07/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

18


32000L0074


L 300/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2000/74/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2000 година

относно привеждане в съответствие с техническия напредък на Директива 93/29/ЕИО на Съвета относно идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно екранните устройства при двуколесни или триколесни моторни превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/61/ЕИО на Съвета от 30 юни 1992 г. относно типовото одобряване на двуколесни или триколесни моторни превозни средства (1), последно изменена с Директива 2000/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 16 от нея,

като взе предвид Директива 93/29/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно-екранните устройства при двуколесни или триколесни моторни превозни средства (3), и по-специално член 4 от нея,

като има предвид че:

(1)

Директива 93/29/ЕИО е една от специалните директиви относно процедурата за типово одобряване в рамките на ЕО, която бе създадена с Директива 92/61/ЕИО. Следователно разпоредбите на Директива 92/61/ЕИО относно системите, компонентите и отделните технически устройства на превозните средства се прилагат към горепосочената директива.

(2)

Напредъкът в техниката позволява Директива 93/29/ЕИО да бъде приведена в съответствие към техническия прогрес. За да се позволи правилното функциониране на системата за цялостно типово одобряване, е необходимо да се доизяснят и допълнят някои предписания на съответната директива.

(3)

За тази цел е необходимо да се адаптират предписанията относно определянето и идентифицирането на някои символи спрямо предписанията на Директива 78/316/ЕИО на Съвета от 21 декември 1977 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на вътрешното оборудване на моторните превозни средства (идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно екранните устройства) (4), изменена с Директива 93/91/ЕИО на Комисията (5), и да се доуточнят някои информации, фигуриращи в списъка с данни.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Комитета по привеждане в съответствие с техническия напредък, създаден по силата на член 13 на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобряване на моторните превозни средства и техните ремаркета (6), последно изменена с Директива 2000/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I и II към Директива 93/29/ЕИО се изменят съгласно приложението на настоящата директива.

Член 2

1.   От 1 януари 2002 г. държавите-членки не могат, по причини, свързани с идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно екранните устройства:

да отказват ЕО типово одобряване на определен тип двуколесно или триколесно моторно превозно средство,

да забраняват регистрирането, продажбата или пускането в движение на двуколесни или триколесни моторни превозни средства,

ако идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно-екранните устройства отговаря на изискванията на Директива 93/29/ЕИО, изменена с настоящата директива.

2.   От 1 юли 2002 г. държавите-членки отказват да предоставят типово одобрение на ЕО на всеки нов тип двуколесно или триколесно моторно превозно средство по причини, свързани с идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно-екранните устройства, ако изискванията на Директива 93/29/ЕИО, както е изменена от настоящата директива, не са изпълнени.

Член 3

1.   Най-късно до 31 декември 2001 г. държавите-членки въвеждат в сила и публикуват законовите, поздаконовите и административните разпоредби, необходими, да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2002 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваването на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се приемат от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство в областта, уредена от настоящата Директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2000 година.

За Комисията

Еrkki LIIKANEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 284, 19.11.1993 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Приложение I се изменя, както следва:

1.

Раздел 2.1.1. се заменя със следния текст:

„2.1.1.

Символите трябва да изпъкват отчетливо на фона.“

2.

Точка 2.1.5. се изменя, както следва:

заглавието на фигура 3 се допълва със следния текст:

Забележка: Ако има отделни сигнализатори за индикатора за посока ляво и дясно, двете стрелки могат също така да се използват поотделно.“

фигура 12 се замества от следната фигура:

„Фигура 12

Image

заглавието на фигура 13 се заменя със следния текст:

„Фигура 13

Орган за управление на запалването или спирането на двигателя в положение „изключено“,“

заглавието на фигура 14 се заменя със следния текст:

„Фигура 14

Орган за управление на запалването или спирането на двигателя в положение „включено“,“

фигура 15 се заменя със следната фигура:

„Фигура 15

Image

заглавието на фигура 16 се заменя със следния текст:

„Фигура 16

Габаритни светлини (странични)

(ако органът за управление не е отделен, той може да бъде обозначен чрез символа, показан на фигура 15)

Цвят на сигнализатора: зелен,“

фигура 17 се заличава,

фигури 18 и 19 се преномерират съответно на 17 и 18,

бележка (1) се заменя със следния текст:

„(1)

Рамкираните повърхности могат да бъдат твърди.“

II.

Приложение II се изменя, както следва:

Допълнение 1 се заменя от следния текст:

„Допълнение 1

Image