08/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

41


31999R0659


L 083/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 659/1999 НА СЪВЕТА

от 22 март 1999 година

за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 94 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

(1)

като има предвид, без да се засягат специалните процедурни правила, предвидени в регламентите за определени сектори, че настоящият регламент се прилага по отношение на помощ във всички сектори; като има предвид, че за целите на прилагането на членове 77 и 92 от Договора, Комисията има конкретна компетентност съгласно член 93 от него да решава за съвместимостта на държавната помощ с Общия пазар, когато преразглежда съществуваща помощ, когато взема решения за нова или изменена помощ и когато предприема действия относно неспазването на нейните решения или на изискването за уведомяване;

(2)

като има предвид, че Комисията в съответствие с практиката на Съда на Европейските общности е разработила и установила последователна практика за прилагането на член 93 от Договора и е фиксирала определени процедурни правила и принципи в редица съобщения; като има предвид, че е подходящо, с оглед осигуряването на ефективни и добре действащи процедури съгласно член 93 от Договора, да се кодифицира и заздрави тази практика посредством регламент;

(3)

като има предвид, че един процедурен регламент относно прилагането на член 93 от Договора ще увеличи прозрачността и правната сигурност;

(4)

като има предвид, че за да се осигури правна сигурност, е уместно да се определят обстоятелствата, при които дадена помощ трябва да се счита за съществуваща помощ; като има предвид, че завършването и задълбочаването на вътрешния пазар е постепенен процес, който се отразява върху постоянното развитие на политиката за държавна помощ; като има предвид, че като се следва това развитие, определени мерки, които в момента на своето влизане в действие не са представлявали държавна помощ, могат оттогава насам да са се превърнали в помощ;

(5)

като има предвид, че в съответствие с член 93, параграф 3 от Договора, всички планове за предоставяне на нова помощ трябва да се съобщят на Комисията и не трябва да се привеждат в действие, преди Комисията да е разрешила това;

(6)

като има предвид, че в съответствие с член 5 от Договора държавите-членки са задължени да сътрудничат на Комисията и да ѝ предоставят цялата информация, която се изисква, за да се даде възможност на Комисията да изпълнява задълженията си по настоящия регламент;

(7)

като има предвид, че периодът, в рамките на който Комисията трябва да приключи предварителната проверка по уведомлението за помощ, трябва да бъде фиксиран на два месеца от получаването на пълно уведомление или от получаването на надлежно аргументирано изявление от съответната държава-членка, че тя счита уведомлението за пълно, тъй като не разполага с допълнителната информация, която Комисията изисква, или че тя вече е била предоставена; като има предвид, че по причини за правна сигурност тази проверка трябва да бъде приключена с решение;

(8)

като има предвид, че във всички случаи, когато в резултат на предварителната проверка Комисията не може да заключи, че помощта е съвместима с Общия пазар, официалната процедура по разследване трябва да бъде открита, с цел да се позволи на Комисията да събере цялата информация, която ѝ е необходима, за да прецени съвместимостта на помощта и да позволи на заинтересованите страни да представят своите възражения; като има предвид, че правата на заинтересованите страни могат да бъдат най-добре защитени в рамките на официалната процедура по разследване, предвидена съгласно член 93, параграф 2 от Договора;

(9)

като има предвид, че след като вземе предвид коментарите, представени от заинтересованите страни, Комисията трябва да приключи проверката си посредством окончателно решение веднага след като съмненията са били отстранени; като има предвид, че е подходящо, ако тази проверка не е приключена в срок от 18 месеца след откриването на процедурата, съответната държава-членка да има възможност да изиска решение, което Комисията трябва да вземе в рамките на два месеца;

(10)

като има предвид, че за да се осигури правилното и ефективно прилагане на правилата за държавна помощ, Комисията трябва да има възможност да отменя решение, което е било основано на неточна информация;

(11)

като има предвид, че за да гарантира спазването на член 93 от Договора, и по-специално на задължението за уведомяване и на клаузата за отлагане, предвидени в член 93, параграф 3 от Договора, Комисията трябва да провери всички случаи на неправомерна помощ; като има предвид, че в интерес на прозрачността и правната сигурност процедурите, които трябва да се следват в тези случаи, трябва да бъдат приети; като има предвид, че когато дадена държава-членка не е спазила задължението за уведомяване или клаузата за отлагане, Комисията не трябва да бъде обвързана със срокове;

