15/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

27


31999L0022


L 094/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 1999/22/ЕО НА СЪВЕТА

от 29 март 1999 година

относно държането на диви животни в зоологически градини

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130 т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, определена в член 189 в от Договора (2),

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (3) изисква доказателства за наличността на адекватни съоръжения за подслоняване и грижа на живи екземпляри от голям брой видове, преди техният внос в Общността да бъде разрешен; като има предвид, че Регламентът забранява излагането пред обществеността за търговски цели на екземпляри от видове, включени в приложение А на същия, освен ако е било предоставено изрично изключение за образователни, научни или размножителни цели;

като има предвид, че Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (4), и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора (5) забраняват залавянето и държането, както и търговията с голям брой видове, като се предвиждат изключения поради специфични причини, като научни изследвания и образование, повторно заселване, повторно въвеждане и развъждане;

като има предвид, че точното изпълнение на съществуващото и бъдещото общностно законодателство относно опазването на дивата фауна и необходимостта от осигуряване зоологическите градини адекватно да изпълняват своята важна роля за опазване на видовете, общественото образование, и/или научните изследвания налагат да се предвиди обща основа за законодателството на държавите-членки относно лицензирането и инспектирането на зоологическите градини, държането на животни в зоологическите градини, обучението на персонала и образованието на посещаващата ги общественост;

като има предвид, че са необходими действия на общностно ниво с оглед на това зоологическите градини в цялата Общност да допринасят за опазването на биологичното разнообразие в съответствие със задължението на Общността да приеме мерки за ex situ съхраняване в съответствие с член 9 от Конвенцията за биологичното разнообразие;

като има предвид, че редица организации като Европейската асоциация на зоологическите градини и аквариуми са представили насоки за грижите и пребиваването на животни в зоологическите градини, които биха могли, когато това е подходящо, да съдействат за развитието и приемането на национални стандарти;

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Целите на настоящата директива са да защитава дивата фауна и да съхранява биологичното разнообразие, като предвижда приемането на мерки от държавите-членки за лицензирането и инспекцията на зоологическите градини в Общността, като по този начин укрепва ролята на зоологическите градини в съхраняването на биологичното разнообразие.

Член 2

Дефиниция

За целта на настоящата директива „зоологически градини“ означава всички постоянни съоръжения, в които се държат видове диви животни за показ на обществеността за 7 или повече дни в годината, с изключение на цирковете, магазините за домашни любимци и съоръженията, които държавите-членки изключват от изискванията на настоящата директива на основание на това, че те не показват на обществеността значителен брой животни или видове и че изключението няма да изложи на опасност целите на настоящата директива.

Член 3

Изисквания, отнасящи се до зоологическите градини

Държавите-членки вземат мерки съгласно членове 4, 5, 6 и 7, за да осигурят, всички зоологически градини да прилагат следните консервационни мерки:

участие в научни изследвания, консервационните ползи от които се натрупват за видовете, и/или обучението в съответни консервационни умения, и/или обмен на информация относно съхранението на видовете и/или където е подходящо, размножаване в плен, повторно заселване или повторно въвеждане на видове в дивата природа,

подпомагане на общественото образование и съзнание по отношение на съхраняването на биологичното разнообразие, особено чрез предоставянето на информация за показваните видове и естествените им местообитания,

подслоняване на своите животни при условия, които целят да задоволят биологичните и консервационни изисквания на отделните видове, inter alia, чрез предоставяне на специфично за вида обогатяване на загражденията; и поддържане на висок стандарт на стопанисване на животните чрез развита програма от превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене,

предотвратяване на бягството на животни с оглед избягването на възможни екологични заплахи за местните видове и предотвратяване нежелателното навлизане на външни вредители,

поддържане на актуализирана документация за колекцията на зоологическата градина, подходяща за документираните видове.

Член 4

Лицензиране и инспектиране

1.   Държавите-членки приемат мерки за лицензирането и инспектирането на съществуващите и новите зоологически градини, за да осигурят спазването на изискванията по член 3.

2.   Всяка зоологическа градина се снабдява с лиценз в срок до четири години след влизането в сила на настоящата директива, или в случай на нови зоологически градини - преди отварянето им за обществеността.

3.   Всеки лиценз съдържа условията за изпълнението на изискванията по член 3. Спазването на условията се наблюдава inter alia посредством редовно инспектиране и предприемането на подходящи мерки за осигуряване на такова съответствие.

4.   Преди предоставянето, отказа, продължаването на срока или значителното изменение на лиценза се извършва инспекция от компетентните органи на държавите-членки с оглед определяне дали се спазват съществуващите или предвидените лицензионни условия.

5.   Ако зоологическата градина не е лицензирана в съответствие с настоящата директива или ако не са спазени лицензионните условия, зоологическата градина или част от нея:

а)

се затваря за обществеността от компетентния орган; и/или

б)

отговаря на подходящите изисквания, наложени от компетентния орган, с оглед осигуряване спазването на лицензионните условия.

Ако тези изисквания не се спазят в рамките на подходящ срок, определен от компетентния орган, но не по-дълъг от две години, компетентният орган оттегля или модифицира лиценза и затваря зоологическата градина или част от нея.

Член 5

Лицензионните изисквания, посочени в член 4, не се прилагат, когато дадена държава-членка може да демонстрира пред Комисията, че целта на настоящата директива, така както е посочена в член 1 и изискванията, приложими за зоологическите градини, посочени в член 3, се спазват и се поддържат постоянно чрез система на регулиране и регистрация. Такава система следва inter alia да съдържа разпоредби относно инспектирането и затварянето на зоологическите градини, еквивалентни на тези по член 4, параграфи 4 и 5.

Член 6

Затваряне на зоологически градини

В случай че зоологическа градина или част от нея, се затваря, компетентният орган осигурява засегнатите животни да се третират или прехвърлят в съответствие с условията, които държавата-членка сметне за подходящи и в съответствие с целите и разпоредбите на настоящата директива.

Член 7

Компетентни органи

Държавите-членки определят компетентните органи за целите на настоящата директива.

Член 8

Санкции

Държавите-членки определят санкциите, приложими за нарушенията на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива. Наказанията следва да са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

Член 9

Изпълнение

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 9 април 2002 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването в Официален вестник на Европейските общности.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 1999 година.

За Съвета

Председател

F. MÜNTEFERING


(1)  ОВ С 204, 15.7.1996 г., стр. 63.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 януари 1998 г. (ОВ С 56, 23.2.1998 г., стр. 34), Обща позиция на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ С 364, 25.11.1998 г., стр. 9) и Решение на Европейския парламент от 10 февруари 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2307/97 на Комисията (ОВ L 325, 27.11.1997 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/49/ЕО (ОВ L 223, 13.8.1997 г., стр. 9).

(5)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива 97/62/ЕО на Комисията (ОВ L 305, 8.11.1997 г., стр. 42).