01/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

143


31999Q0531


L 136/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


МЕЖДУИНСТИТУЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

от 25 май 1999 година

между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като се позовават на резолюцията на Европейския парламент от 7 октомври 1998 г. относно независимостта, ролята и статута на Службата за координиране и превенция на измамите (UCLAF) (1),

като се позовават на заключенията на Съвета от 15 март 1999 г., приети след подробно обсъждане с представителите на Европейския парламент и на Комисията,

като отбелязват Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. относно създаване на Европейската служба за борба с измамите (2),

(1)

като имат предвид, че Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (4) относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, предвиждат службата да образува и провежда административни разследвания в институциите, органите, службите и агенциите, които са създадени с или въз основа на Договора за ЕО или Договора за Евратом;

(2)

като имат предвид, че отговорността на Европейската служба за борба с измамите във вида, в който тя е създадена от Комисията, надхвърля пределите на защитата на финансовите интереси и включва всички дейности, които са свързани с необходимостта от опазване на интересите на Общността срещу неправомерно поведение, което би могло да доведе до образуване на административно или наказателно производство;

(3)

като имат предвид, че следва да се разшири обхватът на борбата с измамите и да се подобри нейната ефективност чрез използване на придобития опит в областта на административните разследвания;

(4)

като имат предвид, че поради това въз основа на административната си автономия всички институции, органи, служби и агенции следва да поверят на службата задачата да провежда вътрешни административни разследвания с оглед изясняването на сериозни обстоятелства, свързани с изпълнението на служебни задължения, които могат да съставляват неизпълнение на задълженията на длъжностните лица и служителите на Общностите, посочени в член 11, член 12, втори и трети параграф, член 13, 14, 16 и член 17, първи параграф от Правилника за длъжностните лица и за Условията за работа на други служители на Европейските общности (наричан по-долу „Правилник за служителите“), които увреждат интересите на тези Общности и могат да доведат до образуването на дисциплинарно или наказателно производство, в зависимост от случая, или тежка простъпка съгласно член 22 от Правилника за служителите, или неизпълнение на аналогични задължения на членовете, ръководителите или служителите на институциите, органите, службите и агенциите на Общностите, чиято дейност не се урежда от Правилника за служителите;

(5)

като имат предвид, че тези разследвания следва да се провеждат при пълно съблюдаване на съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, по-конкретно на Протокола за привилегиите и имунитета, и на текстовете за тяхното прилагане, както и на разпоредбите на правилника;

(6)

като имат предвид, че тези разследвания следва да се провеждат при еднакви условия във всички институции, органи, служби и агенции на Общността; като имат предвид, че възлагането на тази задача на службата не трябва да оказва влияние върху собствените отговорности на институциите, органите, службите или агенциите, и по никакъв начин не трябва да намалява правната закрила на заинтересованите лица;

(7)

като имат предвид, че до въвеждането на изменения в Правилника за служителите следва да се предвидят практически разпоредби, съгласно които членовете на институциите и органите, ръководителите на службите и агенциите, както и длъжностните лица и служителите на институциите, органите, службите и агенциите, си сътрудничат за гладкото провеждане на вътрешните разследвания;

след предварително съгласуване с оглед изготвянето на общи правила за целта,

като призовават останалите институции, органи, служби и агенции да се присъединят към настоящото споразумение,

СЕ ДОГОВОРИХА:

1.

Да приемат общи правила, състоящи се от необходимите мерки за прилагане, които да гарантират гладкото провеждане на разследванията от страна на службата в тяхната институция. Целта на тези разследвания е:

борба с измамите, корупцията и всякаква друга незаконна дейност, която уврежда финансовите интереси на Европейските общности,

изясняване на сериозни обстоятелства, свързани с изпълнението на служебни задължения, които могат да съставляват неизпълнение на задълженията на длъжностните лица и служителите на Общностите, които могат да доведат до образуването на дисциплинарно или наказателно производство, в зависимост от случая, или неизпълнение на аналогични задължения на членовете, ръководителите или служителите, чиято дейност не се урежда от правилника.