(12)

като има предвид, че в случаите на неправомерна помощ Комисията трябва да има право да получи цялата необходима информация, която ѝ дава възможност да вземе решение и незабавно да възстанови, когато е подходящо, ненарушената конкуренция; като има предвид, че следователно е подходящо да се даде възможност на Комисията да приеме временни мерки, адресирани към съответната държава-членка; като има предвид, че временните мерки могат да бъдат под формата на разпореждания за информация, на разпореждания за преустановяване и на разпореждания за възстановяване; като има предвид, че Комисията трябва да има възможност, в случая на неспазване на разпореждане за информация, да реши на базата на информацията, с която разполага и, в случая на неспазване на разпореждания за преустановяване и възстановяване, да сезира директно Съда на Европейските Общности в съответствие с член 93, параграф 2, втора алинея от Договора;

(13)

като има предвид, че в случаите на неправомерна помощ, която не е съвместима с Общия пазар, ефективната конкуренция трябва да бъде възстановена; като има предвид, че за тази цел е необходимо помощта, включително лихвите, да бъдат възстановени незабавно; като има предвид, че е подходящо възстановяването да бъде извършено в съответствие с процедурите от националното законодателство; като има предвид, че прилагането на тези процедури не трябва, предотвратявайки незабавното и ефективно изпълнение на решението на Комисията, да попречи на възстановяването на ефективната конкуренция; като има предвид, че за да се постигне този резултат, държавите-членки трябва да вземат всички необходими мерки, гарантиращи ефективността на решението на Комисията;

(14)

като има предвид, че на основания за правна сигурност е подходящо да се установи срок на давност от 10 години с оглед на неправомерната помощ, след изтичането на който не може да бъде разпоредено възстановяване;

(15)

като има предвид, че неправилното използване на помощ може да има последици върху функционирането на вътрешния пазар, които са сходни на онези на неправомерната помощ и трябва следователно да се разглеждат съгласно сходни процедури; като има предвид, че за разлика от неправомерната помощ, помощ, която вероятно е била неправилно използвана, е помощ, която е била предварително одобрена от Комисията; като има предвид, че следователно на Комисията не трябва да се разрешава да използва разпореждане за възстановяване по отношение на неправилно използвана помощ;

(16)

като има предвид, че е подходящо да се определят всички възможности, чрез които трети страни следва да защитават интересите си в процедурите за държавна помощ;

(17)

като има предвид, че в съответствие с член 93, параграф 1 от Договора Комисията е задължена, в сътрудничество с държавите-членки, да извършва постоянен преглед на всички съществуващи системи за помощ; като има предвид, че в интерес на прозрачността и правната сигурност е подходящо да се уточни обхватът на сътрудничеството по този член;

(18)

като има предвид, че за да осигури съвместимост на съществуващите схеми за помощ с Общия пазар и в съответствие с член 93, параграф 1 от Договора, Комисията трябва да предложи подходящи мерки, когато съществуваща схема за помощ не е или вече не е съвместима с Общия пазар и трябва да започне процедурата, предвидена в член 93, параграф 2 от Договора, ако съответната държава-членка откаже да изпълни предложените мерки;

(19)

като има предвид, че за да се възможност на Комисията да контролира ефективно спазването на решенията на Комисията и за да се улесни сътрудничеството между Комисията и държавите-членки с цел постоянния преглед на всички съществуващи схеми за помощ в държавите-членки в съответствие с член 93, параграф 1 от Договора, е необходимо да се въведе общо задължение за докладване по отношение на всички съществуващи схеми за помощ;

(20)

като има предвид, че когато Комисията има сериозни съмнения по отношение на това дали решенията ѝ се спазват, тя трябва да разполага с допълнителни инструменти, които да ѝ позволят да получи необходимата информация, за да се провери дали решенията ѝ се спазват ефективно; като има предвид, че за тази цел посещенията за контрол на място са подходящ и полезен инструмент, по-специално при случаите, когато помощта би могла да бъде използвана неправилно; като има предвид, че следователно Комисията трябва да бъде оправомощена да предприема посещения за контрол на място и трябва да получи сътрудничеството на компетентните власти на държавата-членка, когато дадено предприятие се противопоставя на такова посещение;

