това държавите-членки могат да заявят намерението си да определят само един орган, които е оправомощен да изпраща или получава такива документи, или един орган, който е оправомощен да изпълнява двете функции за срок от пет години. Правомощията на този орган могат да се подновяват на всеки пет години.

(7)

Бързината на предаването предполага използването на всички подходящи средства при спазването на някои условия, които се отнасят до четливостта и достоверността на получените документи. Сигурността на предаването изисква изпращаният документ да се придружава с печатен образец формуляр, който се попълва на езика в мястото, където трябва да се извърши връчването, или на друг език, който е приет от съответната държава-членка.

(8)

За да се гарантира ефективността на настоящия регламент, възможността за отказ на молба за връчване на документи се ограничава до изключителни случаи.

(9)

Бързината на връчването предполага документите да се връчват в рамките на няколко дни след получаването им. Ако обаче връчването не е извършено след изтичане на един месец, получаващият орган уведомява връчващия орган. Изтичането на този срок не означава, че молбата трябва да бъде върната на предаващия орган в случаите, когато връчването може да се осъществи в разумен срок.

(10)

С оглед защитата на интересите на получателя, връчването се извършва на официалния език или един от официалните езици в населеното място, където се извършва, или на друг език, който е използван в държавата, където са изготвени документите, който получателят разбира.

(11)

Тъй като приложимите процесуални норми в отделните държави-членки се различават, не съвпада и датата, на която трябва да бъде осъществено връчването. Предвид това положение и трудностите, които могат да възникнат във връзка с него, настоящият регламент следва да предвиди система, съгласно която датата на връчване се определя в съответствие със законодателството на получаващата държава. Ако обаче свързаните с дела документи, които предстои да бъдат заверени или са висящи в държава-членка, където тези документи са изготвени, трябва да бъдат връчени в определен срок, датата по отношение на молителя се определя в съответствие със законодателството на държавата-членка, където документът е изготвен. При наличие на сериозни основания всяка държава-членка може да отложи изпълнението на предходните разпоредби за преходен период от пет години. Преходният период може да бъде продължен от държавата-членка за нови пет години по причини, които са свързани с правната ѝ система.

(12)

Разпоредбите на настоящия регламент имат предимство пред двустранните или многостранните международни договори или споразумения, които имат същия обхват и които са сключени от държавите-членки, и по-специално пред Протокола, приложен към Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. (5), и Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. в отношенията между държавите-членки, които са страни по тези конвенции. Настоящият регламент не е пречка за държавите-членки да изпълняват или сключват международни договори или споразумения за ускоряване или опростяване на процедурите за изпращане на документи, ако тези международни договори или споразумения са съвместими с регламента.

(13)

Изпращаната информация в изпълнение на настоящия регламент се ползва с подходяща защита. Този въпрос попада в приложното поле на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (6) и Директива 97/66/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15 декември 1997 г. относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в телекомуникационния сектор (7).

(14)

Необходимите мерки за изпълнението на настоящия регламент се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(15)

Тези мерки включват също и изготвяне и актуализиране на наръчник при използване на подходящи съвременни средства.

(16)

Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията разглежда практиката по прилагането му и предлага необходимите изменения.

(17)

Обединеното кралство и Ирландия, в съответствие с член 3 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, са заявили желанието си да вземат участие в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(18)

Дания в съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, не участва в приемането на настоящия регламент и, следователно, той не е обвързващ, нито приложим спрямо тази държава,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага по граждански или търговски дела, когато един съдебен или извънсъдебен документ, за да бъде връчен, трябва да бъде изпратен от една държава-членка в друга.

2.   Настоящият регламент не се прилага, когато адресът на получателя е неизвестен.

Член 2

Предаващи и получаващи органи

1.   Всяка държава-членка определя служители, органи или други лица, наричани „предаващи органи“, които са компетентни да изпращат съдебни и извъсъдебни документи за връчване в друга държава-членка.