Тези разследвания се провеждат при пълно съблюдаване на съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, по-конкретно на Протокола за привилегиите и имунитета, и на текстовете за тяхното прилагане, както и на разпоредбите на Правилника за служителите.

Те се провеждат и в съответствие с условията, които са предвидени в регламентите на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия.

2.

Да изготвят тези правила и незабавно да ги прилагат чрез приемането на вътрешно решение в съответствие с приложения към настоящото споразумение образец, и да не се отклоняват от този образец, освен когато техни собствени особени изисквания технически налагат такова отклонение.

3.

Да признаят необходимостта от изпращане до службата за становище на всяко искане за снемане на имунитета срещу съдебно преследване на длъжностно лице или служител във връзка с евентуални случаи на измама или корупция, или всякаква незаконна дейност. Службата се уведомява за всяко искане за снемане на имунитет, което се отнася до някой от нейните служители.

4.

Да съобщят на службата изготвените от тях разпоредби за прилагане на настоящото споразумение.

Настоящото споразумение може да се изменя само с изричното съгласие на институциите, които са страни по него.

Другите институции, органи, служби и агенции, които са създадени със или въз основа на Договора за ЕС или Договора за Евратом, се приканват да се присъединят към настоящото споразумение чрез изпращането на декларация, адресирана съвместно до председателите на институциите, които са страни по настоящото споразумение.

Настоящото споразумение влиза в сила на 1 юни 1999 г.

Съставено в Брюксел на 25 май 1999 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета на Европейския съюз

Председател

H. EICHEL

За Комисията на Европейските общности

Председател

J. SANTER


(1)  ОВ С 328, 26.10.1998 г., стр. 95.

(2)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр.8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ОБРАЗЕЦ ЗА РЕШЕНИЕ“

РЕШЕНИЕ НА (ИНСТИТУЦИЯ/ОРГАН или СЛУЖБА/АГЕНЦИЯ)

от

относно условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякаква незаконна дейност, която уврежда интересите на Общностите

ИНСТИТУЦИЯ, ОРГАН, СЛУЖБА или АГЕНЦИЯ

като взе предвид (правно основание)

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (1) и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (2) относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, предвиждат службата да образува и провежда административни разследвания в институциите, органите, службите и агенциите, които са създадени със или въз основа на Договора за ЕО или Договора за Евратом;

(2)

отговорността на Европейската служба за борба с измамите във вида, в който тя е създадена от Комисията, надхвърля пределите на защитата на финансовите интереси и включва всички дейности, които са свързани с необходимостта от опазване на интересите на Общността срещу неправомерно поведение, което би могло да доведе до образуване на административно или наказателно производство;

(3)

следва да се разшири обхватът на борбата с измамите и да се подобри нейната ефективност чрез използване на придобития опит в областта на административните разследвания;

(4)

поради това, въз основа на административната им автономия, всички институции, органи, служби и агенции следва да поверят на службата задачата да провежда вътрешни административни разследвания с оглед изясняването на сериозни обстоятелства, свързани с изпълнението на служебни задължения, които могат да съставляват неизпълнение на задълженията на длъжностните лица и служителите на Общностите, посочени в член 11, член 12, втори и трети параграф, член 13, 14, 16 и член 17, първи параграф от Правилника за длъжностните лица и за Условията за работа на други служители на Европейските общности (наричан по-долу „правилник на служителите“), които увреждат интересите на тези Общности и могат да доведат до образуването на дисциплинарно или наказателно производство, в зависимост от случая, или тежка простъпка съгласно член 22 от правилника, или неизпълнение на аналогични задължения на членовете, ръководителите или служителите на институциите, органите, службите и агенциите на Общностите, чиято дейност не се урежда от правилника за служителите;

(5)

тези разследвания следва да се провеждат при пълно съблюдаване на съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, по-конкретно на Протокола за привилегиите и имунитетите, и на текстовете за тяхното прилагане, както и на разпоредбите на правилника;

(6)

тези разследвания следва да се провеждат при еднакви условия във всички институции, органи, служби и агенции на Общността; като имат предвид, че възлагането на тази задача на службата не трябва да оказва влияние върху собствените отговорности на институциите, органите, службите или агенциите и по никакъв начин не трябва да намалява правната закрила на заинтересованите лица;

(7)

до въвеждането на изменения в правилника следва да се предвидят практически разпоредби, които да определят начините за осъществяване на сътрудничество между членовете на институциите и органите, и ръководителите на службите и агенциите за гладкото провеждане на вътрешните разследвания,

РЕШИ:

Член 1

Задължение за сътрудничество със службата

Генералният секретар, службите и всички ръководители, длъжностни лица или служители са длъжни изцяло да сътрудничат на служителите от службата и да им оказват необходимото съдействие за разследването. За целта те предоставят на служителите от службата всякаква полезна информация и пояснения.