(21)

като има предвид, че в интерес на прозрачността и правната сигурност е подходящо да се даде публичност на решенията на Комисията, като в същото време се отстоява принципът, съгласно който решенията по случаи с държавна помощ са адресирани до съответната държава-членка; като има предвид, че следователно е подходящо да се публикуват всички решения, които биха могли да засегнат интересите на заинтересованите страни, или изцяло, или в съкратена форма, или да се направят копия на такива решения, които да се предоставят на заинтересованите страни, когато не са били публикувани или когато не са били публикувани изцяло; като има предвид, че Комисията, когато дава публичност на решенията си, трябва да зачита правилата за професионална тайна в съответствие с член 214 от Договора;

(22)

като има предвид, че Комисията, в тясна връзка с държавите-членки, трябва да може да приема разпоредби за прилагане, които да определят подробните правила по отношение на процедурите по настоящия регламент; като има предвид, че с цел да осигури сътрудничество между Комисията и компетентните власти на държавите-членки е подходящо да се създаде Консултативен комитет за държавна помощ, който да бъде консултиран преди Комисията да приеме разпоредби по силата на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

a)

„помощ“ означава всяка мярка, изпълняваща всички критерии, определени в член 92, параграф 1 от Договора;

б)

„съществуваща помощ“ означава:

i)

без да се засягат членове 144 и 172 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, всяка помощ, която съществува в съответната държава-членка преди влизането в сила на Договора, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които са били въведени в действие преди и продължават да се прилагат след влизането в сила на Договора;

ii)

разрешена помощ, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които са били разрешени от Комисията или от Съвета;

iii)

помощ, за която се счита, че е била разрешена съгласно член 4, параграф 6 от настоящия регламент или преди настоящия регламент, но в съответствие с настоящата процедура;

iv)

помощ, която се счита за съществуваща съгласно член 15;

v)

помощ, която се счита за съществуваща помощ поради това, че може да се установи, че в момента на въвеждането ѝ в действие не е представлявала помощ и в последствие е станала помощ поради еволюцията на Общия пазар и без да е била изменяна от държавата-членка. Когато определени мерки са станали помощ след либерализирането на дадена дейност от правото на Общността, такива мерки не се считат за съществуваща помощ след датата, определена за либерализиране;

в)

„нова помощ“ означава всяка помощ, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които не са съществуваща помощ, включително измененията на съществуваща помощ;

г)

„схема за помощ“ означава всеки акт, на базата на който и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в акта по общ и абстрактен начин и всеки акт, на базата на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер;

д)

„индивидуална помощ“ означава помощ, която не се предоставя на базата на схема за помощи и предоставяне на помощ на базата на схема за помощ, което подлежи на уведомяване;

е)

„неправомерна помощ“ означава нова помощ, която е въведена в действие в нарушение на член 93, параграф 3 от Договора;

ж)

„неправилно използване на помощ“ означава помощ, която се използва от получателя в нарушение на решение, взето съгласно член 4, параграф 3 или член 7, параграфи 3 или 4 от настоящия регламент;

з)

„заинтересована страна“ означава всяка държава-членка или всяко лице, предприятие или обединение от предприятия, чиито интереси биха могли да бъдат засегнати от предоставянето на помощ, по-специално получателят на помощта, конкуриращите се предприятия и търговските обединения.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО ПОМОЩ, ЗА КОЯТО Е ОТПРАВЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ

Член 2

Уведомяване за нова помощ

1.   Освен когато е предвидено друго в нормативните актове, приети съгласно член 94 от Договора или други релевантни разпоредби от него, за всички планове за предоставяне на нова помощ трябва да бъде отправено уведомление до Комисията в подходящ срок от съответните държави-членки. Комисията незабавно информира съответната държава-членка за получаването на уведомление.

2.   В уведомлението си съответната държава-членка предоставя цялата необходима информация, за да се даде възможност на Комисията да вземе решение съгласно членове 4 и 7 (наричано по-долу „пълно уведомление“).

