04/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

43


31999R0308


L 038/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 308/1999 НА СЪВЕТА

от 8 февруари 1999 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 850/98 (4) съдържа много пропуски, грешни текстове и редакционни празноти;

като има предвид, че след като Обединеното кралство преразгледа риболовните си граници никаква част от подзоната на ICES XII, разположена на север от 56o северна ширина, не попада под суверенитета или под юрисдикцията на държавите-членки; като има предвид, че следователно повече не е уместно да има позоваване на нея;

като има предвид, че методът, с който трябва да се определи размерът на морския паяк, се счита за неприложим и че следователно трябва да се преразгледа;

като има предвид, че следователно Регламент (ЕО) № 850/98 следва да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:

1.

В член 29, параграф 4, буква б), iii), трето тире думите „количества писия и морски език“ се заменят с думите „количества писия и/или морски език“.

2.

В член 30, параграф 2, буква б) се заменя със следното:

„б)

Участък Vб на ICES и подзона VI на ICES на север от 56° северна ширина.“

3.

В приложение I:

a)

бележка под линия 1 се заменя с:

„(1) От 1 март до 31 октомври в Северно море и през цялата година в останалата част на региони 1 и 2, с изключение на Скагерак и Категат.“

б)

бележка под линия 6 се заменя с:

„(6) През първата година след датата на прилагане на настоящия регламент за улова в регион 2 ще се прилага минимален процент от 50 % целеви видове, с изключение на Северно море, участък Vб на ICES и подзона VI на ICES, на север от 56o северна ширина.“

4.

Приложение IV се заменя с приложение I към настоящия регламент.

5.

В приложение IХ ред „70-79 + ≥ 70“ се заменя с „60-69 + ≥ 70“;

6.

В приложение ХII всяко посочване на „скумрия (Scomber scombrus)“ се замества със „скумрия (Scomber spp.)“ и всяко посочване на „сафрид (Trachurus trachurus)“ се замества със „сафрид (Trachurus spp.)“;

7.

Точка 5 в приложение ХIII се заменя с:

a)

Размерът на морския паяк е дължината на черупката, измерена както е показано на фигура 4А, по продължение на средната линия от края на черупката между рострите до задната част на черупката.

б)

Размерът на рака пустинник е максималната ширина на черупката, измерена, както е показано на фигура 4Б, перпендикулярно на средната задна част на черупката.“

8.

Фигура 4А се заменя с рисунката в приложение I на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 януари 2000 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 1999 година.

За Съвета

Председател

O. LAFONTAINE


(1)  ОВ C 337, 5.11.1998 г., стр. 8.

(2)  Становище от 13 януари 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 2 декември 1998 г.

(4)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТЕГЛЕНИ РИБОЛОВНИ УРЕДИ: — Скагерак и Категат

Размер на окото на мрежата, целеви видове и необходими проценти на улова, приложими при използването на единична мрежа

Видове

Размер на окото на мрежата (в милиметри)

< 16

16—31

32—69

70—89

≥ 90

Минимални проценти на целевите видове

50 %

20 %

50 %

20 %

50 %

30 %

никакъв

Пясъчници (Ammodytidae)  (3)

×

×

×

×

×

×

×

×

Пясъчници (Ammodytidae)  (4)

 

×

 

×

×

×

×

×

Норвежки паут (Trisopterus esmarkii)

 

×

 

×

×

×

×

×

Северен путас ( Micromesistius poutassou)

 

×

 

×

×

×

×

×

Голям морски дракон (Trachinus draco)  (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Мекотели (без Sepia)  (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Зарган ( Belone belone) (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Морска лястовица ( Eutrigla gurnardus) (1)

 

×

 

×

×

×

×

×

Аргентина ( Argentina spp.)

 

×

 

×

×

×

×

×

Копърка (Sprattus sprattus)

 

×

 

×

×

×

×

×

Змиорка ( Anguilla anguilla)

 

 

×

×

×

×

×

×

Сива скарида/скарида от Балтийско море ( Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

 

 

×

×

×

×

×

×

Скумрия (Scomber spp.)

 

 

 

×

 

×

×

×

Сафридn ( Trachurus spp.)

 

 

 

×

 

×

×

×

Херинга ( Clupea harengus)

 

 

 

×

 

×

×

×

Северна скарида ( Pandalus borealis)

 

 

 

 

×

×

×

×

Сива скарида/скарида от Балтийско море ( Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

×

×

×

×

Мерланг ( Merlangus merlangus)

 

 

 

 

 

 

×

×

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

×

×

Всички други морски организми

 

 

 

 

 

 

 

×


(1)  Само в пределите на зона на 4 мили от основната линия.

(2)  Извън зона на 4 мили от основната линия.“

(3)  От 1 март до 31 октомври в Скагерак и от 1 март до 31 юли в Категат.

(4)  От 1 ноември до последния ден на февруари в Скагерак и от 1 август до последния ден на февруари в Категат.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„Фигура 4A“

Image