03/ 30

BG

Официален вестник на Европейския съюз

184


31999R2799


L 340/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2799/1999 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 1999 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на отпускането на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна за животни, и на продажбата на такова обезмаслено мляко на прах

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално членове 10 и 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1255/1999 заменя Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета (2), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1587/96 (3) и освен това, Регламент (ЕИО) № 986/68 на Съвета от 15 юли 1968 г. за определяне на общи правила за отпускане на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна за животни (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1802/95 на Комисията (5). За да се вземе предвид новата организация и придобитият опит, Регламент (ЕИО) № 1725/79 на Комисията от 26 юли 1979 г. относно правилата за предоставяне на помощи за обезмаслено мляко, преработено в съставна част на комбинираните фуражи, както и за обезмаслено сухо мляко, предназначено за храна на телета (6), последно изменен с Регламент (ЕО) № 83/96 (7), следва да бъде изменен и където е необходимо опростен. В същото време с изменението на този регламент, в интерес на яснотата, той следва също да бъде преработен, за да включи Регламенти (ЕИО) № 3398/91 на Комисията от 20 ноември 1991 г. относно продажбата чрез търг на обезмаслено сухо мляко за производството на комбинирани фуражи и за изменение на Регламент (ЕИО) № 569/88 (8), последно изменен с Регламент (ЕО) № 124/1999 (9) и Регламент (ЕИО) № 1634/85 от 17 юни 1985 г. за определяне на сумата на помощта за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна за животни (10), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1802/95.

(2)

Целта на мярката за помощ, предвидена в член 11 от Регламент (ЕО) № 1255/1999, е да предостави възможност да се получи най-добра възвръщаемост от млечните протеини. Ето защо е уместно да се свърже изплащането на помощта със съдържанието на млечен протеин в използваното обезмаслено мляко или обезмаслено мляко на прах.

(3)

Необходимо е да се осигури, че обезмасленото мляко и обезмаслено мляко на прах, за които се отпуска помощ, фактически се използват като храна за животни. В тази връзка, помощ следва да се отпуска само за обезмаслено мляко или обезмаслено мляко на прах, преработено в комбинирани фуражи или денатурирано в съответствие с определени изисквания. Необходимо е също да се предотврати изплащането на помощ повече от веднъж за един и същ продукт.

(4)

Регламент (ЕО) № 1043/97 (11) на Комисията дерогира от някои от разпоредбите за контрол нас Регламент (ЕИО) № 1725/79. При проверките, предвидени в настоящия регламент следва да се вземе предвид тази дерогация и Регламент (ЕО) № 1043/97 следва да бъде отменен.

(5)

Помощ следва да се отпуска, само ако комбинираните фуражи отговарят на определени минимални стандарти по отношение на състава, който обичайно се наблюдава в индустрията и ако те са достигнали крайната фаза на индустриално производство. За целите на проверка, продуктите следва да бъдат опаковани по начин, който позволява тяхната идентификация. Позволява се на държавите-членки да уточнят как да се спазват посочените по-горе изисквания.

(6)

Не е необходимо специално опаковане на комбинираните фуражи, към които е добавено люцерново брашно. Освен това, такова изискване не би било подходящо в случаи на транспортиране с цистерна или контейнер, както се практикува от някои потребители. Ето защо, този начин на транспортиране следва да бъде обект на специална организация на проверка и помощта следва да се изплаща само след проверка.

(7)

Крайната употреба на обезмаслено мляко или обезмаслено мляко на прах с намалена цена може да бъде контролирана, само ако предприятията, които се възползват от помощта, предлагат подходящи гаранции. Преработвателните предприятия следва да бъдат одобрени от компетентния орган на съответната държава-членка и да имат счетоводна система, адаптирана към изискванията за отпускане на помощта.

(8)

По отношение на референтните методи, които се прилагат към анализите, определени в тази схема за помощи, следва да се прави справка със списъка, който се публикува всяка година в съответствие с Регламент (ЕО) № 2721/95 на Комисията от 24 ноември 1995 г. за установяване на правила за прилагането на референтни и рутинни методи за анализ и оценка на качеството на млякото и млечните продукти съгласно общата организация на пазара (12). Все пак, тъй като референтни методи не са установени за определянена количеството обезмаслено мляко на прах в комбинираните фуражи, наличието на подсирен суроватъчен прах в обезмасленото мляко на прах или количеството на скорбяла в обезмасленото мляко на прах, подходящите методи следва да се определят в настоящия регламент.

(9)

Постоянна тръжна процедура следва да се организира за продажба на обезмаслено мляко на прах от публични запаси, за да се осигури еднакъв достъп на всички потенциални купувачи, да се достигне до продажна цена, която отразява условията на пазара и да се потвърди крайната употреба на обезмаслено мляко на прах, предназначено за производството на комбинирани фуражи. Предложените цени могат да се различават значително в зависимост, по-специално, от датата на производство на праха и местоположението му. Ето защо следва да бъде възможно да се фиксират диференцирани минимални цени.

(10)

Настоящият регламент следва да определя сроковете за внасяне на склад с цел продажба. Регламент (ЕИО) № 3536/91 на Комисията от 2 декември 1991 г., за определяне на крайния срок за внасяне на склад на обезмаслено мляко на прах, продавано по реда на Регламент (ЕИО) № 3398/91 (13), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2508/1999 (14), следва да бъде отменен.

(11)

Мерките, определени в Регламент (ЕИО) № 1105/68 на Комисията от 27 юли 1968 г. относно подробни правила за отпускане на помощ за обезмаслено мляко, предназначено за производството на храна за животни (15), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1802/95, се оказаха трудни за прилагане и проверките на бенефициерите са проблематични. Освен това, количествата обезмаслено мляко, които се ползват от тази мярка, рязко намаляха през последните години, така че схемата сега има само слабо въздействие върху равновесието на пазара на млечни продукти. В допълнение, пазарът на обезмаслено мляко ще продължи да бъде подкрепян чрез помощ, отпускана когато обезмасленото мляко се включва в състава на комбинирани фуражи. Ето защо мярката за помощ, уредена в Регламент (ЕИО) № 1105/68 следва да бъде премахната и посоченият регламент отменен.

(12)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на:

а)

отпускането на помощ за обезмаслено мляко, обезмаслено мляко на прах, мътеница и мътеница на прах, предназначени за употреба като храна за животни по член 11 от същия регламент;

б)

продажбата на обезмаслено мляко на прах, предназначено за употреба като храна за животни по член 7, параграф 4 от същия регламент.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

а)

„мляко“ означава продуктът, получен от доенето на една или повече крави, към който не е добавено нищо и който най-много е бил частично обезмаслен;

б)

„обезмаслено мляко“ означава мляко с масленост не повече от 1 % и съдържание на протеин не по-малко от 31,4 % от немасления сух екстракт;

в)

„обезмаслено мляко на прах“ означава продуктът, получен след премахването на водата от млякото, с максимална масленост 11 %, максимално съдържание на влага от 5 % и съдържание на протеин не по-малко от 31,4 % от немасления сух екстракт;

г)

„мътеница“ означава страничен продукт от производството на масло, получен след избиване на сметаната и отделяне на твърдата мазнина, с максимална масленост 1 % и съдържание на протеин не по-малко от 31,4 % от немасления сух екстракт;

д)

„мътеница на прах“ означава продуктът, получен от премахването на водата от мътеницата, с максимална масленост 11 %, максимално съдържание на влага 5 % и съдържание на протеин не по-малко от 31,4 % от немасления сух екстракт.

Член 3

За целите на прилагане на настоящия регламент, мътеницата и мътеницата на прах се третират съответно като обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах.

Член 4

„Смески предназначени за производство на комбинирани фуражи“ (наричани „смески“) означава продукти, които съдържат следните компоненти:

а)

обезмаслено мляко на прах;

б)

мазнина;

в)

витамини;

г)

минерали;

д)

захароза;

е)

вещества, които предотвратяват втвърдяване (максимално 0,3 %);

ж)

други мастноразтворими вещества, анти-оксиданти и втвърдители.

Член 5

1.   „Комбинирани фуражи“ означава продукти:

а)

които съдържат на 100 kg краен продукт:

i)

не по-малко от 50 kg и не повече от 80 kg обезмаслено мляко на прах;

и

ii)

не по-малко от 5 kg немаслени мазнини и поне 2 kg скорбяла или предварително желирана скорбяла;

или

iii)

не по-малко от 2,5 kg немаслени мазнини и поне 2 kg скорбяла или предварително желирана скорбяла, в случаите, в които 5 kg люцерново брашно или тревно брашно, което съдържа поне 50 % (m/m) частици, които не превишават 300 микрона, са включени на 100 kg обезмаслено мляко на прах. Частиците, които не превишават 300 микрона, трябва да са равномерно разпределени в смеската;

б)

които могат да бъдат директно използвани като храна за животни или смесвани преди да достигнат до крайния потребител.