Член 3

Отлагателна клауза

Помощ, за която трябва да бъде отправено уведомление съгласно член 2, параграф 1, не се въвежда в действие преди Комисията да вземе или да се счита, че е взела решение за разрешаването на такава помощ.

Член 4

Предварително разглеждане на уведомлението и решения на Комисията

1.   Комисията разглежда уведомлението веднага след получаването му. Без да се засяга член 8, Комисията взема решение съгласно параграфи 2, 3 или 4.

2.   Когато Комисията след предварително разглеждане установи, че мярката, за която е уведомена не представлява помощ, тя отбелязва тази констатация посредством решение.

3.   Когато Комисията след предварително разглеждане констатира, че никакви съмнения не са се породили по отношение на съвместимостта с Общия пазар на мярката, за която е отправено уведомление, доколкото попада в рамките на приложното поле на член 92, параграф 1 от Договора, тя решава, че мярката е съвместима с Общия пазар (наричано по-долу „решение, което не повдига възражения“). Решението уточнява кое изключение съгласно Договора е било приложено.

4.   Когато Комисията след предварителното разглеждане констатира, че са се породили съмнения по отношение на съвместимостта с Общия пазар на мярката, за която е отправено уведомление, тя решава да започне производството по член 93, параграф 2 от Договора (наричано по-долу „решение за започване на официална процедура по разследване“).

5.   Решенията, упоменати в параграфи 2, 3 и 4, се вземат в рамките на два месеца. Срокът започва да тече от деня, следващ получаването на пълно уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на два месеца от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация, Комисията не изисква допълнителна информация. Срокът може да бъде удължен със съгласието както на Комисията, така и на съответната държава-членка. Когато е подходящо, Комисията може да фиксира по-кратки срокове.

6.   Когато Комисията не е взела решение в съответствие с параграфи 2, 3 или 4 в рамките на срока, определен в параграф 5, помощта се счита за разрешена от Комисията. Съответната държава-членка може тогава да изпълни въпросните мерки, след като предварително уведоми Комисията за това, освен в случай че Комисията вземе решение в съответствие с настоящия член в рамките на срок от 15 работни дни след получаване на уведомлението.

Член 5

Искане за информация

1.   Когато Комисията счита, че информацията, предоставена от съответната държава-членка с оглед на мярка, за която е отправено уведомление съгласно член 2, е непълна, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Когато дадена държава-членка отговори на такова искане, Комисията информира държавата-членка за получаването на отговора.

2.   Когато съответната държава-членка не предостави исканата информация в рамките на срока, предписан от Комисията или предостави непълна информация, Комисията изпраща напомнително писмо, като разрешава подходящ допълнителен срок, в рамките на който информацията трябва да бъде предоставена.

3.   Уведомлението се счита за оттеглено, ако исканата информация не бъде предоставена в рамките на предписания срок, освен ако преди изтичането на този срок, срокът е бил удължен със съгласието както на Комисията, така и на съответната държава-членка, или съответната държава-членка чрез надлежно аргументирано изявление информира Комисията, че счита уведомлението за пълно, тъй като не разполага с исканата допълнителна информация или тъй като тя вече е била предоставена. В този случай срокът, упоменат в член 4, параграф 5, започва да тече от деня след получаването на изявлението. Ако уведомлението се счита за оттеглено, Комисията информира държавата-членка за това.

Член 6

Официална процедура по разследване

1.   Решението за започване на официална процедура по разследване обобщава релевантните фактически и правни въпроси, включва предварителна оценка от страна на Комисията за характера на помощта по предложената мярка и излага съмненията по отношение на съвместимостта ѝ с Общия пазар. Решението призовава съответната държава-членка и другите заинтересовани страни да представят коментари в рамките на предписан срок, който обикновено не надхвърля един месец. При надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи предписания срок.

2.   Получените коментари се представят на съответната държава-членка. Ако заинтересована страна поиска това, на основание за потенциална вреда, нейната самоличност не се съобщава на съответната държава-членка. Съответната държава-членка може да отговори на представените коментари в рамките на предписан срок, който обикновено не надхвърля един месец. При надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи предписания срок.

Член 7

Решения на Комисията за закриване на официалната процедура по разследване

1.   Без да се засяга член 8, официалната процедура по разследване се закрива посредством решение, както е предвидено в параграфи от 2 до 5 от настоящия член.

