03/ 30

BG

Официален вестник на Европейския съюз

307


32000D0127


L 036/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2000 година

за изменение на Решение 1999/253/ЕО на Комисията за защитните мерки по отношение на някои рибни продукти с произход от или идващи от Кения и Танзания и за изменение на здравния сертификат на рибни продукти с произход от или идващи от Танзания

(нотифицирано под номер C(2000) 211)

(текст от значение за ЕИП)

(2000/127/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 22, параграф 6 от нея;

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на някои случаи на отравяне на рибата в езерото Виктория, за които се подозира, че са били причинени от присъствието на пестициди във водата на езерото Виктория и от неправомерни действия в рибарството, Комисията прие Решение 1999/253/ЕО (2). Това решение предвижда, че след получаване на информация относно развитието на ситуацията, както и на гаранциите, дадени от компетентните органи на Кения и Танзания, то може да бъде преразгледано.

(2)

Предвид резултатите от инспекцията и гаранциите, предоставени от официалните власти в Танзания, се предлага Решение 1999/253/ЕО да бъде изменено така, че да разреши вноса на рибни продукти, уловени в езерото Виктория и с произход от или идващи от Танзания.

(3)

Необходимо е рибните продукти, уловени в езерото Виктория, да бъдат подлагани на подходящи проверки с цел да се гарантира здравния им статус, и тези проверки следва да бъдат в състояние да откриват по-специално присъствието на пестициди. Поради това е необходимо съответната проверка да бъде изрично посочена в здравния сертификат, придружаващ внасяните от Танзания рибни продукти и установен в Директива 98/422/ЕО на Комисията (3).

(4)

Въпреки това е необходимо да се даде повече време на властите в Кения да внедрят подходящите контролни мерки, за се гарантира безопасността на рибните продукти. Затова вносът на рибни продукти, добити от езерото Виктория и с източник или произход от Кения, следва да остане забранен.

(5)

Mерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 1999/253/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Настоящото решение се прилага за пресни, замразени или преработени рибни продукти, добити в езерото Виктория с произход от или идващи от Кения. То не се прилага за рибни продукти, добити в морето.“

2.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Настоящото решение се преразглежда след получаването на информация за развитието на ситуацията, както и на гаранциите от компетентните органи на Кения по отношение безопасността на рибните продукти.“

Член 2

Точка IV от здравния сертификат, установен в приложението към Решение 98/422/ЕО и придружаващ пратките рибни продукти с произход от или идващи от Танзания и добити в езерото Виктория, трябва да бъде допълнена със следната точка:

„—

Официалният инспектор удостоверява, че гореописаните рибни продукти са произведени по система за мониторинг съобразно установеното в глава V, точка II.3.Б от приложението към Директива 91/493/ЕИО, и че резултатите от тези проверки са задоволителни.“

Член 3

Държавите-членки изменят мерките, които прилагат в търговията, така че да ги приведат в съответствие с настоящото решение. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2000 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 98, 13.4.1999 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 71.