05/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32000L0079


L 302/57

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2000/79/ЕО НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2000 година

относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 139, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 139, параграф 2 от Договора социалните партньори могат съвместно да поискат споразуменията, сключени на общностно равнище, да бъдат въведени чрез решение на Съвета по предложение на Комисията.

(2)

Съветът прие Директива 93/104/ЕО (1) относно някои аспекти на организацията на работното време. Гражданската авиация беше една от сферите на дейност, изключени от приложното поле на въпросната директива. Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2000/34/ЕО за изменение на Директива 93/104/ЕО, за да бъдат обхванати изключените преди това сфери и дейности.

(3)

Комисията, в съответствие с член 138, параграф 2 от Договора, се консултира със социалните партньори относно възможната насока на действие на Общността по отношение на сферите и дейностите, изключени от Директива 93/104/ЕО.

(4)

Комисията, считайки след тази консултация, че едно такова действие на Общността е желателно, отново се консултира със социалните партньори в рамките на Общността по съдържанието на предвиденото предложение в съответствие с член 138, параграф 3 от Договора.

(5)

Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IАCA) информираха Комисията за тяхната воля да започнат преговори съгласно член 138, параграф 4 от Договора.

(6)

Посочените организации сключиха на 22 март 2000 г. Европейско споразумение за организацията на работното време на мобилния персонал в гражданската авиация.

(7)

Споразумението съдържа съвместно искане до Комисията да въведе Споразумението чрез решение на Съвета по предложение на Комисията съгласно член 139, параграф 2 от Договора.

(8)

Настоящата директива и Споразумението предвиждат по-специфични изисквания по смисъла на член 14 от Директива 93/104/ЕО, отнасящи се до организацията на работното време на мобилния персонал в гражданската авиация.

(9)

Според определението, дадено в член 2, параграф 7 на Директива 93/104/ЕО, мобилен работник е всеки работник, нает като член на пътуващ или летателен персонал на предприятие, което извършва услуги за превоз на пътници или стоки чрез автомобилен, въздушен или вътрешноводен транспорт.

(10)

Подходящият инструмент за въвеждане на Споразумението е директива по смисъла на член 249 от Договора.

(11)

Предвид високата степен на интеграция в сферата на гражданската авиация и действащите в нея условия на конкуренция, целите на настоящата директива да бъдат защитени здравето и безопасността на работниците не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки, така че се налага действие на Общността в съответствие с принципа на субсидиарност, утвърден в член 5 от Договора. Настоящата директива надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(12)

По отношение на термините в Споразумението, които не са изрично определени в него, настоящата директива предоставя на държавите-членки възможността сами да ги определят в съответствие с националните си законодателства и практики, какъвто е случаят с други директиви в областта на социалната политика, използващи подобни термини, при условие че определенията са съвместими със Споразумението.

(13)

Комисията изготви своето предложение за директива в съответствие със Съобщението си от 20 май 1998 г.„Адаптиране и насърчаване на социалния диалог на общностно равнище“, отчитайки представителния статут на договарящите се страни и законосъобразността на всяка клауза от Споразумението. Подписалите страни заедно имат достатъчно представителен статус по отношение на летателния персонал, нает от предприятия, извършващи услуги за превоз на пътници или товари в гражданската авиация.

(14)

Комисията изготви своето предложение за директива в съответствие с член 137, параграф 2 от Договора, който предвижда директивите в социалната сфера да избягват „налагане на административни, финансови и юридически задължителни мерки, които биха затруднили създаването и развитието на малки и средни предприятия“.

(15)

Настоящата директива и Споразумението определят минимални стандарти. Държавите-членки и/или социалните партньори могат да запазят или да въведат по-благоприятни разпоредби.

(16)

Прилагането на настоящата директива не следва да се използва като основание за създаване на по-неблагоприятно положение спрямо съществуващото понастоящем във всяка държава-членка.

(17)

Комисията информира Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, на които изпрати текста на своето предложение за директива, съдържащ Споразумението.

(18)

Европейският парламент прие на 3 октомври 2000 г. резолюция относно рамковото споразумение на социалните партньори.

(19)

Прилагането на Споразумението допринася за осъществяването на целите, посочени в член 136 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива има за цел прилагането на Европейското споразумение за организация на работното време на мобилния персонал в гражданската авиация, сключено на 22 март 2000 г. между организациите на работодателите и синдикатите в сферата на гражданската авиация, а именно Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA).

Текстът на споразумението е даден в приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки могат да прилагат или да въвеждат по-благоприятни разпоредби от предвидените в настоящата директива.

2.   Прилагането на настоящата директива при никакви обстоятелства не представлява достатъчно основание за намаляване на общото равнище на защита на работниците в областите, които тя урежда, като при това не се засяга правото на държавите-членки и/или социалните партньори да приемат в светлината на променящите се обстоятелства законови, подзаконови или договорни разпоредби, различни от съществуващите в момента на приемането на настоящата директива, при условие че са спазени минималните изисквания, предвидени в настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 декември 2003 г. или се уверяват, че най-късно до тази дата социалните партньори са въвели необходимите разпоредби чрез споразумение. Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да могат във всеки момент да бъдат в състояние да гарантират резултатите, наложени от настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2000 година.