2.   Когато Комисията установи, когато е подходящо, след изменение от страна на съответната държава-членка, че мярката, за която е отправено уведомление, не представлява помощ, тя отбелязва тази констатация посредством решение.

3.   Когато Комисията установи, когато е подходящо, след изменение от страна на съответната държава-членка, че съмненията за съвместимостта с Общия пазар на мярката, за която е отправено уведомление, са били отстранени, тя решава, че помощта е съвместима с Общия пазар (наричано по-долу „положително решение“). Това решение уточнява кое изключение съгласно Договора е било приложено.

4.   Комисията може да прибави към положителните решения условия, съгласно които дадена помощ може да се счита за съвместима с Общия пазар, и може да определи задължения, които да ѝ позволят да контролира спазването на решенията (наричано по-долу „условно решение“).

5.   Когато Комисията установи, че помощта, за която е отправено уведомление, не е съвместима с Общия пазар, тя решава помощта да не се въвежда в действие (наричано по-долу „отрицателно решение“).

6.   Решенията, взети съгласно параграфи 2, 3, 4 и 5, се вземат веднага след като се отстранят съмненията, упоменати в член 4, параграф 4. Комисията се стреми, доколкото е възможно, да приеме решение в рамките на 18 месеца от откриването на процедурата. Този срок може да бъде удължен чрез общо споразумение между Комисията и съответната държава-членка.

7.   След като срокът, упоменат в параграф 6, е изтекъл и ако съответната държава-членка е поискала това, Комисията, в рамките на два месеца, взима решение на базата на информацията, с която разполага. Ако е подходящо, когато информацията, която е предоставена, не е достатъчна, за да се установи съвместимост, Комисията взима отрицателно решение.

Член 8

Оттегляне на уведомление

1.   Съответната държава-членка може да оттегли уведомлението по смисъла на член 2 в разумен срок преди Комисията да вземе решение съгласно членове 4 или 7.

2.   В случаите когато Комисията започне официалната процедура по разследване, Комисията закрива тази процедура.

Член 9

Анулиране на решение

Комисията може да анулира решение, взето съгласно член 4, параграфи 2 или 3 или член 7, параграфи 2, 3, 4, след като е дала възможност на съответната държава-членка да представи коментарите си, когато решението е било основано на неточна информация, която е била предоставена по време на процедурата и е била определящ фактор за решението. Преди да анулира дадено решение и да вземе ново решение, Комисията открива официалната процедура по разследване съгласно член 4, параграф 4. Членове 6, 7 и 10, член 11, параграф 1, членове 13, 14 и 15 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПРАВОМЕРНА ПОМОЩ

Член 10

Разглеждане, искане за информация и разпореждане за информация

1.   Когато Комисията разполага с информация от какъвто и да е източник относно твърдения за неправомерна помощ, тя незабавно разглежда тази информация.

2.   Ако е необходимо, тя иска информация от съответната държава-членка. Член 2, параграф 2 и член 5, параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis.

3.   Когато, въпреки напомнянето съгласно член 5, параграф 2, съответната държава-членка не предостави исканата информация в рамките на срока, предписан от Комисията, или когато предостави непълна информация, Комисията с решение изисква информацията да бъде предоставена (наричано по-долу „разпореждане за информация“). Решението уточнява каква информация се изисква и предписва подходящ срок, в рамките на който тя трябва да бъде предоставена.

Член 11

Разпореждане за преустановяване или временно възстановяване на помощ

1.   Комисията може, след като даде възможност на съответната държава-членка да представи коментарите си, да приеме решение, с което изисква от държавата-членка да преустанови всяка неправомерна помощ, докато Комисията вземе решение за съвместимостта на помощта с Общия пазар (наричано по-долу „разпореждане за преустановяване“).

2.   Комисията може, след като даде възможност на съответната държава-членка да представи своите коментари, да приеме решение, с което изисква от държавата-членка временно да възстанови всяка неправомерна помощ, докато Комисията вземе решение за съвместимостта на помощта с Общия пазар (наричано по-долу „разпореждане за възстановяване“), ако са изпълнени следните критерии:

съгласно установената практика няма съмнения относно характера на помощта по съответната мярка

и

има нужда от спешни действия

и

има сериозен риск за нанасяне на съществени и непоправими вреди на даден конкурент.