2.   Всяка държава-членка определя служители, органи или други лица, наричани „получаващи органи“, които са компетентни да получават съдебни и извъсъдебни документи от друга държава-членка.

3.   Държавите-членки могат да определят един предаващ орган и един получаващ орган или един орган, който да изпълнява двете функции. Федералните държави, държавите, в които се прилагат повече от една правна система, или държавите с автономни териториални единици, които имат възможност да определят повече от един такъв орган. Органите се определят за срок пет години, който може да се подновява.

4.   Всяка държава-членка предоставя на Комисията следната информация:

а)

наименованията и адресите на получаващите органи по параграфи 2 и 3;

б)

териториалните граници на техните правомощия;

в)

методите за получаване на документите, които тези органи могат да използват; и

г)

езиците, на които може да се попълва образецът формуляр, който е даден в приложението.

Държавите-членки уведомяват Комисията за всички последващи промени в тази информация.

Член 3

Централен орган

Всяка държава-членка определя централен орган, който:

а)

предоставя информация за предаващите органи;

б)

търси начин за решаване на всички проблеми, които да възникват в процеса на връчване на документите за връчване;

в)

в изключителни случаи, по искане на предаващ орган, изпраща до компетентния получаващ орган молба за връчване.

Федералните държави, държавите, в които се прилагат повече от една правна система, или държавите с автономни териториални единици имат право да определят повече от един централен орган.

ГЛАВА II

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Раздел 1

Предаване и връчване на съдебни документи

Член 4

Предаване на документи

1.   Съдебните документи се предават пряко и във възможно най-кратък срок между определените органи по член 2.

2.   Предаването на документи, молби, потвърждения, разписки, удостоверения и други актове между предаващите и получаващите органи може да се извършва по всички подходящи начини, при условие че съдържанието на получения документ отговаря напълно на съдържанието на изпратения документ и е лесно четивно.

3.   Документите, които се изпращат, се придружават от попълнения образец формуляр, който е даден в приложението. Формулярът се попълва на официалния език на получаващата държава-членка или, ако в тази държава-членка има няколко официални езика, на официалния език или на един от официалните езици в населеното място, където следва да се извърши връчването, или на друг език, който съответната държава-членка е посочила, че може да приеме. Всяка държава-членка посочва официалния език или други езици на държави-членки на Европейския съюз, на които може да се попълва формулярът.

4.   Предаваните документи и всички придружаващи ги документи се нуждаят от легализация или друга подобна процедура.

5.   Ако предаващият орган изисква връщане на копие от документа, придружено с удостоверението по член 10, той изпраща документа в два екземпляра.

Член 5

Превод на документи

1.   Участника в процеса, който подава документа за връчване в предаващия орган, се уведомява, че получателят има право да откаже да получи документа, ако не е съставен на един от езиците, които са предвидени в член 8.

2.   Участникът в процеса заплаща разходите за превод на документа преди предаването му, без да се засяга изпълнението на последващо решение на съда или компетентния орган за присъждане на разноски.

Член 6

Получаване на документите от получаващия орган

1.   При получаване на документ получаващият орган изпраща разписка на предаващия орган във възможно най-кратък срок и не по-късно от седем дни, като използва най-бързия възможен начин и образеца формуляр, който е даден в приложението.

2.   Ако молбата за връчване не може да бъде изпълнена въз основа на изпратената информация или документи, получаващият орган се свързва по най-бързия възможен начин с предаващия орган, за да набави липсващата информация или документи.

3.   Ако молбата за връчване попада очевидно извън приложното поле на настоящия регламент или връчването е невъзможно поради неспазване на изискванията за форма, молбата и изпратените документи се връщат след получаване на предаващия орган заедно с уведомление за връщане, съставено съгласно образеца формуляр, който е даден в приложението.