За Съвета

Председател

É. GUIGOU


(1)  ОВ L 307, 13.12.1993 г., стр. 18. Директива, изменена с Директива 2000/34/ЕО (ОВ L 195, 1.8.2000 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейско споразумение за организацията на работното време на мобилния персонал в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA)


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 138 и член 139, параграф 2 от него,

като взеха предвид, че член 139, параграф 2 от Договора предвижда, че прилагането на сключените споразумения на европейско равнище може се извършва по съвместно искане от подписалите страни чрез решение на Съвета по предложение на Комисията,

като взеха предвид, че с настоящото подписалите страни отправят такова искане,

като взеха предвид, че подписалите страни считат, че разпоредбите на това споразумение представляват „по-специфични изисквания“ по смисъла на член 14 от Директива 93/104/ЕО на Съвета и че разпоредбите на тази директива не следва да се прилагат,

ПОДПИСАЛИТЕ СТРАНИ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Клауза 1

1.   Споразумението се прилага за работното време на мобилния персонал в гражданската авиация.

2.   То определя по-специфични изисквания по смисъла на член 14 от Директива 93/104/ЕО на Съвета относно организацията на работното време на мобилния персонал в гражданската авиация.

Клауза 2

1.   „Работно време“ е всеки период, през който работникът работи, е на разположение на работодателя и изпълнява своята дейност или своите задължения в съответствие с националните законодателства и/или практики.

2.   „Мобилен персонал в гражданската авиация“ са членовете на екипаж на борда на гражданско въздухоплавателно средство, наети от предприятие, установено в някоя от държавите-членки.

3.   „Блок летателно време“ е времето от първото движение на въздухоплавателното средство от мястото му за паркиране с цел излитане докато спре на определената паркинг-позиция и всички двигатели спрат.

Клауза 3

1.   Мобилният персонал в гражданската авиация има право на най-малко четири седмици платен годишен отпуск в съответствие с условията за придобиване на право и предоставяне на такъв отпуск, предвидени от националното законодателство и/или практика.

2.   Минималният платен годишен отпуск не може да се компенсира с парично обезщетение, освен в случай на прекратяване на трудовото правоотношение.

Клауза 4

1.

а)

Мобилният персонал в гражданската авиация има право на безплатен медицински преглед при постъпване на работа и редовно след това.

б)

Когато членове на мобилния персонал в гражданската авиация имат здравословни проблеми, за които е установено, че се дължат на полагането на нощен труд, те се преместват, когато това е възможно, на подходяща мобилна или немобилна работа, която се извършва през деня.

2.   По отношение на безплатния медицински преглед, посочен в параграф 1, буква а), се спазва задължението за пазене на лекарска тайна.

3.   Безплатният медицинския преглед, посочен в параграф 1, буква а), може да се извършва в рамките на националната здравна система.

Клауза 5

1.   Мобилният персонал в гражданската авиация има право на безопасни и здравословни условия на труд, съобразени с характера на неговата работа.

2.   С оглед осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на мобилния персонал, се осигуряват адекватни служби и средства за защита и профилактика в гражданската авиация, които да са на разположение по всяко време.

Клауза 6

Трябва да бъдат предприети необходимите мерки, за да може работодателят, който възнамерява да организира работата по определен режим, да спазва общия принцип за адаптиране на работата към работника.

Клауза 7

Информацията относно специфичните режими на работа на мобилния персонал в гражданската авиация трябва да бъде съобщена на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

Клауза 8

1.   Работното време трябва да се разглежда, без да се засяга евентуално бъдещо законодателство на Общността по отношение на ограниченията за летателното и служебното време и изискванията за почивка, и съвместно с националното законодателство в тази област, което трябва да бъде взето под внимание при всички свързани с него случаи.

2.   Максималната годишна продължителност на работното време, което включва и елементите на периоди на готовност за получаване на задание, определени от действащото законодателство, е 2 000 часа, от които общият брой пролетени часове се ограничава до 900 часа.

3.   Максималното годишно работно време трябва да бъде разпределено възможно най-равномерно през годината.

Клауза 9

Без да се засяга клауза 3, мобилният персонал в гражданската авиация ползва почивни дни от работа и от готовност, оповестени предварително, както следва:

а)

най-малко 7 локални дни за календарен месец, включващи евентуално всеки почивен период, наложен от закона; и

б)

най-малко 96 локални дни за календарна година, включващи евентуално всеки почивен период, наложен от закона.

Клауза 10

Страните ще преразгледат гореизложените разпоредби две години след края на периода за изпълнение, определен с решението на Съвета, с което се утвърждава това споразумение.

Брюксел, 22 март 2000 година.

Асоциация на европейските авиокомпании (АЕА)

Karl-heinz Neumeister,

генерален секретар

Manfred Merz,

заместник-председател на Комитета по социалните въпроси към АЕА, председател на екипа по преговорите

Европейска федерация на транспортните работници (ETF)

Brenda O'Brien,

сътрудник на генералния секретар

Betty Lecouturier,

президент, Комитет на летателния състав

Bent Gehlsen,

член на групата по преговорите, Комитет на летателния състав

Европейска асоциация на пилотите (ECA)

Капитан Francesco Gentile,

председател

Капитан Bill Archer,

заместник-председател

Giancarlo Crivellaro,

генерален секретар

Асоциация на европейските регионални авиокомпании (ERA)

Mike Ambrose,

генерален директор

Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA)

Marc Frisque,

генерален директор

Allan Brown,

директор „Аерополитически и индустриални въпроси“