Възстановяването се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграфи 2 и 3. След ефективното възстановяване на помощта, Комисията взема решение в рамките на сроковете, приложими по отношение на помощ, за която е отправено уведомление.

Комисията може да разреши на държавата-членка да съчетае възстановяването на помощта с изплащането на помощ за спасяване на съответното предприятие.

Разпоредбите от настоящия параграф се прилагат само по отношение на неправомерна помощ, приложена след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 12

Неспазване на решение за разпореждане

Ако държавата-членка не се съобрази с разпореждане за преустановяване или с разпореждане за възстановяване, Комисията има право, докато проверява въпроса по същество на базата на информацията, с която разполага, да отправи въпроса директно до Съда на Европейските общности и да поиска декларация за това, че несъобразяването представлява нарушение на Договора.

Член 13

Решения на Комисията

1.   Разглеждането на възможна неправомерна помощ завършва с решение съгласно член 4, параграфи 2, 3 или 4. В случаите на решения за започване на официална процедура по разследване производството се закрива посредством решение съгласно член 7. Ако дадена държава-членка не се съобрази с разпореждане за информация, това решение се взема на базата на наличната информация.

2.   В случаите на възможна неправомерна помощ и без да се засяга член 11, параграф 2, Комисията не е обвързана със срока, фиксиран в член 4, параграф 5, член 7, параграф 6 и член 7, параграф 7.

3.   Член 9 се прилага mutatis mutandis.

Член 14

Възстановяване на помощ

1.   Когато са взети отрицателни решения в случаи с неправомерна помощ, Комисията решава съответната държава-членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от получателя (наричано по-долу „решение за възстановяване“). Комисията не изисква възстановяване на помощта, ако това противоречи на общ принцип на правото на Общността.

2.   Помощта, която трябва да се възстанови съгласно решение за възстановяване, включва всички лихви с подходящ процент, фиксиран от Комисията. Лихвата е дължима от датата, на която неправомерната помощ е била на разположение на получателя до датата на нейното възстановяване.

3.   Без това да накърнява разпореждане на Съда на Европейските общности съгласно член 185 от Договора, възстановяването се извършва незабавно и в съответствие с процедурите по националното законодателство на съответната държава-членка, при условие че те позволяват незабавното и ефективно изпълнение на решението на Комисията. За тази цел и в случая на производство пред националните съдилища съответните държави-членки предприемат всички необходими стъпки, които са предвидени в съответните им правни системи, включително и временни мерки, без да се засяга правото на Общността.

Член 15

Давностен срок

1.   Правомощията на Комисията за възстановяване на помощ са предмет на давностен срок от десет години.

2.   Давностният срок започва да тече в деня, в който неправомерната помощ е предоставена на получателя, било като индивидуална помощ или като помощ по схема за помощ. Всяко действие, предприето от Комисията или от дадена държава-членка, която действа по искане на Комисията, по отношение на неправомерната помощ, прекъсва давностния срок. От всяко прекъсване тече нов срок. Давностният срок спира да тече, докато решението на Комисията е предмет на производство, висящо пред Съда на Европейските общности.

3.   Всяка помощ, по отношение на която давностният срок е изтекъл, се счита за съществуваща помощ.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЙ НА ЗЛОУПОТРЕБА С ПОМОЩ

Член 16

Злоупотреба с помощ

Без да се засяга член 23, Комисията може, в случаите на злоупотреба с помощ, да открие официална процедура по разследване съгласно член 4, параграф 4. Членове 6, 7, 9 и 10, член 11, параграф 1, членове 12, 13, 14 и 15 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИ СХЕМИ ЗА ПОМОЩ

Член 17

Сътрудничество съгласно член 93, параграф 1 от Договора

1.   Комисията получава от съответната държава-членка цялата необходима информация за прегледа, в сътрудничество с държавата-членка, по отношение на съществуващи схеми за помощ съгласно член 93, параграф 1 от Договора.