4.   Ако получаващ орган получи документ за връчване, но не може да извърши връчването поради липса на местна подсъдност, той следва да препрати документа и молбата на получаващия орган в същата държава-членка, компетентен да извърши връчването, ако молбата отговаря на условията, които са предвидени в член 4, параграф 3, и да информира надлежно предаващия орган, като използва образеца формуляр, който е даден в приложението. При получаване на документа получаващият орган информира предаващия орган по начина, който е предвиден в параграф 1.

Член 7

Връчване на документите

1.   Получаващият орган връчва или предприема необходимите действия, за да бъде връчен документът, в съответствие със законодателството на получаващата държава-членка или със специална форма, която се изисквана от предаващия орган, освен ако такъв начин е несъвместим със законодателството на тази държава-членка.

2.   Всички необходими стъпки за връчване на документа се предприемат във възможно най-кратък срок. Във всички случаи, ако не е било възможно връчването да се извърши в рамките на един месец от получаването на документите, получаващият орган уведомява предаващия орган, като изпраща удостоверение в съответствие с образеца формуляр, даден в приложението, което удостоверение се изготвя при спазване на условията, предвидени в член 10, параграф 2. Срокът се изчислява в съответствие със законодателството на получаващата държава-членка.

Член 8

Отказ от приемане на документ

1.   Получаващият орган е длъжен да информира получателя, че последният има право да откаже да приеме документа, който следва да му бъде връчен, ако този документ не е изготвен на един от следните езици:

а)

официалния език на получаващата държава-членка или, ако в тази държава-членка са приети повече от един официални езици, на официалния език или един от официалните езици в населеното място, където трябва да се извърши връчването; или

б)

език, който се използва в държавата-членка, където документът е изпратен, който получателят разбира.

2.   Получаващият орган уведомява, че получателят е отказал да приеме документа в съответствие с параграф 1, като изпраща удостоверението по член 10 и връща молбата и документите, чийто превод е изискан.

Член 9

Дата на връчване

1.   Без да се накърняват разпоредбите на член 8, датата на връчване на документ в изпълнение на член 7 е датата, на която документът е връчен в съответствие със законодателството на получаващата държава-членка.

2.   Ако обаче документът трябва да бъде връчен в определен срок във връзка с искове, които трябва да бъдат заведени или са висящи в държавата-членка, където документът е издаден, датата на връчване по отношение на молителя се определя съгласно законодателството на тази държава-членка.

3.   При наличие на сериозни основания всяка държава-членка има право да дерогира параграфи 1 и 2, за преходен период от пет години.

Преходният период може да бъде продължаван от държавата-членка за нови пет години по причини, които са свързани с нейната правна система. Тази държава-членка информира Комисията относно съдържанието на такава дерогация и обстоятелствата по случая.

Член 10

Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

1.   След като бъдат изпълнени свързаните с връчване на документа формални изисквания, въз основа на образеца формуляр, който е даден в приложението, се издава удостоверение, което отразява тяхното изпълнение, адресира се до предаващия орган и е придружено, в случаите на член 4, параграф 5, с копие от връчения документ.

2.   Удостоверението се попълва на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка, в която е издаден документът, или на друг език, който тази държава е заявила, че приема. Всяка държава-членка задължително посочва официалния език или езици на държави-членки на Европейския съюз, различни от нейния, които приема за попълване на удостоверението.

Член 11

Разноски по връчването

1.   Връчването на съдебни документи, които са изпратени от държава-членка, не поражда задължение за заплащане или възстановяване на такси или разноски за извършените от получаващата държава-членка услуги.

2.   Молителят е длъжен да заплати или възстанови разноските, които са възникнали от:

а)

изпълнение на задължението на извънсъдебен орган или друго компетентно лице по законите на получаващата държава-членка;

б)

използването на специален начин на връчване.

Раздел 2

Други начини на предаване и връчване на съдебни документи

Член 12

Изпращане по консулски и дипломатически път

При извънредни обстоятелства всяка държава-членка има право да използва консулски или дипломатически път за изпращане на съдебни документи за връчване на органите на друга държава-членка по член 2 или 3.

