03/ 28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

172


31999R1451


L 167/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1451/1999 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 1999 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1209/98 относно продажбата на въоръжените сили по предварително фиксирани цени на говеждо месо, съхранявано от Обединеното кралство

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 805/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1633/98 (2), и по-специално член 7, параграф 3 от него,

(1)

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1209/98 на Комисията (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2515/98 (4), предвижда продажба на интервенционни складови наличности, съхранявани от Обединеното кралство; като има предвид, че количествата и цените, които са предвидени в горепосочения регламент, трябва да бъдат променени, за да се вземат предвид продадените вече количества от тези складови запаси;

(2)

като има предвид, че предвидените мерки в настоящия регламент са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1209/98 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 1999 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 24.

(2)  ОВ L 210, 28.7.1998 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 314, 24.11.1998 г., стр. 3.


ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA I

Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-membroJäsenvaltioMedlemsstat

Productos (1)Produkter (2)Erzeugnisse (3)Προϊόντα (4)Products (5)Produits (6)Prodotti (7)Producten (8)Produtos (9)Tuotteet (10)Produkter (11)

Cantidad aproximada

(toneladas)

Tilnærmet mængde

(tons)

Ungefähre Mengen

(Tonnen)

Κατά προσέγγιση ποσότητα

(τόνοι)

Approximate quantity

(tonnes)

Quantité approximative

(tonnes)

Quantità approssimativa

(tonnellate)

Hoeveelheid bij benadering

(ton)

Quantidade aproximada

(toneladas)

Arvioitu määrä

(tonneina)

Ungefärlig kvantitet

(ton)

Precio de venta expresado en euros por toneladaSalgspriser i EUR/tonVerkaufspreise, ausgedrückt in EUR/TonneΤιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνοSelling prices expressed in EUR per tonnePrix de vente exprimés en euros par tonnePrezzi di vendita espressi in euro per tonnellataVerkoopprijzen uitgedrukt in euro per tonPreço de venda expresso em euros por toneladaMyyntihinta euroina tonniltaFörsäljningspris i euro per ton

Carne deshuesadaUdbenet kødFleisch ohne KnochenΚρέατα χωρίς κόκαλαBoneless beefViande désosséeCarni senza ossoVlees zonder beenCarne desossadaLuuton naudanlihaBenfritt kött

UNITED KINGDOM

— Interventiom thick flank (INT 12)

95

3 250

— Intervention topside (INT 13)

500

3 450

— Intervention silverside (INT 14)

90

3 200

— Intervention fillet (INT 15)

40

7 000

— Intervention rump (INT 16)

700

3 700

— Intervention striploin (INT 17)

270

4 700


(1)  

o

DO L 225 de 4.9.1993, p. 4

o

DO L 349 de 24.12.1998, p. 47

(2)  

EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47

(3)  

ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47

(4)  

ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47

(5)  

OJ L 225, 4.9.1993, p. 4OJ L 349, 24.12.1998, p. 47

(6)  

o

JO L 225 du 4.9.1993, p. 4

o

JO L 349 du 24.12.1998, p. 47

(7)  

GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47

(8)  

PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47

(9)  

o

JO L 225 de 4.9.1993, p. 4

o

JO L 349 de 24.12.1998, p. 47

(10)  

EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47

(11)  

EGT L 225, 4.9.1993, s. 4EGT L 349, 24.12.1998, s. 47