06/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13


32000L0028


L 275/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2000/28/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 септември 2000 година

за изменeние на Директива 2000/12/EО относно започването и упражняването на дейност от кредитни институции

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално първото и третото изречение от член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4),

като имат предвид, че:

(1)

В съответствие с целите на Договора е желателно да се насърчи хармоничното развитие на дейностите на кредитните институции в Общността и по-конкретно по отношение на издаването на електронни пари.

(2)

Определени институции ограничават дейността си главно до издаването на електронни пари. За да се избегне нарушаване на конкуренцията между издателите на електронни пари, дори по отношение на прилагането на мерки на паричната политика, е препоръчително тези институции, чрез приемането на конкретни разпоредби, като отчитат своите специфични характеристики, да станат предмет на приложното поле на Директива 2000/12/EО (5).

(3)

Следователно е препоръчително тези институции също да се включат в определението на кредитни институции, посочено в член 1 от Директива 2000/12/EО.

(4)

Директива 2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно започването, упражняването и разумния надзор над дейността на институциите за електронни пари (6) определя институциите за електронни пари.

(5)

Е необходимо електронните пари да подлежат на възстановяване, за да се гарантира доверието на държателя,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2000/12/EО се изменя, както следва:

1.

В член 1, точка 1 първата алинея се заменя със следния текст:

„1.

„Кредитна институция“ означава:

a)

предприятие, чиято дейност се състои в това, да приема влогове или други платими обратно средства от населението и да отпуска кредити за собствена сметка; или

б)

институция за електронни пари по смисъла на Директива 2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно започването, упражняването и разумния надзор над дейността на институциите за електронни пари (7).

2.

Към дял V се добавя следният член:

„Член 33a

Член 3 от Директива 2000/46/EО се прилага за кредитни институции.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 27 април 2002 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, което приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2000 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

H. VÉDRINE


(1)  OВ C 317, 15.10.1998 г., стр. 12.

(2)  OВ C 101, 12.4.1999 г., стр. 64.

(3)  OВ C 189, 6.7.1999 г., стр. 7.

(4)  Становище на Европейския парламент от 15 април 1999 г. (ОВ C 219, 30.7.1999 г., стр. 421), потвърдено на 27 октомври 1999 г., Обща позиция на Съвета от 29 ноември 1999 г. (ОВ C 26, 28.1.2000 г., стр. 12) и Решение на Европейския парламент от 11 април 2000 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(5)  Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно започването и упражняването на дейността на кредитни институции (OВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1).

(6)  OВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 39.

(7)  OВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 39.“