2.   Когато се установи, че произведеният продукт съдържа обезмаслено мляко на прах, което по количество превишава максималното количество от 80 kg посочено в параграф 1, буква а), i), но не превишава 81 kg, помощта, въпреки това, може да се отпусне на базата на съдържание на обезмаслено мляко на прах от 80 kg.

Когато произведеният продукт не съдържа минималното количество от 50 kg обезмаслено мляко на прах, посочено в параграф1, буква а), i), помощта се отпуска с намаление от 15 % за обезмасленото мляко на прах в действителност включено, при условие че съдържанието на обезмасленото мляко на прах е равно поне на 45 kg на 100 kg краен продукт.

Член 6

1.   „Денатурирано обезмаслено мляко на прах“ означава продукти, произведени в съответствие с една от следните формули:

а)

Формула А: 100 kg обезмаслено мляко на прах плюс:

i)

поне 9 kg люцерново брашно или тревно брашно, което съдържа поне 50 % (m/m) частици, които не превишават 300 микрона;

и

ii)

поне 2 kg скорбяла или предварително желирана скорбяла;

б)

Формула Б: 100 kg обезмаслено мляко на прах плюс:

i)

поне 5 kg люцерново брашно или тревно брашно, което съдържа поне 50 % (m/m) частици, които не превишават 300 микрона;

и

(ii)

поне 12 kg рибно брашно без да е премахната неприятната миризма или със силен мирис, което съдържа поне 30 % (m/m) частици, които не превишават 300 микрона;

и

iii)

поне 2 kg скорбяла или предварително желирана скорбяла.

Размерите на частиците, които в съответствие с BS стандарт 410-1976, са най- близки до максималните размери, определени за частиците от съответния продукт, без да са по-малки от тях, ще се считат за еквивалентни на тях.

2.   Веществата, добавени към обезмасленото мляко на прах, трябва да бъдат равномерно разпределено в смеската.

Обезмасленото мляко на прах не може да се подлага на обработка, нито преди нито след денатуриране, което ще намали или неутрализира ефекта от денатурирането, особено чрез използване на вещества за обезмирисяване, които променят вкуса или мириса чрез елиминиране на компонентите, които определят вкусовото и/или обонятелното възприятие, или чрез добавяне на съставки, които придават вкус и мирис, като прикриват тези на рибното брашно.

ГЛАВА II

ПОМОЩ ЗА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ

Раздел 1

Размер на помощта и условия за прилагане

Член 7

1.   Помощта се определя на:

а)

5,80 EUR на 100 kg обезмаслено мляко със съдържание на протеин не по-малко от 35,6 % от немастния сух екстракт;

б)

5,12 EUR на 100 kg обезмаслено мляко със съдържание на протеин не по-малко от 31,4 %, но по-малко от 35,6 % от немастния сух екстракт;

в)

71,51 EUR на 100 kg обезмаслено мляко на прах със съдържание на протеин не по-малко 35,6 % от немастния сух екстракт;

г)

63,07 EUR на 100 kg обезмаслено мляко на прах със съдържание на протеин не по-малко от 31,4 %, но по-малко от 35,6 % от немастния сух екстракт.

2.   В случаите на обезмаслено мляко на прах със съдържание на влага, което превишава 5 %, помощта се намалява с 1 % за всеки допълнителни 0,2 % влага.

Член 8

По отношение на качеството при отпускане на помощ, обезмасленото мляко на прах трябва да отговаря поне на следните условия:

а)

трябва да бъде използвано в предприятие, одобрено в съответствие с член 9:

i)

или непроменено или включено в смеска;

или

ii)

непроменено за производството на денатурирано обезмаслено мляко на прах;

б)

не трябва да е била получавана помощ за него или да е намалявана цената му по други мерки на Общността.

Член 9

1.   Предприятията, които произвеждат смески, комбинирани фуражи или денатуриранообезмаслено мляко на прах, трябва да са одобрени за тази цел от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия се осъществява производството.

2.   Одобрението са дава на предприятията, които:

а)

имат подходящо техническо оборудване и административни и счетоводни методи, които позволяват изпълнението на разпоредбите, предвидени в настоящия регламент и на допълнителните изисквания, определени от държавата-членка;

б)

се подлагат на проверка от компетентния орган.

3.   С изключение на случаите на непреодолима сила, когато се установи, че предприятието вече не отговаря на условията, определени в параграф 2 или не успява да отговори на други задължения по настоящия регламент, действието на одобрението се спира за период от един до дванадесет месеца, в зависимост от сериозността на нарушението.

Ако в края на този период, предприятието не отговаря на условията, определени в параграф 2, одобрението се оттегля. Одобрението може да бъде възстановено след не по-малко от 6 месеца по молба на съответното предприятие след задълбочена проверка.

Държавите-членки могат да решат да не налагат такова спиране, ако се установи, че нарушението не е извършено умишлено или при ируба небрежност и че последствията са незначителни.

Член 10

1.   На опаковки, които съдържат смески, трябва да е посочена следната информация:

а)

едно или повече от изброените обозначения в приложение II, буква A;

б)

обозначение на съдържанието на обезмаслено мляко на прах, добавеното съдържание на минерали и захароза и маслеността, включително мастноразтворимите технически агенти;

в)

обозначение, което идентифицира предприятието чрез посочване на номера на одобрението му.

2.   Без да засяга член 11 от Директива 79/373/ЕИО на Съвета (16), комбинираните фуражи се опаковат в торби или други затворени или запечатани контейнери, които съдържат не повече от 50 kg, върху които има следната информация:

а)

едно или повече от изброените обозначения в приложение II, бyква Б;

б)

обозначение, което идентифицира предприятието чрез посочване на номера на одобрението му;

в)

съдържанието на обезмаслено мляко на прах;

г)

производствения номер на партидата;

д)

датата на производство, ако това не е посочено в производствения номер на партидата.

Посочената по-горе информация трябва да бъде четлива и незаличимо маркирана върху опаковката или контейнера или на етикет, прикрепен към нея.

3.   Държавите-членки могат да определят подробни правила за маркиране на опаковките, както е предвидено в параграф 2, както и всяка друга допълнителна информация, която може да бъде посочена върху опаковката или контейнера или на етикет. Те информират Комисията за всички мерки, които предприемат в тази връзка.

Член 11

Член 10, параграф 2 не се прилага към комбинираните фуражи, които:

а)

съдържат люцерново брашно или тревно брашно в съответствие с условията, определени в член 5, параграф 1, буква a), iii);

б)

са доставени с цистерна или контейнер във ферма или развъдно или угоително стопанство, които използват тези комбинирани фуражи при условията, определени в членове 12 и 13.

Член 12

На предприятията, които получават помощ, се разрешава, при подадено от тях заявление, да доставят комбинирани фуражи с цистерна или контейнер. Това разрешение се предоставя от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия е разположено предприятието.

Доставката се осъществява под административен контрол. Този контрол е с цел да се гарантира, че доставката е извършена на земеделско стопанство, развъдно или угоително стопанство, което използва комбинирани фуражи.

Член 13

1.   Когато доставката с цистерна или контейнер се осъществява в държава-членка, различна от държавата-членка производител, доказателство за доставката под административен контрол, съгласно член 12, се представя чрез съставянето на контролното копие, посочено в членове от 471 до 495 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (17).

2.   Раздел 104 на контролното копие трябва да съдържа едно или повече от едно обозначения, изброени в приложение II, буква В.

3.   Държавата-членка вносителка проверява дали получателят на стоката отговаря на условията, определени във втория параграф на член 12.

Раздел 2

Мерки за извършване на проверки

Член 14

1.   Предприятията, които произвеждат комбинирани фуражи, могат да получават помощ, само ако водят регистри на основата на счетоводството си, които съответстват на графика за плащане, определен от държавата-членка и съдържат най-малко следната информация:

а)

количествата, закупени или произведени, млечни продукти и датата на доставка или производство;

б)

датата на доставка и количествата обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, произведени или получени в непроменен вид или в смеска, използвани за производство на комбинирани фуражи, заедно с името и адреса на доставчика и съдържанието на млечен протеин в продуктите;

в)

датата на производство на комбинирани фуражи и произведените количества с подробности за техния състав и процента на всяка съставка и по-конкретно количествата казеин и/или казеинати, които са добавени в непроменен вид или в смеска;

г)

датата на продажба на обезмаслено мляко, обезмаслено мляко на прах и комбинирани фуражи и продадените количества заедно с името и адреса на получателя на стоката;

д)

загуби, проби, върнати количества, размени на обезмаслено мляко, обезмаслено мляко на прах и комбинирани фуражи.

2.   Информацията, изброена в параграф 1 се придружава от разписки за доставка и фактури.

3.   Държавите-членки могат да изискват от предприятията да водят специална материална отчетност, която да съдържа, по-конкретно, допълнителна информация, която те считат за необходима с оглед улесняване на приложението на този регламент.

Член 15

За да се осигури спазване на разпоредбите на тази глава, държавите-членки извършват проверките, предвидени в членове 16—18.