Член 13

Връчване на документи чрез дипломатически или консулски представителства

1.   Всяка държава-членка има право да връчва съдебни документи на лица, които живеят в друга държава-членка, без прилагане на принуда, пряко чрез своите дипломатически или консулски представителства.

2.   Всяка държава-членка може да заяви в съответствие с член 23, параграф 1, че не се позволява такова връчване на нейна територия, освен ако съдебните документи трябва да бъдат връчени на граждани на държавата-членка, в която са били издадени.

Член 14

Връчване по пощата

1.   Всяка държава-членка има право да връчва съдебни документи пряко по пощата на лица, които пребивават в друга държава-членка.

2.   Всяка държава-членка може да определи в съответствие с член 23, параграф 1 условията, при които ще приема връчване на съдебни документи по пощата.

Член 15

Пряко връчване

1.   Настоящият регламент не нарушава свободата на всяко лице, което има интерес като участник в производство, да връчва съдебните документи пряко чрез съдебните органи, съдебните служители или други компетентни лица от получаващата държава-членка.

2.   Всяка държава-членка може да заяви в съответствие с член 23, параграф 1, че се противопоставя на връчването на съдебни документи на нейната територия по начина, който е предвиден в параграф 1.

ГЛАВА III

ИЗВЪНСЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Член 16

Предаване

Извънсъдебни документи могат да бъдат предадени за връчване в друга държава-членка в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Изпълнителни правила

Необходимите мерки за изпълнението на настоящия регламент, които са свързани с уредените по-долу въпроси, се приемат в съответствие с консултативната процедура, която е предвидена в член 18, параграф 2:

а)

изготвяне и ежегодно актуализиране на наръчник, който съдържа информация, която е предоставена от държавите-членки в съответствие с член 2, параграф 4;

б)

изготвяне на официалните езици в Европейския съюз на справочник с наименованията на документите, които могат да се връчват в съответствие с настоящия регламент;

в)

актуализиране или внасяне на технически изменения в образеца формуляр, който е даден в приложението.

Член 18

Комитет

1.   Дейността на Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на този параграф, се прилагат разпоредбите на членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕС.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 19

Неявяване на ответника в съда

1.   Когато писмено разпореждане на съд или друг равностоен документ е трябвало да бъде препратен в държава-членка, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на настоящия регламент, и ответникът не се яви, съдебно решение не се постановява, докато не се установи, че:

а)

документът е бил връчен в съответствие с начините, които са предвидени от законодателството на получаващата държава-членка за връчване на документи, които са съставени в тази държава и са предназначени за лица, които се намират на нейна територия; или че

б)

документът действително е предаден на ответника или в дома му по друг начин, който е предвиден в този регламент;

и че във всеки от тези случаи връчването или предаването е било извършено своевременно, за да може ответникът да организира защитата си.

2.   Всяка държава-членка има възможност да заяви в съответствие с член 23, параграф 1, че съдията, независимо от разпоредбите на параграф 1, може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, което потвърждава връчването или предаването, ако са налице следните условия:

а)

документът е бил предаден по един от начините, които са предвидени в настоящия регламент;

б)

изминал е период от време, който се счита от съдията за достатъчен във всеки конкретен случай, но не по-малък от шест месеца от датата на предаването на съдебния документ;

в)

не е получено удостоверение, което потвърждава връчването, въпреки че са положени всички необходими усилия за неговото получаване чрез компетентните органи на получаващата държава-членка.

3.   Независимо от разпоредбите на параграфи 1 и 2, при спешни случаи съдията може да разпореди всякакви временни или обезпечителни мерки.

4.   Когато писмено разпореждане на съд или друг равностоен документ е трябвало да бъде препратен в чужбина, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на настоящия регламент и е било постановено решение срещу ответник, който не се е явил, съдията има право да възстанови предишното процесуално положение на ответника при изтекъл срока за обжалване на решението, ако са спазени следните условия:

а)

ответникът без своя вина не се е запознал своевременно с документа, за да се защити, или с решението, за да може да го обжалва; и

б)

изложените аргументи от ответника по делото изглеждат на пръв поглед основателни.

