03/ 30

BG

Официален вестник на Европейския съюз

368


32000R0341


L 043/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 341/2000 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2000 година

за определяне на обменния курс, приложим към някои преки помощи и мерки от структурен или екологичен характер

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. за определяне на агромонетарния режим на еврото (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1410/1999 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2808/98 за определяне на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еврото в селското стопанство (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 2342/1999 на Комисията от 28 октомври 1999 г. (3) за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1254/1999 на Съвета относно обща организация на пазара на телешко и говеждо месо по отношение на схемите за премии (4) датата за предаване на документите за кандидатстване съставлява правопораждащия факт за определяне на годината, към която животните, обхванати от схемите за премии в сектора на говеждото и телешкото месо, са разпределени. Съгласно член 43 от упоменатия регламент конвертирането в националната валута на премиалните суми и допълнителни плащания се извършват в съответствие със средно аритметичното, изчислено pro rata temporis от обменните курсове, приложими за месец декември преди годината за разпределянето.

(2)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98 на Комисията от 22 декември 1998 г. за определяне на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еврото в селското стопанство (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1410/1999, правопораждащият факт за обменния курс, в случай на суми от структурен или екологичен характер, е 1 януари от годината, през която решението за предоставяне на помощ е било взето. Съгласно член 4, параграф 3 от упоменатия регламент обменният курс, който следва да се използва, е средно аритметично от обменните курсове, прилагани през месеца преди датата на правопораждащия факт, изчислено pro rata temporis.

(3)

Съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 293/98 на Комисията от 4 февруари 1998 г. за определяне на правопораждащите факти, приложими за продукти от сектора на плодовете и зеленчуците и частично за живи растения и цветарски продукти и определени продукти, изброени в приложение I към Договора за ЕО, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1445/93 на Комисията (6), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1410/1999, обменните курсове, които се прилагат за конвертирането всяка година в национална валута за максималната помощ за хектар, за да се подобрят качеството и продажбите на черупкови плодове и рожкови, определени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 790/89 на Съвета (7), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1825/97 (8) са средноаритметични от обменния курс, прилаган през месеца преди 1 януари от годишния референтен период по смисъла на член 19 от Регламент (ЕИО) № 2159/89 на Комисията (9), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1363/95 (10), изчислено pro rata temporis.

(4)

Съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2700/93 на Комисията от 30 септември 1993 г. относно подробни правила за прилагане на премиите в полза на производителите на агнешко и козе месо (11), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1410/1999, обменният курс, който се прилага за сумите от баланса на премиите за сектора на агнешкото месо, е средноаритметичен от обменните курсове, приложими през месеца преди последния ден от пазарната година, по отношение на която е предоставена премията, изчислено pro rata temporis.

(5)

Съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2700/93 обменният курс, който следва да се прилага за сумата на авансовото плащане за сектора на агнешкото месо, е средноаритметичен от обменните курсове, прилагани през месеца преди последния ден от пазарната година, по отношение на която е предоставена премията, изчислено pro rata temporis,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обменните курсове, които следва да се прилагат за:

сумите от премиите в сектора на говеждото и телешкото месо, посочени в Регламент (ЕО) № 1254/1999,

максималната помощ за хектар, за подобряване на продажбите за сектора на черупковите плодове и рожкови, определени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 790/89, и

сумите от структурен или екологичен характер, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 2799/98,

се съдържат в приложение I.

2.   Обменният курс, който следва да се прилага за сумите на баланса и премиите, посочени в член 5, параграф 6, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 2467/98 на Съвета (12), и за размера на приспаднатата сума, посочена в член 4 от Регламент (ЕИО) № 3493/90 на Съвета (13), се съдържа в приложение II.

3.   Обменният курс, който следва да се прилага за сумите на авансовото плащане, посочени в член 5, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2467/98 на Съвета, и за размера на приспаднатата сума, съгласно в член 4 от Регламент (ЕИО) № 3493/90 на Съвета, се съдържа в приложение III.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2000 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 164, 30.6.1999 г., стр. 53.

(3)  ОВ L 381, 4.11.1999 г., стр. 30.

(4)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21.

(5)  ОВ L 349, 24.12 1998 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 30, 5.2 1998 г., стр. 16.

(7)  ОВ L 85, 30.3.1989 г., стр. 6.

(8)  ОВ L 260, 23.9.1997 г., стр. 9.

(9)  ОВ L 207, 19.7.1989 г., стр. 19.

(10)  ОВ L 132, 16.6.1995 г., стр. 8.

(11)  ОВ L 245, 1.10.1993 г., стр. 99.

(12)  ОВ L 312, 20.11 1998 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 337, 4.12.1990 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обменен курс, посочен в член 1, параграф 1

1 EUR = (средноаритметично от 1.12.1999 г. до 31.12.1999 г.)

7,44023

Датска крона

329,655

Гръцка драхма

8,58622

Шведска крона

0,626674

Лира стерлинг


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Обменен курс, посочен в член 1, параграф 2

1 EUR = (средноаритметично от 2.12.1999 г. до 1.1.2000 г.)

7,44036

Датска крона

329,705

Гръцка драхма

8,58643

Шведска крона

0,626326

Лира стерлинг


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Обменен курс, посочен в член 1, параграф 3

1 EUR = (средноаритметично от 31.12.1999 г. до 2.1.2000 г.)

7,44048

Датска крона

329,762

Гръцка драхма

8,58502

Шведска крона

0,626045

Лира стерлинг