Органът, който отговаря за проверките, отразява резултатите от тях в доклади, които съдържат информацията, посочена в приложение I към настоящия регламент.

Член 16

1.   При спазване на параграф 2, по отношение на спазването на съдържанието на протеин, влага и масленост на включеното обезмаслено мляко или обезмаслено мляко на прах, проверката се прави преди или най-късно по време на тяхната употреба, независимо дали в непроменен вид или под формата на смеска, при производството на комбинирани фуражи, или на тяхното използване в непроменен вид в производството на денатурирано обезмаслено мляко на прах.

2.   Когато използваното обезмаслено мляко на прах, независимо дали в непроменен вид или под формата на смеска, идва директно от фабриката, в която е произведено, проверката, посочена в параграф 1 може да бъде направена преди праха да напусне съответната фабрика. В този случай се прилагат следните правила:

а)

компетентният орган предприема всички необходими действия, за да осигури че провереното количество обезмаслено мляко на прах действително се използва за производство на комбинирани фуражи или денатурирано обезмаслено мляко на прах;

б)

торбите, опаковките или контейнерите, в които се слага обезмасленото мляко на прах носят съответните обозначения, които идентифицират млякото на прах и фабриката, както и посочват датата на производство, нето теглото и съдържанието на протеин, влага и масленост на праха;

в)

докладите от проверките на контролния орган трябва:

i)

да идентифицират обезмасленото мляко на прах, и по-специално, количеството на обезмасленото мляко на прах, съдържанието на протеин, влага и масленост и датата на производство;

ii)

да придружават обезмасленото мляко на прах до неговото включване в комбинирани фуражи;

iii)

да са приложени към регистрите, посочени в член 14, параграф 1.

Член 17

1.   Организацията за проверка на употребата на обезмасленото мляко и обезмасленото мляко на прах, независимо дали в непроменен вид или в смеска, за производството на комбинирани фуражи се определя от съответната държава-членка и трябва да отговаря поне на условията, определени в параграфи 2—5.

2.   Проверката на съответните предприятия обхваща по-конкретно:

а)

състава на обезмасленото мляко и обезмасленото мляко на прах, които се използват в непроменен вид;

б)

състава на използваните смески;

в)

състава на произведените комбинирани фуражи.

3.   Проверката на предприятията се осъществява в помещенията и се отнася по-конкретно до производствените условия, което се установява чрез:

а)

проверка на използваните сурови материали;

б)

проверка на входящите и изходящите продукти;

в)

вземане на проби;

г)

проверка на документацията, посочена в член 14, параграф 1.

4.   Проверките са без предупреждение и се правят поне веднъж на всеки 14 дни от производството. Тяхната честота се определя на базата на количествата обезмаслено мляко на прах, използвано от предприятието, и честотата, с която неговото счетоводство се проверява в съответствие с параграф 5.

Предприятията, които не използват постоянно обезмаслено мляко или обезмаслено мляко на прах, изпращат своята производствена програма на контролния орган на съответната държава-членка, така че последният да може да организира съответните проверки.

Посочената по-горе честота на проверки не се прилага в случаите, в които производството на комбинирани фуражи е обект на постоянна проверка в помещенията.

5.   Проверките, предвидени в параграф 4, се допълват от задълбочено и необявено предварително преглеждане на търговските документи и на регистрите, посочени в член 14, параграф 1.

Такова преглеждане се провежда поне веднъж на всеки 12 месеца. Там, където се провежда поне веднъж на всеки три месеца, честотата на проверките, посочени в параграф 3, може да бъде намалена от поне веднъж на всеки 14 дни на поне веднъж на всеки 28 дни от производството.

Член 18

1.   Производството на денатурирано обезмаслено мляко на прах се проверява в помещенията поне веднъж на ден по време на операцията по денатуриране.

2.   Предприятията, които произвеждат денатурирано обезмаслено мляко на прах, уведомяват компетентния орган преди производството с писмо или с друго средство за телекомуникация в писмена форма за:

а)

номера на одобрението на фабриката;

б)

количеството обезмаслено мляко на прах, което ще бъде денатурирано;

в)

мястото, където ще се проведе денатурирането;

г)

планираните дати, когато ще се осъществи денатурирането.

Компетентният орган определя крайния срок за съобщаване на датите на производство и може да изисква допълнителна информация.

Член 19

При спазване на член 20, референтните методи, които се използват за анализите, предвидени в настоящия регламент са тези в списъка, съставен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 2721/95 на Комисията.

Член 20

1.   Съдържанието на обезмаслено мляко на прах в смески и комбинирани фуражи се определя чрез изследване на всяка проба поне два пъти с метода на анализ, определен в приложение III, допълнен с проверките, мерките за извършване на проверки, посочени в член 17, параграф 3. В случай на несъответствие между резултатите от тези проверки, резултатът от проверката на място е окончателен.

2.   Липсата на подсирена суроватка се доказва с процедурата, описана в приложение IV.

3.   Съдържанието на скорбяла в комбинираните фуражи се определя чрез проверките, предвидени в член 17, параграф 3, които трябва да бъдат допълнени с метода за качествен анализ, описан в приложение V.

4.   Съдържанието на влага в кисела суроватка на прах се определя, като се използва методът, описан в приложение VI.

5.   Съдържанието на тревно брашно и люцерново брашно, на скорбяла и на рибно брашно в денатурираното обезмаслено мляко на прах се определя или чрез лабораторен анализ, или чрез проверката на място, посочена в член 18, параграф 1.

Член 21

За да се проведат аналитичните тестове, предвидени в тази глава, държавите-членки могат, след получаване на съгласие от Комисията, да създадат система за самоконтрол под техен надзор за определени одобрени предприятия.

Раздел 3

Изплащане на помощта

Член 22

1.   Размерът на помощта е този, който е приложим или в деня, в който обезмасленото мляко или обезмасленото мляко на прах се преработва в комбинирани фуражи, или в деня, в който обезмасленото мляко на прах се денатурира, в зависимост от случая.

2.   Помощта се изплаща от компетентния орган, определен от държавата-членка, на чиято територия е разположен производителят, който използва обезмасленото мляко или обезмаслено мляко на прах за производство на комбинирани фуражи или за денатуриране, в зависимост от случая.

3.   Помощта се изплаща на базата на заявление, подадено от производителите на комбинирани фуражи или денатурирано обезмаслено мляко (оттук нататък наричани „бенефициери“) до компетентния орган, в което се посочва:

а)

името и адресът на бенефициера;

б)

количеството обезмаслено мляко или обезмаслено мляко на прах, за което се иска помощ, като се посочва съдържанието на протеин;

в)

където е приложимо, количеството на комбинирани фуражи, в които се включва обезмасленото мляко или обезмасленото мляко на прах, посочено в буква б), като се посочват съответните производствени номера на партидите.

4.   Помощта се изплаща на интервали, които се фиксират от държавата–членка, но периодът, предмет на заявлението за помощ, не може да превишава един месец.

Член 23

1.   Изплащането на помощта става при условията, определени в параграфи 2—4.

2.   Резултатите от анализите, предвидени в тази глава и проверките, посочени в член 15, свързани с периода на плащане непосредствено преди онзи, за който се иска помощта, трябва да показват, че разпоредбите на тази глава са спазени.

3.   Бенефициерите трябва да докажат по удовлетворителен начин на компетентния орган, че съответните количества обезмаслено мляко и обезмасленото мляко на прах са били преработени в комбинирани фуражи или денатурирани по време на периода, обхванат от заявлението за помощ.

4.   В случаите, посочени в член 12, бенефициерите представят придружаващи документи, които доказват по удовлетворителен начин на компетентния орган, че комбинираните фуражи действително са били доставени с цистерна или контейнер в земеделско, развъдно или угоително стопанство, което използва такива комбинирани фуражи.

Член 24

1.   Без да се засяга член 25, ако резултатите от анализите, предвидени в настоящата глава и проверките, посочени в член 15 показват, че заявителят не е спазвал разпоредбите на тази глава по време на предишен период на плащане, изплащането на помощта за периода, обхванат от настоящото заявление, се спира в очакване на резултатите от проверките, направени по време на въпросния период. В допълнение всяка помощ недължимо платена за предишни периоди се възстановява.

2.   Размерът на помощта, недължимо платена, е този изплатен за цялото обезмаслено мляко или обезмаслено мляко на прах, използвано през периода между датата на последната проверка, която е установила задоволителни резултати, и датата на проверката, която установява, че бенефициерът отново спазва разпоредбите на настоящия регламент.

Все пак, ако бенефициерът поиска това, органът, отговорен за извършване на проверките, провежда специално проучване възможно най-скоро, като разходите са за сметка на бенефициера. Ако количеството се окаже по-малко от това, посочено в първа алинея, размерът, който трябва да се възстановява, съответно се регулира.

