13/ 28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


31999L0101


L 334/41

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 1999/101/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 1999 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/157/ЕИО на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторните превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1), последно изменена с Директива 98/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 13, параграф 2 от нея,

като взе предвид Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторните превозни средства (3), последно изменена с Директива 96/20/ЕО на Комисията (4), и по-специално член 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В рамките на типовото одобрение на ЕО на изпускателни уредби като обособени технически възли (сменяеми изпускателни уредби) се оказва изключително трудно да се избере превозно средство, което да отговаря на сегашните изисквания. Поради това е необходимо да се адаптира определението за представително превозно средство, за да се гарантира, че представеното превозно средство отговаря на изискванията за съответствие на производството по отношение на допустимото ниво на шума.

(2)

Е необходимо да се актуализират някои препоръки, въведени с Директива 92/97/ЕИО на Съвета (5) за изменение на Директива 70/157/ЕИО.

(3)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес, създаден съгласно Директива 70/156/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II и III към Директива 70/157/ЕИО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Считано от 1 април 2000 г. държавите-членки не могат на основания, свързани с допустимото ниво на шума или изпускателната уредба:

да отказват издаването на типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение по отношение на даден тип превозно средство или тип изпускателна уредба,

или

да забраняват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на превозни средства или продажбата или въвеждането в експлоатация на изпускателни уредби,

ако превозните средства или изпускателните уредби отговарят на изискванията на Директива 70/157/ЕИО, изменена с настоящата директива.

2.   Считано от 1 октомври 2000 г. държавите-членки:

прекратяват издаването на типово одобрение на ЕО,

и

могат да отказват да издадат национално типово одобрение

за даден тип превозно средство и за даден тип изпускателна уредба, ако не са спазени изискванията на Директива 70/157/ЕИО, изменена с настоящата директива.

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 2, що се отнася до резервните части, държавите-членки продължават да издават типово одобрение на ЕО и да разрешават продажбата или въвеждането в експлоатация на изпускателни уредби в съответствие с предишни варианти на Директива 70/157/ЕИО, при условие че тези изпускателни уредби:

са предназначени за монтиране на вече влезли в експлоатация превозни средства,

и

отговарят на изискванията на горепосочената директива, които са били приложими при първата регистрация на превозните средства.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 31 март 2000 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2000 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 1999 година.

За Комисията

Erkki LIIKANEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 92, 13.4.1996 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 371, 19.12.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение II към Директива 70/157/ЕИО се изменя, както следва:

a)

точка 2.3.3 се заменя със следното:

„2.3.3.

Представително за типа превозно средство, на което трябва да се монтира уредбата, което отговаря на изискванията на точка 4.1 от приложение III, част I.“;

б)

добавя се следната точка 5.1.3:

„5.1.3.

Изпускателните уредби внимателно се монтират на превозното средство. Проверява се по-специално дали след монтажа няма забележимо изтичане от цялостната изпускателна уредба.“

2.

Приложение III към Директива 70/157/EEC се изменя, както следва:

a)

в част I, точка 1 думите „съгласно точки 7.3.5 и 7.4.3 от приложение I“ се заменят с думите „съгласно точка 7 от приложение I“;

б)

в част II, точка 1 думите „съгласно точки 6.3.5 и 6.4.3 от приложение II“ се заменят с думите „съгласно точка 7 от приложение II“.