Молбата за възстановяване на предишно процесуално положение при изтекъл срок за обжалване се допуска за разглеждане само ако е подадена в разумен срок след като ответникът е узнал за решението.

Всяка държава-членка има възможност да заяви в съответствие с член 23, параграф 1, че молбата няма да бъде приета за разглеждане, ако е била подадена след изтичане на срока, който държавата определя в свое съобщение, при условие че този срок е не по-малък от една година от постановяване на решението.

5.   Параграф 4 не се прилага за решенията, които се отнасят до гражданското състояние или правоспособността и дееспособността на лицата.

Член 20

Отношение към международните договори или споразумения, които държавите-членки са сключили

1.   По отношение на областта на приложение този регламент има приоритет пред нормите на двустранни или многостранни международни договори или споразумения, които са сключени от държавите-членки, и по-специално на разпоредбите на член IV от Протокола към Брюкселската конвенция от 1968 г. и Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г.

2.   Този регламент не пречи държавите-членки да изпълняват или сключват международни договори или споразумения за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за изпращане на документи, ако тези международни договори или споразумения са съвместими с настоящия регламент.

3.   Държавите-членки изпращат на Комисията:

а)

копие от международни договори или споразумения, които са посочени в параграф 2, сключени между държавите-членки, както и проекти на такива споразумения или съглашения, които те възнамеряват да приемат;

и

б)

всяко денонсиране или изменение на тези международни договори или споразумения.

Член 21

Правна помощ

Настоящият регламент не засяга прилагането на член 23 от конвенцията относно гражданския процес от 17 юли 1905 г., член 24 от Конвенцията относно гражданския процес от 1 март 1954 г. или член 13 от Конвенцията за международен достъп до правосъдие от 25 октомври 1980 г. между държавите-членки, които са страни по тези конвенции.

Член 22

Защита на данни

1.   Информацията, която включва в частност лични данни, която е предавана съгласно настоящия регламент, се използва от получаващия орган само за целта, за която е изпратена.

2.   Получаващите органи гарантират поверителното третиране на тази информация в съответствие със законодателството на съответната държава.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат националните закони, които дават право на лицата, за които се отнасят данните, да бъдат информирани относно начина, по който се използва информацията, която е предавана съгласно настоящия регламент.

4.   Настоящият регламент не накърнява Директиви 95/46/ЕО и 97/66/ЕО.

Член 23

Съобщаване и публичност

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията информацията по членове 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, член 17, буква а) и член 19.

2.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности информацията по параграф 1.

Член 24

Преглед

Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Икономическия и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент, като отделя специално внимание на ефективността на работата на органите по член 2 и практическото прилагане на член 3, буква в) и на член 9 не по-късно от 1 юни 2004 г. и на петгодишни интервали след тази дата. По целесъобразност към доклада се прилагат предложения за адаптиране на настоящия регламент във връзка с развитието на системите за връчване.

Член 25

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 31 май 2001 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 29 май 2000 година.

За Съвета

Председател

A. COSTA


(1)  ОВ C 247 E, 31.8.1999 г., стр. 11.

(2)  Становище от 17 ноември 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 368, 20.12.1999 г., стр. 47.

(4)  ОВ C 261, 27.8.1997 г., стр. 1. В деня, когато е приета конвенцията, Съветът се запознава с обяснителния доклад относно конвенцията, публикуван на стр. 26 в цитирания брой на Официален вестник.