Член 25

Когато условията, определени в член 23, параграф 3, са спазени, на държавите-членки е разрешено да изплатят аванс, по смисъла на член 18 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 (18) на Комисията, чийто размер е равен на размера на заявената помощ, при условие че се представи гаранция, равна на 110 % от размера на аванса.

В този случай, придружаващите документи, които доказват правото на помощ, се представят в срок от шест месеца след изплащането на аванса.

ГЛАВА III

ПРОДАЖБА НА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ ОТ ПУБЛИЧНИ ЗАПАСИ

Раздел 1

Организация на тръжните процедури и участие в тях

Член 26

1.   Обезмасленото мляко на прах се продава посредством постоянна тръжна процедура, организирана от всяка интервенционна агенция.

2.   Продажбата се отнася за обезмаслено мляко на прах, внесено на склад преди 31 декември 1997 г.

3.   Обявлението за постоянната тръжна процедура се публикува в Официален вестник на Европейските общности поне осем дни преди първата крайна дата, определена за подаване на офертите.

4.   Интервенционните агенции съставят обявлението за тръжната процедура, в което се посочва крайната дата и адресът за подаване на офертите.

Те посочват също за обезмаслено мляко на прах, което държат:

а)

местоположението на складовете, където обезмасленото мляко на прах за продажба се съхранява;

б)

количеството обезмаслено мляко на прах за продажба във всеки склад.

5.   Интервенционните агенции поддържат актуализиран списък на данните по параграф 4, който те представят на заинтересованите страни при поискване. Те публикуват също така редовно актуализиране на списъка в подходяща форма, която се посочва в обявлението за тръжната процедура.

6.   Интервенционните агенции предприемат необходимите мерки, за да подпомогнат заинтересованите страни:

а)

да прегледат проби от обезмасленото мляко на прах, обявено за продажба, на собствени разноски преди представянето на оферта;

б)

за проверка на резултатите от анализите, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 322/96 на Комисията (19).

Член 27

1.   Интервенционните агенции организират специални търгове по време на срока на валидност на постоянната тръжна процедура.

2.   Крайната дата за подаване на офертите за всеки специален търг е 12 часа на обяд (брюкселско време) на втория и четвъртия вторник на месеца, с изключение на втория вторник на август и четвъртия вторник на декември. Ако вторник е национален празник, срокът е 12 часа на обяд (брюкселско време) на предишния работен ден.

Член 28

1.   Обезмасленото мляко на прах, продадено по условията на тази глава, може да се ползва от помощта, предвидена в член 1, буква а).

2.   Офертите за всеки специален търг се представят чрез препоръчано писмо или се доставят на ръка в интервенционната агенция срещу разписка, или чрез друго средство за телекомуникация в писмена форма.

Офертите се представят пред интервенционната агенция, която съхранява обезмасленото мляко на прах.

3.   Офертите съдържат:

а)

името и адреса на участника в търга;

б)

исканото количество;

в)

цената в евро обявена за 100 kg, която не включва национални данъци и такси, франко склад;

г)

държавата-членка, в която ще се осъществи преработката в комбинирани фуражи или денатурирането;

д)

ако е подходящо, склада, където се съхранява обезмасленото мляко на прах и евентуално склад, с който може да бъде заменен.

4.   Офертите не са валидни, ако не:

а)

се отнасят поне за 10 тона; все пак ако наличното количество в склада, е по-малко от 10 тона, минималното количество, за което може да се направи оферта е действително наличното количество;

б)

се придружават от декларация за поето в писмена форма задължение от страна на участника в търга, да спазва следните изисквания:

i)

да преработи обезмасленото мляко на прах или да организира от друг преработването му в комбинирани фуражи или денатурирано обезмаслено мляко на прах в срок от 60 дни от крайната дата за предаване на офертите, отнасящи се до специалния търг, посочен в член 27, параграф 2;

ii)

да спазва настоящия регламент или да осигури неговото спазване.

в)

е представено доказателство, че участникът в търга е депозирал тръжна гаранция от 36 EUR на тон в държавата-членка, в която е подадена офертата и преди крайната дата за подаване на офертите, по отношение на специалния търг.

5.   Офертите не могат да бъдат оттегляни след крайната дата, посочена в член 27, параграф 2.

Член 29

По отношение на тръжната гаранция, предвидена в член 28, параграф 4, буква в), основните изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 са поддържането на офертата след крайната дата за представянето, депозирането на гаранцията за преработка, определена в член 30, параграф 3, и плащането на цената.

Раздел 2

Извършване на тръжната процедура

Член 30

1.   На крайната дата, посочена в член 27, параграф 2, държавите-членки информират Комисията за количествата и цените, предложени от участниците в търга, и за количеството обезмаслено мляко на прах, предложено за продажба.

2.   Като има предвид офертите, получени за всеки специален търг, Комисията фиксира минималната продажна цена за обезмасленото мляко на прах в съответствие с процедурата, определена в член 42 от Регламент (ЕИО) № 1255/1999. Тази цена може да варира в зависимост от датата на производство и местоположението на количествата обезмаслено мляко на прах, предлагано за продажба.

Може да бъде решено търгът да не приключи с възлагане.

3.   Комисията фиксира размера на гаранцията за преработка на 100 kg обезмаслено мляко на прах по същото време когато фиксира минималната продажна цена и в съответствие със същата процедура.

Целта на гаранцията за преработка е да осигури изпълнение на основното изискване по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85, че обезмасленото мляко на прах се използва в съответствие с поетото в писмена форма задължение, посочено в член 28, параграф 4, буква б). Тази гаранция се депозира в държавата-членка, в която се осъществява преработката в комбинирани фуражи или денатурирането при органа, определен от тази държава-членка.

Член 31

Офертите се отхвърлят, ако предложената цена е по-ниска от минималната цена.

Член 32

1.   Интервенционната агенция възлага количества в съответствие с правилата, определени в параграфи 2—5.

2.   Обезмасленото мляко на прах се възлага въз основа на датата на внасянето му на склад, като се започва с най-стария продукт от общото налично количество в склада/складовете, посочени от участника в търга.

3.   Без да се засяга член 31, спечелилият търга участник е този, който предлага най-висока цена. Ако цялото налично количество не се разпредели, остатъкът се възлага на другите участници в търга на базата на предложените цени, като се започва с най-високата.

4.   Когато приемането на една оферта би довело до надхвърляне на наличното количество обезмаслено мляко на прах в даден склад, само наличното количество се възлага на дадения участник в търга.

Въпреки това, интервенционната агенция може да определи други складове, за да допълни количеството, определено в офертата, ако участникът в търга се съгласи.

5.   Когато приемането на две или повече оферти, които предлагат същата цена за обезмасленото мляко на прах в даден склад би довело до надхвърляне на наличното количество, се предприема възлагане чрез разпределяне на наличното количество пропорционално на съответните оферти.

В случай, че такова разпределение води до възлагане на количества, по-малки от пет тона, възлагането се извършва чрез теглене на жребий.

Член 33

Правата и задълженията, които произтичат от търга, са непрехвърляеми.

Член 34

1.   Интервенционната агенция назабавно уведомява участниците в търга за резултата от тяхното участие в търга.

Гаранциите, посочени в член 29, за офертите, които не са приети, се освобождават незабавно.

2.   Преди вдигането на обезмасленото мляко на прах и в рамките на периода, определен в член 35, параграф 2, спечелилият търга участник заплаща на интервенционната агенция сума, съответстваща на офертата му за всяко количество, което възнамерява да изтегли и депозира гаранцията за преработка, предвидена в член 30, параграф 3.

Член 35

1.   След като сумата, определена в член 34, параграф 2 е заплатена и гаранцията, предвидена в член 30, параграф 3 е депозирана, интервенционната агенция освобождава тръжната гаранция, определена в член 29, и издава заповед за изваждане, в която се посочва:

а)

количествата, по отношение на които посочените по-горе изисквания са спазени;

б)

складът, в който се съхранява обезмасленото мляко на прах;

в)

крайната дата за изваждане на обезмасленото мляко на прах;

г)

крайната дата за преработка в комбинирани фуражи или за денатуриране.

2.   Спечелилият търга участник трябва да извади обезмасленото мляко на прах, което им е възложено в срок от 30 дни от крайната дата за представяне на офертите. Изваждането може да се осъществи на части.

С изключение на случаите на непреодолима сила, ако обезмасленото мляко на прах не бъде извадено през периода, определен в първа алинея, разходите по съхранението се покриват от спечелилия търга участник на негов риск от деня, следващ този, в който изтича периодът.

3.   Обезмасленото мляко на прах се предава от интервенционната агенция в пакети с ясно видими и четливи обозначения, които съдържат позоваване на настоящия регламент.

По искане на заинтересованата страна, интервенционната агенция издава копие от сертификата, който посочва състава на закупените продукти, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕО) № 322/96.