2.   Когато Комисията счита, че съществуваща схема за помощ не е или вече не е съвместима с Общия пазар, тя информира съответната държава-членка за своето предварително мнение и дава на съответната държава-членка възможността да представи коментарите си в рамките на срок от един месец. В надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи този срок.

Член 18

Предложение за подходящи мерки

Когато Комисията, в светлината на информацията, предоставена от държавата-членка съгласно член 17, заключи, че съществуващата схема за помощи не е или вече не е съвместима с Общия пазар, тя издава препоръка, предлагаща подходящи мерки на съответната държава-членка. Препоръката може да предложи, по-специално:

a)

съществено изменение на схемата за помощ,

или

б)

въвеждане на процедурни изисквания,

или

в)

премахване на схемата за помощ.

Член 19

Правни последици на предложение за подходящи мерки

1.   Когато съответната държава-членка приеме предложените мерки и информира Комисията за това, Комисията отбелязва тази констатация и информира държавата-членка за това. С приемането ѝ държавата-членка е задължена да приложи подходящите мерки.

2.   Когато съответната държава-членка не приеме предложените мерки и Комисията, след като е взела предвид аргументите на съответната държава-членка, продължава да счита, че тези мерки са необходими, тя започва производство съгласно член 4, параграф 4. Членове 6, 7 и 9 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА VI

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Член 20

Права на заинтересованите страни

1.   Всяка заинтересована страна може да представи коментари съгласно член 6 след решение на Комисията да започне официална процедура по разследване. На всяка заинтересована страна, която е представила такива коментари, и на всеки получател на индивидуална помощ се изпраща копие от решението, взето от Комисията съгласно член 7.

2.   Всяка заинтересована страна може да информира Комисията за всяка помощ, за която се твърди, че е неправомерна, и за всяко твърдение за злоупотреба с помощ. Когато Комисията счете, че на базата на информацията, с която разполага, няма достатъчно основания случаят да бъде разгледан, тя информира заинтересованите страни за това. Когато Комисията вземе решение по даден случай, отнасящ се до съдържанието на предоставената информация, тя изпраща копие от това решение на заинтересованите страни.

3.   По свое искане всяка заинтересована страна получава копие от всяко решение съгласно членове 4 и 7, член 10, параграф 3 и член 11.

ГЛАВА VII

МОНИТОРИНГ

Член 21

Годишни доклади

1.   Държавите-членки представят на Комисията годишни доклади за всички съществуващи схеми за помощ, по отношение на които не са наложени никакви конкретни задължения за докладване в условно решение по член 7, параграф 4.

2.   Когато, въпреки напомняне, съответната държава-членка не представи годишен доклад, Комисията може да процедира в съответствие с член 18 по отношение на съответната схема за помощ.

Член 22

Мониторинг на място

1.   Когато Комисията има сериозни съмнения по отношение на това дали решенията повдигат възражения, дали положителните решения или условните решения по отношение на индивидуалната помощ са били спазени, съответната държава-членка, след като ѝ е била дадена възможността да представи коментарите си, оправомощава Комисията да предприеме посещения за мониторинг на място.

2.   Длъжностните лица, които са упълномощени от Комисията, имат право, с цел да проверят спазването на съответното решение:

a)

да влизат във всички помещения и терени на съответното предприятие;

б)

да искат устни обяснения на място;

в)

да преглеждат счетоводните книги и другите търговски документи и да вземат или да искат копия от тях.

Комисията може да бъде подпомагана, ако е необходимо, от независими експерти.

3.   Комисията информира съответната държава-членка, в подходящ срок и в писмена форма, за посещението за мониторинг на място и за самоличността на упълномощените длъжностни лица и експерти. Ако държавата-членка има надлежно обосновани възражения срещу избора на експерти от Комисията, експертите се назначават по взаимно съгласие с държавата-членка. Длъжностните лица от Комисията и експертите, упълномощени да извършват мониторинга на място, представят пълномощно в писмена форма, уточняващо предмета и целта на посещението.

4.   Длъжностни лица, упълномощени от държавата-членка, на чиято територия се извършва посещението за мониторинг, могат да присъстват при посещението за мониторинг.

5.   Комисията предоставя на държавата-членка копие от всеки доклад, изготвен в резултат от посещението за мониторинг.