(5)  Брюкселска конвенция от 27 септември 1968 г. за подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право (ОВ L 299, 13.12.1972 г., стр. 32; консолидирана версия, ОВ C 27, 26.1.1998 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МОЛБА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ(Член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки  (1)

Изходящ №: …

1.   ПРЕДАВАЩ ОРГАН

1.1.   Наименование:

Адрес:

1.2.1.   Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.   Населено място и пощенски код:

1.2.3.   Държава:

1.3.   Телефонен номер:

1.4.   Факс (2):

1.5.   Електронна поща (2):

2.   ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

2.1.   Наименование:

Адрес:

2.2.1.   Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.   Населено място и пощенски код:

2.2.3.   Държава:

2.3.   Телефонен номер:

2.4.   Факс (2):

2.5.   Електронна поща (2):

3.   МОЛИТЕЛ

3.1.   Наименование:

Адрес:

3.2.1.   Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.   Населено място и пощенски код:

3.2.3.   Държава:

3.3.   Телефонен номер (2):

3.4.   Факс (2):

3.5.   Електронна поща (2):

4.   ПОЛУЧАТЕЛ

4.1.   Наименование:

АДРЕС:

4.2.1.   Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.   Населено място и пощенски код:

4.2.3.   Държава:

4.3.   Телефонен номер (2):

4.4.   Факс (2):

4.5.   Електронна поща (2):

4.6.   Идентификационен номер/осигурителен номер/номер на организацията/еквивалент (2):

5.   НАЧИН НА ВРЪЧВАНЕ

5.1.   В съответствие със законодателството на получаващата държава-членка

По следния специален начин:

Ако този начин е несъвместим със законодателството на получаващата държава-членка, документът/документите следва да бъде/ат връчен/и в съответствие с това законодателство:

5.2.1.1.   да

5.2.1.2.   не

6.   ДОКУМЕНТ ЗА ВРЪЧВАНЕ

а)

 

Вид на документа

съдебен

6.1.1.1.   призовка

6.1.1.2.   решение

6.1.1.3.   обжалване

6.1.1.4.   друг

6.1.2.   извънсъдебен

б)

 

6.2.   Дата или срок, които са вписани в документа (2):

в)

 

Език на документа:

6.3.1.   оригинал: DE, EN, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SV, други:

6.3.2.   превод (2): DE, EN, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SV,, други:

6.4.   Брой на приложените документи:

7.   ИЗИСКВАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ (член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

7.1.   Да (в този случай изпратете документа в два екземпляра)

7.2.   Не

1.

Съгласно изискването на член 7, параграф 2 от регламента следва да предприемете всички необходими стъпки за връчването на документа във възможно най-кратък срок. Във всеки случай, ако не е възможно да извършите връчването в срок от един месец от датата на получаване на документа, следва да уведомите този орган чрез удостоверението по точка 13.

2.

Ако не е възможно да изпълните тази молба за връчване въз основа на изпратената информация или документи, съгласно изискването на член 6, параграф 2 от регламента следва да се свържете с този орган по най-бързия възможен начин, за да осигурите предаването на липсващата информация или документ.

Съставено във:

Дата:

Подпис и/или печат:

Входящ номер на получаващия орган:

РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ(член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета)

Тази разписка трябва да се изпрати по най-бързия възможен начин, във възможно най-кратък срок след получаване на документа и не по-късно от седем дни от датата на получаването.

8.   ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ:

Съставено във:

Дата:

Подпис и/или печат:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА МОЛБА ЗА ВРЪЧВАНЕ И НА ДОКУМЕНТ(член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета)

Молбата за връчване и документът следва да бъдат върнати при получаването им.

9.   ПРИЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕТО:

Молбата попада очевидно извън приложното поле на регламента:

9.1.1.   документът не е от областта на гражданското или търговското право

9.1.2.   връчването, предмет на молбата, не е между две държави-членки

Връчването е невъзможно поради неспазване на формалните изисквания:

9.2.1.   документът не е лесно четивен

9.2.2.   образецът формуляр не е попълнен на един от приетите езици

9.2.3.   полученият документ не е копие, вярно с оригинала

9.2.4.   друго (впишете подробности):

9.3.   Начинът на връчване е несъвместим със законодателството на получаващата държава-членка (член 7, параграф 1 от регламента)