4.   В допълнение към информацията, определена в Регламент (ЕИО) № 3002/92 на Комисията (20), клетка 104 от контролно копие Т5 трябва да съдържа едно или повече от обозначенията, изброени в приложение II, буква Г. Клетка 106 трябва да показва крайната дата за преработка в комбинирани фуражи или за денатуриране.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Регламенти (ЕИО) № 1105/68, (ЕИО) № 1725/79, (ЕИО) № 1634/85, (ЕИО) № 3398/91, (ЕИО) № 3536/91 и (ЕО) № 1043/97 се отменят.

Позоваването на Регламенти (ЕИО) № 1725/79 и (ЕИО) № 3398/91 се тълкува като позоваване на настоящия регламент.

Член 37

Предварително отпечатаните опаковки, посочени в член 4, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕИО) № 1725/79, могат да продължат да се използват до 30 юни 2000 г.

Одобрението, предоставено по член 4, параграф 5 и член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1725/79 остава валидно за целите на прилагането на настоящия регламент.

Регламент (ЕИО) № 1725/79 продължава да се прилага за количествата обезмаслено мляко на прах, възложено в рамките на Регламент (ЕИО) № 3398/91.

Член 38

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2000 г.

Прилага се само за количества обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, преработено в комбинирани фуражи или денатурирано обезмаслено мляко на прах от тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1999 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.

(2)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 206, 16.8.1996 г., стр. 21

(4)  ОВ L 169, 18.7.1968 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 174, 26.7.1995 г., стр. 27.

(6)  ОВ L 199, 7.8.1979 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 17, 23.1.1996 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 320, 22.11.1991 г., стр. 16.

(9)  ОВ L 16, 21.1.1999 г., стр. 19.

(10)  ОВ L 158, 18.6.1985 г., стр. 7

(11)  ОВ L 152, 11.6.1997 г., стр. 6.

(12)  ОВ L 283, 25.11.1995 г., стр. 7.

(13)  ОВ L 335, 6.12.1991 г., стр. 8.

(14)  ОВ L 304, 27.11.1999 г., стр. 21.

(15)  ОВ L 184, 29.6.1968 г., стр. 24.

(16)  ОВ L 86, 6.4.1979 г., стр. 30.

(17)  ОВ L 253, 11.10.1993, стр. 1.

(18)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.

(19)  ОВ L 45, 23.2.1996 г., стр. 5.

(20)  ОВ L 301, 17.10.1992 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АНАЛИТИЧНИ ТЕСТОВЕ

Разпоредбите, приети в съответствие с Директива 70/373/ЕИО на Съвета от 20 юли 1970 г. за въвеждането на методи на Общността за вземане на проби и анализ за официалния контрол на храните за животни (ОВ L 170, 3.8.1970 г., стр. 21) се прилагат при вземането на проби по настоящия регламент.

А.   Непроменено обезмаслено мляко на прах

1.

Определяне на:

а)

съдържание на влага;

б)

съдържание на протеин;

в)

масленост.

2.

Откриване на други продукти в съответствие с организацията, определена от националните власти:

а)

скорбяла и желатинирана скорбяла;

б)

тревно брашно или люцерново брашно;

в)

подсирена суроватка;

г)

рибно брашно;

д)

други вещества, по конкретно кисела суроватка, която националните органи изискват да бъде открита.

Б.   Обезмаслено мляко на прах, включено в смеска

Тестове в допълнение към определените в точка А.

Определяне на:

а)

съдържанието на обезмаслено мляко на прах;

б)

масленост, включително мастно разтворими технически агенти.

В.   Денатурирано обезмаслено мляко на прах

Тестове в допълнение към определените в точка А.

1.

Когато прахът е денатуриран при използване на формула А:

 

Определяне на:

а)

съдържанието на тревно брашно и люцерново брашно;

б)

съдържанието на скорбяла.

 

Измерване на размера на частиците на тревно брашно и люцерново брашно.

2.

Когато праха е денатуриран при използване на формула Б:

 

Определяне на:

а)

съдържанието на тревно брашно и люцерново брашно;

б)

съдържанието на скорбяла;

в)

съдържание на рибно брашно.

 

Измерване на размера на частиците на:

а)

тревно брашно и люцерново брашно;

б)

рибно брашно.

 

Мирисът може да се тестира чрез добавяне на инертен прах преди денатуриране (разреждане 1:20) или след денатуриране (разреждане 1:2). Характеристика, силен мирис трябва да може още да бъде открита.

Г.   Комбинирани фуражи

Определяне на:

а)

съдържанието на обезмаслено мляко на прах;

б)

съдържанието на тревно брашно и люцерново брашно;

в)

масленост.

Откриване на скорбяла.

Измерване на размера на частиците на тревно брашно или люцерново брашно (проверено преди включване).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.   Обозначения, които трябва да бъдат посочени върху опаковките със смески

Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Mischung zur Herstellung von Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés — Règlement (CE) no 2799/1999

Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

Blandning avsedd för framställning av foderblandningar — Förordning (EG) nr 2799/1999

Б.   Обозначения, които трябва да бъдат показани върху опаковките с комбинирани фуражи

Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo — Reglamento (CE) no 2799/1999

Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder — Regulation (EC) No 2799/1999

Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre — Règlement (CE) no 2799/1999

Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Alimento composto para animais com leite em pó desnatado — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Rasvatonta maitojauhetta sisaltavä rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

Foderblandning innehållande skummjölkspulver — Förordning (EG) nr 2799/1999

В.   Специфични обозначения, които трябва да се впишат в клетка 104 на контролното копие Т5, ако продуктът се доставя с цистерна или контейнер

Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή εκμετάλλευση παχύνσεως — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice — Règlement (CE) no 2799/1999

Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning — Förordning (EG) nr 2799/1999

Г.   Специфични обозначения, които трябва да се впишат в клетка 104 на контролното копие Т5, в случаите на обезмаслено мляко на прах, продадено от публични запаси

Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse — Reglamento (CE) no 2799/1999

Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres — Forordning (EF) nr. 2799/1999

Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

Να μεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές ή να μετουσιωθεί — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

To be processed into compound feedingstuffs or denatured — Regulation (EC) No 2799/1999

À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer — Règlement (CE) no 2799/1999

Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare — Regolamento (CE) n. 2799/1999

Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd — Verordening (EG) nr. 2799/1999

Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi — asetus (EY) N:o 2799/1999

För bearbetning till foderblandningar eller denaturering — Förordning (EG) nr 2799/1999


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ В КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ ЧРЕЗ ЕНЗИМНА КОАГУЛАЦИЯ НА ПАРА-КАЗЕИН

1.   Цел

Количествено определяне на обезмаслено мляко на прах в храни за животни чрез ензимна коагулация на пара-казеин.

2.   Обхват

Този метод се прилага към комбинирани фуражи, които съдържат поне 10 % обезмаслено мляко на прах; големи количества суроватка и/или някои немлечни протеини може да доведе до смущения.

3.   Принцип на метода

3.1.   Разтваряне на казеина, който се съдържа в храните за животни чрез екстрахиране с разтвор на натриев цитрат.

3.2.   Нагласяването на концентрацията на калциеви йони до нивото, което се изисква за утаяването на пара-казеина.; чрез добавяне на суроватка се получава пара-казеин от казеин.

3.3.   Съдържанието на азот в пара-казеиновата утайка се определя чрез метода Kjeldahl, както е описан от IDF стандарт 20А 1986; количеството на обезмасленото мляко на прах се изчислява на базата на минимално съдържание на казеин от 27,5 % (виж 9.1).

4.   Реагенти

Реагентите, които се използват трябва да са от аналитична категория. Използваната вода трябва да бъде дестилирана или вода с еквивалентна чистота. С изключение на сирището (4.5), всички реагенти и разтвори трябва да са свободни от азотни вещества

4.1.   Тринатриев цитрат, дехидрат (1 % w/v разтвор)

4.2.   Калциев хлорид (2М разтвор). Премерва се 20,018 g CaCO3 (аналитична категория) в порцеланов съд с подходящ размер (150 до 200 ml) или в стъкленица. Покрива се с дестилирана вода и се прехвърля на вряща водна баня. Добавя се бавно 50 до 60 ml HCl разтвор (HCl: вода = 1:1) да разтвори напълно карбоната. Поддържа се врящата водна баня докато CaCl2 се изсуши, за да елиминира HCl, който не е реагирал. Прехвърля се с дестилирана вода в 100 ml мерителна колба и се разтваря до означението. Мери се стойността на рН, която не трябва да е по-ниска от 4,0. Разтворът се съхранява в хладилник.

4.3.   0,1 N натриев хидроксид.

4.4.   0,1 N хидрохлорна киселина.

4.5.   Течно сирище (стандартна сила от 1: 10 000). Съхранява се в хладилник от 4 до 6 °С.

4.6.   Реагенти за количествено определяне на азот в съответствие с метода Kjeldahl, както е описан от IDF стандарт 20А 1986.