Без да се нарушават съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейските общности, по-конкретно на Протокола за привилегиите и имунитета, и на текстовете за тяхното прилагане, членовете оказват пълно сътрудничество на службата.

Член 2

Задължение за предоставяне на информация

Всяко длъжностно лице или служител (на институцията, органа, службата или агенцията), който узнае за фактически данни, от които може да се направи предположение за евентуално наличие на случаи на измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, която уврежда интересите на Общностите, или за сериозни обстоятелства, свързани с изпълнението на служебни задължения, които могат да съставляват неизпълнение на задълженията на длъжностните лица и служителите на Общностите, които могат да доведат до образуването на дисциплинарни или наказателни производства, в зависимост от случая, или до неизпълнение на аналогични задължения на членовете, ръководителите или служителите, чиято дейност не се урежда от правилника, незабавно информират своя началник на служба или генерален директор, или ако преценят за целесъобразно, своя генерален секретар или директно службата.

Генералният секретар, генералните директори и началниците на служби или ръководителите на (институцията, органа, службата или агенцията) незабавно предават на службата всички фактически данни, които са им известни, и от които може да се направи предположение за наличието на посочените в първи параграф нередности.

Ръководителите, длъжностните лица или служителите на (институцията, органа, службата или агенцията) по никакъв начин не трябва да стават обекти на несправедливо или дискриминационно отношение вследствие на това, че са съобщили информацията по първи и втори параграф.

Членовете, които узнаят за факти като посочените в първи параграф, информират председателя на институцията (или органа) или, ако преценят за целесъобразно, директно службата.

Член 3

Съдействие от службата за сигурност

По искане на директора на службата, службата за сигурност на (институцията, органа, службата или агенцията) оказва съдействие на службата при практическото провеждане на разследванията.

Член 4

Информиране на заинтересованото лице

При установяване на данни за възможно участие на член, ръководител, длъжностно лице или служител, заинтересованото лице се информира бързо, ако това не би навредило на разследването. Във всеки случай след приключване на разследването не могат да се правят заключения с позоваване на името на член, ръководител, длъжностно лице или служител на (институцията, органа, службата или агенцията), без заинтересованото лице да е имало възможност да изрази становището си по всички факти, които го касаят.

В случаите, при които за целите на разследването е необходимо да се запази пълна тайна и при които се изисква използването на следствени процедури, попадащи в сферата на компетентност на национален съдебен орган, със съгласието на председателя или съответно на генералния секретар може да се отложи спазването на задължението за покана на члена, ръководителя, длъжностното лице или служителя на (институцията, органа, службата или агенцията) да представи становището си.

Член 5

Информация за прекратяване на разследването, без да се предприемат по-нататъшни действия

Ако след провеждането на вътрешно разследване не може да се повдигне обвинение срещу съответния член, ръководител, длъжностно лице или служител на (институцията, органа, службата или агенцията), касаещото го вътрешно разследване се прекратява, без да се предприемат по-нататъшни действия, с решение на директора на службата, който писмено информира за това заинтересованото лице.

Член 6

Снемане на имунитет

Всяко искане от национален полицейски или съдебен орган за снемане на имунитета срещу съдебно преследване на ръководител, длъжностно лице или служител на (институцията, органа, службата или агенцията) във връзка с евентуални случаи на измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, се изпраща до директора на службата за становище. Ако искането за снемане на имунитет касае член на институцията (или органа), службата се информира за това.

Член 7

Дата на влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 юни 1999 година.

Съставено в

За (институцията, органа, службата или агенцията)


(1)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.