Съставено във:

Дата:

Подпис и/или печат:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕПРЕДАВАНЕ НА МОЛБАТА И ДОКУМЕНТА ДО КОМПЕТЕНТНИЯ ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН(член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета)

Молбата за връчване и документът са препратени до следния получаващ орган, който има местна компетентност да извърши връчването:

10.1.   Наименование:

Адрес:

10.2.1.   Улица и номер/пощенска кутия:

10.2.2.   Населено място и пощенски код:

10.2.3.   Държава:

10.3.   Телефонен номер:

10.4.   Факс (2):

10.5.   Електронна поща (2):

Съставено във:

Дата:

Подпис и/или печат:

Входящ номер на компетентния получаващ орган:

РАЗПИСКА ОТ ПОЛУЧАВАЩИЯ ОРГАН, КОЙТО ИМА МЕСТНА КОМПЕТЕНТНОСТ ДА ИЗВЪРШИ ВРЪЧВАНЕТО, ДО ПРЕДАВАЩИЯ ОРГАН(член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета)

Тази разписка трябва да се изпрати по най-бързия възможен начин във възможно най-кратък срок след получаване на документа и не по-късно от седем дни от датата на получаването.

11.   ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ:

Съставено във:

Дата:

Подпис и/или печат:

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ(член 10 от Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета)

Връчването се извършва във възможно най-кратък срок. Във всеки случай, ако не е възможно връчването да се извърши в срок един месец от датата на получаване на документите, получаващият орган следва да уведоми предаващия орган (в съответствие с член 7, параграф 2 от регламента)

12.   ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЪЧВАНЕТО

а)

 

12.1.   Дата и адрес, на които е извършено връчването:

б)

 

Документът е:

A)

 

връчен в съответствие със законодателството на получаващата държава-членка, като е:

предаден:

12.2.1.1.1.   лично на адресата

на друго лице:

12.2.1.1.2.1.   име:

адрес:

12.2.1.1.2.2.1.   улица и номер/пощенска кутия:

12.2.1.1.2.2.2.   населено място и пощенски код

12.2.1.1.2.2.3.   държава:

12.2.1.1.2.3.   Връзка с получателя:

 

член на семейството

 

служител

 

друго

12.2.1.1.3.   адрес на получателя

връчен по пощата

12.2.1.2.1.   без разписка за получаване

с приложена разписка за получаване

12.2.1.2.2.1.   от получателя

от друго лице:

12.2.1.2.2.2.1.   име:

адрес:

12.2.1.2.2.2.2.1.   улица и номер/пощенска кутия:

12.2.1.2.2.2.2.2.   населено място и пощенски код:

12.2.1.2.2.2.2.3.   държава:

12.2.1.2.2.2.3.   Връзка с получателя:

 

член на семейството

 

служител

 

друго

12.2.1.3.   друг начин (посочете какъв):

Б)

 

12.2.2.   връчен по следния специален начин (посочете какъв)

в)

 

12.3.   Получателят на документа е уведомен (устно) (писмено), че има право да откаже да го приеме, ако документът не е съставен на официален език в населеното място, където се извършва връчването, или на официален език в държавата, откъдето е изпратен документът, който той разбира.

13.   ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2

Не бе възможно да се извърши връчването в срок един месец от датата на получаване на документа.

14.   ОТКАЗ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТА

Получателят отказа да приеме документа на основание езика, на който е съставен. Документите са приложени към удостоверението.

15.   ПРИЧИНИ ЗА НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТА

15.1.   Неизвестен адрес

15.2.   Неизвестно местонахождение на получателя

15.3.   Не бе възможно да се извърши връчването на документа преди датата или преди изтичане на срока по точка 6.2.

15.4.   Друго (моля посочете):

Документите са приложени към настоящото удостоверение.

Съставено във:

Дата:

Подпис и/или печат:


(1)  ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 37.

(2)  Тази информация се включва по желание.