5.   Апаратура

Обикновена лабораторна апаратура, включваща:

5.1.   Хаван или хомогенизатор

5.2.   Аналитична везна

5.3.   Центрофуга (2 000 до 3 000 завъртания в минута) с 50 ml епруветки

5.4.   Магнитна бъркалка с (10 до 15 mm) механизми

5.5.   150 до 200 ml стъкленици

5.6.   250 и 500 ml колби

5.7.   Стъклени фунии с диаметър от 60 до 80 mm

5.8.   Бързо филтриращи филтри без пепел с диаметър 150 mm (S.S. 5892, S.S. 595 1/2)

5.9.   Пипети с различен номинален обем

5.10.   Термостатно контролирана водна баня на 37 °С

5.11.   рН метър

5.12.   Kjeldahl инсталация за смилане и дестилация

5.13.   25 ml градуирана стъкленица

5.14.   Пластмасово шише за дестилирана вода

5.15.   Шпатули от неръждаема стомана

5.16.   Термометри

5.17.   Сушилня с контролирана температура.

6.   Процедура

6.1.   Подготовка на пробата.

Счуква се в хавана или се хомогенизира в мелницата 10 до 20 грама от пробата за получаването на хомогенна смес.

6.2.   Разтваря се млечният прах е се отделя неразтворимия остатък.

6.2.1.   Премерва се 1,000 ± 0,002 g от добре хомогенизирания храна за животни (6.1) директно в 50 ml епруветка на центрофугата. Добавят се 30 ml разтвор на три натриев цитрат (4.1.) предварително загрят до 45 °С. Смесва се с помощта на Магнитната бъркалка в продължение поне на 5 минути.

6.2.2.   Центрофугира се на 500 g (2 000 до 3 000 завъртания в минута) за 10 минути и се прелива бистрия воден повърхностен слой в 150 до 200 ml стъкленица, като се внимава рехав материал от дъното да не се изкачи отгоре.

6.2.3.   Провеждат се още две екстракции на остатъка, в съответствие със същата процедура, като екстрактите се добавят към първия.

6.2.4.   Ако се оформи маслен слой на повърхността, охлажда се в хладилник докато се втвърди мазнината и се премахва втвърдения слой със шпатула.

6.3.   Коагулация на казеин с ензимите на сирище.

6.3.1.   При продължителното разбъркване се добавя на капки 3,4 ml наситен разтвор на калциев хлорид (4.2) към общия воден екстракт (около 100 ml). Нагласява се рН на 6,4—6,5 с разтвори на NaOH (4.3) или HCl (4.4). Поставя се на водна баня с термостатен контрол при 37 °С за 15 до 20 минути за получаване на солев баланс. Това става по-убедително чрез формирането на лека мътилка.

6.3.2.   Прехвърля се течността в една (или две) епруветки на центрофугата и се центрофугира на 2 000 g в продължение на 10 минути, за да се премахне утаения материал. Прехвърля се повърхностния слой без отмиване на утайката в една (или две) тръби на центрофугата.

6.3.3.   Възстановяване на температурата на повърхностния слой обратно на 37 °C. Докато се разбърква екстракта се добавя на капки 0,5 ml течно сирище (4.5). Коагулацията се осъществява след една или две минути.

6.3.4.   Пробата се връща на водна баня и се оставя при температура 37 °C за15 минути. Маха се пробата от банята и коагулата се разчупва чрез бъркане. Центрофугира се на 2 000 g в продължение на 10 минути. Повърхностният слой се филтрира през подходяща филтърна хартия (1) (Whatman № 541 или еквивалентна) и се запазва филтърната хартия. Утайката се отмива в епруветката на центрофугата с 50 ml вода при температура 35 °C чрез разбъркване на утайката.

Центрофугира се отново на 2 000 g в продължение на 10 минути. Повърхностният слой се филтрира през предварително запазената филтърна хартия.

6.4.   Определяне на казеиновия азот.

6.4.1.   След отмиване, количествено се прехвърля утайката на запазената филтърна хартия от 6.3.4 като се използва дестилирана вода. Прехвърля се филтърната хартия на Kjeldahl колба. Определя се азота чрез метода Kjeldahl както е описано от IDF стандарт 20A 1986.

7.   Празен тест

7.1.   Провежда се редовно празен тест като се използва филтърна хартия без пепел (5.8) навлажнена със смес от 90 ml (4.1) разтвор на натриев цитрат, 1 ml наситен разтвор на калциев хлорид (4.2), 0,5 ml течно сирище (4.5), и отмито с 3 ×15 ml дестилирана вода преди минерализация с метода Kjeldahl, както е описан в IDF стандарт 20A 1986.

7.2.   Обемът на използваната киселина за празния тест трябва да бъде изваден от обема на киселината (4.4), използвана за титруване на пробата.

8.   Контролен тест

8.1.   За да се изпита гореспоменатата процедура и реагенти, се прави определяне на стандартен храна за животни с известно съдържание на обезмаслено мляко на прах, както е установено в съвместно проучване. Средният резултат от двукратно определяне не трябва се различава с повече от 1 % от този на съвместното проучване.

9.   Изразяване на резултатите

9.1.   Процентът на обезмаслено мляко на прах в комбинирания фураж се изчислява по следната формула:

Formula

където N е процентът на пара-казеиновия азот; 27,5 е делителят за конвертиране на определения казеин в процент на обезмаслено мляко на прах; 2,81 и 0,908 са делители за коригиране, получени от регресионен анализ.

10.   Точност на метода

10.1.   Повторяемост

Поне в 95 % от проучените случаи двукратен анализ на същата проба от същия оператор в същата лаборатория трябва да дава разлики в резултатите еквивалентни на не повече от 2,3 g от обезмаслено мляко на прах в 100 g храна за животни.

10.2.   Възпроизводимост

Поне в 95 % от проучените случаи, същата проба анализирана в две лаборатории трябва да дава разлики в резултатите не по-големи от 6,5 g обезмаслено мляко на прах в 100 g храна за животни.

11.   Граница на толеранса

Стойността CrD95 (критична разлика;95 % граница на увереност) се изчислява като се използва формулата (ISO 5725):

Formula

(R: възпроизводимост; r: повторяемост)

Двойно определяне: CrD95 = 4,5 g

Когато резултатът от химическия анализ се различава от декларираното съдържание на обезмаслено мляко на прах с не повече 4,5 g (двукратно определяне), се счита, че пратката с храна за животни съответства на тази разпоредба от Регламента.

12.   Наблюдения

12.1.   Добавянето на големи проценти от някои не млечни протеини и особено соеви протеини, когато се нагряват заедно с обезмаслено мляко на прах може да доведе до твърде високи резултати, което се дължи на съвместното утаяване с пара- казеина на млякото.

12.2.   Добавянето на мътеница може да доведе, до известна степен, до по-ниски цифри, което се дължи на факта, че се определя само немазната част. Добавянето на кисела мътеница може даде значително ниски цифри, което се дължи на непълното разтваряне на цитратния разтвор.

12.3.   Добавянето на 0,5 % лецитин или повече може също да доведе до ниски резултати.

12.4.   Включването на силно нагрято мляко на прах може да доведе до твърде високи цифри, което се дължи на съвместното утаяване на някои суроватъчни протеини с пара- казеина на млякото.


(1)  Колкото е възможно по-скоро се използва безпепелна филтърна хартия.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТВЪРДИТЕ ЧАСТИЦИ ОТ ПОДСИРЕНА СУРОВАТКА В ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ И СМЕСКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1725/79

1.   Обхват: Откриване на добавка на твърди частици от подсирена суроватка към:

a)

обезмаслено мляко на прах, както е дефинирано в член 1 от Регламент (ЕИО) № 986/68; и

б)

смеси, както са дефинирани в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1725/79.

2.   Референции: Международен стандарт ISO 707.

Мляко и млечни продукти — методи за взимане на проби, в съответствие с методиките, които се съдържат в приложение I, точка 2, буква в) към Регламент (ЕИО) № 625/78.

3.   Определение

Съдържанието на твърди частици от подсирена суроватка се дефинира като процент по маса/тегло, както е определено чрез описаната процедура.

4.   Принцип

Определяне на количеството гликомакропептид A съгласно приложение V към Регламент (ЕИО) № 625/78. Пробите, които дават положителен резултат се анализират за гликомакропептид A чрез HPLC-процедура (reversedphase high-performance liquid chromatography procedure). Оценка на получения резултат чрез отнасяне към стандартни проби, които се състоят от обезмаслено мляко на прах с или без известен процент суроватъчен прах. Резултати, които са по-високи от 1 % (m/m) наличието на твърди частици от подсиренена суроватка.

5.   Реагенти

Всички реагенти трябва да са от призната аналитична класа. Използваната вода трябва да бъде дестилирана или вода поне с еквивалентна чистота. Ацетонитрилът трябва да бъде със спектроскопско или HPLC качество.

Реагентите необходими за процедурата, описана в Регламент (ЕИО) № 625/78 са описани в приложение V към настоящия регламент.

Реагенти за HPLC.

5.1.   Разтвор на трихлорацетна киселина

Разтварят се 240 g трихлорацетна киселина (CCI3COOH) във вода и се допълва до 1 000 ml.