6.   Когато дадено предприятие се противопостави на посещение за мониторинг, разпоредено с решение на Комисията съгласно настоящия член, съответната държава-членка предоставя необходимото съдействие на длъжностните лица и на експертите, упълномощени от Комисията, за да им даде възможност да извършат посещението за мониторинг. За тази цел държавите-членки, след консултации с Комисията, предприемат необходимите мерки в рамките на осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 23

Неспазване на решения и съдебни решения

1.   Когато съответната държава-членка не се съобразява с условни или отрицателни решения, по-специално в случаите, упоменати в член 14, Комисията може директно да сезира Съда на Европейските общности в съответствие с член 93, параграф 2 от Договора.

2.   Ако Комисията счете, че съответната държава-членка не се е съобразила с решение на Съда на Европейските общности, Комисията може да изследва въпроса в съответствие с член 171 от Договора.

ГЛАВА VIII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Професионална тайна

Комисията и държавите-членки, техните длъжностни лица и други служители, включително независимите експерти, назначени от Комисията, не разкриват информацията, която са придобили посредством прилагането на настоящия регламент и която е обхваната от задължението за професионална тайна.

Член 25

Адресати на решения

Адресат на решения, взети съгласно глави II, III, IV, V и VII е съответната държава-членка. Комисията незабавно отправя уведомление за тях до съответната държава-членка и дава възможност на последната да посочи пред Комисията коя информация счита за обхваната от задължението за професионална тайна.

Член 26

Публикуване на решения

1.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности обобщено уведомление за решенията, които взема съгласно член 4, параграфи 2 и 3 и член 18 заедно с член 19, параграф 1. В обобщеното уведомление се посочва, че копие от решението може да бъде получено на автентичната езикова версия или версии.

2.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности решенията, които взема съгласно член 4, параграф 4, в тяхната автентична езикова версия. В Официален вестник, публикуван на езици, различни от автентичната езикова версия, автентичната езикова версия ще бъде придружена c пояснително резюме на езика на този Официален вестник.

3.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности решенията, които взема съгласно член 7.

4.   В случаите, когато член 4, параграф 6 или член 8, параграф 2 се прилагат, се публикува кратко уведомление в Официален вестник на Европейските общности.

5.   Съветът, като действа с единодушие, може да реши да публикува решенията в съответствие с член 93, параграф 2, трета алинея от Договора в Официален вестник на Европейските общности.

Член 27

Разпоредби за прилагане

Комисията, като действа в съответствие с процедурата, определена в член 29, има правомощие да приема разпоредби за прилагане по отношение на формата, съдържанието и другите подробности на уведомленията, формата, съдържанието и други подробности на годишните доклади, подробности за сроковете и изчисляването на сроковете и лихвения процент, упоменат в член 14, параграф 2.

Член 28

Консултативен комитет по държавна помощ

Създава се Консултативен комитет за държавна помощ (наричан по-долу „Комитета“). Той се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представителя на Комисията.

Член 29

Консултации с Комитета

1.   Комисията се консултира с Комитета, преди да приеме всяка разпоредба за прилагане съгласно член 27.

2.   Консултациите с Комитета се провеждат на заседание, свикано от Комисията. Проектите и документите, които се разглеждат, се включват като приложение в уведомлението. Заседанието се провежда не по-рано от два месеца след изпращането на уведомлението. Този срок може да бъде съкратен при спешни случаи.

3.   Представителят на Комисията внася в Комитета проект за мерките, които трябва да се вземат. Комитетът представя становище по проекта в рамките на срока, който председателят може да определен в зависимост от спешността на въпроса, ако е необходимо чрез провеждане на гласуване.

4.   Становището се записва в протокола; в допълнение всяка държава-членка има право да поиска нейната позиция да се запише в протокола. Комитетът може да препоръча публикуването на това становище в Официален вестник на Европейските общности.

5.   Комисията взема предвид в най-голяма степен становището, издадено от Комитета. Тя информира Комитета за начина, по който неговото становище е било взето предвид.

Член 30

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на дванадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 1999 година.

За Съвета

Председател

G. VERHEUGEN


(1)  ОВ C 116, 16.4.1998 г., стр. 13.

(2)  Становище от 14 януари 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 284, 14.9.1998 г., стр. 10.