5.2.   Отмиващ агент A и B

Отмиващ агент A:150 ml ацетнитрил (CH3CN), 20 ml изопропанол (CH3CHOHCH3) и 1,00 ml трифлуорацетна киселина (TFA, CF3COOH), към тях се добавя вода до 1 000 ml. Отмиващ агент B: 550 ml ацетнитрил, 20 ml изопропанол и 1,00 ml TFA, към тях се добавя вода до 1 000 ml. Филтрира се разтвора на отмиващия агент, преди употреба през мембранен филтър с 0,45 µm диаметър на порите.

5.3.   Съхраняване на стълба

След анализите стълбът се промива с отмиващ агент B (посредством градиент) и впоследствие се промива с ацетнитрил (посредством градиент след 30 минути). Стълбът се съхранява в ацетнитрил.

5.4.   Стандартни проби

5.4.1.   Обезмаслено мляко на прах, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕИО) № 625/78 (i.e.(0)).

5.4.2.   Същото обезмаслено мляко на прах подправено с 5 % (m/m) подсирен тип суроватъчен прах със стандартен състав (i.e.(5)).

5.4.3.   Същото обезмаслено мляко на прах подправено с 50 % (m/m) подсирен тип суроватъчен прах със стандартен състав (i.e.(50)) (1).

6.   Апаратура

Необходимата апаратура за процедурата описана в Регламент (ЕИО) № 625/78 е описана в приложение V към настоящия регламент.

Апаратура за HPLC с обратна фаза.

6.1.   Аналитична везна.

6.2.   Центрофуга, която може да достигне центробежна сила от 2 200 g, снабдена със запушени центрофужни епруветки от около 50 ml.

6.3.   Механичен шейкър с възможност да разклаща при 50 °C.

6.4.   Магнитна бъркалка.

6.5.   Стъклена фуния с диаметър около 7 cm.

6.6.   Филтърна хартия, средно филтриране, диаметър около 12,5 cм.

6.7.   Стъклено оборудване за филтриране с мембранен филтър с диаметър на порите 0,45 µm.

6.8.   Градуирани пипети, които позволяват доставката на 10 ml (ISO 648, клас A или ISO/R 835), или система, която може да достави 10,0 ml за две минути.

6.9.   Термостатна водна баня, нагласена на 25 ± 0,5 °C.

6.10.   HPLC-оборудване, което се състои от:

6.10.1.   Помпена система с двоен наклон.

6.10.2.   Ръчен или автоматичен инжектор с капацитет 100 µl.

6.10.3.   Стълб Dupont Protein Plus (2 × 0,46 cm I.D.) или еквивалентен кварцов стълб с широки пори, с обратна фаза.

6.10.4.   Термостатна сушилня за стълба, нагласена на 35 ± 1 °C.

6.10.5.   UV детектор с променлива дължина на вълните, който позволява измервания при 210 nm (ако е необходимо, може да се използва по-висока дължина на вълните до 220 nm) с чувствителност от 0,02 A.

6.10.6.   Интегратор, който дава възможност за максимални измервания.

Забележка Функционирането на стълба при стайна температура е възможно, при условие че стайната температура не варира с повече от 1 °C, в противен случай се получава твърде голямо вариране във времето на задържане на GMPA.

7.   Вземане на проби

7.1.   Международен стандарт ISO 707 — Мляко и млечни продукти — Методи за вземане на проби, в съответствие с методиките, които се съдържат в приложение I, точка 2, буква в) към Регламент (ЕИО) № 625/78.

7.2.   Пробата се съхранява при условия, които изключват каквото и да било разваляне или промяна в състава.

8.   Процедура

8.1.   Подготовка на пробата за анализ.

Прехвърля се праха в контейнер с капацитет около два пъти колкото обема на праха, снабден с херметически затварящ се капак. Контейнерът се затваря веднага. Смесва се млечната прах добре чрез многократно обръщане на контейнера.

8.2.   Част за тестване

Измерва се 2,000 ± 0,001 g от пробата за анализ в центрофужна епруветка (6.2) или подходяща запушена колба (50 ml).

8.3.   Отстраняване на мазнината и протеините

8.3.1.   Добавят се 20,0 g топла вода (50 °C) към частта за тестване. Разтваря се праха чрез разклащане в продължение на пет минути или 30 минути в случая с кисела мътеница, като се използва механичен шейкър (6.3). Поставя се епруветката на водна баня (6.9) и се оставя да се темперира до 25 °C.

8.3.2.   Добавят се 10,0 ml разтвор на трихлорацетна киселина при 25 °C (5.1) постоянно в продължение на две минути, при постоянно енергично разбъркване с помощта на магнитна бъркалка (6.4). Епруветката се поставя на водна баня (6.9) и се оставя за 60 минути.

8.3.3.   Центрофугира се (6.2) в продължение на 10 минути при 2 200 g, или се филтрира през хартия (6.6), като се изхвърлят първите 5 ml филтрат.

8.4.   Хроматографско определяне

8.4.1.   Провежда се HPLC-анализ, както е описано в Регламент (ЕИО) № 625/78, приложение V. Ако се получи отрицателен резултат, анализираната проба не съдържа твърди частици от подсирена суроватка в забележими количества. В случай на положителни резултати трябва да се прилага HPLC-процедура с обратна фаза, описана по-долу. Наличието на прах от кисела мътеница може да предизвика лъжливи положителни резултати. HPLC методът с обратна фаза изключва тази възможност.

8.4.2.   Преди да се проведе анализа HPLC с обратна фаза, трябва да бъдат оптимизирани условията на градиента. Време на задържане от 26 ± 2 минути за GMPA е оптимално за градиентните системи с мъртъв обем от около 6 ml (обем от точката, където разтворителите се събират с обема на инжектора, включително върха. Градиентните системи с по-малък мъртъв обем (напр. 2 ml) трябва да използват 22 минути като оптимално време на задържане.

Вземат се разтвори от стандартните проби (5.4) без и със 50 % подсирена суроватка.

Инжектират се 100 µl супернатант (повърхностен слой) или филтрат (8.3.3) в HPLC апарат, който функционира при условия на градиента на проучване дадени в таблица 1.

Таблица 1.   Условия на градиента на проучване за оптимизиране на хроматографията.

Време

(минути)

Поток

(ml/минута)

% А

% В

Крива

Нач.

1,0

90

10

*

27

1,0

60

40

Лин.

32

1,0

10

90

Лин.

37

1,0

10

90

Лин.

42

1,0

90

10

Лин.

Сравняването на двете хроматограми трябва да разкрива положението на върха на GMPA.

Като се използва формулата дадена по-долу може да бъде изчислен началния състав на разтворителя, който ще се използва за нормалния градиент (виж 8.4.3)

Formula

Formula

Където:

RTgmpA

:

време на задържане на GMPA в градиента на проучване

10

:

началния %B на градиента на проучване

2,5

:

%B в средната точка минус %B в началото в нормалния градиент

13,5

:

време в средната точка на градиента на проучване

26

:

необходимо време на задържане на GMP A

6

:

съотношение на наклоните на градиента на проучване и нормалния градиент

30

:

% B в началото минус % B при 27 минути в градиента на проучване

27

:

време на протичане на градиента на проучване.

8.4.3.   Взема се разтвор на пробите за анализ

Инжектира се 100 µl от точно премерен супернатант или филтрат (8.3.3) в HPLC апарата, който работи при скорост на потока 1,0 ml разтвор на отмиващ агент(5.2) в минута.

Съставът на отмиващия агент в началото на анализа се получава от 8.4.2. Обикновено е близо до A:B = 76:24 (5.2). Веднага след инжектирането започва линеен градиент, което има за резултат 5 % по-висок процент на B след 27 минути. Впоследствие започва линеен градиент, който докарва състава на отмиващия градиент до 90 % B за пет минути. Този състав се поддържа в продължение на пет минути, след което съставът се променя чрез линеен градиент в продължение на пет минути до първоначалния състав В зависимост от вътрешния обем на помпената система, следващото инжектиране може да бъде направено 15 минути след достигане на първоначалните условия.

Забележки:

1.

Времето на задържане на гликомакропептида трябва да бъде 26 ± две минути Това може да бъде постигнато чрез вариране на първоначалните и крайните условия на първия градиент. Все пак разликата в % B за първоначалните и крайните условия на първия градиент трябва да остане 5 % B.

2.

Отмиващите агенти трябва да бъдат достатъчно обезгазени и трябва да останат такива. Това е важно за правилното функциониране на градиентната помпена система. Стандартното отклонение за времето на задържане на GMP върха трябва да бъде по-малко от 0,1 минути (n = 10).

3.

На всеки 5 проби, референтната проба (5) трябва да бъде инжектирана и използвана за изчисляване на нов показател на чувствителност R (9.1.1).

8.4.4.   Резултатите от хроматографския анализ на пробата за анализ (E) се получават под формата на хроматограма, в която GMP върхът се идентифицира със своето време на задържане от около 26 минути.

Интеграторът (6.40.6) автоматично изчислява височината на върха H на GMP върха. Разположението на основната линия трябва да се проверява във всяка хроматограма. Анализът или интегрирането трябва да бъдат повторени ако основната линия е разположена неправилно.

Важно е да се провери вида на всяка хроматограма преди количествената интерпретация, за да се открият някои аномалии, които се дължат или на неправилното функциониране на апарата или стълба, или на произхода и естеството на анализираната проба. Анализът се повтаря, ако има съмнения.

8.5.   Калибриране

8.5.1.   Прилага се точно процедурата, описана в точка 8.2 до точка 8.4.4 към стандартните проби (5.4.1 до 5.4.2). Използват се прясно приготвени разтвори, защото GMP деградира в 8 % среда на трихлорацетна киселина при стайна температура. При 4 °C разтворът остава стабилен в продължение на 24 часа. В случай на дълга серия от анализи е желателно да се използва охладена вана за пробите в автоматичния инжектор.

Бележка:

8.4.2 може да бъде пропуснат ако % B при началните условия е известен от предишни анализи.

Хроматограмата на референтната проба (5) трябва да бъде аналогична на фигура 1. На тази фигура GMPA върхът се предхожда от два малки върха. Важно е да се получи подобно разделяне.

8.5.2.   Преди хроматографското определяне на пробите се инжектира 100 µl от стандартната проба без подсирена суроватка (0) (5.4.1).

Хроматограмата не трябва да показва връх при времето на задържане на GMPA върха.

8.5.3.   Определят се показателите за чувствителност R чрез инжектиране на същия обем филтрат (8.5.1), какъвто е използван за пробите.

9.   Изразяване на резултати

9.1.   Метод на изчисляване и формули

9.1.1.   Изчисляване на показателя за чувствителност R:

Formula

Където:

R

=

показателят за чувствителност на GMP връх

H

=

височината на GMP връх

W

=

количеството суроватка в стандартната проба (5).

9.2.   Изчисляване на процента на подсирена суроватка на прах в пробата

Formula

Където:

W(E)

=

процентът (m/m) на подсирена суроватка в пробата (E).

R

=

показателят за чувствителност на GMP връх (9.1.1)

H(E)

=

височината на GMP връх на пробата (E)

Ако W(E)е по-голяма от 1 % и разликата между времето на задържане и това на стандартната проба (5) е по-малка от 0,2 минути, тогава има наличие на твърди частици от подсирена суроватка.

9.3.   Прецизност на процедурата

9.3.1.   Повторяемост

Разликата между резултатите на двете определяния проведени едновременно или в бърза последователност от същия анализатор, при използване на същия апарат върху идентичен материал за анализ не трябва да надвишава 0,2 % m/m.

9.3.2.   Възпроизводимост

Още не е определена.

9.3.3.   Линейност

От 0 до 16 % подсирена суроватка трябва да се получи линейна зависимост с коефициент на корелация > 0,99.

9.4.   Тълкуване

9.4.1.   Счита се, че има наличие на суроватка, ако полученият резултат в 9.2 е по-висок от 1 % m/m и времето на задържане на GMP върха се различава с по-малко от 0,2 минути от това на стандартната проба(5). Фиксирана е граница от 1 % в съответствие с разпоредбите на точки 9.2 и 9.4.1 на приложение V към Регламент (ЕИО) № 625/78.

Image


(1)  Подсирен тип суроватъчен прах със стандартен състав, а също и подправено обезмаслено мляко на прах могат да бъдат получени от NIZO,Kern-hemseweg 2,PO Box 20 -NL-6710 BA Ede.

Прахове, които имат еквивалентен резултат на праховете NIZO също трябва да бъдат използвани.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

КАЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СКОРБЯЛА В ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ, ДЕНАТУРИРАНО МЛЯКО НА ПРАХ И КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

1.   Обхват

Този метод е за откриване на скорбяла, която се използва като средство за проследяване в денатурирано мляко на прах.

Границата за откриване на метода е приблизително 0,05 g скорбяла на 100 g проба.

2.   Принцип

Реакцията се основава на тази, която се използва в йодометрията:

фиксиране от колоидите на свободния йод във воден разтвор,

абсорбция от скорбелните мицели и чрез формиране на цвят.

3.   Реагенти

3.1.   Йоден разтвор

— йод …

1 g,

— калиев йодид …

2 g,

— дестилирана вода …

100 ml.

4.   Апаратура

4.1.   Аналитична везна

4.2.   Водна баня

4.3.   Епруветки, 25 mm × 200 mm

5.   Процедура

Измерва се 1 g от пробата и се прехвърля в епруветката(4.3).

Добавя се 20 ml дестилирана вода и се разклаща, за да се раздроби фино пробата.

Поставя се във вряща водна баня (4.2) и се оставя за 5 минути.

Отстранява се от банята и се охлажда на стайна температура.

Добавя се 0,5 ml от йодния разтвор (3.1), разклаща се и се наблюдава получения цвят.

6.   Изразяване на резултати

Синьо оцветяване показва наличието на естествена скорбяла в пробата.

Когато пробата съдържа модифицирана скорбяла цветът може да не бъде син.

7.   Забележки

Цветът, интензитетът на цвета и микроскопичното появяване на скорбяла варира в зависимост от произхода на естествената скорбяла (напр. царевица или картофи) и вида на модифицираната скорбяла, налична в пробата.

При наличие на модифицирана скорбяла полученият цвят става виолетов, червен или кафяв, в зависимост от степента на модификация на кристалната структура на естествената скорбяла.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЛАГА В КИСЕЛА МЪТЕНИЦА НА ПРАХ

1.   Обхват

За определяне на съдържанието на влага в кисела мътеница на прах предназначена за храна за животните.

2.   Принцип

Пробата се изсушава под вакуум. Загубата на маса се определя чрез претегляне.

3.   Апаратура

3.1.   Аналитична везна

3.2.   Сухи контейнери от неръждаем метал или от стъкло с капаци, които осигуряват херметично затваряне; работна повърхност, която позволява пробата да бъде разстлана на около 0,3 g/cm2.

3.3.   Приспособяема вакуумна сушилня с електрическо нагряване, снабдена с маслена помпа и механизъм за въвеждане на горещ изсушен въздух или изсушаващ агент (напр. калциев оксид).

3.4.   Десикатор с ефективен изсушаващ агент.

3.5.   Сушилня с вентилация, контролирана с термостат на 102 ± 2 °C.

4.   Процедура

Нагрява се контейнерът (3.2) с неговия капак в сушилнята (3.5) в продължение поне на един час. Поставя се капака на контейнера, веднага се прехвърля в десикатор (3.4) оставя се да изстине до стайна температура и се претегля най-близко до 0,5 mg.

Претегля се контейнера (3.2) заедно с капака си най-близко до 0,5 mg. Претегля се в измерения контейнер, най-близко до 1 mg, около 5 g от пробата и се разпределя равномерно. Поставя се контейнера без капака във вакуумната сушилня (3.3) предварително загрята до 83 °C. За да се предотврати ненавременното падане на температурата на сушилнята контейнерът се вкарва възможно най-бързо.

Налягането се вдига до 100 Torr (13,3 kPa) и се оставя да изсъхне в продължение на 4 часа при това налягане или при поток от горещ, сух въздух или като се използва на изсушаващ агент (около 300 g за 20 проби). В последния момент се изключва вакуумната помпа, когато предписаното налягане е достигнато. Времето на сушене се отчита от момента, когато температурата на сушилнята се възстанови до 83 °C. Внимателно сушилнята се връща обратно до атмосферното налягане. Отваря се сушилнята, веднага се поставя капака на контейнера, внимателно се изважда контейнера от сушилнята, оставя се да изстине в продължение на 30 до 45 минути в десикатора 3.4) и се претегля най-близо до 1 mg. Суши се допълнително в продължение на 30 минути във вакуумната сушилня (3.3) при 83 °C и се претегля отново. Разликата между двете претегляния не трябва да надвишава 0,1 % влага.

5.   Изчисление

Formula

Където:

E

=

начална маса, в грамове на пробата за анализ,

m

=

маса, в грамове от сухата проба за анализ.

6.   Точност

6.1.   Граница на повторяемост

Разликата между резултатите от двете определяния, проведени в рамките на възможно най-краткия времеви интервал, от един оператор при използване на същата апаратура върху идентичен материал за анализ не трябва да надвишава 0,4 g вода/100 g кисела мътеница на прах.

6.2.   Граница на възпроизводимост

Разликата между резултатите от двете определяния проведени от оператори в различни лаборатории, при използване на различна апаратура върху идентичен материал за анализ не трябва да надвишава 0,6 g вода/100 g кисела мътеница на прах.

6.3.   Източник на точни данни

Точните данни са определени от един експеримент проведен през 1995 г., който обхванал 8 лаборатории и 12 проби (6 слепи повторения).